INFO

| Redactie

Hoe ziet de Nederlandse postdoc wetenschappelijk onderzoeker zijn toekomst? Heeft hij of zij er nog vertrouwen in dat de ooit begeerde vaste baan in het academische onderzoekswereldje zal komen? Of keert men de universiteit de rug toe en worden andere bronnen van inkomsten gezocht? En hoe zijn de omstandigheden op de werkvloer? Vragen waar wij binnen de Dienstcommissie Projectmedewerkers NWO graag een antwoord op zouden krijgen. Voor een beter inzicht in de (verwachte) toekomstperspectieven en arbeidsomstandigheden en -voorwaarden van postdocs (alle wetenschappelijke onderzoekers die tijdelijk zijn aangesteld bij universiteiten of andere instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en die zijn gepromoveerd of hun promotiedatum hadden vastgesteld bij hun indiensttredingwerken) willen wij een enquete sturen naar zo veel mogelijk personen uit de doelgroep. Daarvoor moet je echter wel de adressen van die mensen hebben. Van de postdocs aangesteld bij de KNAW zijn adressen beschikbaar. Postdocs gefinancierd door andere eerste, tweede en derde geldstromen zijn echter minder gemakkelijk te traceren. Om een zo representatief mogelijke enquete-uitkomst te krijgen zouden wij deze postdocs willen vragen hun naam, (werk-)adres, aanstellingstermijn en onderzoeksfinancier door te geven. Begin 1997 tijd krijgen ze dan het enqueteformulier toegezonden. Stuur of E-mail je gegevens naar Bauke Buwalda, vakgroep Dierfysiologie, RUG, Postbus 14, 9750 AA HAREN; E-mail: [email protected]

Algemeen

Is er toekomst voor postdocs?

Lustrumprijsvraag jubilerende wetenschapswinkel

Een aluminium kano ter waarde van 1000 gulden is de hoofdprijs van een door de Wetenschapswinkel uitgeschreven prijsvraag voor rapporten en/of verslagen van UT-studenten. De winkel bestaat in oktober van dit jaar 15 jaar en de prijsvraag maakt deel uit van de lustrumactiviteiten. Onder andere Frans van Vught (CSHOB) en directeur OC Kees Ruijter zitten in van de jury. Criterium voor deelname is dat het moet gaan om een praktijkonderzoek voor een opdrachtgever. Het rapport mag ook het resultaat zijn van een praktijkproject waaraan meer dan een student heeft gewerkt. Studenten kunnen tot en met vrijdag 20 september een exemplaar van hun scriptie of onderzoeksrapport insturen. Behalve de kano zijn er nog een aantal andere prijze te winnen. De prijsuitreiking is op donderdag 10 oktober. Belangstellenden krijgen de criteria voor deelname aan de prijsvraag toegezonden na contact te hebben opgenomen met de Wetenschapswinkel, Vrijhof 207 (tel. 053-4893848).

De Wetenschapswinkel zoekt!

De Wetenschapswinkel zoekt studenten van verschillende studierichtingen voor het verrichten van praktijkonderzoek ten gunste van non-profitorganisaties, midden- en kleinbedrijf en particulieren.

Wat wij bieden: De mogelijkheid om praktijkgericht onderzoek te doen; Interessante onderwerpen voor studenten van verschillende studierichtingen; Eventueel studiepunten en wat geld. Is dat iets voor jou?

Even contact opnemen met de Wetenschapswinkel (tel. 053-4893848). Iedere maand komen er nieuwe vragen bij de Wetenschapswinkel binnen. Blijf op de hoogte via Internet (http://www.twenteweb.nl/wewi/index.stm), info-rubriek UT-Nieuws, prikborden of door even langs te komen in de Vrijhof, kamers 207en 208.

Afscheid

Onlang is Kees Daum 65 jaar geworden en heeft hij besloten zijn activiteiten als bijzonder hoogleraar Hoge Energie Fysica aan de UT (TN) te beëindigen. Donderdag 19 september wordt zijn afscheid gevierd met een minisymposium en aansluitend een receptie. Aanvang en plaats 13.30 uur, Amphitheater (Vrijhof), receptie om 15.30 uur, Theatercafé Vrijhof.

Wetenschappelijke boeken tegen spotprijzen

Formula 2000 Books presenteert i.s.m. de Universiteitsbibliotheek de verkoop van wetenschappelijke boeken tegen lage prijzen. Rechtstreeks uit de USA en Engeland: Engelstalige studieboeken, meestal de voorlaatste druk, dus prima bruikbaar. Honderden titels zoals: toegepaste wetenschappen; wis- en natuurkunde; biologie; heel veel computerboeken; Plaats: Universiteitsbibliotheek in de Vrijhof, dinsdag 10 september 14 - 18 uur; woensdag 11 september 10 - 18 uur; donderdag 12 september 10 - 18 uur; vrijdag 13 september 10 - 14 uur.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 29 augustus 1996

Het College heeft de nota Begrotingsbod 1997 voor het begrotingsjaar 1997 vastgesteld en zendt deze nota naar de fakulteiten, onderzoekinstituten en diensten ter behandeling en naar de Universiteitsraad ter informatie.

Het College heeft de heer dr. M.C. Elwenspoek per 1 september 1996 benoemd tot hoogleraar Transductietechniek/EL.

Het College heeft mede naar aanleiding van het advies van het College van Dekanen vastgesteld welke kandidaten door de UT voor het Programma Akademie-Onderzoekers 1996-1997 van de KNAW worden voorgedragen.

Het College heeft het uitvoeringsplan van de Aanbouw van het BB-gebouw t.b.v. de fakulteit T&M vastgesteld en gaat akkoord met het hiermee gemoeid gaande bedrag van Mf 4. De Universiteitsraad wordt hierover geinformeerd.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 22 augustus 1996

Het College heeft besloten in de begrotingsvoorbereiding voor het jaar 1997 een aantal maatregelen te nemen die de decentrale invoering van integrale ARBO-zorg in financiele zin kunnen bevorderen en vraagt hierover het advies van de CCP. De Universiteitsraad zal voorafgaand aan de Ontwerp-Begroting 1997 over dit onderwerp worden geïnformeerd mede op basis van het CCP-advies. Aan de fakulteiten CT en EL/TN kent het College een vergoeding toe van kf 100 elk voor de extra aanloopkosten in het kader van de ARBO-zorg.

Het College heeft het stramien voor het opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut 'nieuwe stijl' vastgesteld en vraagt hierover voor 1 oktober 1996 de reaktie van de fakulteiten.

Het College heeft de heer dr. J. Holsheimer/EL van zijn taak als lid van de UBAC (Universiteits Bibliotheek Advies Commsisie) ontheven per 1 september 1996.

Bureau Internationale Samenwerking

NAVO beurzen: De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie biedt aan afgestudeerden en in sommige gevallen aan bijna afgestudeerden (in kader van afstudeeropdracht) de mogelijkheid van studie en onderzoek in een der lidstaten van de NAVO. De beurzen (individuele en instituutsbeurzen) zijn uitsluitend bestemd voor studie en onderzoek op een van de volgende terreinen: -de problemen van het atlantische in- en extern veiligheidsbeleid; -de Europese bijdrage aan de NAVO; -de politiek van de alliantie ten opzicht van de nieuwste technologische ontwikkelingen. Aanvragen indienenvia Joke Heisterkamp , Studentmobiliteit, tijdens de gebruikelijke openingsuren op dinsdag, woensdag en donderdag, van 10.00 tot 13.30 uur, in de Boerderij. tel 053-489.4697.

Afwezigheid dienst VEB op 13 september

Op vrijdag 13 september a.s. zullen de medewerkers van de dienst VEB de gehele dag niet aanwezig zijn i.v.m. de jaarlijkse personeelsdag. Telefonisch is de dienst VEB wel bereikbaar via toestel 2212. Na het weekend staan de VEB-medewerkers weer voor u klaar.

Ongewenste intimiteiten

In de zojuist verschenen Studiegids 1996-1997 (blz. 22) en Campusgids 1996-1997 (blz. 75) staan enkele gegevens over de vertrouwenspersonen niet juist vermeld. De vertrouwenspersonen zijn: Mw. L.E.I. van den Bosch, Medisch Centrum, tel. 053-(489)2015/b.g.g. 8000; Mw.drs. J.H.R. Tonneijck, INF-geb. tel. 053-(489)4263; Mw.drs.E.M. Wessels, tel. 053-(489)4298. Daar Mevr. L. van den Bosch en Mw. J. Tonneijck voor onbepaalde tijd met ziekte c.q. zwnagerschap verlof zijn, is op dit moment slechts Mw. E. Wessels aanspreekpunt voor klachten genoemd onder bovenstaande rubriek.

