INFO

| Redactie

Nog een keer de OV-jaarkaart vergoeding: per 1 februari 1996 kunnen alle studenten die voor de duur van minimaal een maand in het kader van hun studie in het buitenland verblijven, kiezen of zij hun OV-jaarkaart willen behouden of na tijdige inlevering daarvoor een vergoeding willen ontvangen.

Algemeen

Bureau Internationale Samenwerking

Studenten die kiezen voor een vergoeding (fl. 93.04 p.m.) moeten dit aanvragen dmv een nieuw IBG formulier. Doordat de opzet van dit formulier niet is afgestemd met de praktijk ontstaan er problemen met de invulling/afhandeling ervan. Daarenboven wijkt de procedure mbt het afhalen van de nieuwe OV-kaart bij terugkomst af van de procedure voor de chipkaart.

In de afhandeling van dit formulier is daarom in overleg tussen CSA en BIS hiervoor de volgende procedure afgesproken; student dient het formulier in het kader van zijn/haar studie in het buitenland te laten ondertekenen door -of de stagecoordinator/afstudeerbegeleider (bij stage/afstudeeropdracht) -of BIS (indien het een STIR of Erasmus/Socrates uitwisseling betreft); daarna gaat de student met het betreffende formulier naar CSA waar het inschrijvingsdeel zal worden ingevuld. Tevens kunnen hier dan de zaken mbt de chipkaart worden geregeld.

Voor vragen en informatie kunt u terecht bij Joke Heisterkamp Bureau Internationale Samenwerking in de Boerderij op de gebruikelijke openingstijden op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 13.30 uur.

Essay-wedstrijd. DCI houdt een essay-wedstrijd voor studenten en pas-afgestudeerden met het thema 'Op welke wijze kan, binnen het beleid van ontwikkelingssamenwerking, de aandacht voor de positie van kinderen verbeterd worden?' Het essay dient in het Engels of in het Nederlands geschreven te zijn, circa 600 woorden te bevatten en van academisch niveau te zijn. Sluitingsdatum: 1 mei 1996. Informatie: DCI, postbus 75297, 1070 AG Amsterdam, tel. 020-4203771, fax 020-4203832.

Doe mee aan spreadsheet-onderzoek en verdien % 15.

In de laatste week van februari en de eerste week van maart kun je bij de faculteit WMW weer meedoen aan een onderzoek naar spreadsheets. Het onderzoek duurt 45 minuten tot een uur, en daarin moet je een opdracht uitvoeren met een onbekende spreadsheet. Je verdient er f15 mee.

Elke student of recentelijk afgestudeerde die nog niet eerder heeft deelgenomen mag meedoen (ook HBO-studenten). Je kunt reageren als je heel veel spreadsheetervaring hebt, of juist helemaal geen. Als je ervaringsniveau daartussenin ligt, kun je deze keer niet meedoen. Om je aan te melden kun je vanaf vandaag bellen met het secretariaat voor een afspraak: telefoon 4893299 / bgg 4893316.

Cursus 'Begeleiden van werkcolleges'

Deze cursus van het Onderwijskundig Centrum is bedoeld voor docenten die werkcolleges begeleiden, ook als die werkcolleges in projectgroepen plaats vinden. Cursisten uit eerdere jaren vonden de cursus leerzaam voor zowel ervaren als onervaren docenten. In de cursus staan wij stil bij vragen als: hoe verbeter ik de bespreking van vraagstukken voor hetbord? Hoe organiseer ik mijn werkcolleges nog efficiënter? Hoe vergroot ik de zelfwerkzaamheid van studenten en verbeter ik mijn manier van terugkoppelen? Hoe begeleid ik efficiënt simultaan twee of drie groepen in verschillende ruimten? De cursus bevat korte inleidingen en oefeningen. Daarnaast presenteert iedere deelnemer een keer een stukje van een werkcollege. Dat wordt op video opgenomen en nabesproken. Rond de oefeningen is volop gelegenheid voor onderlinge discussie. Voor individuele vragen wordt ruim tijd gemaakt. Cursusdata: maandag 18 maart (hele dag) en maandag 1 april (ochtend). Aanmelding (vóór 1 maart!): secretariaat OC (telefoon: 2050; e-mail: [email protected]). Meer informatie: Harry van de Wouw (2626).

Opdrachten Wetenschapswinkel

De Wetenschapswinkel zoekt:

-een student Bestuurskunde (v/m) die voor de Enschedese Samenwerkende Organisaties Allochtonen (E.S.O.A.) onderzoek wil doen.

Uitvoering van de opdracht kan plaats vinden in het kader van het vak Practicum Bestuurskundig Onderzoek (178220). Heb je interesse? Neem dan contact op met: Jelle Smit, WeWi Vrijhof kamer 208 telefoon 893942 of Peter Hulsen, TW-C 102A telefoon 893268.

-een student die onderzoek wil doen voor Humanitas, afdeling Enschede. Het gaat hierbij om een vooronderzoek ten behoeve van kansarme allochtone jongeren. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met:

Carla Veldkamp, TWRC C 108, tel: 4055, Jelle Smit, Wetenschapswinkel, Vrijhof 16, tel: 3942.

-onderzoekers:

De stichting Vonk vraagt een onderzoek onder het lezerspubliek van het maandblad 'Alles op Tien, Live Muziek in Oost-Nederland'. Dit blad is ontstaan uit een gemeenschappelijk initiatief van zo'n achttien poppodia in Oost-Nederland en heeft een oplage van ongeveer 22.000 stuks. Naast een uitgebreide concertagenda, bevat het blad ondermeer interviews met bands, diverse CD-recensies en advertenties. Heb je belangstelling voor dit onderzoek? Neem dan contact op met ir. Cisca Wagenmakers van de Wetenschapswinkel, tel. 053-4894407 (dinsdag tot en met vrijdag ochtenden) of met Ellen Hümmels, tel 053-4351025, of kom langs in de Vrijhof.

* Praktisch onderzoek, training in adviesvaardigheden, studiepunten en wat geld, is dat iets voor jou? Kom dan eens langs bij de Wetenschapswinkel in de Vrijhof!

AIESEC

In week 9 wordt het nieuwe tijdschrift van AIESEC 'A4' gelanceerd. Dit full colour blad telt 48 bladzijden en wordt op alle universiteiten met een economische- of bedrijfskundige faculteit (gratis) verspreid. Lezers kunnen onderwerpen verwachten die aansluiten op de praktijk van het studentenleven.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 8 februari 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft besloten tot centrale ondersteuning van het project Tele-leren (een initiatief van OC en CIV) en de financiering hiervan beschikbaar te stellen t.w. in 1996, 1997 en 1998 f 215.000 per jaar ten laste van de Centrale Stimulering Onderwijs, daarnaast in 1996 eenmalig f 125.000 ten laste van apparatuurfonds CIV. De Universiteitsraad wordt geinformeerd over het projectplan Tele-leren

en de financiele toewijzingen.

Het College heeft besloten de kosten van juridische bijstand inzake een mogelijk in te stellen beroep van een student bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs tegen de beschikking van het College van Bestuur inzake de afwijzing van toekenning auditorensteun, af te dekken uit het auditorenfonds.

