INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 11 september 1997 -Het College heeft het Vastgoedplan fase 2, september 1997, met enkele wijzigingen vastgesteld en stemt in met de voorbereiding en organisatie van de in hoofdstuk 4 genoemde projecten. De Universiteitsraad wordt verzocht hiermee in te stemmen. -Het College heeft de Eerste Begrotingswijziging 1997 zijnerzijds vastgesteld en zendt deze na

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 11 september 1997

-Het College heeft het Vastgoedplan fase 2, september 1997, met enkele wijzigingen vastgesteld en stemt in met de voorbereiding en organisatie van de in hoofdstuk 4 genoemde projecten. De Universiteitsraad wordt verzocht hiermee in te stemmen.

-Het College heeft de Eerste Begrotingswijziging 1997 zijnerzijds vastgesteld en zendt deze naar de Universiteitsraad ter definitieve vaststelling en naar de beheerseenheden ter informatie.

-Het College heeft een reactie vastgesteld op de brief van de minister van OC&W waarin deze zijn beslissing kenbaar maakt aangaande door de UT ingediende projectvoorstellen voor de tweede tranche van het Studeerbaarheidsfonds en informeert de Universiteitsraad hierover.

-Het College heeft t.b.v. projectontwikkeling en begeleiding van de Multidisciplinaire Ontwerpopdracht (MDOO) aan de faculteit TW voor 1997 en 1998 jaarlijks f169.000 toegekend t.l.v. de reserve Centrale Stimulering onderwijs. Het College verzoekt de Universiteitsraad tot toewijzing van de middelen over te gaan.

-Het College heeft besloten de Dienst Studentenzaken als zelfstandige dienst op te nemen in het Bureau van de Universiteit.

-Het College heeft besloten de instellingsperiode van het BMTI te synchroniseren met iBME en dus te verlengen tot 1 december 1999 en verzoekt de Universiteitsraad hiermee in te stemmen.

d.d. 18 september 1997. -Het CvB kan zich vinden in het FEZ-advies en heeft het Bedrijfsplan UT-catering goedgekeurd met inachtneming van de volgende punten: *)de definitieve besluitvorming ten aanzien van de beperking van de openingstijden van de kantines in het EL/TN- en CT-gebouw wordt uitgesteld totdat duidelijk is wat de financiële consequenties zijn van dit voorstel, mede afgezet tegen de vermindering van de dienstverlening; *)medio 1999 zal de hoogte van de toewijzing voor UT-catering opnieuw worden vastgesteld; *)het streven een buffer in de reserve te vormen van kf 500 (exclusief afschrijvingsverplichting) is akkoord, de vorming van een afschrijvingsreserve van kf 5.000 echter niet.

-Het CvB heeft de nota's vastgesteld voor de bekostiging van de opleidingen TCW en BIT voor 1998. Deze nota's worden verzonden aan de penvoerende faculteiten ter informatie en aan de Universiteitsraad ter vaststelling in het kader van de Begroting 1998.

-Het CvB heeft de verdeling van de aandachtsgebieden tussen de twee collegeleden met ingang van 1 oktober 1997 vastgesteld, evenals de wijze waarop bij afwezigheid of verhindering van één der leden t.a.v. de uitoefening van die taken in vervanging wordt voorzien.

-Het CvB heeft besloten aan de Universiteitsraad het volgende voor te stellen ten laste van de Centrale Stimulering onderwijs 1997: *)kf 150 toe te wijzen aan CiT t.b.v. CT&M (curriculumontwikkeling); *)kf 150 toe te wijzen aan de faculteit INF t.b.v. BIT (curriculumontwikkeling); *)kf 192toe te wijzen aan de faculteit WMW t.b.v. TCW (curriculumontwikkeling).

d.d. 25 september 1997

d.d. 2 oktober 1997

-Het College heeft besloten aan VEB in totaal kf 350 voor twee jaar toe te kennen voor het project scholen-netwerken VO-UT t.l.v. het fonds CSow. De Universiteitsraad wordt verzocht het bedrag van kf 350 definitief toe te wijzen in het kader van het communicatiebeleidsplan.

-Het College heeft het werkplan College van Bestuur - Universiteitsraad over de periode oktober tot en met december 1997 vastgesteld. Het werkplan wordt ter informatie toegezonden aan het presidium van de Universiteitsraad.

-Het College heeft prof.dr.ir. J.H.A. de Smit benoemd tot decaan van de faculteit der Toegepaste Wiskunde voor de periode van 1 januari 1998 tot 1 januari 2003.

-Het College heeft prof.dr. E.R. Seydel benoemd tot decaan van de faculteit der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen voor de periode van 1 januari 1998 tot 1 juli 1998.

-Het College heeft prof.dr. W.E. van der Linden benoemd tot decaan van de faculteit der ChemischeTechnologie voor de periode van 1 januari 1998 tot voorshands 1 juli 1999.

-Het College heeft de integrale uitgaven vastgesteld voor de reserve Centrale Stimulering t.b.v. de Ontwerp-Begroting 1998.

d.d. 9 oktober 1997

-Het College heeft besloten het advies van de Toetsgroep Studentenvoorzieningen t.a.v. de geformuleerde visie op de organisatie van de studentenvoorzieningen alsmede de voorgestelde nieuwe bestuurs- en beheersorganisatie in principe positief te beoordelen en als vertrekpunt te nemen voor het overleg met het Campuscollege, de RCV en de directeur Campusvoorzieningen, binnen het Management Team i.o. en met de CCO mede op basis van het daarbij geformuleerde standpunt van het College van Bestuur. De Universiteitsraad ontvangt ter informatie het advies van de Toetsgroep Studentenvoorzieningen met het daarbij geformuleerde standpunt van het College van Bestuur.

-Het College dechargeert de Toetsgroep Studentenvoorzieningen van zijn taken onder dankzegging voor de verrichte inspanningen.

-Het College heeft vastgesteld dat er een vrije instroom van studenten in de propaedeutische fase van het studiejaar 1998/1999 zal zijn. Dit zal schriftelijk aan de Universiteitsraad worden medegedeeld onder vermelding dat geen van de faculteiten voor een opleiding een beperking van de instroom heeft gevraagd.

-Het College heeft prof.dr.ir. H.J. Grootenboer benoemd tot decaan van de faculteit der Werktuigbouwkunde voor de periode van 1 januari 1998 tot 1 juli 1999.

