INFO

| Redactie

Noorse zomerbeurzen. Voor het jaar 1997 zijn er voor de Internationale Zomerschool Oslo nog 2 beurzen van 6 weken beschikbaar, aanvang eind juni. De beurs bedraagt NOK f 14.000,- (basic free) en is voldoende om in alle kosten te voorzien. De sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag is 15 februari a.s. Kandidaten moeten via het Bureau Internationale Samenwerking bij de NUFFIC in viervoud het Application for Admission formulier indienen. Formulieren en informatie beschikbaar bij Joke Heisterkamp, in de Boerderij op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 14.00 uur. Tel. 053-489.4697.

Algemeen

Bureau internationale samenwerking

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 23 januari 1997

-Het College stelt een beleidslijn vast inzake de UT-aanvraag in het kader van het Studeerbaarheidsfonds/2e tranche alsmede inzake de omgang met het fonds Centrale Stimulering Onderwijs.

-Samenstelling UBAC: het College benoemt de heer dr. J.W. Polderman/TW tot lid van de UBAC voor de periode van 1 januari 1997 tot 1 juli 1997, onder gelijktijdige décharge van drs. B. Dorhout/TW.

Bureau Studentenpsycholoog

In verband met een studiedag is het Bureau Studentenpsychologen op 19 februari 1997 gesloten. In dringende gevallen kunnen studenten contact opnemen met de huisarts.

KIvI

Excursie Vredestein Banden. Het KIvI Afdeling Jonge Leden Oost organiseert op 20 februari a.s. een excursie naar Vredestein Banden B.V. (Ir. E.L.C. Schiffstraat 370 in Enschede). Vredestein is een van de toonaangevende bandenfabrikanten, denk bijvoorbeeld aan de Snowtrac en de nieuwe Accenta. Tijdens de excursie wordt onder andere aandacht besteed aan de organisatie en natuurlijk aan de verschillende onderdelen van een band. Het productieproces komt tijdens de rondleiding uitgebreid aan de orde (start om 16.00 uur). Deelname is gratis. Ook niet-KIvI-leden zijn van harte welkom! Aanmelding via Elfride Dijkstra, KIvI-kamer Oost, tel. 4097, e-mail [email protected] of Judith Inberg, tel. 3890. Een overzicht van alle KIvI-activiteiten van het eerste halfjaar 1997 is te vinden op internet-pagina http://www.student.utwente.nl/~kivi.

Gezocht: Actieve UT-medewerkers (V/M):

Is er nog niets terecht gekomen van uw goede voornemens voor 1997?

Dit is dé kans voor een inhaalslag! Kom onze callanetics-gelederen versterken op maandag en/of donderdag (tijd: 12.30-13.15 uur; plaats: Judozaal, Sportcentrum UT). Callanetics (veel grondoefeningen, een beetje aerobic, gericht op spierversterking, voor iedereen, gezond en gezellig, een beetje fanatiek, maar niet té). Kortom, een goed alternatief voor een lunchpauze in de kantine of achter het bureau. Nieuwsgierig geworden? Bel Agnes Maas (2870), Ireen Miessen (2240), Elly van der Wardt (4051), Jacques Swets (2234) en geef u op! Een keer komen kijken kan ook. Kosten zijn laag omdat we een sponsor hebben voor de zaalhuur. Normaal tarief is f 60,- (1 x p/w) of f 105,- (2 x p/w) per drie maanden. Speciaal tarieftot 1 april: % 15,- (1 x p/w) of % 25,- (2 x p/w).

Onderwijs

Alle faculteiten

Inschrijving keuzevakken INF/BIT

Voor: Alle faculteiten

Er zijn speciale inschrijvingsweken voor keuzevakken INF en BIT, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers zal er worden geloot. INF-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben bij een eventuele loting voorrang.