Studiebeurs van de Stichting Universiteitsfonds Twente

Het bestuur van de Stichting Universiteitsfonds Twente stelt voor het academisch jaar 1997-1998 wederom een beurs beschikbaar ter grootte van f20.000 (maar niet meer dan de werkelijke kosten) om daarmee een afgestudeerde van de Universiteit Twente, in aansluiting op zijn of haar doctoraalexamen, in staat te stellen gedurende twee semesters aan een instituut van onderwijs en/of onderzoek in het buitenland de wetenschappelijke studie voort te zetten.

Het bestuur van de Stichting Universiteitsfonds Twente roept thans gegadigden voor deze beurs op, met het verzoek om vóór 1 maart 1997 een aanvraag in te zenden voor het academisch jaar 1997-1998. Maatstaven die bij de beoordeling o.a. zullen gelden zijn: zeer goede studieresultaten; sterk advies van vakgroep/faculteit/afstudeerdocent; motivatie van de kandidaat; het onderwijs in het buitenland moet door de kandidaat met vrucht kunnen worden gevolgd; de taal van het land van keuze moet door de kandidaat in voldoende mate beheerst worden.

Bij de aanvraag dient tevens vermeld te worden: de vermoedelijke datum van afstuderen; een omschrijving van de afstudeeropdracht; een omschrijving van de geplande vervolgstudie met begroting; de naam van de universiteit of het instituut waar de gegadigde de studie wil voortzetten.

Een formulier waarin opgenomen de gegevens waaraan de aanvraag moet voldoen, kan opgevraagd worden bij mevr. T. Kamst, directeur van de Stichting Universiteitsfonds Twente, BB-gebouw kamer 228, Postbus 217, 7500 AE Enschede. Telefoonnummer 053-4894534.

Het bestuur van het Universiteitsfonds Twente zal binnenkomende aanvragen ter advisering voorleggen aan het college van decanen. Na ontvangst van het advies van dit college zal over de toewijzing door het bestuur van het fonds een beslissing worden genomen.

De Studiebeurs 1997 zal worden uitgereikt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting Universiteitsfonds Twente, die is vastgesteld op vrijdag 23 mei 1997.

Universitaire Vredesdagen Universiteit Twente

In samenwerking met Studium Generale en Studentenpastoraat houdt Hongda Harry Wu op 3 oktober een lezing over: 'China: toekomst, mensenrechten en universitaire contacten. Na de lezing is er een gesprek ingeleid door eeninterview van drs. B.J.M. Kokkeler (Bureau Buitenland UT) met Harry Wu. Daarbij zal het met name gaan over de universitaire structuren in China en de waarde van de contacten vanuit de UT. Aanvang 19.30 uur, Collegezalencomplex UT zaal CC2. De toegang is gratis.

Promoties

Johannes Sake Kanger op 6 september 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Promotor is prof.dr. J. Greve. Het proefschrift is getiteld: Waveguide spontaneous and coherent raman spectroscopy on (bio)moleculus at surfaces. Towards mono-layer sensitivity.

Clemens Herman Johan Mensink op 6 september 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in zaal BB2. Promotor is prof.dr. H. Wallinga. Het proefschrift is getiteld: Analogue transconductors for sub-micron cmos technology.

Ingeborg Albertina Maria Janssen Reinen op 6 september 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in zaal BB2. Promotor is prof.dr. Tj. Plomp. Het proefschrift is getiteld: Teachers and computer use. The process of integrating it in the curriculum.

Erwin Heyl op 12 september 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in zaal BB2. Promotoren zijn prof.dr. J. Scheerens en prof.dr. T.A.B. Snijders. Het proefschrift is getiteld: Het docentennetwerk; structuur en invloed van collegiale contacten binnen scholen.

Edward Rogier Kleemans op 13 september 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in zaal BB2. Promotoren zijn prof.dr. P.D. Boorsma en prof.dr. G.J.N. Bruinsma. Het proefschrift is getiteld: Strategische misdaadanalyse en stedelijke criminaliteit.

Cornelis Willem den Engelsen op 19 september 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Promotoren zijn prof.drs.ir. J. Groot Wassink en prof.dr.ir. M.M.C.G. Warmoeskerken. Het proefschrift is getiteld: Structure, properties, and behaviour of three-phase foam.

Florian Eder op 19 september 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in zaal BB2. Promotoren zijn prof.dr. J.A. Lercher en prof.dr. J.H.C. van Hooff. Het proefschrift is getiteld: Thermodynamics and siting of alkane sorption in olecular sieves.

Willem Hendrik de Man op 19 september 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in zaal BB2. Promotor is prof.dr. G.P.A. Braam. Het proefschrift is getiteld: Surveys: informatie als norm. Een verkenning van de institutionalisering van dorps-survey in Thailand en op de Filippijnen.

Albertus Maria van der Vorst op 20 september 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in zaal BB2. Promotor is prof.dr. J. Mellema. Het proefschrift is getiteld: Rheology of ordening polystyrene latex dispersion.

Oscar Franciscus Jozephus Noordman op 20 september 1996 in zaal BB2. Promotoren zijn prof.dr. B. Bölger en prof.dr. N.F. van Hulst. Het proefschrift is getiteld: Second harmonic generation using organic materials.

Niels Kramer op 20 september 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in zaal BB2. Promotoren zijn prof.dr.ir. J.A. Pals en prof.dr. C. Schönenberger. Het proefschrift is getiteld: Nanolithography on silicon.

Alexandru Volanschi op 27 september 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in zaal BB2. Promotor is prof.dr.ir. P. Bergveld. Het proefschrift is getiteld: Dynamic surface tension measured with single nucleation site electrodes.

Patricia Johanna Maria Kordelaar op 27 september 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in zaal BB2. Promotor is prof.dr. G.P.A. Braam. Het proefschrift isgetiteld: Beter wetten met kennissystemen.

Onderwijs

Alle faculteiten

Voorstudie

Voor: Alle faculteiten

Inkoop door de overheid. Het totaalbedrag aan inkopen door de overheid is niet bekend, noch als absoluut bedrag, noch als percentage van de begroting (inkoopquote). In een voorstudie, die begeleid zal worden vanuit de faculteiten BSK en T&M zal getracht worden in kaart te brengen op welke manieren de inkopen door de overheid bepaald kunnen worden. Het zal daarbij waarschijnlijk gaan om analyses van begrotingen, CBS cijfers of input- output tabellen. Daarnaast zullen waarschijnlijk interviews met het Ministerie van Financien en anderen moeten worden gehouden. De basis daarvoor wordt gevormd door een gedegen en heldere afbakening van het begrip 'inkoop door de overheid': zo mogelijk in diverse categorieen. Gezocht wordt een student met affiniteit met de overheid en het vak inkoop, die deze voorstudie wil uitvoeren in het kader van een keuzevak. Inlichtingen en aanmeldingen bij prof. dr. A.E. Steenge, BSK (tel. 3211) of prof. dr. J. Telgen, T&M (tel. 39 12).

OR I

In het tweede trimester zal dit vak aangeboden worden voor de faculteiten TW, BIT en INF (plus andere faculteiten indien gewenst). di 5+6 in CC 3 week 49-4 en 6-9; vr 3+4 in BB 1 week 49-4 en 6-9. Tentamen in week 11 (13 maart 1997 van 9.00 - 12.00) ook voor herhalers. Inschrijven verplicht (bij eigen BOZ). In het derde trimester wordt dit vak apart aangeboden voor twee faculteiten: Voor WB (plus andere faculteiten indien gewenst). di 1+2 in CC 4 week 14-19; wo 1+2 in CC 4 week 19; do 1+2 in WB-T 500 week 14-18; vr 1+2 in BB 4 week 14-19. Tentamen in week 20 (12 mei 1997 van 9.00 - 12.00) ook voor herhalers. Inschrijven verplicht (bij eigen BOZ).

Voor TBK en CT&M (plus andere faculteiten indien gewenst). ma 1+2 in CC 1 week 22-25; week 26 in BB 1, wo 1+2 in CC 1 week 21-25; week 26 in BB 1, vr 1+2 in CC 1 week 21-25, week 26 in BB 1. Tentamen in week 27 (30 juni 1997 van 13.30 - 16.30) ook voor herhalers. Inschrijven verplicht (bij eigen BOZ). Herkansing alleen voor de faculteiten TBK en CT&M op 12 augustus 1997, verder mag niemand meedoen!

