INFO

| Redactie

-Het College heeft het gezamenlijk standpunt van College van Bestuur en dekanen vastgesteld over de vernieuwing van de bestuurlijke organisatie van de Universiteit Twente, zoals neergelegd in de notitie 'Bestuurlijke vernieuwing van de Universiteit Twente: Naar een nieuw elan'. De notitie wordt ter informatie toegezonden aan besturen en directeuren faculteiten, wetenschappelijke directeuren onderzoekinstituten, directeuren centrale diensten, diensthoofden Bureau van de Universiteit, voorzitter Campuscollege, directeuren facultaire diensten alsmede aan voorzitter Universiteitsraad, voorzitter en secretaris OPUT, studentenorganisaties, CCR, CCO, CCP, CoBe.

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 20 februari 1997

-Het College heeft besloten om de Universiteitsraad te verzoeken om in te stemmen met het voornemen om aan alle studenten bij eerste inschrijving kosteloos in de vorm van een dictaat een juridische versie van het instellingsdeel van het Studentenstatuut (inclusief een aantal toelichtingen die jaarlijks door de directeur Studentenzaken worden opgesteld) uit te reiken. De kosten bedragen eenmalig een bedrag van kY 29,5 en structureel een bedrag van kY 12 per jaar. Conform advies FEZ besluit het College de initiële kosten in 1997 ten laste van de algemene middelen te brengen en jaarlijks met ingang van 1998 een budget van kY 12 in de vorm van een NNT aan het Bureau BeleidsOndersteuning c.q. de Dienst Studentenzaken beschikbaar te stellen.

-Het College heeft ingestemd met:

a)de concept-statuten voor de Stichting Da Vinci en tot het overgaan tot notariële vastlegging en het samenstellen van een stichtingsbestuur;

b)het Business Plan Da Vinci en stelt zich garant voor kY 375 t.b.v. de voorfinanciering van aanloop- en investeringskosten alsmede voor kY 125 op jaarbasis voor de huurpenningen voor een periode van maximaal drie jaar;

c)het afsluiten van een huurovereenkomst tussen de Stichting Da Vinci en de huidige eigenaar volgens de bepalingen in de concept-huurovereenkomst.

Gewis

Gewis, senioren UT Kring, houdt 25 maart de jaarlijkse snuffelmarkt in de Kleine Zaal van de Vrijhof, 11.30-14.15 uur. De zolderopruiming van de ouderen levert vaak verrassingen op, kom dus naar de Vrijhof.

Bureau Internationale Samenwerking

Talentenprogramma. Beurzen voor talentvolle studenten. Altijd al gedroomd van een jaar studeren aan een topinstelling in het buitenland? Het Talentenprogramma biedt die mogelijkheid aan studenten die 1) met uitstekende resultaten zijn afgestudeerd; 2) niet ouder zijn dan 26 jaar; 3) voldoen aan de toelatingseisen van de buitenlandse topinstelling; 4) buitenlandse studie moet aansluiten op de Nederlandse studie. De beurs bedraagt f40.000. Sluitingstermijn voor het academisch jaar 1997/1998 is 1 juni. Informatie: Joke Heisterkamp, BIS, Boerderij tel. 053-4894697.

Presenteren op congressen/korte voordrachten

Het Onderwijskundig Centrum organiseert een cursus 'Presenteren op Congressen/ Korte Voordrachten'. Tijdens de cursus is te leren hoe men in weinig tijd veel informatie kan overdragen op een voor het publiekbegrijpelijke en boeiende wijze. De cursus mikt zowel op het voorbereiden als op het presenteren van voordrachten (met video). Deelname: voor medewerkers van de UT kosteloos. Cursusdata (alleen de middagen): maandag 21, woensdag 23 en maandag 28 april 1997. Aanmelding: tot 1 april, secretariaat OC (2050), via email ([email protected]) of via Internet. Informatie: Harry van de Wouw (2626) of op Internet (http://www.nic.utwente.nl/wwwut/oc/dagen.htm). Op Internet kunt u ook informatie vinden over andere OC cursussen.

KIvI

De ledenvergadering is dit jaar op zaterdag 19 april, 17.00 uur in De Franse School, Kerkplein 16 te Hattem.

Eigen bijdrage voor excursie en diner: f40 per persoon. Voor partners bestaat de mogelijkheid om tijdens delen van het programma (op eigen gelegenheid) een van de andere bezienswaardigheden in Hattem te bezoeken. Programma: 13.00 uur: rondleiding en presentatie Berghuizer Papierfabriek te Wapenveld; 15.30 uur: bezoek Nederlands Bakkerijmuseum te Hattem; 17.00 uur: algemene ledenvergadering KIvI afdeling Bedrijfskunde; 18.30 uur: diner in Restaurant Hattem; 20.00 uur: Afsluiting. Aanmelding: Elfride Dijkstra, KIvI-kamer Oost WB-W117, tel/fax 053-4894097, e-mail: [email protected] of Pim de Groot, tel. 055-543 1888.

Onderwijs

Alle faculteiten

Integrand

Integrand zoekt voor de volgende projecten:

-Een student voor marktonderzoek in Frankrijk, Duitsland en Engeland voor een nieuw lichtproject. Onderzoek naar marktgrootte, afzetmogelijkheden, strategie, etc. Projectduur is 8-9 maanden. Eisen: thuis in marketing, internationaal georienteerd, kennis van internet, creatief en zelfstandig. Referentienummer: 524.

