INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 30 mei 1996 (formulering ter vergadering vastgesteld) Het College heeft zijnerzijds de nota Ontwerp-Begrotingsrichtlijnen 1997 vastgesteld en zendt die naar de Universiteitsraad ter definitieve vaststelling en ter informatie naar de fakulteiten, onderzoekinstituten en diensten. Het College heeft de Nota Herijking Bezuinigings- en Stimuleringsmaat

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 30 mei 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft zijnerzijds de nota Ontwerp-Begrotingsrichtlijnen 1997 vastgesteld en zendt die naar de Universiteitsraad ter definitieve vaststelling en ter informatie naar de fakulteiten, onderzoekinstituten en diensten.

Het College heeft de Nota Herijking Bezuinigings- en Stimuleringsmaatregelen 1996-1998 zijnerzijds vastgesteld en zendt die naar de CCP ter informatie en naar de Universiteitsraad ter definitieve vaststelling.

Het College heeft de Eerste Begrotingswijziging 1996 zijnerzijds vastgesteld en zendt deze naar de Universiteitsraad ter definitieve vaststelling en ter informatie naar de beheerseenheden.

Leerstoel Computational Materials Science/TN: a) Het College heeft besloten tot een bijdrage voor de leerstoel Computational Materials Science in de vorm van een UD-positie voor 5 jaar, mits aan overeengekomen randvoorwaarden is voldaan. b) Het College heeft de fakulteit TN toestemming gegeven om tot werving inzake de leerstoel Computational Materials Science over te gaan.

Het College heeft de verdere procedure voor behandeling van de notitie 'Studiefinancieringsmaatregelen voor vrouwelijke techniekstudenten' als volgt vastgesteld: adviesaanvraag aan de CCO (18-6); adviesaanvraag aan het College van Dekanen (4-6); terug op CvB-agenda 6-6 met adviezen CvD, VEB en prof. Oudshoorn mede t.b.v. de formulering van de definitieve instemmingsvraag aan de Universiteitsraad (juni).

Het College heeft het werkplan College van Bestuur - Universiteitsraad over de periode juni tot en met november 1996 vastgesteld en zendt dit ter informatie toe aan het presidium van de Universiteitsraad.

Het Colege heeft het vergaderschema 1997 vastgesteld voor de centrale adviesorganen (Raad voor de Graduate School en College van Dekanen, CCO, CCR, CCP) en voor de Universiteitsraad.

Afscheid J. Broekman

J.A. Broekman, pedel van de UT, neemt per 1 juni 1996 afscheid van de Universiteit. De afscheidsreceptie vindt plaats woensdag 19 juni in de kantine van het BB-gebouw, 16.00 uur.

Afscheid G.G. Oosterwegel

Per 1 januari 1996 heeft ir. G.G. Oosterwegel, UD bij de vakgroep Proceskunde wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de faculteit verlaten. De afscheidsreceptie vindt plaats op vrijdag 21 juni a.s. om 16.00 uur in CT 3500.

Opdrachten Wetenschapswinkel

- Met de hulp van circa 130 vrijwilligers heeft de kunstenaar Adriaan Schalken in een voormalig fabriekspand aan de Nicolaas Beetsstraat in Enschede een natuurkunstwerk gebouwd van 700 vierkante meter dat bestaat uit afvalmateriaal. Het resultaat is een unieke verzameling van planten, miniatuur-watervalletjes, vijvers, losvliegende vogels, gekke bouwsels en allerlei dieren. Wie helpt er mee om een kunstzinnig initiatief waar veel enthousiaste mensen een bijdrage aan leveren, een stevige basis te geven inde vorm van een onderzoek naar een passende organisatiestructuur? Inlichtingen bij Dick Schlüter, Vrijhof kamer 207, tel. 053-4891135, E-mail: [email protected]

-Een klant van de Wetenschapswinkel heeft een constructie ontworpen die zich leent voor toepassingen die draagbare cilinders vereisen. Mogelijke toepassingen zijn viscabine, omkleedcabine, natuurobservatiecabine, beurspresentatiemateriaal, etc. Met de bedoeling toepassingen van de cilinder ook in het buitenland te verkopen vraagt onze klant om de markt in het buitenland te onderzoeken voor omkleedcabines en mogelijke andere toepassingen. Belangstelling? Neem dan contact op met ir. Cisca Wagenmakers van de Wetenschapswinkel, ochtenden behalve dinsdag tel 053-4331366/053-4893848, of met Wybe Popma, bedrijfskundestudent.

-De Werkgroep Bomen van de Stichting Natuur- en Milieuraad in Enschede zet zich in om te voorkomen dat waardevolle bomen onnodig gekapt worden. De Werkgroep heeft behoefte aan studenten civiele technologie (met een praktisch en inzichtelijk inzicht in boomvriendelijk bouwen) die onderzoek willen doen. Belangstelling? Neem dan contact op met ir. Cisca Wagenmakers van de Wetenschapswinkel (ochtenden behalve dinsdag tel 053-4331366/053-4893848) of loop eens binnen bij de Wetenschapswinkel in de Vrijhof.

Promoties

Reinholt Geelink op 14 juni 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotor is prof.dr.ir. H.J.J. Kals. Het proefschrift is getiteld: Flexible definition of form features.

Roelof IJde de Vries op 14 juni 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in BB2. Promotor is prof.dr. D. Feil. Het proefschrift is getiteld: Exploring the limits of electron density studies by X-ray diffraction.

Johannes Marius Jacobus Schutten op 20 juni 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in BB2. Promotor is prof.dr. W.H.M. Zijm. Het proefschrift is getiteld: Shop floor scheduling with setup times. Efficiency Versus Leadtime Performance

Steffen Porthun op 21 juni 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in BB2. Promotor is prof.dr. Th.J.A. Popma. Het proefschrift is getiteld: High resolution magnetic force microscopy: instrumentation and application for recordding edia.