Kennisintensief Ondernemen (181011)

Voor: TBK D2/3 en andere faculteiten

Dit college wordt gedurende de maanden oktober t/m april eens in de 2 weken op vrijdagmiddag gegeven. Het college is bestemd voor studenten of personen buiten de universiteit, die overwegen een eigen bedrijf te beginnen en hiervoor zelf al een ondernemingsidee hebben. Studenten die zich willen oriënteren op de problematiek van het ondernemerschap, dus niet zelf willen starten kunnen pas startende ondernemers helpen bij het opstellen van een ondernemingsplan. Zij volgen daarvoor een parallel college. 'Kennisintensief Ondernemen' is er op gericht de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden aan te bieden die hen in staat stellen om een (eigen) ondernemingsplan op te stellen. Gedurende de collegecycli moet worden gewerkt aan dit ondernemingsplan, welke in de laatste colleges voor een forum vandeskundigen moet worden verdedigd.

Verder worden de deelnemers in de collegecycli vertrouwd gemaakt met verschillende aspecten van ondernemerschap. Een belangrijk aspect van het college is dat het voor de deelnmers duidelijk wordt of zij wel/geen ondernemerscapaciteiten hebben.

Er worden twee oriënterende bijeenkomsten verzorgd waarin o.m. doel en opzet van het college worden toegelicht. Data van deze bijeenkomsten zijn dinsdag 1 oktober van 12.30-13.30 uur in het BB-gebouw, zaal BB108 en donderdag 3 oktober van 17.00-18.00, BB-gebouw, zaal BB106.

Aanmelden bij BOZ/TBK van 13 september tot en met 7 oktober a.s.

De inschrijflijst ligt in het blauwe bakje in de hal op de 3e verdieping van het BB-gebouw.

UniConsult Twente

Alle faculteiten, EL, TN, TW, WB, TBK/CT&M, INF/BIT

Bestuursfuncties bij UniConsult Twente, met onder andere trainingen van KPMG en ING-bank. UniConsult Twente is een non-profit studentenadviesbureau. Op projectmatige wijze voeren wij opdrachten uit in voornamelijk het MKB in de regio Twente. Op dit moment voeren wij projecten uit op het gebied van: management informatie systemen, ISO-9002, machineontwikkeling. Daarnaast starten er op zeer korte termijn diverse ISO 9000 projecten. Wegens een komende bestuurswissel is UniConsult Twente op zoek naar drie nieuwe Projectmanagers (ouderejaars met goede studieresultaten) om ons team aan te vullen. Voor deze functie is enige organisatorische ervaring gewenst. Daarnaast moet je over goede contactuele eigenschappen beschikken en vooral een doorzetter zijn. Heb jij behoefte aan een ijzersterke ervaring, met onder andere trainingen van KPMG en ING in september 1996, neem dan kontakt op met UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144 (Hoofdingang gelijk links, bordjes stagebureau volgen en iets verder doorlopen) Of bezoek onze homepage www.ct.utwente.nl/~uct

BSK

Staats- en Bestuursrecht II (175003)

De sectie staats- en bestuursrecht verzorgt extra werkcollege's voor zij die al eerder het onderwijs voor het vak SBRII hebben gevolgd. In deze werkcolleges zal het eerste uur aandacht worden besteed aan de opgaven, die zijn uitgedeeld in het eerste hoorcollege. Het tweede uur heeft het karakter van een tenteercollege. In dat deel zullen oude tentamenvragen geoefend worden. Van de studenten die aan dit college meedoen wordt een actieve inbreng verwacht. De werkcolleges worden gehouden in week 36 t/m week 39. Plaats: TWRC, zaal 103a. Tijd: donderdag 3e en 4e uur. Docent: mr. A.C. van Wageningen.

Afstudeeropdrachten

- Voor: D2/3-Studenten BSK

Bij verschillende gemeentebesturen bestaat op dit moment grote belangstelling voor een systematische studie naar de juridische en organisatorische mogelijkheden voor 'binnengemeentelijke decentralisatie'. In allerlei aspecten van de bestuurlijke vernieuwing komt dit thema aan de orde. Het kan gaan om het bevorderen van de kwaliteit van de lokale dienstverlening,om de versterking van de lokale identiteit of om het opvangen van de verwachte negatieve gevolgen van gemeentelijke herindeling. Studenten die belangstelling hebben om de gewenste systematische studie in het kader van een afstudeeropdracht te verrichten kunnen contact opnemen met prof. mr H.M. de Jong, kamer TW C-227, tel. 31 96.

Er bestaat een mogelijkheid om voor een specifieke gemeente het onderzoek tegen een nog nader vast te stellen 'onkostenvergoedingsregeling' te verrichten.

-Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn. Extern. Onderwerp: Op welke wijze geven de dorps- en wijkraden, de wijkwethouders en de wijkcoordinatoren in de gemeente Apeldoorn inhoud aan hun functioneren in het kader van het integraal wijkbeheer en hoe ervaren zij de ontwikkeling van het wijkbeheer. Hoe worden bewoners bij het proces betrokken. etc. Verwacht eindproduct: nota aan gemeenteraad en College van B & W. Aansluiting bij de studie: Inrichting Openbaar Bestuur. Aanvangstijdstip: op korte termijn, vergoedingsmogelijkheid ter onderhandeling. Contactpersoon faculteit voor inlichtingen: stagebureau BSK, kamer C-103, tel 489 32 40 ('s ochtends). E-mail: [email protected] Sollicitatie: Alleen op voordracht stagebureau.

- Opdrachtgever: Twijnstra Gudde, Extern. Onderwerp: Innoveren van beleids- en beheersprocessen binnen (de)centrale overheden door informatietechnologie. In tegenstelling tot banken en verzekeringsmaatschappijen zijn overheidsorganisaties terughoudender in het innoveren van hun werkprocessen (door informatietechnologie). Verdere bezuinigingen kunnen overheidsorganisaties alleen nog realiseren door hun werkprocessen anders in te richten. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag waarom overheidsorganisaties terughoudend(er) zijn in het innoveren van hun werkprocessen door informatietechnologie. Aansluiting bij de studie: organisatie en financieel management. Verplicht vak: Informatievoorziening. Vergoedingsmogelijkheid:

Ter onderhandeling. Contactpersoon faculteit voor inlichtingen: stagebureau BSK, kamer C-103, tel 489 32 40 ('s ochtends). E-mail: [email protected] Sollicitatie: Alleen op voordracht stagebureau.

Nabespreking SBR I (175001)

Voor: P-Studenten BSK

De nabespreking van het vak SBR-I vindt plaats op dinsdag 24 september 1996 om 12.30 uur in zaal TWRC-A 101.

Algemene beginselen van het recht I (175002)

Voor: P-Studenten BSK

Het hoorcollege Algemene beginselen van het recht I wordt in week 38 eenmalig verschoven van donderdag 19 september a.s. naar woensdag 18 september a.s., 5e -6e uur in CC-3.

Colloquia

Anneloes Tiehuis over: Kijk op kosten. Een onderzoek naar kostprijzen in Bartimeus, een instelling voor blinden en slechtzienden; 19 september 1996, 15.45 uur, TW-B 209.

Henkjan Fikken over: Reorganiseren: Noodzaak, maar hoe? Een onderzoek naar de keuzes t.a.v. de inrichting van het openbaar bestuur; 26 september 1996, 15.45uur, TW-C 238.

Thomas Meijer over: Benchmarking uitkeringsverstrekkende functie GSD. Een onderzoek naar de ontwikkeling van een systeem van benchmarks voor de beoordeling van de personele capaciteit van een gemeentelijke sociale dienst; 19 september 1996, 14.30 uur, TW-B 209.

Saskia van den Brink over: De toepassing van Publiek Private Samenwerkingbij Dynamisch Verkeersmanagement. Een onderzoek naar de mogelijkheden en aanwezigheid van Publiek Private Samenwerking; 18 oktober 1996, 16.00 uur, TW-A 101.

Politicologie I (174501)

Voor: P-Studenten BSK

In verband met de UT-voorlichtingsdagen wordt het hoorcollege Politicologie I (174501) op 17 oktober a.s. tijdens het 1e -2e uur niet gegeven in CC-3, zoals vermeld op het rooster, doch in CT-2520.

Criminologie (178810)

Voor: D2/3-Studenten BSK

Het college Criminologie (178810) van donderdag 26 september a.s. (7e-8e uur) wordt verschoven naar dinsdag 24 september a.s. (7e-8e uur) in lokaal TW-B 102.

Politieke en bestuurlijke organisaties (174100) Wijziging rooster

Voor: D2/3-Studenten BSK

In verband met de UT-voorlichtingsdagen wordt het college Politieke en bestuurlijke organisaties (174100) op donderdag 17 oktober a.s. tijdens het 3e-4e uur niet gegeven in lokaal TW-C 238, zoals vermeld op het rooster, doch in TW-RC 103a.

Politieke en bestuurlijke organisaties (174100)

Voor: P-Studenten BSK

In verband met de UT-voorlichtingsdagen wordt het hoorcollege Politicologie I (174501) op 17 oktober a.s. tijdens het 1e -2e uur niet gegeven in CC-3, zoals vermeld op het rooster, doch in CT-2520.