-Het College heeft ingestemd met het instituutsplan Procestechnologisch Instituut (PIT) en verzoekt de Universiteitsraad het instituut in te stellen. Daarnaast wordt de Universiteitsraad voorgesteld vanaf 1997 kf 200 als beleidsruimte aan het PIT toe te kennen.

-Het College heeft besloten de instituutsperiode van het interfacultaire onderzoekinstituut MESA te verlengen voor de periode van 1 september 1997 tot 1 september 2002 en verzoekt de Universiteitsraad met deze verlenging in te stemmen.

Onderwijskundig Centrum

Onderwijskundige Oriëntatiecursus (OOC)

Cursusdata: dinsdag 18 (hele dag), woensdag 19 (ochtend) en dinsdag 25 (hele dag) november 1997. Aanmelden: tot 6 november. Kosten UT-medewerkers: geen.

Cursus 'Begeleiding van doctoraalopdrachten'

Cursusdata: dinsdag 11 (hele dag) en woensdag 12 november (ochtend). Aanmelden tot 4 november.

Aanmelding/informatie

Wetenschapswinkel UT

Wijzer en rijker worden? Wil je een praktijkopdracht doen, waar je zowel studiepunten en wat geld mee kunt verdienen? Lees dan de onderstaande projecten die de Wetenschapswinkel UT in de aanbieding heeft. Dit is niet alles. Kijk maar eens op Internet bij: http://www.twenteweb.nl/wewi/index.stm.

ISO voor Werkvoorziening

Evaluatie Flexzorg

Marktonderzoek adviesbureau

Sporthal in Lonneker

Promoties

Hans Schurer over 'Linearization of electroacoustic transducers', 6 november 1997, 13.15 uur, BB2.

Reinerus Cornelissen over 'Thermodynamics and sustainable development; the use of exergy analysis and the reduction of irreversibility', 7 november 1997, 13.15 uur, BB2.

Eddy Schipper over 'Waveguide immunosensing of small molecules', 7 november 1997, 15.00 uur, BB2.

Maurice van Keulen over 'Formal operation definition in object-oriented databases', 7 november 1997, 16.45 uur, BB2.

Johannes Caljé over 'Lezen doet vrezen? Berichtgeving over milieurisico's en de reacties van lezers', 12 november 1997, 13.15 uur, BB2.

Theodoor Bastiaens over 'Leren en werken met electronic performance support systems', 12 november 1997, 15.00 uur, BB2.

Martin Verbeek over 'Integraal waterbeheer tussen ongestoorde sturing & ongestuurde storing', 13 november 1997, 13.15 uur, BB2.

Jan de Leede over 'Innoveren van onderop; over de bijdrage van taakgroepen aan product- en procesvernieuwing', 14 november 1997, 15.00 uur, BB2.

Alexander Kronberg over 'Local Nonequilibrium approach to chemical reactor modeling', 14 november 1997, 16.45 uur, BB2.

Alle faculteiten

Integrand

Wij zijn voor de volgende projecten op zoek naar: 1) Een TBK/BSK-student met kennis van SPSS voor een bedrijf in Leiden (zie UT Nieuws 31) Ref.nr.B28. 2) Een BSK/TBK-student met affiniteit voor financiële zaken voor een bedrijf in Almelo (zie UT Nieuws 31) Ref.nr.585. 3) Andersen Consulting is op zoek naar een afgestudeerde INF-student die voor hun in Zeist komt werken. Het gaat om een opdracht aangaande geavanceerde intra- en internetpagina's. 4) Een TBK-I/INF/BIT-student voor het opzetten, inrichten en evalueren van een interactief pilotproject op het gebied van communicatie.Ref.nr.584. 5) Een BSK/TBK-student die zal gaan functioneren als technisch subsidie-adviseur voor een consultancy bureau. Ref.nr.B29. 6) UNIX (linux)en C specialisten voor het ontwikkelingtraject van een parallelle video computer.Ref.nr.577. 7) Morgan Stanley: je kan je deze week nog inschrijven voor de workshop van de grootste investment banker ter wereld. 8) 2 kandidaten voor junior (IT) consultant pakket implementatie bij KMPG systems, een business unit van KPMG management cosulting.Ref.nr.B21. 9) een EL-student die bij een bedrijf in Winschoten onderzoek gaat doen naar schakelingen.Ref.nr.:567. 10) Een EL/WB-student met kennis van energietechniek die zich gaat bezighouden met inventarisatie en onderzoek van toegepaste beveiligingssystemen. Ref.nr.581.

Er staan ook een aantal stage opdrachten van de ING bij ons open. Tevens zijn wij het hele jaar op zoek naar studenten die een jaar bestuurservaring willen opdoen bij Integrand. Informatie: Vrijhof 120, tel. 053-4893909.

UniConsult

UniConsult voert in opdracht van bedrijven opdrachten uit in projectvorm, begeleidt door projectmanagers van UniConsult. Voor elk project worden 1 of meerdere studenten geselecteerd voor de uitvoering. UniConsult is op zoek naar een student die kennis heeft van het programma visual foxpro 5.0. Er ligt een opdracht, waarbij er een bestaande database structuur bekeken moet worden, en in hoeverre er veranderingen doorgevoerd moeten worden. Deze inventarisatie kost 12 uur, en zal f300 opleveren. Een eventuele vervolgopdracht wordt dan bij voorkeur ook door jou uitgevoerd. UniConsult begint deze week met de selectieronden voor twee nieuwe projectmanagers. Als projectmanager kom je veel in contact met bedrijven, schrijf je vooronderzoeken, werf je studenten en doe je acquisitie naar nieuwe projecten. De begeleiding van de studentadviseurs is ook een belangrijke taak. Informatie: tel. 3811/4312975, kamer 127C WB hal V, e-mail: [email protected]

Socrates-beurzen BMTI collegejaar 97/98

De Socrates-beurzen zijn bedoeld voor het uitzenden van studenten en promovendi (AIO/OIO) naar de universitaire deelnemers van de netwerken Biomedical Engineering en Molecular Biophysics voor een periode van minimal 3 en maximaal 6 maanden. Aan deze universiteiten kan men colleges volgen en stages doen. De Socrates beurzen bedragen 150 ECU voor de zgn. 'dure bestemmingen' als o.a. Zweden, Denemarken en de stad Parijs; voor de overige bestemmingen: 100 ECU. Een adressenlijst van deelnemende universiteiten is verkrijgbaar bij mw. A. Kamphuis (Socrates-coördinator BMTI), tel. 2573 ('s ochtends) of bij de stagecoördinator. De student c.q. stagecoördinator legt zelf contacten met de deelnemende universiteiten; het BMTI verzorgt de beurs.

