INFO

| Redactie

Studeren in het buitenland. Per 1 februari 1996 kunnen alle studenten die voor de duur van minimaal één maand in het kader van hun studie een deel van hun studie in het buitenland volgen, kiezen of zij hun OV-kaart willen behouden of na tijdige inlevering daarvoor een vergoeding willen ontvangen. Tot nu toe was het recht op een vergoeding beperkt tot studenten die in het kader van een Erasmus-uitwisseling binnen Europa een deel van hun opleiding volgden. Per 1 februari dus: alle studenten, en ook buiten Europa.

Algemeen

Bureau Internationale Samenwerking

Kies je voor een vergoeding (f 93,04 per maand), dan moet je dit aanvragen door middel van een nieuw IBG-formulier. Omdat dit formulier nog niet in grote aantallen gedrukt en beschikbaar is, heeft het Bureau Studentendecanen kopieën in voorraad.

Ga je binnenkort dus voor een deel van je opleiding naar het buitenland, kom dan tijdig langs en stel je van de juiste procedure en voorwaarden op de hoogte.

Enkele details: de faculteit, bv. stagecoördinator of afstudeerhoogleraar, moet op het formulier een verklaring ondertekenen dat het om een verblijf wegens studie gaat (druiven plukken in Frankrijk wordt door de IBG dus niet gehonoreerd); je moet de vergoeding minimaal twee maanden van tevoren aanvragen (ga je in februari of maart al weg, kom dan onmiddellijk langs); je moet je OV-kaart uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarover je vergoeding aanvraagt, ingeleverd hebben; bepalend voor het recht op vergoeding is de situatie op de eerste dag van de maand: ga je bv. pas op 2 april naar het buitenland, dan kun je pas voor het eerst over de maand mei een vergoeding krijgen.

Voor nadere informatie: raadpleeg een van de studentendecanen, Vrijhof kamer 234, tel. (053-489)2035/2036. De volledige regeling hangt aldaar op het publikatiebord.

Stipendia zomercursussen

De beurs is te zien als erkenning voor bijzondere prestaties en is daarom bestemd voor studenten, die zich hebben onderscheiden door uitstekende studieresultaten, of door buiten de studie gelegen aktiviteiten in het belang van de Universiteit Twente.

De beurs is bestemd voor deelneming aan zomercursussen die van voldoende niveau zijn en bovendien zinvol voor de betrokken student(e).

De student(e), die meent voor een stipendium in aanmerking te komen, dient daartoe vóór 1 mei a.s. een gemotiveerd verzoek in bij de Stichting Universiteitsfonds Twente, Postbus 217, 7500 AE Enschede. Informatie: mevrouw T. Kamst, tst.4534.

Het verzoek moet voldoen aan de volgende richtlijnen:

1. Een motivering of studieplan waarin wordt aangegeven waarom deelneming aan juist deze cursus voor de aanvrager zinvol is. 2. Een begroting, waarin opgenomen de op de betreffende cursus betrekking hebbende kosten. (Formulieren hiervoor kunnen bij het Universiteitsfonds worden opgevraagd, tel. 053-4894534) 3. De aanvraag te completeren met een korte aanbeveling door de (afstudeer)begeleider die hierin een opgave doet van de studievorderingen en andere aantoonbare kwaliteiten van de betreffende student(e).

Bureau Studentenpsycholoog

Cursus Selfmanagement. Het Bureau Studentenpsycholoog organiseert in het derde trimester weer een Selfmanagementcursus. Deze cursus is bedoeld voor studenten die zich voornemen om te gaan studeren, maar er op één of andere manier steeds niet toe komen. Het doel is: meer grip krijgen op je eigen studeergedrag.

De cursus wordt gehouden op de volgende data: 23 april, 7, 14, 21 en 28 mei, 4, 11 en 18 juni 1996. De bijeenkomsten zijn in Logica (kleine zaal) van 14.00 - 16.30 uur.

Wie zich inschrijft dient zich te realiseren dat aanwezigheid bij alle bijeenkomsten vereist is !! Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst. Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 16 april 1996. Bij overintekening kun je op een wachtlijst geplaatst worden.

In een informatief gesprek wordt eerst bekeken of deze cursus wel de aangewezen vorm is om je studeergedrag te verbeteren.

Aanmelding en verdere informatie bij het Bureau Studentenpsycholoog, Vrijhof kamer 243, tel.: (489)2032.

Prestatiebeurs. In het UT-Nieuws van 21 december stond op de voorpagina het bericht 'Prestatiebeurs zit er aan te komen'. Onder meer werd daarin aangekondigd dat de tempobeurs plaats maakt voor de prestatiebeurs. De tekst heeft bij een aantal studenten voor verwarring gezorgd. Oppervlakkige lezing en onbekendheid met de materie kunnen namelijk tot de conclusie leiden dat de prestatiebeurs en wat daar mee samenhangt ook voor alle huidige studenten gaat gelden. Dit is echter niet het geval. Het cohort 1996, dat zijn studenten die zich in het studiejaar 96/97 voor de eerste keer inschrijven in het hoger onderwijs (zuiverder is: die in het studiejaar 96/97 voor de eerste keer studiefinanciering ten behoeve van een studie in het hoger onderwijs ontvangen) gaat - indien ook de Eerste Kamer met de wetsvoorstellen instemt - onder het régime van de prestatiebeurs vallen. Alle studenten die reeds eerder studiefinanciering ontvingen voor een studie in het hoger onderwijs - dat zijn dus in principe alle 'zittende' studenten - blijven vallen onder het régime van de tempobeurs. Er is dus sprake van cohortbenadering. Voor verdere informatie: raadpleeg een van de studentendecanen, Vrijhof kamer 234, tel. (053-489)2035/2036.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 11 januari 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft in aanvulling op brief km 265.771 d.d. 24-11-1995 aan het CSHOB voor een samenwerkingsprojekt met de Engelse Open University een garantiestelling verleend van 50van het CSHOB-investeringsbedrag ad 70.000 Engelse pond. Het CSHOB wordt toegestaan voor het totale investeringsbedrag van 70.000 Engelse pond negatief in de bedrijfsreserve te staan.

Het College heeft ingestemd met polsing van de door de fakulteit TBK beoogde kandidaat voor benoeming tot hoogleraar Bedrijfseconomsiche Aspecten van Financiele Markten en Instellingen.

Het College heeft ingestemd met polsing van de door de fakulteit TBK beoogde kandidaat voor benoeming tot hoogleraar Produktieprocessen Bouw. Het College heeft dr. E.R. Seydel benoemd tot hoogleraar Psychologische, sociale en communicatieve aspecten van gezondheidsvraagstukken in het bijzonder de oncologie; omvang van de aanstelling 0,25 fte. De benoemingsperiode is voor drie jaar ingaande 1 januari 1996.

Het College is positief over de uitgebrachte evaluatie W&M-onderwijs en biedt de evaluatie, voorzien van zijn standpunt, ter informatie aan aan deUniversiteitsraad.

Bestedingsvoorstellen Centrale Stimulering BIT- en TCW-onderzoek: a) Het College heeft aan de Universiteitsraad voorgesteld om t.b.v. het BIT-onderzoek ten laste van de Centrale Stimulering 1995, 1996, 1997 en 1998 een bedrag van jaarlijks maximaal kf 250 toe te wijzen aan de fakulteit INF, waarbij aan de toekenning enkele randvoorwaarden verbonden zijn. b) Het College heeft aan de Universiteitsraad voorgesteld om t.b.v. het TCW-onderzoek ten laste van de Centrale Stimulering 1995, 1996, en 1997 een bedrag van jaarlijks maximaal kf 250 toe te wijzen aan de fakulteit WMW, waarbij aan de toekenning enkele randvoorwaarden verbonden zijn.

Het College heeft ingestemd met de benoeming van prof.dr. W.H.M. Zijm als wetenschappelijk direkteur van het Centrum voor Produktie, Logistiek en Operations Management (CPLOM) voor de periode van 1 december 1995 tot 1 december 2000.

Het College is akkoord gegaan met de door de fakulteit EL voorgestelde wijziging van het fakulteitsreglement. Het College verzoekt de Universiteitsraad in te stemmen met de wijziging van artikel 24 onder c. van het Bestuursreglement UT. Het College heeft besloten de SOP-regeling, zoals gepubliceerd in personeelsmededeling 323, kenmerk 256.063, alsmede de 'Regeling compensatie fakulteiten en diensten inzake de SOP-regeling', kenmerk 256.062, te verlengen tot uiterlijk 1 januari 1997.

