INFO

| Redactie

Algemeen Bureau Internationale Samenwerking - Het beurzenaanbod voor Frankrijk voor het jaar 1996/1997 wordt helaas ingetrokken. De reden hiervoor is het feit dat Frankrijk de onderwijsuitwisseling met Nederland op een andere manier gaat invullen en dat daardoor de beurzen komen te vervallen. - Studenten die zich de komende weken ivm hun Erasmus- of Stirbeurs of andere zaken dienen te melden bij d

Algemeen

Bureau Internationale Samenwerking

- Het beurzenaanbod voor Frankrijk voor het jaar 1996/1997 wordt helaas ingetrokken. De reden hiervoor is het feit dat Frankrijk de onderwijsuitwisseling met Nederland op een andere manier gaat invullen en dat daardoor de beurzen komen te vervallen.

- Studenten die zich de komende weken ivm hun Erasmus- of Stirbeurs of andere zaken dienen te melden bij de Mobiliteitsfunctionaris Joke Heisterkamp, worden verzocht dit alleen te doen op elke dinsdag, woensdag of donderdag tussen 10.00 en 13.30 uur in de Boerderij.

- Mededeling van S.M.I.T.

Woensdag 14 februari organiseert Stichting S.M.I.T. een grote aktiviteit voor alle buitenlandse studenten die op dit moment aan de UT studeren. We eindigen deze dag met een groot feest in de (nieuwe) societeit van AEGEE waar ook alle mentoren van harte welkom zijn. Dus als je op dit moment mentor bent, of wanneer je in het verleden wel eens een student hebt opgevangen en het lijkt je leuk de nieuwe groep buitenlandse studenten te leren kennen, dan ben je van harte welkom vanaf ongeveer 22.30 uur in de AEGEE societeit. De nieuwe sociëteit heet 'Down Under', adres Brinkstraat 81, op de kruising van de Oldenzaalsestraat en de Boulevard, onder de HTS. Als je informatie wilt hebben over het feest of over het mentor zijn in het algemeen, kun je bellen naar Ceciel Meys, tel: 053-4895036, of elke dag tussen 12.30 en 13.30 naar de S.M.I.T.kamer in de Vrijhof, tel. 053-4894052.

Opdrachten Wetenschapswinkel

- De Wetenschapswinkel zoekt een student Bestuurskunde (v/m) die voor de Enschedese Samenwerkende Organisaties Allochtonen (E.S.O.A.) onderzoek wil doen naar: ervaringen van Enschedese allochtonen met de behandeling van klachten ten aanzien van de woonsituatie. Onder de achterban van E.S.O.A. leeft het idee dat er verschilen zijn tussen de wijze waarop woningbouwverenigingen omgaan met vragen en klachten van enerzijds autochtonen en anderzijds allochtonen. Daarom wil de Werkgroep Huisvesting van E.S.O.A. inzicht krijgen in de wijze waarop in Enschede woonachtige allochtonen hun woonsituatie beleven. Men is in het bijzonder geïnteresseerd in de ervaringen die de achterban heeft met de behandeling van vragen en klachten door woningbouwverenigingen. Ter beantwoording van deze vraag zou kunnen worden gedacht aan een onderzoek waarin gelijke aantallen migranten en autochtone Nederlanders worden geinterviewd, teneinde te vergelijken of de ervaringen van allochtonen afwijken van die van autochtonen.

Uitvoering van de opdracht zou plaats kunnen vinden in het kader van het vak Practicum Bestuurskundig Onderzoek (178220). Heb je interesse? Neem dan contact op met: Jelle Smit (WeWi, tel. 3942) of Peter Hulsen (TW-C102a, tel. 3268).

- De Wetenschapswinkel zoekt een student (v/m) die onderzoek wil doen voor Humanitas, afdeling Enschede. Het gaat hierbij om een vooronderzoek ten behoeve van kansarme allochtone jongeren, zo mogelijk met behulp van succesvolle allochtone jongeren. Het doel is het starten van projecten die zullen worden uitgevoerd door vrijwilligers, ondersteund door een professional. Het onderzoek zal deel uitmaken van een landelijke projectgroep, onder leiding van een coordinator. Samenwerking is dus mogelijk en gewenst.

Het onderzoek kent de volgende vragen: Wat zijn volgens allochtone jongeren zelf de meest heikele problemen waar ze tegen aan lopen in de nederlandse samenleving (te denken valt aan toeleiding arbeidsmarkt, discriminatie, cultuurproblemen, relatieconflicten, kreeftgedrag, enzovoorts)? Waar hebben allochtone jongeren het meeste behoefte aan? Wat zijn hun wensen ten aanzien van de nederlandse samenleving? Hoe kijken hulpverleners die met en voor allochtone jongeren werken hier tegen aan? Welke projecten zijn er in het verleden gestart, door wie en met welk resultaat? In hoeverre zijn succesvolle jongeren georganiseerd? Bekend is een organisatie van Turkse Twentse academici. Zijn er ook andere organisaties? Tegen welke problemen lopen deze organisaties aan? En welke steun zouden ze van Nederlandse organisaties en specifiek Humanitas kunnen gebruiken Wat zouden ze zelf kunnen bieden?

Het onderzoek moet uitmonden in conclusies en concrete aanbevelingen voor Humanitas. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met: Carla Veldkamp, TWRC C 108, tel: 4055; Jelle Smit, Wetenschapswinkel, Vrijhof 16, tel: 3942.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 25 januari 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het CvB heeft de heer mr.ir. Louet Feisser benoemd tot hoogleraar Bescherming van Technische Kennis en Octrooibeleid voor 0,1 fte per 1 maart 1996 voor 3 jaar. Het betreft een 0-aanstelling.

Het CvB heeft het programma van eisen vastgesteld t.b.v. verbouw BB-gebouw en geeft FB de opdracht het plan verder uit te werken.

Vier-/vijfjarige cursusduur generatie 1994 en studiefinanciering. Het CvB heeft besloten: alle studenten van de generatie 1994 die thans alsnog opteren voor een verlengde cursusduur van 210 SP, in een curriculum dat aan de randvoorwaarden van MOCW voldoet, kunnen in aanmerking komen voor een extra half jaar ROTS-financiering te verstrekken door de UT; voor het extra half jaar ROTS-financiering voor studenten van de generatie 1994 die een verlengd programma van 210 SP volgen als studievoortgangseis in de ROTS-regeling de voorwaarde te handhaven (zoals deze thans in de ROTS-regeling staat) van minimaal 126 behaalde SP na 5 jaar.

Het CvB heeft de besturen van de faculteiten en onderzoekinstituten uitgenodigd een voorstel in te dienen voor het PIONIER-OSF programma. De procedure wordt ingericht op een toekenning in 1996, met omvang van Mf 1.

Het CvB heeft een nadere toelichting gevraagd aan de UBAC op het UBAC-advies d.d. 6-10-95 op het financieel meerjarenplan UB 1996-1999.

Het CvB heeft een adviesaanvraag aan de CCO geformuleerd over het financieel meerjarenplan UB 1996-1999.

Het CvB heeft een adviesaanvraag aan de CCR geformuleerd over het financieel meerjarenplan UB 1996-1999.

Promoties

Franciscus Cornelis Visser op 15 februari 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Promotor is prof.dr.ir. J.J.H. Brouwers. Titel: On the flow in centrifugal impellers

Lu Liu op 22 februari 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Promotor is prof.dr.ir. N.J. Mulder. Titel: Geometric parameter estimationby cost minimization.

Geatse Jan Meester op 2 februari 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in zaal 2 vanhet collegezalencomplex. Promotor is prof.dr. W.H.M. Zijm. Titel : Multi-resource shop floor scheduling.

