INFO

| Redactie

Algemeen Mededeling Bureau Studentenpsycholoog Vanwege het jaarlijkse uitstapje is het Bureau Studentenpsycholoog op woensdag 6 september 1995 gesloten. In dringende gevallen kunnen studenten contact opnemen met de camparts of met de eigen huisarts. Voorlichtinsbijeenkomst over Windows 95 Het Centrum voor Informatievoorziening organiseert een grote voorlichtingbijeenkomst met een demonstratie van

Algemeen

Mededeling Bureau Studentenpsycholoog

Vanwege het jaarlijkse uitstapje is het Bureau Studentenpsycholoog op woensdag 6 september 1995 gesloten. In dringende gevallen kunnen studenten contact opnemen met de camparts of met de eigen huisarts.

Voorlichtinsbijeenkomst over Windows 95

Het Centrum voor Informatievoorziening organiseert een grote voorlichtingbijeenkomst met een demonstratie van het nieuwe PC-besturingssysteem Windows 95 door de productmanager van Microsoft op dinsdag 5 september om 15.00 uur in CC1, de grote zaal in het nieuwe Collegezalencomplex. Alle UT'ers zijn welkom. Toegang gratis. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden bij de CIVhelpdesk, liefst per Email: helpdesk@civ.utwente.nl of (voor Banyan) Helpdesk@IC@CIV.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 17 augustus 1995

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft een tijdelijke Regeling Bestuurdersbeurzen aan de UT vastgesteld (geldig voor het studiejaar 1995-1996) en zal de Universi- teitsraad verzoeken hiermee in te stemmen. Met de betrokken studenten zullen/zijn overeenkomsten (worden) gesloten.

Het College heeft mw dr. N.E.J. Oudshoorn benoemd voor de periode 1 oktober 1995 tot 1 oktober 2000 tot hoogleraar Gender en Technologie; het betreft hier een deeltijdaanstelling (0,4 fte).

Het College heeft kennis genomen van de vierde tussenrapportage van de Projektgroep UT-Milieuzorgsysteem en zendt die, vergezeld van zijn standpunt, ter informatie toe aan de Universiteitsraad en de COBE.

Het College heeft de heer C.S. Chang benoemd tot lid van het College van Beroep voor de Examens voor de periode tot 1-12-1995; de heer Chang wordt in diezelfde funktie herbenoemd voor de periode van 1-12-1995 tot 1-12-1996.

Het College wijst voor 1995 alsnog f 75.000 uit het Fonds Ontwerpersopleidingen toe aan het Centre for Advanced Education (wordt verwerkt in de e.v. begrotingswijziging). In de begroting 1996 wordt eenzelfde bedrag ten laste van dit fonds gereserveerd.

Onderwijs

Alle faculteiten

Verplaatsing college Kennistechnologie (212016) trim. 2

Het college Kennistechnologie (212016) in het tweede trimester wordt verplaatst van BB-1 naar CC-4.

Lerarenopleiding

De roosters voor het pre- en postdoctoraal gedeelte 1995/1996 kunnen opgehaald worden op het secretariaat van de Lerarenopleiding bij Pauline Teppich (TO-gebouw, H 221, 's woensdags gesloten). Tevens behoort men zich hier in te schrijven voor de LO en voor alle vakken die door TO verzorgd worden. Dictaten zijn ook op het secretariaat verkrijgbaar.

BSK

Kwantitatieve methoden II (152016)

Voor: BSK-D1 studenten groep 1

I.v.m. een dubbele verroostering van de docent wordt het college op vrijdag 3+4 in TW-A 101 verplaatst naar donderdag 7+8 CT 1349.

StudentenOverleg BSK

Dinsdag 5 september is er tijdens de middagpauze weer een vergadering van het StudentenOveleg. Naast de actuele ontwikkelingen in de faculteit op het gebied van onderwijs komen met name de evaluatie van 1e- en 2e jaars vakken en de studenten-onderwijsprijs ter sprake. De vergaderingen zullen voortaan plaats vinden in TW-B-101 !!! (bij TW-kantine) om 12:30 uur.

Vergaderstukken en notulen liggen vanaf vandaag op de plank bij Bureau OnderwijsZaken. Eerstejaars studenten zijn extra welkom. Het StudentenOverleg is er voor alle BSK studenten. Meer informatie, bel Pieter 358189 of Michiel 342443.

CT

College Schaalverandering

Het eerste college Schaalverandering wordt gegeven op woensdag 30 augustus 1995, 5e en 6e uur (13.45-15.30 uur) in CT 1405. Studenten die dit college gaan volgen dienen de laatste editie aan te schaffen van het boek: Titel: 'Dimensional Analysis and Scale-up in Chemical Engineering'. Auteur: Marko Zlokarnik. Uitgever: Springer-Verlag. ISBN nr.: 3-540-54102-0 Springer Verlag Berlin.

EL

Doctoraalvoordracht

J.J. van Baar over: An electrostatic lower statoraxial gap polysilicon wobble motor; 31 augustus 1995; 11.30 uur, BB gebouw, zaal BB-3.

127115 Praktische biomedische signaalanalyse (hc,pr) Rutten

Voor: D2, D3 studenten

Rectificatie Studiegids 1995-1996: het vak 127115 Praktische biomedische signaalanalyse wordt gegeven in het 1e trimester en begint in week 35 (was vorig jaar 3e trimester).

Doctoraalopdrachten EL

Bij het Laboratorium voor Meettechniek en Instrumentatie (vakgroep BSC) wordt o.a. onderzoek gedaan naar het schatten van parameters van voorwerpen aan de hand van camerabeelden. Binnen het CARPET project onderzoeken we hoe kleurenbeelden nuttig kunnen worden gebruikt om de fysieke randen van voorwerpen te localiseren. Op dit moment zijn er een tweetal doctoraalopdrachten beschikbaar binnen dit project. De eerste D-opdracht betreft het ontwerpen en realiseren van een geautomatiseerd meetsysteem ter bepaling van de spectrale reflectie van licht (= kleur) aan het materiaaloppervlak van een voorwerp. De tweede D-opdracht betreft het schatten van de geometrische parameters van een cilindrisch voorwerp uit opnames die wordenverkregen met een kleurencamera. Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Jaap Glas. Kom langs op kamer EL/TN 8124, bel 2785 (werk) of 5016 (thuis) of e-mail naar jaap@mi.el.utwente.nl.