-Een BIT/TBK-I student die een kaartsysteem gaat automatiserenen en een boekhoudbestand gaat koppelen aan een klantenbestand. Referentienummer: 526.

-Twee BIT/INF/EL-studenten die in een automatiseringsbedrijf te Welsum in Borland C /C++ een aantal (sub)systemen t.b.v. veiligheid en wachtrijen kunnen programeren. Vergoeding ca. f2400 bruto. Referentienummer: 527.

-Een BIT/INF-student die voor verschillende vestigingen van het bedrijf zich bezig gaat houden met de automatisering en naar aanleiding daarvan programmatuur ontwikkelt. Ervaring met Excess vereist. Referentienummer: 528.

-Een INF-student die het software pakket bij een transportonderneming kan doorontwikkelen. Referentienummer: 529.

-Een CT-student, die communicatief sterk is en een aantal medewerkers van een groot chemisch bedrijf kan begeleiden bij hun studie bedrijfstechnische procesindustrie. Referentienummer: 530.

-Een afgestudeerde fysicus voor de procesontwikkeling van kwartskristallen. Eventueel vaste aanstelling, vergoeding f50.000 per jaar. Referentienummer: 531.

-BSK\TBK-student die de mogelijkheid onderzoekt om te komen tot een gemeenschappelijk facilitair bedrijf voor een streekziekenhuis, thuiszorg en zorgcentrum. Referentienummer: 532.

Interesse? Kom dan even langs, vraag naar Janine Stegeman. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel 053-4893909, Internet: Voor de opdrachten zie http:/www.jobnet.nl/integrand. Voor info over Integrand Twente zie http:/snt.utwente.student.nl/~integrand.

Medische Technologie (129352)

Voor alle studenten. Docent komend trimester dr.ir. S.R. Vaartjes, algemeen klinisch fysicus in het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente. Het is een van de basisvakken voor de keuzerichting Biomedische Technologie (vanuit WB, EL, CT, TN).

De medische technologie staat centraal, maar zal meer dan voorheen vanuit de functionele rol in de gezondheidszorg worden belicht. Vaartjes heeft diverse gastdocenten in het college opgenomen.

Tentaminering vindt plaats aan de hand van scripties over een te kiezen specifiek soort medische apparatuur in relatie met een of meer medische toepassingsgebieden. In de scripties moeten de zienswijzen, opgedaan in de colleges, in combinatie met literatuuronderzoek en persoonlijke gesprekken, leiden tot een samenhangende visie op de rol van het betreffende deel van de medische technologie in de gezondheidszorg en op mogelijke veanderingen daarin. Het college start in week 14 op dinsdags, 5e t/m 7e uur, collegezaal Hal V 112, WB-gebouw.

Startdatum Systemen en technieken voor informatie-opslag (122829, 143007)

Zie onderwijsmededeling EL.

Nabespreking tentamen Hydrologie (224010)

Voor P-CT&M, TBK, BSK. Op vrijdag 11 april, 3e en 4e uur vindt de nabespreking plaats van het tentamen van bovengenoemd vak van januari, zaal WB Hal V212.

Overgangsregeling Discrete Stochastische Simulatie (182004)

Voor TBK D2 BK-L/alle faculteiten. Zie onderwijsmededeling 'TBK/CTM'.

Information Management Engineering (186313)

Voor TBK D3. Zie onderwijsmededeling 'TBK/CTM'.

BSK

Afstudeercolloquia

Erwin van Eerde over 'De zorg gecoördineerd. Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor 'case management' in de gezondheidszorg', 25 maart, 16.00 uur, TW RC-103 B.

Klaas-Jan Mook over 'Why the nationalist parties lost the elections in the municipalities of Tuzla, Bosnia and Herzegovina: the integration thesis', 27 maart, 15.45 uur, TW B-209.

Mark Monsma over 'States and Intergovernmental Organisations. System-theories of international politcs of Waltz, Keohane and Mouritzen tested on the political subset of the Netherlands, Indonesia, the EU and ASEAN', 4 april, 15.45 uur, BB 6.

Martijn Verhagen over 'Het analyseren en verminderen van 'Wicked Problems. Een vergelijking van de bruikbaarheid van twee concepten van probleemaanpak bij het analyseren en verminderen van onzekerheid en normatieve ambiguïteit in probleemsituaties', 18 april, 13.30 uur, TW B-209.

Reorganisatie binnenlands bestuur (178430)

Voor D2/D3-studenten BSK. De nabespreking van de werkstukken vindt plaats op donderdag 3 april van 8.30 tot 10.30 uur, zaal TW/RC B-103. Met het oog op het co-referaat ontvangt u binnenkort het door uw groep te bespreken werkstuk.

Inschrijving doegroepleiders BSK

Voor alle studenten BSK. Studenten die zich willen inschrijven als doegroepleider kunnen dat op de buiten BOZ-BSK aanwezige lijst doen. Inschrijven voor 19 april. Per doegroep is het verplicht dat twee doegroepleiders één hele dag een doegroepleiderstraining volgen. Voor de samenstelling van de complete doegroep gaarne een getypte lijst met namen bij BOZ-BSK inleveren. Doegroepleiders zijn tevens het gehele jaar verantwoordelijk als studentmentor voor de betreffende groep. Informatie: BOZ-BSK, tel. 053-4891155.