Peter Jozef Maria Serrano op 9 februari 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Titel: Alternating polyesteramides based on 1,4-butylene terephthalamide.

Caroline Dorothea Sagel-Ransijn op 23 februari 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Promotoren zijn prof.dr.ir. H. Verweij en prof.dr.ir. A.J. Burggraaf. Titel: Nanostructured zirconia ceramics by gel-precipitaion processing, microstructure and mechanical properties.

Willem Gerardus ter Stal op 29 februari 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Promotoren zijn prof.dr.ir. N.J.I. Mars en prof.dr. F.M.G. de Jong. Titel: Automated interprtation of nominal compounds in a technical domain.

Koesmawan op 9 februari 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Promotoren zijn prof.dr. E.W. Hommes en prof.dr.ir. E.J. de Bruijn. Titel: Textile export marketing and technology acquisition efforts in the Indonesian textile industry: a case study.

Joanna Aneta Wolska op 29 februari 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Promotor is prof.dr. W. Wei. Titel: Mechanical properties and phase transformations of mechanically milled and consolidated Ni-35AT.%Al .

Onderwijs

Alle faculteiten

Doctoraalcollege Industriële Elastomeren (135525)

Bij voldoende belangstelling zal Prof. Noordermeer (DSM) bovengenoemd college geven in het 3e trimester. Studenten wordt gevraagd zich op te geven bij Karin Hendriks of Sandra de Jonge (CT kamer 1358, tel. 2968/2974).

AIESEC

Heeft jouw bedrijf al eens bovenaan de Fortune 500-lijst gestaan? Heb jij wel eens in de raad van bestuur van een multinational gezeten? Weet jij hoe de binnenkant van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van VROM er van binnen uitzien? Ben jij wel eens met je vrienden op een geheel verzorgde reis naar Praag geweest? Kun jij op al deze vragen alleen maar NEE antwoorden, dan is het tijd om mee te doen aan de AIESEC International Management Game!! Met een groepje van vier of vijf mensen sta jij aan het hoofd van een MULTINATIONAL. Gedurende drie faxrondes (tijdsinvestering: 2 uur per ronde) moet jij bewijzen dat je het waard bent om mee te doen aan de landelijke finale bij het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van VROM in Den Haag. Als je deze finale wint dan kun jij met jouw groep op reis naar Praag, op kosten van Philips, DOW, Trouw en KPMG. Voor meer informatie kun je terecht bij AIESEC-Twente. Inschrijven kan t/m vrijdag 9 februari bij AIESEC-Twente, gebouw BB, Kamer 100A, tel: 053-4893959. E-mail: [email protected]

Gedrag in Organisaties

Ter voorbereiding op het tentamen van 6 maart bestaat vanaf week 7 een extra mogelijkheid te oefenen met het COO-programma. Vragen over alle hoofdstukken worden dan tegelijkertijd aangeboden in een programma. Plaats:praktikumzaal TBK.

Cursus Direktievoering

Het TSM Ondernemerscentrum is op 31 januari weer gestart met de cursus Direktievoering. Direkteuren van middelgrote en kleine ondernemingen leren een ondernemingsplan te maken, waarbij de gehele bedrijfsvoering kritisch moet worden bekeken. Het TSM Ondernemerscentrum biedt aan D-studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen door een student als adviseur te koppelen aan een ondernemer, om zo assistentie te verlenen bij het maken van een ondernemingsplan. Deze assistentie wordt gehonoreerd met een capita selecta vak van 2,5 tot 4 SP. Er zijn nog drie plaatsen beschikbaar! De cursus en de begeleiding door de student lopen van januari 1996 tot eind juni 1996. Vereiste voorkennis: Bij voorkeur de vakken Financieel Management, Strategisch Management en een Doctoraal Marketing vak. Voor inschrijving of nadere inlichtingen kan men terecht bij prof.dr.ir. W.E. During, kamer BB-333, tst. 4531, of bij mw. A. Weegerink, KCT-gebouw, kamer H-209, tst. 3484.

Stages/afstuderen bij Shell, Procter & Gamble of Unilever

Heb je interesse in een topstage bij Shell, Procter & Gamble of Unilever, kom dan langs op onze vestiging voor een gesprek. Bel eerst even om een afspraak te maken met Peter Hagedoorn. Op onze vestiging liggen folders en inschrijfformulieren, die je meekrijgt na het gesprek. Shell, Procter & Gamble en Unilever kunnen stageplaatsen/afstudeerplaatsen creëren voor studenten van alle studierichtingen. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: 053-4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Win een reis naar New York of Parijs!

Ben jij een vergevorderde doctoraalstudent(e) en tenminste in je derde jaar? En wil je naast je studie relevante praktijkervaring opdoen? Schrijf je dan nu vrijblijvend en gratis in bij Integrand en maak kans op een vliegreis naar Parijs of naar New York voor twee personen (inclusief overnachtingen). Voor meer informatie kun je terecht op de vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

BSK

Colloquia

Claus Hormann over: Van aanvraagformulier naar schade-uitbetaling? Een routebeschrijving voor het inzichtelijk maken van de administratieve organisatie, uitgevoerd bij Zilveren Kruis Verzekeringen; 22 februari 1996, 15.30 uur, TW-C238.

Berny Zwiers over: Democratie in ontwikkeling. Een vergelijking van het

democratiseringsbeleid van de Wereldbank, het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking en de Nederlandse medefinancieringsorganisaties aan de hand van de liberale democratietraditie; 14 februari 1996, 15.30 uur, TW-A101.

Statistiek I (153013) - groep 4

Voor: P-studenten BSK

In verband met de voorlichting op vrijdag 9 februari a.s. vervalt het werkcollege Statistiek I voor groep 4 in zaal WB-T809 het 3e en 4e uur.

StudentenOverleg Bestuurskunde

Voor: Alle BSK studenten

Binnenkort worden er weer verkiezingen gehouden voor de student-leden van de opleidingscommissie en de faculteitsraad. Het is heel belangrijk om dat de komende tijd even goed in de gate te houden, want bij te weinig uitgebrachte stemmen verliezen de studenten een zetel in de faculteitsraad. Nog belangrijker is het dat zich zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor de tentamens weer beginnen, voldoende studenten kandidaat stellen voor deze functies. Vandaar deze oproep.

Studenten bepalen voor een deel wat er op allerlei gebied gebeurt binnen de faculteit. Zeker wat betreft het onderwijs is deze inbreng van groot belang. Concreet zijn we dus nu op zoek naar mensen die hier hun steentje aan willen bijdragen.

4 studenten worden gekozen voor de opleidingscommissie en bij voldoende opkomst 3 studenten voor de faculteitsraad. De opleidingscommissie komt een keer in de maand bijeen, de faculteitsraad wat vaker. Aanwezigheid bij de vergaderingen en het doorlezen van de stukken is heel belangrijk. Ook het feeling houden met wat er op de faculteit gebeurt hoort daar vanzelfsprekend bij. Mensen die meer hierover willen weten en/of zich kandidaat willen stellen worden verzocht voor 16 februari contact op te nemen met een van de huidige student-leden of onderstaande personen of te vragen op de Sirius-kamer. Pieter Hoekstra (053-4358189) [email protected] of Gerald-Jan Ellen (053-4319952) [email protected] of Marleen Visser (053-4327919) of Nicky Bouwers (053-4340402).

Carrièreweek

Zie onder Diversen.

CT

Industrieel Onderhoudsmanagement (181018)

Voor: TBK D3, WB en CT

Zie mededeling onder TBK.

