INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 4 mei 1995 Het College heeft zijn standpunt vastgesteld over de CCO-nota 'Onderwijsorganisatie en -management' en heeft die verwerkt in de aanbiedingsbrief aan de faculteiten bij de nota. Het College heeft de faculteiten verzocht om officieel op de nota te reageren. Het College heeft met waardering kennis genomen van het Jaarverslag van het Onder

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 4 mei 1995

Het College heeft zijn standpunt vastgesteld over de CCO-nota 'Onderwijsorganisatie en -management' en heeft die verwerkt in de aanbiedingsbrief aan de faculteiten bij de nota. Het College heeft de faculteiten verzocht om officieel op de nota te reageren.

Het College heeft met waardering kennis genomen van het Jaarverslag van het Onderwijskundig Centrum over 1994 en zendt dit ter informatie toe aan de Universiteitsraad. Tevens werd dit verslag toegezonden aan de Inspectie van het Hoger Onderwijs.

Het College heeft de nota 'Vereenvoudiging bekostiging Vestiging Friesland' (ongewijzigd) vastgesteld en zendt die toe aan de Universiteitsraad met het verzoek om die in het kader van de Ontwerp-Begrotingsrichtlijnen 1996 vast te stellen.

Het College heeft de nota 'Systeemwijzigingen voor de Begroting 1996' vastgesteld en zal deze nota zenden naar de CCP ter advisering en naar de Universiteitsraad ter informatie.

Het College heeft een informatieve brief aan de Universiteitsraad vastgesteld.

Het College heeft het werkplan CvB-UR over de periode mei tot en met oktober 1995 vastgesteld. Het presidium van de Universiteitsraad ontvangt dit werkplan ter informatie.

Het College van Bestuur heeft op voorstel van de Secretaris van de Universiteit de heer G.J. Veerbeek benoemd tot hoofd Bureau BeleidsOndersteuning/BBO ad interim voor een periode van twee jaar (1-9-1995 tot 1-9-1997). Het College van Bestuur heeft op voorstel van de Secretaris van de Universiteit benoemd tot faculteitsdirecteur TO ad interim de heer D. Bosker (van 1-9-1995 tot 1-9-1997) en tot faculteitsdirecteur WMW ad interim de heer P. Fij (van 1-9-1995 tot 1-9-1997).

Het College heeft besloten tot ondertekening van de volmacht t.b.v. de VSNU betreffende werkgeversorganisaties, expirerend per 1 januari 1997.

Het College heeft de heer dr.ir. F.A.J.M. van Houten (WB) benoemd tot lid van de RARE voor de periode van 1 mei 1995 tot 1 mei 1998.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 11 mei 1995

a) Het College heeft de concept-overeenkomst UT-SSHD vastgesteld en zendt deze ter standpuntbepaling naar de Universiteitsraad. b) Het College heeft zich uitgesproken over de vervolgprocedure van de Verbijzondering Campushuisvesting t.w. aan de Universiteitsraad voorleggen voor behandeling in UR 30 mei 1995 de onder punt a) genoemde concept-overeenkomst UT-SSHD voor standpuntbepaling èn het Reorganisatierapport (met het daarin geschetste kader van het Sociaal Statuut) voor instemming.

Het College heeft zijnerzijds ingestemd met het oprichten van het interfacultair instituut Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid en vraagt de Universiteitsraad hiermee in te stemmen op basis van het instituutsplan. De Universiteitsraad werd tevens verzocht om een desbetreffende wijziging van het Bestuursreglement UT vast te stellen. Ook werd de Universiteitsraad verzocht om de in de Begroting 1995 gereserveerde % 200.000 t.b.v. dit instituut toe te wijzen.

Het College heeft het m2-model UT vastgesteld en zendt dit toe aan de Universiteitsraad voor standpuntbepaling en naar de faculteiten en dienstenter behandeling via de CCP. Over de inpassing van het m2-model in de begrotingssystematiek wordt de CCP gevraagd te adviseren over de keus tussen de (4) aangedragen varianten; daarmee zal dan verder richting Begrotingsrichtlijnen 1996 worden gegaan.

Het College heeft ingestemd met het uitgangspunt dat een passende opvang voor studententopsporters een wervend facet van een universiteit kan betekenen.

Naar aanleiding van de notitie 'Studie en Topsport' streeft het College naar een zodanige beperking van 'gekwalificeerden' dat jaarlijkse individuele regelingen mogelijk zijn, faculteiten bereid zijn tot individuele programma's, de verantwoordelijkheid voor extra kosten voor beurs naar lening (d.w.z. niet kunnen voldoen aan de prestatiebeurs) nader toegelicht moet worden, vooralsnog alleen de klassen A en B financiële voorzieningen behoeven onder aftrek van een eventuele basisuitwerking van het NOC*NSF.

Het College vraagt de CCO hierover te adviseren.

Het College heeft besloten het rapport 'Vrouwen aan de UT/stand van zaken 1995' met de reactie van de Adviescommissie Emancipatie toe te zenden aan de Universiteitsraad ter informatie. In het vervolgtraject zal het Bureau De Jong & Van Doorne worden gevraagd een vervolgonderzoek uit te voeren naar het emancipatiebeleid aan de UT.

Het College heeft de nota Bezuinigings- en stimuleringsmaatregelen 1996-1998 vastgesteld.