Antonius Adrianus Maria Spil op 28 juni 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotor is prof. R.K. Stamper. Het proefschrift is getiteld: The effectiveness of stratic information system planning in professional organizations

Onderwijs

Alle faculteiten

Afstudeeropdracht

Een interessante afstudeeropdracht is vacant bij Datamind in Amsterdam. Dit bedrijf houdt zich bezig met ontwerp en beheer van marketing databases voor zeer verschillende klanten. Er is plaats voor een afstudeerder die goed thuis is in database mining technieken alsook goed weet hoe marketingstrategie vormgegeven wordt. Kennis van Excel, Foxpro, Dbase of aanverwante applicaties is een pre. Het afstudeeronderzoek wordt gekoppeld aan een promotieonderzoek, waarin onderzocht wordt hoe interactieve marketingprocessen ondersteund kunnen worden door geavanceerd database management. De opdracht is op korte termijn vacant. Bij uitstekende vervulling van de opdracht bestaan er mogelijkheden tot een dienstverband bij Datamind. Sollicitaties en nadere informatie bij ir. C.B. Kappert, tel. 020-6428887, fax 020-6423261

Hertentamen Fysieke Distributie (182067)

Voor: TBK-D1, TW, INF, WB

Zie mededeling onder TBK.

Nieuwe structuur W&M onderwijs

De structuur van het Wijsgerig en Maatschappijwetenschappelijk onderwijs is met ingang van het komend academisch jaar ingrijpend gewijzigd. De verandering heeft direct consequenties voor de komende generatie d1 studenten van de technische opleidingen. De technische opleidingen bieden in principe in elke fase ruimte voor W&M-onderwijs. Studenten kunnen voor zover hun opleiding dit toelaat, elk trimester W&M-vakken kiezen uit een breed aanbod. Hieronder vindt u de kenmerken van de nieuwe structuur.

- Het belangrijkste kenmerk is de explicitering van het doel van het W&M-onderwijs in vier konkrete doelstellingen: A De ontwikkeling van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met dit doel worden vakken aangeboden die zijn gericht op inzicht in samenhang tussen wetenschappelijke en technologische ontwikkeling enerzijds en veranderingen in de samenleving anderzijds, met name op het gebied van normen en waarden. B. Inzicht in de samenhang der wetenschappen. Met dit doel worden vakken aangeboden die zijn gericht op inzicht in en verbanden tussen verschillende wetenschappelijke disciplines, ook grondslagen van wetenschap, de ontwikkeling van wetenschap. C. Voorbereiding op maatschappelijk functioneren in de beroepsomgeving. Gericht op inzicht in sociale, psychologische, economische processen in en rondom een arbeidsorganisatie. D. De ontwikkeling van communicatieve vaardigheden. Met dit doel worden vakken aangeboden die zijn gericht op het aanleren van communicatieve vaardigheden.

- Elk vak is gekoppeld aan een W&M-doelstelling. Studenten vanaf de generatie september 1995 dienen hun W&M-programma (propedeuse en de doctoraalfase inclusief de door de technische opleiding verplichte W&M onderdelen) zodanig samen te stellen dat elk van de vier doelstellingen met minimaal twee studiepunten is vertegenwoordigd. Voor de generaties van september 1994 en ouder geldt dat zij ten minste voor twee studiepunten vakken opnemen met de doelstelling A of B.

-De thema's zijn gehandhaafd als een inhoudelijke ordening en als leidraad om een zinvol programma samen te stellen. De thema%s zijn echter niet bindend. Indien u gebruik wilt maken van de bijvakregeling dient u zich echter wel te richten naar de geadviseerde leerpaden van deze regeling. Informatie hierover zal in de nieuwe studiegids worden gegeven en ligt ter inzage bij BOZ-WMW TWRC A227.

- De W&M-keuzevakken zijn niet aan een bepaald doctoraaljaar gebonden, u kunt dus kiezen uit het hele d-aanbod dat in een bepaald trimester wordt geboden. - Voorkenniseisen komen nog sporadisch voor. - De technische opleidingen stellen bepaalde vakken verplicht. De verplichtingen betreffen ten hoogste zes van de veertien studiepunten voor het W&M-onderwijs. Zie de tekst van de nieuwe studiegids 96/97 ter inzage bij de inschrijftafel BOZ WMW, TWRC A227.

Voor de wijze van inschrijven voor de vakken van het eerste trimester, zie de onderwijsmededeling in de rubriek W&M-onderwijs. Het aanbod W&M-vakken per trimester vindt u hieronder.

BSK

Colloquium

Mohammed Kassrioui over: Uit de greep van de overheid, in de rust van de 'markt'. Een analyserend onderzoek naar effecten van property rights en marktwerking op de economy bij privatisering via de stichting. 19 juni 1996, 9.45 uur, TW-B209.

Informatievoorziening in overheidsorganisaties (176610)

Voor: D3-studenten BSK

In verband met een gewijzigde inhoud van het vak Informatievoorziening is er een extra herhaaltentamen gepland in augustus (20 augustus, 09.00 tot 12.00 uur). Intekening voor dit herhaaltentamen is verplicht.

D2-vak Milieubewust Ontwerpen (code 114504)

Zie mededeling onder WB.

CT

Practicum Database-ontwerp (211078) trim. 1 1996-1997

Zie onder WB

D2-vak Milieubewust Ontwerpen (code 114504)

Zie mededeling onder WB.

EL

Inschrijving practicum Asic Design (122247)

Voor: D1-studenten

Studenten die van plan zijn in het studiejaar 1996-1997 het Practicum ASIC Design te doen dienen zich in te schrijven bij BOZ-EL. De inschrijving sluit op vrijdag 28 juni 1996. Om mee te mogen doen moet men in ieder geval geslaagd zijn voor het P-examen. Er kunnen maximaal 60 personen aan het practicum meedoen verdeeld over twee groepen van 30. Bij overschrijding van het aantal van 60 wordt geselecteerd op basis van het aantal behaalde studiepunten in het D1-programma. Het practicum begint in week 35. In week 34 zal de groepsindeling en eventuele selectie via BOZ-EL bekend worden gemaakt.