Europese cursus 'Biomedical Engineering and Medical Physics'

Het BMTI participeert tevens in een netwerk t.b.v. bovengenoemde cursus, gegeven in Patras (Griekenland) door een keur van Europese docenten. Cursusduur: 8 maanden (oktober 1997 tot medio mei 1998). Voor het collegejaar 97/98 is 1 plaats beschikbaar. Ook voor het collegejaar 98/99 wordt een beurs voor 1 plaats aangevraagd. Informatie: mw. A. Kamphuis (Socrates-coördinator BMTI), tel. 2573 ('s ochtends).

BSK

Levenscyclusgericht ontwerpen (114531)

Voor studenten WB, CT, BSK, TBK/CT&M. Zie mededeling WB.

Afstudeercolloquia

Jaap Timmer over 'Money-Laundering-wetgeving in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Een micro-rechtsvergelijkend onderzoek op basis van de functionele methode naar de haalbaarheid van harmonisatie van wetgeving op het gebied van money-laundering tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, en naar mogelijkheden om wetgeving op het gebied van money-laundering onder de Derde Pijler van het Verdrag van de Europese Unie te brengen', 30 oktober 1997, 15.45 uur, TW B-101.

Ramon Mulder over 'Grensoverschrijdende machtenscheiding. Een analyse van de politiek-ambtelijke betrekkingen bij de opsporing in het kader van de politiesamenwerking in Europa vanuit Nederlands perspectief', 31 oktober 1997, 15.45 uur, TW B-103.

Roy van de Laar over 'Universiteitsraadsleden en invloed. Een onderzoek naar de gepercipieerde eigen invloed van Nederlandse universiteitsraadsleden ten aanzien van de beleidsbepaling op universitair topniveau', 31 oktober 1997, 16.00 uur, TW B-209.

Annemarie Nijboer over 'Interculturalisatie in het HBO. Onderzoek naar de mogelijke toepassing van het kwaliteitssysteem EFQM ter evaluatie van interculturalisatieprojecten in het HBO', 31 oktober 1997, 16.00 uur, BB-6.

Studiewijzer Hoofdstroom BSK

In de nieuwe studiewijzer (versie oktober 1997) Hoofdstroom Bestuurskunde is voor wat betreft het onderdeel Inrichting van het Openbaar Bestuur (dr. S.A.H. Denters) ten onrechte de opzet en het onderwijsprogramma 1996/97 opgenomen. Het op enkele punten gewijzigde programma 1997/98 ligt vanaf dinsdag 28 oktober 1997 als apart onderdeel op de leesplank bij BOZ.

Economische organisatietheorie (173208)

Voor D2/D3 studenten BSK. Dit college van de heer Kunneke op maandag, 3e en 4e uur in zaal TW D-105B, vervalt in week 45.

Wetenschapswinkel UT zoekt studenten BSK

Voor de projecten ISO voor Werkvoorziening, Evaluatie Flexzorg, Marktonderzoek adviesbureau en Sporthal in Lonneker zoekt Wewi BSK studenten. Zie mededeling Algemeen.

CT

Schaalverandering (138504)

Op woensdag 26 november 1997 om 13.30-17.00 uur (week 48) is er een extra mogelijkheid tentamen te doen voor dit vak. Inschrijven is mogelijk tot 7 november 1997 bij mw. R. ter Weele, kamer CT 1316.

Levenscyclusgericht ontwerpen (114531)

Voor studenten WB, CT, BSK, TBK/CT&M. Zie mededeling WB.

Toets Stijfheid en sterkte 2 (115710)

Voor WB D1- CT/WWTS D2-studenten. Zie mededeling WB.

EL

D-voordrachten

J. Poelsma over 'The design and realisation of a capacitive loadcell in silicon', 31 oktober 1997, 15.00 uur, TW/RC gebouw, zaal C238.

S. Meijer over 'Modelling normal and diseased behaviour of skeletal muscle fiber membranes', 10 november 1997, 14.00 uur, EL/TN-gebouw, T4.

250-uursvoordracht

J. Tangenberg over 'Development of a MOS wideband amplifier based on a systematic approach', 5 november 1997, 11.00 uur, EL/TN-gebouw, kamer 3164.

INF/BIT

Aanmelding D-examenvergadering INF en BIT in december 1997

Voor D3-studenten INF

De diploma-uitreiking vindt plaats op vrijdag 12 december 1997.

Voor D3-studenten BIT

De diploma-uitreiking vindt plaats op donderdag 11 december 1997.

Algemeen

D-voordrachten

R. Gallas over 'A study on design and implementation of an improved scheduler in a real time operating system', 31 oktober 1997, 13.30 uur, INF-L204 (demozaal).

B. Visser over 'Retargetable Code Generation', 12 november 1997, 15.30 uur, INF-L204 (demozaal).

Bestuurlijke Informatieverzorging en Adm. Org. (186355)

Voor TBK/BIT D1-studenten. Zie mededeling TBK/CT&M.

TBK/CT&M

Algemene economie voor CT&M (173800)

Dit vak wordt dit studiejaar twee keer aangeboden. Een 3 SP versie in het eerste trimester voor P-studenten (generatie '97) en, voor de laatste keer, een 2 SP versie voor D1-studenten in het derde trimester (generatie '96 en eerder). Op 26 november 1997 en op 5 januari 1998 wordt een tentamen afgenomen van de 3 SP versie; op 1 juli zowel van de 2 SP als van de 3 SP versie. Na 1 juli 1998 worden geen tentamens meer afgenomen van de 2 SP versie. Studenten van de generatie '97 mogen alleen het 3 SP-tentamen afleggen; studenten van de generatie '96 en eerder kunnen in plaats van de 2 SP versie ook aan de 3 SP versies deelnemen. Deze studenten krijgen bij slagen echter slechts 2 SP toegekend. Overigens zij er op gewezen dat de eisen voor het 3 SP tentamen niet geheel hetzelfde zijn als die voor het 2 SP tentamen. Bij BOZ CT&M is een overzicht van de verschillen verkrijgbaar.