College Ingenieur in Bedrijf (162313)

Voor: CT studenten

Het eerstvolgende colllegeblok vindt plaats op 12 en 13 februari. Zie verder onder onderwijsmededelingen W&M.

EL

Doctoraalvoordracht

M. Brambring over: Ontwerp en realisatie van een toestandsterugkoppeling voor een lineaire motor; 14 februari 1996, 14.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

G. Hoogzaad over: CMOS ringoscillatoren; 16 februari 1996, 14.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1228.

D.E. Bos over: Focussingservo voor Hoogtemeting; 16 februari 1996, 11.00 uur, EL/TN gebouw, zaal 3.164.

Werkvergadering NERG

Voor: alle studenten

Dinsdag 27 februari a.s. zal in collegezaal CC4 door het NERG een werkvergadering worden georganiseerd. In deze werkvergadering zal aandacht worden besteed aan de verschillende wijzen waarop de capaciteit van de glasvezel door golflengte multiplexing kan worden verhoogd. Deze werkvergadering is, na aanmelding, gratis toegankelijk voor leden van het NERG en studenten van de U.T. Aanmeldingskaarten zijn tot 20 februari verkrijgbaar bij R.F. Wasenaar, EL-TN gebouw, kamer 3236.

Wijziging sluitingsdatum prijsvraag NERG

Het Nederlands Elektronica- en Radio Genootschap heeft zoals reeds eerder is aangekondigd een prijsvraag uitgeschreven ter gelegenheid van haar 75 jarig bestaan. De sluitingsdatum voor deze prijsvraag is verschoven naar 23 februari a.s. Verdere informatie is verkrijgbaar bij de studievereniging en de contactpersoon van het NERG: R.F. Wassenaar, tel.:489 2732, El/TN gebouw , kamer 3236.

College Ingenieur in Bedrijf (162313)

Voor: El studenten

Het eerstvolgende collegeblok vindt plaats op 12 en 13 februari. Zie verder onder onderwijsmededelingen W&M.

INF/BIT

Zaalwijziging Kantoorautomatisering (237110)

Het hoorcollege Kantoorautomatisering (237110) op dinsdag 5+6 wordt verplaatst van TW-C238 naar TW-B209.

Zaalwijziging Discrete wiskunde I (151050) 3e trim.

Voor: BIT P-studenten

Het hoorcollege Discrete wiskunde I (151050) op dinsdag 5+6 wordt verplaatst van TW-B209 naar EF-T4.

Chipkaartproject 'I S I' (thuis tentamencijfers inzien!)

De faculteit INF participeert in een proefproject - het Chipkaartproject 'I S I' - (samen met IBM en de faculteit TBK) waarbij een aantal studenten een chipkaartlezer voor thuis ter beschikking krijgt. Met de chipkaartlezer krijgt de deelnemer toegang tot de volgende toepassingen: thuis tentamencijfers inzien, saldo('s) van de elektronische beurs lezen, cijferslot wijzigen, wijzigen van voorkeurtelefoonnummers, experimenteren met de subset van de IBM MultiFunctionCard toolkit. Studenten die meedoen krijgen in februari 1996 de chipkaartlezer in bruikleen met enkele toepassingen voor op de PC. In april 1996 moet de functie om tentamencijfers te raadplegen klaar zijn. Alle INF- en BIT-studenten kunnen deelnemen. Om mee te kunnen doen moet de student thuis beschikken over een PC met Windows, een vrije serikle poort en een IP-verbinding met het UT-net (bv Dialback met SLIP). Voor het gebruik van de chipkaartlezer betaalt de student f 25,-- borgsom, welke wordt geretourneerd als de chipkaarlezer weer wordt ingeleverd. Aan het project is een prijsvraag verbonden. De deelnemer die de beste, nuttigste, origineelste of leukste toepassing ontwikkelt voor de chipcard, krijgt een IBM Phinkpad (notebook) t.w.v. ca. f 9500. Aanmelden voor dit project moet voor 15 februari 1996 geschieden: elektronisch via WWW-pagina http://www.cs.utwente.nl/ut/chipkaartof schriftelijk via een aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is bij BOZ-INF/BIT. Aan het project kunnen 100 INF- en/of BIT-studenten meedoen. Bij overintekening wordt geloot. Nadere inlichtingen zijn te krijgen bij Jan Melief (BOZ-INF/BIT), alleen 's morgens.

Doctoraalvoordracht

Jan Peter van der Bijl over: Intelligent Network Application Protocol converter; 28 februari 1996, 15.30 uur, INF L204 (Demozaal).

Specificatiemethoden (231800 en 211215)

De tentamens Specificatiemethoden voor BIT en INF (231800 en 211215) op 18 juni gaan niet door. Studenten die dit tentamen hadden willen maken dienen contact op te nemen met: BIT: Rom Langerak, INF-5039, tel. 3714, e-mail: langerak; INF: Rolf de By, INF-3011, tel. 3753, e-mail: deby.

Excursie stormvloedkering

Voor; INF P-studenten

De bus naar de stormvloedkering vertrekt a.s. vrijdag 9 februari om 8:00 uur precies. Verzamelen vanaf 07:45 op het plein voor het Informatica-gebouw. Lunchpakket meenemen. Op de terugweg zal de bus eerst langs het station van Hoek van Holland rijden. Verwachte aankomst op de UT: 18:30 uur.

Integrand

- Er moet voor een bedrijf in Almelo een onderzoek gedaan worden naar hoe de gegevensuitwisseling tussen de klant en de drukkerij gestroomlijnd kan worden. Ook moet er gekeken worden naar de mogelijkheden van digitaal aanleveren en andere nieuwigheden op dit gebied.

Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan gewoon even langs op onze vestiging.

- Integrand is voor een langdurige opdracht op zoek naar een enthousiaste (af)gestudeerde INF of TBK-I student(e) die zich al tijdens de studie heeft ingeschreven. De belangrijkste taak zal ten eerste die van een systeembeheerder binnen dit bedrijf zijn. Hij zal de dagelijkse gang van zaken op gang moeten houden en er voor moeten zorgen dat de problemen van de gebruikers worden opgelost. Ten tweede dient hij het huidige proces te analyseren en er zorg voor dragen dat over ongeveer twee jaar een nieuw pakket wordt geinstalleerd. De persoon geniet veel vrijheid binnen het bedrijf, krijgt veel verantwoordelijkheid en mag bijv. naar interessante seminars toe. De opdracht is full-time en duurt in ieder geval een jaar. Daarna zijn er mogelijkheden voor een vaste baan! De startdatum is zo snel mogelijk. Referentienummer 463.

Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan gewoon even langs op onze vestiging.

Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Carrièreweek

Zie onder Diversen.

TBK/CT&M

Aanvullend diktaat Toelevering en Prefab (226540)

Voor: CTM D2

Voor het vak Toelevering en Prefab (226540) is er binnenkort een aanvullenddiktaat verkrijgbaar bij de secretaresse: Dorette Olthof, WB N 106. Tijdens het tentamen zal niet gevraagd worden sommen uit te werken.

Industrieel Onderhoudsmanagement (181018)

Voor: TBK D3, WB en CT

Op 14 maart start het college Industrieel Onderhoudsmanagement (181018). Het college behandelt actuele ontwikkelingen in het onderhoud, met name de ontwikkeling van de uitvoerende technische dienst naar een geïntegreerde functie binnen de bedrijfsvoering. Deze functie heeft het technisch management tot taak: borgen en verbeteren van de prestatie van produktiemiddelen.

Onderhoud is bij uitstek een vakgebied waarbij techniek en bedrijfskunde samengaan. Kortom, essentiële kennis voor belangstellenden in produktie-organisaties, maar ook voor ontwerpers van produktie-installaties.

