INFO

| Redactie

Op 9, 11 en 13 december (alleen de middagen) organiseert het Onderwijskundig Centrum een cursus 'Presenteren op Congressen / Korte Voordrachten'. Deze cursus is geschikt voor een ieder, die wil leren om in weinig tijd veel informatie over te dragen op een voor het publiek begrijpelijke en boeiende wijze. U kunt zich nog aanmelden tot 20 november bij het secretariaat van het OC.

Algemeen

Presenteren op congressen / korte voordrachten

De cursus mikt zowel op het voorbereiden als op het presenteren van voordrachten. Naast een aantal gerichte oefeningen wordt de meeste tijd in de cursus besteed aan het houden van voordrachten. Bij de voor- en nabespreking van die voordrachten komen uw eigen vragen aan bod alsmede een aantal algemene thema's zoals: selectie van de te presenteren informatie, opbouw van de voordracht, afstemming op doel en publiek, boeien van het publiek, uitlokken en beantwoorden van vragen, houding en gebaren, afwisseling. Door het gebruik van video kunt u uzelf terugzien. Deelname aan de cursus is voor medewerkers van de UT kosteloos.

Meer informatie over de cursus bij Harry van de Wouw (2626) of op Internet (http://www.nic.utwente.nl/wwwut/oc/dagen.htm). Op Internet kunt u ook informatie vinden over andere OC cursussen. Cursusdata: maandag 9 (middag), woensdag 11 (middag) en vrijdag 13 (middag) december 1996. Aanmelding: per telefoon (2050), via email ([email protected]) of via Internet. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden tot 20 november.

OPUT-vergadering d.d. 23 oktober 1996

Organisatieveranderingen binnen het Facilitair Bedrijf: Naar aanleiding van de nota `Bouwen en onderhouden binnen het Facilitair Bedrijf' is er gepraat over de veranderingen die op dit moment en in de toekomst binnen het Facilitair Bedrijf plaatsvinden. Daarbij zijn de personele gevolgen van dit veranderingsproces een aandachtspunt.

Dienstcommissie TO: De verkiezingsagenda voor de dienstcommissie TO is goedgekeurd.

ADV/Brugdagen 1997: De volgende brugdagen zijn voor 1997 vastgesteld: maandag 29 december 1997; dinsdag 30 december 1997; woensdag 31 december 1997. Daarnaast blijven er voor 1997 nog 9 vrij in te vullen ADV-dagen over.

UT-Ziekteverzuim beleid: Aan de hand van een rapport van het AMD over het ziekteverzuim binnen de UT is er gediscussieerd over de praktische uitwerking van de conclusies hieruit. Zo komt er vanuit het OPUT de vraag hoe actief het AMD zich moet opstellen bij uitvoering van gegeven adviezen.

Er dient nog een analyse van de cijfers per faculteit plaats te vinden.

Regeling nevenwerkzaamheden UT 1997: Na een toelichting op de inhoud stemt het OPUT in met de voorliggende regeling omtrent nevenwerkzaamheden van personeelsleden.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 31 oktober 1996

Het College heeft voorlopig ingestemd met de Regeling Afstudeersteun en legt deze ter advisering voor aan de CVA, de CCO en de dienst FEZ.

Het College heeft met instemming kennis genomen van de aanbevelingen van de Instellings Accountants Dienst inzake zijn bevindingen over de financiëleverantwoordingen binnen de Universiteit Twente. Het College zendt de Management letter IAD 1995 ter informatie toe aan de Universiteitsraad. Het College zal voor de uitvoering van de aanbevelingen de betrokken instanties, veelal via de Secretaris van de Universiteit, berichten.

Het College heeft de tweede begrotingswijziging 1996 zijnerzijds vastgesteld en zendt die naar de Universiteitsraad ter definitieve vaststelling en naar de fakulteiten, onderzoekinstituten en diensten ter informatie.

Het College heeft de nota 'Onderbouwing achtergronden Onderwijs- en Onderzoekmodel 1997' vastgesteld en zendt die ter informatie toe aan de Universiteitsraad.

Het College heeft besloten in het kader van het Onderzoek Stimulerings Fonds Pionier 1996 een bedrag toe te kennen van MY 1 aan de door de beoordelingscommissie OSF geselecteerde kandidaat met desbetreffend projektvoorstel. Dit besluit wordt ter instemming voorgelegd aan de Universiteitsraad.

Het College heeft het werkplan College van Bestuur - Universiteitsraad over de periode november 1996 tot en met februari 1997 vastgesteld. Dit werkplan wordt ter informatie toegezonden aan het presidium van de Universiteitsraad.

Selfmanagementcursus

Net als aan het begin van het studiejaar organiseert het Bureau Studentenpsycholoog de Selfmanagementcursus. Deze cursus is voor studenten die zich voornemen om te gaan studeren, maar er op één of andere manier steeds niet toe komen.

Doel: meer grip krijgen op je eigen studeergedrag.

Voor eerstejaars-studenten heeft deze cursus pas zin na de eerste tentamens, zodat zij eerst één trimester zelfstandig kunnen proberen om aan de slag te gaan.

De cursus wordt gehouden op de volgende data: 7, 14, 21 januari, 4, 11, 18, 25 februari en 4 maart 1997. De bijeenkomsten zijn in De Vrijhof, zaal8, van 10.20 - 11.50 en/of van 13.30 - 15.00 uur. Wie zich inschrijft dient zich te realiseren dat aanwezigheid bij alle bijeenkomsten vereist is !! Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst. Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 29 november 1996. Bij overintekening kun je op een wachtlijst geplaatst worden. Aanmelding en verdere informatie bij het Bureau Studentenpsycholoog, Vrijhof kamer 243, tel: (489)2032. In een informatief gesprek wordt eerst bekeken of deze cursus wel de aangegeven vorm is om je studeergedrag te verbeteren.

Student-assistent (m/v) gezocht

Voor: psychometrisch onderzoek (programmeren)

Ten behoeve van onderzoek naar de adaptieve afname van psychologische tests per computer dienen verschillende algoritmen te worden geprogrammeerd. Het assistentschap omvat ongeveer 2,5 dag per week gedurende de maanden november en december. De voorkeur gaat uit naar een TW, INF/BIT student of student met kennis van een of meerdere programmeertalen. Sollicitatie voor 15 november telefonisch 4893565 (of 4893574) of schriftelijk aan dr. C.A.W. Glas (postvak bij de vakgroep OMD, TO-gebouw, kamer H105B).

Promoties

Onderwijs

Alle faculteiten

Numerieke Wiskunde

De toets bij dit vak (code 154020/154022) is in week 48, donderdag 28 november, 13.30 - 15.30 uur. De stof bestaat uit de hoofdstukken 2, 9 en 10 van het diktaat Numerieke Wiskunde (nr. 517), inclusief de aanvullingen die in de toetsbundel (met uitgewerkte opgaven, nr. 613) zijn opgenomen. U wordt aangeraden om een rekenmachine mee te nemen; diktaat of aantekeningen zijn niet toegestaan.

Programmeeropdracht Voortgezet Programmeren in C++(211024)

Voor: alle faculteiten m.u.v. TW

Voor de opdracht dient u in te schrijven in groepen van drie personen. Inschrijflijsten liggen vanaf week 47 bij BOZ-INF, in het INF-gebouw begane grond. Voor studenten van de faculteit EL liggen de inschrijflijsten bij BOZ-EL. De inschrijving sluit in week 48. Vanaf week 49 of 50 neemt de toegewezen begeleider kontakt op om afspraken te maken betreffende de begeleiding (verslaggeving tijdens ontwerpfase, documentatie, demonstratie en inleverdata).

Legitimatie tentamens/examens

Voor alle tentamens/examens is legitimatie verplicht. Deelnemers aan tentamens dienen de legitimatie zichtbaar op zijn/haar tafel in de tentamenzaal te leggen, opdat de surveillant deze kan controleren.

Zaalwijzigingen keuzevakken 186010 en 189057 voor het 2e trimester

Voor: alle faculteiten

Zie onderwijsmededeling onder TBK!

Fysieke distributie (182067)

Voor: alle faculteiten

Zie onderwijsmededeling onder TBK!

Een half uurtje over? Verdien f10!

Voor een onderzoek van de vakgroep Toegepaste Taalkunde (WMW) worden nog deelnemers gezocht. Periode: tot en met 20 november. Duur: ongeveer een half uur (eenmalig). Vergoeding: Fl 10,- Inschrijven kan tijdens werktijden bij het secretariaat van Toegepaste Taalkunde in TWRC A330, telefoon (89)3299.

UniConsult Twente

UniConsult Twente is een non-profit studentenadviesbureau. Op projectmatige wijze voeren wij opdrachten uit in voornamelijk het MKB in de regio Twente. Op dit moment voeren wij projecten uit op het gebied van: management informatie systemen, ISO-9002, machineontwikkeling, procesanalyse, ondernemingsplannen en ontwerp. Deze projecten hebben een goede beloning, ongeveer 25 gulden per uur, bovendien leveren ze een schat aan ervaring op. De uitvoering van de meeste projecten kan je zelf plannen en is goed te doen naast je studie.