Uiterlijk iin week na sluiting van inschrijving zal op de publicatieborden bij BOZ-INF bekend worden gemaakt wie toegang heeft tot het vak. Eventueel zal een wachtlijst gepubliceerd worden. Studenten die alsnog na ingetekend te hebben afzien van deelname aan het vak dienen zich bij BOZ-INF af te melden. Bij nalatigheid hiervan komen in de toekomst alle rechten van voorrang te vervallen. Inschrijven voor derde trimester keuzevakken is mogelijk van maandag 10 t/m vrijdag 21 februari 1997.

Let op: telefonisch worden over definitieve deelnemerslijst geen mededelingen verstrekt. Inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t alsnog te doen. INF-vakken: 211032, Seminarium theoretische informatica; 211033, Neurale netwerken en neuro-computing; 211035, Vertalerbouw (zie D2-rooster INF); 211045, Besturingssystemen (zie D1-rooster INF); 211090, Databasetoepassingen; 211095, Operationele aspecten van gegevensbanksystemen; 211099, Object-georiënteerde data modellen; 211104, High performance computing, 211109, Voortgezette logica; 211111, Parallelle processen; 211121, B.O. gedistribueerde operating systemen (BOGOS); 212017, Kennistechnologie voor technische toepassingen; 212028, Hulpmiddelen voor informatiesysteemontwerp; 212029, Technisch-wetenschappelijke informatiesystemen; 212035, Decision support systemen; 213002Ontwerpen van digitale systemen; 214003, Communicatieprotocollen; 214005, Ontwerpen van telematicasystemen (zie D1-rooster INF of BIT); 214007, Protocolontwerp. BIT-vakken; 232012, Information retrieval en kennisbeheer; 234001, Productie-informatietechnologie; 234004, Software-managementtechnieken.

UniConsult Twente

UniConsult staat ook op internet (www.ct.utwente.nl/~uct). Kijk ook op onze borden in het BB-gebouw en WB-gebouw.

We zoeken: een TBK-student die een NEN-EN-ISO 9002 kwaliteitshandboek wilt schrijven, een TBK-student die de opzet voor een kwaliteitsafdeling wil maken voor een bedrijf in de regio, een TBK-student die voor een machinebedrijf in de regio het toxische stoffenbeleid i.v.m. de ARBO-wetgeving wil uitvoeren.

Voor een bedrijf in Almelo dat produkten van Polyurethanen maakt zoekenwij een CT-student die het vak en het practicum OMK (of iets gelijkwaardigs) gevolgd heeft.

UniConsult Twente, tel/fax: 053-4312975, Universiteit Twente, Kamer CT-3144, Postbus 217 7500 AE Enschede. Bel 3811/4312975 of kijk voor meer informatie bij Onderwijsmededelingen alle faculteiten.

BSK

Afstudeercolloquium

Martin Verberkmoes over 'De toekomst van het GBVB: intergouvernementele samenwerking, regimevorming of integratie? Een onderzoek naar scenario's voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie, in het licht van de Intergouvernementele Conferentie 1996, met behulp van inzichten uit het dialectisch functionalisme en neoliberaal institutionalisme', 28 februari 1997, 16.00 uur in TW B-209.

Afstudeeropdracht Het Asser-Instituut te den Haag

Onderwerp: Onderzoek naar het Internationaal sportrecht, in het bijzonder vanuit de Nederlandse situatie. Opdracht in nader overleg vast te stellen. Van de kandidaat wordt tevens verwacht dat zij/hij mee werkt aan de rubriek 'Chronical of Events' in het tijdschrift 'International Peacekeeping'.

Bestemd voor student Internationale betrekkingen. Aanvang: Februari/maart 1997. Inlichtingen: Stagebureau, kamer C-103, tel. 4893240, alleen 's-ochtends.

Afstudeeropdracht Twijnstra en Gudde, Management Consultants te Amersfoort

Onderwerp: Ondersteuning van een onderzoek naar de wijze waarop gemeenten omgaan met de zogenaamde tweede generatie organisatieveranderingen. Opdracht in nader overleg vast te stellen. Bestemd voor student Organisatie en financieel management met aantoonbare belangstelling voor organisatieveranderingen in gemeenten. Periode: Februari t/m juli/augustus.