INF/BIT

Tempobeursgegevens

Rond 20 september worden de overzichten voor de tempobeurs in de postbakjes gedaan. Eventuele fouten dient u dan tijdig door te geven aan BOZ-INF, lees de bijlage hiervoor zorgvuldig.

Integratieproject INF (219100)

In de studiegids ontbreekt de vakbeschrijving van het Integratieproject, vakcode 219100. Die luidt als volgt. Het integratieproject INF heeft drie doelen. In het project wordt aan studenten een informaticaprobleem voorgelegd, dat systematisch opgelost moet worden. Daarbij moet kennis uit het merendeel van de andere propedeusevakken worden toegepast. Tenslotte is een doel van het project dat deelnemers ervaring opdoen met samenwerken in een groep van zes personen. Het project zal draaien om de beslissingsondersteunende software van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. Om in het derde trimester mee te kunnen doen aan het Integratieproject (vakcode 219100) moet voldaan zijn aan enkele verplichte voorkenniseisen: 1. Tenminste 15 SP behaald, 2. Twee van de volgende drie vakken gehaald: 211200 Functioneel programmeren, 212100 Informatiesystemen, 211201 Imperatief programmeren.

Onderwijs Evaluatie Commissie voor INF en BIT (OEC-INF en OEC-BIT)

De Onderwijs Evaluatie Commissies voor INF en BIT (OEC-INF en OEC-BIT) zijn te bereiken op de volgende manieren: postvak: Portier van INF-gebouw; e-mail : oec_inf@cs.utwente.nl of oec_bit@cs.utwente.nl; WWW: http://www.cs.utwente.nl/data/commissies/restr_ut/oec/index.html of spreek ons persoonlijk aan (als je ons kent). Wil je meewerken aan een evaluatie of heb je vragen/klachten, bereik de OEC dan op een van deze manieren.

Verplaatsing eerste college BIT-BV 2 (239801)

Het college BIT-BV 2 begint dinsdag 29 augustus 1995 in BB-3.

TBK/CT&M

Estiem

De internationale studievereniging van Technische Bedrijfskunde zoekt nieuwe mensen. Zegt VISION, CORS, TIMES, ICP en/of 'council meeting' je iets en wil je een eigen bijdrage leveren, of zegt het je niets en wil je er graag meer van weten, bel dan Jan Willem (350673) of Hank (336814) of schrijf je in op het Stress-bord.

Strategisch Management (186456)

Voor: TBK - D2

Ter voorbereiding op het college Strategisch Management (2e trimester - aanvang 1 december) wordt op vrijdag 1 september 1995, van 12.30 uur tot 13.35 uur in BB1 een inleidend college gegeven. Het bijwonen van dit college is van belang omdat het de volgende onderwerpen omvat: a. Voorbereiding op de leestoets die op 16 november a.s. gehouden zal worden. Het inleidend college stelt de student in staat om de voorbereiding over eenaantal maanden uit te smeren zodat de studiedruk wat lager kan worden. De toets heeft het tekstboek (Johnson & Scholes - 'Exploring Corporate Strategy') als onderwerp. Voor zinvolle deelname aan de hoorcolleges en aan de workshops is een gedegen kennis van het boek noodzakelijk. Voorts is het behalen van een voldoende voor de toets een voorwaarde voor deelname aan het tentamen. b. Ter inhoudelijke inleiding van het vak zullen een aantal grondbegrippen en -principes worden gepresenteerd die tijdens de toets en bij het eerste college als bekend zullen worden verondersteld. c. Ter voorbereiding op het volgen van de colleges zal de werkwijze worden uiteengezet. In deze werkwijze neemt de zelfwerkzaamheid van de student een belangrijke plaats in. Het leeuwendeel van de theoretische kennis wordt verkregen door lectuur van het boek en van het werkboek. Hoorcolleges en workshops zullen zich toespitsen op de toepassing van de theorie in de praktijk.

Colloquia

Daniël Berg & Peter de Bie over: een transnationale strategie voor een mondiale onderneming Philips Lighting /BG Lamps; 6 september 1995, 13.45 uur, Boerderij.

Leonne van den Brand over: de behoefte aan informatie-technologie in de levensmiddelenindustrie en de mogelijkheden voor IBM hierop in te spelen; 22 september 1995, 13.45 uur, BB3.

Daan W. Brinkhuis over: kwaliteit sinds 1653, een kwaliteitssysteem vanaf 1995. Ontwerp en implementatie van een kwaliteitssysteem (en meer) voor de produktie-afdeling van De Porceleyne Fles; 14 september, 10.45 uur, BB7.

F.E. Cornelissen over: netwerkmarketing, farce of force? Onderzoek naar de mogelijkheden van netwerkmarketing voor het aanbieden van produkten en diensten voor Nederlandse bedrijven; 22 september 1995, 15.45 uur, CT 1812.

Annie F. Dorenbos over: wegen in ontwikkeling; strategische heroriëntatie van raadgevend ingenieursbureau Sunecon, waarbij kennis een belangrijke rol speelt; 21 september 1995, 15.45 uur, CT1812.

Willem van de Griendt over:

de mogelijkheden met betrekking tot het zelf-doen dan wel uitbesteden van facilitaire diensten bij het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo; 28 september 1995, 13.30 uur, BB7.

Michiel Hofs & Art Ploeger over: de verbetering van een Shop-floor control system in Nanjing, China; 26 september 1995, 15.45 uur, BB3.

J.W.A. van Houwelingen over: een onderzoek naar de effectiviteit van de Nederlandse hulpverlening aan Centraal- en Oost-Europa; 22 september 1995, 13.30 uur, BB108.

Albert-Cor Kooistra over: ondernemingsplanning bij Inter Ratio Informatiemanagement consultants; 1 september 1995, 13.45 uur, BB6.

H.C. van Lacum over: een onderhoudsconcept, en een kostenraming hiervan, voor de sites in het beheer van Site-management, PTT Telecom; 7 september 1995, 16.00 uur, BB6.

Harm Langen over: het verandertraject op weg naar TQM bij Berg-O-Tool B.V.; 29 september, 15.45 uur, BB5.

Brigitte Lubbes over: onderhoudsplanning, een 'Gits' voor optimalisering; 6 september 1995, 15.45 uur, BB108.