Colloquia

Johannes Brants over 'Een evaluatie van de ontwikkeling van een Management Information Systeem met behulp van een OLAP-database bij Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V.', 31 oktober 1997, 15.45 uur, TWA112.

Caroline aan de Stegge over 'Evaluation and design of models to assess the impact of socio-economic activities on the water quality, in order to support water quality management of the inland drinking and irrigation water resources of M%laga-city, Spain', 5 november 1997, 10.40 uur, CT1814.

Rectificatie: Tabitha Warbout over 'IJzersterk transport, een staalhard gegeven! Een onderzoek naar de organisatie van de interne transportprocessen over de weg op het Hoogovens terrein voor de business unit Hoogovens Steel Strip mill Products', 18 december 1997, 15.45 uur, BB4.

Inschrijving Kennistechnologie voor bestuurlijk juridische toepassingen binnen CT&M (175910)

Voor CT&M D2/D3. Studenten die dit keuzevak willen volgen wordt verzocht vóór 18 november kontakt op te nemen met Ronald Leenes, tel. 4231, kamer TW/RC C-114 ([email protected]). Ook voor informatie over dit vak kunt u met hem kontakt opnemen.

Statistiek I voor TBK (153021)

Voor D1-studenten TBK. In verband met verroostering van diverse tentamens in week 47 wordt de regeling om het tentamencijfer Statistiek I voor TBK via twee toetsen te halen versoepeld wat betreft de vereiste aanwezigheid op de werkcolleges. De aanwezigheid in week 47 is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden. Punt 2 van de regeling verandert derhalve van 'Men mag maximaal drie werkcolleges missen' in 'Men mag van de werkcollegesin week 36 t/m 40 en week 42 t/m 46 maximaal drie werkcolleges missen'. Omdat op maandag 17 november en donderdag 20 november (werk)colleges van Statistiek I gelijktijdig verroosterd zijn met tentamens van andere vakken, wordt voor het hoorcollege op maandag 17 november en de werkcolleges van de groepen 6, 7 en 8 op donderdagmiddag 20 november in overleg met de deelnemers een oplossing gezocht.

Roosterwijziging Filosofie & sociologie van modellen (162340)

Dit vak dat het tweede trimester wordt aangeboden is verplaatst van woensdag het vijfde en zesde uur naar donderdag het vijfde en zesde uur in zaal CC2 (week 49 t/m 51, 2 en 3).

Inleiding Computer Gebruik (186352)

Op 5 november 1997 van 13.30-17.30 uur is er een inhaalpracticum van dit vak. Plaats: computerzaal BB-gebouw.

Levenscyclusgericht ontwerpen (114531)

Voor studenten WB, CT, BSK, TBK/CT&M. Zie mededeling WB.

Practicum Fysieke Distributie (182067)

Voor studenten WB, TW en TBK. Zie mededeling WB.

Prognosetechnieken (182074)

Extra opgaven en aanvullingen voor onvoldoende gemaakte practicum opgaven dienen uiterlijk vrijdag 5 december 1997 (week 49) ingeleverd te worden. Neem dus tijdig contact op met de docent indien u een onvoldoende heeft behaald voor een van de practicumsessies. Tentamenbriefjes worden pas uitgeschreven nadat het practicum met een voldoende is beoordeeld. Dit practicum kan volgend studiejaar niet meer gevolgd worden i.v.m. de overgang naar het vak Practicum Prognostechnieken (182076). Er kan volgend studiejaar nog wel tweemaal tentamen worden afgelegd in het vak Prognosetechnieken.

International and Comparative Business Law (189068)

* Dit college op 14 oktober 1997 is vervallen omdat de heer Janssen in China was. Daarom is er op 10 november a.s., 5e/6e uur, een inhaalcollege van dit vak in zaal BB7.

* Tuesday, 14 October the lecture of ICBL was cancelled because Professor Janssen was in China at that time. There will be an extra lecture for ICBL on Monday 10 November 1997, 5e/6e hour, BB7.

Bestuurlijke Informatieverzorging en Adm. Org. (186355)

Voor TBK/BIT D1-studenten. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige onderwijsmededeling, d.d. 6 oktober 1997 (nr.BOZ.97.180), met betrekking tot de extra geplande colleges is vermeld geldt nu het onderstaande: -Het college op woensdag 29 oktober a.s., 7e/8e uur in CC4 gaat gewoon door; -de extra geplande colleges op woensdag 5 en 12 november a.s. vervallen; -de colleges op vrijdag, 3e/4e uur, 7 en 14 november a.s. gaan in de lunchpauzes door, dus tot 13.30 uur.

Wetenschapswinkel zoekt T&M studenten

Voor de projecten ISO voor Werkvoorziening, Sporthal in Lonneker en Marktonderzoek adviesbureau zoekt de Wewi T&M studenten. Zie mededeling Algemeen.

TN

Propedeuse

De extra werkcolleges Lineaire structuren zijn als volgt verroosterd: TN 1: week 47 op dinsdag 7e+8e uur in TW-D 103b; week 47 + 48 op woensdag 3e+4e uur in TW-D 103b. TN 2: week 47 op dinsdag 7e+8e uur in TW-D 105b; week 47 + 48 op woensdag 3e+4e uur in TW-D 105b. TN 3: week 47 op woensdag 5e+6e uur in TW-D 103a; week 47 op donderdag 5e+6e uur in TW-D 103a; week 48 op woensdag 3e+4e uur in TW-A 112. TN 4: week 47 op woensdag 5e+6e uur in TW-D 103b;week 47 op donderdag 5e+6e uur in TW-D 103b; week 48 op woensdag 3e+4e uur in TW-A 114.

D1-project

De voorlichtingsbijeenkomst is op: vrijdag 14 november 1997, van 14.00-16.00 uur in BB5. De groepsindeling wordt bekend gemaakt op vrijdag 21 november het 1e + 2e uur in BB5.

TO

Vakgroepvoorlichting

Voor TO-studenten. De vakgroepvoorlichting voor TO is gepland op de volgende data: woensdag 5 november algemene voorlichting door G. Carleer. I. Sorgedrager. Woensdag 12 november: O&M; woensdag 19 november: CRC; woensdag 3 december: OMD; woensdag 10 december: IST; woensdag 17 december: ISM. De bijeenkomsten beginnen steeds om 13.45 uur en zijn in L216.

Lineaire en Hypermedia (193525)

Voor TO-D2-studenten. Studenten die aan dit vak deelnemen kunnen vanaf dinsdag 4 november bij de U-take kopen, de reader: Hypermediadeel van dr. P.A.M. Kommers.