Demonstratie media

Afgelopen zomer is het nieuwe collegezalencomplex officieel in gebruik genomen. Voor reguliere colleges worden de nieuwe zalen sinds maandag 28 augustus 1995 ingezet. Docenten die in het nieuwe complex zijn ingeroosterd kunnen sinds die datum gebruik maken van de vele nieuwe mogelijkheden op mediagebied die in de zalen zijn gerealiseerd. Ter beschikking van de docent staan o.a. meerdere overheadprojectoren, diaprojectoren, grootbeeld videoprojectie, grootbeeld dataprojectie (eigen laptop meebrengen), een netwerkaansluiting en een hifi geluidsinstallatie. De meeste apparaten kunnen (evenals het licht) met behulp van een afstandbediening door de docent zelf worden bediend. Als die docent tenminste de juiste knopjes weet te vinden......

Aan het begin van het eerste en aan het begin van het tweede trimester organiseerde het Onderwijskundig Centrum een 'demonstratie' van de nieuwe mogelijkheden. Deze demonstratie zal herhaald worden aan het begin van het derde trimester te weten op donderdag 15 februari. Aanvang 12.45 tot 13.30 uur in CC 1. We hebben net als voorgaande keren enkele docenten gevraagd ons iets van hun materiaal te demonstreren. Schroom echter niet uw eigen materiaal mee te brengen en dat uit te proberen. Ook de zaalbeheerder zal aanwezig zijn om eventueel afspraken met u te maken.

Mocht u vooraf nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot Erik Smuling (2043) of Harry van de Wouw (2626). Zo niet, dan ontmoeten wij u graag op donderdag 15 februari om 12.45.

TBK-C/CT&M studenten gezocht

Voor één van haar relaties, één van de grote Nederlandse bouwondernemingen, verzorgt TSM Business School een meerdaagse cursus voor senior project managers. Voor de ondersteuning van de deelnemers aan de cursus is TSM Business School op zoek naar drie studenten TBK of CT&M met een aantoonbare affiniteit met bouw c.q. civiele techniek. Je dient beschikbaar te zijn gedurende de gehele cursus, welke loopt van 14 april tot en met 26 april 1996, en in de weken voorafgaande aan de cursus.

Ben je geïnteresseerd in dit project, dan vragen we je naam op te geven bij Anita Steenstra, TSM Business School, tel. 053-4898009. Vervolgens zal eenafspraak worden gemaakt voor een kort kennismakingsgesprek met één van de projectmedewerkers. Doe je geen TBK-C of CT&M, maar kun je je wel vinden in de gevraagde persoonskenmerken dan word je ook van harte uitgenodigd je op te geven voor een kennismakingsgesprek. Ben je geïnteresseerd of wil je meer info, dan horen we graag zo spoedig mogelijk je reactie!

Onderwijs

Alle faculteiten

Vakantie BOZ TCW/WWTS/W&M

Voor: alle studenten

I.v.m. vakantie is BOZ TCW/WWTS/W&M vanaf maandag 29 januari a.s. tot en met 9 februari a.s. gesloten. 's Middags is wel Claudy Reijnen aanwezig voor urgente zaken. De inschrijving voor de W&M-vakken en WWTS-vakken kan gewoon doorgang vinden.

Biochemie (135522)

Woensdag 13 maart a.s. begint het hoorcollege Biochemie I. Dit college wordt gegeven van 10.45 tot 12.25 uur in CT1405. Bij het college behoren het collegedictaat Biochemie I, 118033A en de bijlagen bij het collegedictaat Biochemie I, 118033B. Als men liever een biochemie-boek wil aanschaffen i.p.v. het collegedictaat + bijlagen, dan kan een keuze gemaakt worden uit: Lehninger, Nelson en Cox, Principles of Biochemistry (1993), ISBN 0-87901-500-4; Stryer, Biochemistry (1995), ISBN 0-7167-2009-4; Voet en Voet, Biochemistry (1995), ISBN 0-471-58651-X.

Degenen die het college willen volgen, wordt verzocht zich op te geven bij Sandra de Jonge, tel. 2974 of Karin Hendriks, tel. 2968.

TWAIO voordracht Georgios Karagiannis

Op maandag 29 januari om 15:30 zal Georgios Karagiannis in TW-B209 zijn ontwerpersopleiding 'Tele-Informatica en Open Systemen' afsluiten met een voordracht. De titel van zijn voordracht is: UMTS and B-ISDN service and functional Integration. Nadere informatie is te vinden op newsgroup 'inf.general'. Na afloop van zijn voordracht zal de diploma-uitreiking plaatsvinden. Om 17:00 uur kan men de kandidaat, onder het genot van een drankje en hapje, geluk wensen in de kantine van het TW-gebouw. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Practicumzalen INF gesloten

Wegens het jaarlijks overleg van de zaalassistenten zullen de practicumzalen in het Informatica-gebouw op donderdag 8 februari a.s. om 18.30 uur gesloten worden.

UniConsult Twente

UniConsult Twente is een ideëel studenten-adviesbureau welke het Junior-Entreprise Concept hanteert. Dit concept houdt in dat UCT een non-profitorganisatie is welke op projectmatige wijze haar doelstellingen realiseert, en deel uit maakt van een Europees netwerk van soortgelijke studenten-adviesbureaus verbonden aan ongeveer 200 universiteiten en hogescholen. De doelstellingen zijn: kennistransfer van universiteit naar opdrachtgever en praktijkervaring aanbieden aan studenten in hun studierichting. UCT wordt door de UT ondersteund en is in januari 1995 begonnen met haar activiteiten. De projecten worden uitgevoerd door studenten die studeren aan de UT. Deze student-uitvoerders ontvangen hiervoor een ruime geldelijke vergoeding. Wij hebben vanaf januari 1996 enkele plaatsen vrij. Wij zijn op zoek naar: student-uitvoerders; projectmanagers; nieuwe bestuursleden.

Een unieke kans!! Interesse? Pak snel de telefoon en bel voor een leerzame en leuke ervaring. Langskomen kan natuurlijk ook, de koffie staat dan klaar. Ons adres is: UniConsult Twente, CT-3144, postbus 217, 7500 AE Enschede. telefoon\fax 053-4312975 of campuslijn: 4893811

BSK

Studieregeling College Wijsbegeerte van het besturen (161724)

Voor: BSK-studenten

Studieregeling: Wijsbegeerte van het besturen (4 SP) is een voor alle BSK-studenten verplicht onderdeel. In het college Wijsbegeerte van het Besturen komt een aantal onderling verbonden onderwerpen aan de orde. 1) Het boek van H.J. Achterhuis 'Het Rijk van de Schaarste' levert een sociale theorie van de moderniteit. Deze afwijking van het `algemeen menselijk patroon% wordt geplaatst in het perspectief van de schaarste - de schaarste die wordt gecreëerd door de oneindige behoeften bij beperkte mogelijkheden hieraan tegemoet te komen. 2) Voorts zal aandacht besteed worden aan de techniek als politieke en maatschappelijke spelbepaler van deze eeuw en tenslotte 3) aan het vraagstuk van politiek en ethiek in onze pluralistische samenleving, dat het scherpst naar voren komt bij de ethische en maatschappelijke aspecten van de ontwikkeling van wetenschap en techniek. Bijzondere aandacht krijgt de medisch-technologische ontwikkeling in het perspectief van de schaarse. Colleges: vóór de Kerst worden de colleges gegeven door Tijmes gedurende het 3e en 4e uur op de dinsdagochtend en ná de Kerst door Fokkink gedurende het 2e , 3e en 4e uur.

Het studiemateriaal bestaat uit: H.J. Achterhuis, Het rijk van de schaarste: van Thomas Hobbes tot Michel Foucault - Ambo 1988; H.J. Achterhuis (red.), De maat van de techniek: zes filosofen over techniek - Ambo 1992; P.F.M.Fokkink (red.), Tekstenbundel `Technologie en Verantwoordelijkheid' - UTake nr 842 (editie 94/95).

Beoordeling: het tentamen bestaat uit twee gedeelten, die ieder voor zich voldoende dienen te zijn, te weten a. een drietal opdrachten naar aanleiding van de door Tijmes gegeven colleges vóór de Kerst; 1. bespreking van een roman, novelle, verhaal vanuit mimetisch gezichtspunt, waarin getoond wordt welke mimetische patronen er een rol spelen. [Eventuele voorbeelden kan men aantreffen in `Het Rijk van de Schaarste'. Vergelijk het artikel `De Romaneske waarheid' uit `Tijdschrift voor Filosofie']. 2. schets van een model van de traditionele en van de moderne maatschappij op basis van de elementen die men kan ontlenen aan de hoofdstukken uit `Het Rijk van de Schaarste'. 3. bespreking van de theorie van het device-paradigm van Borgmann - behandeld op college en in het artikel `Stop Running' - en daarna van de filosofen uit `De maat van de techniek' vanuit het gezichtspunt van Borgmanns theorie. b. een mondeling tentamen naar aanleiding van de door Fokkink gegeven colleges ná de Kerst en de daarbij behorende tekstenbundelover `technologie en verantwoordelijkheid'. De eerste twee opdrachten dienen uiterlijk 10 januari 1996 te zijn ingeleverd; studenten die vanwege stage of andere overmacht die datum niet halen, dienen dit uiterlijk 15 februari 1996 schriftelijk met redenen omkleed aan Tijmes te berichten met vermelding van de datum waarop de opdrachten wel kunnen worden ingeleverd. De derde opdracht dient uiterlijk 1 september 1996 te zijn ingeleverd; diegenen die het college over Borgman niet hebben kunnen volgen, kunnen een artikel van Borgman voor eigen rekening kopiëren (te leen bij de vakgroepsecretaresse wijsbegeerte Petra Bruulsema TWRC-D-329). Het mondeling tentamen kan worden afgelegd tot uiterlijk vrijdag 28 juni 1996.