Afstudeeropdracht Marktplan Adviesgroep te Amsterdam

Voor D2/D3-sStudenten BSK. Marktplan Adviesgroep (marketing/research/management/consultancy) te Amsterdam biedt een afstudeeropdracht 'Onderzoek naar de optimale clustergrootte van sportaccommodaties'. Opdracht in overleg nader vast te stellen. Aanvang: op zeer korte termijn. Inlichtingen: Stagebureau BSK, kamer C-103, tel. 4893239 (alleen 's ochtends).

Bestuurskundige aspecten in de ontwikkelingsproblematiek (188003)

Voor D2/D3-studenten BSK. Het eerste college van dit vak is op dinsdag 8 april (5/6e uur) en niet op 1 april, zoals aangekondigd in het rooster. Studenten die zich nog niet hebben ingeschreven, kunnen dit nog doen bij N. Schulte Nordholt, tel. 3533. Dit vak is interessant voor iedereen die zich wil verdiepen in de uitdagingen van zich ontwikkelende landen of landen in transitie, de rol van de staat en duurzame ontwikkeling. Vooral aanbevolen voor mensen die zelf nog eens naar zo'n land willen gaan.

ID-blok Budgettering en regulering via de rijksbegroting (178006)

Voor P-studenten BSK. Dit ID-blok is het vorige studiejaar voor het laatst aangeboden. Het is met de herstructurering van het P-onderwijs komen te vervallen. Voor studenten die het ID-blok nog moeten afronden wordt een laatste gelegenheid geboden, in de vorm van een individuele werkstuk-opdracht (paper van vier A4, regelafstand 1,5). De opdracht is vanaf vrijdag 21 maart verkrijgbaar bij het secretariaat van de Vakgroep Bestuur en Beleid, TW-C207 (tel. 1160). Inleveren van de opdracht dient uiterlijk vrijdag 18 april 1997 plaats te vinden bij ditzelfde secretariaat.

Literatuur blok 1.5

Voor P-studenten BSK. Bij BOZ-BSK is een overzicht beschikbaar van blok 1.5. Dit bevat onder andere een lijst van de voor dit blok nieuw aan te schaffen boeken en syllabi.

Bedrijfsmilieuzorg (174015)

Voor D2/D3-studenten BSK. In het derde trimester wordt het vak Bedrijfsmilieuzorg aangeboden. Dit vak is een verplicht onderdeel in de afstudeerrichting Milieu van Technische Bestuurskunde, en daarnaast een keuzevak voor andere studenten. Aan de hand van hoor- en werkcolleges wordt ingegaan op de diverse aspecten die samenhangen met milieumanagement in private en publieke organisaties. De colleges vinden plaats op vrijdagmiddag, te beginnen op 11 april, 13.45 uur. Inschrijving bij BOZ is gewenst. Inlichtingen bij T. de Bruijn, tel. 053-4894234.

Extra Studentenoverleg

Woensdag 26 maart organiseren we een extra studentenoverleg (TW-B 101, 12.30 uur). Aan de orde komen het zelfevaluatierapport voor de visitatie en enkele notities van centraal niveau. Daarna gaan we misschien in groepen apart zitten om intensief met nota's en reacties aan de slag te gaan. Het visitatierapport ligt 24 en 25 maart ter inzage bij BOZ. Ook als je nog nooit eerder bent geweest ben je van harte welkom. Voor meer info, bel Marleen (053-4357291).

Nabespreking tentamen Hydrologie (224010)

Voor P-CT&M, TBK, BSK. Zie onderwijsmededeling 'alle faculteiten'.

Politieke en juridische ontwikkeling van Europa (178410)

Voor D1-sStudenten BSK. Het college op donderdag 22 mei het 7e en 8e uur wordt verschoven van TW C-238 naar BB-4. Dit in verband met een TW-congres.

Methoden en technieken II B (177003)

Voor D1-studenten BSK. Het college op dinsdag 20 mei het 5e en 6e uur wordt verschoven van TW B-209 naar BB-3. Dit in verband met een TW-congres.

Schriftelijke communicatie voor BSK (168318)

Voor D1-studenten BSK. Bovengenoemd vak is niet in de roosters van het 3e trimester opgenomen. Het vak wordt in de vorm van 4 werkcolleges aangeboden op de donderdagen 3 april, 17 april, 1 mei en 29 mei steeds tijdens het 1e en 2e uur in CT-2127 (groep 1), CT-2133 (groep 2) en CT-2151 (groep 3). De docenten zijn Brinkman, Lagerwerf en Steehouder. Studenten dienen zich in te tekenen voor dit vak bij BOZ-BSK. De syllabus (met als titel de vaknaam) zal vanaf dinsdag 1 april beschikbaar zijn bij de Utake. Tijdens het eerste werkcollege dienen studenten deze syllabus mee te nemen.

CT

Medische Technologie (129352)

Voor studenten WB, EL, CT en TN. Zie onderwijsmededeling 'alle faculteiten'.