Tent.Transmissiem. en modul. 125153

Voor: D1-studenten

Op het examen Transmissiemedia en Modulatie op 4 juli aanstaande is het toegestaan het boek en het diktaat dat bij de bestudering van dit vak wordtgebruikt ook dan te gebruiken.

INF/BIT

Doctoraalvoordracht en

Gerald Keizer over: Real-time troubleshooting of a chemical process installation; 28 juni 1996, 13.00 uur, INF L204 (demozaal).

A.J.J. Brevoort over: Management of Client-Server Systems; 13 juli 1996,

15.00 uur, INF L212.

A.J. Huitsing over: Designing and implementing MIDI based gecko's; 13 juni 1996, 11.00 uur, INF L204 (demozaal).

A.H. Venema over: Recognition of an epileptogenic focus by means of signal analysis of the EEG; 27 juni 1996, 14.00 uur, INF L204 (demozaal).

Andre Glas over: Algebra-implementaties op Monet; 27 juni 1996, 13.30 uur, INF L208.

M. Nieuwenhuis over: Description of the Video on Demand Service Using an Extended MAGIC Modelling Method which Supports both B-ISDN and UMTS; 25 juni 1996, 15.00 uur, INF L204 (demozaal).

Aanmelding d-examenvergadering in augustus 1996

Uiterlijk tot en met woensdag 7 augustus 1996 kan men zich aanmelden voor de doctoraalexamenvergadering Informatica van 5 september 1996. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-INF. Wij zijn geopend van 10.00 - 14.00 uur. Gedurende de zomervakantie zijn er gewijzigde openingstijden: 7 juli t/m 20 juli: gesloten; 21 juli t/m 3 aug.: maandag t/m donderdag 12.30-14.00 uur geopend, vrijdag gesloten. Terugtrekken voor het examen is mogelijk, bij BOZ, tot en met 30 augustus 1996. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 30 augustus 1996 in het bezit te zijn van BOZ-INF.

Een exemplaar van het doktoraalverslag dient (voor 30 augustus a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het vakgroepsecretariaat. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 13 september 1996.

Colloquium

Dr. Gianfranco Ciardo over: 'Distributed State Space Generation of Discrete-State Stochastic Models'. Uitgenodigd door: dr. Phil Chimento, EL/INF-vakgroep TIOS. 14 Juni, 10.45 uur, Demozaal Hal-B (INF-L204).

Student-assistenten gezocht

Voor het studiejaar 1996-1997 worden student-assistenten gezocht voor de begeleiding van de practica van de volgende vakken: Computergebruik Inleiding programmeren (Pascal), Inleiding programmeren (Maple), Voortgezet programmeren, Functioneel programmeren (Miranda), Imperatief en object-georienteerd programmeren (Modula-2), Programmeertechnieken. Belangstellende studenten, die in het bezit zijn van het P-diploma INF of BIT en die goede programmeercijfers hebben gehaald, kunnen sollicitatieformulieren ophalen en inleveren bij het faculteitsbureau INF, kamer 1035,'s morgens van 10.00tot 11.00 uur. Inlichtingen: N.M. van Diepen, INF 1049, [email protected]

TBK/CT&M

Bezetting BOZ/TBK

Voor: Alle studenten

In de periode van maandag 10 juni t/m vrijdag 21 juni a.s. is een deel van de BOZ-medewerkers op cursus in Engeland. De bezetting bij Bureau Onderwijszaken is in deze weken dus minimaal! Als je van plan bent om in deze periode je colloquium te plannen en je cijferlijst is nog niet gecontroleerd, kom dan z.s.m. bij ons langs!

Afspraak maken met TBK-studie-adviseur

Voor: TBK-Propaedeuse

Aangezien er volgend jaar ingrijpende wijzigingen plaatsvinden in de propaedeuse is het (met name voor studenten die niet in augustus '96 verwachten te slagen) raadzaam om op korte termijn een afspraak te maken met de TBK-studie-adviseur, Martin Otten. Hij kan je helpen om een goede planning te maken voor de herkansingen in mei/juni en de herkansingen in augustus. Ook de gevolgen van het nieuwe onderwijsprogramma kunnen in dat gesprek aan bod komen. Maak dus even een afspraak via BOZ/TBK, tel. (489)3516.

Hertentamen Fysieke Distributie (182067)

Voor: TBK-D1, TW, INF, WB

Deelnemers aan het hertentamen van 16 augustus worden herinnerd aan het feit dat het bijbehorende practicum in voldoende mate moet zijn voltooid, voordat tentamen kan worden afgelegd.

Afstudeeropdracht Concurrent Engineering (vakgroep T&O)

Voor: TBK D3

Met ingang van half juni '96 is er plaats voor een afstudeerder bij Priva Hortimation, een bedrijf dat computergestuurde klimaatregel-, voedingsregel-, waterreinigings- en bedrijfsinformatiesystemen levert aan de glastuinbouw. De produkten worden voornamelijk `assembled-to-order', maar ook `produce to stock' en `engineer-to-order' gemaakt. Priva wil een werkwijze invoeren voor haar produktontwikkeling waarin alle van belang zijnde aspecten op het juiste moment worden betrokken. Belangrijke punten hierin zijn: projectgroepen over alle functies in de organisatie heen, zijnde mulitdisciplinaire teams verantwoordelijk van idee tot produktonderhoud bij klant; invulling van belangrijke organisatorische randvoorwaarden. De afstudeerder wordt lid van het eerste projektteam dat op deze wijze gaat werken en zal in die hoedanigheid de ontwikkeling van een bedrijfsinformatiseringsprodukt, concurrent het produktontwikkelproces analyseren en optimaliseren. Samen met de projectmanager werk je aan een ontwerp van de projektorganisatie; er wordt een stevige inbreng op organisatie-aspecten van het proces verwacht.