D1-vak 'Ketenbeheer' (114503)

Voor BSK d1-studenten, milieuvariant

Zie onderwijsmededeling onder WB 'Milieubewust ontwerpen' (114504).

Multidisciplinair ontwerpproject

Derde of vierde jaars studenten gezocht voor een ontwerpproject dat samen met studenten van andere studierichtingen wordt uitgevoerd in het derde trimester. Titel: Transpondersysteem voor verkeersmanagement, juridische aspecten en bestuurlijke haalbaarheid. De 6 s.p. kunnen in het studieprogramma worden ingepast. Voor informatie en inschrijving: J. van der Veen (OC/KCT309, tel. 4893273).

Beleidsprocessen II

Voor: D1-studenten BSK en CT&M

Het vak Beleidsprocessen II bevat bij het onderdeel %%Ontwerpen%% een onderdeel betreffende de individueel uit te voeren COO-opdracht. Deze opdracht kan vanaf maandag 29 januari worden uitgevoerd in de PC-zaal van het CIV. U dient zich voor deze opdracht in te tekenen bij de PC-zaal. De daarbij behorende handleiding zal tijdens één van de hoorcolleges worden uitgereikt en/of zal vanaf 29 januari bij Bureau Onderwijszaken van Bestuurskunde voorhanden zijn op de intekentafel.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Oscar van Heffen/Peter Schuszler (kamer TW-C336, tel. 4894054/4894016).

Studentlid faculteitsbestuur

Voor: BSK Algemeen

Vanaf mei 1996 komt de functie van studentlid van het faculteitsbestuur vrij. Belangstellenden voor deze functie kunnen zich tot 22 januari aanmelden bij het StudentenOverleg. Henno Theisens (huidig studentlid), tel. 053-4895051; Gerald-Jan Ellen (voorzitter SO), tel. 053-4319952.

Colloquium

Karel van de Pijpekamp over: Ontwerp van een informatiesysteem ter ondersteuning van offertetrajecten binnen verkoopafdelingen toegepast op PTT Post International. 31 januari 1996, 16.00 uur, TW-C238.

M&T/Statistiek IIB

Voor: Studenten BSK

Alleen voor de derde- en hogere-jaars BSK-studenten die Statistiek I hebben gevolgd in het cursusjaar 1993-1994 of eerder!

In verband met een wijziging in de vakinhoud van het propaedeusevak Statistiek I is dit jaar ook de inhoud van het vak M&T/Statistiek IIB gewijzigd. Om overlap te voorkomen is vastgesteld dat studenten die Statistiek I volgens de oude variant hebben afgerond, Statistiek II ook volgens de oude variant dienen af te ronden. Hiertoe worden dit jaar voor elk van de beide deeltentamens nog drie kansen geboden, volgens het volgende rooster: 16 februari 1996, 9.00 - 10.30 uur, Deel I; 16 februari 1996, 10.45 - 12.15 uur, Deel II; 6 juni 1996, 9.00 - 10.30 uur, Deel I; 6 juni 1996, 10.45 - 12.15 uur, Deel II; 12 augustus 1996, 9.00 - 10.30 uur, Deel I; 12 augustus 1996, 10.45 - 12.15 uur, Deel II.

De herkansingsmogelijkheden worden afgenomen in dezelfde zaal als de tentamens en herkansingen voor M&T/Statistiek II nieuwe stijl die op die data plaatsvinden. U dient zich voor de herkansingen oude stijl expliciet in te schrijven bij de onderwijsadministratie.

Ten slotte: Ten behoeve van de voorbereiding op de deeltentamens over de oude stof is er een extra vragenuurtje op vrijdag 2 februari 1996 van 8.30 tot 10.15 uur in zaal CC-2.

CT

D2-vak 'Milieubewust Ontwerpen' (code 114504)

Voor WB/TBK-W/CT/CT&M d2-studenten en BSK d1-studenten, milieuvariant

Zie mededeling onder WB.

Voorbereidingsbijeenkomst W&M-component stage

Voor: studenten TN en CT die dit jaar een stage met TBK-component willen uitvoeren.

Zie mededeling onder TBK.

Multidisciplinair ontwerpproject

Derde en vierde jaars studenten gezocht voor een ontwerpproject dat samen met studenten van andere studierichtingen wordt uitgevoerd in het derde trimester. Titel: Cyclische reactor voor dehydrogenering van propaan. Voor belangstellende CT-studenten zullen de 6 s.p. in overleg met in het studieprogramma kunnen worden ingepast. Voor meer informatie en inschrijving: J.A.M. Kuipers (CT3129, tel. 3039) of B. Heesink (CT2820, tel. 4893024).

EL

Toets Mechatronische Meetsystemen (124163)

De wijze van toetsing van dit vak geschiedt wederom via een ontwerp-opdracht. De opdracht wordt uitgevoerd in groepjes van 2 studenten. Men kan een opdracht kiezen uit een lijst van onderwerpen. Beoordeling vindt plaats op basis van het ontwerprapport en een mondelinge verdediging van hetontwerp. Informatie over de ontwerp-opdrachten en inschrijving: Mevr. J.H.Mollevanger, tst. 2790, kamer 8218 gebouw EL/TN (ma, wo en vr).

Codering vak Meet- en Regeltechniek

De code voor het vak Meet en Regeltechniek is volgt gewijzigd: Meet en Regeltechniek deel I voor EL-studenten (toetscode 1241747.1) 2 SP Meet en Regeltechniek deel II voor El-studenten (toetscode 1241747.2) 2 SP het eindcijfer wordt automatisch berekend aan de hand van de deelcijfers. Als het eindcijfer geen heel getal is wordt het cijfer naar boven afgerond als het cijfer voor deel I het hoogst is en naar beneden als het cijfer voor deel I het laagst is. Studenten mogen deelnemen aan deel II als voor deel I tenminste een 5 is behaald. Het vak Meet- en Regeltechniek bedoeld voor studenten van andere faculteiten wordt eveneens voorzien van andere vakcodes. Deel I krijgt vakcode 124175 en deel II vakcode 124176. Aan beide vakken worden 2,5 SP toegekend.

Doctoraalvoordrachten

rectificatie: A.W. Verboon over: een audio power versterker in BiCMOS met DMOS optie; 25 januari 1996, 14.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1224.

M. Thuys over: voorbewerking, kenmerkextractie en kansdichtheid-bepaling van data t.b.v. optimale klassificatie van spraak met neuronale netwerken; 30 januari 1996, 15.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

H. van der Ploeg over: a CMOS signal conversion circuit for GSM base-stations; 30 januari 1996, 11.00 uur, CT gebouw, zaal CT 1812.

Doctoraalopdracht

Het microflown team zoekt een gemotiveerde student die ons (per direct) wil helpen met technologisch onderzoek in de cleanroom. Het gaat hier om een D-opdracht. Meer achtergronden weten? Contact: Hans-Elias de Bree (tel. 4438) Email: [email protected]

250-uurs voordracht en

T.J. Zwerver over: karakterisatie van elektro-optisch polymeer; 1 februari 1996, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

A.E. van der Molen over: Generation and Optimisation of Test Sequences for Sequential Circuits with Genetic Algorithms; 30 januari 1996, 11.00 uur, EL/TN gebouw, zaal 3.164.

R. van der Rijt over: Kwantificeerbaarheid van de diameter van bloedvaten in beeld gebracht met angiografie; 30 januari 1996, 14.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

Tentamen EM-veld (127116)

Voor: HTS-ers elektrotechniek

Tentamenveld EM-veld (127116) februari `96, 13.30 - 17.00 uur zal gehouden worden in BB2.

Tentamen Inleiding systeem en signaaltheorie (123140)

Voor: HTS-ers elektrotechniek

Het tentamen Inleiding systeem en signaaltheorie (123140) van 30 januari 1996, 13.30 - 17.00 uur zal gehouden worden in BB 2.