Training Theatervaardigheden

Op 14 juni kunnen UT-docenten oefenen in presentatie-vaardigheden door een korte cursus toneelspelen. Acteren en college geven hebben veel gemeen. In beide gevallen is het zaak de aandacht van de 'toeschouwers' vast te houden en informatie over te dragen. Ervaringen in de theaterkunst voor het gebruik van stem, mimiek, ruimte en gebaren kunnen we benutten om het leereffect van colleges te vergroten. Deelnemers oefenen met hun eigen leerstof. De technieken blijken met name toepasbaar bij het verduidelijken van abstracte stof, als veel stof overzichtelijk moet worden samengevat, bij motiveren, bij aandacht houden en bij rumoerige groepen. Cursusonderdelen zijn: basistechnieken, hanteren van metaforen, vertellen van anekdotes, neerzetten van een persoon in een situatie, ensceneren van een dialoog en improviseren. Docent: Frank de Mink (2051). Opgave bij het OC: tel: 2050, voor 1 juni.

Maken van schriftelijk studiemateriaal

Maandagmiddag 12 juni houdt het Onderwijskundig Centrum weer een studiemiddag voor docenten over de didactische eisen die je moet stellen aan schriftelijk studiemateriaal. Vooral bedoeld voor docenten die overwegen een syllabus te gaan samenstellen of te verbeteren. Van 13.30 - 16.30 uur in de vergaderzaal van het OC. Opgave bij het OC, tel. 2050, voor 1 juni.

Workshop over onderwijs met Cases en Projecten

Op vrijdag 9 juni a.s. organiseert het Onderwijskundig Centrum weer een workshop voor docenten die studenten willen voorbereiden op praktijksituaties door geïntegreerde opdrachten. De workshop is voor vakken zoals Bedrijfskunde, Informatiekunde en Milieukunde, maar ook voor technische vakken. Inhoud van de workshop: vinden en ontwerpen van cases en projecten, hanteren van inter- en multidisciplinaire problemen, begeleiden van projectonderwijs, voorbereiding door studenten en toetsing.

Voor meer informatie en aanmelding, uiterlijk 30 mei, belt u het secretariaat van het Onderwijskundig Centrum, tel. 2050.

Mededeling Bureau Studentenpsycholoog

Het Bureau Studentenpsycholoog is op vrijdag 26 mei gesloten.

Projecten Wetenschapswinkel

De Wetenschapswinkel zoekt studenten van verschillende studierichtingen voor het verrichten van praktijkonderzoek ten gunste van particulieren, non-profitorganisaties en kleine bedrijfjes. Wat wij bieden: de mogelijkheid om praktijkgericht onderzoek te doen; interessante onderwerpen voor studenten van verschillende studierichtingen; eventueel studiepunten en wat geld. Belangstellenden voor een van de projecten kunnen contact opnemen met ir. Cisca Wagenmakers (di-vr.ochtend 053-894407).

We zoeken:

-een of twee Bedrijfskundestudenten die voor een kleinschalig transportbedrijf in de omgeving van Hengelo een ISO-normering willen opzetten.

-studenten die voor de Stichting Wijkraad Twekkelerveld in Enschede onderzoek willen doen naar de wens en de mogelijkheid om het gebouw Wijkcentrum Twekkelerveld te behouden.

-student(en) die onderzoek willen doen naar de sociaal-psychologische achtergronden van slachtoffer- en daderschap ten aanzien van malafide verkooppraktijken waarvan kleine ondernemers slachtoffer zijn.

-student(en) die voor de Stichting Technika 10 Twente een meisjesvolgsysteem willen opzetten met betrekking tot het al of niet kiezen voor een exact vakkenpakket, een exacte studie en een exact beroep.

Europese Commissie

De Europese Commissie, eenheid DG XI.D.3, zoekt een ervaren wetenschapper op het gebied van luchtvervuilingsvraagstukken ( de werkzaamheden bestaan o.a uit het voeren van overleg met Lidstaten op het gebied van fotochemische luchtvervuillingsproblemen, alsmede het verspreiden van kennis op dit vakgebied). Kandidaten moeten aantoonbaar ervaring hebben op het gebied van modelontwikkeling alsmede gegevens- en resultaatverwerking op het genoemde vakgebied. De contractduur geldt voor één jaar. Belangstellenden kunnen vóór 1 juni contact opnemen met Peter van der Sijde of Bernard Drenth (8007).

Onderwijs

Alle faculteiten

Wijziging extra college Produktiemanagement (181056)

Voor: alle faculteiten

Zie onderwijsmededeling onder TBK!

Inschrijving keuzevakken INF

Er zijn speciale inschrijvingsweken voor keuzevakken INF, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. I.v.m. sluiting BOZ tijdens de vakantie wordt deze periode verlengd. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers zal er worden geloot. INF-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben bij een eventuele loting voorrang.

Inschrijven voor eerste trimester keuzevakken is mogelijk van maandag 29 mei t/m woensdag 2 augustus 1995. Zie verder de onderwijsmededeling op de onderwijsborden.