EL

Medische Technologie (129352)

Voor studenten WB, EL, CT en TN. Zie onderwijsmededeling 'alle faculteiten'.

250 uurs voordracht

P. van Dijk over 'Data-Flow Graph Scheduling with Potts Neural Networks', 25 maart, 10.30 uur, EL-TN gebouw, T4.

Keuzevak CAD-gereedschappen voor VLSI (124153)

De laatste druk van het dictaat van dit keuzevak is onder de titel 'Algorithms for VLSI Design Automation' verkrijgbaar bij de U-Take. Meer informatie over dit vak: WWW: http://utelnt.el.utwente.nl/links/gerez/cadvlsi/index.html.

Startdatum Systemen en technieken voor informatie-opslag (122829)

Het college start met 1 week vertraging op dinsdag 8 april 1997.

Aanmelding D1- en doktoraalexamen EL

Voor het D1-examen en het doctoraalexamen in juni 1997 geldt de volgende regeling: aanmelding open: 1 april; sluiting aanmelding: 18 april; terugtrekken tot: 13 juni; uitreiking doktoraal diploma's: 20 juni. Men kan zich aanmelden: -voor het doctoraalexamen als het stageverslag, de omschrijving van de doctoraalopdracht en het doctoraalstudiepakket bij Bureau Onderwijszaken aanwezig zijn; -voor het eerste gedeelte (D1) van het doctoraalexamen als men verwacht alle examenonderdelen voor 13 juni 1997 voltooid te hebben.

Geslaagd is I: degene die voor alle examenonderdelen een voldoende (6 of hoger) behaald heeft en II: degene die voor een examenonderdeel een 5 behaald heeft die naar het oordeel van de examencommissie door de overige resultaten gecompenseerd wordt. U bent ingeschreven als het door u ingevulde en getekende aanmeldingsformulier bij het Bureau Onderwijszaken aanwezig is. Na sluitingsdatum kunnen studenten zich niet meer inschrijven.

TCW

Hertentamen week 20, Grondslagen bestuurlijke bedrijfseconomie (168802)

Dit hertentamen is woensdag 14 mei (week 20). Inschrijven hiervoor kan, evenals voor de andere hertentamens in week 20, vanaf 21 april t/m 25 april bij de inschrijftafel van BOZ TCW.

TN

Medische Technologie (129352)

Voor alle studenten. Zie onderwijsmededeling 'alle faculteiten'.

Materiaalkunde van transducenten (143003)

Dit vak heeft dit jaar als onderwerp materialen voor optische transducenten (optische sensoren en geïntegreerde optica t.b.v. telecommunicatie). Het zwaartepunt ligt op specifieke optische materialen voor passieve en actieve functies in de geïntegreerde optica en de toepassing hiervan in optische devices. Na enkele college-uren over optische eigenschappen van materialen, niet-lineaire optica en optische golfgeleiderstructuren zullen in kleine werkgroepen (circa 4 personen per groep) bepaalde 'cases' worden behandeld. De resultaten van de werkgroepen worden samengevat in een mondelinge presentatie en een kort verslag. De beoordeling zal voornamelijk hierop gebaseerd zijn. Studiemateriaal: Reader. Inlichtingen: dr. Alfred Driessen, EL/TN 7206, tel. 2744; E-mail: [email protected] Start: maandag 7 april, 1e+2e uur, zaal B1220.

Startdatum Systemen en technieken voor informatie-opslag (143007)

Het college start met 1 week vertraging op dinsdag 8 april 1997.

Doctoraalonderwijs binnen de leerstoel Lage Temperaturen

Nu we aan de drempel van het derde trimester staan, willen we nogmaals wijzen op de opbouw van het doctoraal onderwijs binnen de leerstoel Lage Temperaturen. In het komende trimester wordt het vak 'Introductie in de supergeleiding' (145011, 3 SP) door prof. Rogalla gegeven, vrijdags het 1e+2e uur in zaal B1220. Het college is verplicht voor studenten die willen afstuderen bij de leerstoel Lage Temperaturen en bevat noodzakelijke voorkennis voor het volgen van Lage temperaturen modules. Deze modules (elk 1,5 SP) worden in het eerste en tweede trimester van het volgend studiejaar gegeven. In totaal zijn er 6 modules (145012 t/m 145017), die specifieke onderdelen van het onderzoek binnen de leerstoel behandelen. Van deze modules is een keuze van 2 verplicht en een extra keuze van 2 sterk aanbevolen. De keuze van de module dient in overleg met de afstudeerdocent gemaakt te worden. De verroostering van de module wordt zo gekozen dat er een logische opbouw van de behandelde stof aanwezig is.

Elektronica practicum (122212)

Voor D1 studenten. In het kader van het TN 2.3 practicum zal 20 uren labwerk moeten worden verricht waarvan het resultaat wordt gecombineerd met dat van het schriftelijk tentamen van bovengenoemd vak. Wie wil deelnemen aan dit practicum wordt verzocht zich in te schrijven bij Bureau Onderwijszaken TN, vanaf 1 april t/m 4 april. Men kan tevens de weken aangeven waarin men verhinderd is deel te nemen aan het practicum. Aan de hand van de inschrijving zal de indeling plaatsvinden! Door middel van een uitnodiging zal bekend worden gemaakt in welke groep men is ingedeeld. Bij het practicum (plaats: EL/TN-3118) wordt gebruikt gemaakt van een instructie en een EL-labjournaal, vanaf de aanvang van het practicum te koop bij de U-Take.

