INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 24 april 1997 -Het CvB heeft de nota Systeemwijzigingen 1998 vastgesteld en keurt goed dat deze nota ter advisering naar de CoBe wordt gestuurd en ter informatie naar de UR gaat. -Het College heeft de nota Incentive internationale research councils vastgesteld. Dit voorstel wordt als onderdeel van de Nota Systeemwijzigingen 1998 ter advisering ge

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 24 april 1997

-Het CvB heeft de nota Systeemwijzigingen 1998 vastgesteld en keurt goed dat deze nota ter advisering naar de CoBe wordt gestuurd en ter informatie naar de UR gaat.

-Het College heeft de nota Incentive internationale research councils vastgesteld. Dit voorstel wordt als onderdeel van de Nota Systeemwijzigingen 1998 ter advisering gezonden naar de CoBe en ter informatie naar de UR.

-Het College heeft het concept vastgesteld van de notitie `Hoofdlijnen Centrale Stimulering 1998' en besluit dit concept toe te voegen aan de Begrotingsrichtlijnen die naar de UR gezonden zullen worden.

-Het College heeft besloten de notitie over het effect van voorlichting en werving ter vertrouwelijke informatie mee te zenden aan de UR samen met het bijgestelde Communicatiebeleidsplan Studievoorlichting-/Studentenwerving en het Mediavoorstel.

-Het College heeft besloten het COR/OR-model (CSR/SR-model) te kiezen als stelsel van medezeggenschap voor de UT.

-Het College heeft het werkplan College van Bestuur/ Universiteitsraad over de periode mei tot en met september 1997 vastgesteld en ter informatie toegezonden aan het presidium van de Universiteitsraad.

-Het College heeft ingestemd met de benoeming van dr. E. Marani tot hoogleraar Neuro-fysiologie voor 0,2 fte ingaande 1 mei 1997 voor een periode van drie jaar, op basis van detachering door de Rijksuniversiteit Leiden.

-Het Collegwe heeft een (concept) samenwerkingsovereenkomst tussen UT en SWOT vastgesteld ter voorlegging aan SWOT. Tevens besluit het CvB tot toekenning van een subsidiebedrag aan SWOT, onder voorwaarde dat genoemde samenwerkingsovereenkomst wederzijds wordt geaccordeerd en in genoemde jaren in werking blijft. De UR zal over een en ander worden geïnformeerd.

Bureau Interntionale Samenwerking

Colloquium International Education? Of course! Why? Op initiatief van Gerrit Carleer (faculteit TO) is er maandag 9 juni een colloquium in het TO-gebouw, zaal L216 om 13.30-15.30 uur (toegang gratis), waarbij dr. Walter Grunzweig van de Universiteit van Dortmund en prof. Peter Powell van de UT spreken over het belang van 'Internationalisering'. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd. Informatie: Gerrit Carleer TO, tel. 053-4893623 of Joke Heisterkamp BIS, tel. 053-4894697.

Genealogie

Maandag 9 juni om 19.30 uur is er in het Kwekhoes een contactavond van Aver, de genealogische vereniging van de UT-Kring. De avond is algemeen van karakter en kan daarom door zowel leden als door niet-leden van de personeelsvereniging bezocht worden. De toegang is gratis.

Promoties

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 21 april 1997

-Kinderopvang: het College heeft besloten tot:

a)inkoop van 70 kindplaatsen bij de Stichting Catalpa te Hengelo voor de periode van 1 mei 1997 tot 1 mei 1998;

b)het starten van een proef met buitenschoolse kinderopvang voor de periode van 1 mei 1997 tot 1 mei 1998 en stelt daarvoor een bedrag van f150 beschikbaar vanuit het fonds Kinderopvang en stelt als ouderlijke bijdrage voor buitenschoolse opvang een prijs van f3,60 per uur vast. Het OPUT, de Universiteitsraad en de faculteiten, onderzoekinstituten en diensten zullen hierover worden geïnformeerd.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 24 april 1997

-Het College heeft besloten tot het laten uitvoeren van een marktonderzoek gericht op de werving van Duitse studenten. Hiervoor wordt aan de Liaison Group een bedrag van f35 t.l.v. de CSi ter beschikking gesteld.

-Het College heeft de Regeling Tempobeurscompensatie 1997/1998 zijnerzijds vastgesteld en verzoekt de Universiteitsraad deze regeling definitief vast te stellen.

-Het College heeft de hoogte van de collegegeldtarieven voor het studiejaar 1997/1998 als volgt vastgesteld: wettelijk tarief f2.575; instellingstarief f2.575; deeltijdtarief

f1.900,-; extraneus f1.550. Het College heeft ingestemd met de contouren van een aantal wijzigingsvoorstellen m.b.t. de Uitvoeringsregeling inschrijving 1997/1998, zoals neergelegd in de brief van hoofd CSA aan het College van Bestuur d.d. 3-4-1997.

-Het College heeft besloten tot uitreiking van de Toelichting op het Studentenstatuut-nieuwe stijl in de vorm van brochures met toevoeging van een bon waarmee de integrale juridische versie van het statuut kan worden afgehaald. Voor 1997 is hiermee eenmalig een bedrag van f69 gemoeid en vanaf 1998 structureel een bedrag van f25 per jaar. Het College besluit de initiële kosten in 1997 ten laste van de algemene middelen te brengen en jaarlijks met ingang van 1998 een budget van f25 in de vorm van een NNT aan de Dienst Studentenzaken ter beschikking te stellen. In combinatie met eerdere besluitvorming betekent dit dat het College van Bestuur voor het opstellen, ontwikkelen, publiceren, uitreiken, etc. van een juridische versie van het Studentenstatuut en de Toelichting daarop in de vorm van brochures in 1997 eenmalig een bedrag van f98,5 en vanaf 1998 structuureel een bedrag van f37 per jaar beschikbaar stelt aan de Dienst Studentenzaken.