Inlichtingen: Stagebureau, kamer C-103, tel. 4893240, alleen 's-ochtends.

Afstudeeropdracht bij het RIAGG te Almelo

Bestemd voor: D3-Studenten BSK. Onderwerp: zorgvernieuwingsproject Transmurale Chronische Psychiatrie.

Aanvang: in overleg. Inlichtingen: stagebureau, kamer C 103, tel.4893240 ('s-ochtends).

Economische Theorie TW (173114)

Bestemd voor : D1-Studenten TW

In verband met andere onderwijsverplichtingen op dezelfde tijd wordt het college Economische Theorie van maandag 3e en 4e uur in TW B-101 verplaatst naar maandag 7e en 8e uur in zaal TW RC-103 B. Dit geldt voor de blokken 5 en 6: weken 15 t/m 18 en 22 t/m 24.

Gastcollege Lucas Reijnders

Bestemd voor : Algemeen-Studenten BSK

Het vak Milieubeleid (174012) begint dit jaar in het derde trimester. Het geeft een inleiding in het Nederlandse Milieubeleid en kan door alle UT-studenten als keuzevak opgenomen worden in het curriculum (zie studiegids). Als 'opwarmertje' zal prof. Dr. Lucas Reijnders van de Stichting Natuur en Milieu op 26 februari aanstaande een gastcollege verzorgen over het onderwerp 'Duurzaamheid en publieke besluitvorming'. Dit gastcollege vindt plaats in zaal CT-1814 en duurt van 13.30 tot 15.15 uur. Het gastcollege is vrij toegankelijk voor UT-docenten en -studenten. Inlichtingen over het vak Milieubeleid bij drs. D. Huitema (CSTM), telefoon 053-489 47 16.

Interdisciplinair-project sturen in de samenleving (178008)

Bestemd voor : P-Studenten BSK. In het interdisciplinair-project sturen in de samenleving (178008) in blok1.4 staat het afvalbeleid in Nederland centraal. Het ID-blok bestaat uit diverse onderdelen. Ten eerste het theoretische gedeelte, bestaande uit vier hoorcolleges, dat wordt afgesloten met een toets. Ten tweede een praktisch gedeelte bestaande uit een excursie naar de stortplaats Boeldershoek, gesprekken met mensen uit de praktijk, het schrijven van een zogenaamde pleitnota, een rollenspel en een terugkoppeling. Een gedetailleerd overzicht van het ID-project en de literatuur bestemd voor het hoorcollege van dinsdag 11 februari is vanaf maandag 3 februari bij BOZ-BSK af te halen. Tevens kan men zich vanaf 3 februari inschrijven voor het ID-project bij BOZ-BSK. De sluitingsdatum is maandag 17 februari. Op de inschrijflijst staat aangegeven welke rol men gaat spelen in het rollenspel. Het eerste hoorcollege op donderdag 6 februari zal gaan over economische concepten die een rol spelen bij het afvalbeleid. Te bestuderen literatuur: Lipsey en Courant, Economics, hoofdstuk 18 en 19. Overige literatuur staat vermeld in het overzicht.

Literatuur blok 4

Bestemd voor : P-Studenten BSK

Voor blok 4 is het blok van Van Wijk / Konijnenbeld, Hoofdstukken van Administratief Recht, Lemma, Utrecht 1994, 9de druk de enige nieuw aan te schaffen literatuur. Bij Staats- en Bestuursrecht is er geen syllabus; schriftelijke informatie bij het project Studeren wordt uitgedeeld tijdens de colleges. De andere vakken in blok 4 lopen door vanuit blok 3; deze literatuur heeft men dus al in bezit.