TO

Inleiding educatieve kennistechnologie (193518)

Voor TO-D1-studenten. Voor bovengenoemd vak zal er een inhaalpracticum plaatsvinden op woendag 16 april 1997 in de MAC-zaal groep 1: de ochtend; groep 2: de middag.

Doctoraalvoordracht

M. de Boer over 'Het ontwikkelen van een handleiding voor opleidingsontwikkeling', 1 april, 14.00 uur, TO-L216.

TW

Inleiding wiskundige economie (158061)

Voor P-studenten TW. Alle hoor- en werkcolleges van dit vak worden met ingang van week 14 verplaatst naar CC 4. Tevens wordt het practicum van vrijdag 3+4 uur in week 21 verplaatst naar vrijdag 3+4 uur in week 24. Alle practica vinden plaats in TW-A 106.

Systeem en besturingstheorie (156062)

Voor D-studenten TW en EL. Het tentamen van dit vak op dinsdag 18 maart is verplaatst van TW-RC103b naar TW-A101.

College Fysiologie II (129351)

zie onderwijsmededeling 'alle faculteiten'.

Dynamica van niet-lineaire systemen (141104)

Voor TN-, TW- en WB-studenten. Zie onderwijsmededeling 'alle faculteiten'.

WB

Medische Technologie (129352)

Voor alle studenten. Zie onderwijsmededeling 'alle faculteiten'.

Tentamen Materiaalkunde 1 (115205)

Voor WB P-studenten. Dit tentamen is dinsdag 15 april, van 09.00 t/m 12.30 uur. Inschrijven bij BOZ/WB t/m vrijdag 4 april. De tentamenzaal zal in het UT-nieuws van donderdag 10 april bekend worden gemaakt.

Inschrijven P-herhaaltentamens, 1 april 1997 om 09.00 uur

Voor WB P-studenten. Inschrijven: stijfheid en sterkte 1, calculus 2, grondslagen bedrijfseconomie. Studenten die een onvoldoende hebben behaald voor 1 of meer van bovenstaande vakken, kunnen dit herkansen (01-04-97; 09.00 t/m 12.30 uur) door zich voor maximaal 1 tentamen in te schrijven. Inschrijven voor één van bovengenoemde tentamens kan t/m 21 maart bij BOZ/WB. In het UT-nieuws van donderdag 27 maart 1997 zullen de tentamenzalen gepubliceerd worden.

Toets Inleiding bedrijfsleer (181001)

Voor WB D1-studenten. Deze toets is woensdag 2 april, van 09.00 t/m 12.30 uur. Inschrijven kan bij BOZ/WB t/m vrijdag 21 maart. De zaal zal in het UT-nieuws van donderdag 27 maart bekend worden gemaakt.

Toets Inleiding programmeren (211000)

Voor WB D1-studenten. Deze toets is maandag 21 april, van 09.00 t/m 12.30 uur. Inschrijven kan bij BOZ/WB t/m vrijdag 11 april. De zaal zal in het UT-nieuws van donderdag 17 april bekend worden gemaakt.

Tentamen Produktiesystemen 2 (112412)

Voor WB D1-studenten. Dit tentamen is maandag 28 april, van 09.00 t/m 12.30 uur. Inschrijven kan bij BOZ/WB t/m vrijdag 18 april. De tentamenzaal zal in het UT-nieuws van donderdag 24 april bekend worden gemaakt.

D-colloquium

A. Stok (MK) over 'De stille trein', 24 maart, 14.00 uur, WB T.1300.

WWTS

College Fysiologie II (129351)

zie onderwijsmededeling 'alle faculteiten'.

Campus en studentenleven

SPE

SPE

Presentatie nieuwe pastor

Vieringen in de Goede Week

Bereikbaarheid pastores. Hélène van den Bemt (r.k.) tel. tijdelijk 053-4871927, Jan de Jongh (prot. deeltijd) tel. 074-2430230, Kees Kuyvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

SRD

Doe aan milieu, ethiek, politiek of nog iets anders. Kom bij de SRD, Vrijhof 151, kantoor dagelijks geopend van circa 09.00-17.00 uur, tel. 053 489 5236 of intern 4033.

Diversen

Cooper & Lybrand Summer school 1997

Schrijf je in (tot 15 mei) voor de Coopers & Lybrand Summer School op Cyprus. Bel voor informatie en een aanmeldingformulier de Stichting Student En Praktijk (STEP) tel. 020-4449464 of bezoek STRESS of AIESEC.

Workshop studiestress de baas

Woensdag 21 mei, 19.00-22.00 uur, Volksuniversiteit Enschede, Molenstraat 27 geven drs. Dity van Wijk en Diane Manuhuwa van bureau Prisma stressmanagement een workshop bestemd voor iedereen die regelmatig studeert of studenten begeleidt. Aan de hand van het prismamodel (met tien invalshoeken) krijgt u diverse handvatten aangereikt hoe u studiestress de baas kunt worden. Kosten f40, inclusief materiaal. Aanmelden: Volksuniversiteit Enschede, tel. 053-4323304. Informatie: tel. 074-2500630.