Het College heeft het tweede concept van het centraal deel van het Instellingsplan 1997-2000 vastgesteld en zendt dit naar de voorzitter van de Universiteitsraad t.b.v. behandeling in de Universiteitsraad-vergadering van 27 februari 1996 (horen UR).

Het College heeft de vierde Begrotingswijziging 1995 zijnerzijds vastgesteld en zendt die naar de Universiteitsraad ter definitieve vaststelling en ter informatie naar de faculteiten, diensten en onderzoekinstituten.

Het College heeft de rapportage over het eerste jaar Vervoerplan UT vastgesteld en zendt die naar de Universiteitsraad ter informatie. In dit kader wordt tevens besloten om: a) een aantal nog nader te benoemen straten in postcode 7522 (Hengelo-Groot Driene) wat betreft de fietsvergoeding te plaatsen in de kolom 4-11 km; b) de dienst P&O opdracht te geven een nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid om personeelsleden die voor hun woon-werkverkeer met een niet-personeelslid carpoolen voor de carpoolvergoeding in aanmerking te brengen; c) in navolging van hetgeen in de sector Rijk is gebeurd, het bedrag van de autokostenvergoeding voor bezoek woonplaats bij verblijf in pension (eenmaal per week voor de afstand waarover geen gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer) te wijzigen van f 0,19 in f 0,20 per kilometer; d) de reeds in de vergadering van het College van Bestuur van 3-11-1994 vastgestelde begroting voor het jaar 1996 ongewijzigd te laten.

Het College heeft de heer drs. F.J. Dijksterhuis/WMW benoemd tot lid van de UBAC voor een periode van twee jaar, van 1 september 1995 tot 1 september 1997 - onder gelijktijdige decharge van de heer drs. J.L.C. van der Staak/WMW.

Onderwijs

Alle faculteiten

Faculteitsbureau INF

Met ingang van 7 februari 1996 is het faculteitsbureau INF voor student-assistenten geopend van 10.00 - 11.00 uur.

Economische politiek (173120)

Voor: Alle faculteiten

In verband met het tentamen Economische politiek op 28 februari a.s. is er een vragenuur op vrijdag 23 februari om 13.45 uur in zaal TW-A101.

Milieubeleid (174012)

Voor: Alle faculteiten

In het derde trimester zal het vak Milieubeleid worden gegeven op woensdag het 3e en 4e uur in zaal TW-B209 (dus niet op het 1e en 2e uur in lokaal WB-Hiv206 zoals in het rooster staat vermeld!). Het vak is verplicht bij enkele studiestromen en wordt als keuzevak gevolgd door studenten uit alle faculteiten. Milieubeleid gaat in op de verschillende aspecten van het milieubeleid van de overheid. Deze worden toegelichtmet onder meer gastcolleges uit de praktijk. Belangstellenden kunnen zich inschrijven bij BOZ/BSK.

Nieuw W&M-vak 'Werken in projectteams'

168322 - 168323 Werken in projectteams 1 en 2 (wc/pr) Van der Geest e.a. 3 + 2 SP, alle faculteiten, d2, d3, d4. Dit vak is bedoeld voor studenten die verwachten tijdens of na hun studie deel uit te maken van projectteams, bijvoorbeeld in multidisciplinaire ontwerpprojecten of in de stage. Het succes van (ontwerp-)projecten hangt natuurlijk af van de vakinhoudelijke kennis van de groep. Maar daarnaast moeten projectmedewerkers ook beschikken over inzicht en vaardigheden die de randvoorwaarden creëren om het project goed te laten verlopen. In dit vak vergroten studenten hun inzicht en vaardigheden in zaken als groepsprocessen en communicatie, samenwerking en conflict, argumentatie bij het opstellen van een design rationale, etc. 'Werken in projectteams 1' (3 SP) biedt basisliteratuur en daarop voortbouwend een oefenproject waarin de verworven inzichten in de praktijk moeten worden toegepast. Beoordeling vindt plaats op basis van het toepassen van inzichten uit de literatuur in het oefenproject. Bijeenkomsten op 14-3 (3/4), 19-3 (1/2) en 21-3 (3/4). Daarna in overleg met de groep. 'Werken in projectteams 2' (2 SP) is alleen toegankelijk voor wie het eerste vak gevolgd heeft en deelneemt in een (ontwerp)project. De studenten voeren analyse-opdrachten uit binnen hun eigen project. Bovendien kunnen zij een beroep doen op de deskundigheid van de toeleverende vakgroepen (Psychologie, Taalkunde, Ergonomie), in de vorm van consulten voor hun eigen project.

U kunt zich inschrijven voor het vak bij de inschrijftafel van BOZ WMW, A-vleugel TWRC-gebouw, 2e verdieping. De inschrijving sluit op vrijdag 1 maart.

BSK

Economie van de infrastructuur (173050)

Voor: D3-studenten BSK

De syllabus voor het vak Economie van de infrastructuur is binnenkort, vóór week 11, verkrijgbaar bij de Utake.

Colloquia

Marco Laar over: Het beschikbaarheidsnut van de DTC? Een onderzoek naar het beschikbaarheidsnut van de Dienst Toepassing Communicatietechniek in Den Haag; 29 februari 1996, 12.00 uur, TW-B209.

Chris Waal over: Een bestuurlijke boterham met tevredenheid? Een onderzoek naar de relatie tussen bestuurlijke inrichting en de tevredenheid van burgers; 22 februari 1996, TW-B209, 16.00 uur.

Gerty Vonk over: Scenario's, toekomst voor de politie? Een onderzoek naar de waarde van toekomstscenario's voor de beleidsvorming bij de politie in het district Zuid Twente; 1 maart 1996, 15.30 uur, TW-C238.

Iris Meerts over: Wacht maar tot ik groot ben! Een onderzoek naar de optimale omvang van de Nederlandse provincie als meso-overheid vanuit een Europees perspectief; 28 februari 1996, 16.00 uur, TW-A144.

Gerard Tadema over: Survival of the British. A study of the relationship between nationalism and the British position to European integration; 8 maart 1996, 15.45 uur, TW-B209.

Europese Reiscommissie

Voor: D-studenten BSK

Van 18 tot en met 22 maart 1996 wordt er een studiereis door Europa georganiseerd. Hierbij worden de Europese instellingen aangedaan. We komen onder andere in Brussel, Straatsburg en Luxemburg. De inschrijving voor de studiereis van Europese Bestuurskunde voor de studenten, die verplicht moeten deelnemen, is gesloten. Er gelden dus geen voorrangsregelingen meer. Er kan nog wel steeds ingetekend worden door alle D-studenten Bestuurskunde op de lijst die bij Sirius hangt. Bij inschrijving op deze lijst geldt dat de overgebleven plaatsen bij deze reis aan die studenten worden gegeven, die zich het eerst hebben ingeschreven.

Openbare financiën II (173502)

Voor: D1-studenten BSK

Zoals eerder gemeld bevat het college Openbare financiën II de volgende twee onderwerpen: Economie van de politieke besluitvorming (Pubic choice); Neo-institutionele economie.