Meer info: A.P.M. van Heijningen, manager produktontwikkeling bij Priva Hortimation, tel.:0174-513921, of V.J.B.J. Paashuis, vakgroep T&O, BB335, tel.: 2141.

Voorbereidingsbijeenkomst zomerstages

Voor: studenten die in de zomer op stage gaan

Op dinsdag 18 juni zal er een voorbereidingsbijeenkomst gehouden worden voor studenten die in de zomermaanden de tweedejaars bedrijfsstage zullen vervullen. Naast enkele praktische tips zal een oud-stagiaire over haar ervaringen vertellen. Tijd: 12.30-13.30 uur, BB6. Meer informatie is verkrijgbaar bij Bart Velner, Kamer BB 400, tel.: 4707.

Inschrijven her-tentamens (her-examens) in augustus 1996

Voor: Alle TBK en CT&M-studenten

Inschrijven voor de her-examens/-tentamens in augustus is mogelijk van maandag 1 juli t/m vrijdag 26 juli 1996 (tentamenlijn voor TBK & CT&M studenten: 8044). Studenten van andere faculteiten, die willen deelnemen

aan TBK-tentamens, kunnen zich inschrijven bij hun eigen BOZ!

College-/tentamen-overzicht studiejaar 1996/1997

Voor: Alle TBK-studenten

In het studiejaar 1996/1997 zal het een en ander veranderen wat betreft collegeweken, her-tentamens e.d. Bij BOZ / TBK is daarom een overzicht van de nieuwe jaarcyclus verkrijgbaar.

Cijferlijst

Voor: TBK-Propedeuse

In de eerste week van juli krijgen de eerstejaars studenten een overzicht van de behaalde cijfers van het derde trimester en de juni examens.

Aan de hand van deze lijst kun je nagaan of inschrijven voor de examens in augustus nodig is. Dit kun je doen van 1 juli t/m 26 juli a.s. via telefoonnummer 8044.

Het overzicht wordt naar je ouderlijk adres gestuurd. Mocht je het overzicht op een ander adres willen ontvangen meld dit dan bij bij Bureau Onderwijszaken TBK, voor 1 juli 1995.

Colloquia

N.A.M. Zwarts over: Het toepassen van Concurrent Engineering bij het structureren en verbeteren van het produktontwikkelingsproces bij Vredestein Fietsbanden B.V.; 26 juni 1996, 10.00 uur, BB6.

Damian Froklage en Alfons van der Galiën over: Booming Bao's Steel! Een onderzoek naar nieuwe internationale marktmogelijkheden voor Bao Steel, een Chinees staalconcern; 21 juni 1996, 15.45 uur, BB1.

Dirk Jan Grolleman over: De financieringsbehoefte en financieringsmogelijkheden van de groeistrategie van European Safety Services Holding B.V.; 13 juni 1996, 15.30 uur, BB5.

Marco Lagrand over: 'Logistics & Operations Management in the pearl of Asia' Subt.: Research at three local companies in Sri Lanka in the field of Logistics and Operations Management; 27 juni 1996, 13.45 uur, BB3.

Constantijn W.H.H. Cox over: Sound in Multimedia: An in-depth market and competitor study for the Multimedia market, resulting in selecting target markets and product specifications for Philips Sound Systems' next generation Multimedia speakers; 28 juni 1996, 13.45 uur, BB6.

Esther P.G. van der Put over: 'Hoe kan een reële indicatie gegeven worden van de financierbaarheid en mogelijke wijze van financieren van specifieke civieltechnische en bouwkundige projecten in de preontwerpfase?' 30 augustus 1996, 13.45 uur, Amfitheater Bastille

Marina Crielaard over: Een onderzoek vóór de verandering over: de wijze waarop een methode is ontworpen, waarmee een plan kan worden gemaakt voor het overhevelen van poststromen van de oude lokaties naar de nieuwe lokaties van PTT Post; 26 juni 1996, 15.30 uur, KPN PTT Post, Utrecht

Peter J. Paauw over: BALLAST Nedam International in the middle Kingdom. Private investment in transport infrastructure; 4 juli 1996, 15.45 uur, CT1405.

M.G. Bakker over: Leren van de leercurve; De ontwikkeling van een model voor het voorspellen van het verloop van leercurves bij Océ-Nederland B.V.; 27 juni 1996, 15.45 uur, BB6.

Tentamen: Elektrische aandrijftechniek (113135)

Voor : WB/TBK-W D2-studenten

Datum: 17 juni 1996, tijd: 13.30 - 17.00 uur, zaal: WB Hal IV.206.

Informatie CT&M-keuzepakket Systeemanalyse I + II voor TBK-C

Voor: studenten TBK-C stroom 3e jaar

Studenten van de TBK-C stroom kunnen in het derde jaar kiezen uit twee keuzepakketten: één gericht op constructie en ontwerpen (bestaande uit de vakken Mechanica II en OCC II), en één gericht op Systeemtechnologie.

Met ingang van het komende studiejaar 96/97 wordt het systeemtechnologie-pakket 'wiskunde IV (151078) + MICS I (221220) + Civieltechnisch Computerpracticum (221210)' vervangen door het keuzepakket 'Systeemanalyse voor TBK-C'. Dit keuzepakket bestaat uit de vakken Systeemanalyse I (221310) en Systeemanalyse II (221311). De omvang van dit pakket is 2 x 4 SP. Systeemanalyse I wordt gegeven in het eerste trimester, op de woensdagen. Er wordt lesgegeven in blokken van 4 tot 8 uur. De blokken bestaan uit een inleidend hc/wc met aansluitend practicum of workshop. Slechts in een enkel geval zal het mogelijk zijn op de woensdag nog een ander college te volgen. Een gedetailleerd lesrooster voor Systeemanalyse I is t.z.t. beschikbaar bij BOZ-CTM. Systeemanalyse II wordt gegeven in het tweede trimester. Een informatiefolder over de vakinhoud en de onderwijsvorm is af te halen bij BOZ CTM.