Voorbespreking tentamen Besturingssystemen (211045)

Zie onder INF

Multidisciplinair ontwerpproject

Derde en vierde jaars studenten gezocht voor een aantal ontwerpprojecten die samen met studenten van andere studierichtingen worden uitgevoerd in het derde trimester. Titels: Transpondersysteem voor verkeersmanagement. Intelligente auto cruise control. Magnetometer voor aardobservatie. Laserbewerkingsmachine. Nieuw personenvervoerssysteem. Aansturing van micro-switches in cyclische reactor. Voor belangstellende EL-studenten zal gekeken worden hoe de 6 s.p. in het studieprogramma kunnen worden ingepast. Voor meer informatie en inschrijving: T. Mouthaan (kamer 3250, tel. 4892726).

INF/BIT

Multidisciplinair ontwerpproject

Derde en vierde jaars studenten gezocht voor een aantal ontwerpprojecten die samen met studenten van andere studierichtingen worden uitgevoerd in het derde trimester. Titels: Transpondersysteem voor verkeersmanagement. Intelligente auto cruise control. Verspreiding van verontreiniging in een watergebied. Ontwerp van een waterbeheer informatiesysteem. Nieuw personenvervoerssysteem. Laserbewerkingsmachine. Voor belangstellende INF-studenten komt het project in de plaats van het ontwerpproject (nieuwe programma vanaf 1992). Studenten die voor 1992 zijn begonnen kunnen 3 s.p. als INF-keuzevak en 3 s.p. als vak van een andere opleiding. Voor informatie en inschrijving: R. Bakker (kamer 3122, tel. 4893782).

Verandering volgorde tweedejaars vakken, vakken niet aangeboden.

Voor INF-studenten.

Vanaf september 1996 wordt het tweede jaar van de vijfjarige INF-opleiding ingevoerd. Dat betekent dat de volgorde van de tweedejaars vakken en de schilvakken verandert. Een tweede consequentie is dat een aantal vakken in 96/97 niet wordt aangeboden: Ontwerpen van informatiesystemen (211007), in 97/98 een andere vorm!; Computerarchitectuur (213005); Computerorganisatie (213110); Tele-informatica (214100). In de cursus 96/97 zullen wel tentamens afgenomen worden in deze vakken. Een overzicht van alle wijzigingen ligt bij BOZ-INF.

Chipkaartproject 'I S I' (thuis tentamencijfers inzien!)

De faculteit INF participeert in een proefproject - het Chipkaartproject 'I S I' - (samen met IBM en de faculteit TBK) waarbij een aantal studenten een chipkaartlezer voor thuis ter beschikking krijgt. Met de chipkaartlezer krijgt de deelnemer toegang tot de volgende toepassingen: thuis tentamencijfers inzien, saldo('s) van de elektronische beurs lezen, cijferslot wijzigen, wijzigen van voorkeurtelefoonnummers, experimenteren met de subset van de IBM MultiFunctionCard toolkit. Studenten die meedoen krijgen in februari 1996 de chipkaartlezer in bruikleen met enkele toepassingen voor op de PC. In april 1996 moet de functie om tentamencijfers te raadplegen klaar zijn. Alle INF- en BIT-studenten kunnen deelnemen. Om mee te kunnen doen moet de student thuis beschikken over een PC met Windows, een vrije serikle poort en een IP-verbinding met het UT-net (bv Dialback met SLIP). Voor het gebruik van de chipkaartlezer betaalt de student f 25,-- borgsom, welke wordt geretourneerd als de chipkaarlezer weer wordt ingeleverd. Aan het project is een prijsvraag verbonden. De deelnemer die de beste, nuttigste, origineelste of leukste toepassing ontwikkelt voor de chipcard, krijgt een IBM Phinkpad (notebook) t.w.v. ca. f 9500. Aanmelden voor dit project moet voor 15 februari 1996 geschieden: elektronisch via WWW-pagina http://www.cs.utwente.nl/ut/chipkaart of schriftelijk via een aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is bij BOZ-INF/BIT. Aan het project kunnen 100 INF- en/of BIT-studenten meedoen. Bij overintekening wordt geloot. Nadere inlichtingen zijn te krijgen bij Jan Melief (BOZ-INF/BIT), alleen 's morgens.

Excursie INF-P en verplaatsing colleges en toets Maple

Voor: INF P-studenten

In het kader van het derde-trimestervak Integratieproject voor INF (219100) wordt op vrijdag 9 februari 1996 een excursie georganiseerd naar de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. Het project gaat over de stormvloedkering. Alle eerstejaars die aan het Integratieproject mee willen doen worden bij deze excursie verwacht. Inschrijven voor de excursie is wel nodig. Er ligt een lijst bij BOZ-INF. In verband met de excursie worden de volgende colleges verplaatst: toets van Maple van vrijdag 9 februari naar donderdag 8 februari 1996. Groep 3 en 4 tijdens het eerste en tweede uur, groep 1 en 2 tijdens het derde en vierde uur in TW-A103. College Digitale techniek op donderdag 8 februari 1996 verplaatst van 1+2 naar het 7+8 uur. De zaal blijft TW-B209.

College Lineaire algebra van donderdag 8 februari, 3+4, naar dinsdag 13 februari 1996, 3+4, zaal TW-B209.

Voorbespreking tentamen Besturingssystemen (211045)

Ter voorbereiding op het tentamen Besturingssystemen (5 maart 9.00 - 12.30 uur) wordt op het laatste college op maandag 5 februari (5/6 uur BB-4) een oud tentamen (maart '95) besproken. Exemplaren van dit tentamen zijn ook vooraf te verkrijgen bij het secretariaat van de vakgroep SPA (INF-4047). Voor deelname aan het tentamen moet het practicum zijn voltooid. Assistentie loopt door tot en met week 7, d.w.z. het practicum moet uiterlijk op 16 februari zijn afgerond.

Practicumzalen INF gesloten

Wegens het jaarlijks overleg van de zaalassistenten zullen de practicumzalen in het Informatica-gebouw op donderdag 8 februari a.s. om 18.30 uur gesloten worden.

Systeemcomponenten

Van de op verschillende op colleges uitgereikte en nog uit te reiken stukken, waaronder het schema voor het vak en te bestuderen opgaven, zijn nog steeds kopietjes af te halen bij het secretariaat van de vakgroep SPA, INF-gebouw, kamer 4047.

Studiemateriaal Arch. v complexe IS-en (232011) en Inf.retrieval en kennisbeh. (232012)

Voor Architectuur van complexe informatiesystemen wordt een reader gebruikt, voor Information retrieval en kennisbeheer wordt alleen een dictaat gebruikt.

Inleiding bedrijfsinformatiekunde (235004)

Voor BIT-studenten: het hoor- en werkcollege Inleiding bedrijfsinformatiekunde (235004) op vrijdag 9 februari 1996 komen te vervallen i.v.m. voorlichting VWO.

Uniconsult Twente

Zie mededeling onder Alle faculteiten

TBK/CT&M

Multidisciplinair ontwerpproject / D2-project (CTM)

Derde jaars studenten gezocht voor een aantal ontwerpprojecten die samen met studenten van andere studierichtingen worden uitgevoerd in het derde trimester. Titels: Waterkwaliteitsmodel. Verspreiding van verontreiniging in een watergebied. Ontwerp van een waterbeheer informatiesysteem. Nieuw personenvervoerssysteem. Voor belangstellende CT&M-studenten komt het project in de plaats van het D2-project (224330). Dit D2-project wordt voor het eerst weer gegeven in het tweede trimester van het volgende studiejaar 96/97. Het vak Milieukunde (224510) dient wel gevolgt te worden, de bijbehorende opdracht kan uitgevoerd worden in het kader van het proefproject. Het vak Veiligheid en Risico (162362) kan gevolgd worden in de uitvoering voor een van de andere faculteiten, of eventueel vervangen worden door een ander vak. Voor meer informatie en inschrijving : R. Kolkman (N227,tel. 4894514).

Annoucement High Technology Marketing (186206), 3rd Trimester, Weeks 11-20, on Friday at 13.00-16.00 hrs

Voor: TBK D2/3

'High Technology Marketing' is an advanced seminar in marketing that is taught specifically from an industrial marketing and management of technological innovation perspective. The course integrates concepts from several disciplines, including business strategy, innovation management, total quality management, and business process reengineering. However, the major focus is on industrial, or business-to-business marketing, and especially on the process of value generation through technology and marketing in the firm and in the global marketplace.

'High Technology Marketing' is designed for students who see themselves in such settings, e.g. in developing industrial or high technology products and services, in managing the product innovation process, or in formulating and implementing strategies tot bring such products to the global marketplace. It is also suitable for those who plan to join consulting firms.

The seminar has been offered succesfully at leading MBA programs (e.g., University of Chicago, INSEAD, and, most recently, University of California at Berkeley). It has been part of the curriculum at the University of Twente for the past nine years, but, more recently, it seems that there is insufficient awareness about the course among the students.

To correct this situation, prof. Dr. H.O. Bender will give a one-hour presentation about 'High Technology Marketing'. This presentation will include an overview of course content, teaching philosophy, and the relationship with other courses given at the School of Management.