Literatuur: J. van den Doel, B. van Velthoven, Democratie en Welvaartstheorie, Alphen a/d Rijn: Samsom, 1991, 3e druk. S. Douma, H. Schrender, Economic Approaches to Organizations, New York: Prentice Hall, 1991.

Docent: dr. P. de Vries.

Bestuurlijke aspecten van Ontwikkelingsproblematiek (188003)

Docent: dr. N.G. Schulte Nordholt

In het derde trimester wordt op de dinsdagen 5e/6e uur (vanaf 12 maart) het vak Bestuurlijke aspecten van Ontwikkelingsproblematiek gegeven. Dit vak gaat in op de theoretische achtergronden van ontwikkeling en 'development administration'. Vervolgens komen de gevolgen aan de orde van structurele aanpassing voor de verhouding staat/private sector, en komen duurzame ontwikkeling, institutionele ontwikkeling en gender aan bod. Daarbij wordt ingegaan op thema's als cultuur, de rol van het leger, etc.

Het vak is bedoeld voor derde en vierdejaars studenten, met name voor diegenen die van plan zijn in een ontwikkelingsland af te studeren of op stage te gaan. Naast de collegestof wordt een reader verzorgd (f 35). Toetsing geschiedt aan de hand van een werkstuk. De inhoud daarvan kan worden aangepast aan eigen interesse of aan de voorbereiding van stage of afstudeeropdracht. Opgeven bij het secretariaat van de VOK (CT 1809 tel. 3545) of bij de docent (CT 1791 tel. 3533).

StudentenOverleg BSK

Voor: Alle BSK studenten.

Morgen, vrijdag 16 februari, is de laatste dag dat je je kandidaat kan stellen voor de opleidingscommissie en de faculteitsraad. Heb je nog vragen of wil je je opgeven, bel dan met Gerald-Jan Ellen (053-4319952) of Pieter Hoekstra (053-4358189).

Nieuw W&M-vak 'Werken in projectteams'

In het derde trimester start een nieuw W&M-vak 'Werken in projectteams'. grootte 3 SP. Het is bedoeld voor studenten die verwachten tijdens of na hun studie deel uit te maken van (ontwerp-)projectteams. Kijk onder 'Alle Faculteiten' voor meer informatie over de inhoud en de inschrijvingsprocedure.

CT

Herhalerscursus Chemische Fysica

In het aankomende 3e trimester wordt een herhalerscursus georganiseerd voor het vak Chemische fysica. Deelnemers dienen zich uiterlijk 1 maart in te schrijven bij BOZ.

Nieuw W&M-vak 'Werken in projectteams'

In het derde trimester start een nieuw W&M-vak 'Werken in projectteams'. grootte 3 SP. Het is bedoeld voor studenten die verwachten tijdens of na hun studie deel uit te maken van (ontwerp-)projectteams. Kijk onder 'Alle Faculteiten' voor meer informatie over de inhoud en de inschrijvingsprocedure.

EL

250-uurs voordracht

A.G. Bultena over: Handwritten Number Recognition Demo; 23 februari 1996, 10.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

Doctoraalvoordracht

P.J. Leussink over: optimalisatie van de Microflown; 23 februari 1996, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1228.

T.C. de Bruin over: parameter robust control of a flexible beam, 1 maart 1996, 9.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

Regeling bestuurdersbeurzen

In januari 1996 is een nieuwe regeling bestuurdersbeurzen vastgesteld. De tekst van de regeling is in te zien bij het Bureau Studentendecanen.

Nieuw W&M-vak 'Werken in projectteams'

In het derde trimester start een nieuw W&M-vak 'Werken in projectteams'. grootte 3 SP. Het is bedoeld voor studenten die verwachten tijdens of na hun studie deel uit te maken van (ontwerp-)projectteams. Kijk onder 'Alle Faculteiten' voor meer informatie over de inhoud en de inschrijvingsprocedure.

INF/BIT

Studentassistenten voor de vakken Vertalerbouw (211035) en Syntaxgestuurde Vertaling (211018)

Gevraagd: Student-assistenten voor het derde trimester: Vertalerbouw: het nakijken van opgaven (inl. H. Alblas, INF 5035), en assistentie bij het practicum (inl. H. Groen, INF 5033). Vereisten: Vertalerbouw.

Syntaxgestuurde Vertaling (TW vak): het nakijken van opgaven en assistentie bij het practicum (inl. A. Nijmeijer, INF 5037).

Vereisten: Vertalerbouw. Sollicitatieformulieren afhalen en inleverenbij mevr. E.V.M. Elferink-Dijkhuis, Faculteitsbureau Informatica, INF 1035 (alleen 's morgens).

Seminarium neurale netwerken (211032)

In het 3de trimester wordt opnieuw het seminarium Neurale Netwerken gegeven. De onderwerpen die aan de orde komen liggen op het gebied van Neurale Netwerken, Fuzzy Logic, en Genetische Algoritmen. De opzet van de cursus is dat de student(e) na een onderwerp-keuze een klein literatuuronderzoek verricht met daarop aansluitend een stuk theorie- en praktijkvorming. Mogelijke onderwerpen zijn Neurale Netwerken in combinatie met; Data Mining, Voorspellen, Taalanalyse en Taalverwerking, etc. De deelnemers mogen in principe zelf hun onderwerp bepalen. Gewenste voorkennis is het vak Neurale Netwerken en Neurocomputing (211033). Voor meer informatie, danwel inschrijving voor dit seminarium kan men contact opnemen met Mannes Poel, tel. 053-4893920, email: [email protected]

Zaalwijziging Architectuur van Complexe InformatieSystemen (ACIS, 232011)

Het college Architectuur van complexe informatiesystemen (232011) in trimester 3 op donderdag 7+8 wordt verplaatst van CT-1812 naar INF-P001 (U1).

Nieuw W&M-vak 'Werken in projectteams'

In het derde trimester start een nieuw W&M-vak 'Werken in projectteams'. grootte 3 SP. Het is bedoeld voor studenten die verwachten tijdens of na hun studie deel uit te maken van (ontwerp-)projectteams. Kijk onder 'Alle Faculteiten' voor meer informatie over de inhoud en de inschrijvingsprocedure.

Faculteitsbureau INF

Zie mededeling onder Alle faculteiten.

TBK/CT&M

Student-assistenten Practicum TBK

Ten behoeve van het practicum dat voor TBK wordt verzorgd, kunnen enkele student-assistenten worden geplaatst.

Het practicum speelt zich af op woensdagmiddag of donderdagochtend in de weken 12 t/m 20.

Gegadigden voor deze functie dienen het D1-programma TN (nagenoeg)afgerond te hebben en bij voorkeur ook enkele derdejaars practica. Indien u belangstelling heeft, gelieve u bij het faculteitsbureau TN een sollicitatieformulier in te vullen.