Voorbeelden komen uit de praktijk van o.a. Flexibele Produktie-Automatisering en Hoogovens Staal (onderhoudsbudget: 500 miljoen/jaar). Daarnaast wordt door de deelnemers zelf een bedrijf bezocht en doorgelicht.

Aanmelden voor het college kan nog tot 22 februari a.s. via de inschrijflijst op de 3e verdieping van het BB-gebouw (bij publikatieborden).

Vervallen tentamen Arbeidsrecht (189057)

Voor: TBK D3

Het schriftelijk tentamen voor Arbeidsrecht (189057) op 5 maart a.s. VERVALT. Daarvoor in de plaats komt een mondeling tentamen. Ingeschreven studenten kunnen hiervoor een afspraak maken met de secretaresse van de Vakgroep Bedrijfsrecht: Esther Ruijgh, tel.: (489)3519.

Opdracht bij AKZO Hengelo

Voor: TBK D3

Akzo Hengelo heeft een nieuw rooster ontworpen voor de vijfploegendienst. Het rooster wordt in het najaar als pilot in het zoutproduktiebedrijf ingevoerd. De verwachting is dat dit rooster de medewerkers beter zal bevallen. Maar is dat ook zo? Akzo zoekt een student die de reactie van de medewerkers op het nieuwe rooster onderzoekt. In het voorjaar zal een vragenlijst worden ontwikkeld, voor de zomervakantie wordt daarmee onderzocht hoe de medewerkers het huidige rooster ervaren en aan het eind van het jaar wordt de vragenlijst opnieuw gebruikt om te meten of het nieuwe rooster beter bevalt. De vakgroep HRM biedt een gevorderde student (of twee studenten) de kans in het kader van Personeelsmanagement Capita Selecta dit onderzoek uit te voeren. Informatie bij: Ir. Jan de Leede, BB 307 tel. 3648 óf bij Ir. Roelof Bleker, BB 328 tel. 3666.

Gedrag in Organisaties

Ter voorbereiding op het tentamen van 6 maart bestaat vanaf week 7 een extra mogelijkheid te oefenen met het COO-programma. Vragen over alle hoofdstukken worden dan tegelijkertijd aangeboden in een programma. Plaats: praktikumzaal TBK.

Colloquium

Jeanette Otte-Gaasbeek zal een voordracht houden over: het pré-operatief traject in het AZU: dat kan, nee dat moet beter! 23 februari 1996, 15.45 uur, BB6.

Integrand

- Integrand heeft op dit moment zeer veel opdrachten open staan op het gebied van kwaliteit. Hierbij valt te denken aan ISO-normeringen, het ontwikkelen van kwaliteitshandboeken en Total Quality Management. Heb JIJ interesses op hetgebied van kwaliteit, schrijf je dan NU gratis en vrijblijvend in bij Integrand!

- Er moet voor een bedrijf in Almelo een onderzoek gedaan worden naar hoe de gegevensuitwisseling tussen de klant en de drukkerij gestroomlijnd kan worden. Ook moet er gekeken worden naar de mogelijkheden van digitaal aanleveren en andere nieuwigheden op dit gebied.

Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan gewoon even langs op onze vestiging.

- Integrand is voor een langdurige opdracht op zoek naar een enthousiaste (af)gestudeerde INF of TBK-I student(e) die zich al tijdens de studie heeft ingeschreven. De belangrijkste taak zal ten eerste die van een systeembeheerder binnen dit bedrijf zijn. Hij zal de dagelijkse gang van zaken op gang moeten houden en er voor moeten zorgen dat de problemen van de gebruikers worden opgelost. Ten tweede dient hij het huidige proces te analyseren en er zorg voor dragen dat over ongeveer twee jaar een nieuw pakket wordt geinstalleerd. De persoon geniet veel vrijheid binnen het bedrijf, krijgt veel verantwoordelijkheid en mag bijv. naar interessante seminars toe. De opdracht is full-time en duurt in ieder geval een jaar. Daarna zijn er mogelijkheden voor een vaste baan! De startdatum is zo snel mogelijk. Referentienummer 463.

Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan gewoon even langs op onze vestiging.

- Integrand is voor een trainee-ship bij een Consultant Bureau op zoek naar een enthousiaste afgestudeerde TBK student(e) die zich al tijdens de studie heeft ingeschreven. Deze student zal eerst 3 maanden een aantal opdrachten uitvoeren waarna er bekeken wordt of er een vaste baan aan vast zit. De startdatum is zo snel mogelijk. Referentienummer 458.

Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan gewoon even langs op onze vestiging.

- Integrand is op zoek naar een enthousiaste TBK-i student(e) die de bedrijfsprocessen binnen een bedrijf wil automatiseren. Opdrachtduur: 3 maanden. In overleg part-time/full-time mogelijk. Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 461.

- Integrand is op zoek naar een enthousiaste TBK-i student(e) die de bedrijfsprocessen binnen een bedrijf wil automatiseren. Opdrachtduur: 3 maanden. In overleg part-time/full-time mogelijk. Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 461, of bel: Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: 053-4893909, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Carrièreweek

Zie onder Diversen.

TCW

Toets 'Psychologie van de Persuasieve communicatie' (168604)

Voor: D2-TCW-studenten

De toets van het vak Psychologie van de persuasieve communicatie (168604) zal worden gehouden op 7 februari a.s. tussen 10.00 en 12.30 uur in TW A 131.

Vak Communicatieve Vaardigheden: schriftelijk (168605)

Voor: D1-TCW-studenten

Abusievelijk staat er in het D1-rooster vanaf week 11 tot en met 21 op vrijdag 1e t/m 8e uur de verkeerde vakcode vermeld voor het vak 'CommunicatieveVaardigheden: schriftelijk'. De vakcode voor het vak is 168605 i.p.v. vakcode 168606. Voor het practicum van het vak 'Communicatieve vaardigheden: schrifelijk' (168605) worden de studenten verdeeld in twee groepen van maximaal 35 personen per groep (vrijdagochtend groep I, vrijdagmiddag groep II). Het is de bedoeling dat beide groepen even groot worden. Als U dit vak in het 3e trimester wilt volgen, kunt U zich vanaf maandag 5 februari a.s. tot en met vrijdag 23 februari a.s. voor één van beide groepen inschrijven. De inschrijflijsten liggen op de inschrijftafel van BOZ TCW.

TN

College Ingenieur in Bedrijf (162313)

Voor: TN studenten

Het eerstvolgende colllegeblok vindt plaats op 12 en 13 februari. Zie verder onder onderwijsmededelingen W&M.

TO

Doctoraalvoordracht

J.H.C. Koster over: het ontwikkelen van een methode voor projectonderwijs voor de afdeling Werktuigbouwkunde en Operationele Technologie aan de Hogeschool van Amsterdam; 23 februari 1996, 14.00 uur, L213.

TW

Wiskundige statistiek/Syntax-gestuurde vertaling

Op verzoek van de docent van het vak Wiskundige statistiek worden de

colleges op dinsdag als volgt gewijzigd: Het college Wiskundige statistiek wordt verplaatst van dinsdag 1+2 in TW RC103b naar dinsdag 5+6 in CT 2520.

Het college Syntax-gestuurde vertaling gaat van dinsdag 5+6 in INF-L204 naar dinsdag 1+2 in INF-L204.

WB

Tentamen Stijfheid en sterkte I

Voor: WB P-studenten (PBO), (115718). Datum: 12 februari 1996, 9.00 uur t/m 12.30 uur, Sportcentrum UT.