UniConsult Twente is op zoek naar projectmanagers voor de begeleiding van projecten. Naast het schrijven van vooronderzoeken en het coordineren van de projecten houden projectmanagers zich onder andere bezig met de vormingvan het beleid, met acquisitie en met de externe communicatie. Er bestaan doorgroeimogelijkheden naar het bestuur van UniConsult Twente en naar het bestuur UniConsult Nederland. Als je interesse hebt, kan je een afspraak maken voor een oriëntatiegesprek.

Ben jij derde jaars of hoger en heb je minimaal 2 dagen in de week tijd om een project uit te voeren of heb je interesse in een functie als projectmanager kom dan langs op onze kamer (CT-3144, bij stagebureau) of bel (3811 of 4312975) en schrijf je gratis en vrijblijvend in. Als je een CV hebt, is het handig om deze mee te nemen. UniConsult staat ook op internet (www.ct.utwente.nl/~uct). UniConsult Twente wordt gesteund door het Theatercafe, onderdeel van de Twentse Schouwburg NV.

BSK

Operationele Research voor Maatschappij wetenschappen (158004)

Bestemd voor : D-Studenten BSK - CT&M

Het vak Operationele Research voor Maatschappijwetenschappen (ORvMW, 158004) wordt het tweede trimester gegeven in zaal TW C-138, vrijdag 3-4e uur, zie rooster. Het verschil met vorig jaar is dat het college gegeven wordt gebaseerd op het boek 'Operations Research, Applica-tions and Algorithms' ipv van een dictaat en wel de hoofdstukken 1-3-5-7-8-13-12-20-23. Het boek kost circa 69,- en is verkrijgbaar bij de Campusboekhandel en de studieverenigingen (auteur: Winston). De belangrijkste regels bij het college zijn dat naast het volgen van de colle-ges een aantal opgaven gemaakt dient te worden. Het vak wordt afgerond door binnen drie weken na het laatste college op afspraak een mondeling tentamen af te leggen waarin de kennis van de gemaakte opgaven wordt getoetst. Studenten die het vak Operationele Research I (158019) al gevolgd hebben krijgen aangepaste opgaven. De bij het college horende 2,5 SP kunnen tot 4 SP verhoogt worden door het uitvoeren van een extra opdracht: 'een modelmatige sterkte/zwakte analyse van een probleem'.

Politicologie I (174501)

Bestemd voor : P-Studenten BSK

In verband met het tentamen Politicologie I op 27 november a.s. wordt op 21 november a.s. van 8.30 tot 10.15 uur, een responsiecollege gegeven in zaal CC-3. Dit responsiecollege heeft betrekking op de huidige tentamenstof (omvang 3 SP).

Colloquium

Marijn de Rooij over: Ministeriele regelingen en de Bedrijfseffectentoets. Een onderzoek naar het bestaan en het meewegen van bedrijfseffecten verbonden aan ministeriele regelingen; 22 november 1996, 16.00 uur, TW C-238.

Afstudeeropdracht bij De Nederlandse Vereniging van Adviseurs inzake Subsidies

Voor : D3-Studenten BSK

De Nederlandse Vereniging van Adviseurs inzake Subsidies en andere overheidsstimuleringsregelingen biedt een afstudeeropdracht. Onderwerp: Kwaliteitszorg in de subsidie-adviesbranche. Deelaspecten: Onderzoek onder (potentiele) marktpartijen; Opstellen van een kwaliteitshandboek; Opstellen certificatieprocedure; Analyse invoeringskosten per deelnemer, ramingmaatschappelijke impact. Aanvang: In overleg. Inlichtingen: Voorzitter begeleidingscommissie de heer H.A. Bloem, Liaisongroep UT, tel. 053-489 46 99.

Organisatieproblematiek

Voor: D2-Studenten BSK

Het college van maandag 2 december a.s. (3e en 4e uur) wordt in verband met de Waterbouwdag van CT&M niet gehouden in WB Hal IV 208, zoals vermeld op het BSK rooster, doch in WB Hal IV 206.

Algemene economie II (173005)

Voor : D1-Studenten BSK

Op 28 november a.s. wordt van 13.30 tot 15.30 uur in CT-2520 de gelegenheid geboden om vragen te stellen (vragenuur) ter voorbereiding op het tentamen Algemene economie II van 29 november a.s.

Organisatieproblematiek: Diagnose en analyse (176860)

Voor: D2-Studenten BSK

Het college van maandag 2 december a.s. (3e en 4e uur) wordt in verband met de Waterbouwdag van CT&M niet gehouden in WB Hal IV 208, zoals vermeld op het BSK rooster, doch in WB Hal IV 206.

Milieutechnologie voor Technische Bestuurskunde (131502)

Bestemd voor : D1-Studenten BSK

Het eerste college voor dit vak, dinsdag 3 december a.s. 1e en 2e uur, zal plaatsvinden in zaal CT-2127. De reader behorend bij dit vak is niet verkrijgbaar bij de UTake. De reader en meer informatie kunnen vanaf week 48 verkregen worden bij de docent, de heer T.J. Matton, kamer CT-2101, tel. 053-489 30 29.

Afstudeeropdracht gemeente Hellendoorn

Voor : D3-Studenten BSK

De gemeente Hellendoorn biedt een afstudeeropdracht. Onderwerp: Opstellen van een gemeentebreed informatieplan, waarin aandacht wordt gegeven aan: De informatievoorziening in de komende jaren; Verder opbouw/uitbreiding van de technische infrastructuurl; Inrichting van de organisatie rondom de gehele informatievoorziening; Opzetten van projectplannen voor gedetailleerde uitvoering van deze punten; Opzetten meerjarenperspectief met betrekking tot besteding van middelen. Bij het project is de gemeentelijke accountant betrokken: Coopers Lybrand. Stagevergoeding 325 gulden per maand. Aanvang: op korte termijn. Inlichtingen: Stagebureau BSK, kamer C-103, tel. 053-489 32 40 ('s-morgens)

CT

Statistiek

Het aangekondigde extra onderwijsaanbod in dit vak is als volgt verroosterd: Hoorcollege op MA 7+8 in CT 1812. Werkcollege voor groep 1 op DI 7+8 in CT 1407 en voor groep 2 op DO 5+6 in CT 2127. De collegeweken zijn week 49 t/m 51 en week 2 t/m 11. Tentamendata: 1. 17 maart 1997 9.00 uur; 2. 30 juni 1997 9.00 uur; 3. 12 augustus 1997 9.00 uur

132003 Industrieel Toegepaste Chemie

Het college wordt gegeven in week 50 t/m week 8 en wel op maandag en woensdag telkens het 5e en 6e uur in CT2520. Het eerste college is dus op maandag 9 december 1996, het laatste op maandag 17 februari 1997. In week 8 en 9 is op woensdag (5e en 6e uur) een werkcollege gepland: op 19 februari m.b.t. de anorganische opgaven en op 26 februari m.b.t. de organische opgaven. In de (werk)collegeweken is in het CT-rooster nog minstens 3 uur beschikbaar voor zelfstudie. Het tentamen wordt afgenomen op dinsdagmiddag 11 maart 1997; de snelle geclausuleerde herkansing is op dinsdagochtend 13 mei 1997.

Bij dit vak zijn nodig het Collegediktaat ITC en de Verzameling van opgaven met uitwerkingen behorende bij het CT-vak ITC. Beide zijn verkrijgbaar bij de U-Take; zowel de herdruk van oktober 1995 als die van oktober 1996 kunnen worden gebruikt.

EL

Tentamen Meettechniek (123150)

Voor: EL D1-studenten

Het tentamen meettechniek (123150) van donderdag 5 december, 13.30 - 17.00 uur, zal gehouden worden in CC 1.

College `techniekontwikkeling in Noord-Zuid perspectief' (1605160).

Voor: P-studenten EL.

Het vak 'techniekontwikkeling in Noord-Zuid perspectief', vakcode 1605160, voor P-studenten EL, start op maandag 18 november. Het eerste college zal beginnen om half 9 in EL/TN T4. Meer informatie ligt in de postvakjes.

AD-Conversie

Voor: Doctoraalstudenten EL

Willen degenen die het hoorcollege AD-Conversie (122711) in het 2e trimester gaan volgen zo spoedig mogelijk contact opnemen met docent Ir. C. de Rooij (per e-mail of per telefoon). Dit in verband met een eventuele roosterwijziging van het vak AD-Conversie dat op dinsdag het 1e en 2e uur in de oneven weken gepland was.

Programmeeropdracht Voortgezet Programmeren EL (211022).

Voor de opdracht dient u in te schrijven in groepen van vier personen. Inschrijflijsten liggen vanaf week 47 bij BOZ-EL, kamer B1124 in het EL/TN gebouw . De inschrijving sluit in week 48. In week 49 of 50 neemt de toegewezen begeleider kontakt op om afspraken te maken betreffende de begeleiding (verslaggeving tijdens ontwerpfase, documentatie, demonstratie en inleverdata).