TW

D-voordracht

Jeroen van der Hoek over 'Numerieke Simulatie van een Turbulente Dispersie met behulp van Populatie Balans', vrijdag 14 november 1997, 14.00 uur, TW-C238.

Practicum Fysieke Distributie (182067)

Voor studenten WB, TW en TBK. Zie mededeling WB.

WB

Hoorcollege

Voor WB D1-studenten. Op dinsdag 25 november 1997, het 3/4e uur, geeft prof. Wei een hoorcollege over 'verslaglegging en voordracht in relatie tot project 2.1' in zaal WB Hal IV.206.

Colloquium

R. ter Harkel over 'Design of Radial Cascade Diffusers', 4 november 1997, 14.00 uur, WB N.105.

E. Wissink over 'Werking van de reedklep als persklep in een middelgrote zuigercompressor', 13 november 1997, 14.00 uur, WB N.105.

Tentamen Functionaliteit van het bewegingsapparaat (115745)

Voor WB D3-studenten. Bovengenoemd tentamen vindt plaats op:

4 november 1997 om 09.00 uur, zaal CC.3.

Levenscyclusgericht ontwerpen (114531)

Voor studenten WB, CT, BSK, TBK/CT&M. In het komende tweede trimester wordt in het kader van het vierdejaars WB-programma dit vak gegeven, in aansluiting op 'Ketenbeheer (114503)'. Studenten van andere faculteiten kunnen deelnemen aan LCO, dat in de plaats komt van 'Milieubewust ontwerpen (114504)', zij het met enige extra colleges. BSK-studenten doen het 'milieuvariant-vak Ketenbeheer' via de cursus LCO. De nadruk zal vooral liggen op de ontwerpprocedures en de wijze waarop bij de conceptuering van nieuwe producten aan het aspect milieu een geëigende plaats in de besluitvorming kan worden gegeven, naast andere criteria als functionaliteit en kosten. Verder wordt aandacht besteed aan het gebruik van thermodynamische inzichten voor de objectivering van ontwerpbeslissingen. Collegeprogramma (weken 49-51):

1.inbouw LCA in ontwerpmethode, 2.doelbepaling, programma van eisen, criteria, 3.exergetische LCA, 4.ontwerpgereedschappen, 5.verkorting LCA, selectie alternatieven, 6.doorontwerpen, evaluatie, verbetering. Afrekening vindt plaats in week 10 door presentatie van verslag. In verband met de opzet van het onderwijs (taakgroepen) dient men zich uiterlijk vrijdag 21 november 1997 bij BOZ/WB te hebben opgegeven. Een intekenlijst ligt gereed. In verband met de genoemde opzet is deelname aan colleges en groepsbijeenkomsten verplicht.

Toets Produktiesystemen 1 (110302)

Voor WB P-studenten. Bovengenoemde toets vindt plaats op 24 november 1997, 09.00-10.30 uur, zaal: Sportcentrum UT.

Practicum Fysieke Distributie (182067)

Voor studenten WB, TW en TBK. Zoals reeds eerder gemeld zal dit college dit jaar niet worden gegeven in verband met de overgang naar een nieuw curriculum. Wel zijn er twee tentamengelegenheden. Als toegangseis tot deze tentamens geldt dat het bijbehorende practicum met een voldoende resultaat is afgerond.

Stromingsleer en Warmte-overdracht II (SWO II, 147003)

Dit college wordt, in tegenstelling tot een eerdere mededeling, in de cursus 1997/1998 wèl gegeven. De inhoud is omschreven in de studiegids 97/98 onder vakcode 147003. Het studiemateriaal bestaat uit de ook in 1996/97 gebruikte dictaten: HC-dictaat SWO II (Utake nr. 809) en SWO II oefenmateriaal (Utake nr. 87). Cursus data: dinsdag 3e/4e uur in weken 49, 50, 51, 2, 3, 4, 6 t/m 10. Tentamen 9 maart 1998, 13.30-17.00 uur.

Tentamen Statica (115717)

Voor WB P-studenten. Dit tentamen is op 3 november 1997 om 13.30 uur in het Sportcentrum UT.

Toets Stijfheid en sterkte 2 (115710)

Voor WB D1- CT/WWTS D2-studenten. Deze toets is op 13 november 1997, van 09.00 t/m 11.00 uur, in Sportcentrum UT.

Tentamen Unit operations in de procestechniek (114532)

Voor WB D2-studenten. Dit tentamen is op 12 november 1997 om 09.00 uur in Sportcentrum UT.

WWTS

Toets Stijfheid en sterkte 2 (115710)

Voor WB D1- CT/WWTS D2-studenten. Zie mededeling WB.

SPE

Pleinverkeer

Vieringen

Adressen

SRD

De studentenvakbond SRD is dagelijks bereikbaar in kamer 151 in de Vrijhof, naast de Universiteits Bibliotheek. Voor al je vragen en ideeën kun je tussen 9.00 en 17.00 uur bij ons langskomen # Aan de balie, bij het SRD kantoor, kunnen eerlijke producten, poenboeken en vakwerkgidsen worden gekocht. Het Studenten Statuur Nieuwe Stijl is ook aan de balie af te halen # De 'Orakel-commissie' die de digitale tentamenbank aan het ontwikkelenis, zoekt nog recente tentamensbank aan het ontwikkelen is, zoekt nog recente tentamens (vanaf 1993) om de tentamenbank compleet te krijgen. De tentamens kunnen gratis bij de SRD worden gekopieerd. De feestelijke opening van 'Het Orakel' is op 6 november om 14.45 uur # Deze week uit het studentenstatuut een hersenbreker: art. 8.4.1 De Arbowet is van toepassing op studenten. art. 8.4.2 Studenten genieten de bescherming die voortvloeit uit de Arbowet, maar aan hen worden door de Arbowet geen verplichtingen of sancties opgelegd en geen bijzondere rechten toegekend. Uiteraard dient men wel de voorschriften ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu na te leven.

Diversen

Agapé

Op woensdag 5 november 1997 heeft Agapé om 19.30 uur een discussie-avond aan de hand van video van studenten. Deze studenten hebben hun eerste reactie gegeven op een vraag als: Wat is het grootste probleem van de mensheid, Wie was Jezus volgens jou, Wat is ware liefde?, of Waarom zou je bidden? maar natuurlijk zullen ook andere dingen aan bod kunnen komen. Deze avond is naar aanleiding van de enquête die gehouden is tijdens de introductie. Iedereen is van harte welkom. Plaats: Jupiterstraat 29. Voor vragen en opmerkingen kun je terrecht bij Ina, tel. 053-4895116.