CT

Numerieke wiskunde (154020)

Ex-HBO studenten (!) die het praktikum willen volgen in het tweede blok van het tweede trimester dienen zich hiervoor persoonlijk aan te melden bij G. Zwier, kamer TW-B311. Dit is mogelijk tot en met maandag 10 februari. Er zijn 2 praktikumbijeenkomsten (op dinsdag 5+6, in de weken 8 en 11); aanwezigheid is verplicht. De groepsindeling zal vanaf 12 februari via een publicatiebord in de TW-praktikumzaal A-106 bekend gemaakt worden. U dient in het bezit te zijn van de praktikumhandleiding, nr 551, en van het diktaat, nr. 517. Het hoorcollege vindt plaats op dinsdag 3+4 in EF-T4 en op donderdag 1+2 in BB3.

Aanmelding d-examen alsmede getuigschrift procestechnologie deel I en/of II op woensdag 12 maart 1997

Uiterlijk tot 14 februari a.s. kan men zich opgeven voor het D-examen en tevens voor het verkrijgen van het getuigschrift van de cursus Procestechnologie deel 1 en/of 2 op 12 maart a.s. door middel van inschrijving op een intekenlijst bij BOZ-CT, kamer CT3504. Terugtrekken is mogelijk tot uiterlijk 28 februari a.s. Het colloquium dient uiterlijk 28 februari a.s. te zijn gehouden. De uitreiking van de diploma%s aan de geslaagden zal plaatsvinden op vrijdag 14 maart a.s. in CT2520 op een nader bekend te maken tijdstip. Een exemplaar van het D-verslag dient voor 28 februari a.s. bij BOZ-CT te zijn ingeleverd.

Industrial seminar in het kader van het ITC college

Als afsluiting van de collegecyclus I.T.C. houdt ir. P.F. van den Oosterkamp een lezing op maandag 17 februari a.s. om 13.30 uur in CT 2520. Titel "Industriële toegepaste chemie: ervaringen binnen een proces engineering bedrijf". Alle deelnemers aan de colleges zijn van harte uitgenodigd. Voor verdere informatie: prof. J.A. Lercher, tel. 2858.

EL

Extra tentamen Computersystemen (211054)

Voor: D1, D2 EL-studenten. Op vrijdag 21 maart 1997 (week 12) van 09.00-12.30 uur is er een extra tentamenkans Computersystemen (211054) verroosterd voor EL-herhalers. Inschrijving geschiedt bij BOZ-EL en sluit op 21 februari 1997.

Intekening keuzevakken 214005 Ontwerpen van telematicasystemen, 211045 Besturingssystemen

Zie onder alle faculteiten

D-voordrachten

T. Nagel over 'Op zoek naar een regelalgoritme voor een adaptieve kamerthermostaat', 19 februari 1997, 14.00 uur, EL/TN T4.

F. Cremer over 'Neuronale netwerken en statistische signaaldetectie', 13 februari 1997, 15.00 uur, BB 6.

M. Vliek over 'Mondeling removal of potassium from T-tubules of skeletal muscle fibres, 6 februari 1997, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1224.

P-geslaagden 1996

De volgende studenten zijn per 29 oktober 1996 geslaagd voor de propaedeuse: O.M.J. van `t Erve, Enschede; J.H. Haanstra, Enschede; M.P. Sturkenboom, Enschede; J. Tangenberg, Elim; A.J.J. Werner, Enschede # De volgende studenten zijn per 25 november 1996 geslaagd voor de propaedeuse: J.H. van der Goot, Hengelo (ov); V. Hakvoort, Winterswijk; A. van der Maarl, Enschede; M. Rouw, Enschede # De volgende studenten zijn per 23 december 1996 geslaagd voor de propaedeuse: M.M. Bos, Enschede; P.J. Bouma, Enschede; P.S. Klaassen, Enschede.

INF/BIT

Aanmelding D-examenvergadering BIT in april 1997

Voor: D3-studenten BIT

Uiterlijk tot en met woensdag 5 maart 1997 kan men zich aanmelden voor de doctoraalexamenvergadering Bedrijfsinformatietechnologie van 3 april 1997. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-INF. Wij zijn geopend van 10.00 - 14.00 uur. Terugtrekken voor het examen is mogelijk, bij BOZ, tot en met 27 maart 1997. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 27 maart 1997 in het bezit te zijn van BOZ-INF. Een exemplaar van het doctoraalverslag dient (voor 27 maart a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het vakgroepsecretariaat. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 4 juli 1997.