Extra tentamen Computersystemen (211054)

Voor: D1, D2 EL-studenten

Op vrijdag 21 maart 1997 (week 12) van 09.00-12.30 uur is er een extra tentamenkans Computersystemen (211054) verroosterd voor EL-herhalers. Inschrijving geschiedt bij BOZ-EL en sluit op 21 februari 1997.

INF/BIT

Afstudeeropdracht GAZE: een Oog-gestuurde 3D Groupware Omgeving

De vakgroepen SPA en Ergonomie hebben een afstudeerplek voor een creatieve informaticus met interesse voor (3D) user interfaces van de toekomst. Onderwerp: het ontwerpen en ontwikkelen van een prototype platform-onafhankelijk communicatie- en telewerksysteem waarin de aandacht van de participanten kan worden weergegeven dmv. eyetracking technologie. Ervaring met JAVA en VRML 2.0 is een pré. Aanvang: op korte termijn.

Inlichtingen: Vakgroep Ergonomie, TW/RC A115, tel. (053-489) 3324. Kijk op het web voor een omschrijving en quicktime movie: http://reddwarf.wmw.utwente.nl/ergo.html

Stage/D-opdracht: Analyse van Personeelsadvertenties

De opdracht, uit te voeren bij het bedrijf SMR in Amsterdam, heeft betrekking op het ontleden van personeelsadvertenties ter ondersteuning van data entry. SMR heeft contacten met een bedrijf dat personeelsadvertenties inscant en vervolgens invoert in een database. Een ontleedsysteem dat suggesties doet voor invoer in bepaalde velden zal veel intikwerk kunnen besparen. Het gewenste eindresultaat is een demo/prototype dat een indruk geeft van a) wat er mogelijk is en b) in wat voor raamwerk dit dient te gebeuren. In het verleden heeft SMR zich ook bezig gehouden met andere projecten op het gebied van (natuurlijke) taal, bv. het semantisch zoeken aan de hand van voorbeeldteksten gebaseerd op co-occurrences. Nadere inlichtingen: Anton Nijholt, INF 2055, 3686, [email protected]

Stage/D-opdracht: Een Spraakgestuurd Scanstation

Oce is oa. in de tekenkamer aktief met een aantal nieuwe digitale copier/printers. Digitaal biedt veel vrijheden: bijvoorbeeld het ontkoppelen van de papierscanner en het printergedeelte. Zo is men binnen de produktontwikkelings- afdeling bezig aan een scanstation waarmee groot formaat tekeningen kunnen worden ingescand. Kwa handling is het lastig om gelijktijdig het origineel vast te houden (met 2 handen) en om instellingen (knoppen) aan te geven. Onderzoek de mogelijke toepasbaarheid van een spraakgestuurd User Interface op dit scanstation. Oce verwacht uitspraken over de potentie van de technologie mbt. verder subsystemen die met dit scanstation zijn verbonden. Nadere inlichtingen: Anton Nijholt, INF 2055, 3686, [email protected]

Doctoraalvoordrachten

Mario Klaver over: Overview of Electronic Payment Systems; 22 november 1996 om 15.30 uur, NF-L204 (demozaal).

Michiel E. Schutler over: The design and implementation of a script-controlled multimedia viewer; 22 november 1996, 14.00 uur, INF L-204 (Demozaal)

Beoordelingsbespreking Hotelcase (186061)

Voor: BIT Propedeuse

Rooster voor de beoordelingsbespreking van de Hotelcase op dinsdag 19 november a.s. (zie voor een toelichting de TBK-studiewijzer)

BB 401BB406

08.30 - 09.0012

09.10 - 09.4034

09.50 - 10.2056

10.30 - 11.0078

11.10 - 11.40910

Student-assistent (m/v) gezocht

Voor: psychometrisch onderzoek (programmeren)

Zie onder Algemeen.

UniConsult: waardevolle ervaring naast je studie

UniConsult is op zoek naar een TBK of BIT-student voor de uitvoering van de onderstaande opdracht. Onderstaande opdracht heeft een uurloon van ongeveer 25 gulden en een flexibele tijdsindeling.

Informatiekunde: UniConsult zoekt studenten TBK of BIT die een project kunnen uitvoeren voor een school in de regio. Het betreft het ontwerpen van een systeem voor archivering van brieven en andere documenten. Het gaat niet om de technische maar vooral om de organisatorische aspecten. Kennis van het vak 'Information retrieval en kennisbeheer' is een pré.

TBK/CT&M

Tentamen Rekenmodellen voor de bouw (code 115726)

Voor CT&M D2-studenten

Bovengenoemd tentamen wordt verplaatst van woensdag 27 november 1996 naar: dinsdag 26 november 1996 van 09.00 uur t/m 12.30 uur. De tentamenzaal zal in het UT-nieuws van donderdag 21 november 1996 bekend worden gemaakt.

Tentamen Duurzaam bouwen (226500)

Voor: D-studenten CT&M

Op verzoek van studenten is het tentamen van het vak Duurzaam Bouwen (226500) verplaatst van dinsdagochtend 26 november a.s. naar woensdagmiddag 27 november a.s.

Operationele Research voor Maatschappijwetenschappen (158004)

Zie mededeling onder TBK.

Colloquia

Erik J. van der Laan over: Integratie van duurzaamheid in de beoordeling van maatregelen met behulp van een discrete evaluatiemethode; 21 november 1996, 14.00 uur, BB6.

Saïd Benjadi over: een onderzoek naar veranderingen bij de afdeling klantencontacten van Oostnederland Zorgverzekeraar; 15 november 1996, 15.45 uur, BB4.

Martines J.P. Dignum en Johannes P. Steenbrink over: A research into the production system of the extrusion division of P.T. Indal Aluminium Industry aimed at improvement of delivery times & delivery reliability; 19 november 1996, 13.30 uur, BB6

Anne D. Oonk over: het onderzoek voor Akzo Nobel Central Purchasing naar de ontwikkeling van het kwalificatieproces tot preferred en approved vendors en de mogelijkheden voor centrale vendorrating van deze leveranciers; 28 november 1996, 15.45 uur, BB6

Marcel Krikke over: Structuur en strategie van een secundaire grondstoffenbank voor HWZ Milieu; 22 november 1996, 15.45 uur, BB4.

Statistiek TBK

De werkcolleges in het 2e trimester (week 49 t/m 2) voor de groepen 3 en 9 worden samengevoegd in CT 1405. De collegetijd blijft DI 7+8.

Statistiek

In tegenstelling tot wat een aantal studenten denkt wordt er op vrijdag 22 november a.s. geen volledig tentamen maar alleen het eerste schriftelijk werk afgenomen (9.00 - 10.30).

Zaalwijzigingen colleges voor het 2e trimester

Voor: TBK D2,3

In verband met het aantal inschrijvingen zijn, voor onderstaande keuzevakken, de zalen gewijzigd. 189057: Arbeidsrecht wordt gegeven op dinsdag het 5e en 6e uur in CT 1345 (niet in BB6); 186010: Vermogensmarkten en ondernemingsfinanciering wordt gegeven op donderdag het 7e en 8e uur in BB3 (niet in BB106) in de weken: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.

Renovatiewerkzaamheden BB-gebouw

Voor: alle TBK studenten

In verband met renovatiewerkzaamheden in het BB-gebouw is Bureau Onderwijszaken TBK de gehele maand december gevestigd in kamer BB 339. Het telefoonnummer blijft: 053 - (489)3516.

Exam-schedule

TO: Erasmus students

EXAM Schedule: Strategic Personnel Management. 4 December 1996, 13.45 - 15.30, CT 1345. Int. & Comparative Business Law 5 December 1996, 13.45 - 15.30, BB 3. International Management 18 November 1996, 13.45 - 17.00, Sportscenter UT

Colleges Ondernemen in het Midden- en Kleinbedrijf (181073)

Voor: TBK D3

181073 Ondernemen in het Midden- en kleinbedrijf wordt gegeven op woensdag het 7e en 8e uur + 's avonds tot ± 21.00 uur in BB7. Op donderdag 19 december a.s. is er de gehele dag een simulatiespel voor startende ondernemers in Hal Laag 220 (Collegezalen Complex).

Fysieke distributie (182067)

Voor: TBK D1, BK-L stroom

In verband met de overgang naar een nieuw curriculum zal in het volgende collegejaar (1997-1998) geen hoorcollege en practicum Fysieke Distributie worden verzorgd. Wèl zal er dan nog een tentamenmogelijkheid zijn.

Degenen die dit vak in de huidige stijl nog moeten doen, wordt daarom dringend aangeraden om het vak in het komende, tweede trimester te volgen. Het eerste college zal plaatsvinden op dinsdag 3 december om 10.40 uur in CT 1814. Tijdens dit eerste college vindt tevens de inschrijving voor het bijbehorende practicum en de verkoop van de practicumhandleiding plaats.