If you are interested in "High Technology Marketing", please attend the information meeting on 2 February at 12.30 hours, in BB7.

Verkeerde vakomschrijving TBK D2/3 rooster 3e trimester

Voor: TBK D2/3

Op het rooster staat verroosterd op de vrijdag het 1e/2e uur het vak C.S. Strategisch Marketing dit moet zijn: Capita Selecta Strategisch Management.

Het eerste college is op vrijdag 15 maart a.s. het 1e/2e uur, zaal BB108.

Inschrijven kan tot en met 26 januari a.s., (maximaal 25 studenten).

Voorlichting ERASMUS-programma

Voor: D-studenten TBK

De faculteit TBK neemt deel aan een tweetal ERASMUS-programma's voor studentuitwisseling met het buitenland. Voor het cursusjaar 1995/96 bestaan er uitwisselingsmogelijkheden met Finland, Zweden, Noorwegen, Duitsland, Oostenrijk, België, Engeland, Frankrijk, Spanje en Portugal. Op dinsdag 6 februari a.s., van 12.35 tot 13.30 uur, wordt een voorlichting verzorgd over deze uitwisseling in zaal BB7. Voor diegenen, die verhinderd zijn deze voorlichting bij te wonen, is vanaf die datum, een voorlichtingsfolder beschikbaar bij BOZ-TBK.

Voorbereidingsbijeenkomst W&M-component stage

Voor: studenten TN en CT die dit jaar een stage met TBK-component willen uitvoeren

Gedurende dit collegejaar bestaat tweemaal de mogelijkheid om een voorbereidingsbijeenkomst ten behoeve van de TBK-invulling van de stage bij te wonen. Aanwezigheid is niet verplicht, maar bij de beoordeling van de stage wordt de stof die tijdens de voorbereidingsbijeenkomst is behandeld bekend verondersteld. De data van de bijeenkomsten zijn: maandag 12 februari van 8.30 uur tot 12.00 uur in zaal BB106; dinsdag 21 mei van 8.30 uur tot 12.00 uur in zaal BB106. Aanmelding vooraf is niet nodig

Organisatiewaarden en bedrijfsethiek (184157)

Voor: TBK D2,3

Omdat het vorige bericht misschien aan duidelijkheid te wensen overliet hierbij nogmaals het verzoek aan de deelnemers van de ethiekdagen om vooraf het werkboek met de DAF-case (verkrijgbaar bij de U-Take) door te lezen.

Omdat het aantal belangstellenden groter was dan het aantal beschikbare plaatsen is besloten twee extra sessies in te lassen. De eerste extra sessie zal zijn op 15 & 16 april; de tweede extra sessie op 22 & 23 april. Er wordt van je verwacht dat je die dagen van 09.00 - 17.00 aanwezig bent (dus ook in de pauze). Bijbehorende zalen: 15 april: CT-3100b, 16 april: CT-2522, 22 april: CT-3100b en 23 april: CT-1405. Je kunt je tot 1 maart opgeven, maar vol is vol! De inschrijflijsten liggen vanaf 25 januari in de hal naast BOZ TBK.

Colloquia

Mark Miedema over: capitalism without capital Financing large investments in the Polish oil and petrochemical industry; 30 januari 1996, 15.45 uur, BB4.

Jurriën J. Zandbergen over: capaciteitsallocatie & voorraden binnen de Unilever IJs-Groep; een model voor produktieplanning op middellange-termijn; 15 februari 1996, 15.45 uur, BB7.

Chipkaart

De chipkaart die nu op de UT gehanteerd wordt door studenten is zoals bekend een multi-functionele kaart. De kaart kan gebruikt worden voor betalen in de kantines en bij het kopiëren, is tevens collegekaart, bibliotheekpas, OV-jaarkaart, enz. De technologie die gebruikt is voor deze kaart geeft echter nog veel meer mogelijkheden. De chip op de kaart bevateen aantal secties, die gescheiden van elkaar kunnen worden gebruikt. Mogelijkheden hiervoor zijn bv een geheugen voor telefoonnummers, gegevens van een club of vereniging, puntenacties van de winkelier, enz. De faculteit TBK participeert in een projectgroep samen met IBM en de faculteit INF om een proefproject te starten waarbij een aantal studenten een chipkaartlezer ter beschikking krijgen waarmee ze over een aantal extra functies kunnen beschikken, zoals het wijzigen van hun eigen PIN-code en het wijzigen van voorkeurtelefoonnummers. Ook kan men experimenteren met de subset van de IBM MultiFunctionCard toolkit. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een informatiesysteem, waarbij met behulp van de chipkaart en een applicatie tentamencijfers kunnen worden opgevraagd. De planning is als volgt: in februari worden de chipkaartlezers uitgeleverd met enkele toepassingen voor op de PC, in april moet de functie om tentamencijfers in te zien klaar zijn.

Deelnemende studenten kunnen ook nog fraaie prijzen winnen door zelf een applicatie te bouwen voor de chipkaartlezer. De hoofdprijs is een IBM-notebook t.w.v. f 9500,-.

Alle TBK- en CT&M-studenten, maar met name de TBK-I studenten worden hierbij uitgenodigd om mee te doen aan dit proefproject. U krijgt de benodigde kaartleesapparatuur in bruikleen (borg: f 25,-). U moet wel beschikken over een PC met Windows, een vrije seriële poort en een IP-verbinding met het UT-net (bv Dialback met SLIP). Er kunnen maximaal 100 studenten meedoen, schrijf dus tijdig in!

Aanmelden voor 15 februari 1996 d.m.v. het invullen van een formulier op WWW (URL: http://www.tbk.utwente.nl/isi.nl) of via een inschrijflijst bij Bureau Onderwijszaken TBK. Bij overinschrijving wordt er geloot.

Voor vragen of informatie kunt u terecht bij H. Holtkamp (coördinator automatisering, tst 3530).

TBK-C/CT&M studenten gezocht

Zie mededeling onder Algemeen

Systeem Componenten (211058)

Op het laatste college dd. 30-1-96 worden o.a. proeftentamens behandeld. De tentamen-teksten+uitwerkingen en de overige uitgereikte stukken zijn verkrijgbaar op het secretariaat van de vakgroep SPA, INF-geb. kamer 4047.

D2-vak 'Milieubewust Ontwerpen' (code 114504)

Voor WB/TBK-W/CT/CT&M d2-studenten en BSK d1-studenten, milieuvariant

Zie mededeling onder WB

Naar een gezonde industrie

In het kader van het college Nieuwe Produktie Concepten zal op 6 februari a.s. van 13.45 tot 15.30 in BB-5 een gastcollege worden gegeven door Ing. A.H. Frederiks, ex-bedrijfsdirecteur van de Philipsfabriek in Stadskanaal. Uit eigen ervaring zal hij vertellen over het ingrijpende veranderingsproces dat deze fabriek heeft doorgemaakt onder zijn leiding. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Multidisciplinair ontwerpproject (TBK)

Derde en vierde jaars studenten gezocht voor een aantal ontwerpprojecten die samen met studenten van andere studierichtingen worden uitgevoerd in het derde trimester. Titels: Ontwerp van een waterbeheer informatiesysteem. Transpondersysteem voor verkeersmanagement. Intelligente auto cruise control. Laserbewerkingsmachine. Haalbaarheid en financiering satellietproject. Voor belangstellende TBK-studenten komt het project in de plaats van het BKDP (4 s.p.). Daarnaast kan 1 s.p. van de PBBO-opdracht worden gebruikt voor het werkplan van het project. Voor meer informatie en inschrijving: W. van Woerden (BB324, tel. 4893514).

Hoorcollege Techniek I (code 114502)

Voor TBK-W P-studenten

Bovengenoemd hoorcollege wordt op woensdag 7 februari a.s. het 5/6e uur verplaatst van zaal CC.4 naar zaal CC.1.

Beleidsprocessen II

Voor: D1-studenten BSK en CT&M

zie mededeling onder BSK.

Tentamen Toelevering & Prefab (226540) 8 maart a.s.

Voor: CT&M-D2 (B&Bp)

Per abuis staat er in het UT-nieuws van 18 januari j.l. vermeld dat het tentamen Toelevering en Prefab (226540) 's morgens zal worden gehouden. Dit is niet juist. Het tentamen zal 's middags plaatsvinden, 13.30 uur t/m 17.00 uur.

Grondmechanica & Funderingstechniek (226060) tentamens

Voor: CT&M-D2 (B&Bp) generatie '92/'93

In het 3.1. trimester van dit studiejaar is voor het laatst het gecombineerde vak Grondmechanica en Funderingstechniek (vakcode 226060; 3SP) aangeboden en getentamineerd. Voortaan zullen op dit gebied twee vakken aangeboden worden: Grondmechanica (226560; 2 SP) in het 2.3 trimester en Funderingstechniek (226563; 2 SP) in het 3.1 trimester. Het vak oude stijl (226060) zal niet meer getentamineerd worden: het verroosterde tentamen van 27 juni 1996 vervalt dus.