Practicum Besturingssystemen (211045)

Voor: D1-studenten INF

Het practicum Besturingssystemen (voor groep 3) op de vrijdagmiddag wordt verplaatst naar de maandagmiddag in de weken 15-18 en 22-25. Studenten die zowel het practicum Besturingssystemen alsmede het vak 213002 ODS willen volgen wordt geadviseerd vroegtijdig in te schrijven voor de practica van groep 1 of 2. Inschrijving is van maandag 10 februari t/m vrijdag 21 februari 1997.

Inleiding bedrijfsinformatiekunde (235004)

Voor: P-studenten BIT (herhalers)

Studenten die het vak Inleiding bedrijfsinformatiekunde nog moeten afronden krijgen een extra tentamengelegenheid op woensdag 19 maart (s ochtends) gelijktijdig met het tentamen Orikntatie bedrijfsinformatiekunde (186353). Verder zijn er nog tentamengelegenheden op maandag 12 mei ('s middags) en vrijdag 27 juni ('s middags).

Intekening voor deze extra herhaalkans is mogelijk van maandag 17 t/m vrijdag 21 februari 1997 bij BOZ/INF.

Inschrijving groepsindeling/practica D-1 tweede studiejaar 1996-1997

Voor: INF + BIT P-studenten en verwevenen INF- en BIT studenten die in het derde trimester van het studiejaar 1996-1997 onderwijs willen gaan volgen in het eerste jaar van de doctoraalfase (D1), dienen zich in de periode van 10 t/m 21 februari 1997 in te tekenen voor de groepsindeling bij BOZ-INF.

Tevens dient men op de intekenlijsten duidelijk aan te geven aan welke practica men wenst deel te nemen.

Studenten die het P-diploma nog niet hebben behaald, mogen deelnemen aan het onderwijs van het tweede jaar (D1) als ze voldoen aan de volgende voorwaarden: ze hebben tenminste 50 procent van de vakken van het eerste jaar met gunstig gevolg afgelegd; voor de tweedejaars-vakken waaraan ze willen deelnemen beschikken ze over de verplichte voorkennis zoals die vermeld staat in de studiegids.

Inschrijving schil- en keuzevakken

Voor: INF en BIT-studenten

Er zijn speciale inschrijvingsweken voor schil- en keuzevakken INF en BIT, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. Bij overschrijding van hetmaximale aantal deelnemers zal er worden geloot. INF-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben bij een eventuele loting voorrang. Uiterlijk iin week na sluiting van inschrijving zal op de publicatieborden bij BOZ-INF bekend worden gemaakt wie toegang heeft tot het vak. Eventueel zal een wachtlijst gepubliceerd worden. Studenten die alsnog na ingetekend te hebben afzien van deelname aan het vak dienen zich bij BOZ-INF af te melden. Bij nalatigheid hiervan komen in de toekomst alle rechten van voorrang te vervallen.

Inschrijven voor derde trimester keuzevakken is mogelijk van maandag 10 t/m vrijdag 21 februari 1997. Let op: Telefonisch worden over definitieve deelnemerslijst geen mededelingen verstrekt; Inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t alsnog te doen. INF-vakken: 211032Seminarium theoretische informatica; 211033, Neurale netwerken en neuro-computing; 211095, Operationele aspecten van gegevensbanksystemen; 211099, Object-georiënteerde data modellen; 211104, High performance computing; 211109, Voortgezette logica; 211121, B.O. gedistribueerde operating systemen (BOGOS); 212017, Kennistechnologie voor technische toepassingen; 212028, Hulpmiddelen voor informatiesysteemontwerp; 212029, Technisch-wetenschappelijke informatiesystemen; 212035, Decision support systemen; 214007, Protocolontwerp schilvakken: 211090, Databasetoepassingen; 211111, Parallelle processen; 213002, Ontwerpen van digitale systemen; 214003, Communicatieprotocollen. BIT-vakken; 232012, Information retrieval en kennisbeheer; 234001, Productie-informatietechnologie; 234004Software-managementtechnieken.