Afstudeeropdracht bij OMST

Voor: TBK D3

Bij de vakgroep OMST zijn op dit moment de volgende afstudeeropdrachten beschikbaar: Specificatie van kostenstructuur voor logistieke activiteiten en ontwikkeling van een systeem voor prestatiemeting van materieel en personeel bij Scaldia Bührmaan te Leuven (Van der Heijden); Ontwerp van een nieuwe layout van en een efficiënte routing binnen een nieuwe bedrijfshal bij een bedrijf in Enschede (Van Harten); Het verbeteren enuitbouwen van een personeelsplanningsmodel bij de Efteling (Van der Wegen); Verbetering van de performance van de produktielijnen in het kuikenverwerkingsbedrijf Plukon te Dedemsvaart (Schuur); Het ontwikkelen van een nieuw logistiek plan voor een interieurbouwer van winkelinterieurs te Zwolle (Van Harten).

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de bij de verschillende opdrachten genoemde personen.

Organization of the course Organizational Aspects of Telematics and EDI (186315)

Voor: TBK D2, D3 / Erasmus-students

The course consists of lectures and an Internet practicum (Global Virtual Team Collaboration). The lectures are scheduled on Mondays from 13:45 until 15:30 in BB 6. The practicum is scheduled Thursday afternoon in BB 205. However, the first session will be on Monday afternoon, March 4 in BB 205. This session will be an introduction to the Global Virtual Team exercise.

All participants should send an email to: [email protected] before February 23. A list of the participants' email addresses will be sent to the University of Texas at Austin where the international teams will be formed.

More information about 'Global Virtual Team Collaboration' can be found at: http://www.tbk.utwente.nl/vakgr/bik/vakken/186315.htm.

Eénmalige zaalwijziging Beslissen onder onzekerheid (182060)

Voor: TBK D1

Op woensdag 3 april a.s. het 3e en 4e uur wordt het college voor Beslissen onder onzekerheid niet gegeven in CC2, maar in WB C101 !! (Dit betreft een éénmalige wijziging).

Tentamen 'Luchtvaartindustrie' (185258)

Voor: TBK D2,3

Degenen die nog geen tentamen hebben gedaan voor het keuzevak 'De Luchtvaartindustrie' (185258) kunnen zich inschrijven op de lijst bij de TBK-publicatieborden, 3e verdieping BB-gebouw. Het artikel dat voor het tentamen moet worden bestudeerd is te verkrijgen bij BOZ TBK, Kamer BB 309.

Afstudeeropdracht Hoogovens

Voor: TBK D3

Hoogovens in IJmuiden zoekt vanaf half maart een afstudeerder. In de Oxystaalfabriek I wordt in overleg met de medewerkers een prestatiesturingssysteem ingevoerd dat mede is ontworpen door een eerdere afstudeerder. De vakgroep HRM zoekt een student die de implementatie van dit systeem in de organisatie verder begeleidt en afrondt. Affiniteit met HRM en organisatie-ontwikkeling is een vereiste. Voor meer informatie: Ir R. Bleker (BB 328, tel. 3666) of Drs. M. Rietdijk (BB 306, tel. 2180).

Eénmalige zaalwijziging Industriebeleid en Internationale Concurrentie I (188045)

Voor: TBK D3

Op woensdag 13 maart 1996 het 5e + 6e uur wordt het college voor Industriebeleid en Internationale Concurrentie I niet gegeven in CT 1814, maar in CT 1812 ! (Dit is een éénmalige wijziging).

Tentamen Installatietechnologie (226040)

Voor: CT&M D2,3 B&B-stroom

Het tentamen Installatietechnologie, dat gepland staat op 28 juni a.s. van 9.00-12.30 uur gaat wel door. Inschrijven voor dit tentamen kan in de daarvoor bestemde inschrijfweken, week 20 t/m 22.

Tentamen MICS I (221220)

Voor: CT&M D1, TBK-C D2

Het tentamen van MICS I, dat gepland staat op 19 augustus a.s. van 9.00-12.30 uur gaat wel door. Inschrijven voor dit tentamen kan in de daarvoor bestemde inschrijfweken, week 27 t/m 30.

Zaalwijziging college OCC II (226021)

Voor: CT&M-d1, TBK-C d2

Het college OCC II zal op dinsdag 16 april a.s het 1e en 2e uur niet gehouden worden in CC2 maar in WBC 101.

Inleidend college Betuweproject

Voor: CT&M

Op maandag 11 maart a.s. wordt van 10.30 tot 11.30 een inleidend college gegeven van het Betuweproject in WBT 500.

Nieuw W&M-vak 'Werken in projectteams'

In het derde trimester start een nieuw W&M-vak 'Werken in projectteams'. grootte 3 SP. Het is bedoeld voor studenten die verwachten tijdens of na hun studie deel uit te maken van (ontwerp-)projectteams. Kijk onder 'Alle Faculteiten' voor meer informatie over de inhoud en de inschrijvingsprocedure.

TN

Nieuw W&M-vak 'Werken in projectteams'

In het derde trimester start een nieuw W&M-vak 'Werken in projectteams'. grootte 3 SP. Het is bedoeld voor studenten die verwachten tijdens of na hun studie deel uit te maken van (ontwerp-)projectteams. Kijk onder 'Alle Faculteiten' voor meer informatie over de inhoud en de inschrijvingsprocedure.

TO

Psychometrie (196018)

Voor: D1-studenten TO

Het tentamen Psychometrie (196018) op 25 maart 1996, 5e + 6e uur, vindt plaats in L 216.

Onderwijskundig meten (196019)

Voor: D1-studenten TO

Het tentamen voor het vak Onderwijskundig meten (196019) zal plaatsvinden op: vrijdag 24 mei 1996, het 1e en 2e uur in L216. De herkansing zal zijn op: dinsdag 4 juni, het 1e en 2e uur in L216.

Data-analyse 2 (196035), groepen 4, 5 en 6

Voor: P-studenten TO

Het werkcollege Data-analyse 2 op maandag 18 maart 1996, 5e + 6e uur,wordt verplaatst naar L 216.

Instructietheorie 2 (194514)

Voor: D3-studenten TO

Alle colleges voor het vak Instructietheorie 2 (in de weken 11 tot met 20) worden gehouden in L 213 ( niet in L 216).

Doctoraalvoordrachten

Annemary Smellink over: de beoordeling van sociale vaardigheden in de brandweeropleidingen; 8 maart 1996, 16.00 uur, L 213.

Elly Lammertsma over: voorspelling van Studiesucces bij een Interactief Video- Practicum; 7 maart 1996, 16.00 uur, L 216.

Ina Vogelzangs over: onderwijs en Videoconferencing: het koppelen van onderwijs aan kennisoverdracht en probleemoplossen in de medische sector; 14 maart 1996, 14.30 uur - 15.30 uur, L 213.

Peter Faulhaber over: Videoconferencing in een cooeperatieve setting; 14 maart 1996, 13.00 uur - 14.00 uur, L 213.