Practicum Experimenteel Trillingsonderzoek

Vak: Voortgezette Dynamica /Mechanische Trillingen (code 115742)

WB d2 trim.3.2 2,5/4SP

Het afronden van het vak VDMT vindt oa. plaats door het uitvoeren van een verplicht practicum. Dit practicum neemt een dag in beslag en kan in zelfsamen te stellen groepen van twee personen worden uitgevoerd. Het practicum wordt gehouden op een aantal dagen per week in de periode van 19 Februari (week 8) tot en met 4 April (week 14).Inschrijving voor dit practicum kan geschieden, middels een intekenlijst, vanaf maandag 12 februari as. om 11.00 uur in de kamer van de practicumbegeleider B.Wolbert, WB-W100. Hier is ook de practicum-handleiding kosteloos verkrijgbaar. Voor inlichtngen: tel: 4892445. Bert Wolbert.

Inschrijven voor de herhaaltentamens: Stijfheid en sterkte I (115718), Calculus II (152027), Grondslagen bedrijfseconomie (186002)

Voor WB P-studenten generatie 1995

Studenten die een onvoldoende hebben behaald voor 1 of meer van bovenstaande vakken, kunnen dit herkansen door zich voor maximaal 1 tentamen in te schrijven. Inschrijven voor 1 van bovengenoemde tentamens kan t/m 8 maart a.s. bij BOZ/WB. In het UT-nieuws van 14 maart a.s. zullen de tentamenzalen gepubliceerd worden.

Industrieel Onderhoudsmanagement (181018)

Voor: TBK D3, WB en CT

Zie mededeling onder TBK.

Campus en studentenleven

SPE

Vieringen in de Boerderij

In verband met de verbouwing van de Vrijhof zullen de vieringen met ingang van 16 februari in het Voorlichtingscentrum 'De Boerderij' gehouden worden. Kindernevendienst en oppas zijn op de tweede vloer van de Vrijhof rond het Pastoraatsplein. De ingang zal vanaf een bepaalde datum aan de zijkant (Sintelbaan - Bibliotheekingang) zijn. De kinderen verzamelen in het voorhalletje van de Boerderij en gaan dan gezamenlijk naar de Vrijhof.

As-woensdagviering

Woensdag 21 februari begint de Veertigdagentijd. Er is dan om 17.30 uur een korte viering. We zullen proberen of dat dan nog in de Vrijhof (Audiozaal) kan. Anders staat er een bord met verwijzing bij de receptie. Neem je palmtakje van vorig jaar mee! Voorganger is Jan de Jongh.

Vastenmaaltijd

Vanaf 21 februari (Aswoensdag) is er weer de mogelijkheid mee te doen aan de vastenmaaltijden. Plaats: Pastoraatsplein. We delen het meegebrachte droog brood. Voor thee wordt gezorgd. De eerste keer is op Aswoensdag na de viering om ± 18.15 uur. Daarna tot Pasen iedere donderdag na de Vespers van 17.30 uur in de kapel van de Vrijhof. Ook als je niet aan de vespers meedoet ben je hartelijk welkom. Het is altijd heel gezellig. Wat we overhouden aan de warme (mensa)maaltijd wordt gegeven aan een gezamenlijk vast te stellen doel.

Gemeenteberaad

Op maandag 19 februari 19.30 uur wordt op het Pastoraatsplein wordt eengemeenteberaad gehouden over toekomst en vorm van de vieringen. Allen die zich betrokken voelen bij en verantwoordelijkheid willen dragen voor de voortgang van de diensten worden dringend uitgenodigd. Degenen in het grote adressenbestand, waar we van weten dat ze daadwerkelijk met het SPE meeleven hebben zoveel mogelijk een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Het is vrijwel zeker dat in deze keuze fouten geslopen zijn. Dus met nadruk: Iedereen is welkom!

Allerlei

Kees Kuyvenhoven zal voorgaan in de vieringen van 11 en 18 februari. - Jan de Jongh is 10-16 februari afwezig. - In de Honderd-dagen lezen we in de vieringen het boek van de Uittocht. - Aswoensdag is Jan de Jongh voorganger. - Met Bernard Huybers nieuwe liederen zingen: woensdag 28 februari 20.00 uur in de Remonstrantse Kerk Hengelo (Woltersweg/Grundellaan). - Opbrengst inzamelingen: 7/1 Steun Israëlische Vredesgroepen % 86.95; 21/1 Fond kindercrèche bij Vluchtelingen Centrum Klompjan Markelo % 113,75; 28/1 Weeshuis Rwanda % 195,50.

Bereikbaarheid pastores: Carla van der Heijden (r.k. voorlopig afwezig), tel. 053-4776678. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Onderwijsfestival

Dit jaar zal de SRD in samenwerking met de LSVb het landelijke onderwijsfestival organiseren. Het onderwerp zal 'onderwijs op afstand' zijn. Dus: internet en video-onderwijs enzovoorts. De dag zal plaatsvinden op 25 mei, dat is een zaterdag, dus kun je dan wel. Als je interesse hebt kom dan eens langs op het kantoor, of bel ons.

Notitie: De SRD is druk bezig een notitie te schrijven. Deze notitie gaat over Hoger Onderwijs, de positie van de studenten in de universiteit en hoe die positie het medebestuur beinvloedt.

Tentamenbank: We zijn op het moment bezig de tentamenbank geheel op te schonen. Dit betekent dat niet alle tentamens van de bank ook daar te vinden zijn. Over een week of twee zal de bank weer helemaal compleet tot je beschikking staan. Verder kun je bij de SRD natuurlijk nog steeds Max Havelaar producten kopen. Ook je CJP kun je, als lid zelfs met korting, bij ons kantoor kopen. De SRD houdt elke vrijdag spreekdag. Dus: heb je problemen met IBG of de UT? Kom langs op de spreekdag! Studentenvakbond SRD, Vrijhof kamer 151 (naast bieb), tel. (89)5236.

Diversen

Radio Drienerlo

Nu ook op de WBW Radio Drienerlo. Luister naar 96.0 FM op de campuskabel. Elke maandag t/m donderdag 's avonds van 21.00 uur tot 23.00 uur en dinsdag en woensdag zelfs al om 19.00 uur. Dit alles vanuit de spelonken van de Vrijhof. Donderdag (8/2) om 21.00 uur Mixed up in Wonderland; maandag (12/2) 21.00 uur: Hardcore Business; dinsdag (13/2) 19.00 uur: Grindpad en 21.00 uur: Ranja Radio; woensdag (14/2) 19.00 uur: Paul'2 en 21.00 uur: CandleCool; donderdag(15/2) 21.00 uur: Mixed up in Wonderland. De VCD geeft ook het electronische omroepblad uit. Je kunt het omroepblad vinden in de Newsgroep: UTWENTE.ANOUNCE (elke vrijdag een nieuwe versie). Je kunt je ook aboneren. Stuur e-mail naar [email protected] met als tekst SUBSCRIBE OMROEPBLAD. Radio Drienerlo zend uit op 96.0F FM en ook jij mag bellen tijdens de uitzending. Reaktofoon 5235 (bgg. 5208). e-mail naar [email protected]

DSC Cheiron

Sociëteit 'Philyra', Walstraat 45 tot en met 49, tel.4324357/Senaat4328384. Donderdag laatste sociëteitsavond voor de fusie-ledenvergadering. Voor eerstejaars de gelegenheid om het corps met jouw jaargroepering kennis te laten maken. Dinsdag begint om 20.00 uur de wellicht laatste Algemene Ledenvergadering van het Drienerloos Studenten Corps Cheiron. Op sociëteitsavonden is introduktie van niet-leden mogelijk.