Beoordelingsbespreking Hotelcase (186061)

Voor: TBK Propedeuse (PRAXIS)

Rooster voor de beoordelingsbespreking van de Hotelcase op donderdag 28 november a.s. (zie voor een toelichting de TBK-studiewijzer): BB401BB406

08.30 - 09.0012

09.10 - 09.4034

09.50 - 10.2056

10.30 - 11.0078

11.10 - 11.40910

11.50 - 12.201112

12.30 - 13.001314

13.30 - 14.001516

14.10 - 14.401718

14.50 - 15.201921

15.30 - 16.002223

16.10 - 16.402526

16.50 - 17.202728

17.30 - 18.0029

132004 Industrieel Toegepaste Chemie voor TBK-P-stroom

Zie het bericht bij Industrieel Toegepaste Chemie (132003) onder Onderwijs CT.

Afstudeeropdracht

DICO, een grote fabrikant van stalen slaapkamermeubelen heeft zijn fabrieken samengevoegd in Uden. De opdracht is om het nieuwe proces te analyseren en verder te optimaliseren. Deze opdracht vindt plaats in het kader van het onderzoeksprogramma ContiNeth. We zoeken een TBK-W student met een grote belangstelling voor productiemanagement/logistiek die uiterlijk begin volgend jaar kan beginnen met de opdracht. Belangstellenden kunnen contact opnemen met R.W. Schuring, tel. 053-4893502.

UniConsult Twente: waardevolle ervaring naast je studie

UniConsult is op zoek naar TBK-studenten voor de uitvoering van de onderstaande opdrachten. Onderstaande opdrachten hebben een uurloon van ongeveer 25 gulden en hebben een flexibele tijdsindeling.

Informatiekunde: UniConsult zoekt studenten TBK of BIT die een project kunnen uitvoeren voor een school in de regio. Het betreft het ontwerpen van een systeem voor archivering van brieven en andere documenten. Het gaat niet om de technische maar vooral om de organisatorische aspecten. Kennis van het vak 'Information retrieval en kennisbeheer' is een pré.

ISO-9002: UniConsult zoekt een student met ervaring op het gebied van kwaliteitszorg. We hebben studenten nodig die ten behoeve van de invoering van ISO-9002 zich bezig willen houden met de bedrijfsanalyse, de analyse van de ISO-normen en het opstellen van een plan van aanpak voor de implementatie. De duur van het totale project is ongeveer 200 uur; het project kan eventueel opgesplitst worden in deelopdrachten die door verschillende studenten worden uitgevoerd. Bel 3811 of kijk voor meer informatie bij Onderwijsmededelingen alle faculteiten.

TCW

Differentiatievoorlichting TCW

Voor: TCW-studenten

Socom: Differentiatievoorlichting TCW: 2 december: Algemene voorlichting; 3 december: Teksttechniek; 5 december Communicatie in profit en non-profit organisaties; 10 december: Communicatie en media; 12 december: Communicatie en openbaar bestuur; 17 december: Informatiemanagement; 19 december: Communicatie en gedragsbeïnvloeding. De voorlichtingen beginnen om 12.30 uur en zijn in TW B 209.

TN

Doctoraalvoordrachten

Marcel E. Janson over: Meting van triplet vervaltijden aan porfyrines in het frequentie domein; 27 november 1996, 15.00 uur, EL/TN B1220.

Jan-Jaap Rabbers over: Measuring Self-field Loss of BSCCO/Agt Tapes; 28 november 1996, 14.30 uur, TW B209.

F.J. Nijenboer over: Toepasssen van Kalman reconstructie op LDA metingen; 29 november 1996, 14.30 uur, TW B209.

Analyse B

Ter voorbereiding op het tentamen wordt een vragenuur gehouden. Tevens wordt dan het tentamen van 26 juni 1992 voorgemaakt. Tijd: 3+4 uur. Plaats: TW-C 238. Datum: vrijdag 22 november 1996.

Analyse B (oude stijl)

Op vrijdag 29 november zal naast het reguliere tentamen tevens herkansers tentamen gelegenheid worden aangeboden. Deze herkansing betreft het vak Analyse B oude stijl (156015) (reeksen + Fourier + Complexe Functietheorie).

TO

Doctoraalvoordrachten

Karin Hagemeier over: Beginning Science: designing a workshop for Sri Lankan primary school teachers; 26 november 1996, 16.00 uur, L213.

Sluiting BOZ-TO

Voor: alle TO-studenten

BOZ-TO is op 28 november a.s., i.v.m. een uitstapje, de hele dag gesloten.

TW

Parallelle Algoritmes in de Numerieke Wiskunde

In het tweede trimester wordt op woensdag 5+6 het caputcollege Parallelle Algoritmes in de Numerieke Wiskunde gegeven in TW-C138. Het eerste college vindt plaats op 4 december. De docenten zijn dr. J.G.M. Kuerten en dr. P. Strating. In het college zal eerst een korte inleiding gegeven worden over parallelle computers. Daarna wordt voor een aantal bekende methodes uit de numerieke wiskunde behandeld hoe die op een efficiente manier voor een parallelle computer aangepast kunnen worden. De vragen daarbij zijn vooral hoe de gegevens over de verschillende processoren verdeeld moeten worden, en hoe de communicatie tussen de processoren zo klein mogelijk kan zijn. Aan de orde komen onder andere: matrixvermenigvuldiging, het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen, iteratieve methoden en het oplossen van partieledifferentiaalvergelijkingen. Het college is vooral bedoeld voor studenten en AIO's die geïnteresseerd zijn in numerieke wiskunde en grootschalig rekenen. Als voorkennis wordt enige programmeerervaring en basiskennis van numerieke wiskunde verondersteld. Voor meer informatie: tel. 3396 of 3384.

Algebraische structuren I

Op verzoek van de studenten en na overleg met de docent is het verroosterde tentamen Algebraische structuren I (152035) verplaatst van woensdag 27 november a.s. naar donderdag 5 december van 9.00 - 12.00 uur in HL 220 (Hallen Laagbouw).

Student-assistent (m/v) gezocht

Voor: psychometrisch onderzoek (programmeren)

Zie onder Algemeen.

WB

Lineaire structuren (151017)

Op maandag 18 november a.s. 3+4 zal er een extra bijeenkomst zijn in zaal WB-T 500. Er vindt dan een bespreking plaats van het oude tentamen Lineaire Structuren WB van 20 juni 1995.

UniConsult: waardevolle ervaring naast je studie

UniConsult is op zoek naar studenten die de volgende opdrachten kunnen uitvoeren. Onderstaande opdrachten hebben een uurloon van ongeveer 25 gulden en hebben een flexibele tijdsindeling.

Technisch haalbaarheidsonderzoek: UniConsult is op zoek naar een student die een haalbaarheidsonderzoek kan uitvoeren voor een bedrijf in Enschede. Het betreft het ontwerpen en analyseren van het produktieproces van een nieuw kartonprodukt. Kijk voor meer informatie bij Onderwijsmededelingen alle faculteiten.

WWTS

Colloquium

M. van der Maal over: Niche development of bagasse-based cogeneration. An analysis of the niche development of cogeneration in the Indian sugar industry; 15 november 1996, 15.30 uur, TW C238.

Campus en studentenleven

SPE

Oecumenische viering

'In het teken van de laatste dingen I' is het thema in de cyclus 'herfsttijd' aanstaande zondag. De kerkdienst begint om half elf in de Audiozaal van de Vrijhof en voorganger is Kees Kuyvenhoven.

Broodje Buitenland: India

Samen met de Liaisongroep en de WOT nemen we een proef met een maandelijks broodje buitenland. Studenten die in het kader van hun studie of om een andere reden een tijdje in een of ander interessant buitenland hebben doorgebracht, vertellen iets over hun ervaringen. Daarbij gaan we kritische vragen niet uit de weg. Het eigen verhaal wordt gevolgd door een interview en vragen van de aanwezigen. Gespreksleiding: Jan de Jongh. De eerste keer is Fedde Bloemhof (WWTS) aan de beurt. Hij was vier maanden in India en woonde daarvan een groot deel samen met 'gewone' - dat is arme - mensen. Dat was in het hindoe-heiligdom Varansi aan de Ganges. Dus hij beleefde veel hindoeïsme. Het evenement vindt plaats in 'De Boerderij' op donderdag 12 december, 12.30 - 13.30 uur. Neem zelf je broodje mee. Er is thee enkoffie.

Bereikbaarheid pastores:

Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Vacature R.K.pastor, tijdelijk: drs Gert van de Bunt, tel. 0754-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

De SRD is druk bezig om haar balie op de plaats te krijgen waar zij behoort te staan, door enkele tegenslagen laten wij ons natuurlijk niet uit het veld slaan. In die geest hebben we al een baliedienst, namelijk een kamerlijst van de SJHT (Stichting Jongeren Huisvesting Twente). Dus als je nog op zoek bent naar een kamer in de stad, dan hebben wij een geweldige lijst met te betalen kamers door heel enschede. Natuurlijk vinden we het ook heel gezellig als je gewoon even een kopje (Fair Trade) koffie komt drinken en een praatje komt maken. Wil je verder nog wat weten over afstudeersteun, je beurs, de nieuwe studentenstatutenof iets anders op onderwijsgebied, dan ben je ook van harte welkom. De SRD biedt bij voldoende belangstelling een workshop aan voor studentleden van de OLC's en faculteitsraden. Belangstelling, kom even langs, Vrijhof kamer 151 of bel 489 5236/4033.