Inschrijven is verplicht voor zowel Systeemanalyse I als Systeemanalyse II, i.v.m. een beperking van de groepsgrootte tot maximaal 32 deelnemers. Inschrijven kan bij BOZ CTM tot uiterlijk de dag van het eerste college.

Cijferlijst

Voor: P Studenten CT&M

In de eerste week van juli krijgen de eerstejaars studenten een overzicht van de behaalde cijfers van het derde trimester en de juni examens. Aan de hand van deze lijst kun je nagaan of in-schrijven voor de examens in augustus nodig is. Dit kun je doen van 1 juli t/m 26 juli a.s. via telefoonnummer 8044. Het overzicht wordt naar je ouderlijk adres gestuurd. Mocht je het overzicht op een ander adres willen ontvangen meld dit dan bij bij Bureau Onderwijszaken CT&M, voor 1 juli 1996.

D2-vak Milieubewust Ontwerpen (code 114504)

Zie mededeling onder WB.

TN

Doktoraalvoordracht

A.P. Rijpma over: Trillingsonderdrukking voor Cryocoolers in een hartscanner; 19 juni 1996, 11.00 uur, EL/TN B 1220.

TO

Doctoraalvoordrachten

Maarten Mijwaart over: De ontwikkeling van een Standaard Didaktische Interface voor projektonderwijs op het World Wide Web; 26 juni 1996, 16.00 uur, CC3.

Jacqueline Vellener over: Een training Design of Experiments voor operators; 25 juni 1996, 16.00 uur, L213.

Patricia Moelker over: Ontwerpen van een multimediaal voorlichtingsprogramma voor de faculteit TO; 18 juni 1996, 14.00 uur, L 216.

Nieuw boek Cognitiewetenschap (194523)

Voor: TO-D1-studenten

Omdat er in studiejaar 1995-1996 een nieuw boek is ingevoerd bij dit vak, is het voor studenten mogelijk het tentamen nog twee keer af te leggen in de versie van 1994-1995. Die kansen zijn tegelijk verroosterd met het 'normale' tentamen en de herkansing: 20 juni 1996 resp. 28 juni 1996. Intekenen in de normale periode bij BOZ. Daarbij duidelijk aangeven dat tentamen wilt doen in de versie 1994-1995.

Erasmus 96/97

Voor: TO-studenten

Het TO-Erasmusprogramma voor studentenmobiliteit voor 96/97 is goedgekeurd. Het derde trimester kan een aantal studenten keuzevakken volgen in het buitenland: Lancaster: 3; München: 3 en Barcelona: 5. Begin september is het Erasmusboekje 96/97 beschikbaar en wordt een informatiebijeenkomst gehouden. Interesse voor deelname kan nu worden kenbaar gemaakt bij G. Carleer. Definitieve inschrijving in september.

Herkansing Evaluatiemodellen (195016)

Voor: TO-P-studenten

De herkansing van Evaluatiemodellen vindt plaats op vrijdag 21 juni 1996. Uiterlijk woensdagmorgen 19 juni zal de uitslag van het tentamen bekend zijn. Studenten kunnen over de uitslag eventueel bellen met BOZ-TO (053 - 4893566). Studenten die studiejaar 95-96 voor dit vak twee of meer vijven hebben gehaald, krijgen in september nog een extra kans om het vak af te ronden.

TW

Practicum Database-ontwerp (211078) trim. 1 1996-1997

Zie onder WB

WB

Practicum Database-ontwerp (211078) trim. 1 1996-1997

TW,CT-i en WB-studenten die in het eerste trimester studiejaar 1996-1997 willen deelnemen aan het practicum Database-ontwerp (211078) dienen zich voor 30 augustus a.s. in te schrijven bij BOZ-INF. Openingstijden: 10.00-14.00 uur. Het practicum is op dinsdagmorgen of vrijdagmiddag, start in week 36 en vindt plaats in de practicumzalen in het INF-gebouw. Het hoorcolleges is op donderdag 5+6.

D2-vak 'Milieubewust Ontwerpen' (code 114504)

WB/TBK-W/CT/CT&M d2-studenten en BSK d1-studenten, milieuvariant

In verband met de opzet van het onderwijs (taakgroepen) voor het vak 'Milieubewust ontwerpen', dat in het 1e en 2e trimester (cursusjaar 1996-1997) wordt gegeven, dienen studenten die in het 1e trimester willen deelnemen zich UITERLIJK WOENSDAG 26 JUNI A.S. bij BOZ/WB te hebben opgegeven. Een intekenlijst ligt gereed.

In verband met de genoemde opzet is deelname aan colleges en groepsbijeenkomsten VERPLICHT. De colleges worden gegeven in de weken 36, 37 en 38 steeds op maandag, 1e en 2e uur en woensdag, 1e en 2e uur.

BSK-studenten doen het milieuvariant-vak Ketenbeheer' (114503) via de cursus Milieubewust ontwerpen' (114504).

WB-studenten kunnen deelnemen aan 114504, indien zij geallokeerd zijn.

Colloquium

W. Andrews (OK) over: Vibration reduction and accuracy assessment during low energy impact on brittle plastics; 27 juni 1996, 10.00 uur, WB N-105.

W.W. Schucht (WA) over: Polymatisering: het ontwerp van een montageautomaat voor kunststof waterleidingbeugels; 5 juli 1996, 10.30 uur, WB N.105.

Tentamen Elektrische aandrijftechniek

Voor: WB/TBK-W D2-studenten

Datum: 17 juni 1996, 13.30 - 17.00 uur, WB Hal IV.206.

Tentamen Dynamica 1 (115719)

Voor: WB P-studenten gen. '94 en ouder die niet deelnemen aan project C

Datum: 19 juni 1996, 9.00 - 12.30 uur, WB C.101.