Algemene economie II (173005)

Voor: D1-Studenten BSK

In verband met de grote belangstelling voor het hoorcollege Algemene economie II wordt dit vak vanaf week 37 gegeven in BB-1 i.p.v. BB-4 (wo. 5e -6e uur).

UniConsult Twente

UniConsult is zoek naar studenten die ervaring hebben met Arbo zorg. Voldoe je aan deze omschrijving schrijf je dan nu in voor een opdracht: telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144

CT

CS Math. methoden PDV (156046)

Op verzoek van de studenten zullen de colleges ook in week 41 gehouden worden. De tijden en de zalen blijven gelijk.

Statistiek voor CT

Op verzoek van vele studenten zal er in het eerste trimester een herkansing voor het tentamen Statistiek aangeboden worden. Datum: woensdag 27 november 1996. Tijd: 13.30 uur. Inschrijven hiervoor is uiteraard verplicht (eigen BOZ).

EL

Doctoraalvoordrachten

E.J.B. Muller over: Detectie van apnoeas en onregelmatigheden in ademhalingssignalen met een neuronaal netwerk; 18 september 1996, 12.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

M. Winkelman over: Tumor classification by means of eigenimage analysis of MRI brain perfusion scans; 18 september 1996, 15.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

A.M. Heinen over: Digitale magnetische recording op experimentele videoband; 12 september 1996, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4..

J. van Bussel en J.J.H. Tijdhof over: Adaptive equalization for the GSM system; 18 september 1996, 13.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T4

R.E. van Sinderen over: Image Quality Measurement Algorithms of X-ray images; 18 september 1996, 9.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

J.W. van der Sloot over: Optimized adaptive filtering for network echo cancelling in DECT systems; 18 september 1996, 11.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1224.

Stage EL-studenten

Op dinsdag 17september 1996 om 15:45 uur wordt in T4 voorlichting over de stage gegeven. EL-studenten, die stage denken te kunnen doen vanaf nu tot januari 1998 wordt dringend aanbevolen dan aanwezig te zijn. Je krijgt algemene informatie over stage's in binnen- en buitenland, subsidie, sollicitatie en dergelijke. Tevens heb je de gelegenheid in te schrijven voor een eerste gesprek met de stagecoördinator. Mocht je verhinderd zijn op 17 september, kom dan toch zo snel mogelijk langs om een afspraak te maken voor een eerste gesprek. Schaf in elk geval de stagehandleiding aan (Utake 888) en vul het daarin aanwezige gele formulier zo ver mogelijk in.

Drs. Wubbo Gruisinga, EL/TN B1134, tel. 2745, email: [email protected]

Zaalwijziging hoorcollege Optische basisfunkties en microsystemen (122808)

Voor: EL D2-studenten

In verband met de voorlichting zal het hoorcollege Optische basisfunktie en microsystemen (122808) op 17 oktober a.s. eenmalig in een andere zaal gegeven worden. De zaal is dan CC 4.

Verplaatsen tentamen Systeemidenntificatie en adaptieve regeltechniek (124118)

Voor: Doktoraalstudenten WB,EL,TN,INF,TW

Wegens omstandigheden wordt het tentamen Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek (124118) verplaatst van week 41 (do.mi.) naar week 48 op de maandagmiddag. Intekenen hiervoor kan tot en met week 44.

Integrand

Integrand is op zoek naar een enthousiaste electrotechniek student(e) die op zoek is naar een afstudeeropdracht bij de SHELL. Deze houdt in het bestuderen van een efficientie verbetering voor de AFS. AFS staat voor Aircraft Fuel Supply, waarmee de betanking van vliegtuigen plaats vindt. Het hoofdbestanddeel van het energieverbruik van AFS is de electrische energie voor het aandrijven van de nodige brandstofpompen. Het doel van de afstudeeropdracht is om dit systeem te bestuderen en op grond hiervan voorstellen te doen ter verbetering van de efficientie. Meer info over de opdracht ligt ter inzage op de Integrand vestiging. Aanvang van de opdracht: zo spoedig mogelijk. Referentienummer: 482. Heb je interesse in deze opdracht of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan even langs op onze vestiging of bel. Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand

INF/BIT

Doctoraalvoordracht

Jan Willem Gerritsen over: Development processes and team structures for package software development; 20 september 1996, 14.00 uur, INF-L204 (demozaal).

Fouten tolererende digitale systemen (213009)

De tentamens van het vak 'Fouten tolererende digitale systemen' in week 48 en in week 5 komen te vervallen. Het tentamen wordt afgerond met een mondeling tentamen. Herhalers die het vak nu reeds willen afronden kunnen hiervoor een afspraak maken met de docent via het vakgroepsecretariaat SPA, tel. 053-4893770.

P-geslaagden BIT d.d. 30 augustus 1996

B.A.N. Aukes, Zevenaar; M.J.P. Barents, Naaldwijk; T. Bosklopper, Ede; B.J. Dirkson, Wormerveer; E.H. Huernink, Ede; J.J. Nijemeisland, Ede; J.W. van Veen, Ooststellingwerf; F.M. Westerik, Zutphen; W. van Aken, 's Gravenhage; M.H. Ferguson, Utrecht; R.A. Jongeneelen, Noordoostpolder; H.H.N. Kwakman, Edam-Volendam; P.J.B. Lagendijk, Echteld; J.L. Meinema, Eelde; M. Pasman, Utrecht; W. Reumer, Z. Ijsselmeerpolders; H.M. Rutgers, Voorst; J.J.S. Stronks, Lichtenvoorde; E.H.N. van Zijl, Bunnik; I.E.C. van der Aar, Alkmaar; V.M. Akkersdijk, Leidschendam; D.J.M. Beentjes, Utrecht; J.T. Beetstra, Apeldoorn; D.J.C. Binnema, Almelo; M.J. Bom, Wageningen; M.J. de Bruijne, Eindhoven; E. van Daalen, Almelo; D. Dekker, Midwoud; E. Groenheiden, Westervoort; E. Hoeksema, 's-Gravenhage; V. Kappert, Almelo; T.B.W. Konings, Winterswijk; B.G. Latchmansing, Paramaribo; R.T. van de Pas, Utrecht; A.P.N. Steenbekkers, Lith; R.H.F. Tjang A Fa, Paramaribo; D.F. Vos, Velsen; M.W.J. van der Wielen, Rhenen.

P-geslaagden INF d.d. 30 augustus 1996

J. Branbergen, Haren; R. Hulshoff, Smallingerland; A. Apostolovski, Breda; P. Lodhia, Almelo; J.H.E. Meijer, Sneek; S.M. Zonneveld, Alkmaar; J. van Bemmel, Groningen; A. Broersen, Hoorn; M.J. Bronswijk, Gouda; L. Donckers, Oosterhout; R. van Gog, Delft; J. Hendriks, Rhenen; E. Post, Amsterdam; M.A.J. Rosien, Enschede;

Geslaagden doctoraal INF d.d. 30 augustus 1996

Roalt Aalmoes, Amsterdam; Elbert J.A. Bakker, Soest; Sander G. Berg, Westzaan; Jeroen Binkhorst, Pusan City; Richard Bliek, Enschede; Robertus G.P. Bon, Wilnis; Sander O. Bouman, Apeldoorn; Marco S.J. Brattinga, Haskerland; Erik Brohm, Amsterdam; Erwin J. van Eijk, Haarlem; Edmond Geest, Den Helder; Theodorus M. van der Geest, Groningen; Andri Glas, Leeuwarden (met lof); Wilhelm M. Grim, Amsterdam; Martinus T.J.G. Groenewegen, Wageningen; Danny N. Havenith, Den Helder; Cristian E.W. Hesselman, Hilversum; Djoerd Hiemstra, Zwolle; Erik J.W. Hoffmann, Haarlem; Albert J. Huitsing, Emmen; Petrus I.W.M. Jans, Nijmegen; Jan A. Jansen, Ermelo; Marinus C. Jansen, Renkum; Dennis A.H. Joosten, Vught; Edwin E. van Kalkeren, Zeist; Gerald K. Keizer, Enschede; Marnix G.J. Klooster, Utrecht;Willem D.H. Kok, Lochem; Evert R.E. Krikken, Wormerveer; Nicolaas M. Kwakman, Edam; Pieter J.J.M. Langendonck, 's-Hertogenbosch; Diederik van Leeuwen, Losser; Guido Loogman, Amsterdam; Olivier van der Meulen, Hengelo O; Gerardus J.H. Mourits, Nieuwkoop; Josha Munnik, 's-Gravenhage; Erik van Oosten, Rotterdam; Pieter G. Palsma, Menaldumadeel; Tjipke A. van der Plaats, Workum; Alfred C.W. Rongen, Vierlingsbeek; Michiel Schipper, Dwingeloo; Albert Schreuder, Groningen; Eljakim Schrijvers, Heerlen; Olaf J. Slomp, Amersfoort; Christiaen G.M. Slot, Oldenzaal; Reni Steetskamp, Leeuwarden; Jaap E. Sterenborg, Veendam; Bernardus M.M. Tel, Nuth; Harold W.A. Teunissen, 's-Gravenhage; Diederik S. Timmers, Kapelle; Willem A. Veling, Groningen; Alexander H. Venema, Hoogezand-Sappemeer; Jeroen H.J. Venneman, Almelo; Ferdinand G.C. Vermeire, Rotterdam; Barry E. Voeten, Breda; Jacob de Vries, Dokkum; Paul de Vries, Alkmaar; Reni G. de Vries, Groningen; Thanh Binh Vu, Saigon; Jeroen de Waal, Zwolle; Herman W. Wielink, Meppel; Frank

Wijnhout, Voorst; Xanter M.R. Wilhelm, Enschede; Martha M. de Wit, Hoorn; Arnoud R. Zwemmer, Amsterdam;

Verplaatsen tentamen Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek (124118)

Zie mededeling onder EL.