BSK

Partiële vrijstelling KM II

Studenten die volgens het nieuwe studieprogramma BSK afstuderen en reeds Wiskunde I (3sp) gehaald hebben in de P-fase, maar nog niet geslaagd zijn voor Kwantitatieve Methoden II, hebben dit cursusjaar 1994-1995 de mogelijkheid om een partiele vrijstelling voor het vak Kwantitatieve Methoden II te krijgen (Het betreft hier een vrijstelling van hoofdstuk 3 van het dictaat Kwantitatieve Methoden II, uitgave juli 1994). Deze vrijstellingsregeling geldt alleen voor dit cursusjaar. Dientengevolge is de tentamenzitting van 16 augustus 1995 de laatste mogelijkheid voor de categorie studenten die aan bovengenoemde voorwaarden (nieuw D-studieprogramma, voldoende voor Wiskunde I) voldoen, om van deze regeling te profiteren.

UniConsult Twente

UniConsult Twente is een studenten adviesbureau met ideële doelstelling. Op dit moment zijn er student-adviseurs gevraagd voor participatie in diverse projecten. U krijgt voor uw werkzaamheden een ruime vergoeding.

Tevens is UniConsult Twente wegens doorslaand succes op zoek naar bestuursleden en projectmanagers. Dit biedt u een uitstekende mogelijkheid te proeven aan het ondernemerschap en ervaring op te doen in het bedrijfsleven. Inleidende informatie: CT-3144 of telefonisch: 312975.

Colloquia

Marcel Hesselink over: Strategisch plan FC Twente. Hoe kan FC Twente aansluiting vinden bij de Nederlandse voetbaltop?; 7 juni 1995, 15.45 uur, TW-RC 103a.

Rena Ganzinga over: European local government: a closer look; 8 juni 1995, 16.00 uur, TW A-101.

René van der Zweerde over: Ontgrondingen op de korrel. Een onderzoek naar juridische en economische aspecten van ontgrondingen; 9 juni 1995, 15.45 uur, TW-A 131.

Esther Bergsma over: ALLEENstaande moeders. Toetsing van de theorie der structurele belemmeringen ter verklaring van sociaal isolement onder bijstandsmoeders; 14 juni 1995, 16.00 uur, TW-B 209.

Maaike Arends over: M.e.r.-evaluatie. Waarom niet? Een onderzoek naar het laatste onderdeel van de m.e.r.-procedure; de m.e.r.-evaluatie; 16 juni 1995, 15.30 uur, TW B-209.

Anne Westerink over: Systeem in kwaliteit. Het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem t.b.v. de afdeling Management, Development & Organisatie v.d. Koninklijke Ahold n.v.; 1 juni 1995, 14.00 uur, TW-B 209.

Irma Schutte over: Vormgeving van een gemeentelijke kerntakendiscussie. Een onderzoek naar de vormgeving van een kerntakendiscussie binnen het kader van de invoering van het BBI-project in de gemeente Steenwijk; 1 juni 1995, 15.45 uur, TW-B 209.

Oriëntatie Algemene Bestuurskunde (178510)

Voor: P-studenten BSK

Studenten die het tentamen Oriëntatie Algemene Bestuurskunde (9 juni) gaanmaken worden verzocht wetboeken mee te nemen.

Human Resources Management (176707)

Voor: D3-studenten BSK

Het tentamen voor het vak Human Resources Management op 21 juni 1995 gaat niet door. Studenten kunnen met de docent een afspraak maken voor een mondeling tentamen.

CT

Mededeling voor eerste jaars studenten

Voor: CT-informatica

Vanaf het tweede studiejaar (d-1) kan binnen CT het studieprogramma CT-informatica gevolgd worden. In deze opleiding zijn chemische technologie en informatica met elkaar verweven. In de plaats van een aantal vakken in het standaard CT-programma wordt op chemische technologie gerichte informaticakennis aangeboden. De in deze richting afgestudeerde chemisch technoloog wordt in staat geacht automatiseringsprojecten in chemische fabrieken en laboratoria uit te voeren en complexe toepassingsprogrammatuur te ontwikkelen. In de studiegids 1994/1995 zijn op de blz. 151, 160, 184 en 185 verdere bijzonderheden gegeven, terwijl dr. ir. M. Bos (kamer CT-1713, tel. 2982) en ikzelf graag bereid zijn eventuele vragen over het programma te beantwoorden. De eerste informaticavakken worden in het tweede trimester gegeven. Een uitvoerige voorlichting over deze CT-i-stroom zal tijdens de 2e-jaars introductiedag op vrijdag 25 augustus 1995 plaatsvinden.

In verband met de organisatie van het onderwijs is het echter noodzakelijk dat studenten die overwegen het CT-i-programma te gaan volgen, vroegtijdig van hun belangstelling blijk geven. Dit kan door vóór 10 juni a.s.

een briefje met naam, adres en tel.nr. aan mij te zenden. Dr. B. Nieuwenhuijse (kamer CT-3526, tel. 2995).

EL

250-uurs voordracht

J.A. Cremer over: Discrete fourier-transformations in matrix-multiplication and image restoration methods; 29 mei 1995, 11.00 uur, EL/TN-gebouw, zaal 10.132.

Doctoraalvoordracht en

H.W.A. van der Vegt over: Hybride regelaar op de OSCAR-6 robot; 30 mei 1995, 13.30 uur, EL/TN-gebouw, zaal B 1224.

F. Huberts over: Area Minimising Transformations for Double-Rail Encoded Tangram Based Asynchronous Circuits; 1 juni 1995, 11.00 uur, EL/TN-gebouw, zaal B1224.

INF/BIT

Doctoraalvoordracht

C.O. Stuurman over: Techniques for defining new composition filter classes using message manipulators; 15 juni 1995, 13.45 uur, BB-6.