Voor studenten van de generatie '92 of '93 die het gecombineerde vak nog niet gehaald hebben geldt de volgende regeling: - zij die een voldoende hadden voor een deel van het vak ('grondmechanica' óf 'funderingstechniek') kunnen bij de docent een tentamenbriefje afhalen voor het nieuwe vak Grondmechanica (226560) respectievelijk Funderingstechniek (226563). Voor het niet behaalde gedeelte dienen ze tentamen af te leggen in de nieuwe vakken. Voor Grondmechanica valt de eerste gelegenheid op 14 juni 1996 's ochtends en een herkansing op 14 augustus 1996 's middags. Voor Funderingstechniek valt de eerste gelegenheid aan het eind van het 3.1 trimester van het studiejaar '96/97 en een herkansing aan het eind van dat studiejaar. Studenten die nooit aan het gecombineerde tentamen hebben deelgenomen of die voor geen van de twee onderdelen een voldoende hebben gehaald dienen de tentamens in de nieuwe versies af te leggen. Studenten die onoverkomelijke problemen hebben omdat ze het tentamen "Funderingstechniek" pas in '96/97 kunnen afleggen, kunnen contact opnemen met de heer van Lieshout.

Privaatrechtelijk Bouwrecht (189067) 3e trimester

Voor: CT&M-D2 (B&Bp)

Voor het keuzevak Privaatrechtelijk Bouwrecht (189067) is naast de reader, verkrijgbaar bij de U-Take, het boek 'Bouwrecht in kort bestek' onder redactie van P. de Haan, M.A. van Voorst van Bees & A.G. Bregman, derde druk nodig. De uitgever laat weten dat dit boek dezer dagen in de boekhandel verkrijgbaar zal zijn.

Gastcollege OCC I (226020)

Voor: CT&M-P, BSK-C, TBK-C

Voor het vak OCC I (226020) wordt donderdag 1 februari a.s. een gastcollege gegeven door dhr. Toorenburg. Op donderdag 1 februari 1996 in CC4 het 5/6e uur.

Alg. Beginselen van het Recht voor CT&M- ABR (175901) 1.3

Voor: CT&M-p

Voor ABR (175901) zijn er de volgende werkcolleges gepland door de docent (dhr. R. Leenes - BSK) in het derde trimester. Groep 1: maandag 18 maart, 5/6 uur in WB HV 111 en maandag 6 mei, 5/6 uur in WB HV 111. Groep 4:maandag 18 maart, 5/6 uur in WB HV 112 en maandag 6 mei, 5/6 uur in WB HV 212. Groep 2: donderdag 21 maart, 1/2 uur in WB HIV 204 en donderdag 9 mei, 1/2 uur in WB HIV 204. Groep 3: donderdag 21 maart, 1/2 uur in WB HIV 208 en donderdag 9 mei, 1/2 uur in WB HIV 208.

Mariene Dynamica (224242) 3e trimester

Voor: CT&M D3 (wh&m)

In overleg met de docent zal het college Mariene Dynamica (224242) van prof. de Vriend (CT&M) het derde trimester plaatsvinden het gehele 3e trimester op vrijdag 3/4 uur in WB Z 122. Het eerste college wat zal plaatsvinden op vrijdag 15 maart 1996 het 3/4 uur is dus NIET in H V 108 (zoals eerder vermeld in UT-nieuws), maar ook in WB Z 122. Een intekenlijst hangt bij BOZ-CT&M.

TCW

Verplaatsing College Filosofie van de communicatie (168609)

Voor: D2-TCW-studenten

I.v.m. voorlichtingsactiviteiten wordt het college Filosofie van de Communicatie (168609) op vrijdag 9 februari a.s., 3e en 4e uur in BB 7 verplaatst naar donderdag 8 februari a.s. 1e en 2e uur in TW RC103B.

TN

Doctoraalopdracht

Zie mededeling onder EL.

Voorbereidingsbijeenkomst W&M-component stage

Voor: studenten TN en CT die dit jaar een stage met TBK-component willen uitvoeren

Zie mededeling onder TBK.

Multidisciplinair ontwerpproject

Derde en vierde jaars studenten gezocht voor een aantal ontwerpprojecten die samen met studenten van andere studierichtingen worden uitgevoerd in het derde trimester. Titels: Intelligente auto cruise control Laserbewerkingsmachine. Magnetometer voor aardobservatie. Voor belangstellende TN-studenten zullen de 6 s.p. in overleg in het studieprogramma worden ingepast. Voor meer informatie en inschrijving: C. Blom (kamer 7252, tel. 4893095).

Analyse C

De werkcolleges Analyse C (156021) op woensdagmiddag zijn vanaf heden verplaatst naar woensdag 1+2 in ELTN-B 1224.

Doctoraalvoordrachten

J.W.R. ten Cate over: 'Analysis of methods for beam quality measurements on high density electron beams propagating in an axial magnetic field'; 29 januari 1996, 14.00 uur, EL/TN B 1220.

A.A. de Vries over: 'Electro-hydraulisch aangedreven regelkleppen als actuator': 7 februari 1996, 14.00 uur, EL/TN B 1228.

W. Conrads over: 'Lagrangiaanse Simulaties op Microscopisch niveau van een polymeermodel': 14 februari 1996, 15.30 uur, EL/TN B 1220.

TO

Beleid, management en planning t.b.v. schoolorganisaties en opleidingen binnen arbeidsorganisaties (195506)

Voor: TO-D3-studenten

Het eerste college voor het vak Beleid, management en planning t.b.v. schoolorganisaties en opleidingen binnen arbeidsorganisaties (195506) zal niet gegeven worden op 20 maart a.s., maar op woensdag 27 maart van 15.45-17.25 in L216.

Keuzevakken 3e trimester van de vakgroep Curriculumtechnologie

Voor: TO-D3-studenten

Voor de keuzevakken van de vakgroep Curriculumtechnologie vervalt de berperkte deelname. Studenten, die alsnog aan deze vakken willen deelnemen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 26 januari intekenten bij BOZ-TO.

Bijeenkomst voor 1e-jaars TO-studenten

Voor: TO P-studenten

Binnenkort wordt de tweede informatieve bijeenkomst gehouden voor eerstejaars TO-studenten die geinteresseerd zijn in TCW. Dit keer wordt er o.a. aandacht besteed aan de vakken binnen deze opleiding, de afstudeerrichtingen en de beroepsmogelijkheden. Datum: woensdag 7 februari, TO L-216, 10.40 - 11.00 uur.

Doctoraalvoordracht

K.A.W.M. Sogtoen over: kennismanagement binnen de opleidingsafdelingen van ING Groep: Toegankelijkheid van Opleidingsinformatie; 25 janauri 1996, 16.00 uur, L 216.

Inge van 't Hul over: het opstellen van ontwerpspecificaties voor een computersimulatie voor brandweerchauffeurs; 22 februari 1996, 16.00 uur, L 213.

Communicatietraining I (168510)

Voor: TO P-studenten

Op dinsdag 2 april begint het vak Communicatietraining I. TO-studenten die hieraan willen deelnemen worden verzocht zich voor vrijdag 1 maart in te tekenen bij BOZ-TO.

TW

Multidisciplinair ontwerpproject

Derde en vierde jaars studenten gezocht voor een aantal ontwerpprojecten die samen met studenten van andere studierichtingen worden uitgevoerd in het derde trimester. Titels: Waterkwaliteitsmodel. Verspreiding van verontreiniging in een watergebied. Nieuw personenvervoerssysteem. Modellering van een cyclische reactor voor dehydrogenering van propaan. Voor belangstellende TW-studenten zullen de 6 s.p. in het studieprogramma kunnen worden ingepast. Voor informatie en inschrijving: F. van Beckum (TW/RC B325, tel.4893414).

WB

Inschrijving Communicatieve Vaardigheden voor WB (168231)

Voor: WB-studenten

Vanaf maandag 29 januari tot en met vrijdag 23 februari a.s. kan bij BOZ W&M, TW-gebouw, 1e etage, naast kamer A227/229 ingeschreven worden voor het vak 'Communicatieve Vaardigheden voor WB' (168231) voor het 3e trimester. De inschrijving is beperkt tot 40 personen. Aanwezigheid op het 1e college is verplicht.

Doctoraalopdracht

Zie mededeling onder EL.

College Procescomputers I (113111 en 113112)

Voor CT/WB d1, TBK-W d2 studenten

Het laatste college Procescomputers I op 26 januari a.s. gaat wegens ziekte van de docent niet door. Het college wordt vervangen door schriftelijk materiaal dat tijdens het praktikum zal worden uitgereikt (WB T.900).