CSV Alpha

In de CSV Alpha gaan diepzinnigheid en gezelligheid veelvuldig samen. Aanstaande zondag 11 februari gaan we gezamenlijk naar de morgendienst in de Opstandingskerk in Enschede. De dienst begint om 10.00 uur. De Opstandingskerk is te vinden op de hoek van de Zonstraat en de Maanstraat. Aansluitend is er koffiedrinken op de Kadullen, Tollenstraat 49. Zondag 25 februari gaan we naar een Oud Katholieke dienst in de kapel van het Stadsmatenziekenhuis in Enschede (Medisch Spectrum). De dienst begint om 17.00 uur. Aansluitend is een Alpha-diner op Londenstraat 30, bij de Vuige Basterds. Opgave is noodzakelijk. Verder is de sociëteit Vivaan (in de Bastille) elke woensdag geopend vanaf 21.00 uur. Belangstellenden zijn altijd welkom.

AIO borrel

Door het TAB (Twents AIO Beraad) wordt wederom een borrel georganiseerd en wel op donderdag 8 februari, vanaf 16.30 in de Torenkamer van de Bastille. Alle AIO's, OIO's en TWAIO's zijn welkom en hapjes en drankjes zijn gratis!

4 happy feet

Vanavond is er om 20.30 uur weer een vrijdansavond bij danscentrum Tuininga. Verder er op 22 januari tijdens de vrijdansavond een Carnaval-/Hoedenbal. Hierbij hopen we dat je geschminkt en/of met hoed en/of met masker komt. Er is een prijsje voor degene met de meest originele creatie. Tot slot: de start van het Assassination Game begint wegens een nog oplopend aantal inschrijvingen niet deze, maar volgende week. Meer nieuws tijdens de lessen.

AIESEC

Zie mededeling onder Alle faculteiten.

RKS Johannes

De katholieke studentenvereniging Johannes heeft voor zaterdag 10 februari een middag georganiseerd waar jonge mensen met (o.a.) Kardinaal Simonis van gedachte kunnen wisselen over de toekomst van de kerk en hun eigen plaats daarin. Het programma begint om 13.15uur en wordt afgesloten met een maaltijd in de mensa, waarna de H.Mis wordt bijgewoond in de Paulusparochie aan de Van Heeklaan. De plaats van handeling is het logica-gebouw op de campus van de UT. Voor meer informatie bel: Emmeline: 053 - 4895151.

FSST Tsjerk Hiddes

Kommend wykein, 9/10/11 febrewaris is it safier, dan fiert ús selskip Tsjerk Hiddes har fjirde Dies. Leden en net-leden binne freeds wolkom by it optreden fan de bekende Starumer trûbadoer Doede Bleeker om 22:00 yn de Sociëteit fande Bastille. Op sneon is der nei de Diesresepsje (12:30) om 13:30 in iepenbier foarum oer 'de Takomst fan it Twents'. Hjirfoar binne trije bekende sprekkers útnoege: prof. dr. Anne van der Meiden (heechlearaar public relations en strider foar it Twents), VVD Twadde Keamerlid H.G.J. Kamp (hat him sterk makke foar de erkenning fan it Twents) en Goaitsen van der Vliet (útjouwer fan Twentse boeken). De foarumlieder is Douwe Kootstra, bekend fan kollums by Omrop Fryslân. De jûns sille wy ús útleve yn it sintrum fan Enschede. Sneins geane we om 14:00 reedriden yn Enschede en as it kâlde waar oanhâld miskien ek noch wol op natueriis. Opjaan foar it Dies kin by Lieuwe (5065) en Andries (074-2503067).

AEGEE

Zaterdag 10 februari zal in Amsterdam een European Night gehouden worden in het kader van het congres 'Drugpolicies in Europe'. De kosten bedragen slechts f5. AEGEE-Maastricht zal op 14 februari een 'fiesta valentino' gaan organiseren. Van 16 t/m 18 februari zal in Rijeka het AEGEE Carnaval Weekend plaatsvinden. Verder: skiweek in de alpen, van 3 tot 9 maart door AEGEE-Torino; van 23 tot 31 maart skiën in Lapland met AEGEE-Helsinki. Zoals jullie weten gaat onze sociëteit verhuizen. Vanaf 14 februari zijn jullie allemaal welkom in 'Down Under', Brinkstraat 81; op de hoek van de Oldenzaalsestraat en de Boulevard. Als je je wilt opgeven voor een of meerdere van deze activiteiten of gewoon informatie wilt, kun je ook langs komen op de AEGEE-kamer: Vrijhof 232 (053-4892207) of e-mailen naar [email protected]

Bellettrie Bibliotheek

Deze maand draait de Bellettrie Bibliotheek de Science Fiction film 2010. Kom op maandag 12 februari 20:00 langs om deze klassieker (opnieuw) te zien. De toegang is zoals altijd gratis.

De Bellettrie Bibliotheek bevindt zich onderin de Bastille aan de kant van de Vrijhof. De buiten ingang is met een groot bord aangegeven.

Voor vragen: kom langs of bel (053-489)5249.

ASV Taste

Na het traditionele intro-kamp, en de naweek waarin onder andere het feutencabaret plaatsvond, zullen vanavond de nieuwe leden op gepaste wijze geïnaugureerd worden. Dit zal plaatsvinden in de Jacobus de Meerdere kerk (naast de Geus). De aanvangstijd van deze plechtigheid is 20.30 uur.

De openingstijden van sociëteit Antigoon, Oude Markt 18, zijn zondag van 21.00 tot 1.00 uur, dinsdag van 21.00 tot 2.00 uur en donderdag van 21.00 tot 4.00 uur. tel.: 4326238.

DJC Rossinant

Vanavond, 8 februari, zal er een gezamenlijke borrel gehouden worden in Philyra. Aanstaande dinsdag, 13 februari, zal de lang verwachte en zeer belangrijke fusie-ALV gehouden worden. Plaats: BB-gebouw, 20.00 uur. Op deze ALV zal besloten worden of we gaan fuseren met het DSC Cheiron. De beslissing die deze avond genomen zal worden, is van groot belang voor de toekomst van het Enschedese studentenleven. Postadres: postbus 3809, 7500 DV, Enschede. E-mail: [email protected]

Schrijfabonnement

Wil je je graag voor de mensenrechten inzetten, maar heb je geen tijd om naar de schrijfmiddagen te komen? Neem dan een Amnesty-schrijfabonnement. Hiervoor krijg je elke maand (met uitzondering van juli en augustus) een aantal voorbeeldbrieven thuisgestuurd. De kosten zijn slechts %15,- perjaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paul van der Hulst (053-4301869).

Integrand

Integrand is voor een landelijke studentenorganisatie op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en vooral gezellige mensen, die een jaar lang interessante dingen willen doen naast hun studie. Je hoofdactiviteit zal bestaan uit het bemiddelen in opdrachten tussen studenten en bedrijven. Daarnaast zal je nog een functie uitoefenen, waarin je al je creativiteiten kwijt kunt. Je krijgt daarbij trainingen van multinationals als Shell, Procter & Gamble, Randstad, Heineken enz. Heb je tijd en lijkt het je leuk, of wil je meer informatie, kom dan langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: 053-4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Carrièreweek

Een week vol trainingen, workshops en presentaties ter voorbereiding op je toetreding tot de arbeidsmarkt zal plaatsvinden van maandag 25 t/m donderdag 28 maart. Op maandag zal een oriëntatie op huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt worden gegeven door interessante sprekers met o.a. twee parallelle sessies 'ondernemen' en 'carrièreplanning'. De volgende dag zal een sollicitatietraining worden gegeven door 'Raadgevend Bureau Claessens'. Tijdens deze dagen zijn workshops te bezoeken van ABN-AMRO, DSM, KPN, Cap Volmac en Smeets & Partners. Op donderdag vinden de bedrijvenpresentaties van 20 interessante bedrijven plaats en op vrijdag de individuele gesprekken met de bedrijfsrecruiters. Voor verdere informatie en inschrijving kun je terecht op het AIESEC-kantoor (BB-100a). De uiterlijke inschrijvingsdatum voor de individuele gesprekken en de workshops is verplaatst naar 8 februari. Voor de overige onderdelen kun je je t/m 23 februari inschrijven.