Calculus II

Op donderdag 15 juni a.s. om 10.40 zal er in TW-B 209 een vragenuurtje gehouden worden.

Computerorganisatie (213110)

Voor het tentamen Computerorganisatie op maandag 12 juni moet een potlood meegenomen worden. Wil je meehelpen aan de evaluatie van dit vak, meld je dan aan bij de OEC-INF, [email protected], of bij Jeroen Pouwels, 053-340116.

TBK/CT&M

Fysica voor TBK (140536), prakticum

Zoals eerder aangekondigd kan het prakticum behorend bij genoemd vak worden ingehaald c.q. afgemaakt op de middagen van 15 en 28 juni. S.v.p. intekenen op kamer EL/TN 4242. Vanaf 29 mei worden op de prakticumzaal de namen vermeld van degenen die de laatste opdracht moeten aanvullen. Bij prakticum-niet-af kan wel aan het tentamen worden deelgenomen, maar het cijfer wordt pas geldend na afronding.

Intekenen voor presentatie-sessie TOEPASSING BIA (186358)

Voor: TBK D2

Intekenen voor een presentatie-sessie is nu mogelijk bij de secretaresse Elke van der Veen (BB 316). Let op: Minimaal 1 week van tevoren moet de bijbehorende verslaggeving ook bij de secretaresse zijn ingeleverd !

Extra kans tentamen Kwaliteit (181008)

Voor: TBK - D2,D3

Er komt een extra kans voor het tentamen Kwaliteit. Dit i.v.m. het samenvallen met andere tentamens. Deze extra kans is op vrijdag 9 juni a.s. van 13.30 - 17.00 uur. Inschrijven hiervoor is mogelijk op 1 en 2 juni a.s. bij BOZ/TBK. Op de publicatieborden vindt t.z.t. de bekendmaking van de zaal plaats.

Extra college Operationele Methoden voor Bedrijfszekerheid (182068)

Voor: TBK D1

Voor het vak Operationele Methoden voor Bedrijfszekerheid (182068) wordt op woensdag 7 juni a.s. van 13.30 - 15.30 een extra college gegeven in zaal BB7.

Wijziging extra college Produktiemanagement (181056)

Voor: TBK D1-, BIT D1-, WB D1-studenten

Op 23 mei a.s. het 3/4 en 5/6 uur was er een extra college gepland voor het vak Produktiemanagement in zaal BB1. Dit kan i.v.m. de begrafenis van een van onze medewerkers niet doorgaan. Het extra college wordt dus verschoven van 23 mei a.s. naar 6 juni a.s. van 9.00 tot 12.30 in zaal CC2. Voor WB is dit vak een onderdeel van Inleiding Bedrijfsleer voor WB (181001).

Afstudeeropdracht bij de vakgroep FMBE

Per direct is er een afstudeeropdracht beschikbaar bij een onderneming inde regio op het gebied van activity based costing. De opdracht vindt plaats in samenwerking met het advies bureau Twijnstra Gudde. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Jeroen Weimer, afstudeercoördinator FMBE, tel. 4093.

Colloquia

Bert Admiraal over: de kostprijsberekening van een Verenproductent; 9 juni 1995, 13.45 uur, BB7.

Paulus J.M. Dewever over: de ontwikkeling van het prestatiebesturingssysteem ProMES ub Oxystaalfabriek 2 van Hoogovens IJmuiden; 21 augustus 1995, 15.45 uur, BB7.

Jorik Hamminga over: lage lonen of Lage Landen: een afweging tussen loonconfectie in Polen en de eigen produktie in de Benelux, voor de kledingproductent Interface Fashion B.V.; 14 juni 1995, 15.45 uur, BB6.

Edwin van der Steeg over; OEMs in te file; marktonderzoek voor Schneider Indonesia; 2 juni 1995, 15.45 uur, BB7.

UniConsult Twente

UniConsult Twente is een studenten adviesbureau met ideële doelstelling. Op dit moment zijn er student-adviseurs gevraagd voor diverse marktonderzoeken, schrijven van een marketingplan en een ondernemingsplan.

U krijgt voor uw werkzaamheden een ruime vergoeding. Tevens is UniConsult Twente wegens doorslaand succes op zoek naar bestuursleden en projectmanagers. Dit biedt u een uitstekende mogelijkheid te proeven aan het ondernemerschap en ervaring op te doen in het bedrijfsleven. Inleidende informatie ter kantore: CT-3144 of telefonisch: 312975.

TN

Analyse A

Op vrijdag 9 juni a.s. wordt er op 3+4 een vragenuurtje gehouden in TW-A101.

Tentamenstof Analyse A voor TN

cursus 1994-1995

De inhoud van het diktaat Analyse A behoort in haar geheel tot de tentamenstof. Ook de vraagstukken horen tot de tentamenstof. De appendices behoren niet tot de tentamenstof.

Toelichting: langere bewijzen hoeft men niet te kunnen reproduceren; definities en formuleringen van stellingen moet men kunnen reproduceren; men moet zich goed rekenschap geven van de formules en opmerkingen die binnen een kader zijn geplaatst; er wordt geen tabel van de Laplacentransformaties verstrekt op het tentamen. De vijf transformaties die in paragraaf 4.1.3 berekend zijn moet men uit het hoofd kennen, zowel van links naar rechts als van rechts naar links. Ook de eigenschappen in paragraaf f.1.6 t/m 4.1.19 moet men in beide richtingen kennen (deze eigenschappen vindt u ook op het formuleblad achter in het diktaat). De genoemde transformaties en eigenschappen mag men op het tentamen gebruiken zonder ze af te leiden, tenzij dit expliciet gevraagd wordt; de formule voor de gamma-functie hoeft men niet uit het hoofd te kennen.