-Het College heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit Bestuurskunde beoogde kandidaat voor de vacature van hoogleraar Beleidswetenschap.

Workshop Interactive Voting System

In sommige zalen in het nieuwe collegezalencomplex (m.n. CC2 en CC4) kunnen docenten tegenwoordig gebruik maken van het Interactive Voting System, een stemkastjessysteem om de communicatie tussen presentator en publiek te verbeteren. Het systeem kan op verschillende interessante manieren worden ingezet bij reguliere onderwijssituaties en bij congressen en symposia. Inhoud workshop: kennismaken met een aantal gebruiksmogelijkheden, maken van een script voor de eigen situatie, leren werken met de programmatuur en de apparatuur. Doelgroep: docenten die colleges verzorgen of personen die in enig ander verband presentaties houden. Duur: een halve dag (29 mei) en een uur tussen de middag (in overleg). Datum: donderdag 29 mei van 13.30 tot 17.00 uur. Aanmelden: per telefoon (2050), via email ([email protected]) of via Internet. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden tot 23 mei. Meer info: bij Helma Vlas (2608), Harry vande Wouw (2626) of op Internet (http://www.nic.utwente.nl/wwwut/oc/dagen.htm). Op Internet kunt u ook informatie vinden over andere OC cursussen.

Wetenschapswinkel

We zoeken een BK-student die onderzoek wil doen naar de financieringsstructuur van het Gastouderbureau (GOB) Oldenzaal. Informatie: Wetenschapswinkel, Egbert van Hattem, Vrijhof 207/208, tel. 4407/3848, e-mail: [email protected]

Onderwijs

Alle faculteiten

Stichting SMIT

Stichting SMIT (Student Mobility In Twente) zoekt voor het komend collegejaar nieuwe bestuursleden. De stichting zorgt voor de opvang van buitenlandse gasten (studenten, medewerkers, stagiairs, etc.) van de Universiteit Twente. Dit gebeurt door middel van vrijwilligers (studenten) die als mentor fungeren. Het bestuur regelt de mentoren en de administratie. Hiernaast worden activiteiten georganiseerd voor de buitenlandse gasten. Wil je je talenkennis opfrissen, bestuurservaring opdoen en mensen van allerlei nationaliteiten ontmoeten en hen een leuke tijd in Enschede bezorgen, meld je dan aan, tel. 053-4894052 (elke werkdag van 12.30-13.30 uur).

Voorlichting na propedeuse

Voor alle technische P-studenten. Met een technische propedeuse op zak kun je iets toevoegen aan je ingenieursopleiding, in de doctoraalopleiding WWTS. Orienteer je op de voorlichtingsbijeenkomst op dinsdag 3 juni om 13.30 uur in TW D 103B. Inlichtingen WWTS bij de coördinator onderwijs: Jan van Diepen tel. 4393, TW A238.

Integrand

Integrand is voor het volgende project op zoek naar:

-een student TBK-I/BIT/INF voor onderzoek naar huisstijlautomatisering, referentienummer 550;

Verder zijn er diverse andere interessante projecten (zie UT-Nieuws van 15 mei j.l.). Ben je geïnteresseerd in een opdracht of in een bestuursfunctie: Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel 053-4893909, Internet: http:/www.jobnet.nl/integrand (opdrachten); http:/snt.utwente.student.nl/~integrand (informatie over Integrand).

Gastcolleges Technologie en ontwikkeling I (188040)

Een extra gastcollege (engelstalig) over 'Technology transfer does it exist, and if it does, which way does it go?' wordt gegeven door Terry Manning van Fluxinos, een producent van pompen, op dinsdag 3 juni, 3/4 uur in CT 3100B.

Het gastcollege door dr. Okke Braadbaart van het IHE, Delft over 'De cultuur van het onderhoud'is van 13 mei verplaatst naar 17 juni, 3/4 uur, CT 3100B.

Zaalwijziging Kwaliteitsmanagement (181020)

Op woensdag 11 juni a.s., 3e/4e uur wordt dit college verplaatst van zaal CC3 naar zaal BB1.

Inschrijven tentamens week 26 en 27

Zie onderwijsmededeling TBK/CT&M.

BSK

Afstudeercolloquia

Erik Veurink over 'Tussen overheid en markt'. Een onderzoek naar de verzelfstandiging van de Stadsbank Apeldoorn aan de hand van de principaal agent-benadering en de praktijk, 29 mei 1997, 16.00 uur, WB HIV-208.

Erik Klopman over 'Veranderen: incrementeel of radicaal?' Een onderzoek naar de toepasbaarheid van Werkprocesinnovatie en Business Process Reengineering in gemeenten, 12 juni 1997, 15.45 uur, TW C-138.

Ingeborg van Doorn over 'Privatization and/or availability'. Case study on privatization of health care in Indonesia and the availability of health care, 12 juni 1997, 16.00 uur, TW B-209.

Industrie- en technologiebeleid (173217)

Voor D2/D3 studenten BSK. Op donderdag 29 mei a.s. is er tijdens het 3e en 4e uur een extra college in lokaal TW B-209, evenals op donderdag 12 juni a.s. tijdens het 7e en 8e uur in lokaal TW D-105 B. Het college van dinsdag 3 juni a.s. komt te vervallen.

Economie van de infrastructuur (173050)

Voor D2/D3 studenten BSK. In verband met het uitvallen van colleges wordt er nog een extra werkcollege aangeboden op vrijdag 30 mei a.s. het 3e en 4e uur in TW B-103.

Algemene bestuurssociologie II (176004)

Voor D1 studenten BSK. De werkcollege bijeenkomsten voor dit college voor groep 1 en 3 in week 22, op 27 en 28 mei a.s. gaan niet door. De stof van dit werkcollege wordt behandeld in de bijeenkomsten van week 23. Alle werkcollege bijeenkomsten voor groep 1 en 3 schuiven een week op. In week 25 worden dan ook extra bijeenkomsten gepland. Op dinsdag 17 juni 1997 het 7/8 uur voor groep 1 in zaal TW D-103a en op woensdag 18 juni 1997 het 5/6 uur voor groep 3 in zaal TW A-101. Voor inlichtingen: D.B.D. Bannink, kamer C-319, tel. 053-4893281.