Tentamen Dynamica 1 (115719)

Voor: WB P-studenten gen. '95 en studenten van gen. '94 die deelnemen aan project C

Datum: 26 juni 1996, 9.00 - 12.30 uur,Sportcentrum UT

Inschrijving Communicatieve Vaardigheden voor WB (168231)

Voor: WB-studenten

Vanaf maandag 17 juni tot en met vrijdag 28 juni a.s. kan bij BOZ W&M, TW-gebouw, 1e etage, naast kamer A227/229 ingeschreven worden voor het vak 'Communicatieve Vaardigheden voor WB' (168231) voor het 1e trimester. De inschrijving is beperkt tot 20 personen. In het 2e trimester zal het betreffende vak voor 2 groepen (40 personen) wederom worden gegeven. In het 3e trimester zal bij voldoende aanmelding (20 personen) het betreffende vak wederom worden gegeven. Dit vak is verplicht voor de generaties 1993 en ouder en wordt in het studiejaar 1996/1997 voor het laatst aangeboden! In week 32 en 33 wordt U nogmaals in de gelegenheid gesteld om voor het 1e trimester in te schrijven. Aaanwezigheid op het 1e college is verplicht!

WWTS

Inschrijving 1e trimester studiejaar 1996/1997

Voor: WWTS-studenten

Vanaf maandag 17 juni tot en met vrijdag 28 juni a.s. kan bij BOZ WWTS, TW-gebouw, 1e etage, naast kamer A227/229 ingeschreven worden voor de WWTS-vakken van het 1e trimester. Inschrijving voor college is tevens inschrijving voor tentamen. Inschrijving is verplicht. In week 32 en 33 wordt U nogmaals in de gelegenheid gesteld om voor het 1e trimester in te schrijven.

Campus en studentenleven

SPE

Reizen

De viering van a.s. zondag heeft als thema: reizen. Voorganger is Jan de Jongh en we beginnen om half elf in de Boerderij.

Bereikbaarheid pastores: Carla van der Heijden (r.k.), tel. 053-894020 of 776678. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-430230. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Diversen

IAPC

De stichting IAPC is er voor studenten en medewerkers en geeft informatie en advies over computers en componenten. Tevens verkopen we (op non-profit basis) bijna alles dat met computers te maken heeft. Openingstijden: 12.30-15.00 uur. Tijdens de tentamenperiode: 12.30-13.30 uur. De boekenlijsten voor het eerste trimester van 1996/1997 zijn er weer. Deze dienen voor 20 juni te zijn ingeleverd. Heb je vragen, kom dan eens langs op de IAPC-kamer: INF L288 of bel even: 053-4893927 (faxen kan ook: 053-4894260). E-mail: [email protected] Kijk ook eens op onze web-pagina: http://www.cs.utwente.nl/iapc.

Alpha

De Christelijke Studentenvereniging Alpha sluit het collegejaar af met het volgende programma. Vrijdag 14 juni is er een feest op Villa Bizarkas. Woensdag 19 juni is vanaf 21.00 uur de op een na laatste gewone societeitsavond in Vivaan, onderin de Bastille. Zaterdag 22 juni is er een feest ophet 't Paalhuis, traditioneel vlak voor de zeilweek die van 29 juni tot 6 juli in Terherne zal worden gehouden. Opgave bij de zeilweekcommissie. Woensdag 26 juni is echt de laatste keer dat er sociëteitsavond is in Vivaan. Dit afscheid wordt 'gevierd' met allen die de afgelopen 16 jaar bij Vivaan betrokken zijn geweest. De meeste kringen zijn nu bijna afgelopen. Het is de bedoeling dat er volgend collegejaar vanaf 1 september kringen van start gaan. Kringleiders kunnen zich melden bij het bestuur.

Audentis

Ondanks de tentamendrukte en het EK-voetbal zijn er toch een aantal activiteiten in het vooruitzicht, waar u nog niet van op de hoogte bent gebracht. Zo is er 20 juni de laatste ALV voor de academische vakantie, waar u allen van harte welkom bent. In de laatste week van de hertentamens, vind er op donderdag 27 juni de (langverwachte en vernieuwde) "kroegjool" plaats, en vervolgens zal op vrijdag 28 juni het jaar worden afgesloten met een grandioos eindfeest, ons laatste feestje in de huidige sociteit. Sociëteit 'De TRAM', Walstraat 45-49, tel: 4324357, Senaat: 4328384.

AEGEE

Vrijdag 14 juni organiseert de jaarclub Hyvää Yötä het slotfeest met om 19:00 een SlotHap. Voor het diner moet je je inschrijven.

In Erlangen kun je van 4 t/m 7 juli deelnemen aan het congres 'Sounds of Europe'. Als je deze zomer nog een Nederland zou zijn, kun je bij AEGEE-Utrecht terecht. Zij organiseert van 22 t/m 31 augustus een Summer Course Aqua. Na de zomervakantie zal het eerste feest in de nieuwe sociëteit aan de Oude Markt plaatsvinden. Houd daarvoor dinsdag 13 augustus vrij in je agenda! Van 20 t/m 22 september wordt de Presidents' Meeting georganiseerd door AEGEE-Timisoara.

Als je je voor een van deze activiteiten wilt inschrijven of gewoon meer informatie wilt over AEGEE, kun je langs komen bij de AEGEE-kamer; Vrijhof 232 ( 053-4892207) of de sociëteit elke woensdagavond; Brinkstraat 81.

OVATIE

Na het verschijnen van het vijfde ovatiejournaal kijken we alweer uit naar de zesde, de deadline is na de vakantie en wel op 10 septermber# Per 10 juni is het e-mailadres (voor inzendingen en mededelingen) gewijzigd in: [email protected]# Binnenkort zullen er een of meer cabaretvoorstellingen worden gereserveerd, bel voor info Sander (4336654)# Verder eenieder succes met de komende tentamens en voor meer info kunt u zich wenden tot onze secretaris Yoy (4338450).