Opmerking: op het tentamen is het gebruik van rekenmachines niet toegestaan (en ook niet nodig); op het tentamen mag geen formulelijst gebruikt worden.

Oefententamen: het tentamen van 11 juni 1990 (zie diktaat) zal op 9 junia.s. het 3e en 4e uur in zaal TW-A 101 worden besproken.

TO

Doctoraalvoordrachten

T. Hoekstra over: Expertise-management; de ontwikkeling van een methode voor het managen van expertise bij Koninklijke PTT Nederland NV.; 23 juni 1995, 11.00 uur, L 213.

Annemarie Kokshoorn over: de ontwikkeling van een basisopleiding voor bedrijfsleiders binnen Asito; 2 juni 1995, 16.00 uur, L 216.

Klaudie M.C. Bartelink over: raamwerk voor het ontwerpen van modules voor het aanleren en oefenen van lichamelijk onderzoek; 7 juni 1995, 16.00 uur, L 213.

UniConsult Twente

UniConsult Twente is een studenten adviesbureau met ideële doelstelling. Op dit moment zijn er student-adviseurs gevraagd voor het schrijven van handleidingen in het houden van workshops. U krijgt voor uw werkzaamheden een ruime vergoeding. Tevens is UniConsult Twente wegens doorslaand succes op zoek naar bestuursleden en projectmanagers. Dit biedt u een uitstekende mogelijkheid te proeven aan het ondernemerschap en ervaring op te doen in het bedrijfsleven. Inleidende informatie ter kantore: CT-3144 of telefonisch: 312975.

Instructietheorie 2 (194514)

Voor: TO-D3-studenten

Voor het keuzevak Instructietheorie 2 (194514) worden er twee extra colleges gehouden: de eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 13 juni 1995, het 5e t/m 8e uur in zaal L213. De tweede bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 21 juni 1995, het 3e t/m 4e uur in zaal L216. De toets wordt gehouden op donderdag 29 juni 1995 het 1e t/m 3e uur in zaal L213. In augustus is er een nader-onderzoek.

ISM-project (193024)/ ISM-project, advanced (193026)

Voor: TO-D3-studenten

Voor de keuzevakken ISM-project (193024) en ISM-project, advanced (193026) kan men zich intekenen vanaf 22 mei a.s. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 29 augustus 1995, het 7e en 8e uur in zaal L213. De intekening sluit op 16 juni a.s.

TW

Inl. Wiskundige Economie

Op 6 juni 3+4 is er een responsiecollege voor het vak IWE in TW-A 101.

Wiskundige Statistiek

Op donderdag 1 juni a.s. wordt er op het 3e +4e uur een vragenuurtje gehouden in TW-A137.

Doctoraalvoordracht

P. Ansems over: Verklaren van huishoudelijk watergebruik uit bevolkingskenmerken; 8 juni, 13.30 uur, TW-A 101.

WB

Extra werkcollege Pr.best. & voor.beh. II (112748)

Er wordt een extra werkcollege/vragenuur gehouden op dinsdag 30 mei a.s. vanaf 10.40 uur in WB T.1211. Uitwerkingen van de opgaven uit het dictaat kunnen afgehaald worden bij R. Buitenhek, Kamer WB T.503.

UniConsult Twente

UniConsult Twente is een studenten adviesbureau met ideële doelstelling. Op dit moment zijn er student-adviseurs gevraagd voor ontwerp-projecten m.b.t. machines. U krijgt voor uw werkzaamheden een ruime vergoeding.

Tevens is UniConsult Twente wegens doorslaand succes op zoek naar bestuursleden en projectmanagers. Dit biedt u een uitstekende mogelijkheid te proeven aan het ondernemerschap en ervaring op te doen in het bedrijfsleven. Inleidende informatie ter kantore: CT-3144 of telefonisch: 312975.

Campus en studentenleven

SPE

Belijdenisdienst

Aanstaande zondag doet Kirstie Güthe in de SPE-dienst openbare belijdenis. Het thema is: Waarvoor en hoe kies je? (Abraham en Lot). De viering begint om half elf in de Audiozaal van de Vrijhof en voorganger is Jan de Jongh.

Opbrengst collecten

In de vieringen van het SPE wordt iedere zondag een inzameling gehouden voor een diaconaal doel. Er is een hele lijst van projecten die we steunen. Vaak zijn het kleine projecten die niet door een grote achterban gesteund worden. Zo nu en dan geef ik in deze berichten de opbrengst daarvan. Iedere zondag is er ook een inzameling voor de onkosten. Die worden verantwoord in ons jaarverslag. Paasnacht: Amnesty International % 329,65; 30 april: Boerenproject biologische landbouw Kenya % 186,30; 14 mei: Vluchthaven, noodhulp en onderdak voor in eerste instantie afgewezen vluchtelingen (die dus geen enkele uitkering of hulp meer krijgen) % 202,75.

Honger: Een economisch foutje?