Afstudeeropdracht

Voor D2/D3 studenten BSK. Gezocht: een student die belangstelling heeft voor een afstudeeronderzoek naar de volgende vraag: Welke invulling van het recht op zelfbeschikking is mogelijk op basis van de theorie van het multiculturalisme? Doel van het onderzoek is een relatie te leggen tussen het internationaal-rechtelijke zelfbeschikkingsdebat en het normatieve debat over minderheidsgroepen. Informatie: drs. R. Pierik, kamer TWRC C-228, tel. 4894825 of dr. W. Werner, kamer TWRC C-111, tel. 4893979.

CT

Inschrijving Technisch Fysisch Praktikum 3.1

1997-1998

Voor CT-studenten. Voor deelname aan het praktikum dienen studenten zich in te schrijven (verplicht en sluit op 30 mei '97) bij het bureau Onderwijszaken-CT. Het praktikum begint op maandagmiddag 25 augustus '97 (week 35) en vindt plaats in twee perioden. Periode 1: in week 35 t/m 38: verslag inleveren voor 4 oktober '97. Periode 2: in week 40 & 42 t/m 44: verslag inleveren voor 15 november '97. In de bovengenoemde perioden dienen de praktikanten in groepjes van 2 personen 2 verschillende proeven uit te voeren. Een catalogus van de praktikum experimenten en inschrijfformulier zijn ter plekke aanwezig. In verband met de verroostering van de experimenten dient het formulier voor 30 mei ingeleverd te worden bij: R. Meijer, kamer CT2844, tel. 4800, e-mail: [email protected]

Project Chemische Technologie '96/'97

Zonder tegenbericht zullen voor de bedrijfsbezoeken de volgende vertrektijden worden aangehouden: groepen A, B en C naar Shell Pernis, Rotterdam: maandag 2 juni vertrek om 7.00 uur, terug op dinsdag ca. 20.00 uur. Verblijf in jeugdherberg te Rotterdam. Groepen D, E, en F naar ESSO Botlek, Rotterdam: maandag 9 juni vertrek om 7.00 uur, terug op dinsdag 10 juni om ca. 20.00 uur. Verblijf in Bastion Hotel in Briele.

Groepen G, H en I naar ARCO, Rotterdam. Excursie op dinsdag 23 september. Mededeling volgt te zijner tijd. Het vertrek is per bus vanaf de hoofdingang van het CT-gebouw. Iedereen wordt verzocht om ca. 10 minuten van te voren aanwezig te zijn. Vertrektijden worden strikt aangehouden. Iedereen is verplicht een legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen. Van iedere deelnemende student wordt een eigen bijdrage gevraagd van f40. Dit bedrag s.v.p. zo spoedig mogelijk overmaken op girorek. 3263762 of op ABN-AMRO rek.nr. 59.31.15.104 t.n.v. Alembic te Enschede t.b.v. Project CT. Bij vragen of problemen s.v.p. contact opnemen met A.G.J. van der Ham, CT-3141, tel. 2619 of 2879 (secr.).

EL

Student-assistent(en) gezocht

Het Laboratorium voor Netwerktheorie (EL-BSC-NT) heeft besloten voor de begeleiding van een van de drie groepen van het Practicum ASIC Design (PAD) in het studiejaar 1997-1998 een student-assistent in te zetten. Vergoed wordt 120 uur voor de daadwerkelijke begeleiding (waarvan 80 uur in het eerste trimester en 40 in het derde) en ongeveer evenveel tijd voor het inwerken en het nakijken van de journaals. Studenten die interesse hebben, kunnen zich melden bij Sabih Gerez, EL/TN 9238, tel. 3156, e-mail: [email protected] De kandidaten moeten zelf het PAD (bijna) hebben afgerond en affiniteit met de behandelde onderwerpen hebben. De verschillende modules in het practicum kunnen door afzonderlijke studenten worden begeleid. De aanmeldingstermijn sluit op 6 juni a.s. waarna er een keuze uit de kandidaten zal worden gemaakt.

D-opdrachten TDM, micromechanica

Bij de Micromechanica-groep, die onderdeel is van de vakgroep TDM, worden voor een externe opdrachtgever met spoed afstudeerders gezocht voor devolgende opdrachten:

1.The influence of miniaturization on the performance characteristics of mechanical relays and switches. 2.Actuation mechanisms for micro-relays. Nadere informatie over de inhoud van deze opdrachten is te vinden op de prikborden in de hal van het EL-TN gebouw, en/of bij J.G.E. Gardeniers, EL/TN 7246, tel. 2723, email [email protected]

D-voordracht

E. Bonsma over 'Multiprocessor Scheduling of Fine-Grain Iterative Data-Flow Graphs using Genetic Algorithms', 5 juni 1997, 15.45 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

INF/BIT

Studentassistent gezocht

Voor ondersteuning van het vak BIT-BV2 zoeken wij een studentassistent. Taak: het ontwerpen en inrichten van een hypertekstsysteem op Internet, waarmee informatie op een overzichtelijke en gestructureerde wijze aan studenten kan worden aangeboden. Aanvang: zo spoedig mogelijk. Inlichtingen bij: dr. P.M. Wognum, kamer BB-340, tst. 3736, of bij dr.ir. T. Spil, kamer BB-217, tst. 3497.