Diversen

4 happy feet

Tentamenstress? Leef je uit op de dansvloer! Niet alleen op de lessen, maar juist op de vrijdansavonden kun je even lekker swingen en je voor of na je tentamen ontspannen. De vrijdansavonden vallen in de oneven weken: wk,47.49%%..en zijn op de donderdag vanaf 21:00 in sportschool Schonewille aan de Hoge Bothofstraat. Natuurlijk ook toegankelijk voor niet-leden, die eens een dansje willen wagen. Leden: gratis, Niet leden: f2,50

Tsjerk Hiddes

Eala, voetballen Twente-Heerenveen op 21 november en op tiisdei 19 november is der de healjierlikse ALG yn de Alpha societeit. Op tiisdei 3 december is der %t supke yn de Heineken brouwerij yn 's Hertogenbosch. Op 11 december is der yn gesellige joen op Calslaan 32. De oanfang is om 19:00 oere. Foar oer Tsjerk Hiddes kinst do skilje mei us foarsitster Gerbrich (tillefoan: 053-4334975) of mei us aktiviteiten kommissaris Helios (tillefoan: 053-4895041).

Audentis

De tentamens van het eerste trimester staan weer voor de deur. Het zal de komende weken wat rustiger worden op de societeit. Kom toch rustig een biertje drinken om te bekomen van alle tentamens. Afgelopen donderdag hebben zich al studenten ingeschreven voor de (eventuele) laatste kennismakingstijd van Audentis. Ben jij nog niet lid, meld je dan aan. Het is je laatste kans. Je kunt je telefonisch of op een societeitsavond aanmelden. De activiteitencommissie zoekt nog steeds tentamens van diverse vakken, heb jij nog recente tentamens, neem dan kontakt op. De almanakcommissie wil U erop attenderen zo snel mogelijk de stukjes van uw jaarclub, dispuut etc. in te leveren. Tevens kunt U uw recente pasfoto, ouderlijk adres bij ons inleveren. Societeit T.R.A.M. , Oude Markt 24, tel 4324357, Senaat 4328384.

Werkkamp Oost-Afrika

Een werkkamp in Oost-Afrika is een andere vakantie. De stichting Vrienden Van Kathonzweni/Oeganda Comité (VVK/OC) organiseert in de zomer van 1997 opnieuw vrijwilligers werkkampen in Kenia en Oeganda. Het doel is wederzijds begrip te kweken tussen nederlanders en Afrikanen door gedurende vier weken samen te werken aan een project (onder leiding van de Afrikanen) en het dagelijks leven met elkaar te delen. Voorwaarde voor deelname: leeftijd tussen de 18 en ongeveer 35 jaar, een groot aanpassingsvermogen en een goede gezondheid. De reis en verblijfskosten komen op ongeveer f325. Op zondag 8 en op zaterdag 14 december worden er informatiemiddagen gehouden in Utrecht en Groningen. Verdere informatie over de werkkampen of over de stichting VVK/OC kunt u verkrijgen bij: Mary van Mourik 030-2318338, Hilde Steenbergen 0599-564678 of e-mail naar yauke[email protected] email: [email protected]

SNT

Enthousiaste student (m/v) gezocht voor de coordinatie van de SNT helpdesk. In het kader van een reorganisatie van de SNT helpdesk zoekt de vereniging SNT op korte termijn een student om rol van SNT als werkgever verder uit te werken. Het gaat dan met name om het uitdiepen van arbeidscontracten, ziekenfonds-regelingen etcetera, dus enige ervaring op het financieel/economische vlak strekken tot de aanbeveling. Aan de functie is een vergoeding verbonden. Schriftelijke sollicitaties kunt tot een week na publicatie opsturen aan het bestuur van SNT, TWRC-D115, postbus 217, 7500 AE Enschede. Voor verdere informatie kunt u zich per e-mail wenden tot [email protected]

KIvI Jonge Leden Oost

Vliegbasis Soesterberg. Excursie op dinsdag 3 december over de transporthelicopters. Na de overgang op een beroepsleger was een uitbreiding van de luchtvloot nodig. Daarvoor werden o.a. tankvliegtuigen, gevechtshelicopters en transporthelicopters aangeschaft. Er wordt een videopresentatie van de transporthelicopters gegeven naast een technisch praatje en uiteraard zal er gelegenheid zijn de vliegtuigen van dichtbij te bekijken. Tevens wordt er een bezoek gebracht aan het Militair Luchtvaart Museum. Dus als je altijd al eens in een helicopter hebt willen zitten of je zou wel eens wat meer willen weten over de nieuwe aanwinst van de luchtmacht, dan is dit je kans. Het duurt van 10.00u tot 16.00u. Aanmelden kan tot 14 november, maximaal 15 personen! Opgeven bij KIvI-kamer (4894097) of Grietus Mulder (4895092). Kosten: Leden geen en niet-leden f 10,- inclusief koffie bij aankomst, een lunch en vervoer van en naar de vliegbasis vanaf station Amersfoort.

Hongkong: Van Engeland naar China. Maandag 18 november wordt hier een thema-avond over georganiseerd in samenwerking met `MONSOON'. Na de inleiding van dr.ir. De Boer zal de heer Greve een lezing over de economische aspecten van de overgang geven. Dhr. Who, verbonden aan het `Hongkong Economic and Trade Office' te Brussel, zal ingaan op de sociale en politieke gevolgen. De avond wordt afgesloten met een discussie. Het is van 19.15u tot22.30 in CT-1814. Gratis voor KIvI- en MONSOONleden, f 5,- voor niet-leden. Opgeven bij de KIvI-kamer (4894097) of bij MONSOON (4893543).

STOOM zoekt machinisten

Een nieuw collegejaar is weer begonnen. Dat betekent dat STOOM weer cursussen gaat organiseren voor de verenigingen op de UT. Cursussen waar de verenigingen wat aan hebben. Cursussen zoals sponsorwerving en vergadertechnieken. Voor de organisatie van die cursussen zoekt STOOM nog twee of drie actieve mensen die STOOM met ons het komend jaar willen laten voortdenderen. De taken bestaan o.a. uit het uitwerken van ideeën en het regelen van sprekers en accommodatie. Dit kost niet veel tijd, hooguit een paar uurtjes per week. Geïnteresseerd? Wil jij STOOM helpen op de rails te blijven? Neem dan contact op met de huidige machinisten van STOOM: Sjoerd (tel 053-489 5048) of Pascal (tel 074-250 5662). Meer info op internet: http://snt.utwente.nl/~stoom.

ASV Taste

Heb je verleden week de open avond gemist? Geen nood, bel gewoon naar de sociëteit en laat je introduceren! Het is nog steeds mogelijk om je in de sociëteit in te schrijven voor de tweede introductie welke in december plaats zal vinden. Het is weer tentamentijd dus zullen de komende tijd weer tentamen-openingstijden aangehouden worden. Sociëteit Antigoon, op de eerste verdieping van De Pakkerij, is nu geopend op zondag tot 0.00 uur, op dinsdag tot 0.00 uur en donderdag tot 2.00 uur. Tel.: 053-4326238

OVATIE

Zoals verwacht zal Youp van 't Hek volgend jaar een aantal voorstellingen in Enschede geven, de cultuurcie heeft nog kaarten voor 1 april (geen grap!)# Voor info bel Sander (4311335)# Uiteraard iedereen die zijn nachtrust heeft onderbroken voor het bemachtigen van kaarten bedankt!# In het vorige stukje is een fout opgetreden omtrent de bezetting van de kledingcie: die bestaat uit Jan Date Lula en Ruurd Jan Gielbert# Na het verschijnen van het OVATIE-journaal van deze week is de redactie al weer begonnen van het voorbereiden van nummer 8# Inzendingen van vooral afbeeldingen zijn mogelijk via [email protected]# Op 30 november zal de excursie naar het casino plaats vinden, hierover binnenkort meer# Het kerstdiner zal dit jaar plaatsvinden op 18 december, locatie wordt later bekend gemaakt# Voor meer info kunt u een bericht sturen naar [email protected] of contact opnemen met onze secretaris Rob (tel: 4895043).

Reanimatiecursus

De biomedische studievereniging Paradoks organiseert ook dit jaar een reanimatiecursus. Studenten die geïnteresseerd zijn dienen zich snel op te geven (i.v.m. de opgavetermijn). Om aan deze cursus mee te kunnen doen, is het niet noodzakelijk dat je lid van Paradoks bent (voor verdere mededelingen zie Paradoks bij de rubriek studieverenigingen).

Studieverenigingen

Abacus

Muciseer, acteer, zing en/of draag je gedichten voor op de Open PodiumAvond die 17 dec plaatsvindt in de Sociëteit van de Bastille. Alles mag, alles kan en deelname is gratis. Er is een piano en nog veel meer. Geef je op bij de Abacuskamer, bij Judith of bij Bianca # Heb je al een stukje voor de almanak geschreven? De brief van de almanakcommissie (AAP) ligt/lag in je postvakje. Schroom niet, schrijf! (of dicht! of teken!) # het exclusieve Abacus-T-shirt is voor 15 gulden te koop in de Abacuskamer # Abacus bezit een schat aan tijdschriften in alle categoriëen, te leen of te lees in de Abacuskamer # De borrels in 1996: 14 nov, 4 dec met Sinterklaas natuurlijk, 19 dec gratis midwinterborrel # Lezing voor de borrel van 19 dec: Educational geometry.