UniConsult Twente

Voor een bedrijf in de regio is UniConsult op zoek naar een student met ervaring met het programma Exact en Lano matrices. Daarnaast is enige kennis van netwerken gewenst. Het project start in de vierde collegeweek dus bel snel: telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144 (Hoofdingang gelijk links, bordjes stagebureau volgen en iets verder doorlopen)

Integrand

- Integrand is op zoek naar een (bijna) afgestudeerde INFORMATICA student(e) die kennis heeft van proficiency in C programmering, basic hardware-kennis en de engelse taal. Het betreft een bedrijf dat grafische "touch" computerpanelen produceert. Deze europese afdeling maakt deel uit van een groot japans bedrijf. De kandidaten gaan twee jaar naar de ontwikkelingsafdeling in Japan of naar keuze Amerika en krijgen daarna een vaste baan in Nederland. Zeer interessante opdracht/voorwaarden. Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 460. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, Tel: (053) 489 39 09, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

TBK/CT&M

Inleiding in het programmeren

2e of hogere-jaars CT&M- en TBK-studenten die willen deelnemen aan het werkcollege en practicum Inleiding in het Programmeren in blok 2 zijn verplicht zich vssr 27 september 1996 in te tekenen bij BOZ-INF, kamer INF 1038. De tijd en plaats waar het herhaalonderwijs wordt gehouden zal, nadat men ingedeeld is, bekend gemaakt worden op de publikatieborden van BOZ-CT&M en BOZ-TBK.

Inschrijving tentamens 1e Blok / Herhaaltentamens 3e trimester

Voor: TBK/CT&M - P (PRAXIS), P (herhalers), D1 en D2/3

Inschrijven voor de tentamens kan vanaf 9 september t/m 20 september a.s.

TBK en CT&M-studenten bellen 8044. Studenten van andere faculteiten, die zich willen inschrijven voor TBK-vakken, kunnen dit doen bij hun EIGEN BOZ!!

Bedrijfsstage (180059)

Voor: TBK - D1

Als je in februari 1997 je tweedejaars bedrijfsstage wilt vervullen, wacht dan niet te lang met het zoeken van een stageplaats. Uiterlijk 13 december moet je je stageplaats hebben aangemeld bij BOZ TBK. Op maandag 30 september a.s. is er een informatiebijeenkomst over de stage in zaal BB4. Tijd: 12.30-13.30 uur.

De stagehandleiding is vanaf 7 oktober verkrijgbaar bij de U-Take.

Met ingang van 1996 geldt er een nieuwe regeling voor de afronding van de stage. Als je je verslag niet binnen een half jaar na afronding van de stage inlevert bij je TBK-begeleider moet je je stage overdoen! Lees de stagehandleiding er nauwkeurig op na. Vragen? Neem contact op met Frank van den Berg, stagecoördinator TBK, tel. 3522, kamer BB211

Bedrijfsstage (180059)

Voor: studenten die in februari 1996 op stage zijn geweest

Studenten die in februari 1996 hun tweedejaars bedrijfsstage hebben vervuld, worden eraan herinnerd dat zij het stageverslag uiterlijk 1 oktober moeten inleveren bij hun begeleider (AIO'er of stagecoördinator). Wanneer je het verslag op die datum niet hebt ingeleverd wordt het verslag niet meer beoordeeld en zul je je stage opnieuw moeten doen.

Vragen? Neem contact op met Frank van den Berg, stagecoördinator TBK, tel. 3522, kamer BB211

Extra ICG-practicum

Voor: TBK - P (PRAXIS) collegegroep 2

In verband met het uitvallen van het ICG-practicum afgelopen dinsdag 3 september jl. vindt er voor collegegroep 2 een extra ICG-practicum plaats op vrijdagochtend 4 oktober a.s. (week 40).

Kennisintensief Ondernemen (181011)

Voor: TBK D2/3 en andere faculteiten

Dit college wordt gedurende de maanden oktober t/m april eens in de 2 weken op vrijdagmiddag gegeven. Het college is bestemd voor studenten of personen buiten de universiteit, die overwegen een eigen bedrijf te beginnen en hiervoor zelf al een ondernemingsidee hebben. Studenten die zich willen oriënteren op de problematiek van het ondernemerschap, dus niet zelf willen starten kunnen pas startende ondernemers helpen bij het opstellen van een ondernemingsplan. Zij volgen daarvoor een parallel college. 'Kennisintensief Ondernemen' is er op gericht de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden aan te bieden die hen in staat stellen om een (eigen) ondernemingsplan op te stellen. Gedurende de collegecycli moet worden gewerkt aan dit ondernemingsplan, welke in de laatste colleges voor een forum van deskundigen moet worden verdedigd.

Verder worden de deelnemers in de collegecycli vertrouwd gemaakt met verschillende aspecten van ondernemerschap. Een belangrijk aspect van het college is dat het voor de deelnmers duidelijk wordt of zij wel/geen ondernemerscapaciteiten hebben.

Er worden twee oriënterende bijeenkomsten verzorgd waarin o.m. doel en opzet van het college worden toegelicht. Data van deze bijeenkomsten zijndinsdag 1 oktober van 12.30-13.30 uur in het BB-gebouw, zaal BB108 en donderdag 3 oktober van 17.00-18.00, BB-gebouw, zaal BB106.

Aanmelden bij BOZ/TBK van 13 september tot en met 7 oktober a.s.

De inschrijflijst ligt in het blauwe bakje in de hal op de 3e verdieping van het BB-gebouw.

Studentassistenten voor BISO (186357)

Voor: TBK D2/3

De vakgroep BIK zoekt studentassistenten voor begeleiding van het practicum bij het vak BISO in het tweede trimester. Geïnteresseerden dienen in ieder geval zelf het vak te hebben afgerond (afronding van het vak Integrale Systeemontwikkeling is nuttig maar niet vereist). Omdat momenteel het vak herzien wordt, zoeken we al in een vroeg stadium studentassistenten, zodat zij bij de discussie over de aanpassingen van het vak betrokken kunnen worden.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Ir. M.C.P. Hafkamp, BB230, telefoon 053-4893338. Reacties graag voor 1 oktober a.s. in verband met verdere afspraken en inwerken.

Colloquia

Martines J.P. Dignum en Johannes P. Steenbrink over: A research into the production system of the extrusion division of P.T. Indal Aluminium Industry aimed at improvement of delivery times & delivery reliability; 30 september 1996, 15.45 uur, BB4.'

Bram N.H.M. van Hasselt -rectificatie- over: Methoden en instrumenten die door Nederlandse organisatie-adviesbureaus voor diagnose van cultuur worden gebruikt; 30 september 1996, 14.00 uur, CC4.

E. Kleinnibbelink -rectificatie- over: De ontwikkeling van een produktie analyse methode (PRODIAM) voor golfkarton-machines; 13 september 1996, 15.45 uur, CT1814.

Ronald J. Maas over: 'Verandering van organiseren doet voortbestaan', organisatieonderzoek bij grafisch bedrijf Janssen Print B.V. met het doel de organisatie aan de huidige marktcriteria te kunnen laten voldoen; 23 september 1996, 15.45 uur, CT1812.

Jeroen A.G. Mulder over: Specialties & Syndication Team. Corporate Banking ING Bank Nederland; 26 september 1996, 14.00 uur, CC3.

John H. Oude Egbrink en Martijn A. Loves over: Inspiratie door informatie. Het ontwerp van een management-informatiedienst voor het Innovatie Centrum-Overijssel ten behoeve van het industriële MKB; 23 september 1996, 13.15 uur, CC4.