Ovatie

Binnenkort zal de nieuwe almanak verschijnen met daarin ook de nieuwe adressenlijst# De PR-cie zoekt nog nieuwe leden, voor het verspreiden van folders en posters e.d.# Maandag zal de sponsorcie haar verslag presenteren over het nieuwe sponsorcontract, bel voor info Huub (tel: 4357484)# Er is vervoer geregeld voor de excursie naar Leiden, bel voor gegevens Daniël (tel: 4764928)# Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze secretaris Roy (tel: 4338450)

Studieverenigingen

Abacus

Abacus zoekt een nieuwe introductiecommissie (IKTW) en doegroepleiders. Informatie hierover bij activiteitencommissaris Ivo. Ivo zoekt ook enthoustiaste organisatoren voor een Triviant Toernooi. Verder is Abacus geinteresseerd in mensen die mee willen lunchen tijdens de voorlichtingsdagen van 9 en 10 februari. Naast het lunchen zal ook enige hulp verwacht worden gedurende de rest van de voorlichting. Informatie bij Monique Kedde of Martijn Kock # Er hangt een inschrijflijst voor de Bata444race bij de Abacuskamer # Op 8 februari, 14 maart, 28 maart, 2 mei, 23 mei en 6 juni zijn er reguliere borrels en op 29 februari is er bovendien de Schrikkelborrel. Telefoon: 053 - 4893435. E-mail: [email protected]

ConcepT

De ConcepT-almanak 1995-1996 is weer voor de leden gratis af te halen op de ConcepT-kamer * Gratis symposium (do. 28 maart, collegevrij!): 'De andere kijk; grenzeloos riviermanagement'? Schrijf je in als dagactivist op het ConcepT-bord, andere geïnteresseerden betalen f 7,50. Wil je er een lunch bij, dan is de prijs f 17,50. * De onderwijscommissie zoekt nog mensen die de onderwijscommissie willen versterken * Verder worden er nog nieuwe mensen gezocht om een symposium voor volgend jaar te organiseren. Schrijf je snel in er zijn nog slechts enkele plaatsen over * Heb je nog een leuk en interessant stukje voor de ConcepTueel, lever het dan voor 12 februari in bij de ConcepTueelcommissie * Wie interesse heeft in zomercursussen: lees de brief van de Stichting Universiteitsfonds op het ConcepT-bord. IACES LC Delft organiseert woensdag 14 februari 's avonds een Valentijnsfeest. Inschrijven kan op het ConcepT-bord, er wordt mogelijk voor slaapplaatsen in Delft gezorgd * Verder organiseert IACES een springcourse Structures van 25-30 maart in Madrid, Spanje. Voor 15 februari inschrijven. De kosten bedragen 90 ECU, ongeveer 180 gulden * Een ingenieur bij McKinsey ? Geef je dan op door middel van de folder die bij in de ConcepT-kamer te verkrijgen is. De presentatie van McKinsey is op woensdag 14 februari 1996 om 15.30 uur in zaal CC-4 van het nieuwe collegezalencomplex, aansluitend borrel. De foto's van het nieuwe bestuur zijn er, iedereen die ze na wil bestellen kan op de ConcepT-kamer het nabestellingsformulier invullen. * Wil je nog mee met de buitenlandreis, dit jaar naar Parijs, schrijf je dan snel. Inschrijven kan tot 14 februari * Tenslotte wenst het ConcepT-bestuur iedereen veel succes met de tentamens en speciaal voor de tweede jaars veel wijsheid toegewenst bij het maken van je keuze voor een bepaalde stroom.

Isaac Newton

Vanmiddag (donderdag 8 februari) algemene ledenvergadering, om 13.00 uur in zaal N-105 (filmzaal), gevolgd door een borrel in de borrelkelder, waarbij de nieuwe Almanak wordt uitgereikt! # Eerstejaars opgelet: op woensdag 14 februari organiseert Newton een nasimaaltijd met een film en borrel. Meer informatie hierover volgt # Isaac Newton zoek geschikte kandidaten voor het volgende bestuur (vanaf mei a.s.). Als je hiervoor interesse hebt, laat dit dan snel weten aan een bestuurslid.

Sirius

Tot onze vreugde heeft prof. dr. P.B. Boorsma het erelidmaatschap van Sirius aangenomen. Deze status is hem aangeboden als blijk van waardering, de vereniging heeft veel aan hem te danken. Twee weken geleden werd het al aangekondigd, het Gala, een samenwerking tussen Stress en Sirius. De samenwerking verloopt goed, zo goed dat beide verenigingen meldden dat het festijn de 31ste zou plaats vinden. Dat blijkt dus de 30ste te zijn.

TObias

Bata444race '96, schrijf je in en doe mee met deze grootste estafetteloop van Europa! * De inschrijving voor de Turbo-trip naar Berlijn sluit op 1 maart. Schrijf je voor die tijd in # Op 12 februari is er een excursie naar de fabriek van Montessori Leermiddelen, vertrek per bus 12.49 uur vertrekken. Schrijf je snel in # ALV op 21 februari, 21.00 uur. Je kunt je als lid nog steeds aanmelden voor het organiseren van een van de leuke activiteiten van de volgende commissies; pr-commissie, lustrumcommissie, ouderdag-commissie, werkvelddagcommissie en de symposium-commissie.

Inter-Actief

Op 13 februari ALV. De stukken zijn af te halen bij de Inter-Actief kamer.# Schrijf je alsnog in voor de VWO-voorlichtingsdagen op 9 en 10 februari 1996 # Op 14 februari geeft McKinsey een presentatie om 15.30 uur in CC-4. Graag inschrijven op de lijst op het prikbord # Een tentamenbundel helpt bij een goede voorbereiding. De bundels zijn te koop bij IAPC. # Je kunt je nu al inschrijven voor de Batavierenrace (27 april)!# Tot 1 maart kun je je nog inschrijven voor de Turbotrip op 20 en 21 april naar Berlijn # Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief kamer in Hal-B kamer L224. #E-mail: '[email protected]' #WWW: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/'.

Ideefiks

Let op de volgende activiteiten: 24 februari: filosofisch café. Bij Arie Rip # 10 maart: matinee. Wil jij jezelf op de een of andere manier uiten op een podium? Schrijf je in bij de Ideefikskamer # 22 februari: Guru Aja houdt een lezing over de Tijd # Lever ook je kopij in voor de TOK # Tot slot: vul je CV, kom volgend jaar in het Ideefiksbestuur # Informatie (met plicht) bij het huidige bestuur.

Alembic

Alembic heeft de Computerverkoop nieuw leven ingeblazen (zie bericht vorige week in deze rubriek) # Wil je op een leuke manier bijdragen aan de voorlichtingsdagen op 9 en 10 februari? Schrijf je in bij de heer van de Velde of op het Alembic-bord # De inschrijving voor de studiereis naar Israel en Egypte sluit op 4 maart. Rots-regeling: zie vorige week # Wij zoeken studenten die het leuk vinden om eens in de zes weken stukjes te schrijven voor The Cat. Neem plaats in de redactie en ervaar hoe leuk het is om samen met anderen een blad te maken. Meld je dan aan op de Alembic-kamer bij Suzanne Huibers. Kandidaten voor de faculteitsraad vanuit het ASOCT zijn bekend: Ellen Lichteveld, Hans Bosch, Eelko Bos. Vergeet niet om straks te gaan stemmen in april om de kiesdrempel van ongeveer 35% te halen!!! Stem desnoods blanco!