Inschrijving Groninger Studenten Cabaret Festival

Op 23, 24 en 25 oktober vindt het elfde Groninger Studenten Cabaret Festival plaats. De Stichting zoekt voor dit festival beginnend cabarettalent onder WO- of HBO studenten. Inschrijven t/m 15 mei. Informatie: Stichting Groninger Studenten Cabaret, Postbus 41030, 9701 CA Groningen, tel, 050-3637512 of Peter Capel, tel. 050-3180372 (deelnemersbegeleiding).

Dionysos 4e lentefeest

Sinds de geboorte van Dionysos in Thebe als zoon van oppergod Zeus en de aardse Semele is de wereld niet meer dezelfde geweest. Opgevoed door de nymfen van de berg Nyse begint Dionysos aan zijn zegetocht door Hellas, onderwijl mensen vertredend in de bacchantische waanzin. U bent van harte welkom op het lentefeest, 4 april vanaf 22 uur, café Riche (Oude Markt).

4 Happy Feet

Wanted for 4 Happy Feet: een baanbrekend bestuur, een vlotte voorzitter, een spannende secretaris, een populaire penningmeester, een collegiaal commissiehoofd, een prima PR-functionaris. Misschien iets voor jou?

HoBiHe

Stichting de Kringen start binnenkort een nieuwe kring in Enschede. Tijdens zo'n bijeenkomst staan homosexualiteit, jezelf kunnen zijn, gezelligheid, etc. centraal. Heb je interesse? Bel of schrijf voor meer informatie Stichting Jongerenkringen Enschede, postbus 1209, 7500 BE Enschede, telefoon: (053) 4354641 (Bart), e-mail: [email protected]

Lijkt het je wat, laat dat ons dan even weten. Homepage: http://www.student.utwente.nl/~srd/hobihe/e-mail: [email protected] Telefoon: 5236 of 4033 (emancipatiewerkgroep studentenvakbond SRD).

Studenten Net Twente (SNT) zoekt bestuurders

SNT zoekt een secretaris, een penningmeester en twee algemene leden die de belangen van de gebruikers van het Campusnet willen behartigen. Op de komende SNT ALV van 7 april, TW-B103 in het TW-gebouw, 19.30 uur, zouden deze functies al ingevuld kunnen worden. Alle SNT leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Voor een bestuurlijke functie geldt een bestuursvergoeding en voor commissieleden worden regelmatig borrels en barbeques georganiseerd. Informatie: mailen naar: [email protected]

Aiesec

Orienteer je nu op je toekomst en kom naar de Aiesec-Carrièreweek. Inschrijven voor het Oriëntatietraject op 21 april; sollicitatietraining op 22 april; bedrijvenpresentaties op 23 april. Wil je weten wat er achter het nieuws over Rusland zit? Schrijf je dan in voor het congres: Rising Russia, dat plaatsvindt op 10 april. Informatie: Aiesec, kamer BB-C117 (we zijn verhuisd), tel. 4893959.

RSK

Op donderdag 20 maart om 18.00 uur organiseert de christelijke studentenvereniging RSK een 'Open Maaltijd' in het Buurtcentrum 't Heelal, Jupiterstraat 29. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. De maaltijd is gratis. Informatie: Harm Jan, Anet of Natascha tel. 053-4333294.

Tsjerk Hiddes

Goeie. De aktiviteiten fan de kommende tiid: Woansdei 26 maart de smoutste spultsjes mei dobbelstienen te Calslaan 32, oanfang 22:00 oer. Woansdei 2april is de tarissing in koel bierke yn de VB te nimmen fan ôf 22:30. Foar ynljochting kinsto skilje mei ús foarsitter Gerbrich (till: 4334975). Duorret de ynpeteartoan dy te lang, skilje dan mei ús aktiviteitenkommissaris Helios (till: 4895041).

CSV Alpha

Op 4, 5 en 6 april: zusterweekend in Utrecht. Inschrijflijst met meer informatie hangt in Flux. Inschrijving: t/m 27 maart.

Op 9 april, 20. 00 uur: ALV in Flux. Elke donderdagavond vanaf 21.00 uur is er een sociëteit Flux, Oude Markt 24, Enschede, tel. 4344427). Informatie: Bernd (4336542) of Erik Jan (4895280). Internet: http://snt.student.utwente.nl/~alpha .

Audentis

Aanstaande dinsdag vindt de beroemde stedentocht plaats, waar alle jaargroeperingen laten zien, waartoe ze in staat zijn. Aansluitend zal s'avonds het tribunaal de daden van onze eerstejaars veroordelen of prijzen. Woensdagavond vindt de reeds befaamde bokaalavond op de Oude Markt plaats. In de Paasvakantie wordt er geklust, dus u heeft nu de kans om de handen uit de mouwen te steken. Voor info, bel met het Sociëteitsbestuur. Woensdag 2 april is er een ALV. Sociëteit is open op dinsdag en donderdag vanaf 21.00 uur. Op donderdag is er gelegenheid om een hapje te eten, als u voor 18.00 uur reserveert. Sociëteit TRAM, Oude Markt 24, Tel. 4324257, Senaat 4328384, E-mail: [email protected]Student.utwente.nl.