Afstudeeropdracht: Content-based retrieval van muziek

Voor D3-studenten INF. Trefwoorden: content-based retrieval, muziek, MPEG, evaluatie. Met vrij eenvoudige technieken kun je in een bestand met korte audio samples zoeken naar vergelijkbare samples. In samenwerking met het TOP-bedrijf Symbol wordt het mogelijk de effectiviteit te meten van de automatische classificatie. Voor het vervullen van de afstudeeropdracht mogen we gebruik maken van hun bestand met handmatig geclassificeerde muziek. De afstudeerder bestudeert de aanpakken uit de literatuur en verzamelt de benodigde tools om samples vergelijkbaar te verwerken.

Aanmelding D-examenvergadering INF en BIT in september 1997 voor D3-studenten INF en -BIT.

D-examenvergadering INF

Aanmelding D-examenvergadering BIT.

Uiterlijk tot en met donderdag 7 augustus 1997 kan men zich aanmelden voor de doctoraalexamen-vergadering Bedrijfsinformatietechnologie van 5 september 1997. De diploma-uitreiking vindt plaats op vrijdag 19 september 1997

Aanmelding/verslag

Doctoraalvoordracht

N. de Leeuw over 'Computer-Algebra Gebaseerde Generatie van Adaptieve Fuzzy Logic Modulen', 5 juni 1997, 11.30 uur, INF-L204.

Studentassistent gezocht (1997/1998)

Voor het nieuwe studiejaar zijn er enige vacatures voor de functie van 'zaalassistent algemene onderwijsvoorzieningen'.

Taken: het uitvoeren van eenvoudige beheerstaken, toezicht houden op de gebruikers van de practicumvoorzieningen, het verlenen van ondersteuning bij de diverse practica. Informatie en aanmelding in de vorm van een sollicitatiebrief met CV bij: faculteit der Informatica/Centraal Laboratorium, ing. Carel van Leeuwen Btw., INF 2015, tel. 053-4893738, ([email protected]). De sollicitatieperiode is tot 1 juni. Het Centrale Laboratorium probeert het aanstellen van vrouwelijke assistenten te stimuleren.

Studentassistenten voor het nieuwe vak ICT (213125)

In het tweede blok van het eerste trimester wordt voor TBK een nieuw vak verzorgd '213125: Inleiding informatie- en Communicatietechnologie'. Het vak is een kennismaking met de verschillende aspecten van de Informatica. Bij dit vak hoort een practicum. Voor het opzetten en uitwerken van dit practicum en zo mogelijk ook het uiteindelijk assisteren bij dit practicum in het 2e blok van het 1e trimester zijn we op zoek naar een tweetal studentassisten. Interesse? Voor meer informatie en opgave: Gerard Smit, INF4090, tel. 3734 of Bert Molenkamp, INF4051, tel. 3704.

TBK/CT&M

TCW

TN

Doctoraalvoordrachten

C. Wolswinkel over 'Ontwikkeling van een meetmethode die de beweging van een luchtbel in water registreert', woensdag 4 juni 1997, 13.30 uur, WB-Filmzaal N-105.

E. Zoethout over 'Insitu ellipsometric study of nanometer size Si/SiO2 heterostructure growth' vrijdag 6 juni 1997, 14.00 uur, EL/TN T4.

W. Rensen over 'Design of a near-field scanning optical microscope for single molecule detection', vrijdag 6 juni 1997, 15.30 uur, EL/TN T4.

B. Hendriksen over 'De volgende tunnelmicroscoop', maandag 9 juni 1997, 14.00 uur, EL/TN B1224.

Aanmelding tentamens

D1. Thermodunamica (149002), 30-06, 13.30-17.00 uur. D2/3.

Structuuronderzoek (148002), 23-06, 13.30-17.00 uur; Inl. vastestoffysica (142002), 25-06, 13.30-17.00 uur; Theorie van de vastestof (142008), 27-06, 9.00-12.30 uur, Opto-electronica (144001), 13.30-17.00 uur (ook voor EL). Sluiting inschrijving 6 juni aanstaande.

TO

Zaalwijzigingen

Voor D3-studenten. Het vak Curriculumevaluatie en -onderzoek van maandag 16 juni a.s. van 13.45-15.30 uur wordt gehouden in zaal HL 220. Het vak Instructietheorie 2 van dinsdag 17 juni a.s. van 10.40-12.25 uur wordt gehouden in zaal BB3.

Colloquia

Margriet de Jong over 'Betrokkenheid van medewerkers; ook bij veranderingen', donderdag 12 juni 1997, 16.00 uur, L213.

Training Complex Cognitive Skills (194527)

Voor D3-studenten. An additional meeting has been scheduled for thursday June 19, 10.40-12.25 hours, in the room of the Masters' Program (L109). During this meeting, students will present and discuss their final assignments.

Aanmelding Doctoraal Examen Augustus 1997

Voor TO-D3-studenten. Uiterlijk tot en met 8 augustus 1997 kan men zich aanmelden voor het doctoraal examen Toegepaste Onderwijskunde d.d. 8 september 1997. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende D-aanmelding, D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-TO. Terugtrekken voor de vergadering is mogelijk t/m 7 september 1997 bij BOZ. De diploma-uitreiking is op vrijdag 19 september ('s middags). Inschrijven voor het doctoraalexamen na de sluitingsdatum is niet mogelijk. Zie voor de gehele procedure de studiehandleiding differentiële gedeelte. Bij BOZ moet aanwezig zijn voor vrijdag 29 augustus:

goedgekeurd studieprogramma; contract doctoraalwerk; bewijs dat je de vereiste 10 colloquia hebt behaald; verslagen t.b.v. bibliotheek (ingebonden); kopie samenvattingen (Nederlands en Engels), voorzien van de handtekening van de begeleider van de afstudeeropdracht, en een electronische versie in Word; alle cijfers.

TW

Theorie van de Lineaire Programmering (158045)

Voor D-studenten TW. Op verzoek van de docent is na goedkeuring door BCO de naam van dit vak gewijzigd in 'Mathematische Programmering'.

Doctoraalvoordrachten

J. Gerritsjans over 'Het effect van niet-exponentiële levensduur verdelingen en common cause storingen op betrouwbaarheidsanalyse', donderdag 29 mei, 10.00 uur, CT-1405.