De wisselwerking tussen economie en voedselverdeling. Samen met Monsoon, de studievereniging van de Vakgroep Ontwikkelingskunde (VOK), de WOT en deDiaconaatsgroep organiseert de Nachtclub van het Kapitaal een beraad over de economische aspecten van het voedselvraagstuk. Welke economische factoren veroorzaken honger, terwijl er overvloed is? Waar kun je het beste op mikken: leningen e.d. voor kleine bedrijfjes of op een grootschalige ontwikkelingsstrategie? Drs J.H.M. Opdam van de VOK is spreker die avond. Het programma is als volgt: 19.30 uur: een kritische audiovisuele presentatie die het succes en de keerzijde van ontwikkelingswerk concreet maakt; 20.00 uur inleiding van de heer Opdam; 21.00 -22.00 discussie. Datum en plaats: donderdag 1 juni hal tweede vloer Vrijhof (Pastoraatsplein). Informatie: bij de organiserende vakgroepen of Jan de Jongh.

Met Tobit op reis

Deze week begon een leeskring onder leiding van Carla van der Heijden rond het boek Tobit. Uitvoerige informatie in het vorige UT-nieuws. Er zijn nog drie avonden te gaan (6, 13 en 20 juni, 20.00 u, kamer 204). Wie nog mee wil doen kan contact op nemen met Carla van de Heijden of het secretariaat.

Bereikbaarheid pastores: Carla van der Heijden (r.k.), tel. 053-894020 of 776678. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-430230. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

SRD-agenda

14 juni: ALV, voorafgegaan worden door barbecue op het terras van de Vestingbar. Meld je vantevoren even aan bij de SRD (tel. 5236 / 4033 of per e-mail: [email protected]).

16-19 oktober: 25-jarig jubileum van de SRD, met o.a. alternatieve opening, symposium over de toekomst van het hoger onderwijs, workshops over deeltijdcarrière, voetbalwedstrijd tegen 'de bobo's', activiteiten in de faculteiten en een afsluitend feest op 19 oktober.

De LSVb geeft onregelmatig 'De Andere Krant voor studerend Nederland' uit. De nieuwe krant is gratis af te halen op verschillende punten op de UT en in ieder geval in Vrijhof en bij de SRD in kamer 33.

Diversen

CSV Alpha

Maandag 29 mei: ALV, 20.00 uur, Amphitheater van de Bastille. In verband met wijzigingen van het H.R. is aanwezigheid van zoveel mogelijk leden gewenst. Machtig desnoods een ander lid als je verhinderd bent. Inschrijving voor de zeilweek is nog steeds mogelijk op de inschrijflijst in Vivaan. Ook tijdens de tentamens geldt: societeit Vivaan (Bastille) is geopend op woensdag vanaf 21.00 uur. Informatie: Jeroen (053-777518) of Peter (053-336542).

RSK Enschede

Als lid van de Evangelische Studentenbeweging ICHTHUS neemt de R(eformatorische) S(tudenten) K(ring) ieder jaar deel aan de ICHTHUS zeilkampen. Dit jaar is er een keuze uit zes verschillende weken in de zomervakantie. Bel 053-332401 (Arjan) voor opgave en/of informatie.

Trefavond Agapè

Dinsdag 30 mei is er weer een trefavond van de christelijke studentenvereniging Agapè. Plaats en tijd: Vrijhof zaal 5, 20.00 uur. Voor meer info bel Cornelise: 053-303545.

ASV Taste

Na een denderende mr.Taste verkiezing (gefeliciteerd Rik), de ICCI-presentatie en de jaarclubdag is het weer tentamentijd. De openingstijden van de sociëteit zijn de komende weken gewijzigd, natuurlijk blijft de sociëteit wel drie dagen per week geopend. Na de tentamentijd is er een groots slot-feest. Met de kandidaat sociëteitsbestuursleden en de kandidaat verenigingsbestuursleden zijn de eerste gesprekken begonnen, wanneer je interesse hebt in een jaar sociëteitsbestuur of een jaar verenigingsbestuur moet je je zo spoedig mogelijk wenden tot één van beide besturen. Ook worden er nieuwe commissie-hoofden en commissie-leden gezocht voor het komende jaar. Truien met het ASV Taste logo zijn te koop bij de PR-commissie. ASV Taste, sociëteit Antigoon, Oude Markt 18 (boven La Conga). Gewijzigde openingstijden: zo 21.00-0.00, di 21.00-0.00 en do 18.00-02.00.

DSV 4 happy feet

Op 7 juni a.s. de laatste les van dit seizoen, daarna ook de laatste vrijdansavond bij Gerritsen. Op 8 juni ALV, 19.30 Vrijhof. Er zal dan geprobeerd worden het nieuwe bestuur compleet te krijgen. Tegenkandidaten kunnen zich tot een week voor de ALV melden bij het bestuur. Op 10 juni zal er weer afgedanst kunnen worden bij D.C. Tuininga. Je kunt je hiervoor op de les opgeven. Op 14 juni is er om 22.00 uur een Slotborrel in de VB. Dit is de laatste gezellige aktiviteit van het seizoen. Wil je toch nog dansen: Elke zaterdag kun je van 20.30 tot 23.30 uur vrijdansen bij D.C.Tuininga. De entree is Fl.3,50. Verdere info bij Menno (895161) of Andre (895013).