Albert P. Pieters over: Marketingstrategie voor kleine handelsbedrijven. Een aanzet tot een strategisch planningsmodel; 25 september 1996, 15.45 uur, BB4.

Timo Steenwijk over: De marktpotentie en de daarbij te behalen resultaten van een produktinnovatie; De mobiele wasplaats; 27 september 1996, 15.45 uur, CT 1812.

Arend J. de Velde over: Management control at Philips Medical Systems. - 'Deutsche Gründlichkeit or Best Practices'; 26 september 1996, 10.00 uur, CT 1814.

UniConsult Twente

- UniConsult is op zoek naar een TBK student met ervaring met ISO certificering voor een project bij een bedrijf in Hengelo. Het betreft het gedeeltelijk invoeren van de ISO-9002 normen. Dit project start in oktober 1996. Verdere informatie over dit project is te verkrijgen bij UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamerCT-3144 (Hoofdingang gelijk links, bordjes stagebureau volgen en iets verder doorlopen)

- UniConsult is op zoek naar studenten die ervaring hebben met ISO certificering en het tweede of derde trimester tijd over hebben. Voldoe je aan deze omschrijving schrijf je dan nu in voor een opdracht . Er zijn maar enkele plaatsen dus bel snel: telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144 (Hoofdingang gelijk links, bordjes stagebureau volgen en iets verder doorlopen)

- UniConsult is op zoek naar een student die de komende maand een ondernemingsplan kan schrijven voor een stichting in de regio. Heb jij ervaring in het schrijven van ondernemingsplannen schrijf je dan in voor deze opdracht. Verdere informatie over dit project is te verkrijgen bij UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144.

- UniConsult is zoek naar studenten die ervaring hebben met Arbo zorg. Voldoe je aan deze omschrijving schrijf je dan nu in voor een opdracht: telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144

- Voor een bedrijf in de regio is UniConsult op zoek naar een student met ervaring met het programma Exact en Lano matrices. Daarnaast is enige kennis van netwerken gewenst. Het project start in de vierde collegeweek dus bel snel: telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144 (Hoofdingang gelijk links, bordjes stagebureau volgen en iets verder doorlopen)

Integrand

- Integrand is op zoek naar een gemotiveerde TBK-L/TBK-I/BIT student die een opdracht wil doen bij een bedrijf in Kampen. Het betreft de ondersteuning/begeleiding bij de implementatie van een nieuw logistiek softwarepakket en advisering mbt eventuele organisatorische aanpassingen en opzet van TBV's (Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden) voor de managementgroep. Het referentie nummer is 493. Heb jij interesse voor deze opdracht of lijkt een bestuursfunctie jou wat, kom dan langs op onze vestiging.

Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel: 053- 489 39 09. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

TCW

Inschrijving Filosofie van de Communicatie (168609)

Voor: D2-TCW studenten

Vanaf 16 september tot en met 27 september a.s. kunnen TCW-D2 studenten bij BOZ TCW, TW-gebouw, 1e etage, naast kamer A227/229 zich inschrijven voor de colleges van het vak Filosofie van de communicatie. Er kan worden ingeschreven voor een van de twee groepen: De colleges zijn van week 49 t/m week 3 groep 1 heeft college op: dinsdag 5e t/m 8e uur; donderdag 1e t/m 4e uur. Groep 2 heeft college op: dinsdag 1e t/m 4e uur; donderdag 5e t/m 8e uur

Zaalwijzigingen i.v.m. voorlichtingsdagen

Voor: alle studenten

TCW-studenten die in het 1e trimester van het komend collegejaar willen starten met een differentiatie dienen het studieplanningsformulier differentiële fase vóór 1 mei 1996 in te leveren bij de coördinator onderwijs TCW, Nelleke van Adrichem.

TN

Eerstejaars Practicum, toets Foutenleer

In afwijking wat er op de roosters vermeld staat, zal de toets Foutenleer op 25/09/1996 niet plaatsvinden in zaal BB5, maar in het Sportcentrum. Tijd: 13.45 - 15.30 uur.

Calculus I werkcolleges

Het werkcollege Calculus I op woensdag 1+2 voor de groepen 1, 2, 3 en 4 loopt, in tegenstelling tot het huidige rooster, door tot en met week 40. Er is dus een extra werkcollege. De zalen blijven gelijk.

Verplaatsen tentamen Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek (124118)

Zie mededeling onder EL.

TO

Data-analyse 2/Data-analyse 3 (196035/196036)

Voor: TO-P/D1-studenten

In de studiegids staat bij 196035 en 196036 het boek van Baarda & de Goede genoemd. Dit moet echter zijn: Huizingh, E. (1995). Inleiding SPSS voor windows. Academic Service.

Onderwijsconcepties en schoolvakken (194526)

Voor: TO-D2-studenten

In week 43 (Vrijdag 25 oktober, 1e en 2e uur) vervalt het college Onderwijsconcepties en schoolvakken.

Currriculumevaluatie en -onderzoek (195022)

Voor: TO-D3-studenten

In het 3e trimester zal voor het vak Curriculumevaluatie en -onderzoek het 1e college vervallen.

TW

Doctoraalvoordracht

Irene de Bruin over: Numerical simulation of solitary waves using approximation series; 18 september, 14.00 uur in TW-C 238.

Verplaatsen tentamen Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek (124118)

Zie mededeling onder EL.

Integrand

Integrand is op zoek naar een enthousiaste TW student(e) die op zoek is naar een leuke stage bij de SHELL. De stage zal bestaan uit een onderzoeknaar en het ontwikkelen van methoden voor het verbeteren van de aankoop/verkoop van ruwe olie. Dit moet gedaan worden op basis van "Robust Optimization". Er moet dan rekening worden gehouden met de onzekerheid in de data en de omgeving. Aanvang van de opdracht: zo spoedig mogelijk. Referentienummer: 483. Heb je interesse in deze opdracht of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan even langs op onze vestiging of bel. Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand

WB

Practicum Meet- en regeltechniek (code 113120)

Voor WB D3-studenten

Maandag 16 september a.s. begint voor de laatste maal het practicum 'Meet- en regeltechniek'. Studenten die zich nog niet ingeschreven hebben kunnen dit nu nog doen. Ook studenten die nog geen 5 of meer voor het vak 'Regeltechniek' hebben worden in de gelegenheid gesteld zich voor het practicum in te schrijven bij de heer Kornegoor. Inlichtingen: G.D. Kornegoor, Leerstoel WA, kamer Z.106. Telefoon: 2432 of 2430

Colloquia

G.J.H. Huuskes over: Een LDA meetsysteem voor het meten van de relatieve stroomsnelheid in een mixed-flow waaier; 12 september 1996, 15.00 uur, WB N.105.

J. Neinders over: HCl verwijdering door middel van natriumbicarbonaat in de cycloon van de Roterende Deeltjesscheider; 18 september 1996, 14.30 uur, WB T.1300.

M. Schnitzler over: Residual Stresses in Short Fibre Reinforced Injection Moulded Composites; 20 september 1996, 14.00 uur, WB N.105.

Statistiek voor WB

Op verzoek van vele studenten zal er in het eerste trimester een herkansing voor het tentamen Statistiek aangeboden worden. Datum: woensdag 27 november 1996, tijd: 13.30 uur. Inschrijven hiervoor is uiteraard verplicht (eigen BOZ).

Verplaatsen tentamen Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek (124118)

Zie mededeling onder EL.

UniConsult Twente

UniConsult Twente is een non-profit studentenadviesbureau. Op projectmatige wijze voeren wij opdrachten uit in voornamelijk het MKB in de regio Twente.

Op dit moment voeren wij projecten uit op het gebied van: management informatie systemen, ISO-9002, machineontwikkeling. Daarnaast starten er op zeer korte termijn diverse ISO 9000 projecten. Wegens een komende bestuurswissel is UniConsult Twente op zoek naar drie nieuwe Projectmanagers (ouderejaars met goede studieresultaten) om ons team aan te vullen. Voor deze functie is enige organisatorische ervaring gewenst. Daarnaast moet je over goede contactuele eigenschappen beschikken en vooral een doorzetter zijn. Heb jij behoefte aan een ijzersterke ervaring, met onder andere trainingen van KPMG en ING in september 1996, neem dan kontakt op met UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144 (Hoofdingang gelijk links, bordjes stagebureau volgen eniets verder doorlopen) Of bezoek onze homepage www.ct.utwente.nl/~uct

Integrand

- Integrand is op zoek naar een gemotiveerde WB/TBK-L student die een opdracht wil doen bij een metaalbedrijf in Ootmarsum. Het betreft een onderzoek naar de mogelijke verbetering van de logistiek en/of de automatisering. Bedoeling is o.a. dat de omsteltijden naar beneden gaan en dat er wordt gekeken of het zaagproces kan worden verbeterd binnen het bedrijf. Meer info ligt op de Integrandkamer. Het referentie nummer is 486. Heb jij interesse voor deze opdracht of lijkt een bestuursfunctie jou wat, kom dan langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel: 053- 489 39 09. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

WWTS

Colloquia

H. Huisman over: Helpen Hulpmiddelen? Bruikbaarheid en kwaliteit van pro- en orthesen; 13 september 1996, 15.00 uur, TWC 238.