Stijnita E. van Ittersum over: waar een weg is, is Sunecon, strategische heroriëntatie van raadgevend ingenieursbureau Sunecon waarbij huisvesting een belangrijke rol speelt; 15 september 1995, 13.45 uur, CT1814.

Gijsbert G. A. van Malenstein over: de condities, waaronder een Olympisch Steunpunt haalbaar is in de regio Twente. Gevolgd door een plan om de levensvatbaarheid te kunnen garanderen; 27 september 1995, 15.45 uur, BB7.

Roger J.W. Orth over: 'De Vurenloods ingericht voor de toekomst' - een onderzoek naar een meer efficiënte indeling van deze loods bij Koninklijke Houthandel Boogaerdt B.V.; 14 september 1995, 15.45 uur, BB106.

rectificatie: M. Oosterveen over: the development of a management control system prototype at Philips Sound & Vision, region Overseas; 29 september 1995, 13.45 uur, BB5.

Michel Plettenburg over: een financieel controle systeem voor een 50-50 joint venture en India; 31 augustus 1995, 15.45 uur, BB4.

O. Rutten over: een onderzoek naar de maatregelen die ATAG keukentechniek zou moeten nemen in het produktieproces van inbouwovens om te kunnen voldoen aan een toename van het volume, de volumevariatie en de diversiteit aan eindprodukten; 28 september 1995, 15.45 uur, BB4.

H.J. Wegman over: het formuleren van een kwaliteitsbeleid en kwaliteitsverbeteracties bij Roessingh Research & Development B.V.; 28 september 1995, 15.45 uur, BB6.

A.T.J. Wendriks over: retourstromen van gebruikte materialen bij PTT Telecom Netwerkdiensten; 29 september 1995, 13.45 uur, BB4.

Rob Witte over: strategieformulering voor UPC; 13 september 1995, 15.45 uur, BB6.

Leo Stelloo + Marco Remmerde over: de Expert Bank, een nieuw TOOL produkt; 22 september 1995, 15.45 uur, BB2.

Collin Ziemerink over: de huidige en toekomstige positie van Kelly Services Nederland. Een vergelijk tussen interne en externe factoren, nu en in de toekomst vormen een aanzet tot een marketingplan waarmee Kelly Services Nederland beter kan inspelen op de toekomstige markt; 28 september 1995, 13.45 uur, CT 1814.

Zaalwijzigingen colleges

Voor: CT&M P, D1 en D2,3

Nadat de rooster klaar waren, bleek dat collegezaal WBT700 niet meer gebruikt kan worden voor colleges. Vandaar de volgende zaalwijzigingen:

CT&M-P 1e trim. 224010 Hydrologie donderdag het 3e en 4e uur wk 40 t/m 44 gr. 3+4 wordt BB4. 224010 Hydrologie donderdag het 5e en 6e uur wk 43, wordt t.z.t. bekend gemaakt. 2e trimester: 151076 Wiskunde II voor CT&M dindsdag het 3e en 4e uur wordt CC2. CT&M D1 en D2,3 3e trimester: 226070/226071 Materiaalkunde woensdag het 5e en 6e uur wordt EF T4.

Zaalwijziging Inleiding civiele techniek (221110)

Voor: CT&M-P

Het werkcollege inleiding civiele techniek op de woensdag het 5e en 6e uur voor groep 1+2 wordt niet in WB T1109 maar in CT 1349 gehouden.

Verplaatsing college Waterbouwkunde (224050)

Voor: CT&M D2 W&M

De hoor- en werkcolleges voor het vak Waterbouwkunde, stonden gepland op de woensdag in het 1e trimester in TW B103. Zowel de hoor- en werkcolleges worden verplaatst naar de dinsdag. HC Waterbouwkunde dinsdag het 3e en 4e uur in WBT 1109. WC Waterbouwkunde dinsdag het 5e en 6e uur in BB108.

Gastcolleges actuele Nederlandse geotechnische projecten

Voor: CT&M/TBK studenten en medewerkers

In het eerste trimester is er een serie van vier gastcolleges over actuele Nederlandse geotechnische projecten. De sprekers zijn experts op hun gebied. Details hierover volgen: 2 -10, ir. G. de Lange, 13.45-15.30 uur,WB-HIV206; 9-10, prof.ir. A. van Weele, 13.45-15.30 uur, WB-HIV206; 16-10, ir. H. Luger, 13.45-15.30 uur, WB-HIV206; 23-10, ir. H. Everts, 13.45-15.30 uur, WB-HIV206. Geïnteresseerden vanuit de CT&M en TBK staf en studenten zijn van harte welkom. voor eventuele inlichtingen: dr.ir. Sam Karim, tel: 4518.

TCW

Boek t.b.v. vak Communicatie en beleidsprocessen (168705)

Voor: D1-TCW-studenten

De literatuur van het vak 'Communicatie en beleidsprocessen' (168705) bestaat uit: G.T. Allison, Essence of decision. Explaining the Cuban missile crisis, Little Brown, Boston, 1971. (hoofdstuk 1,3,5 en 7; 144 pagina's); J.Th.A. Bressers en A. Hoogerwerf (red.), Beleidsevaluatie, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1991. (hoofdstuk 1 t/m 9; 174 pagina's); O. van Heffen en M.J.W. van Twist (red.), Beleid en wetenschap, Hedendaagse bestuurskundige beschouwingen, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1993. (hoofdstuk 2 t/m 6, 10, 11 en 15; 123 pagina's); A. Hoogerwerf (red.), Het ontwerpen van beleid. Een handleiding voor de praktijk en resultaten van onderzoek, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1992. (176 pagina's)

Practicum Methoden en technieken 1 (168906)

Voor: D1-TCW-studenten

Abusievelijk staat in het TCW-rooster op donderdagmiddag 5e t/m 8e uur in week 39 de verkeerde vakcode vermeld voor het practicum nr. 3 van het vak Methoden en technieken (168906). De vermelde code '168903 p3 (I en II)' dient gelezen te worden als '168906 p3'.

Wijziging Colleges Inleiding Mediakunde (168902)

Voor: D1-TCW-studenten

Het college Inleiding mediakunde in week 35 en 36 op donderdagochtend, 1e en 2e uur in TWRC 103A wordt verplaatst naar donderdagmiddag 7e en 8e uur in TWRC 103A.