IAPC

Tijdens de komende tentamenperiode is de stichting IAPC beperkt geopend : iedere werkdag van 12.30 tot 13.30. Tijdens de zomervakantie zijn we in principe iedere woensdag van 12.30 tot 13.30 geopend. Voor het nieuwe jaar zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden en medewerkers. Heb je interesse, neem dan contact op met het bestuur, of mail naar [email protected] IAPC is ook te vinden op het WWW: http://www.cs.utwente.nl/data/iapc.

LSD Phaedrus

De thema-avond over het boek 'Indische duinen' van Adriaan van Dis is uitgesteld tot woensdag 31 mei. Tijd en plaats: 20.00 uur, Bellettrie. Gebruikelijke toegangsprijzen.

Studieverenigingen

Abacus

Donderdag 23 mei en donderdag 8 juni zijn er twee borrels. * Het jaar loopt ten einde, alleen de tentamens nog voor de boeg. Namens het gehele bestuur wensen wij iedereen veel succes met de normale en de hertentamens. Alle actieve leden willen wij speciaal bedanken voor hun gedane inspanningen, die het afgelopen jaar tot een succes hebben kunnen maken. Het jaar was naar onze mening een zeer actief en gezellig periode. Denk bijvoorbeeld aanhet gala, de Batavierenrace, het Hiep Hoi-feest, de vele excursies en lezingen, Bolletje Prof, de borrels en de vele andere nieuwe of traditionele activiteiten.

Sirius

We zoeken nog een aantal studenten die zich in willen zetten voor het organiseren van leuke en interessante excursies. Bel met Irma (321864) of schrijf je in op het Siriuspublikatiebord. *De Hongarijecommissie zoekt ook nog steeds enthousiaste medewerkers. Bel met Thijs (327061). Verder kun je voor inlichtingen altijd aankloppen bij de Siriuskamer, B108. * In de volgende Infobul zit een bestellijst voor de boeken. Inleveren voor 9 juni bij Sirius (in de brievenbus voor de kamer), zodat je boeken op tijd klaar voor je liggen. Mocht je deze datum niet halen, dan is de kans groot dat de boeken pas later gekocht kunnen worden. Let ook goed op de verkoopdata van de boeken die op deze lijst vermeld is.

Alembic

Boeken voor het eerste trimester kunnen tot en met vrijdag 16 juni besteld worden. Bestelformulieren liggen in de kantine. In de tentamenperiode is de Alembickamer alleen tussen 10.00 en 15.00 uur open. Houdt hier rekening mee, als je tentamens wilt kopiëren of commissiewerk wilt doen.*Als je niet wilt, dat jouw foto van CSA in het volgende jaarboek van Alembic komt, moet je dit even doorgeven op de Alembic kamer.*Geef je op als doegroepleider.*Het betuur van Alembic wenst iedereen heel veel succes met zijn/haar tentamens.

Arago

Voor de introductie zijn er voldoende doegroepen. Wil je toch nog meedoen als doegroep-ouder, meld je dan even in de Aragokamer. * Tijdens de tentamenperiode is de Aragokamer op werkdagen open van half 12 tot half 4, ipv half 11 tot half 5. * Voor het nieuwe academisch jaar zijn wij nog op zoek naar enkele enthousiaste actieve mensen, die wel eens wat willen organiseren. * Iedereen succes met de tentamens en examens.

ConcepT

De nabestelde foto's van de buitenlandreis liggen klaar in de ConcepTkamer. * Het introkamp (zondag 20/8-dinsdag 22/8) zoekt studenten die willen helpen met het introkamp. * Stuur de boekenlijsten voor het nieuwe collegejaar zo snel mogelijk terug voor een goede afwikkeling! * De almanakcommissie is nog op zoek naar versterking, schrijf je hiervoor in op het ConcepT-bord. * De winnaar van de stropdassenwedstrijd zal op de eerstvolgende borrel na de vakantie bekend worden gemaakt. * Tijdens de tentamenperiodes zal er alleen tussen 12.30 uur en 13.30 uur iemand van het bestuur op de kamer aanwezig zijn. Veel succes met de tentamens.

TObias

De deelnemers aan de excursie naar ZMLK-school 'de Huifkar' zullen zo spoedig mogelijk via de postbakjes nadere informatie krijgen. * Er kunnen nog steeds mensen mee op het wadloopweekend van vrijdag 2 en zaterdag 3 juni, prijs f 65 inclusief barbecue, overnachting, ontbijt, het wadlopen zelf, fietshuur en de bootovertocht. Vertrek per trein vrijdag 2 juni om 14.58 uur, station Enschede. Inschrijven kan nog tot 30 mei. * Deelnemers aan de Grolsch-excursie van 8 juni worden om 9:15 verwacht bij de Grolsch-fabriek aan de Roomweg in Enschede. * Tenslotte: maandag 19 juni vindt in Hal B onder de wenteltrap de Kachelborrel plaats.