TW

Wiskunde in praktijk (TW, P, 3e trimester, vakcode:160518) Voor: 1e jaars studenten Toegepaste Wiskunde

In het 3e trimester zal specifiek voor 1e jaars TW-studenten het W&M-vak 'Wiskunde in praktijk (160518)' worden gedoceerd. Onderstaand treft U de vakomschrijving aan. Het vak zal worden verzorgd door mevr. dr.ir. E.C.J. van Oost (WMW). Vakomschrijving: Wiskundig modelleren vormt een centraal onderdeel van de huidige toegepaste wiskunde. Vliegtuigen, de atmosfeer, de economie, besluitvormingsprocessen, etc. worden uitgebeeld in stelsels van wiskundige relaties. In het licht van de geschiedenis is wiskundig modelleren een heel specifieke vorm van een relatie tussen wiskunde en praktijk. Het wiskundig model kan niet meer begrepen worden als toepassing van wiskundige inzichten op een specifiek object, maar is veeleer een wiskundige uitbeelding van een object. In dit college zal het ontstaan van het wiskundig modelleren geplaatst worden in een cultureel-historisch perspectief van de veranderende relatie tussen wiskunde en praktijk. Daarnaast wordt gereflecteerd op de praktijk van het wiskundig modelleren: wat betekent bijvoorbeeld de aanname van mathematiseerbaarheid van objecten? Aan de hand van een aantal cases zullen de mogelijkheden en de beperkingen van wiskundige modellen worden geanalyseerd. Studiemateriaal: Alberts, G 'Syllabus: Wiskunde en praktijk in historisch perspectief' CWI Syllabus, 1994 (is tegen gereduceerd tarief tijdens eerste college te koop) en hand-outs. Beoordeling: werkstuk. U behoeft zich voor dit vak niet in te schrijven!

Capita Selecta Analyse

In het kader van Capita Selecta Analyse zal in het derde trimester een college gegeven worden over Grobner bases en andere speciale bases in idealen. Belangstellenden wordt verzocht contact op te nemen met de docent, G. Post, kamer TW-A201c, tst. 3441, om zo een geschikte tijd te kunnen vaststellen.

WB

Vakgroepvoorlichting MK en OK

Voorlichtingsmiddag van de vakgroepen: Ontwerpen in Kunststoffen en Materiaalkunde

Voor WB D1-studenten

De voorlichting van de vakgroepen Ontwerpen in Kunststoffen en Materiaalkunde zal plaatsvinden op maandag 26 februari a.s. om 13.45 uur in zaal WB C.101.

Programma: 13.45 uur: Prof.dr. W. Wei, presentatie van de vakgroep Materiaalkunde; 14.15 uur: Prof. P.C. Powell, Het vakgebied Ontwerpen in Kunststoffen; 14.45 uur: Dr.ir. D.J. van Dijk, Vakkenpakket en afstudeeropdrachten bij OK. (Opdeling in 2 groepen en verplaatsing naar Hal III, resp. Hal V). 15.10 uur: Rondleiding en demonstraties in de laboratoria van OK (Hal III) en MK (Hal V); 15.40 uur: Wisselen van de groepen en voortzetting van rondleiding en demonstraties; 16.10 uur: Ontvangst en borrel bij/door de disputen Agricola (MK) en Prolixus (OK) in Hal III.

Nieuw W&M-vak 'Werken in projectteams'

In het derde trimester start een nieuw W&M-vak 'Werken in projectteams'. grootte 3 SP. Het is bedoeld voor studenten die verwachten tijdens of na hun studie deel uit te maken van (ontwerp-)projectteams. Kijk onder 'Alle Faculteiten' voor meer informatie over de inhoud en de inschrijvingsprocedure.

Campus en studentenleven

SPE

Afscheid pastor Carla van der Heijden

Pastor Carla van der Heijden is per 1 februari benoemd in haar nieuwe functie als gevangenispastor in het Huis van Bewaring in Almelo. De afscheidsdienst, waarin Carla zelf voor zal gaan, is op 17 maart a.s. De paats zal nog nader bekend gemaakt worden.

As-woensdag

21 februari begint de 40-dagentijd. In de vooravond om 17:30 uur zal er een As-woensdagviering zijn in de Boerderij. Voorganger is Jan de Jongh.

Daarna is er weer de eerste 'vasten-maaltijd'. Droog brood meenemen, voor drinken wordt gezorgd, gezelligheid is zeker. De tijd: omstreeks 18.00 uur in zaal 7 van de Vrijhof.

Bernard Huybers in Twente

De nu in Frankrijk wonende componist van veel moderne kerkliederen zal een aantal nieuwe liederen met de liefhebbers inzingen. Thema: Zingen van Zijn. Hij schreef o.a. 'Hoe kan een intellectueel nog gelovig blijven zonder in gesprek te gaan met de implicaties van het moderne weten? ... Dat gesprek is ook mogelijk... op de vleugels van een lied, dat over die vragen zingt.' Aangezien we niet in de Vrijhof terecht kunnen, genieten we die avond gastvrijheid in de Remonstrantse kerk (Woltersweg/Grundellaan, Hengelo). 28 februari 20.00 - 22.00 uur. Deelname studenten % 2.50, anderen % 5.00. Informatie Jan de Jongh.

Rondom één:

Op maandag 4 maart a.s. is er weer een viering 'Rondom een' in de Grote Kerk op de Oude Markt te Enschede. 'Rondom één' is een gezamenlijk project van het Studentenpastoraat Enschede (SPE) en het Conservatorium van de Hogeschool Enschede. Deze oecumenische kerkdienst in de Veertigdagentijd wordt gehouden in de middagpauze, van kwart voor één tot kwart over één en is voorbereid door studenten van de afdeling kerkmuziek van het conservatorium. Muziek zal uiteraard een grote rol spelen in deze viering, die als thema draagt 'De boom des levens'. Iedereen is van harte welkom.

Viering:

Zondag 3 maart 1996 : Tweede zondag in de veertigdagentijd. Wij vervolgen het gesprek van Mozes en de Eeuwige bij de brandende braamstruik (Ex.4). Voorganger: Kees Kuyvenhoven. Plaats: Boerderij. Aanvang: 10:30 uur.

Bereikbaarheid pastores:

Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Vacature R.K.pastor, tijdelijk: drs Gert van de Bunt, tel. 0754-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

SRD Studentenvakbond SRD

Vrijhof eerste etage naast Bibliotheek, kantoor dagelijks geopend van ca. 09.00 - 13.00 uur, tel. 053-4895236 of intern 4033

OV-restitutie: de definitieve handelswijze wat betreft de OV-restitutie is als volgt:.. Ondanks diverse bemiddelingspogingen van de SRD met zowel IBG als het college van beroep studiefinanciering kan er geen algemeen beroep in worden gesteld. Studenten die zich bij de SRD hebben ingeschreven: omwille deze zaak krijgen jullie, samen met uitputtende informatie, direct een mailing waarin wij adviseren in beroep te gaan tegen de negatieve beschikking van de IBG aangaande jullie zaak. Dit beroep vraagt om een eenmalige investering van 50 gulden (griffierecht), die bij winst worden terugbetaald. Aan studenten die nog geen verzoek tot OV-restitutie hebben ingediend: bij de SRD is genoeg info aanwezig om jullie alsnog ervan te overtuigen dat deze weg hoogst waarschijnlijk tot een teruggave van ingehouden OV-geld kan leiden. Voor alle info aangaande deze en andere zaken kun je altijd bij ons terecht.

Kledinglijn SRD: de nieuwe kledinglijn is van start gegaan. Er zijn nieuwe shirts en jacks met het nieuwe logo. Te bestellen/kopen SRD-kantoor

Reünie: we hebben een geslaagde reünie achter de rug (27 januari j.l.). VOS is opgericht (vereniging oud SRD'ers). Mensen die hiervan lid willen worden kunnen dit melden.