Vertalerbouw (211035) herhaalonderwijs

Voor: INF - D2 (herhalers)

INF-studenten die in het 3e trimester studiejaar 1996-1997 willen deelnemen aan het vak: Vertalerbouw (211035) dienen zich in de periode van 10 februari t/m 21 februari 1997 in te

tekenen voor de groepsindeling bij BOZ-INF.

TBK/CT&M

Intekening keuzevak 212035 DSS

Zie onder alle faculteiten.

Tentamen Installatietechnologie (226040)

Voor: D-CT&M, Bt&M. Het tentamen van het vak Installatietechnologie (226040) is verplaatst van dinsdagochtend 17 juni a.s. naar woensdagmiddag 25 juni a.s.

ID-blok (221130), Rijksweg 35: Almelo - Zwolle

Voor: D-CT&M. Het vak ID-blok (221130), Rijksweg 35: Almelo- Zwolle wordt gedurende het hele derde trimester gegeven. Aangezien de begeleiderscapaciteit beperkt is worden studenten dringend verzocht zich in te schrijven op het mededelingenbord CT&M. De sluitingsdatum is 7 maart a.s.

Filosofie & sociologie van modellen (162340)

Voor: D-CT&M. Op 26 februari a.s. (week 13) zal het hoorcollege van het vak Filosofie & sociologie van modellen (162340) twee uur langer doorgaan, dus het vijfde tot en met het achtste uur in zaal TWRC B103.

Gastcolleges OCC I (226020)

Voor: P-CT&M. In week 14 en 16 zijn op woensdag het zevende en achtste uur gastcolleges van het vak OCC I (226020) gepland in zaal BB4. Hierdoor zijn de werkcolleges van groep 3 op woendag het zevende en achtste uur in week 14 en 16 verplaatst naar vrijdag het derde en vierde uur in zaal WB Z122.

Strategisch onderzoek naar ozonaktiviteiten

Christian A. Koning & Gijs J.R. Emsbroek over "Ozon of Onzin": een strategisch onderzoek naar ozonaktiviteiten voor Diversey Lever Maarssen, 14 februari 1997, 13.45 uur, BB1.

Rectificatie

Dannis Noom over

"Structuur in een stroom van veranderingen".

Het bepalen van een invoeringsmethode voor het ERP-pakket Renaissance CS, 28 februari 1997, 15.45 uur, vestingbar-Filmzaal.

TCW

Regio Twente, sector milieu te Enschede

Regio Twente, sector milieu te Enschede, wil graag een TCW-student(e) voor het opzetten van een publiciteits- en uitvoeringscampagne convenant duurzaam bouwen Twente. De activiteiten bestaan ondermeer uit het ontwikkelen van een voorlichtingsbrochure voor aanvragers van bouwvergunningen, het organiseren van themabijeenkomsten en een ondertekeningbijeenkomst. Indien je belangstelling hebt neem dan contact op met Dhr. Snellenburg van Regio Twente, sector milieu te Enschede, tel. 053-4876663. Geef je belangstelling ook even door aan de onderwijscoordinator van TCW, Nelleke van Adrichem tst. 2091.

Let op: het gaat hier om een opdracht waar geen studiepunten voor worden gehonoreerd.

Onderwijsmededeling

Verandering van trimester. Volgend collegejaar `97-'98 wordt het vak Sociologie van de Communicatie (168702) in het derde trimester verzorgd en Communicatie en Organisatieprocessen (168706) in het eerste trimester. Je dient hier in je planning voor volgend collegejaar rekening mee te houden!

TN

College Communicatieve vaardigheden voor TN (168234)

P-studenten

Op dinsdag 11 februari 1997 kan door 1e jaars TN-studenten geen gebruik gemaakt worden van de zelfstudieruimtes (EL/TN, vloer 10). Er is echter wel gelegenheid tot zelfstudie op de practicumzaal, vloer 4.