S. Soulje over 'Sales Forecasting in the Apparel Industry: a Cluster Analysis Approach', vrijdag 6 juni, 15.30 uur, TW-C 238.

WB

Afstudeercolloquium

M. Muller (OK) over 'Direct Displacement Measurement in Impact Testing', 30 mei 1997, 10.30 uur, WB N.105.

Tentamen Dynamica 2 (115714)

Voor WB D2-studenten. Bovengenoemd tentamen vindt plaats op woensdag 2 juli 1997 van 9.00 t/m 12.30 uur. Inschrijven voor dit tentamen kan bij BOZ/WB t/m vrijdag 20 juni 1997. De tentamenzaal wordt in het UT-nieuws van donderdag 26 juni 1997 bekend gemaakt.

Tentamen Geschiedenis van de natuurwetenschappen (165245)

Voor WB D2-studenten. Bovengenoemd tentamen vindt plaats op vrijdag 4 juli 1997 van 9.00 t/m 12.30 uur. Inschrijven voor dit tentamen kan bij BOZ/WB t/m vrijdag 20 juni 1997. De tentamenzaal wordt in het UT-nieuws van donderdag 26 juni 1997 bekend gemaakt.

Tentamen Regeltechniek (113134)

Voor WB D1/D3-studenten (niet voor PBO-studenten). Dit tentamen is op 2 juni 1997, van 09.00 t/m 12.30 uur, WB Hal IV.206.

Computeroefeningen Dynamica II (115714)

Voor WB D1-studenten. In het kader van dit vak worden twee computeroefeningen gehouden in de vorm van een practicum. Men kan zich hiervoor inschrijven in groepjes van twee studenten. Schrijf gelijktijdig in voor beide oefeningen en kies hiervoor twee verschillende dagen. Men kan zich inschrijven vanaf woensdag 28 mei op de intekenterminal in de computerzaal op T.900. Bij de inschrijving wordt gevraagd naar uw studentnummer. Voor de aanvang van de eerste practicumzitting moet men zelf enige berekeningen uitvoeren. Zonder deze voorbereiding is bijwonen van het prakticum zinloos, zoniet onmogelijk. Een en ander staat uitvoerig beschreven in de practicumhand- leiding. Deze handleiding is te verkrijgen bij de U-Take. Bovendien dient men een blad met enkele numerieke waarden voor de invoerparameters (tijdig) op te halen (één exemplaar per groepje, desgewenst zelf te dupliceren) bij Jan Willem Kraay, kamer WB N.142 (beschikbaar vanaf maandag 2 juni). Dit parameterblad heeft men o.a. nodig tijdens de voorbereiding van het practikum. Het practicum wordt gehouden in juni (week 24, 25 en 26), deels 's morgens (09.00-12.30 uur) en deels 's middags (13.45-17.15 uur). De exacte data treft men aan bij het intekenen. De practicumleiding bestaat uit de studentassistenten J.W. Kraay en E. Jansen. Inlichtingen bij de studentassistenten (N.142, tel. 3285) of R. Spiering en P. van der Hoogt.

Gastcolloquium

Dr.ir. M. van Houten over 'Over PBO-WB; 3 jaar na start (gezien door de ogen van een gast)', 5 juni 1997, 15.15 uur, WB N.105.

WWTS

Campus en studentenleven

SPE

UTnieuws INFO 29 juni 1997

Broodje CT

Op dinsdag 3 juni zal Kees Kuyvenhoven (SPE) een interview hebben met Dr. Ir. Thony van den Boomgaard. Aan de orde komen o.a.: de zin van chemie - het boeiende leven van de mens achter de membranen - de toekomst van de wetenschap, kortom: de WERELD volgens Thony. Het gesprek is voor iedereen toegankelijk en zal plaats vinden vlak bij de kantine van het CT-gebouw: vergaderkamer 3500. Er is gratis koffie en thee. Tijd: 12.45 - 13.30 uur. Iedereen krijgt de gelegenheid om mee te doen met het gesprek. Wie van CT weet niet wie Thony van de Boomgaard is? Iedere student kent hem. Nú heb je de kans hem béter te leren kennen. Organisatie: Hans Bosch (tel 4334144) en Niko Meesters.

Viering

1 juni gaat in de viering voor Jan de Jongh. Audiozaal, 10.30 uur.

Bereikbaarheid pastores:

Hélène van den Bemt (r.k.) tel. tijdelijk 053-4871927, Jan de Jongh (prot. deeltijd) tel. 074-2430230, Kees Kuyvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Diversen

Audentis

Vrijdag 23 mei om 16.30 uur begint de vrije training van de jaarlijkse Audentis Rally in de Geus en om 18.00 uur kan men in de Kater eten. Omstreeks 19.30 uur gaan de eerste voertuigen van start. Aansluitend wordt de winnaar gehuldigd in de kroeg. Zaterdag 24 mei om 20.30 uur: borrel bij sociëteit T.R.A.M. voor alle leden en reünisten. De laatste Cheiron Senaat en de Interim Senaat krijgen op die avond hun honorairenbul aangeboden. De laatste activiteit in de maand mei: Audentis Vaderdag, zaterdag 31 mei. Voor alle vaders is er de mogelijkheid deel te nemen aan een dagprogramma en 's avonds op de sociëteit te borrelen. Informatie: Senaat, tel. 053-4328384, Sociteit T.R.A.M., Oude Markt 24, tel. 053-4324357, e-mail: [email protected]

Tjerk Hiddes

Goeie, hier folget in wurklist foar us leden: 30 maaie oant 1 juny is it Amelan wykein, organisearje troch Bernlef. 4 juny is der wer in Boarrel, 22.00 oere yn de VB. 6 juny wurd in Dobbel/Klaverjas jun halden. Oant sjen. Foar ynljochting kinsto skilje mei us foarsitter Gerbrich (till: 4334975). Duorret de ynpeteartoan dy te lang, skilje dan mei us aktiviteitenkommissaris Helios (till: 4895041).