Diversen

Bellettrie Bibliotheek

Maandag 11 maart is er om 20.00 uur weer een algemene ledenvergadering van de Bellettrie Bibliotheek. De geplande agendapunten zijn financieel en secretariele jaarverslagen, het beleidsplan voor de komende jaren en de definitieve ruimteovereenkomst. Verdere informatie wordt bekendgemaakt in de Bellettrie.

Jongleervereniging 'trouballs'

Vanwege de verbouwing in de Vrijhof is het jongleren tot nader order verplaatst naar het speakerscorner in de Bastille. Dag en tijd blijven gelijk: woensdagavond vanaf 20.00 uur. Aspiranten zijn welkom. Neem indien mogelijk zelf materiaal mee. Verdere info bij: Arwin v.d. Bos 053-4309779 [email protected]; André v.d. Bos 053-4338586 [email protected]; Bas ten Hoope 5088 [email protected]

Centrale Bewoners Raad

De Centrale Bewoners Raad organiseert dinsdag 26 maart een excursie naar 'Vliegbasis Twenthe'. Kosten f 5 per persoon. We zullen op de fiets naar de vliegbasis gaan. Geef je nu op bij Niels Edens, Campuslaan 35-215 (tel.5088, [email protected]) of bij Joost Bekkers, Witbreuksweg 381-113 (tel.5132, [email protected]). Inschrijving is ook mogelijk op het kantoor van de CBR. Wees snel, want er kunnen maximaal 48 personen mee! Bij overinschrijving krijgen bewoners van de Campus voorrang. De inschrijving sluit op 17 maart.

Op 12 maart a.s. worden er weer Algemene Tranchevergaderingen gehouden. De belangrijkste ontwikkelingen in de verschillende wijken van de Campus zullen hier besproken worden. Als je nog onderwerpen op deze vergadering besproken wil hebben, neem dan contact op met de verschillende Tracheraadvoorzitters: Wilfred (Calslaan Nieuw, tel. 5035), Jelle (Calslaan Oud, tel. 5011), Niels (Campuslaan, tel. 5088), Otto (Matenweg, tel. 5118) en Joost (Witbreuksweg, tel. 5132).

De Centrale BewonersRaad is te bereiken op Matenweg 34 en onder telefoonnummer 8036. Het spreekuur van de CBR is iedere woensdag tussen 12.30 en 13.30 uur.

Carrièreweek 1996

Van 25 t/m 28 maart organiseert AIESEC de Carrièreweek. Je kunt je nog voor drie programma-onderdelen inschrijven. Ten eerste de Oriëntatie Arbeidsmarkt (ma 25 maart), een dag met als hoofdthema's 'Ondernemen en Carièreplanning', ten tweede de Sollicitatie Training (di 26 maart) verzorgd door het professionele outplacement-bureau Raadgevend Bureau Claessens Hengelo, en verder de Bedrijven Presentaties (wo 27 maart). Bereid je voor op je toekomst en schrijf je in voor de Carrièreweek 1996! Inschrijven voor 23 februari in het AIESEC-kantoor (BB 100a) of bij de stand in het sportcentrum.

Radio Drienerlo

Radio Drienerlo. Luister naar 96.0 FM op de hele campuskabel. Elke Maandag t/m Donderdag 's avonds van 21.00 uur tot 23.00 uur en dinsdag en woensdag zelfs al om 19.00 uur. Dit alles vanuit de spelonken van de Vrijhof. Donderdag (22/2) om 21.00 uur Mixed up in Wonderland; maandag (26/2) 21.00 uur: Hardcore Business; dinsdag (27/2) 19.00 uur: Grindpad en 21.00 uur: Ranja Radio; woensdag (28/2) 19.00 uur: Paul'2 en 21.00 uur: CandleCool; donderdag (29/2) 21.00 uur: Mixed up in Wonderland. De VCD geeft ook het electronische omroepblad uit. Je kunt het omroepblad vinden in de Newsgroep: UTWENTE.ANOUNCE (elke vrijdag een nieuwe versie). Je kunt je ook aboneren. Stuur e-mail [email protected] met als tekst SUBSCRIBE OMROEPBLAD. Reaktofoon 5235 (bgg. 5208). e-mail naar [email protected]

Jonge Democraten Twente

De Jonge Democraten Twente discussiëren op 26 februari in café Mark Twain aan de Walstraat 41, over het Nederlandse industriebeleid. Vragen als: 'zijn er in Nederland voldoende bestaansmogelijkheden voor hoogwaardige technologie?' 'Hoe zou het industriebeleid voor de 21ste eeuw eruit moeten zien?, zullen aan de orde komen. Enkele gastsprekers van de landelijke JD werkgroepen Sociale Economie en Milieu zullen hierover van gedachten wisselen. Maar er is vooral behoefte aan een bijdrage door techniekstudenten. Je hoeft hiervoor geen JD-lid te zijn.

CSV Alpha

Aanstaande zondag gaan we gezamelijk naar een dienst van de Oud Katholieke Kerk in de kapel van het Stadsmaten ziekenhuis in Enschede. De dienst begint om 17.00 uur. Aansluitend is er een Alpha-diner op de Vuige Basterds. Opgeven hiervoor is noodzakelijk! Wil je meer info of mee(eten) en weet de kapel en/of de Vuige Basterds niet te vinden bel dan Bastiaan: 074-2429212. Binnenkort is er een zusterweekend met een feest, kerkdienst, themabespreking, lezing treasure-hunt en nog veel meer. Het is in het weekend na de tentamens: 8, 9 en 10 maart. Ook tijdens de tentamens is de societeit Vivaan gewoon geopend; elke woensdag vanaf 21.00 uur. Je vindt Vivaan onderin de Bastille.

APOLLO zoekt bestuurslid

Apollo zoekt per direct een nieuw bestuurslid. Apollo is de belangenbehartiger van de culturele verenigingen en overige gebruikers. We onderhouden contact met allerlei instanties binnen de campus en komen daar op voor cultuur. Ook proberen we problemen te signaleren en mee te denken met oplossingen. Daarnaast hebben we een aantal commissies onder ons zoals KunstzOnnig, de themanacht-commissie en OUT. Apollo kost ongeveer 12 uur per week, en je moet minstens een jaar beschikbaar zijn. Als vergoeding krijg je 3 mnd auditorensteun per jaar en een maandelijkse bestuursvergoeding. Het is in ieder geval een leuk en leerzaam jaar. Bel voor informatie Apollo-kamer (4894404) of Joep (4340942).

DJC/DSC

De met bijna een half duizend leden veruit de grootste studentenvereniging van Enschede nodigt al haar leden uit om op donderdagavond in de Sociëteit aan de Walstraat 45 tot en met 49 (telefoon 4324357) te komen borrelen. Tijdens de tentamenperiode zal de Sociëteit alleen op donderdagavond geopend zijn. Tevens is er dan de mogelijkheid om te eten, bijvoorbeeld in jaarclub- of dispuutsverband. Opgeven hiervoor kan voor maandagavond 21.00uur bij de heer van Hunen, telefoonnummer 4332055. Eerstejaarsgroeperingen dienen zich vòòr 1 maart a.s. schriftelijk bekend te maken (naam & samenstelling) bij de ab Actis I van de Interim-Senaat. De Interim-Senaat is telefonisch bereikbaar onder nummer 4328384.