Studieverenigingen

Abacus

Voor eventuele financiele afwikkelingen is penningmeester Sonja donderdag 6 juni vanaf 12.30 uur in de Abacuskamer aanwezig. Mensen die niet aanwezig kunnen zijn kunnen telefonisch een afspraak maken # Het bestuur van Abacus wenst zijn leden een succesvolle tentamenperiode en een prettige vakantie # tel 3435, e-mail: [email protected] ##

Inter-Actief

Betaal met speod je koeken- en/of drankrekening # Ambities om Theo, Jeroen, Bert, Jorrit of Oscar op te volgen (respectievelijk baas, centenneuker, bedrijvenlijmer, tiepmiep of schoonmaker) ? We zijn dus op zoek naar eennieuw bestuur # Heb je de studiereisvoorlichting gemist? De folders zijn af te halen bij de Inter-Actief-kamer # Verder natuurlijk succes met de nog te maken tentamens! Als het niet wilde lukken, kun je uithuilen in de Inter-Actief-kamer. Het troostteam staat paraat. # Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief kamer in Hal-B kamer L224. # E-mail: '[email protected]' # WWW: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/'.

Isaac Newton

Deze week liggen bij de Newtonwinkel de inschrijflijsten voor het bestellen van boeken voor volgend jaar. Alleen als je deze lijst invult ben je ervan verzekerd dat je je boeken na de vakantie op de daarvoor bestemde dagen kunt kopen # Isaac Newton zoekt nog commissieleden voor de 'Philips Design Competition' (ook wel bekend onder de naam Inventech-wedstrijd). Je helpt bij het organiseren van van een technische ontwerpwedstrijd, waarbij de ontwerpen ook uitgevoerd worden. In de commissie zitten al twee EL-ers en een WB-er. Verder zijn we nog op zoek naar een lid voor de symposiumcommissie van '97. Voor de specifieke taakomschrijvingen kun je terecht op het Newtonbord. Ben je geinteresseerd in Newton, maar ben je bang dat dit teveel tijd gaat kosten? Dan is de Boek- en Winkelcommissie misschien iets voor jou! Je helpt dan bij het organiseren van de boekenverkopen # Voor alle commissies geldt: kijk op het Newtonbord of loop eens vrijblijvend de Newtonkamer in voor meer info # Veel succes met je tentamens!

ConcepT

We zoeken nog mensen die enthousiast met de almanak aan de slag willen gaan. Schrijf je dus snel in * Van 19 - 21 augustus wordt het intro-kamp gehouden. Hiervoor worden nog dagactivisten gezocht. Inschrijven kan op het ConcepT-bord * Binnen IACES zijn een aantal plaatsen vrij gekomen. Heb je internationale ambities en interesse in IACES, neem dan contact op met een van de commissieleden * Wil jij de strijd met de oude commissie aangaan om een nog dikkere ConcepTueel uit te brengen. Neem dan contact op met het bestuur, we zoeken namelijk een nieuwe ConcepTueelcommissie * Interesse om de ConcepTueel Van 22 t/m 29 juni vindt er in Istanbul een summercourse plaats over diepe funderingen. Meer informatie is te verktijgen bij IACES. * Een oproep van de onderwijscommissie: vul na de tentamens de evaluatieformulieren in en lever ze op de ConcepT-kamer in * Op 5 september is er 's middags een Grolsch-excursie. Terzijnertijd kun je je hiervoor opgeven * Er komen twee plaatsen vrij in de Opleidingscommissie (OLC), een plaats voor BT&M en een voor WH&M. Schriftelijke sollicitaties op de ConcepT-kamer inleveren. * Noteer vast: Isaac Newton en ConcepT organiseren op 12 oktober gezamenlijk het gala * Tijdens de tentamenperiode is er alleen in de pauze van 12.30- 13.45 uur kamerdienst * Voor vragen en/of suggesties: kom naar de ConcepT-kamer of bel 053-4893884 * Verder wenst ConcepT iedereen succes en sterkte met de tentamens en alvast een prettige vakantie!

Communique

De nieuwe ?C? is uit. Geheel gerestyled en met nog betere artikelen. Het verenigingsblad is te vinden in je postvakje. De ?C? zoekt naar nieuwe redactieleden. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de Communiqué-kamer # Vergeet niet je boekenlijst voor het 1e trimester te deponeren in de doos boven de postvakjes. Heb je de boekenlijst toevallig gemist, dan kan je er nog een ophalen bij de Communiqué-kamer # Wie nog tentamens moet doen: veel succes, de anderen wensen wij een prettige vakantie # De Communiqué-kamer is geopend tussen 12.30 en 13.30, echter tot 24 juni. Daarna beginnen wij ook langzamerhand aan vakantie te denken. Vragen, danwel opmerking: 053-4894461.

TObias

TObias is op zoek naar enthousiaste kandidaten voor het TObias-bestuur voor het jaar 96/97 (voorzitter, secretaris, commissaris interne betrekkingen, of commissaris externe betrekkingen) # Heb jij hem al? Hij wordt verkocht in de TObias-kamer en is aangenaam in prijs # Er worden nog studentvoorlichters gezocht, neem even contact op met het coördinatieteam van TO # Wil iedereen die studieboeken via TObias wil kopen voor het 1e trimester een boekenlijst (verkrijgbaar bij TObias) invullen en inleveren vóór 20 juni! Voorkom studievertraging # De nieuwe voorzitter van SOTO is Miranda Martens. Klachten, ideeën, suggesties of opmerkingen kunnen in de nieuwe rode SOTO-BUS gedeponeerd worden.

Sirius

Sirius heeft een geheel vernieuwd blad, genaamd 'The Sirius Greenpaper', ter vervanging van de vertrouwde Infobul (zie vorige UT-nieuws. Er is nog 'plek' bij de redactie # Er zijn allerlei funkties vacant (pr-funktionaris, buitenland-studiereis, computercommissie, almanakcommissie) # (Na)bestellingen van boeken voor het studiejaar '96-'97: bestelformulieren liggen bij de Siriuskamer # De deadline van het Essay is 1 juli! Hoofdprijs f250 # Reiskosten van excursies voor weekendkaarters kunnen gedeclareerd worden! # Veel succes met de nog niet gemaakte tentamens!