Tsjerk Hiddes

ALV

Algemeen

NIVE-JMC Twente

Wij organiseren op 2 en 3 december van 9.30 tot 16.00 uur een professionele training 'Succesvol vergaderen'. Deze en andere trainingen worden normaal gesproken alleen voor het bedrijfsleven georganiseerd voor een bedrag van rond de f1500. Kosten NIVE-JMC leden: f65 # Het lidmaatschap van onze vereniging kost f37,50 per kalenderjaar. Mensen die zich nu aanmelden, zijn voor dit bedrag t/m 31 december 1998 lid. Leden ontvangen tweemaandelijks het NIVE-magazine en worden via de post op de hoogte gehouden van onze activiteiten, waarop aantrekkelijke kortingen voor leden zitten. Binnenkort is er een internet- en loopbaantraining te verwachten. Informatie: JMC-kamer (Vrijhof 204), tel. 053-4894020 of Maurice Kessels, tel. 053-4300161.

Gezocht: actieve leden

NIVE-JMC Twente is op zoek naar actieve leden. Dé studentenvereniging voor management biedt studenten nu de gelegenheid om op projectbasis of als permanent commissielid een training, workshop of bijvoorbeeld een directiekameroverleg te organiseren. Wij hebben het netwerk voor je klaar liggen, dus een leuke manier om in contact te komen met het bedrijfsleven en andere enthousiaste studenten. Bel de JMC-kamer (Vrijhof 204), tel. 053-4894020 of Marco v.d. Berg, tel. 053-4304984.

KIvI

KIvI Afdeling Waterbeheer organiseert in samenwerking met de Regio Oost een kennismaking met het Waterschap Regge en Dinkel, Kooikersweg 1 in Almelo op dinsdag 4 november 1997 van 16.00 tot ± 18.00 uur. Programma: ir. H. van der Honing, directeur Technische Dienst, houdt een lezing over 'Integraal waterbeheer in Twente' en ir. E. Uunk geeft een toelichting op het beleid van het waterschap ten aanzien van emissies uit stedelijke gebieden, landbouw en verkeer. Eveneens wordt de mogelijkheid geboden onderling kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. Na afloop wordt er een drankje geserveerd. Kosten: geen. Aanmelding/informatie: Elfride Dijkstra, tel. 4097, e-mail: [email protected]

Gezocht: bestuursleden

De Afdeling Jonge Leden van het KIvI is op zoek naar nieuwe bestuursleden. De AJL is een onderdeel van het KIvI speciaal voor studenten en werkenden tot 5 jaar na afstuderen. Het bestuur van deze actieve club bestaat uit ongeveer tien personen, zowel studenten als jong werkenden, komend uit allerlei technische vakgebieden. Dit bestuur vertegenwoordigt de jonge leden in de regio Oost en organiseert activiteiten van uiteenlopend karakter. Actief worden bij AJL betekent dat je de kans krijgt om ervaring op te doen met het organiseren van activiteiten en met diverse bestuurstaken. Interesse? Neem dan even contact op met Elfride Dijkstra (4097) of Nanda Duin (5121).

Amnesty International

Volkskrant, 25 oktober 1997: Naast toegang tot onderwijs en het maatschappelijk leven heeft de Taliban aan vrouwen in Afghanistan nu ook de toegang tot ziekenhuizen ontzegd. Vrouwen en mannen kunnen natuurlijk niet samen in één ziekenhuis, dus zolang de vrouwenziekenhuizen nog niet klaar zijn mogen de vrouwen (zelfs in spoedgevallen) in hun eigen sop gaar koken. Het enige vrouwenziekenhuis in Kabul (2% van de ziekenhuisbedden in de hoofdstad is voor vrouwen gereserveerd) heeft geen stromend water, geen electriciteit, geen laboratorium en geen operatiezaal. Kun jij ook zo kwaad worden over deze en andere mensenrechtenschendingen en wil je niet gewoon toekijken, maar iets doen? Misschien is de studentengroep van Amnesty International dan iets voor jou. Informatie: Elske, tel. 053-435786.

IAPC

Heb jij ook een flyer in je postvakje gekregen en ben je geïnterresseerd? Kom dan eens langs. Als je nog geen flyer hebt gekregen en een bestuursfunctie lijkt je wel wat? Neem dan eens contact met ons op voor meer informatie, tel. 053-4893927 (kamer INF L228 open maandag t/m vrijdag van 12.30-15.00 uur), e-mail: [email protected], internet: http://www.cs.utwente.nl/iapc/.

Thema-avonden over homoseksualiteit

Het SPE-plein organiseert hele leuke thema-avonden over homoseksualiteit voor o.a. homo's, bi's, lesbiennes, a-, heteroseksuelen of twijfelende personen. De onderwerpen zijn: toekomstbeeld, versieren, vooroordelen, omgeving, er voor uitkomen, homohuwelijk, geschiedenis van de homobeweging in Nederland, rolpatronen en de plaats van homosexualiteit in de samenleving. Je bent van harte welkom op woensdagavond 5 november om 19.30 uur bij het SPE, kamer 202 (Vrijhof). Het thema zal dan zijn: Hoe vertel ik het mijn ouders en omgeving? Voor meer informatie, bel Hélène van den Bemt, tel. 053-4345107, e-mail: [email protected]

ASV Taste

Vandaag staan er bij Taste wederom enkele interessante activiteiten op het programma. Zo zijn er damesactiviteiten, georganiseerd door Bastet. Daarnaast vindt het door de AC georganiseerde karten vandaag plaats. Mocht je nog geïnteresseerd zijn in een Taste-kledingstuk: er zijn, speciaal voor de liefhebbers, nog wat Taste-rugbyshirts en -truien over. Daarnaast is er nog een beperkte voorraad Taste-paraplu's. Raadpleeg hiervoor de PR-commissie. Sociëteit Antigoon, op de eerste verdieping van de Pakkerij is geopend op donderdag tot 4.00, vrijdag tot 1.00, zondag tot 1.00 en dinsdag tot 2.00, tel. 053-4326238.