K. Visscher over: Als Columbus of Kameleon. Hoe organisatie-adviseurs omgaan met de illusie van 'agency'; 18 september 1996, 13.00 uur, TW B209.

M.E. Vliem over; Synchroon verbeteren van kwaliteit van arbeid en organisatie. Op weg naar een ergonomische organisatie gerichte methodiek ter verbetering van problematische arbeidssituaties; 17 september 1996, 15.00 uur, TW B209.

Zaalwijzigingen i.v.m. voorlichtingsdagen

Voor: WWTS-studenten

I.v.m. de UT Voorlichtingsdagen is er de volgende zaalwijziging: WWTS: 161138 op 17 oktober a.s., 3e en 4e uur van TWC138, naar zaal WB HL 208

Campus en studentenleven

SPE

Viering

Zondag 15 september begint een kleine cyclus over de Joodse feestdagen, die in deze weken gevierd worden. De dag daarvoor (14/9) viert de synagoge Rosj Hasjana, dat is 'Hoofd van het jaar' of nieuwjaarsdag. Voorganger is Kees Kuyvenhoven. Indien niet anders vermeld (b.v. door een mededeling op de deur) is de viering nog in 'de Boerderij'.

Gemeenteavond over structuur

De gemeenteavond op 18 september 19.30 zal in 'de Boerderij' gehouden worden. Ieder die zich met het SPE verbonden voelt is hartelijk welkom. Het zal gaan over een herstructurering en aanpassing van het bestuur van het SPE. De nieuwe opzet en het huishoudelijk reglement liggen ter inzage op het secretariaat. Wie geen persoonlijke uitnodiging met toelichting ontving en die in het vervolg wil krijgen, wordt verzocht dit te melden bij het secretariaat. We kunnen ons bestand dan verbeteren.

Haardvuur

De maandelijkse Haardvuurgesprekken beginnen weer op zondagavond 22 september, Magnoliastraat 22, Hengelo. Ze zijn bedoeld voor (bijna) afgestudeerden. Het programma van het SPE geeft uitvoerige informatie. Wie voor het eerst wil gaan mee doen, kan zich nog opgeven.

Vesper en Stille plek

Vanaf vandaag hopen we het Stiltecentrum op de tweede vloer in de Vrijhof weer in gebruik te kunnen nemen. Om half zes is er dan voor de eerste maal weer een vesper. Enkele liederen (o.a. uit Taizé), een tekst en vooral gemeenschappelijke stilte. Daarna kun je met anderen eten in de mensa. Verder is de ruimte bedoeld voor ieder die een ogenblik van stilte zoekt. Hij blijft dan ook altijd open. Laat je niet afschrikken door de rommel in de gangen er omheen. De kapel of stiltecentrum is te vinden tegenover kamer 204-205.

Bereikbaarheid pastores: Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Vacature R.K.pastor, tijdelijk: drs Gert van de Bunt, tel. 0754-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

Diversen

AEGEE

Na een spetterende intro en 50 nieuwe leden begint vanavond om 21.30 een benefiet-feest voor AEGEE-Sarajevo. Bierprijs laag als altijd en een goede Drive Inn.Van 20 t/m 22 september zal de Presidents' Meeting in Timisoara plaatsvinden. Elk halfjaar komen van iedere AEGEE-local afgevaardigden naar de Presidents' Meeting om daar over de stand van zaken binnen AEGEE-Europe te spreken.Dit jaar zal het introduktiekamp gehouden worden van 27 t/m 29 september. Dit zal een uitstekende mogelijkheid zijn voor onze nieuwe leden om elkaar en de overige leden binnen AEGEE-Enschede te leren kennnen. Ook dit jaar belooft het een geweldig weekend te worden. Uiteraard staan er dit collegejaar weer heel wat congressen op de agenda. Een van de eerste is het congres 'Tourism: Past, Present and Future'. Hiervoor kun je van 3 t/m 6 oktober bij AEGEE-Rijeka terecht.Tenslotte: 18,19 en 20 Oktober organiseert het Herendispuut KADMOS het traditionele liftweekend. Deze keer is de bestemming Freiburg. Diegenen onder jullie die nog weinig liftervaring hebben, kunnen samen met een ervaren lifter proberen zo snel mogelijk in Freiburg te komen. Heb je vragen of wil je je inschrijven voor een of meerdere van de activiteiten, kom dan langs bij de AEGEE-kamer; Vrijhof, kamer 232 tel 4892207 of bij de soci teit. Elke dinsdag- en donderdagavond is de soci teit open vanaf 21:30. Deze bevindt zich uiteraard in de Pakkerij; Oude Markt 24. Don't forget. September 12th: 3 City / Sarajevo-benefit party Enschede. April 18-20th : AGORA

Estiem

Estiem, de buitenlandse tak van Stress, is op zoek naar nieuwe actieve leden die zich willen gaan bezighouden met uitwisselingen met Europese steden als Grenoble en Berlijn. Lijkt het jou wat om zo'n uitwisseling te organiseren, neem dan contact op met Ruben Schoenmakers (tel:053-4895113) of kom langs in de Stresskamer. # In navolging van EUTOPIA vindt ook volgend jaar weer een continentale studiereis, georganiseerd door Stress,plaats. Als jij zin hebt om deze te laten slagen, kom dan eens langs in de Stresskamer en schrijf je in! # Ben jij van plan dit jaar eens iets meer naast je studie te doen en wil je de uitdaging aangaan iets groots neer te zetten? Dan biedt Stress jou daartoe de mogelijkheid. De TBKI- en de Evenementencommissie zijn op zoek naar nieuwe leden die hun commissie kunnen aanvullen. # En als laatste: Voor vragen, opmerkingen, koffie en vooral gezelligheid: kom naar de Stress-kamer. Voor verdere informatie over Stress, bel (489)3527.

Christelijk Geloof

Vraag jij je wel eens af wat christenen eigenlijk geloven en hoe het christendom in elkaar zit? Dan heb je nu de kans om er meer van te weten te komen. De christelijke studentenvereniging RSK organiseert op vier avonden in de maand oktober (1-8-15-22 okt) namelijk de Oriëntatiecursus Christelijk Geloof. Deze cursus gaat o.a. in op vragen als: wie was Jezus en waarom is hij voor christenen zo belangrijk, wat staat er in de Bijbel, wat is bidden en waarom doen christenen dit. Als je zelf vragen hebt die niet behandeld worden is deze cursus ook een kans om ze te stellen. De cursus kost fl.15,- en voor meer informatie of een folder kun je bellen met Marco 053-4335952.

IAPC

De stichting IAPC is er voor studenten en medewerkers en geeft informatie en advies over computers en componenten. Tevens verkopen we (op non-profit basis) bijna alles dat met computers te maken heeft. Wij zijn geopend van 12.30 - 15.00 uur. Heb je zin om (geheel vrijblijvend) eens bij ons te komen kijken en mee te helpen bij de verkoop? Kennis is van computers is geen vereiste, IAPC is ook een goede plek om van anderen iets op te steken. De enige eis die we stellen is een klantgerichte benadering. Kom dan eens langs en maak een praatje met een van de bestuursleden. De koffie staat klaar. Wij zoeken tevens mensen die het leuk lijkt om plaats te nemen in ons bestuur. Lijkt je dit wat, kom dan eens informeren bij de IAPC-kamer.

De boeken van Klerks zijn nu (al een tijdje) leverbaar. De boeken van Thompson zijn nu (eindelijk) binnen. Een gedeelte van de eerste nabestelling (oa Chase & Sudkamp) is binnen. Het is nog niet bekend wanneer de eerste boeken van Woodcock er zullen zijn. Wij zijn te bereiken in de IAPC-kamer: INF L288 of bel: 053-4893927 (faxen kan ook: 053-4894260). E-mail: [email protected] Kijk ook eens op onze web-pagina: http://www.cs.utwente.nl/iapc.