TN

Inleiding vastestoff. (142002)

De colleges voor het vak Inl. vastestoff. (142002) zullen in tegenstelling tot wat op het rooster staat gehouden worden in de zalen: maandag 1e/2e uur, BB1; woensdag 5e/6e uur, WB T500.

TO

Informatiebijeenkomst Erasmus 1995-1996

Voor: TO-D1/D2 studenten

Op donderdag 7 september 1995 om 12.30 uur is er in L213 een informatiebijeenkomst over het Erasmusprogramma, met name over de mogelijkheid om tijdens het derde trimester vakken te volgen in Barcelona, Muenchen of Lancaster.

Onderwijskundige Technologie 2 (195602)

Voor: TO-D1-studenten

In tegenstelling met wat in het rooster vermeld staat duurt de toets Onderwijskundige technologie 2, (195602) op vrijdag 22 december 1995 de gehele ochtend. Dus 1e t/m 4e uur in zaal Sportcentrum UT.

Lineaire en hypermedia (193525)

Voor: TO-D2-studenten

In het rooster staat een typefout. Woensdag 13 december 1995, 1 t/m 4e uur moet staan Lineaire en hypermedia (193525). (I.p.v. 194525).

Verplichte voorkennis

Voor: TO studenten, die de vakken Onderwijskundig Meten, Onderzoeksopdracht of Toetstechnologie nog moeten doen.

Omdat de in de aanhef genoemde vakken veel practicumelementen bevatten, is het beslist noodzakelijk dat deelnemende studenten aan bepaalde voorkenniseisen voldoen. De voortgang van de practica zou in gevaar komen als er studenten aan deelnemen, die tijdens de practicumonderdelen de noodzakelijke voorkennis alsnog op te bouwen. Helaas is in de studiegids bij de genoemde vakken 'Noodzakelijke voorkennis' (NV) vermeld,terwijl er 'Verplichte voorkennis' (VV) moet staan. U wordt verzocht in de studiegids op dit punt correcties aan te brengen. U gelieve bij uw studieplanning rekening te houden met deze ingangseisen. Er zal hierbij daadwerkelijk gecontroleerd worden of aan genoemde eisen is voldaan. Uitzonderingen worden alleen gemaakt als men op vakken die als verplichte voorkennis genoemd worden een 5 heeft behaald en van die vakken eventuele verplichte opdrachten of practicumonderdelen heeft gevolgd.

Intekening keuzevakken 2e trimester TO

Voor: TO-studenten

Vanaf maandag 18 september kan men zich intekenen voor de keuzevakken die worden gegeven in het 2e trimester 1995-1996. Intekening geschiedt bij BOZ-TO. Sluitingsdatum: 13 oktober.

Instrumentatietechnologie 1, introductie (193031)

Voor: TO-P-studenten

Voor het vak instrumentatietechnologie 1, introductie (193031) wordt het college van 22 september 1995 verplaatst van het 5e en 6e uur naar 1e en 2e uur in zaal CC3.

Inleiding educatieve kennistechnologie (193518)

Voor: TO-D1 studenten en HBO-P-studenten

De eerste drie colleges, d.d. 11 september, 25 september en 9 oktober, op de maandag, het 5e en 6e uur zijn foutief verroosterd en komen derhalve te vervallen.

Psychometrie (196018)

Voor: TO-D1-studenten

De toets voor het vak Psychometrie zal plaatsvinden op vrijdag 15 maart 1996, 5e en 6e uur in Sportcentrum UT. De herkansing zal plaatsvinden op maandag 25 maart 1996, het 5e en 6e uur in zaal L213 (op deze tijd stond in het rooster de toets). De verroosterde herkansing op dinsdag 23 april 1996 komt te vervallen.

Curriculumtheorie (195003)

Voor: TO-P-studenten

Het vak Curriculumtheorie (195003) wordt verplaatst naar de dinsdag op 19 september, het 5e en 6e uur; 26 september, het 7e en 8e uur; 3 oktober, 7e en 8e uur; 10 oktober, 5e en 6e uur; 17 oktober, 5e en 6e uur; 31 oktober, 5e en 6e uur; 7 november, 5e en 6e uur in zaal CC3. De toets zal plaatsvinden op dinsdag 21 november, 5e en 6e uur in Sportcentrum UT.

Data-analyse 2/Data-analyse 3

Voor: TO-D1-studenten

In het rooster staat een typefout. Op 11 maart '96, maandag 1e en 2e uur moet staan 196036/T (i.p.v. 196035/T).

Onderwijskundige technologie 3 (195604)

Voor: TO-D2-studenten

Het college Onderwijskundige technologie 3 (195604) op vrijdag 29 september1995, het 3e en 4e uur wordt verplaatst naar: vrijdag 6 oktober 1995, het 3e en 4e uur in CC3.

WB

Colloquia

Marnix Kerkhoff over: een pinball contact algoritme voor dieptreksimulaties gebaseerd op CAD data; 31 augustus 1995, 13.30 uur, zaal WB W 245.

M.M. Tourne over: Evaluatie en herontwerp van een bovenbeenprothese, voorzien van knie- enkelkoppeling; 8 september 1995, 13.30 uur, WB Z.122.

R. van Hogen over: Ontwerp van een magazijn voor een bedrijf in de sociale werkvoorziening; 5 september 1995, 13.30 uur, WB Hal IV.208.

G. Oesterholt over: Tolerances in Bent Sheet Metal Products; 1 september 1995, 9.00 uur, WB N.105.

A. Kolkman over: Automatic Bending Sequence Determination for Sheet Metal Products; 31 augustus 1995, 14.00 uur, WB N.105.

G. Pape over: een EEM simulatiemodel voor plastische vormgeving van sandwichlaminaat; 15 september 1995, 14.00 uur, WB N.105.

Praktikum Meet- en regeltechniek (113120)

Voor WB D3-studenten

Studenten die voor Regeltechniek in de Werktuigbouw, code 113134, een 5 of meer hebben kunnen zich samen met een partner inschrijven voor het praktikum Meet- en regeltechniek dat wordt gehouden vanaf maandag 25 september 1995. Vooraanmelden dinsdag 11 september a.s. door per groep (2 personen) naam, volledige adressen, telefoonnummer en cijferbriefjes in te vullen op de bij kamer WB Z.106 liggende naamlijsten. Verdere mededelingen betreffende het inschrijven staan vermeld op de prikborden bij kamer WB Z.110 en Hal III bij de praktikumruimte. Inlichtingen: de heer G.D. Kornegoor (leerstoel WA), WB Z.106/Werkplaats Hal III, tel: 892432 of 892428.