HoBiHe

Het HoBiHe-café kreeg de laatste tijd steeds minder bezoekers door de moordende concurrentie van de café-avonden van COC-jongerengroep Mixed Up. Vorige week donderdag zijn we bij deze concurrent op bezoek geweest en hebben vastgesteld dat het er inderdaad wel erg gezellig en druk is. Daarom heeft HoBiHe besloten om de HoBiHe-café-avonden te stoppen en zich op andere activiteiten te richten, zoals het plakken van posters, het verspreiden van foldertjes en het organiseren van forumdiscussies en de roze filmmaand in februari. Iedere donderdagavond van 19.00-23.00 uur kun je nu terecht bij het COC (Walstraat 12-14, boven café Stonewall) om andere niet-hetero's te ontmoeten en diep- of lichtzinnige gesprekken over van alles en nog wat te voeren. Voor meer informatie: [email protected]

Audentis

Na de disputenavond, alle ALV's en BLV's zal het tot het einde van de tentamenweken relatief rustig zijn. Voor de eerstejaars begint de jaarlijkse studieondersteuning volgende week. Voor de studierichtingen TBK en CT&chtiM is de Audentis tentamenbundel dan af te halen. Op donderdag 6 november zal jaarclub Atlas hetgeen wat op dit moment boven de fusiebar hangt feestlijk onthullen. Verder is onze mooie sociëteit zoals vertrouwd ook nog eens op elke dinsdag en donderdag geopend. Voor vragen kunt u terecht bij: Sociëteit T.R.A.M., tel. 053-4324357; Senaat, tel. 053-4328384; e-mail: [email protected]

Bureau Internationale Samenwerking

Japan Prijswinnaars Programma. Binnenkort start de procedure voor de selectie van kandidaten voor alweer de vierde ronde van het Japan Prijswinnaars Programma (JJP). Met het JJP biedt het ministerie van OC en W in samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven pas afgestudeerde studenten een unieke kans om een jaar lang kennis te maken met de taal, cultuur en het bedrijfsleven van Japan. Na dit intensieve jaar heb je toekomstige werkgevers veel extra's te bieden. Selectiecriteria: nederlandse nationaliteit; voor 1 september 1998 zijn afgestudeerd; bij aanvang van het programma (1 september 1998) niet ouder zijn dan 26 jaar; cijfers gemiddeld minimaal een zeven. Aanmelden voor 31 januari 1998. Brochures en informatie bij Joke Heisterkamp, BIS, op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 13.30 uur in de Boerderij. Telefoon 053-4894697.

Studieverenigingen

Inter Actief

Op 5 november 1997 is er een inhouse dag bij KPN, waar 10 mensen naar toe kunnen # Op 6 november is er een cursus Persoonlijke Effectiviteit door van Ruysdael. Inschrijfformulieren ophalen bij IA-kamer # Ook kun je formulieren op halen van de Philips 'Ontwerp je eigen TV wedstrijd' en een prijsvraag van Holland Signaal # We zoeken nog een aantal mensen: een derde-jaars Informatica voor de Lezingen en Excursiecommissie en iemand om de Batavierenrace te organiseren. Meld je hiervoor aan bij de IA-kamer of mail ons: [email protected] # Ons homepage adres is: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief.

Sirius

In januari wisselen drie leden van het Siriusbestuur. Als je interesse hebt voor een bestuursfunctie van januari tot en met oktober 1998, kan je een bestuurslid hierover aanspreken. In maart wisselen de overige drie bestuursleden. Je kan je nu ook al voor deze bestuursfuncties aanmelden # Enkele enthousiaste studenten die een studiereis willen opzetten zoeken nog mensen die hun daarbij willen helpen # Op maandag 3 november is van 19.30-21.30 uur het Politiek Café de Kikker # Voor vragen en opmerkingen kan je altijd langskomen bij de Siriuskamer (tel. 053-4893204, e-mail: [email protected]

ConcepT

De foto's van de Batavierenrace, 11-bruggentocht en de sportdag kunnen nog steeds worden opgehaald op de ConcepT-kamer # De kaartverkoop van het gala 'Stairway to Heaven' is begonnen! Koop in de middagpauze je kaartjes in de WB-kantine. Dit hemelse gala is op 8 november # Op 2 december wordt voor alle ConcepT-ers het CT&M-feest in de Kapsalon gehouden # Op 3 december is de lezingenavond 'Werken na studeren'. Schrijf je in het op ConcepT-bord # We zoeken nog mensen die het introkamp van komend jaar willen organiseren. Hiervoor kun je je inschrijven op het ConcepT-bord # Wij zijn bereikbaar in WB-HalV-212, tel. 3884, fax 4820 en e-mail [email protected] of gooi je ideetjes in de ideeënbus.

TObias

Het bestuur van TObias is, zoals je elders in het UTNieuws kunt lezen, gewisseld, en heeft dit met een ludieke actie vergezeld doen gaan: het aanbieden van een vijvertje aan de faculteit. Het nieuwe bestuur bestaat uit: Tom Smits (voorzitter), Robbert van Dijk, Danny Beetsma en Gerard de Ruiter (secretaris), Marit van de Dijk (penningmeester), Regien Smit (materiaalcommissaris), Annechien Langevoord (commissaris interne betrekkingen) en Iwan Sanders (commissaris externe betrekkingen) # Donderdag 30 oktober om 17.00 uur is in de TO-kantine de eerste borrel, 'Herfstbokborrel', van dit nieuwe bestuursjaar # Op 8 november is het gala 'Stairway to heaven' van de galacommissie van TObias, ConcepT en Sirius. Kaarten,verkrijgbaar in de TW-, WB- en TO-kantine, in voorverkoop: f60 per paar (leden), f65 per paar (niet leden). Aan de deur: f70. Voor informatie kun je terecht in de TObiaskamer.

Stress

Vanaf nu kan er weer ingeschreven worden voor het Stress-team voor de Batavierenrace. In de Stresskamer hangen inschrijfformulieren. Voor inlichtingen kun je bellen naar Jan Machiel, tel. 053-4352684 of Emile, tel. 053-4321195 of even de Stresskamer binnen lopen # Wil je actief worden binnen Stress? Er zijn nog enkele plaatsen vrij in een aantal commissies. Kom even langs in de Stresskamer of neem contact op met een bestuurslid, tel. Stresskamer 053-4893527.