College Milieubewust ontwerpen (114504)

D2-vak 'Milieubewust Ontwerpen' (code 114504)

Voor WB/TBK-W/CT/CT&M d2-studenten en BSK d1-studenten, milieuvariant In verband met de opzet van het onderwijs (taakgroepen) voor het vak 'Milieubewust ont-werpen', dat in het komende 3e trimester nog een keer wordt gegeven, dienen studenten die hieraan willen deelnemen zich UITERLIJK VRIJDAG 23 FEBRUARI A.S. bij BOZ/WB te hebben opgegeven. Een intekenlijst ligt gereed.

In verband met de genoemde opzet is deelname aan colleges en groepsbijeenkomsten VERPLICHT. De colleges worden gegeven in de weken 11 en 12 steeds op dinsdag, 1e en 2e uur (WB Hal IV.204) en vrijdag, 1e en 2e uur (WB Hal IV.208 cq WB N.105). Enige colleges van het 1.3 WB-vak Ketenbeheer' behoren bij de MBO-cursus. Het vak 114504 vervangt het vak 113931 (met de zelfde naam).

BSK-studenten doen het 2.3-milieuvariant-vak Ketenbeheer' (114503) via de cursus Milieubewust ontwerpen' (114504). NB.: Anders dan op het BSK-d1-rooster is aangegeven zijn de colleges dus in week 11 en 12, als boven aan gegeven. WB-studenten kunnen deelnemen aan 114504, indien zij geallokeerd zijn.

Multidisciplinair ontwerpproject

Derde en vierde jaars studenten gezocht voor een aantal ontwerpprojecten die samen met studenten van andere studierichtingen worden uitgevoerd in het derde trimester. Titels: Laserbewerkingsmachine. Magnetometer voor aardobservatie. Micro-switches voor cyclische reactor. Nieuw personenvervoerssysteem. Voor belangstellende WB-studenten zullen de 6 s.p. in overleg in het studieprogramma worden ingepast. Voor meer informatie en inschrijving: S. Visser (kamer N215, tel. 4892584).

D1-herhaaltentamens (projectonderwijs)

Tentamen: Kunststoffen, construeren en eigenschappen (112111)

Voor: WB d1-studenten die het projectonderwijs volgen

Datum: 2 februari 1996, 9.00 - 11.30 uur, Sportcentrum UT

Tentamen: Materiaalkunde II (115210)

Voor: WB d1-studenten die het projectonderwijs volgen

Datum: 2 februari 1996, 9.00 - 12.30 uur, Sportcentrum UT.

Tentamen: Stijfheid en sterkte II (115710)

Voor: WB d1-studenten die het projectonderwijs volgen.

Datum: 2 februari 1996, 9.00 - 12.30 uur, Sportcentrum UT

Tentamen: Lineaire algebra (151007)

Voor: WB d1-studenten die het projectonderwijs volgen

Datum: 2 februari 1996, 9.00 - 12.00 uur, Sportcentrum UT.

Tentamen: Analyse A (151018)

Voor: WB d1-studenten die het projectonderwijs volgen

Datum: 2 februari 1996, 9.00 - 12.00 uur, Sportcentrum UT.

Praktikum Plasticiteit en Kruip (115737) en Omvormtechnologie, plasticiteitsleer (115731).

Voor: WB-D3 studenten

Het praktikum wordt gehouden in week 6 (5 t/m 9 feb.). Voor Plasticiteit en Kruip moeten drie opdrachten worden uitgevoerd, voor Omvormtechnologie de eerste twee opdrachten. Inschrijving (in groepen van 2) is mogelijk vanaf 8 januari in de praktikumruimte van T-900. De handleidingen zijn vanaf maandag 22 januari af te halen bij de secretaresse van Technische Mechanica (kamernr. W-216). Inlichtingen zijn te krijgen bij H.C. Stoker, tel. 4894014.

WWTS

Multidisciplinair ontwerpproject

Derde of vierde jaars studenten gezocht voor een ontwerpproject dat samen met studenten van andere studierichtingen wordt uitgevoerd in het derde trimester. Titel: Transpondersysteem voor verkeersmanagement, juridische aspecten en bestuurlijke haalbaarheid. Voor belangstellende WWTS-studenten zal gekeken worden hoe de 6 s.p. in het studieprogramma kunnen worden ingepast. Voor informatie en inschrijving: W. Smit (TW/RC D304, tel. 4893350).

Colloquium

I.L. Mosselman over: Groei, waarheen en waarom? een analyse van de discussie over de maat van economische groei, vanuit een context van hedendaagse Verlichtingskritiek; 26 januari 1996, 15.00 uur, CT 1812.

Campus en studentenleven

SPE

Van DNA tot God

De biochemicus en Anglicaans priester Arthur Peacocke is o.a. op uitnodiging van het SPE op donderdag 1 februari op de UT. Peacocke werkte vanaf 1948 aan DNA-onderzoek. De bijeenkomst op de UT is vanaf 15.00 uur in de Boerderij. prof. Willem Drees zal een korte inleiding houden, waarna Peacocke zal spreken over: Theology for scientific age (hoe kunnen theologie en geloof de wetenschappelijke kennis serieus nemen). Tot 17.00 uur discussie. Deelnamekosten voor studenten % 5.00, anderen % 10.00.

's Avonds zal Peacocke voor een breder publiek spreken in de Grote Kerk te Enschede. Aanvang 20.00 uur. Voertaal Engels met een samenvatting in het Nederlands. Toegang % 7.50, studenten % 5.00, gratis voor wie ook 's middags kwam. Uitvoerige folder bij het secretariaat.

Vieringen in de toekomst

Door de verbouwing van de Vrijhof is het niet mogelijk op langere termijn te overzien waar en hoe de vieringen gehouden kunnen worden. Er is daarover nog veel onduidelijk. Onder andere het koffie/theedrinken na de dienst ende voorzieningen voor de kinderen kunnen de komende weken problematisch worden. Of we de zaal kunnen blijven gebruiken is staat nog te bezien en op dit ogenblik hebben wij daarvoor nog geen alternatief. We zullen ons best doen de diensten zoveel mogelijk te laten doorgaan.

Bernard Huybers

De nu in Frankrijk wonende componist van veel moderne kerkliederen is woensdag 28 februari in Enschede. Hij zal dan een aantal nieuwe liederen met de liefhebbers inzingen. Thema: Zingen van Zijn. Hij schreef o.a. 'Hoe kan een intellectueel nog gelovig blijven zonder in gesprek te gaan met de implicaties van het moderne weten? ... Dat gesprek is ook mogelijk ... op de vleugels van een lied, dat over die vragen zingt.' Aangezien we niet in de Vrijhof terecht kunnen, genieten we die avond gastvrijheid in de Remonstrantse kerk. Misschien kan er vóór de mensa ook nog een zanguurtje zijn voor een kleine groep. Houdt de avond of middag alvast vrij. Precieze mededelingen volgen nog. Informatie Jan de Jongh

Gelukkig

Zondag a.s. gaat het over de zogenaamde zaligprijzingen. Voorganger is Jan de Jongh en de dienst begint om half elf in de Vrijhof.

Bereikbaarheid pastores: Carla van der Heijden (r.k.), (voorlopig afwezig) tel. 053-4776678. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Reünie SRD

27 januari! vanaf 13.30 uur in de Bastille. Motto 'De SRD: Toen, Nu en Morgen' met zang (van Prometheus) en feest, en de oprichting van ???.

Na de gezamenlijke Mensa-maaltijd gaan we feestvieren met optreden(s) van gelegenheidsformaties.

De SRD publiceert binnenkort een rapportage over (bijna) alle onderwerpen die betrekking hebben op de landelijke Hoger Onderwijspolitiek (een integrale visie op de huidige Hoger Onderwijspolitiek). O.a. worden de volgende onderwerpen behandeld: een compacter HO; Kwaliteit en Studeerbaarheid; Variatie in Onderwijs; Zelfselectie versus bindend studieadvies; Aansluiting bij de arbeidsmarkt; Bestuursstructuur met de invalshoeken bestuurder en student

We zijn ook actief bezig met: restitutie OV-kaart bij stage in het biitenland; 168 SP-problematiek; ervaringen chipkaart; studentenspreekuur elke vrijdag SRD-kantoor; aanvulling Tentamenbank (de Tentamenbank staat er weer bij het SRD-kantoor!!!)

De e.v. AB-vergadeirng wordt gehouden op 6 februari a.s. 19.30 uur SRD-kantoor. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Diversen

DSV 4 happy feet

Op 30 januari loopt het lidmaatschap voor de half-jaarleden af. De in de 'Dancer' aangekondigde ALV's van DSV '4 happy feet' zullen gehouden worden op woensdag 7 februari in vergaderzaal A van het Sportcentrum van de UT. De tijden zijn respectievelijk 19.30 en 20.00 uur. Als je verhinderd bent kan je iemand anders (schriftelijk) machtigen. Het aantal machtigingen datiemand kan hebben op de ALV is beperkt tot één. De agenda staat afgedrukt in de 'Dancer'.