Isaac Newton

Kijk eens op de Newton homepage http://www.newton.wb.utwente.nl # De galafoto's hangen in de vitrine in de WB-kantine. Je kunt ze nu nabestellen, kosten fl 1,25 per foto # Inventech Twente is de voorronde van de Philips Design Competition die in april 1997 in Eindhoven gehouden wordt. In Twente moeten de teams in vijf dagen een megatronische machine ontwerpen, de laatste dag wordt er gestreden. De teams bestaan uit twee EL en twee WB studenten. Als je mee wilt doen op 13 t/m 17 januari moet je je voor 20 december opgeven. Kijk ook even op internet: http//www.newton.wb.utwente.nl/comm/inventech/. # De Newtonkamer is elke dag geopend van 10 tot 16 uur ( WB Z-103). Telefoon (053- 489)2531; e-mail [email protected];

ConcepT

Heb je nog oude tentamens nodig, kom dan langs op de ConcepT-kamer en zoek ze op in de tentamenbak. Zet na het copieren a.j.b. de tentamens weer terug. # De almanakcommissie gebruikt foto's van het CSA om ook dit jaar weer alle smoeltjes te kunnen opnemen in de almanak. Mocht je om wat voor een reden dan ook niet willen dat deze foto van jou hiervoor gebruikt wordt, laat dat dan zo snel mogelijk aan de Almanakcommissie weten.# De boekenverkoop van het derde blok is in de eerste collegeweek van het derde blok van 12.30 -13.45 uur. Op de vrijdag zullen van 12.30 -13.45 uur de boeken verkocht worden die niet afgehaald zijn, haal je bestelde boeken dus op tijd af # Degenen die vorig jaar een symposiumboek besteld hebben worden verzocht deze af te halen op de ConcepT-kamer, anders worden ze aan andere geinteresseerden verkocht. Prijs f15 # Tijdens de tentamenweken worden alleen in de pauze van 12.30 - 13.45 uur kamerdiensten gehouden. Het bestuur van ConcepT wenst iedereen veel succes met de tentamens # Van 9 t/m 13 december 'Berlijn', kosten ongeveer f275. Zie ConcepTueel voor meer informatie. Voor vragen en/of suggesties: kom naar de ConcepT-kamer of bel 053-4893884.

Monsoon

De studievereniging voor ontwikkelingskunde organiseert in samenwerking met het KIvI: 'Hong Kong na 1997'. Op 1 juli 1997 wordt Hong Kong overgedragen aan China. In twee lezingen zullen zowel de economische als de sociale gevolgen hiervan worden belicht. De sprekers zijn D.W. Greve en dr. A. Woo van het Hong Kong Economic and Trade Office in Brussel. De themaavond wordt gehouden op maandag 18 november in CT-1814 om 19.15 - 22.15 uur. Gratis voor Monsoon- en KIvI leden en f5 voor niet-leden.

Inter-Actief

Er zijn nog steeds jaarboeken over. Kom dus naar de I/A-kamer voor een gratis almanak (voor leden). Dinsdag 3 december is er weer een Grolsch excursie (s'middags). Woensdag 18 december organiseert de Accie vanwege het succes van de paaslunch een uitgebreide kerstlunch.

Sirius

Er is deze week een aantal leden uit het bestand van Sirius verwijderd. Mocht je geen Nieuwsbrief hebben ontvangen deze week, dan is de kans dus groot dat je de contributie voor 1996-1997 niet hebt betaald. Voor een lidmaatschap: vraag dat aan in de Siriuskamer of word lid bij de eerstvolgende boekenverkoop op 2,3 en 4 december a.s. # Dringend leden gevraagd voor de Reiscommissie! Stort je in het avontuur en geef je op (lijst hangt op het Sirius- publicatiebord..!) # Bonn/Berlijn excursie!! Op Maandag 9 december vertrekt er een groep naar Duitsland voor een dubbele excursie naar deze twee steden. Tegen de schappelijke prijs van f285 ben je 5 dagen op reis # 18 december is de deadline van het Bestuurskunde Essay. De hoofdprijs van f250 is de moeite waard. Haal dus de folder bij Sirius en grijp deze kans! Beoordeling geschiedt door een deskundige jury...

Alembic

#Zin in een leuke commissie? Schrijf je voor 15 november in!#De galafoto's kunnen worden afgehaald op de Alembickamer. Ook de nabestelde foto's van de intro zijn binnen.#Commissiewerk gedaan in '95/'96 en nog geen fles wijn gehad? Kom dan gauw even langs.#Dit jaar lid blijven van Alembic? Lever dan snel alsnog de machtiging in! Machtiging kwijt of verhuisd? Nieuwe machtigingsformulieren zijn aanwezig op de Alembickamer.#In verband met de tentamens zal de Alembickamer in week 47 en 48 geopend zijn van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Arago

De komende twee weken moet er weer even gebikkeld worden. Toch zijn er enkele punten die de aandacht verdienen: # Op 23 november vindt de Open Dag van de UT plaats. Mocht je zin hebben, kom dan ook in de Aragokamer kijken. Enkele commissies laten daar iets van hun bezigheden zien. # Ben je nu nog steeds vergeten 11 december in je agenda te reserveren? Doe het anders direct, anders mis je het symposium SALSA over self-assembling layers!

Communiqué

D1-studenten TCW. De docenten van het vak Mediakunde hebben besloten ook het boek 'De wereld van Postbus 51' van De Roon en Middel te gaan gebruiken voor het 2e trimester. Dit boek is nu verplicht voor het vak Mediakunde. Kosten: ongeveer f65. Wil je het boek voor het 2e trimester bestellen, vul dan je naam in op het inschrijfformulier op het mededelingenbord # De jaarboekcommissie wil graag van elke TCW-student een goedlijkende pasfoto hebben voor het jaarboek. Tot 1 december kan je je pasfoto in een envelop met daarop je naam en studentnummer stoppen in het postvakje van Van Vuuren. Je krijgt naderhand je pasfoto weer terug. Wanneer je je pasfoto niet inlevert, zal er een niet zo positieve karikatuur van je geplaatst worden. # Op 3 december kan je mee met de Grolsch-excursie. De inschrijving is beperkt. Schrijf je naam op een lijst, die hangt op de mededelingenborden # De ?C? komt er aan. Let wel, de ?C? is alleen voor leden. Wanneer je nog geen lid bent, kan je dit doen door in de Communiqué-kamer een inschrijvingsformulier in te vullen en f15 te betalen # COO-GFA. Herhaaldelijk is getracht om het downloaden van COO-GFA goed te laten werken; echter zonder succes. Wanneer je toch COO-GFA wil, kan je dit ophalen bij de Communiqué-kamer. Kosten voor het floppy met het programma bedragen f1 # De Communiqué-kamer is elke dag (behalve dinsdag) geopend tussen 12.30 en 13.30 uur. De communique-kamer is te vinden in TW/RC-A223. Telefoonnummer: 053-4894461 E-mail: [email protected] #We wensen iedereen veel succes met de aankomende tentamens.

TObias

#Woensdag 20 november om 17.00 borrel in de kantine van het TO-gebouw, voor alle TObias-leden # Vanwege het 15-jarige bestaan van studievereniging TObias worden tijdens de lustrumweek de volgende activiteiten georganiseerd: maandag 2 december is er van 13.00 tot 17.00 een volleybaltoernooi, waarvoor je je nog kan inschrijven. Verder is er na het volleybaltoernooi vanaf 17.00 een Franse borrel. Dinsdag 3 december is er om 11.00 de workshop van Kessels & Smit die tijdens het symposium is uitgevallen. Hierna zal om 12.30 de Engelse thee(lunch) plaatsvinden. Woensdag 4 december gaat om 14.00 de recordpoging bokjespringen van start en als slotevenement is er op deze avond vanaf 22.00 een slotfeest in La Conga.#

Stress

De Stresskamer heeft een opzienbarende metamorfose ondergaan. De Stressleden die dit wonder nog niet hebben aanschouwd wordt een kop koffie in het vooruitzicht gesteld! # Binnenkort zal de Campus en de binnenstad worden opgevrolijkt met posters van het nieuwe bestuur # Bezoek dan één van de congressen van de VISION-cyclus. Alle congressen hebben als overkoepelend thema 'Virtual Enterprises & Networked Solutions: New perspectives on Management, Communication and Information Technology ', terwijl elk congres een aan dit thema gelieerd onderwerp heeft. ESTIEM Enschede organiseert op 8 en 9 januari haar congres met als thema ' IT turns the Market '. Voor meer informatie kun je bellen naar Penny (4312579) of Fiona (4895198) of op internet: www.tbk.utwente.nl/studv/stress/commis/estiem/vision # Voor gezellige drukte, informatie, de notulen van de laatste ALV of een gewoon een kop koffie, kom naar de Stresskamer. Tel:(053)4893527.