Module Dynamica

Voor: WB D1-studenten (A t/m E)

Bovegenoemde module, verroosterd op maandag 18 september 1995 het 5/6e uur, wordt verplaatst van zaal WB N.105 naar zaal WB C.101.

Campus en studentenleven

SPE

Jaarprogramma

Het Jaarprogramma-boekje van het SPE is uit. We proberen het deze week aan alle ons bekende adressen toe te zenden. Wie het niet ontving kan contact opnemen met het secretariaat. Eerstejaars studenten die bij de inschrijving een godsdienst opgaven krijgen het - zodra we hun adressen hebben van de BSA - in de loop van september toegezonden. Wanneer je het alvast in wilt zien: kom dan 's middags even langs bij het secretariaat, Vrijhof 203.

Ontmoetingsavond eerste- en tweedejaars

Houd dinsdag 26 september vrij. Dan nodigt het SPE alle eerste- en tweedejaars studenten uit vrijblijvend kennis te maken in en rond het SPE-plein in de Vrijhof. De pastores zijn dan aanwezig. Je krijgt - wanneer we je adres hebben - nog een persoonlijke uitnodiging met wat meer informatie.

Viering

A.s. zondag gaat Eric Corsius medewerker van het Bezinningscentrum de Zwanenhof voor in de SPE-dienst. Half elf in de Audiozaal van de Vrijhof.

Collecten

De inzameling op 18/6 voor Vluchtelingenwerk Enschede bracht % 160,90 op. Voor UAF (vluchtelingstudenten) op 20/8 % 113,00.

De vrede en Kosovo

Samen met anderen organiseert de Raad van Kerken op woensdag 20 september een avond met Frits ter Kuile. Deze bekende vredeswerker vertelt dan van zijn ervaringen in Kosovo/Servië, waar hij vredeswerk hielp begeleiden. Metdia's. Plaats: Grundelhuis, Anninksweg 106, Hengelo. Tijd: Vanaf 19.45 uur thee en koffie.

Bereikbaarheid pastores: Carla van der Heijden (r.k.), tel. 053-776678 is tot 1 november afwezig wegens studieverlof. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-430230. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Studentvakbond SRD

Vrijhof kamer 33, dagelijks geopend van ca. 09.00 - 17.00 uur, tel. 053-895236 of intern 4033.

Tentamenbank: naast het SRD-kantoor staat de tentamenbank. Daarin zitten veel tentamens die kunnen worden gekopieerd (niet meegenomen dus!). De SRD houdt zich aanbevolen voor nieuwe tentamens. Vacaturebank: het vacaturebord hangt rechts naast de SRD-kamer en is bedoeld voor studentenorganisaties en verenigingen binnen de UT: als jullie ook te kampen hebben met wervingsproblemen, schakel dan de Vacturebank in. Een leeg formulier is te verkrijgen op het SRD-kantoor. Maandelijks worden de vacatures gepubliceerd in het UT-Nieuws onder het kopje SRD alsook in ons opinieblad SRD33.

Lustrum SRD (25 jaar): in de week van 16 - 20 oktober worder er diverse aktiviteiten gehouden. De Alternatieve Opening van het Academisch Jaar hebben we ook gepland in deze lustrumweek t.w. op maandagmiddag 16 oktober. Verder zijn er emancipatieworkshops op woensdag 18 oktober met daaraan gekoppeld een discussie om te komen tot een emancipatieproject op de UT.

Donderdag 19 oktober in samenwerking met JD een HO-symposium met daarna een feestavond. Alle gebeurtenissen vinden plaats in de Vrijhof.

Diversen

KIvI Regio Twente zoekt bestuursleden

KIvI Regio Twente is een overkoepelend orgaan, dat probeert te zorgen voor een goede afstemming tussen de verschillende afdelingen. In Twente zijn dit de Afdeling Jonge Leden (AJL-Oost), de afdeling Bedrijfskunde (BK-Oost), de afdeling Electrotechniek (EL-Oost) en de afdeling Werktuigbouw (WB-Oost). Om de continuiteit van het regiobestuur te kunnen garanderen, zijn wij op zoek naar bestuursleden, die voor de middellange termijn het regiobeleid in goede banen willen leiden. Voor inlichtingen en opgave kunt u terecht aan het adres van de KIvI-kamer. De KIvI-kamer (CT-3184) is op werkdagen geopend van 12.30 uur tot 14.00 uur. Tel/fax: 053-894097, e-mail : KIvI@student.utwente.nl.

DJC Rossinant

Voor de inauguratie periode, die vrijdag 8 september begint, kan je je nog tot en met 5 september bij ons aanmelden.

Ben je nog niet overtuigd of heb je tijdens de intro onze activiteiten gemist dan ben je van harte welkom tijdens onze reguliere avonden op dinsdag vanaf 22.00 uur en het eerstejaarsfeest op donderdag 31 augustus aanvang eveneens 22.00 uur. Andere belangrijke data zijn (alleen voor leden): di.19 sept. ALV, do.21 sept soccie-wissel en natuurlijk in week 41 de viering van de dies natalis van DJC Rossinant. Informatie? Kom even langs tijdens één van onze sociëteitsavonden of schrijf: ons adres is Postbus 3809, 7500 DV Enschede.

ASV Taste

Na een woeste intro begint het normale studentenleven weer. Om te beginnen wensen we het nieuwe SB veel succes toe voor het komende jaar. De sociteit is weer geopend op de bekende dagen en tijdstippen (zie hieronder).De commissies gaan weer van start. Er is ook nog de mogelijkheid om lid te worden. Als je je wilt inschrijven of meer wilt weten over Taste kun je terecht bij secretaris F. Rijkers, tel. 341996, maar je kunt ook eenbezoekje brengen aan sociëteit Antigoon. Het kamp is op 15, 16 en 17 september maar de eerstejaars zijn natuurlijk al van harte welkom op de gezellige sociëteits avonden. Sociëteit Antigoon bevindt zich op Oude Markt 18, boven La Conga. De openingstijden zijn: zondag van 21.00 tot 0.00 uur, dinsdag van 21.00 tot 02.00 uur, donderdag van 21.00 tot 04.00 uur.