ASV Taste

De tentamenperiode is weer begonnen. Dit houdt voor de sociëteit in dat deze op openingsavonden iets eerder zal sluiten. De openingstijden in de tentamenperiode: zondag van 21.00 uur tot 24.00 uur, dinsdag van 21.00uur tot 24.00 uur en donderdag van 21.00 uur tot 2.00 uur. Veel succes met de tentamens! Taste, sociëteit Antigoon, Oude Markt 18, tel:4326238.

FSST Tsjerk Hiddes

Om't it nijs altyd nijsgjirrich is, lyke it ús ek tige nijsgjirrich om in kear te sjen hoe't it nijs makke wurd. Dêrom gean wy op 15 maart nei de Ljouwerter Krante. Om 14:00 oere wurde wy ferwachte. It duored oant 16:00 oere. Dit is dan miskien in moaie gelegenheid om werris thús te sjen.

En om't wy alles in kear dien haw moatte, gean wy op 21 maart te kloatsjitten yn de bosken rûnom Enschede. Wy sammelje om 14:00 oere by Calslaan 6. Eltsenien dy't in kloat hat (begryp my net ferkeard) wurd fersocht die mei te nimmen. Nei in slache striid kinne we noch in burgje drinke om de kjeld ferdriuwen. Eltsenien noch hieltyd in soad sukses tawinske mei de tentamens !!!

AEGEE

AEGEE-Groningen nodigt jullie uit voor de volgende activiteiten: 13 maart, Cocktails and Chippendales; 27 maart, Paasfeest. In Aalborg kun je van 6 t/m 10 maart deelnemen aan het seminar 'Intercultural Communication'. Van 25 t/m 29 maart zal in Rotterdam het congres 'Manage to survive' plaatsvinden. Zoals jullie weten is de societeit verhuisd naar 'Down Under', Brinkstraat 81, op de hoek van de Oldenzaalsestraat en de Boulevard. Als je je wilt opgeven voor een of meerdere van deze activiteiten of gewoon informatie wilt, kun je ook langs komen op de AEGEE-kamer: Vrijhof 232 (053-4892207) of e-mailen naar [email protected].

Amnesty International

Wij zijn momenteel oa. bezig (specifiek de PIRAN-groep) met een actie waarbij we aandacht vragen voor de situatie van vrouwen in Indonesië en Oost-Timor. De actie is gebaseerd op het rapport 'Women in Indonesia & East Timor; Standing against repression'. Het is de bedoeling dit rapport in de publiciteit te brengen en aandacht te vragen voor de erbarmelijke omstandigheden van vrouwen in gevangenissen, waar ze onder andere gemarteld en seksueel misbruikt worden. Wil je meehelpen, of wil je gewoon meer weten over deze actie, dan kan je Tijs bellen: 4339709.

De EAFRAN-groep is bezig met de afronding van een actie voor Kenia. Daar wordt regelmatig na martelingen en mishandelingen medische zorg geweigerd. Bij deze actie worden rapporten en brieven gestuurd naar onderwijsinstellingen in Kenia, waarin informatie wordt gegeven over de mensenrechten. Voor meer informatie kan je bij Aleid terecht: 4775729.

Culturele Cursussen

Vergeet niet je in te schrijven voor de culturele cursussen van de Vrijhof in het derde trimester. Er is nog plaats bij: schilderen (landschap naar werkelijkheid en fantasie); zeefdrukken (vrije vormgeving); kijken naar kunst III; creatief lassen (gevorderden); accessoires van papier maché; schrijven van toneelteksten; geschiedenis van Twente; vertelworkshop; masterclass Toneel; harmonieworkshop. Geef je op bij BCC, kamer 28, tel. 4894403. Raadpleeg de jaarkrant van het BCC of de speciale gele cursusfolder voor meer informatie.

Drinkwatervoorziening in Texistepeque (El Salvador)

SVO (Studenten Voor Ontwikkeling) organiseert dit jaar voor de vierdekeer een werkkamp in Latijns Amerika. Dit jaar bestaat het project uit de bouw van een stuwdam en een 4 km lange waterleiding naar de dorpen Azacualpa en Chilcuyo (gemeente Texistepeque, El Salvador). Er zijn nog plaatsen beschikbaar in de groep van deelnemers (ongeveer 30 studenten uit verschillende nederlandse universiteiten). Bel voor meer informatie met Juleon (overdag 053-4893161, `s avonds 074-2502884).

ESTIEM Enschede

De winnaars van de kwalificatie ronde voor TIMES Enschede zijn: Arnoud Hartog, Arnoud Koning, Marc Wittingen en Astrid Wijlhuizen. Zij zullen het opnemen tegen de teams uit Cambridge, Parijs, en nog acht andere universiteiten uit Duitsland en Belgie om de vliegtickets te winnen in de Westerse Finale. Deze vindt plaats van 19 t/m 21 maart # Naar aanleiding van deze managementgame zal op 20 maart The Boston Consulting Group een lezing houden over consulting. Voor iedereen toegankelijk. # Voor deze Westerse finale zijn wij op zoek naar hosts om de buitenlandse deelnemers onderdak te kunnen bieden. Vind je het wel wat om 3 dagen met buitenlanders te kunnen feesten, neem dan contact met ons op (Ruben - 053-4895113) of schrijf je in op het ESTIEM-bord.

Studieverenigingen

ConcepT

Tijdens de begeleidings- en tentamenweken is de kamerdienst gewijzigd. Een bestuurslid zal in de middagpauze van 12.30 - 13.45 uur op de ConcepT-kamer aanwezig zijn * De opgavenbundel Inleiding Verwoerswetenschappen is voor f5 op de ConcepT-kamer verkrijgbaar * Heb je de boekenlijst of ConcepTueel niet ontvangen, neem dan even contact op met het bestuur * Heb je interesse in zomercursussen, lees dan de brief van de Stichting Universiteitsfonds op het ConcepT-bord * De eerste ouders hebben zich al voor de ouderdag aangemeld. Zorg ervoor dat ook jouw ouders op de ouderdag aanwezig zijn (19 april) * De foto's van het nieuwe bestuur en de excursie naar Rotterdam zijn klaar, nabestellen kan op de ConcepT-kamer * Tenslotte wenst het ConcepT-bestuur iedereen veel succes met de tentamens en zie je het even niet meer zitten kom gerust even langs op de ConcepT-kamer * Het nieuwe faxnummer is per 10-10-95 gewijzigd in 053-4892511. Voor meer informatie, toets of draai, telefoonnummer 053-4893884. Verder is ConcepT ook bereikbaar via het E-mail: [email protected] of [email protected]@bk .