Radio Drienerlo

Radio Drienerlo maakt nog steeds radio, ondanks de verbouwing van de Vrijhof. Luister naar 96.0 FM op de campuskabel. Uitzending is er maandag t/m donderdag. 's Avonds van 21.00 uur tot 23.00 uur en dinsdag en woensdag zelfs al om 19.00 uur. Dit alles vanuit de spelonken van de Vrijhof. Donderdag (25/1) om 21.00 uur Mixed up in Wonderland; maandag (29/1) 21.00 uur: Hardcore Business; dinsdag (30/1) 19.00 uur: Grindpad en 21.00 uur: Ranja Radio; woensdag (31/1) 19.00 uur: Paul2 en 21.00 uur: CandleCool; donderdag (1/2) 21.00 uur: Mixed up in Wonderland. De VCD geeft ook het omroepblad uit, in een electronische versie. Daarin vind je alle uitzendingen van de komende week. Je kunt het omroepblad vinden in de Newsgroep: UTWENTE.ANOUNCE (elke vrijdag een nieuwe versie). Je kunt je ook aboneren. Stuur e-mail naar [email protected] met als tekst SUBSCRIBE OMROEPBLAD.

Radio Drienerlo zend uit op 96.0F FM en ook jij mag bellen tijdens de uitzending. Reaktofoon 5235 (bgg. 5208).

CSV Alpha

Alpha is een vereniging waar Christelijke studenten die gezelligheid, diepgang of beide zoeken een onvergetelijke tijd hebben. Elke woensdag vanaf 21.00 uur is onze soci teit Vivaan, in het hart van de Bastille, geopend. Belangstellenden zijn altijd welkom. Belangrijk voor alle leden: Donderdag 1 februari is een algemene ledenvergadering in de Kelderbar om 19.30 uur. Meer informatie heb je al thuis ontvangen. Binnenkort ook weer: Alpha-diners. Data en plaatsen staan in het volgende UT-nieuws.

AIESEC

Run a multinatinal in the international management game! Denk jij dat jij, met een team van 4 of 5 personen, een multinational kunt leiden? Kun jij tegelijkertijd strategische, operationele, financiële, logistieke en marketingbeslissingen nemen? Kun jij het overzicht bewaren in een bedrijf waar allerlei interne en externe factoren een rol spelen? Kun jij de moordende concurrentie aan en jouw multinational leiden naar de top van de Fortune 500 lijst? The International Management Game, van AIESEC in samenwerking met ESEC Educational Entertainment, biedt jou en je team de kans om te laten zien dat jullie het beste toekomstige managementteam van Nederland zijn! Lukt je dit ook daadwerkelijk, dan krijg jij met je team als beloning een geheel verzorgde reis naar Praag! Je kunt je inschrijven (per team, of individueel) van 22 jan t/m 9 feb '96 jij het AIESEC kantoor (BB-100a) of ga eens op zoek naar de AIESEC International Management Game stand. Je krijgt overigens als deelnemer 6 weken lang de Trouw thuis bezorgd.

Wordt nu lid van AIESECvips en ontvang AIESEC update met de nieuwste nieuwtjes. Je krijgt bovendien korting op AIESEC produkten.Dit alles kost je slechts f5.#Geef je nu op voor een AIESEC stage voor de tijd van je leven.Inschrijving sluit 1 februari.#Op 6 februari organiseert AIESEC een lezing van CCUSA over summerjobs in the USA.Dit houdt in het trainen/begeleiden van kinderen bij sporten of hobbies voor een periode van 9 weken.Je krijgt tot $650 zakgeld, een gratis vliegreis, onderdak en voedsel aangeboden. Na het werk heb je de mogelijkheid om rond te reizen. Het programma biedt ook stagemogelijkheden. Info:CCUSA tel.070-3454800.

ESTIEM

ESTIEM houdt in week 6 de kwalificatieronde van het EuropeesManagement Tournament. Aan dit tournament zullen nog tien andereEuropese universiteiten deelnemen, waaronder Cambridge en Parijs. Hettournament wordtgeorganiseerd voor Bedrijfskundige. Vragen ? E mail:p.a.beumers.utwente.nl of bel 053 4352429.

ASV Taste

Volgende week donderdag 1 februari gaan we naar onze zustervereniging Gaudium in Rotterdam. Er is dit keer voor vervoer gezorgd. Tegen een kleine vergoeding van %10,- is het mogelijk om naar per bus naar Rotterdam te reizen, en ook weer terug. Als je mee wilt zal je snel moeten zijn, want de verwachting is dat de lijst zo vol zit. Vanavond is ook de laatste inschrijfmogelijkheid voor de A.R.G.U.S. Dit spel is net als vorig jaar weer een combinatie van intelligentie en uithoudingsvermogen. Vorm een team van 3-5 personen en speel mee voor de hoofdprijs en voor de eeuwige roem op het bord in de sociëteit. Dit is natuurlijk een mooie gelegenheid om als eerstejaars-jaarclub eens te tonen hoe strijdvaardig jullie werkelijk zijn. Vandaag of morgen ploft ook de nieuwe Smaakmaker weer op de deurmat. En trouwens de PR-commissie heeft nog enkele truien weten terug te kopen van Sjeik Frank en verkoopt ze nu voor het bedrag van %80,-. De openingstijden van sociteit Antigoon, Oude Markt 18, zijn zondag van 21.00 tot 0.00 uur, dinsdag van 21.00 tot 2.00 uur en donderdag van 21.00 tot 4.00 uur. tel.: 4326238.

Ovatie

Zoals verwacht verschijnt binnenkort het volgende Ovatie-journaal# Ook zal er spoedig een ovatie-homepage beschikbaar zijn, Diewerke de Boer bedankt voor het ontwerp# Op 2 april zal er een symposium worden georganiseerd met de titel: Globalization: a new standard of international policy# Het is nog moegelijk om je in te schrijven voor de excursie naar Leiden op 2 februari, bel Sander (4336654) Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze secretaris Roy (tel: 4338450)

RSK

Donderdag 1 februari houdt de christelijke studentenvereniging RSK weer een open maaltijd. Belangstellenden voor de RSK zijn uitgenodigd om een keer langs te komen. Voor opgave en informatie bel Natasja 053-4333294. De open maaltijd begint om 18.00 uur in het YMCA-gebouw, Blijdensteinlaan 55 in Enschede.

FSST Tsjerk Hiddes

Op 9 febrewaris is it safier, dan fiert Tsjerk Hiddes syn 4e Dies. It feest begjint op Freed mei in optreden fan Doede Bleeker om 22:00 oere in de Sociëteit fan de Bastille. En op de snoen is der in foarum oer de "Takomst fan it Twents". Hjirfoar binne 4 sprekkers útnoege, prof. dr. A van der Meiden (heechleraar public relations en strider foar it Twents), H.G.J. Kamp (VVD twadde keamerlid, hat him sterk makke foar de erkenning fan it Nedersaksysk), G. van der Vliet (útjouwer fan Twentse en Fryske boeken) en Douwe Kootstra (foarumlieder en bekend fan kollums by omrop Fryslân). Boppedat sil der ek nog een soad feest fiert wurde fansels, en gean wy op snein 11 febrewaris te reedriden yn Enschede.

Fierder stjit der op it program in jûne te bolsmiten yn Hengelo. It begjint om 20:00 oere, dus om 19:30 oere sammelje by Calslaan 6. Dernei kinne wy nog te sintrum unfeilich meitsje.

Opjaan foar it ien en oar kin by Siebren (5025) of by Michiel (5007).

DJC Rossinant

Vanavond vindt het grandioze open Belgisch Bierfeest plaats. Tegen een kleine entreeprijs kunt u hier de geneugten van onze zuiderburen proeven. Volgende week donderdag zal er weer een gezamenlijke borrel met Cheiron in de Tor zijn. Voor de liefhebbers wil ik er tevens op wijzen dat Cheiron a.s. zaterdag 27 januari haar Lustrumgala houdt.

Postadres: postbus 3809, 7500 DV Enschede. E-mail: [email protected]

Amnesty schrijfabonnement

Voor al die mensen die graag naar de schrijfmiddagen zouden willen komen, maar hiervoor geen tijd hebben, heeft Amnesty een alternatief: een schrijfabonnement. Hiervoor krijg je elke maand, met uitzondering van juli en augustus, een aantal voorbeeldbrieven thuisgestuurd. Ook krijg je elk jaar rond de Kerst een aantal adressen van gevangenen die je een kaart of brief kunt sturen. De kosten van het schrijfabonnement zijn slechts %15,- per jaar. Belangstelling? Neem dan contact op met Marije van Rosmalen, tel. 053-4895036.

Kiesvereniging Progressieve Samenwe

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.