Paradoks

Ben je op zoek naar studiemateriaal in de biomedische richting of oude tentamens dan ben je bij Paradoks aan het goede adres # Je bent lid voor f5 en je krijgt daarvoor vier keer per jaar het verenigingsblad Parallaks, diverse mogelijkheden voor het maken van een excursie, verder ontmoet je veel studenten met dezelfde interesse # Van 27 febr '97 t/m 1 maart '97 is een driedaagse excursie naar Leuven (België) gepland. De universiteit van Leuven en verschillende (bio)medische bedrijven zullen worden bezocht. Er zijn kosten aan verbonden. Voor meer info: Maureen Bosch (tel. 053-4318536) of Suzan Wensink (E-mail: [email protected]).# Je kunt je nog opgeven (tot 19-11-'96) voor: - de lezing over ritmische hersenactiviteit in het Teylersmuseum; -de reanimatiecursus.

Menu

WEEK 47

ZATERDAG 16 NOVEMBER

Heldere ossestaartsoep

***

Tagliatelle Verde met Ham en

Champignonroomsaus

Wortelen en Doperwten

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 17 NOVEMBER

Aspergesoep

***

Kipfilet-Stroganoffsaus

Snijbonen-Rauwkostsalade buffet

Gebakken Krielaardappelen of

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 18 NOVEMBER

Hollandse groentesoep

***

Peppersteak of Gevulde Paprika

Pepersaus

Bloemkool-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 19 NOVEMBER

Tomatensoep

***

Samballan

Indonesisch Rundvleesgerecht

met Cocos en kruiden

Rijst Tjap Tjoy-Kroepoek

Atjar Tjampoer-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 20 NOVEMBER

Goulashsoep

***

Stamppot Boerenkool-Vleessaus

Verse worst of Speklapje

Of Mexicaanse Stoofschotel met Rijst-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 21 NOVEMBER

Champignonssoep

***

Kotelet-Vleessaus

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 22 NOVEMBER

Minestronesoep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet

of Vleesgerecht-Coctailsaus

Bietjes-Rauwkostsalade buffet

Frites of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

VEGETARISCH

MAANDAG 18 NOVEMBER

Hollandse groentesoep

***

Oekraïnseschotel-Omelet-Tomatensaus

Rauwkostsalade buffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 19 NOVEMBER

Tomatensoep

***

Provencaalse Champignonragout

Tagliatelle Verde

Wortelen en Doperwten

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 20 NOVEMBER

Groentevermicellisoep

***

Stamppot Boerenkool-Soja worstjes

Sojasaus-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 21 NOVEMBER

Champignonsoep

***

Kaasgroenteschijf-Paprikasaus

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

Gebakken aardappelen

***

keuze nagerecht

H A P A A N D E T A P

INDIAN CURRYSCHOTEL

Rijst,Rauwkostsalade

BRASSERIEMENU

Maandag 18 + Dinsdag 19 november

Varkenssteaks van de Grill met

Kruidenboter,verse groente

Rauwkostsalade,Frites

Woensdag 20 + Donderdag 21 november

Boerenomelet met Bacon

Rauwkostsalade,Stokbrood

Overzicht tentamens vanaf 18-11-1996 tot en met 29-11-1996 Datum : 12-NOV-96

Tentamens Propaedeuse Fase

Fase VakCode Vak Datum tijds duur Gebouw/zaal BIT BSK CT CTM EL INF TBK TCW TN TO TW WB WMW

P 17 8007 Recht,politiek en samenleving 18-11 08.30 10.30 BB 5 T

P 11 2402 Produktiesystemen I 18-11 09.00 12.30 SUT 1 T

P 21 1200 Functioneel programmeren 18-11 09.00 12.30 SUT 1 T T

P 18 6300 Grondslagen Financial Accounting 19-11 13.30 17.00 SUT 1 T T T

P 15 1017 Lineaire structuren 20-11 09.00 12.00 SUT 1 T

P 17 8007 Recht,politiek en samenleving 20-11 09.00 12.00 BB 1 T

P 13 9904 Practicum 1.1 20-11 10.30 12.30 SUT 1 T

P 18 6254 Grondslagen marketing 20-11 13.30 17.00 SUT 1 T

P 13 0005 Integraal ketenbeheer 21-11 13.30 17.00 CT 1407 T

P 17 5002 Algemene beginselen van het recht I 22-11 09.00 12.00 SUT 1 T

P 21 2010 Informatiesystemen 22-11 09.00 12.30 SUT 1 T

P 21 2100 Informatiesystemen 22-11 09.00 12.30 SUT 1 T T

P 19 3031 Instrumentatietechnologie 1: introductie 22-11 10.40 12.30 CC 1 T

P 14 0536 Fysica voor technische bedrijfskunde 22-11 13.30 17.00 SUT 1 T

P 21 1021 Inleiding in het programmeren 22-11 13.30 17.00 PZ Oost T

P 13 0004 Structuur en reactiviteit 25-11 09.00 12.30 CC 1 T

P 13 7501 Algemene procestechnologie 25-11 09.00 12.30 SUT 1 T

P 15 2028 Analyse A 25-11 09.00 12.00 SUT 1 T T T T

P 17 6001 Algemene sociologie I 25-11 09.00 12.00 SUT 1 T

P 18 6052 Grondslagen bestuurlijke bedrijfsecon. voor CT&M 25-11 09.00 12.30 SUT 1 T

P 21 1030 Theoretische informatica 25-11 09.00 12.30 SUT 1 T T

P 11 0302 Project A 25-11 13.30 17.25 WB HIV208 T

P 11 0302 Project A 25-11 13.30 17.25 WB HV108 T

P 11 0302 Project A 25-11 13.30 17.25 WB W245 T

P 11 0302 Project A 25-11 13.30 17.25 WB Z122 T

P 15 1006 Lineaire algebra 25-11 13.30 16.30 SUT 1 T

P 15 2006 Lineaire structuren 25-11 13.30 16.30 SUT 1 T

P 11 0302 Project A 26-11 08.30 12.30 WB HIV208 T

P 11 0302 Project A 26-11 08.30 12.30 WB HV108 T

P 11 0302 Project A 26-11 08.30 12.30 WB W245 T

P 11 0302 Project A 26-11 08.30 12.30 WB Z122 T

P 11 0302 Project A 26-11 08.30 12.30 WB Z124 T

P 18 6061 Bedrijfseconomie 26-11 09.00 12.30 SUT 1 T T

P 15 1005 Calculus II-B 26-11 13.30 16.30 BB 3 T T T T

P 11 0302 Project A 27-11 08.30 12.30 WB HIV208 T

P 11 0302 Project A 27-11 08.30 12.30 WB HV108 T

P 11 0302 Project A 27-11 08.30 12.30 WB W245 T

P 11 0302 Project A 27-11 08.30 12.30 WB Z122 T

P 11 0302 Project A 27-11 08.30 12.30 WB Z124 T

P 17 4501 Politicologie I 27-11 09.00 12.00 SUT 1 T

P 13 4003 Energie en entropie 27-11 13.30 17.00 SUT 1 T

P 15 2061 Discrete wiskunde 27-11 13.30 16.30 BB 2 T

P 11 0302 Project A 28-11 08.30 12.30 BB 3 T

P 11 0302 Project A 28-11 08.30 12.30 CT 2133 T

P 11 0302 Project A 28-11 08.30 12.30 WB HIV206 T

P 14 0539 Dynamica 28-11 09.00 12.30 SUT 1 T

P 22 4010 Hydrologie 28-11 13.30 17.00 SUT 1 T T T

P 15 1001 Calculus I 29-11 09.00 12.00 SUT 1 T

P 15 1075 Wiskunde I 29-11 09.00 12.00 SUT 1 T

P 15 2004 Wiskunde I 29-11 09.00 12.00 SUT 1 T T

P 15 2026 Calculus I 29-11 09.00 12.00 BB 3 T

P 15 2071 Wiskunde I 29-11 09.00 12.00 SUT 1 T

P 17 7001 Methoden & technieken I 29-11 09.00 12.00 SUT 1 T

P 22 1110 Inleiding Civiele Techniek 29-11 09.00 12.30 WB T500 T

P 12 7116 Elektromagnetisch veld 29-11 13.30 17.00 CC 4 T

P 15 2011 Lineaire algebra 29-11 13.30 16.30 BB 5 T

Tentamens Docoraalfase 1 (tweede jaar)

Fase VakCode Vak Datum tijds duur Gebouw/zaal BIT BSK CT CTM EL INF TBK TCW TN TO TW WB WMW

D1 11 2412 Produktiesystemen II 18-11 09.00 12.30 SUT 1 T

D1 17 3701 Kosten-baten en decisie-analyse 18-11 09.00 12.00 SUT 1 T

D1 17 3901 Kosten- baten- en decisie analyse voor CT & M 18-11 09.00 12.00 SUT 1 T