C.S.V. Alpha

Zondag 1 juni is er weer een IKV. Info bij Erik Jan. Donderdag 5 juni is er een Alphadiner op de Kadullen. Op 25 juni vindt al weer de laatste themaavond van dit jaar plaats. Ds. Mudde zal om 20.00 uur in Flux een lezing houden. Voor informatie: Bernd, tel. 4336542 of Erik Jan, tel. 4895280. Sociteit Flux (in de Pakkerij) elke donderdagavond vanaf 21.00 uur geopend, Oude Markt 24, Enschede.

IAPC

Ook bij IAPC is de zoektocht naar een nieuw bestuur weer begonnen. Heb jij zin om een 'eigen zaak' te runnen zonder een cent te investeren, voer jij graag de boventoon of wil je graag je CV uitbreiden. Ben je ontzettend creatief en/of heb je een vlotte babbel, dan ben je bij ons aan het goede adres. Als je intresse hebt kom eens langs voor meer informatie. Wij zijn te bereiken in de IAPC-kamer, INF L288, tel. 053-4893927, fax 053-4894260, e-mail: [email protected], web-pagina: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/IAPC.

KIvI

De afdeling Elektrotechniek Oost van het KIvI organiseert, in samenwerking met de Elektrotechnische Studievereniging Scintilla, een excursie naar Urenco Nederland BV te Almelo op dinsdag 10 juni 1997, van 15.30 tot 17.30 uur. Deelname is gratis. Programma: 15.30 uur: ontvangst Technicon, Urenco Nederland BV, Planthofsweg 77, Almelo (inleiding en diapresentatie; bezoek scheidingsfabriek SP4); 17.30 uur: einde bezoek. Meer informatie/aanmelding: Elfride Dijkstra, tel. 4097, e-mail: [email protected]

Aegee

Na een geslaagd gala is er dan toch echt een eind gekomen aan alle activiteiten rond ons tweede lustrum. Maar er is gelukkig weer veel te doen buiten Enschede. Dit weekend is er in Munster 'a roleplay on world politics and international security'. Vanavond is de laatste mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven. Zeer de moeite waard is het congres 'Meeting Islam' in Passau van 5 tot 8 juni. Het is een goed georganiseerd congres met een orgineel en actueel onderwerp. Meer informatie over deze of andere activiteiten vind je in de reismap op 't pand (tel. 4321040).

Amnesty International

Zaterdag 7 juni van 13.00 tot 22.30 uur is op de campus en in de Vrijhof de grote manifestatie 'De vluchteling in beeld%, georganiseerd door Amnesty International Twente, Stichting Vluchtelingen Werk Enschede en de Universiteit Twente. Een greep uit de activiteiten: De hele dag is er muziek uit o.a. Bosnië, Eritrea en Oezbekistan. Kader Abdolah houdt een voordracht. Er zijn foto-, schilderij- en kunstwerk-tentoonstellingen van van o.a. Iraanse en Iraakse kunstenaars. Vluchtelingen uit o.a. Turkije en Chili zullen vertellen. Natuurlijk wordt er ook aandacht besteedt aan Vluchtelingen Werk en de vluchtelingencampagne van Amnesty International. Op de dag zelf hebben wij mensen nodig om alles in goed banen te leiden. Heb je interessebel Aleid, tel. 053-4314080, of kom langs.

AFVD Foton

Amateur Fotografen Vereniging Drienerlo (AFVD) Foton organiseert een vakantiefotocursus op zaterdag 14 juni en is bedoeld voor iedereen die wel eens wat foto's wil maken die het niveau van gemiddeld vakantiekiekje ontstijgen, dus ook voor niet-leden. In de cursus krijgt men eerst een korte algemene uitleg, daarna is er de praktijk (het volschieten van een fotorolletje op de campus met je eigen toestel, die meteen ontwikkeld en afgedrukt wordt door een 1-uurs-service. Vervolgens worden de foto's besproken en vergeleken met de foto's van anderen. 's Avonds is er nog een barbecue. Cursuskosten (incl. foto's/filmpje, excl. eten): f5. Info: Rene, tel. 053-4317819 of Maarten, tel. 2928/053-4306711, e-mail: [email protected]

4 Happy Feet

Indien jij meebeslissen wilt over het nieuwe bestuur van 4 Happy Feet, kom dan dan naar de ALV op 4 juni, om 19.30 uur in in vergaderzaal 5 in de Vrijhof.

CSV Agapè

Wat is belangrijk in jou leven: familie, gezondheid, cultuur, religie? In ons land mag je dat zelf bepalen, maar er zijn landen waar je, door iets anders te geloven dan iedereen, je leven in de waagschaal stelt. Daarover gaat de film 'Behind the sun' van Open Doors op dinsdag 3 juni om 19.30 uur in de Vrijhof. Vraag de portier in welke zaal. Let op: de afsluitende trefavond is de week daarna, dus 10 juni. Info: Freddy Holwerda, tel. 4895034.

Studieverenigingen

Stress

In maart of april 1998 is zal er een reis worden georganiseerd door MaTCh, ditmaal naar Ierland. We zoeken nog enthousiaste studenten die deze reis willen organiseren in samenwerking met de vakgroep. De tijd die erin wordt gestoken zal worden beloond met studiepunten. Interesse, bel dan met: Marc Harberink, tel. 053-4319827, e-mail: [email protected] of Marije Boomsma, tel. 053-4341353, e-mail: [email protected]

Inter-Actief

Het weekend van 7 juni organiseert de accie een zeilweekend. Woensdag 11 juni komt een geweldige avond met een barbecue, een borrel en een film geprojecteerd op de buitenwand van het CC-gebouw. Vanaf 19 mei kun je je inschrijven voor de studiereis naar Zweden en Finland. Wij zijn nog steeds op zoek naar een boekencommissaris voor IAPC. De voorlichtingscommissie is op zoek naar mensen die op 24 mei willen helpen met projecten voor de voorlichting. De jaarboekcommissie is begonnen aan het nieuwe jaarboek. Het thema is dwars. Alle stukjes zijn welkom.