Inter-Actief

Iedereen veel succes gewenst bij de komende tentamenperiode. Oude tentamens zijn te vinden in de tentamenbank in de Inter-Actief-kamer. *KOPIJ voor het UT-Nieuws, de agenda op news en WWW, sturen naar:[email protected] *Op de leestafel in de Inter-Actief-kamer liggen interessante bladen, zoals Net en de automatiseringsgids, maar ook de wekelijkse UT-Nieuws-uitgave. Laatstgenoemde kun je altijd bij ons komen ophalen. *Een lijst van alle activiteiten wordt bijgehouden op onze WWW-pagina's en deze wordt ook wekelijks gepost op de newsgroupen inf.student.interactief en inf.announce. * Voor meer informatie kun je altijd op het World Wide Web kijken. Het adres is veranderd in http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/. Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief-kamer in Hal-B kamer L224. Ook kun je e-mail sturen naar [email protected]

Isaac Newton

Het nieuwe bestur is op 11 mei aan de slag gegaan. Het bestaat uit David van Mechelen, Folkert Klaassen, Xander van Mechelen, Han Hekkelman, Stefan Vos en Erik Janssen.* We zoeken nog iemand voor de sollicitatiecommissie. Bovendien worden voor het zonne-auto project, SolUTion, studenten gezocht die zich op organisatorisch (bestuursfunctie) of op technisch (ontwerpopdracht) gebied willen ontplooien. Kom even langs bij de Newton-kamer of bel David: 053 - 326097. Bovendien kun je voor het SolUTion-project contact opnemen met Matthijs, 053 - 338596. * Newton heeft een nieuwe commissie, de BoeWie, in het leven geroepen, die zowel de verkoop van de Newton-winkel verzorgd, alswel de boekenverkoop regelt. * Bij het winkeltje in de Newton-kamer is het weer mogelijk om boeken te bestellen voor het eerste trimester. Dit kan tot 16 juni. * Veel succes gewenst met je tentamens!

Scintilla

Op vrijdag 16 juni houdt de TRADE studiereis (naar Singapore, Maleisië en Vietnam) een eindsymposium, 13.00 uur BB2. * Op 31 mei en 1 en 2 juni vindt in de Jaarbeurs in Utrecht Imagination '95 plaats. Daar zullen verschillende bedrijven laten zien waar inovatie, met name op het gebied van automatisering, toe kan leiden. Scintillaleden kunnen hier met korting naartoe. Haal een folder in de Scintillakamer. Foto's van de Duitse borrel en de Bata444-race kunnen in de Scintillakamer besteld worden. * Als je de komende introductie nog doegroepleider wil worden, schrijf je dan snel in op de lijst in de kantine of Scintillakamer (bij voorkeur met 2 personen) of vraag eerst meer informatie in de Scintillakamer. * De STORES heeft weer volop SIMM's op voorraad, zowel 30 als 72 pins, tegen zeer scherpe prijzen. Vergeet je lidmaatschapspasje niet! * Heb je nog recente tentamens/examens voor de bundels van de SaTE, welke binnenkort ook digitaal uitkomen, breng ze dan even naar de Scintillakamer. * Wil je na de tentamens wel eens wat anders doen: verschillende commissies kunnen nog aanvulling gebruken, zoals de Scala (allerlei leuke activiteiten) en de symposium- en lustrumcommissie.

Sport

Vacatures Sportraad

Gezocht: enthousiaste, sport-minded mensen die zich in willen zetten voorsport d.m.v. een functie in de Sportraad. In oktober wisselen de volgende functies: vice-voorzitter/voorzitter (1.5 jaar) en commissaris sport (1 jaar). Heb je interesse en wil je meer weten? Kom dan langs in de sportraadskamer (tel 8001). Je kan je aanmelden tot 16 juni.

Vakgericht

Heb je zin om eens te korfballen? Vakgericht speelt op 25 mei een toernooi im Almelo, 10 juni in Maastricht en 26 aug. in Steenwijk. Of je nu al jaren hebt gekorfbalt of nog nooit een bal hebt aangeraakt, je kunt je aanmelden bij Ria (074-439262) of op de Vakbak (brievenbus) in het sportcentrum.

Menu

Week 22

ZATERDAG 27 MEI

Aspergesoep

***

Hamburger-Currysaus

Groente Macedoine-Rauwkostsalade

buffet-Gebakken of

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 28 MEI

Tomatengroentesoep

***

Ribkarbonade-Vleessaus

Witlof of keuze groente Rauwkostsalade buffet

Carré of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 29 MEI

Minestronesoep

***

Zigeunerschnitzel-Zigeunersaus

Pikante Savooiekool-Rauwkostsalade

buffet-Frites of Gek.aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 30 MEI

Kerriesoep

***

Varkenssteak-Jachtsaus

Bloemkool-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 31 MEI

Oosterse groentesoep

***

Indiase Curryschotel

Sambalboontjes-Atjar Tjinta

Rauwkostsalade buffet-Pilavrijst

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 1 JUNI

Mexicaanse bonensoep

***

Pepersteak-Vleessaus

Snijbonen-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 2 JUNI

Groentevermicellisoep

***

Gebakken Visfilet of Visgratin of

Vleesgerecht-Hollandaisesaus

Bietjes-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

__________________________________

VEGETARISCH

__________________________________

MAANDAG 29 MEI

Minestronesoep

***

PIZZA-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 30 MEI

Kerriesoep

***

2 Kaaskrokantjes-Kaassaus

Bloemkool-Rauwkostsalade buffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 31 MEI

Oosterse groentesoep

***

Sojaburger Haway-Gembersaus

Worteltjes-Rauwkostsalade buffet

Frites

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 1 JUNI

Mexicaanse bonensoep

***

Omelet Foe Yong Hay-Zilvervliesrijst

Tjap Tjoy-Atjar Tjampoer

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

H A P A A N D E T A P

GRATINSCHOTEL VAN VIS met

groente en gekookte Krielaardappelen

***

RAUWKOSTSALADE

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.