D1 12 2922 Fysische systemen 18-11 13.30 17.00 SUT 1 T

D1 18 4155 Facetten van organisatiemanagement 18-11 13.30 17.00 SUT 1 T

D1 23 1400 Standaarden voor telematicatoepassingen 18-11 13.30 17.00 SUT 1 T

D1 19 2006 Onderwijsorganisatieleer 19-11 08.30 10.15 CC 1 T

D1 11 2120 Ontwerpen in kunststoffen 19-11 09.00 12.30 SUT 1 T

D1 16 8904 Inleiding psychologie 19-11 09.00 11.30 TW B101 T

D1 22 4040 Stroming en Transport 19-11 09.00 12.30 BB 3 T

D1 16 8902 Inleiding mediakunde 19-11 13.30 17.00 BB 4 T

D1 11 5714 Dynamica II 20-11 09.00 12.30 WB HV112 T

D1 22 6563 Funderingstechniek D2, vanaf gen. 94. 20-11 09.00 12.30 BB 3 T

D1 11 3916 Ontwerpmethoden en constructieleer 20-11 13.30 17.00 BB 4 T

D1 13 7015 Fysische transportverschijnselen I 20-11 13.30 17.00 BB 1 T

D1 16 1210 Logica en kentheorie 20-11 13.30 17.00 BB 3 T

D1 16 1502 Natuurfilosofie 20-11 13.30 17.00 TW B101 T

D1 16 2314 Technology Assessment van informatietechnologie 20-11 13.30 17.00 CC 1 T

D1 16 2339 Toekomstverkenningen 20-11 13.30 17.00 TW A101 T

D1 16 5312 Politieke en sociale gesch. van de moderne tijd I 20-11 13.30 17.00 TW C138 T

D1 16 6112 Psychologie 20-11 13.30 17.00 SUT 1 T

D1 16 6511 Functieleer voor ergonomie 20-11 13.30 17.00 TW B103 T

D1 16 7222 Public relations en voorlichting 20-11 13.30 17.00 TW B102 T

D1 17 3101 Economie en technologie 20-11 13.30 17.00 TW RC103A T

D1 18 6001 Inleiding bedrijfseconomie 20-11 13.30 17.00 BB 7 T

D1 18 6201 Grondslagen marketing 20-11 13.30 17.00 SUT 1 T

D1 18 8020 Ontwikkelingskunde 20-11 13.30 17.00 CT 1812 T

D1 16 8904 Inleiding psychologie 21-11 09.00 11.30 TW A101 T

D1 17 8420 Sociaal-economische ontwikkeling van Europa 21-11 09.00 12.00 CC 4 T

D1 18 1001 Inleiding bedrijfsleer 21-11 09.00 12.30 SUT 1 T

D1 18 1056 Produktiemanagement I 21-11 09.00 12.30 SUT 1 T T T

D1 15 2016 Kwantitatieve methoden II 21-11 13.30 16.30 SUT 1 T

D1 16 8707 Inleiding politicologie in beleidsprocessen 21-11 13.45 16.35 CC 2 T

D1 12 2922 Fysische systemen 22-11 09.00 12.30 SUT 1 T

D1 14 7001 Inleiding stromingsleer 22-11 09.00 12.30 SUT 1 T

D1 15 1003 Calculus III 22-11 09.00 12.00 BB 5 T

D1 15 3021 Statistiek 22-11 09.00 12.00 SUT 1 T

D1 16 8906 Methoden en technieken I 22-11 09.00 12.30 SUT 1 T

D1 22 2040 Verkeersbouwkunde 22-11 09.00 12.30 WB HV108 T

D1 15 1018 Analyse A 25-11 09.00 12.00 SUT 1 T

D1 15 2028 Analyse A 25-11 09.00 12.00 SUT 1 T T T T

D1 16 8701 Inleiding sociologie 25-11 09.00 12.00 SUT 1 T

D1 18 6056 Management accounting 25-11 09.00 12.30 SUT 1 T

D1 22 2030 Dynamisch verkeersmanagement voor BSK 25-11 09.00 12.30 WB HIV204 T T T

D1 15 1048 Fundamentele analyse III 25-11 13.30 16.30 TW A101 T

D1 15 2014 Grondslagen analyse II 25-11 13.30 16.30 TW A101 T

D1 15 3028 Statistiek I 25-11 13.30 16.30 SUT 1 T

D1 15 3031 Statistiek 25-11 13.30 16.30 SUT 1 T

D1 17 5003 Staats- en bestuursrecht II 25-11 13.30 16.30 SUT 1 T

D1 14 6012 Inleiding optica 26-11 09.00 12.30 BB 1 T

D1 15 6056 Inleiding wiskundige systeemtheorie 26-11 09.00 12.00 TW B102 T

D1 21 1077 Database-ontwerp 26-11 09.00 12.30 SUT 1 T

D1 21 1078 Database-ontwerp 26-11 09.00 12.30 SUT 1 T T T T

D1 16 8909 Informatievoorziening 26-11 09.20 12.25 CC 1 T

D1 15 2062 Matrixtheorie 26-11 13.30 16.30 BB 4 T

D1 18 1002 Organisatiekunde 26-11 13.30 15.30 SUT 1 T T

D1 18 1055 Organisatiekunde 26-11 13.30 15.30 SUT 1 T T

D1 11 5706 Mechanica I 27-11 09.00 12.30 SUT 1 T T T

D1 11 5716 Mechanica II 27-11 09.00 12.30 SUT 1 T T

D1 15 2024 Lineaire analyse 27-11 09.00 12.00 TW A101 HBO T

D1 15 2035 Algebraische structuren I 27-11 09.00 12.00 TW B101 T

D1 21 1000 Inleiding in het programmeren 27-11 09.00 12.30 SUT 1 T T T T

D1 21 1215 Specificatiemethoden 27-11 09.00 12.30 SUT 1 T

D1 15 3015 Wiskundige statistiek 27-11 13.30 16.30 TW B102 T

D1 15 3019 Statistiek en stochastiek 27-11 13.30 16.30 SUT 1 T

D1 16 1138 Inleiding wijsgerige methode 27-11 13.30 17.00 TW C138 T

D1 17 4502 Politicologie II 27-11 13.30 16.30 SUT 1 T

D1 15 2038 Grafentheorie 28-11 09.00 12.00 BB 6 T

D1 16 8801 Bestuurlijke informatievoorziening 28-11 09.00 12.30 SUT 1 T

D1 18 6355 Bestuurlijke informatieverzorging en adm. org. 28-11 09.00 12.30 SUT 1 T T T

D1 11 3134 Regeltechniek in de werktuigbouwkunde 28-11 13.30 17.00 BB 1 T

D1 15 6018 Analyse IV 28-11 13.30 16.30 TW C238 T

D1 15 6019 Analyse IV 28-11 13.30 16.30 TW C238 T

D1 16 2205 Moderne wetenschaps- en techniektheorie & sturing 28-11 13.30 17.00 TW RC103B T

D1 15 6015 Analyse B 29-11 09.00 12.00 SUT 1 T T

D1 15 6016 Analyse B 29-11 09.00 12.00 SUT 1 T

D1 15 6023 Differentiaalverg., Laplace- en Fouriertransf. 29-11 09.00 12.00 CT 1814 T

D1 16 8610 Inleiding sociale psychologie 29-11 09.00 12.30 BB 1 T

D1 18 2066 Discrete optimalisatie van bedrijfsprocessen 29-11 09.00 12.30 SUT 1 T T

D1 13 4004 Chemische fysica 29-11 13.30 17.00 SUT 1 T

D1 15 1038 Grafentheorie 29-11 13.30 16.30 BB 3 T T

D1 15 2052 Grafentheorie 29-11 13.30 16.30 BB 3 T

D1 17 3005 Algemene economie II 29-11 13.30 16.30 SUT 1 T

Tentamens Docoraalfase 2 (derde/vierde jaar)

Fase VakCode Vak Datum tijds duur Gebouw/zaal BIT BSK CT CTM EL INF TBK TCW TN TO TW WB WMW

D2 17 3701 Kosten-baten en decisie-analyse 18-11 09.00 12.00 SUT 1 T

D2 17 6840 Organisatietheorie en managementmodellen 18-11 09.00 12.00 CC 3 T

D2 18 5257 Planning en beoordeling v. bedrijfsk. onderzoek 18-11 09.00 12.30 SUT 1 T

D2 12 2808 Optische basisfuncties en microsystemen 18-11 13.30 17.00 CC 2 T

D2 13 7503 Economische achtergronden van de chem.technologie 18-11 13.30 17.00 SUT 1 T

D2 15 3060 Vernieuwings- en Markovprocessen 18-11 13.30 16.30 BB 3 T

D2 15 5010 Part. differentiaalverg. uit de math. fysica 18-11 13.30 17.00 SUT 1 T T T T T

D2 17 8810 Criminologie I 18-11 13.30 16.30 TW A101 T

D2 18 8009 Internationaal management 18-11 13.30 17.00 SUT 1 T

D2 14 9018 Toegepaste tensorrekening 19-11 09.00 11.30 BB 4 T

D2 17 6610 Informatievoorziening in overheidsorganisaties 19-11 09.00 12.00 CC 4 T

D2 18 9011 Octrooibeleid 19-11 09.00 1

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.