Arago

In de examenweken is de Aragokamer tussen 12.00 en 14.00 gewoon open. Daarbuiten waarschijnlijk ook wel want de Aurum is druk bezig met de laatste voorbereidingen. Op 1 juli vertrekken ze naar Japan en Korea voor een (hele gave) studiereis. In de vakantie is de Aragokamer gesloten, maar actievelingen kunnen natuurlijk altijd naar binnen. Vergeet alleen niet je gebouwenpasje te verlengen # De boekenlijsten liggen weer in de postvakjes en moeten uiterlijk 20 juni weer zijn ingeleverd! # Hup Holland Hup! Met zijn allen naar het EK kijken # Veel succes met de laatste tentamens en anders een prettige vakantie.

Stress

Iedereen ontzettend veel succes met de (her-)tentamens! # Stress is bezig met het opzetten van een tentamenbank voor alle bedrijfskunde-vakken. We zoeken nog recente tentamens (liefst met uitwerking), zodat we een goede, up-to-date tentamenbank krijgen, waaruit alle leden kunnen kopiëren # Schrijf je op het Stressbord in voor de Almanakcommisie 96/97 # Voor vragen, opmerkingen, koffie en vooral gezelligheid: kom naar de Stress-kamer, tel.4893527.

Scintilla

Nu de laatste dagen zijn geteld, kan Scintilla jullie niets anders meer wensen dan: prettige vakantie!

Abacus

Woensdag 19 juni om 16.30 uur de laatste borrel van Abacus van dit jaar # De introduktie begint dinsdag 13 augustus. Op 19 augustus is er een barbecue op de kampeerboerderij voor de nieuwe eerstejaars. Het eten wordt gevolgd door de traditionele Bonte Avond. Alle TW-ers (studenten en medewerkers) zijn uitgenodigd. Nadere informatie volgt # Voor na de vakantie staan gepland o.a. een excursie naar het KNMI, een lezing van de KPN en het verplaatste volleybaltoernooi # Abacus is op zoek naar ledenvoor een nieuwe almanakcommissie, vraag vrijblijvend in de Abacuskamer. Verder worden er organisatoren gezocht voor het klaverjastoernooi van het eerste trimester # Het bestuur van Abacus wenst iedereen een welbestede vakantie # Abacus, telefoon 053-4893435, E-mail [email protected]

Sport

Zweefvliegvakantie

Op zoek naar een spannende en avontuurlijke vakantie? Ga met de Drienerlose zweefvliegclub mee op zomerkamp in het Boheemse Paradijs (Tsjechie) en leer zelf een zweefvliegtuig te besturen! We zijn op kamp van zaterdag 6 juli tot en met zondag 4 augustus en je kunt een paar (of alle) weken mee. We vliegen iedere dag tot zonsondergang met twee tweezitters en twee solovliegtuigen en op die ene dag dat het slecht weer is gaan we een biertje drinken in Pilzen of Praag. Ga mee! Bel nu Alte/Martin (4330120) of Axel/Maarten (4309834).

Volleybal bij Harambee

Er is weer plaats voor nieuwe leden bij volleybalvereniging Harambee. Iedereen is welkom voor zowel recreatief als competitievolleybal (zowel dames als heren van 4e klasse tot en met 3e divisie niveau). Voor meer info, bel Marten (053-4895083) of Mark S. (053-4895017), of kom eens langs bij de trainingen in het sportcentrum.

Menu

Week 25

ZATERDAG 15 JUNI

Celerysoep

***

Hongaarse Goulash

Rijst-Tuinbonen met Wortelen

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 16 JUNI

Hollandse groentesoep

***

Ribkarbonade-Vleessaus

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 17 JUNI

Kerriesoep

***

Lasagne gegratineerd met Kaas

Gebakken gemengde groente

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 18 JUNI

Kipvermicellisoep

***

Gebakken Visfilet of Visgratin

of Vleesgerecht-Choronsaus

Wortelen-Doperwten-Rauwkostsalade

buffet-Frites of Gek.aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 19 JUNI

Goulashsoep

***

Varkenssteak-Bourguignonnesaus

Bloemkool-Rauwkostsalade buffet

Carré of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 20 JUNI

Chinese groentesoep

***

Babi Pangang

Tjap Tjoy-Kroepoek

Witte rijst-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 21 JUNI

Minestronesoep

***

Roomschnitzel Haway-Kerriesaus

Pikante witte kool

Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

__________________________________

VEGETARISCH

__________________________________

MAANDAG 17 JUNI

Kerriesoep

***

Gevulde Paprika met Groentemelange

en Roerei gegratineerd met Kaas

Groente Macedoine-Rauwkostsalade

buffet-Carré aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 18 JUNI

Groente vermicellisoep

***

PIZZA-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 19 JUNI

Linzensoep

***

Bonen Goulash-Gebakken gemengde

groente-Rauwkostsalade buffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 20 JUNI

Chinese groentesoep

***

2 Kaaskrokantjes-Kaassaus

Tuinbonen met Wortelen

Rauwkostsalade buffet

Gebakken aardappelen

***

Keuze nagerecht

C A F E

h a p a a n d e t a p

HAP HOLLAND HAP

Cotelet Bonne Femme

met garnituur van o.a.gebakken

aardappelen, champignons, spek, wortel, doperwten.Oranje Rauwkostsalade Speciaal toetje: Oranje Special

B R A S S E R I E

D e S o c i ë t e i t

Maandag 17 + Dinsdag 18 juni

Oranje Rostbraten

Verse groente, rauwkostsalade

gebakken krielaardappelen met bacon

Woensdag 19 + Donderdag 20 juni

Boerenomelet met Bacon, rauwkostsalade, stokbrood

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.