AEGEE

In Antalya wordt er van 31 augustus tot 3 september een Cultural Festival georganiseerd. Voor diegenen die dat te ver weg vinden, is er binnenkort in Nijmegen een 'Academy on Europe and the involvements of it's citizens' (14 - 16 sept). Tevens houdt AEGEE-Groningen een wadloopweekend op 23 en 24 september. Voor de nieuwe studenten die tijdens de introductie geïnteresseerd zijn geraakt in AEGEE, organiseren we in het weekend van 15 tot 17 september een grandioos Intro Kamp. Hierbij zijn natuurlijk ook de ouderejaars leden welkom om de nieuwe aanwinsten te komen bewonderen en er gewoon een gezellige boel van te maken! Als je je voor deze activiteiten wilt opgeven of gewoon wat meer informatie wil, kun je terecht op de AEGEE-kamer: Vrijhof 232 (0534-892207) of elke woensdag in sociëteit 'Asterion' aan de Stadsgravenstraat 19.

MSO

Het Musica Silvestra Orkest (MSO) is al dertig jaar het symfonie-orkest van de UT. Speel je een instrument en heb je zin om (weer) in een orkest te spelen, informeer dan of er plaats voor je is. Er is vooral nog behoefte aan strijkers en slagwerkers. Het MSO repeteert iedere dinsdagavond van 19.30u tot 22.15u in de Vrijhof. Je bent altijd welkom om te komen kijken. Als je het MSO eerst in actie wil zien kom dan naar de Opening van het Culturele Seizoen op donderdag 7 september in de Vrijhof. We spelen L'Arlésienne (suite 1) van Bizet om 19.30u in de Agora. Bel voor meer informatie: Ferry (053-316884) of Mark (074-433613).

4 Happy Feet

De eerste dansles van 4 Happy Feet begint dinsdag 12 september, dit in tegenstelling tot de genoemde 4 september in de intro-folder. Iedereen is welkom op ons gratis intro-feest op 14 september vanaf 20.00 uur in de Audiozaal.

Oud papier - Amnesty International

Elke maand - ook in vakanties - zamelt Amnesty International oud papier in. Op de eerste maandag van de maand om 13.00 uur worden containers geplaatst, de daaropvolgende dinsdag om 13.00 uur worden ze opgehaald. De eerstvolgende containers staan van maandag 4 september 13.00 uur tot dinsdag 5 september 13.00 uur op het parkeerterrein bij de Casper supermarkt. Eerstvolgende data: 2/3 oktober, 6/7 november, 4/5 december. Wil iedereen zich aan de volgende regels houden: breng het papier alleen op de bovenvermelde tijden en data (niet 's maandags vóór 13.00 uur of dinsdags ná 13.00 uur); verpak uw papier zo stevig mogelijk: in dichte dozen of goed vastgebonden, in de containers kan dan méér papier; alleen papier; geen plastic zakken, glas, houten kratten e.d.; breng uw papier overdag, 's avonds en 's nachts zijn de containers afgesloten; De opbrengst van het papier is op dit moment ongeveer 20 cent per kilo!

Studieverenigingen

ConcepT

De collegeweken zijn weer begonnen, dus worden er vanaf nu weer kamerdiensten gedraaid. Dit betekent dat er iedere dag van 9.30 uur tot 16.00 uur iemand aanwezig is op de ConcepTkamer (N122) om voor al jullie vragen en problemen een antwoord te zoeken.* De akcie presenteert: Een Grolsch-excursie op do. 21 september speciaal voor eerstejaars (ter kennismaking met ConcepT en Grolsch, de winnende combinatie!). Voor de ouderejaars die mee willen: 19 september kunnen zij op 'excursie'. * In week 36: een welbekende ConcepT borrel. * Eerstejaars die nog geen introshirt hebbenontvangen kunnen deze nog ophalen bij mevr. Rinket, kamer N 107. * Ook voor eerstejaars: wij hebben nog een handdoek en een bedovertrek in de aanbieding (achtergelaten op het kamp) * Diegene die geen boeken hebben besteld, maar nog wel boeken willen kopen kunnen het vrijdagmiddag (in de pauze) proberen tijdens de vrije boekenverkoop. * Tot slot zijn er verschillende commissies, o.a. de boekencommissie, de onderwijscommissie en de fotocommissie, die nog op zoek zijn naar nieuwe leden.

Inter-Actief

De volgende activiteiten zijn gepland: dinsdag 12 september wordt er door de COLEX een excursie georganiseerd naar Softlab te Naarden. * De Algemene Ledenvergadering is op dinsdag 19 september (Prinsjesdag). Op deze vergadering zal het bestuur worden gewisseld. De vergadering staat open voor alle leden. Aanvang 19:30 uur in Logica. * Woensdag 20 september wordt er weer gezellig geborreld in Hal B. * Zelf iets organiseren kan uiteraard ook! We zoeken nog veel mensen voor commissies. * Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief-kamer in Hal-B kamer L224. # E-mail: 'interactief@cs.utwente.nl" #WWW: "http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/'.

Isaac Newton

Voor onze nieuwe leden: welkom bij onze vereniging en heb je de smaak van vakantie en introductie nog in je mond, kom dan naar de ouderwets gezellige borrel deze week in onze borrelkelder; deze uitnodiging is natuurlijk geldig voor al onze leden. * Voor de eerstejaars: als je je nog niet hebt opgegeven voor het na-intro-kamp (15 t/m 17 september), dan is dit nog altijd mogelijk in de Newton-kamer (deze is te vinden achter de kantine) # Na het na-intro-kamp heb je even tijd om bij te komen voor onze lustrumfestiviteiten. Deze beginnen op donderdag 21 september met een spetterend openingsfeest. Wij gaan daarna verder op dinsdag 26 september met de officiele opening. Woensdag 27 september houden een we symposium, getiteld "Ontwikkeling van Energietechnologie". Donderdag 28 september staat er een optreden van Jules Deelder op het programma. Op 29 september vindt de meest stijlvolle activiteit in de lustrumweek plaats: het "Laurel & Hardy Gala. Kaarten hiervoor kosten fl. 50,- per paar en zijn vanaf 30 augustus te koop in de Newton-kamer. # Van 26 t/m 29 september vindt de mechatronische ontwerpwedstrijd "Inventech Twente 1995" plaats. Je bouwt in teamverband in deze dagen met een beschikbaargestelde toolkit een bepaald apparaat waarmee op vrijdag 29 september een finalewedstrijd voor een deskundige jury moet worden gespeeld. GEEF JE NU OP !!! In de Newton-kamer, bij Joost (338312) of bij Maarten (308648).