Isaac Newton

Op dinsdag 4 november vertrekt de binnenlandse reis (t/m 7 november) van Isaac Newton met als thema 'Water'. De bedrijven de Rijkswerf, de Koninklijke Marine, Stork Bosman, Smit Internationale en Shell Pernis worden bezocht. Kosten: f100 (vandaag laatste dag voor inschrijven) # Er is geloot voor de excursie naar Signaal (uitslag: zie Newtonbord) # Op donderdag 6 november om 12.35 uur is er een lezing van Fokker Space, speciaal gericht op het 2.1 project. Entree: gratis voor Newton-leden # Vrijdag 31 oktober om 19.30 uur en zaterdag 1 november om 10.00 uur is er een symposium over Brazilië. Kosten: f2,50; INCA-deelnemers: gratis. Aanmelden: Studium Generale, tel. 053-4893321 (INCA-deelnemers hoeven zich niet aan te melden) # Gezocht: Nieuwe Borrelcie-leden # Informatie: Newtonkamer WB Z-103, open van 10.00-16.00 uur, tel. 053-4892531; e-mail: [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Arago

De film 'Mars Attacks' wordt aanstaande maandag en dinsdag in de pauze gedraaid in T4 # Op woensdagavond 5 november komt de Dijk in Enschede. Je kunt je inschrijven bij het prikbord in de kantine. Het aantal plaatsen is beperkt # Op donderdag 6 november om 16.30 uur is de Herfstborrel # Schrijf je in voor de excursie naar KPN op woensdag 12 november # CuCo dresst the night. Kom donderdag 13 november naar de 'Dress Night' om de borrelkelder te versieren.

oraties

De heer dr. W. Wei, benoemd tot hoogleraar Materiaalkunde aan de faculteit der Werktuigbouwkunde, over 'W&M Werktuigbouw- en Materiaalkunde', donderdag 4 december 1997, 16.00 uur, BB2.

sport

Volleybal bij Harambee

Volleybalvereniging Harambee is op zoek naar enkele nieuwe leden. Wij zoeken nog heren, die competitie willen spelen in de 4e (laagste) klasse. Volleybalervaring is hiervoor wel gewenst, maar niet noodzakelijk. Voormeer info, bel Jeroen, tel. 053-4306073 of Astrid, tel. 053-4330046, of kom eens langs bij de trainingen in het sportcentrum.

Kom badmintonnen bij DBV DIOK

Kom geheel vrijblijvend een keer kijken op onze verenigingsavond, iedere donderdag van 21.00 uur tot middernacht in sporthal 2 (sportcentrum). DIOK is een ontzettend gezellige vereniging met elke maand een borrel of een ander soort evenement. Daarnaast zijn er op alle niveaus competitieteams. Het eerste team speelt eerste divisie en daarmee is DIOK de hoogst spelende studentenbadmintonvereniging van Nederland en hoogst spelende badmintonvereniging van het Oosten. Informatie: John Sanders, tel. 053-4302798 (competitie/recreatief); Sander Korthouwer, tel. 053-4309016 (beginners). Vanavond is er een eenmalige gratis training (21.00 uur, sporthal 2) gegeven door trainer Jan Timp.

Triathlon Aloha

Na het grandioze triathlon-verenigingsweekend is er weer een conditie test. Op woensdag 5 november in de middag pauze kan je conditiegetal en vetpercentage weer gemeten worden door de heer Boubin. Opgeven bij Joost, tel. 053-4337422. Op 10 november is er een lezing door Erwin Nijboer. Een aanrader. Opgeven bij Sander (Sportraad). Op 13 november is er een pre-tentamen, Mark drinkt 2 liter chocomelk borrel in de Mark Twain. Be there!

TC Ludica

Aanstaande dinsdag 4 november is om 20.00 uur in zaal A van het sportcentrum de ALV. Iedereen is van harte welkom. Na afloop zal er op het paviljoen de gelegenheid zijn om een consumptie te nuttigen. Mocht je nog belangstelling hebben voor een plaats in een commissie of heb je andere vragen, bel dan naar het paviljoen, tel. 053-4892347. Vergeet je niet op te geven voor de wintertraining.

Menu

WEEK 45

ZATERDAG 1 NOVEMBER

Champignonsoep

***

Hamburger-Uiensaus

Gesauteerde Witlof-Rauwkostsalade

buffet-Gebakken Krielaardappelen

of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 2 NOVEMBER

Heldere ossestaartsoep

***

Kipjachtschijf-Jachtsaus

Snijbonen-Rauwkostsalade buffet

Carré of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 3 NOVEMBER

Goulashsoep

***

Griekse Moussaka-Tomatensaus

Groente Macedoine

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 4 NOVEMBER

Groentevermicellisoep

***

Schnitzel-Kerrieroomsaus

Pikante kool-Rauwkostsaladebuffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 5 NOVEMBER

Mexicaanse bonensoep

***

Cajundish-Jambalayarijst

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 6 NOVEMBER

Floridagroentesoep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet

of Vleesgerecht-Currysaus

Wortelen en Doperwten-

Rauwkostsaladebuffet-

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 7 NOVEMBER

Aspergesoep

***

Kotelet-Vleessaus

Rode kool-Appelmoes

Rauwkostsaladebuffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

VEGETARISCH

MAANDAG 3 NOVEMBER

Champignonsoep

***

Sojaburger Haway-Kerriesaus

Roerbakgroente

Rauwkostsaladebuffet-Frites

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 4 NOVEMBER

Minestronesoep

***

2 Kaaskrokantjes-Kaassaus

Pikante kool-Rauwkostsalade

buffet-Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 5 NOVEMBER

Mexicaanse bonensoep

***

Gevulde Aubergine-Tomatensaus

Wortelen en Doperwten

Rauwkostsaladebuffet

Gebakken aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 6 NOVEMBER

Floridagroentesoep

***

Vegetarische Cajundish

Jambalayarijst-Coleslaw

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

H A P A A N D E T A P

Maandag 3 t/m vrijdag 7 nov.

Café Herfsthap:

GEGRATINEERDE STOOFSCHOTEL van Kalkoen

en Tuinkruiden met Aardappelpuree,

Gepofte appel en Rauwkostsalade

BRASSERIEMENU

Maandag 3 + dinsdag 4 nov.

ENTRECOTE Café Paris,

Verse groente,Rauwkostsalade

Frites

Woensdag 5 + donderdag 6 nov.

J%GERSCHNITZEL,

Verse groente, Rauwkostsalade

Gebakken aardappelen Lyonaise

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.