ConcepT

Vanmiddag is er een borrel in de borrelkelder (Noord-vleugel) # Donderdag 12 juni organiseert de AkciE de 11-bruggentocht. Schrijf je in op het ConcepT-bord. Woensdag 4 juni, het 3/4 uur, wordt door het Staalbouwinstituut een lezing gegeven over staal en de toepassing daarvan in HalIV206 # Op 3 juli wordt het Rabo studenten beachvolleybaltoernooi georganiseerd. Hiervoor kun je je opgeven op het ConcepT-bord # De onderwijsmededelingen voor TBK/CT&M staan tegenwoordig ook op de T&M-homepage # Voor vragen en/of suggesties: kom naar de ConcepT-kamer of bel 053-4893884 of gooi een berichtje in de ideëenbus. E-mail: [email protected] of op hompage: http://snt.student.utwente.nl/~concept/index.html.

Monsoon

Op donderdag 5 juni organiseren wij voor iedereen een Laserquest-avond. De kosten zijn circa f12,50 p.p. Graag inschrijven op de lijst in de Monsoon-kamer. Om 20.00 uur bij het VOK verzamelen.

Alembic

Schrijf je in voor de excursie naar Hoogovens op 4 juni. Het vertrek is waarschijnlijk niet voor 9.00 uur # Consultancy (n)iets voor CT'ers? Kom op 2 juni naar de Arthur D. Little borrellezing om 16.00 uur in CT 3500 # Geïnteresseerd in een bestuursfunctie? De informatieborrel zal in tegenstelling tot eerdere berichten plaatsvinden op 16 juni # Veel mensen hebben hun jaarboek 1996 nog niet opgehaald. Kom even langs.

Abacus

Almanak-borrel vanmiddag om 16.30 uur in de TW-kantine. Ieder lid kan dan gratis zijn/haar exemplaar ophalen # Woensdag 4 juni is er een excursie naar de Shell in Rijswijk. Inschrijflijsten hangen bij de Abacuskamer # Voor aanvang van de borrels op donderdag 5 en 19 juni geeft de heer Post een snuffelcursus Bridge. Schrijf je in bij de Abacuskamer # Zaterdag 7 juni gaan er 6 zeilboten onder de Abacusvlag het water op. Deze dag is vooral bedoeld voor eerstejaars en andere introgangers, maar alle leden kunnen zich inschrijven bij de Abacuskamer # Donderdag 12 juni werken de 4 studieverenigingen van het TWRC-gebouw weer samen. Een geweldig tuinfeest is het resultaat. Meer informatie verschijnt te zijner tijd op de posters.

Isaac Newton

De boekenlijsten voor het eerste trimester '97/'98 liggen vanaf maandag 2 juni weer klaar in de Newtonkamer. Je kunt ze tot uiterlijk vrijdag 20 juni inleveren # De Newtonkamer is elke dag geopend van 10 tot 16 uur (WB Z-103), tel. 053- 4892531; e-mail: [email protected]; homepage: http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Communiqué

Voor het samenstellen van het jaarboek van 1997 zijn we hard op zoek naar enthousiaste medewerkers. Inschrijfformulier hangt op het publicatiebord van Communiqué # Op 4 juni de 'Bijnazomer-borrel'. In tropische sferen kun je vanaf 12.30 uur genieten van diverse 'cocktails' # Woensdag 18 juni geeft Betteke van Ruler, docent aan de Hogeschool Utrecht en Vrije Universiteit, een lezing. Ze is in 1996 gepromoveerd op een studie naar Communicatiemanagement in Nederland. Voor nadere informatie: het publicatiebord # In het weekend van 30 en 31 augustus gaat Communiqué zeilen. Zeilervaring of niet, als het je leuk lijkt kun je je opgeven bij Communiqué.

Arago

Aanstaande dinsdag: klei je eigen koffiemok! Vanaf ongeveer 19.30 uur kun je het grote tekort aan drinkmokken in de Aragokamer helpen opheffen # De dag daarna is de Zomerborrel i.s.m. Scintilla waar naast drank ook bierpanneNkoeken ter beschikking zijn # Let op: binnenkort excursie naar Hooghoudt. De inschrijflijst hangt op het prikbord.

TObias

Vandaag (29 mei) om 20.30 uur draait de film 'The nutty professor' in het TO-gebouw # Dinsdag 3 juni vanaf 22.00 uur: het TO-eindfeest, voor iedereen toegankelijk. Voorafgaand aan dit feest is er voor de TObias actievelingen een barbecue. Als je actief bent voor TObias en je wilt meedoen aan deze barbecue meldt dit even aan een van de bestuursleden # Voor meer informatie van de activiteiten kun je terecht op het TObias mededelingenbord onder aan de trap.

Sirius

Vanmiddag (donderdag 29 mei) is er om 16.45 uur een lezing door Commandeur Van der Lugt, chef staf, commandant zeemacht Nederland, in BB-4. Sirius nodigt hierbij iedereen uit deze lezing bij te wonen # Loesje zal op dinsdag 10 juni om 11.00 uur in zaal TW-B103 in samenwerking met Sirius een brainstormsessie verzorgen. Heb je vragen of opmerkingen, kom dan langs in de Siriuskamer of bel 053-4893204.

Sport

Volleybal

Donderdag 29 mei (19.30-21.00 uur) is er de mogelijkheid kennis te maken met de volleybalsport in het Sportcentrum. Er wordt een aantal open trainingen gehouden, waar je van harte welkom bent om mee te trainen. De deelname is gratis. Voor meer info bel Michel, 053-4333816 of Joep, 053-4306888.