Arago

Op dinsdag 5 september wordt de eerste AGTN-vergadering in een bunkerzaaltje gehouden. # Op donderdag 7 september staat de openingsborrel weer garant voor de knallende opening van het nieuwe academisch jaar. Hier kunnen alle vakantieverhalen weer opgehaald worden en een nieuw leven gaan leiden. # Woensdag 13 september gaan we met de KAC wadlopen. Let op het Arago-prikbord in de kantine, waar de inschrijflijsten komen te hangen. # Het weekend van 22 tot 24 september staat in het teken van de SAFARI: Het na-intro-kamp, waar alle eerstejaars elkaar buiten de collegebanken goed leren kennen. # Woensdag 27 september is er een excursie(drank-) in het Limburgse Land naar de Leeuw-brouwerijen. # 4 en 5 oktober worden de bedrijvendagen gehouden. Houd beide dagen dus vast vrij in je agenda. # 18 oktober is er een eerstejaars-excursie naar Dodewaard. Het is op een woensdag, dus niemand heeft practicum. De inschrijflijst hangt al op het bord. Vol=Vol. # 30 november bestaat de TNSV Arago 25 jaar!

Abacus

Het nieuwe bestuur van Abacus zal zich donderdag 14 september presenteren in de TW-kantine. U kunt vanaf 16.00u het nieuwe bestuur feliciteren. De drankjes zijn traditioneel gratis en hopelijk zal de opkomst groot zijn. De dag daarvoor kunt u de inzegening tijdens de ALV aanschouwen, dit zal zich waarschijnlijk in C-238 voltrekken.

Aanstaande donderdag is de eerste Abacus-borrel van het nieuwe collegejaar. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd. Ervaringen over de nieuwe colleges kunnen onder het genot van drank en hapjes uitgewisseld worden. Tot dan!

Sport

GO Leren?

GO leren? GO gespeeld op de infomarkt, de vereningsavond of ben je gewoon nieuwsgierig: op woensdag 13 september start de introductiecursus 'GO'. In 8 lessen wordt er kennis gemaakt met het fascinerende spel GO. Dit japanse spel geldt al eeuwen als het bordspel van de wereld. De eerste les is gratis en begint om 20:00 uur in het café van de Bastille. Voor de overige lessen en voor het lesmateriaal (o.a. het standwerk 'Go' van Kaoru Iwamoto) betaal je maar f20. Tevens kan er voor f15 een set (bord en stenen) worden aangeschaft. Inlichtingen: Erik (053 352364) en Peter (053 341170).

VSB-zwemmers opgelet!

Het buiten-zwembad is geopend t/m vrijdag 15 september a.s. Het binnenzwembad gaat open op dinsdag 19 september a.s. De tijden hiervoor zijn: Maandags, woensdags en vrijdags: 11.30 tot 14.00 uur, 16.00 tot 18.00 uur. Dinsdags en donderdags: 11.45 tot 14.00 uur, 16.00 tot 18.00 uur. Zaterdags en zondags: 14.00 tot 17.00 uur.

Cursussen Sportcentrum

- vanaf woe. 13 sept. worden er lessen algemene konditietraining gegeven. Tijd: woe. van 18.30-19.30 uur in de Spelzaal van het Sportcentrum. Duur: gehele cursusjaar '95/'96. De cursus wordt gegeven door de heer Oranen. Voorwaarden: géén kosten aan verbonden, wél dient u in het bezit te zijn van een geldige Campuskaart '95/'96.

- ma. 11, di. 12 en do. 14 sept. gaat de nieuwe cursus krachttraining (8 lessen) van start. Keuzetijden: ma. 20.30-21.30 uur, di. 15.30-16.30 óf van 18.00-19.00 uur en do. van 17.00-18.00 uur. Plaats: krachthonk sportcentrum. De cursus wordt gegeven door de heer Oranen. Voorwaarden: campuskaart '95/'96 + pasfoto meenemen!! Inschrijfgeld: fl. 10,=. Na afloop van de cursus kunt u een Krachtsportpas kopen.

- woe. 13 sept. a.s. start de nieuwe cursus Zelfverdediging. Tijd: woe. van 17.30 tot 18.30 uur. Plaats: Dojo sportcentrum. De cursus bestaat uit 12 lessen en wordt gegeven door de heer Splint. Voorwaarden: campuskaart '95/'96 + pasfoto meenemen!! Inschrijfgeld: fl. 10,=

- ma. 11 sept. a.s. start er een nieuwe cursus Aerobic van 30 lessen. Tijden: ma. van 17.30 tot 18.30 óf 18.30 tot 19.30 óf 19.30 tot 20.30 uur. Plaats: schermzaal sportcentrum. De cursus wordt gegeven door mevr. Huizinga. Inschrijfgeld: mét campuskaart fl. 60,=, zónder campuskaart fl. 120,=. Pasfoto meenemen!!

- Na 1 uur instructie-les (aanmelden bij secr. sportcentrum), die gegeven wordt door de heer van Regteren, kunt u een pasje kopen en gebruik maken van de toestellen: roeiergometers, fietsergometers, steps en de loopband. Er zijn speciale uren gereserveerd om te trainen. Kosten: fl. 50,= mét campuskaart, fl. 100,= zónder campuskaart. Pasfoto meenemen!!

- vanaf heden kan de nieuwe krachtsportpas voor het cursusjaar '95/'96 aangeschaft worden. Kosten: fl. 50,= mét campuskaart, fl. 100,= zónder campuskaart. Pasfoto meenemen!! Als Krachtsportpashouder kunt u nu ook een gecombineerde toegangskaart kopen voor het krachthonk én de fitnessruimte. Mét campuskaart fl. 75,=, zónder campuskaart fl. 150,=. Pasfoto meenemen!!

- u kunt nu mét maar ook zónder Campuskaart gebruik maken van het zwembad en de tennisbanen. U bent echter wél verplicht een aparte tennis en/of zwemkaart te kopen, óók als u een campuskaart heeft. Toegangskaart zwembad: fl. 10,= mét campuskaart, fl. 50,= zónder campuskaart. Pasfoto meenemen!!

- het buitenzwembad is geopend t/m 15 sept. Op 19 september gaat het binnenbad open.