Aegee

Op zaterdagavond 19 april zal de gehele Pakkerij op zijn kop staan door de Grolsch' European Night, die door alle studentenverenigingen samen georganiseerd wordt. We rekenen op 800 mensen, bandjes zullen zorgen dat het pand ook muzikaal niets tekort zal komen. Een kaartje kost f5 (Aegee-kamer, in de sociëteit of op het pand). Wil je tijdens dit weekend activist zijn bel dan tel. 4321040 (tussen 12.00-17.00).

Studieverenigingen

Communiqué

Maandag 7 april (dus niet dinsdag 8/4) organiseert de ExSyLe de interessante lezing met Shell en Greenpeace # Boeken-bestelformulieren liggen in de Communiqué-kamer # Lever ten behoeve van onze tentamenbank je tentamens in bij Communiqué # Het bezoek aan 'Het Lagerhuis' is goed verlopen. We hopen nog meer van dit soort 'televisie-excursies' te organiseren # Kom op dinsdag 1 april naar de paasborrel in B219, van 12.00 tot 13.15 (er zijn paaseitjes!) # Dinsdag 1 april is de boekenverkoop voor de D1-studenten, woensdag 2 april voor de D2-studenten, donderdag 3 april gaan alle boeken in de vrije verkoop. Plaats: A225, van 12.30 tot 13.45. Je kunt nog steeds boeken bestellen # Bel of kom eens langs bij Communiqué.

ConcepT

De nieuwe almanak is nog steeds af te halen op de ConcepT-kamer # De fotocommissie zoekt nog nieuwe mensen; schrijf je in op het ConcepT-bord. De nieuwe Buitenlandexcursiecommissie wordt weer opgestart, inschrijven op het ConcepT-bord # Het symposiumboek (ca. f15) is te bestellen op de ConcepT-kamer. Voor het ontvangen van ConcepTueel kun je bellen met hetbestuur (deadline volgende ConcepTueel is 2 april) # Eerstejaars studenten die willen meelunchen op de ouderdag, kunnen zich inschrijven op ConcepT-kamer (f7,50) # De ConcepT-homepage wordt momenteel vernieuwd. Bezoek deze WWW-site eens. Het adres is http://snt.student.utwente.nl/~concept/www/index.html. Voor vragen en/of suggesties: kom naar de ConcepT-kamer of bel 053-4893884.

Inter-Actief

De liftwedstrijd is afgelast (weinig animo). De (after)paaslunch is verschoven naar 8 april, 12.30 uu, CC-kantine (kaartjes f4, verkrijgbaar bij Inter-Actief/accieleden) # Training Inter-Actief Batateam elke maandag en woensdag om 20.00 uur voor het Informaticagebouw # 29 april: BIK congresdag, Nijmegen. Denk eraan geld over te maken, indien je deelneemt aan de Turbo Trip, Parijs # Donderdag 17 april: excursie naar AMS (telecommunicatie). Woensdag 9 april: werkvelddag. Verschillende bedrijven komen een presentatie houden. Kosten: leden f5 (incl. lunch/borrel); niet-leden f10. # Voor de organisatie BIK bedrijvendag in oktober zoeken wij nog mensen.

Isaac Newton

Schrijf je nu nog in voor de Liftwedstrijd op 23, 24 en 25 maart. Je gaat met z'n tweeën liftend naar Berlijn en overnacht daar voor DM 5 per nacht. Dit is de ideale vakantiebestemming # De Newtonkamer (WB Z-103) is elke dag open van 10-16 uur, tel. 053- 489 2531; e-mail [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Paradoks

Dinsdag 25 maart, 16.00 is de ALV in het WB-gebouw (locatie wordt aangegeven). Vanaf half zes is er een borrel in Kleintje VB om de nieuwe bestuursleden beter te leren kennen en onder meer om foto's te bekijken van de studiereis # Als je wel lid bent, maar geen bericht hebt ontvangen, is je (nieuwe) adres niet goed bij ons bekend. Geef je goede adres snel door # Paradoks heeft haar homepage vernieuwd. Ze bevat zowel actuele als algemene informatie: http://snt.student.utwente.nl/~paradoks/ # Paradoks kamer WB Z101 (in het WB-gebouw naast de Newton kamer), tel. 053-4892491, email: [email protected]

Arago

Donderdag 3 april vanaf half vijf paasborrel # Zaterdag 5 april Arago's Eerste Lentegala. Regel een partner en koop een kaartje. Danslessen zijn er nog op op 3 en 5 april # De (eerstejaars) ouderdag is zaterdag 12 april. Haal je ouders snel over om een dag te komen kijken # Trek je (hard)loopschoenen weer eens aan. Schrijf je snel in bij het Buikjes- of Beentjesteam voor de Batavierenrace.

TObias

Er zijn nog 2 damesplaatsen vrij voor de Batavierenrace # Donderdag 3 april is er om 17.00 uur een gezellige borrel in de TO-kantine. Je kunt je inschrijven voor de Bonte Avond die gehouden wordt woensdag 9 april in het Theatercafé in de Vrijhof. Dus als je zelf of als je met een stel vrienden of vriendinnen wilt optreden schrijf je dan snel in op het mededelingenbord onder aan de trap.