Wordt KV Lentelid

Gaat het langer worden van de dagen bij jou ook gepaard met een groeiend gevoel van onrust in de benen? Wielrenners en mountainbikers kunnen voor slechts f15 lentelid worden bij wielerverening Klein Verzet. Wij hebben per week 3 trainingen die om 18.00 uur beginnen bij het Sportcentrum. Maandag is er een toertraining, onder het motto 'samen uit, samen thuis' geschikt voor alle fietsers. Op dinsdag is er de wedstrijdtraining, voor de bikkels en op woensdag is er mountainbiketraining, voor mud-lovers. Voor informatie of om een keertje vrijblijvend mee te fietsen: Coen, tel. 4315839 of Daniel, tel. 4336133 of kijk op http://www.student.utwente.nl/~kverzet.

Euros Zeilen

Kom eens een middag na college lekker uitwaaien op het Twentekanaal. Bel Ivo, tel. 053-4337130.

Zeezeilen

Zin in zeezeilen? Ga dan mee naar Frankrijk deze zomer, voor meer informatie bel Linda, tel. 053-4335079.

Drienerlose Zweefvliegclub

In het weekend van 31 mei en 1 juni vliegt de DZC in Bohmte, Duitsland. Het hele weekend staat onze tweezits Puchacz klaar om je de hoogte in te tillen. Na de doopvlucht kun je onder begeleiding van een instructeur zelf een zweefvliegtuig leren besturen. Het is natuurlijk ook mogelijk om bij een andere gelegenheid met de DZC mee te vliegen. Informatie/opgeven:Maarten Kuilman, tel. 053-4358032 of Jeroen Eikema, tel. 074-2909692.

Sportraad

365 of zelfs 548 dagen in het bestuur van de Sportraad betekent een hoop gezelligheid. In oktober komen de volgende vier functies vrij bij de Sportraad: -penningmeester Sportraad (duur 1 jaar); -secretaris (duur 1 jaar); -commissaris Sport (duur 1 jaar); -vice-Voorzitter (duur 1/2 jaar) + penningmeester FNS (duur 1 jaar). Kom naar de voorlichtingsavond op woensdag 4 juni a.s., 19.30 uur, Sportraadkamer (in Sportcentrum). Informatie: tel. 053-4895027, e-mail: [email protected] of kom een keer naar de Sportraadkamer.

Disc Devils Twente

Volgende week donderdag 5 juni organiseren wij een open frisbee toernooi. Schrijf je in met een team van minimaal vijf personen. Gemengd of niet, het maakt niet uit. We beginnen om 13.30 uur. Voor leken op frisbee-gebied is er uitleg over de regels. Er is, uiteraard, taart toe. Plaats: Bastilleveld, Kosten f10 per team. Info: 053-4310153 (Raoul). Kom DDT1 zondag aanstaande aanmoedigen. Het speelt in Enschede op de campus en op het programma staat ondermeer een wedstrijd tegen SNOK, een team van oud-DDTers, waarbij de rivaliteit tussen beide teams hoog zal oplopen.

T.C. Ludica

T.C.Ludica gaat zoals ieder jaar weer op extern toernooi. Het extern toernooi vindt plaats van 14 tot en met 20 juli te Zandvoort. Naast tennissen is er een hoop te doen in de duinen. We slapen in een legertent en voor eten wordt gezorgd. Alle leden kunnen zich hiervoor inschrijven op de lijst op het paviljoen. Kosten circa f150.

Sportraad

Op 10 juni gaat de Sportraad spetteren op de lange latten. Op waterskibaan het Rutbeek kan je van 11.00 tot 12.00 uur de eerste beginselen van het waterskiën onder de knie krijgen. Kosten bedragen f12,50 p.p. (incl. wetsuit en ski's), deze moeten vooraf voldaan worden bij de Sportraad. Dus schrijf je in of bel voor meer info 1144.

Menu

WEEK 23

ZATERDAG 31 MEI

Linzensoep

***

Boeuf Bourguignonne

Doperwten-Rauwkostsalade buffet

Rijst of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 1 JUNI

Cellerysoep

***

Rollade-Paprikasaus

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

Gebakken Krielaardappelen of

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 2 JUNI

Hollandse groentesoep

***

Lasagne Gegratineerd met Kaas

of Indische Macaronischotel-

Groente Macedoine-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 3 JUNI

Goulashsoep

***

Gebraden gehakt-Vleessaus

Spinazie of Keuze groente

Rauwkostsalade buffet-Gebakken of

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 4 JUNI

Kipvermicellisoep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet

of twee kroketten-Currysaus-

Wortelen-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 5 JUNI

Chinese tomatensoep

***

Cajundish-Jambalayarijst

Coleslaw-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 6 JUNI

Aspergesoep

***

Coteletto of Omelet-

Andijvie-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

__________________________________

VEGETARISCH

__________________________________

MAANDAG 2 JUNI

Minestronesoep

***

PIZZA-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 3 JUNI

Linzensoep

***

Provençaalse Champignonragout

Tagliatelle verde-Doperwten

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 4 JUNI

Groentevermicellisoep

***

Gebakken Kaasplak-Tuinbonen met

Wortelen-Rauwkostsalade buffet

Roomaardappeltjes met peterselie

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 5 JUNI

Chinese tomatensoep

***

Groente Loempia-Tjap Tjoy

Satésaus-Zilvervliesrijst

Atjar Tjampoer-

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

H A P A A N D E T A P

Maandag 2 t/m vrijdag 6 juni

SCHNITZEL MADRADS , kerriesaus met

ananas en rozijnen, frites,

Rauwkostsalade

BRASSERIEMENU

Maandag 2 + Dinsdag 3 juni

KIPFILET TROPICAL , Gele rijst,

Verse groente,Rauwkostsalade

Woensdag 4 + Donderdag 5 juni

Shoarmaschotel met diverse sauzen,

verse groente, Rauwkostsalade,gebakken aardappelen

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.