AIESEC

Ook dit jaar staat er weer een nieuw AIESEC-team klaar om voor jullie een groot aantal activiteiten te organiseren. Zo is de inschrijving voor internationale stages al weer begonnen. Wil je meer informatie over het stage-programma van AIESEC of over andere activiteiten van AIESEC; loop dan ons kantoor in BB eens binnen. Dat is elke werkdag van 10.30 tot 16.30 geopend. Deelnemers van de carriëreweek van vorig jaar die nog geen geld terug gehad hebben, kunnen dat alleen nog op maandag 23 - en woensdag 25 september tussen 10.30 en 13.30 op het AIESEC-kantoor ophalen. AIESEC: Telefoon: 4893959, E-mail: [email protected]

Conscientia

Studievereniging Conscientia heeft het versnellen v/d groei van je bewustzijn als doel. De basis voor deze groei is de dagelijkse beoefening van de Transcendente Meditatie techniek. Deze techniek stelt je in staat bij de bron van het denken te komen. Tijdens de meditatie ben je helder enontspannen. Door de diepe rust krijgt je lichaam de kans extra herstelwerkzaamheden uit te voeren. Je ruimt zo niet alleen verse maar ook oude stress op. Er komt meer energie, creativiteit en doelmatigheid in je leven. Vul zelf maar in wat dat b.v. voor je studie kan betekenen.

Conscientia organiseert in samenwerking met het TM-Centrum in Hengelo een tweedelige TM-basiscursus. De eerste cursus begint donderdag 19 september om 12.45 in collegezaal T4 van het EL-TN gebouw. De tweede cursus is donderdag 26 september zelfde tijd en plaats.

Voor mensen die al TM beoefenen is er vanaf donderdag 3 oktober elke week een groepsmeditatie in collegezaal T4, EL-TN gebouw, aanvang 12.45. Voor meer informatie: Sander Wessel, tel: 3888.of E-mail: [email protected]

De STEP In-house dagen

Alle (voor)laatstejaars studenten opgelet: schrijf je nu in voor de STEP In-house dagen die STEP dit najaar organiseert in samenwerking met ca. 60 topbedrijven op het gebied van financiele dienstverlening, accountancy, consultancy, finance, marketing & sales en IT. Bedrijven waarmee je gedurende een dag intensief kennis kunt maken zijn o.m. Andersen Consulting, Shell, Heineken, ING Groep, KPMG, OC&C, DSM, Origin, CMG, Cap Volmac en IBM. De STEP In-house dagen zullen plaatsvinden in november, december en januari en deelname is geheel kosteloos. Vraag de brochure met inschrijfformulier aan via Stichting Student en Praktijk (020) 449464, kijk op Internet http://www.cs.vu.nl/~step of ga langs bij Integrand of STRESS. Schrijf je in voor 2 oktober want: STEP zet je carriere in beweging!

CSV Alpha

De komende tijd staan de activiteiten van Alpha nog in het teken van de na-intro. Deze tijd wordt afgerond op 20, 21 en 22 september met het KENNISMAKINGSSPEKTAKEL. Voor aspirantleden en belangstellenden is dit de ideale mogelijkheid om Alpha te leren kennen. De donderdag ervoor (19 september) staat onze societeit open voor onze relaties tijdens een receptie ter gelegenheid van de officiele ingebruikname van societeit Flux. Binnenkort starten onze themakringen weer, informatie zal in Flux te krijgen zijn. Belangrijke data voor leden: woensdag 2 oktober jaarvergadering; woensdag 16 oktober wisselings-ALV. Wil je meer informatie? Bel ons (Sander 053-4353456; Bernd 053-4336542) of bezoek http://snt.student.utwente.nl/~alpha Alpha societeit Flux (in de Pakkerij; Oude Markt) iedere donderdag vanaf 21.30 uur geopend voor leden en belangstellenden. Alpha, voor wie gelooft in een studentenleven!

Trefavond Agapé

Dinsdag 17 september is er weer de trefavond van christelijke studentenvereniging Agape. Deze avond is ook een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met onze vereniging! Plaats en aanvang: 19.30 uur in societeit Flux in gebouw De Pakkerij aan de Oude Markt in Enschede (achter de Grote Kerk). Daarvoor eten in de mensa, verzamelen 18.00 uur onderaan trap mensa 1. Voor meer info, bel Duko (431 94 98).

Kiesvereniging CaBaal.

Afgelopen maandag heeft de kiesvereniging CaBaal, een van de drie partijen in de Raad voor de Campusvoorzieningen, een nieuw bestuur gekregen. Ellen Lichtenveld, Rick Meynen en Jochem Pater zullen de komende tijd de discussie over bijvoorbeeld de toekomst van de Campus, de prijs van de campuskaart en de invulling van de bezuinigingen proberen op gang te houden en te sturen. Als je ook een bijdrage zou willen leveren aan die discussies, ofals de politiek op de Campus je interesseert, neem dan eens contact op met de werkgroep van CaBaal: Jochem (053 4 322 560).

ESTIEM

Na een welverdiende vakantie is Estiem Enschede weer opgestart. Estiem is de Europese studentenvereniging voor technisch bedrijfskundigen. Deze vereniging houdt zich bezig met uitwisselingen naar verschillende universiteiten in het buitenland, het organiseren van het managementtournament T.I.M..E.S. (Afgelopen jaar heeft estiem Enschede de halve finales van dit Europese toernooi georganiseerd), het VISION congres en andere activiteiten om het contact met buitenlandse studenten te bevorderen. Voor het aankomende studiejaar zoeken we enkele enthousiaste bedrijfskunde studenten, die zich met de bovenstaande activiteiten willen berzighouden. Wanneer je interesse hebt en meer informatie wilt hebben, kom dan op maandag zestien september om 21.00 langs op de Estiem borrel in café Van Eyck.

Audentis

De examens zijn bijna voorbij, nog een week en het collegejaar is afgelopen. Tevens is het de laatste week, dat de huidige sociëteit open is. Iedereen kan nog drie keer genieten van de kroeg, voordat de deuren van de sociëteit aan de Walstraat voorgoed sluiten en plaats gaat maken voor de nieuwe sociëteit aan de oude markt. Vanavond de laatste ALV met aansluitend de laatste normale kroegavond. Donderdag 27 juni de "kroegjool" en op vrijdag 28 juni het eindfeest. U bent allen van harte welkom. Het Sociteitsbestuur zoekt nog steeds leden, die mee willen helpen met de inrichting van de nieuwe sociëteit. Interesse, neem dan contact op met het Sociëteitsbetuur. Veel succes met de laatste examens. Sociëteit 'De TRAM',Walstraat 45-49, tel:4324357, Senaat: 4328384.

WOT

De Werkgroep OntwikkelingsTechnieken houdt een algemene informatieavond. Ben je geïnteresseerd in adviesverlening in duurzame energie aan ontwikkelingslanden, de verschillende voorlichtingsgroepen of ondersteunende commissies? Dinsdag 17 september, 20.00 uur geven we een korte rondleiding over ons test- en demonstratieterrein en laten de verschillende groepen zich aan jullie voorstellen. Vacatures bij zonnegroep, windgroep, waterkrachtgroep, internet adviesgroep, onderwijscommissies en soWOT-redactie. Lokatie: Kiwanda, werkplaats aan de Achterhorst (WB-toren, tel. 3191).

Vanaf do. 26 september start de jaarlijkse - gratis - cursus Duurzame Energie. Op vier aansluitende donderdagavonden wordt verteld over toepassingen van biogas, zonne-energie, windenergie en (kleinschalige) waterkrachtenergie. De gehele cursus zal zich voornamelijk focussen op kleinschalige toepassingen in ontwikkelingslanden. Plaats: CT-1812, zaal open 19.45 uur. Voor info: WOT-kantoor, Vrijhof kamer 206, tel. 2845.

Studieverenigingen

Alembic

De tweedaagse excursie naar AKZO Nobel Delfzijl voor vierdejaars en hoger is op 26 en 27 september, inschrijven op het Alembic-bord # Op 22 oktober kun je je creatief uitleven tijdens de Heineken Case Excursie. Ook hiervoor kun je je t.z.t. inschrijven op de bekende plek # Het Alembic-CT-volleybaltoernooi. Teams kunnen zich opgeven op het Alembic-bord # De klassiekepoolavond, dinsdag 8 oktober, schrijf je in! # 17 en 18 oktober vindt het symposium 'nieuwe reactoren in ontwikkeling, de kloof tussen theorie en praktijk' plaats, met op de eerste dag vijf topsprekers met lezingen over revolutionaire nieuwe ontwikkelingen. De tweede dag staat in het teken van workshops met cases, verzorgd door Akzo Nobel, Procede, Shell, Gastec en TNO. Nadere informatie op onze homepage: http://www.ct.utwente.nl/~alembic # Regel nu al je gala-partner, want op 25 oktober is het weer zo ver: het Alembic-gala 'legends of the past'. Beleef de herleving van de classic moviestars!

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.