Communiqué

Het nieuwe bestuur van Communique wil het oude bestuur bedanken voor zijn inzet van het afgelopen jaar. Bedankt Annet Struik, Leah Barsema, Wouter v.d. Berg, Ruth Kroner en Lianne Wouters! # Nog steeds kan je je opgeven voor de Turbo-trip naar Berlijn (20/21 april, f 100. Opgeven vóór 1 maart op. # De Europese Communicatie-studentenvereniging CERP organiseert een vijfdaags congres in Maastricht van 13 t/m 17 februari, met workshops, lezingen en groepsactiviteiten. Kosten f 225 all in. Meer informatie en opgeven in de Communiqué-kamer of neem contact op met CERP: [email protected] # Voor vragen, dan wel opmerkingen kan je ten alle tijden (maar vooral in de middagpauze) terecht bij de Communique-kamer.

Scintilla

Heb je nog recente tentamens liggen? Gun deze ook aan andere studenten en lever ze even in bij Scintilla (in de SATE-bak) # Wij zijn op zoek naar een aantal eerstejaars die het leuk vinden om de ouderdag van 11 mei aanstaande te organiseren. Kom even langs bij Scintilla, daar kan je tevens terecht voor meer informatie # Op 26 maart aanstaande vindt de lang verwachte excursie naar HSA plaats. De mensen die zich in november al hadden ingeschreven worden persoonlijk benaderd of zij nog mee willen. Daarnaast zijn er nog een paar plaatsen over; dus haast je om je in te schrijven op het prikbord in de kantine van EL/TN # 27 april de 24ste Bata444race: Scintilla doet mee met twee teams: Sparks Forever I en II. Als je zin hebt om mee te lopen dan kan je je nu al inschrijven op het welbekende prikbord # Om bijde STORES te kunnen kopen moet je lid zijn van Scintilla. Ook niet EL-ers kunnen lid worden # Het faxnummer van Scintilla is gewijzigd: (053) 4891068. Verder is Scintilla bereikbaar per telefoon (053) 4892810 en per e-mail [email protected]

Stress

Er zijn nog enige (voor leden gratis) exemplaren verkrijgbaar van de zwaar bekritiseerde, maar na al legendarische Stress-almanak! # De datum voor het Gala, dat Stress in samenwerking met Sirius organiseert, zal plaatsvinden op 30 maart. Het gala wordt gehouden in Hengelo en de kaartverkoop start binnenkort. Let op de aankondigingen! # Op 28 maart wordt er een symposium georganiseerd dat de naam TBKarrière zal dragen. Tijdens dit symposium zullen reeds afgestudeerde TBK-ers vertellen over hun eigen loopbanen en hun mening geven over de studie TBK # Van 4 maart tot 5 april wordt in Enschede de voorronde gehouden van de Rabobank Business Challenge. De inschrijving hiervoor is al gestart, en is mogelijk tot 17 februari. Deze ondernemingsplancompetitie biedt jou de uitdaging om theorie en praktijk met elkaar te combineren. De prijs die voor het winnende team klaar ligt is een reis, en bovendien is dit team verzekerd van een plaats in de landelijke finale, alwaar f10.000 te verdienen is voor het winnende team. Inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen in de Stress-kamer # ESTIEM organiseert in week 6 de voorrondes voor de management-game TIMES. Voor de halve finales, die ook in Enschede gehouden worden, zijn nog dagactivisten nodig. Aanmelden kan op het ESTIEM-bord.# De voorbereidingen voor een intercontinentale studiereis naar het Verre Oosten zijn in volle gang. De naam van de reis is TRAIN zijn. Mensen die graag mee willen met deze studiereis kunnen op 9 februari in BB4 en 13 februari in BB5 om 12.30 uur naar de voorlichting komen # En als laatste: Voor vragen, opmerkingen, koffie en vooral gezelligheid: kom naar de Stress-kamer. Voor verdere informatie over Stress, bel (489)3527.

Sport

Biljarten op de UT

Altijd al goed willen leren biljarten voor weinig geld? Dat kan; vanaf nu tot september lid zijn van Biljart Vereniging Drienerlo kost slechts f22.50. Voorwaarde: je moet een campuskaart hebben. Voor verdere informatie bel (489)5094 (Fred of Gerrit). Ook is iedereen natuurlijk van harte welkom om eens langs te komen in ons biljartzaaltje (achter de nieuwe fitnessruimte in het sportcentrum).

Wijziging tijden inschrijving kursussen/passenverkoop.

Vanaf heden is er een wijziging opgetreden in de tijden voor de inschrijving van kursussen en de verkoop van krachtsportpassen, zwem- en tenniskaarten (secretaresse sportcentrum).

De nieuwe openingstijden zijn: maandags van 12.30 tot 16.30 uur; de ma.morgen is dus komen te vervallen! Woensdags en donderdags van 09.00 tot 17.00 uur; dinsdags en vrijdags geen kaartverkoop en inschrijvingen!

Menu

Week 7

ZATERDAG 10 FEBRUARI

Tomatensoep

***

Gebraden kippebout of vleesgerecht

Kerriesaus

Doperwten, rauwkostsaladebuffet

Rijst of gebakken aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 11 FEBRUARI

Heldere Ossestaartsoep

***

Schnitzel, Paprikasaus

Tuinbonen met wortelen

Rauwkostsaladebuffet

Gebakken krielaardappelen of

gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 12 FEBRUARI

Champignonsoep

***

Taco met Tacosaus

Sperciebonen, rauwkostsaladebuffet

Frites of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 13 FEBRUARI

Hollandse groentesoep

***

Stamppot Boerenkool

rookworst of verse worst, vleesjus

of Gegratineerde Macaronischotel

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 14 FEBRUARI

Goulashsoep

***

Hamburger, Currysaus

Snijbonen, rauwkostsaladebuffet

Frites of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 15 FEBRUARI

Franse uiensoep

***

Lasagne Toscana

Groente Macedoine,

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuzenagerecht

VRIJDAG 16 FEBRUARI

Linzensoep

***

Ribkarbonade-vleessaus

Andijvie à la crème, rauwkostsaladebuffet, gebakken of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

----------------------------------

VEGETARISCH

----------------------------------

MAANDAG 12 FEBRUARI

Champignonsoep

***

Gevulde aubergine, Tomatensaus

Pikante kool, rauwkostsaladebuffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 13 FEBRUARI

Hollandse groentesoep

***

Kaasgroenteschijf, kaassaus

Bloemkool, rauwkostsaladebuffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 14 FEBRUARI

Tomatensoep

***

Provencaalse champignonragout

Wortelen, rauwkostsaladebuffet

Tagliatelle Verde

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 15 FEBRUARI

Franse uiensoep

***

Gevulde paprika met groentemelange

en roerei gegratineerd met kaas

Rabarber, rauwkostsaladebuffet

Gebakken aardappelen

***

Keuze nagerecht

********************************

C A F E

h a p a a n d e t a p

Tex Mex, Mexicaanse Chili Con Carne

rijst

rauwkostsalade

B R A S S E R I E

D e S o c i ë t e i t

Maandag 12 + Dinsdag 13 februari

Duitse biefstuk met gebakken uien

verse groente, rauwkostsalade, frites

Woensdag 14 + Donderdag 15 februari

boerenomelet met bacon

rauwkostsalade, stokbrood.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.