- toegangskaart tennisbanen: fl. 25,= mét campuskaart, fl. 100,= zóndercampuskaart. Pasfoto meenemen!!

- om gebruik te maken van de vrije accommodaties in het sportcentrum, is een campuskaart verplicht. U kunt bijvoorbeeld voetballen, volleyballen en badminton spelen.

Voor verdere informatie en inschrijvingen: Paulina Masselink, secr. sportcentrum. Tel: 898001. Tijden voor de kaartverkoop: maandag: 9.00-15.00 uur; woensdag: 12.30-17.00 uur; donderdag: 9.00-14.00 uur; vrijdag: 9.00-13.30 uur. Vergeet niet uw pasfoto mee te nemen. Ook moet u kunnen aantonen dat u aan de UT verbonden bent.

Ludica Tennis

Voor alle eerstejaars: kom eens kijken op het paviljoen en laat je informeren over de T.C. Ludica. 's Avonds is er meestal wel iemand aanwezig achter de bar, waar ook de inschrijvingsformulieren en machtigingskaarten liggen. Bel anders even de Ludica-lijn: 334908. Verder zoekt Ludica nog B-spelers die bij ons willen trainen c.q. competitie willen spelen, neem contact met ons op dan brengen wij je in contact met andere B-spelers. Tot slot is nog vermeldenswaardig dat van 2 tot en met 10 september het Ludica-Septembertoernooi plaats vindt, waar weer veel regionale toppers acte de presence geven. Om een indruk te krijgen van Ludica zou je tijdens het Septembertoernooi een keer moeten kijken danwel gewoon een keer een biertje te komen drinken in het paviljoen!

DIOK

Badmintonvereniging DIOK is op zoek naar enthousiaste beginnende badmintonners. Dus heb je misschien nog nooit een badmintonracket vastgehouden, maar wil je het toch wel eens proberen, kom dan naar de beginnerstrainingen van DIOK. De trainingstijden zijn: Maandag van 17.00 tot 18.30, Dinsdag van 15.30 tot 16.30 en van 16.30 tot 18.00. Als je in één van deze groepen wilt badmintonnen, bel dan voor opgave Marcel Duizendstraal, tel. 053-895026.

Mensen die wel al badmintonervaring hebben kunnen natuurlijk bij DIOK terecht. Ook in de competitie zijn nog een paar plaatsen vrij. Je kunt natuurlijk altijd eens op de verenigingsavond komen kijken (donderdag, 21.00 tot 24.00, Sporthal 2). Bel voor meer informatie Margreet Kiewiet, tel. 053-320854.

vv Drienerlo

Bij de vv Drienerlo kun je terecht voor zowel veld als zaalvoetbal. Er wordt gespeeld in competitieverband en recreatief. Bovendien bestaat de mogelijkheid trainend-lid te worden. Voor informatie bel: Harry 053-338967 (veld) of Ilja 053-895035 (zaal).

Komt Sport Komt Raad Toernooi

Woensdag 20 september wordt weer het jaarlijks terugkerend KSKR-toernooi georganiseerd. Teams van 7 tot 10 personen kunnen zich voor deze dag, vol sporten en spelen, opgeven bij de Sportraad (Spc. tel. 8001). Daarnaast worden er ook activisten gezocht die willen meehelpen het toernooi tot een succes te maken.

Waterskien

Dinsdag 5 september organiseert de Sportraad een uur waterskien op het Rutbeek voor slechts f 7,50. Deelname is beperkt! dus geef je snel op bij de Sportraad (Spc. tel.8001)

Introduktietrainingen Atletiek

De komende weken organiseert D.A.V. Kronos een aantal beginnerstrainingen. Wil je geheel vrijblijvend kennis maken met atletiek, kom dan gerust eens langs op de sintelbaan. Dinsdags: week 35 t/m 38 van 19:30 uur t/m 21:00 uur; week 39 t/m 43 van 18:00 uur t/m 19:30 uur. Voor meer informatie: Bel 053 - 895106 (Olaf v/d Aar).

Surfvereniging Hardboard

Wil je leren surfen, ga dan op 9 en 10 september mee met het beginnersweekend van Hardboard. Voor meer info bel Paul: 053-322379.

Menu

Week 36

ZATERDAG 2 SEPTEMBER

Minestronesoep

***

Gehakt Cordon Bleu-Tomatensaus

# Rundervink

Doperwten-Rauwkostsalade buffet

Fusilli noedels of Gek.aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 3 SEPTEMBER

Franse uiensoep

***

Fricandeau-Bourguignonnesaus

# Hamschijf

Gesauteerde Witlof-Rauwkostsalade

buffet-Carré of Gek.aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 4 SEPTEMBER

Mexicaanse bonensoep

***

Stamppot Andijvie-Verse worst

Vleessaus

# Speklapje

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 5 SEPTEMBER

Floridagroentesoep

***

Kotelet-Vleeessaus

# Gebakken Tartaar

Bloemkool-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 6 SEPTEMBER

Kerriesoep

***

Gebakken Visfilet of Visgratin of

Vleesgerecht-Hollandaisesaus

# Rolladeschijf

Bietjes-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 7 SEPTEMBER

KIJK UIT DISH

Chinese tomatensoep

***

Cajundish

***

Jambalayarijst

***

Coleslaw

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 8 SEPTEMBER

Aspergesoep

***

Hamburger-Currysaus

# Duitse Braadworst

Snijbonen-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

# = vleesgerecht van biologisch

dynamisch vlees

_________________________________ VEGETARISCH

_________________________________

MAANDAG 4 SEPTEMBER

Mexicaanse bonensoep

***

Gebakken Kaasplak

Stamppot Andijvie-Rauwkostsalade

buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 5 SEPTEMBER

Floridagroentesoep

***

Groentesojaburger-Sauce Tartare

Gebakken gemengde groente

Rauwkostsalade buffet-Frites

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 6 SEPTEMBER

Kerriesoep

***

Gevulde Aubergine-Pikante Kool

met Kerriesaus-Rauwkostsalade

buffet-Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 7 SEPTEMBER

Chinese tomatensoep

***

Gegratineerde Volkorenmacaroni

met Champignons-Groente en Kaas

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

-----------------------------------

CAFE

H a p a a n d e t a p

Gratinschotel van Vis met

groente en gekookte Krielaardappelen

***

Rauwkost

Of Griekse MOUSSAKA

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.