Inter-Actief

De studievereniging Inter-Actief viert van 6-10 mei 1996 haar vijftienjarig lustrum! De Lustrumcommissie organiseert speciaal voor het lustrum diverse activiteiten, waarover binnenkort meer. Iedereen succes gewenst in de tentamenperiode. Je kunt nog een tentamenbundel aanschaffen bij IAPC. Zo'n bundel helpt bij een goede voorbereiding # Je kunt je nu al inschrijven voor de Batavierenrace! (zaterdag 27 april). De inschrijflijst hangt op het prikbord # Berlijn: inschrijven kan tot 1 maart # Dinsdag 12 maart om 17.00 uur lustrumborrel # Donderdag 9 mei 1996: Symposium 'Informatica in de toekomst', ter gelegenheid van het derde lustrum van de faculteit Informatica en de studievereniging Inter-Actief. Binnenkort meer informatie # Voor alle laatstejaars ligt eenNobiles ingenieursgids klaar, gratis af te halen op de IA-Kamer. Met informatie over doorstuderen, solliciteren en bedrijven vinden # Er zijn nog steeds jaarboeken af te halen # Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief, kamer in Hal-B kamer L224. #E-mail: '[email protected]' #WWW: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/'.

TObias

Bata444race '96: versterk het 'TObias in Action'-team bij deze grootse estafetteloop # Weekend in Berlijn (20/21 april), inschrijving sluit 1 maart # 13 maart de Culturele Avond: wil je meedoen, stop je aanmelding in het postvakje van de Activiteitencommissie # actieve mensen worden nog gezocht voor het versterken van de volgende commissies: PR'cie, lustrumcommissie en de Symposiumcommissie.

Scintilla

Het bestuur van ETSV Scintilla wenst iedereen succes met zijn tentamens. Lever na afloop even een kopietje van je tentamen in bij Scintilla voor de SATE-bundels (in de SATE-bak) # Maandag 11 maart, 20.00 uur de Algemene Leden Vergadering, plaats: bunkerzaaltje; 12 maart bestuurswisselborrel, vanaf 16.00 in de kantine # Voor de SJACO (Scintilla's Jaarboek Commissie) zoeken wij nog enkele eerste, tweede of derdejaars. Kom eens langs in de Scintillakamer om te informeren naar wat je te wachten staat # Wij zoeken nog enkele eerstejaars EL-studenten die het leuk vinden om de ouderdag van 11 mei aanstaande te organiseren. Kom even langs bij Scintilla voor meer informatie # Op 26 maart excursie naar HSA. Er zijn nog een paar plaatsen over; schrijf je snel in # Speciale prijskraker bij de STORES: Quad Speed CD-ROM drive voor f149,-. # Nieuw bij de STORES: de STORES on the Rocks actie, kom eens langs om te informeren # Scintilla is bereikbaar per telefoon (053) 489 2810 , fax (053) 489 1068 en per Email [email protected]

Stress

In de loop van volgende week verschijnt de eerste editie van het geheel vernieuwde Stress-bulletin: de Stress Press! Dit medium kent géén censuur, plaatst wèl alle ingezonden brieven (dit in tegenstelling tot andere informatieve media die op de UT verspreid wordt, maar dit terzijde) en is bovenal leuk om te lezen. Alle leden krijgen een exemplaar in de brievenbus # ESTIEM is van plan een symposium te organiseren dat als thema 'Open EDI' heeft. Hiervoor zoekt ESTIEM nog mensen die mee willen werken aan het congres, dat volgens de planning begin 1997 plaats zal vinden. Inschrijven kan op het ESTIEM bord # Gala: informatie staat op de uitnodiging die alle Stress-leden in de bus gekregen hebben # Op 28 maart is er een symposium, getiteld TBKarrière. Afgestudeerde TBK-ers vertellen over hun eigen loopbaan # Voor de halve finales van de TIMES managementcompetitie, die in Enschede gehouden worden, zijn dagactivisten nodig. Aanmelden kan op het ESTIEM-bord. # Mensen die graag mee willen met de intercontinentale TRAIN-studiereis naar het Taiwan en Korea kunnen in de Stresskamer een case afhalen, die voor vrijdag 23 februari ingeleverd dient te worden # Voor vragen, opmerkingen, koffie en vooral gezelligheid: kom naar de Stress-kamer. Voor verdere informatie over Stress, bel (489)3527.

Sport

Euros

Heb je je nog niet aangemeld voor het fantastische GALA, doe dit dan meteen op het onderstaande telefoon/antwoordapparaatnummer. Verder is op woensdag 13 maart de eerste navigatielezing (in de Vrijhof). Komt allen en leer navigeren!!! Wat er ook weer aan zit te komen, is de voorjaarsintroductie. Dit evenement is voor (nog-)niet-leden, en wordt gehouden in het weekend van 20 en 21 April. Je kan je hiervoor opgeven bij Martine (tel: 053-4304246). Voor het GALA en andere inschrijvingen, bel: 053-4335079).

Menu

Week 9

ZATERDAG 24 FEBRUARI

Cellerysoep

***

Gegratineerde Tortellini met

Ham en Champignons-Roomsaus

Doperwten-Rauwkostsalade buffet ***

Keuze nagerecht

ZONDAG 25 FEBRUARI

Heldere ossestaartsoep

***

Varkenssteak-Stroganoffsaus

Snijboontjes-Rauwkostsalade buffet, Carré of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagrecht

MAANDAG 26 FEBRUARI

Champignonsoep

***

Hutspot-Verse worst of Speklapje

Vleessaus of Gegratineerde Spaghetti Bolognaise

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 27 FEBRUARI

Minestronesoep

***

Gebakken Visfilet of Visgratin

of Vleesgerecht-Currysaus

Wortelen en Doperwten

Rauwkostsalade buffet-Frites of

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 28 FEBRUARI

Mexicaanse bonensoep

***

Griekse Moussaka-Tomatensaus

Gebakken gesauteerde groente Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 29 FEBRUARI

Franse uiensoep

***

Rollade-Vleessaus

Andijvie á la créme of

Keuze groente Rauwkostsalade

buffet-Gebakken of Gekookte

aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 1 MAART

Groentevermicelliesoep

***

Roomschnitzel Haway-Kerrieroomsaus

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardapplen

***

Keuze nagerecht

_______________________________

VEGETARISCH

_______________________________

MAANDAG 26 FEBRUARI

Champignonsoep

***

Bonengoulash-Gebakken gemengde

groente-Rauwkostsalade buffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 27 FEBRUARI

Groentevermicellisoep

***

Sojaschnitzel-Currysaus

Wortelen en Doperwten-Rauwkostsalade

buffet-Frites of Gek. aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 28 FEBRUARI

Mexicaanse bonensoep

***

Omelet met Champignons

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet Roomaardappelen met Peterselie

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 29 FEBRUARI

Franse uiensoep

***

PIZZA-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

C A F E

h a p a a n d e t a p

Balinese schotel,

Pikante vleesschotel met groente,

rijst, rauwkostsalade

B R A S S E R I E

D e S o c i ë t e i t

Maandag26 + Dinsdag 27 februari

Jagerschnitzel, verse groente, rauwkostsalade, gebakken aardappelen, lyonaise

Woensdag 28 + Donderdag 29 februari

Wintervorststoofschotel, verse groente, rauwkostsalade, gebakken krielaardappelen