Sirius

Wil actief bezig zijn naast je studie? Meld je dan aan voor de materiaalcommissie, de sponsorcommissie, de greenpapercommissie of de almanakcommissie. Heb je interesse in de organisatie van de LBD, spreek dan een bestuurslid hierover aan # 1, 2 en 3 april vindt in de middagpauze voor respectievelijk de eerste-, tweede- en meerderejaars de grote boekenverkoop plaats. Heb je boeken besteld, kom ze dan op die dagen afhalen. Prijzenlijsten hangen tegen die tijd op het mededelingenbord bij de Siriuskamer # Zaterdag 22 maart is de bijeenkomst van de Landenkring Nederland-Hongarije plaats (VNG). Iedereen is van harte welkom om deze dag bij te wonen. Informatie over deze dag in de Siriuskamer # Voor vragen of opmerkingen kan je altijd langskomen in de Siriuskamer of 053-4893402 bellen. We zijn ook per e-mail te bereiken: [email protected]

Alembic

Woensdag 16 april lezingenmiddag waarin jonge ingenieurs vertellen over hun werk. Schrijf je in # Het jaarlijkse OSTS-symposium is op 9 en 10 april in Delft, onder de titel 'Ir? Als chemisch technoloog de toekomst in' # Vrijdag 23 mei ouderdag. Ben je ouderejaars en willen je ouders graag komen, haal dan een inschrijfformulier op de Alembic-kamer # Na de paasvakantie is de Alembic-kamer weer van 9.00 tot 17.00 uur geopend # Schrijf je in voor de tweedejaarsexcursie naar Wavin in Hardenberg op 10 april # Op 8 en 9 mei zijn de Open Nederlandse Chemie Sportdagen in Nijmegen. Doe mee aan een van de vele sporten!

Scintilla

Algemene Ledenvergadering op 1 april, om 20.00 uur in een bunkerzaaltje. Het kandidaatsbestuur ziet er als volgt uit: Vincent Arkesteijn president; Bas van Buul - vice-president; Fred van Dijk, secretaris; Gert Beumer, penningmeester; Esko Dijk, administrateur. Zie ook bericht vorige week # Binnenkort organiseert de SCALA weer een ouderwetse klaverjasavond, alsmede de (deelname aan) de Batavierenrace. Meld je nog aan als (hard)loper voor het team van Scintilla # Verder waarschijnlijk op 27 maart een Cantus Scintillae, om 20.00 uur onder de luifel. Doe mee aan de excursie naar Philips en Siemens op 2 april, resp. 16 april. Informatie over deze activiteiten zijn te vinden op de www.scintilla.utwente.nl.

Sport

Kronos

Op 25 en 26 april wordt de 25e Batavierenrace gehouden. Wil jij dit jaar ook goed uit de bus komen, kom dan eens bij Kronos kijken. Trainingen zijn op dinsdag en donderdag, 17.30-19.30 uur. Informatie: Nicole van Heel, tel. 4895161 of Jeroen Looijen, tel. 4316283.

TC Ludica

In het weekend van 21 en 22 maart: feest voor leden en genodigden, ter ere van het 32ste dies. Vrijdagavond om 22.00 uur begint een tennistoernooi dat zaterdag om 08.00 uur wordt afgesloten met een ontbijt. Zaterdagmiddag om 17.00 uur receptie, gevolgd door een feest. Het nachttoernooi is nog wel onder voorbehoud. Inschrijving: op het paviljoen of bij Angelina en Gerwin (tel. 4340860).

Jongleervereniging Trouballs

Iedere woensdagavond workshops, 20.30 uur in Speakers' Corner van deBastille. Gratis toegang. Meer informatie: Arwin van den Bos, 4309779, [email protected] of de Trouballs homepage: http://www.cs.utwente.nl/~bosa/jugglepg.htm

Aloha

Zondag 23 maart de 3e Campuszwemloop: 500 meter zwemmen en 5 km hardlopen. Een goede conditionele voorbereiding op de Batavierenrace. Inschrijving: Sportcentrum, 8.30 uur. Kosten: f2,50. Meer informatie is niet nodig, maar er worden toch flyers rondgebracht deze week. De fietstrainingen zijn ook weer begonnen, elke donderdag, 16.00 uur. Verzamelen bij de Casper. De overige trainingen op dezelfde tijden en dagen. Informatie: Heleen, tel. 053-4339288 of Joost tel. 053-4337422.

13e UT-Triathlon

Zondag 11 mei de 13e UT Triathlon. Afstanden: 1 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen, geheel op en over de Campus. Deelnamekosten: leden Nederlandse Triathlonbond f 22,50; deelnemers met campuskaart f 27,50; overige deelnemers: f 35. Ook mogelijk met een trio-team mee te doen, waarbij elk onderdeel door één persoon gedaan wordt: kosten f 35 (f 2,50 korting per campuskaart). Deze prijs geldt ook voor deelname aan de competitie tussen de verenigingen op de Campus: 'De Verenigingscompetitie'. Informatie: Niels Geurts, tel. 4328841 en Klaartje Vermeulen, tel. 4306073. Home page: http://snt.student.utwente.nl/~aloha/utt.html.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.