College verplaatst

Het hoorcollege geintegreerde optica (143006) op donderdag 13 februari 7e+8e uur wordt verplaatst naar CT3520.

College SWO-2

zie onder WB

TW

Economische theorie (oude stijl) (173114)

D1 - studenten. Het hertentamen van Economische Theorie (oude stijl) is op maandag 30 juni 1997 van 9.00 tot 12.00 uur in TW - A 108b.

Bibliotheekgebruik en literatuuropdracht (159918)

D- studenten TW. Willen studenten die van plan zijn om in het derde trimester aan het college bibliotheekgebruik en literatuuropdracht te gaan beginnen zich hiervoor bij BOZ intekenen. (Doel hiervan is om te weten te komen hoeveel studenten de docent voor de 1e bibliotheekopdracht kan verwachten.)

Functionaalanlyse II (151025)

D3 - Studenten TW. In verband met studievoorlichting TW wordt het vak Functionaalanalyse II op 13 februari a.s. het 7e + 8e uur eenmalig verplaatst van zaal TW - B 102 naar CT 1845.

Tijdsreeksenanalyse en identificatietheorie (157009)

In verband met het verplaatsen van het college Discrete Stochastische Simulatie (182004) van maandag 7+8 naar maandag 5+6 uur in BB 4 moet het college Tijdreeksenanalyse van maandag 5+6 in TW-B102 verschuiven naar maandag 3+4 in TW-B101 (even weken).

Doctoraalvoordracht

Paul Vierveijzer over 'Wapen - Sensor Toewijzing & Allocatie Mathematisch model en Oplosmethodes', dinsdag 11 februari 1997 om 16.00 uur in TW-C 238.

WB

D-colloquium S. IJpma (BW)

12 februari 1997, 13.30 uur, WB N.105. Titel: 'Composiet UTKnee' ontwerp van een prothese-knie gemaakt van vezelversterkte kunststof.

Hoorcollege Produktiesystemen 2 (112412)

Voor: WB D1-studenten. Bovengenoemd hoorcollege wordt in week 7 verplaatst van donderdag 13 februari, het 3/4e uur, naar woensdag 12 februari, het1/2e uur. Het hoorcollege zal gehouden worden in zaal CC.3

Tentamen Stijfheid en sterkte 1 (115718)

Voor: WB P-studenten. Bovengenoemd tentamen vindt plaats op 10 februari 1997, 09.00 uur t/m 12.30 uur, Sportcentrum UT.

WWTS

Afstudeercolloquium J. Schaareman

Onderwerp 'Maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de composthoop. Reconstructie en analyse van onderzoek naar biodegradeerbare polymeren aan de UT, woensdag 12 februari 1997, 16.00 uur, TW C238.

Campus en studentenleven

SPE

SPE

Techniek en Ethiek: symposium door het SPE georganiseerd op 10 februari met twee sprekers, werkwinkels en aperitief Kosten % 5.00. Uitgebreide folder bij het secretariaat, waar je je ook kunt opgeven.

Op weg naar Jeruzalem: zondag 9 februari is de laatste zondag voor de Veertigdagen (vijftigdagen voor Pasen). De viering is om half elf in de Audiozaal en voorganger is Jan de Jongh.

Aswoensdag en vastenmaaltijd: woensdag 12 februari is er om 17.30 uur in de Audiozaal van de Vrijhof een korte viering aan het begin van de Veertigdagen. We verbranden dan de palmtakjes van vorig jaar (wanneer je zo'n takje hebt, neem het dan mee). Wie dat wil krijgt een beetje as op het hoofd als een teken aan het begin van de weken naar Pasen. Daarna is er om ± 18.15 uur op het SPE-plein de eerste vastenmaaltijd. Zelf droog brood meenemen, voor thee wordt gezorgd. Wat je aan een (mensa)maaltijd bespaart, kun je geven voor een gezamenlijk te kiezen goed doel. Vanaf donderdag 20 februari is er dan iedere donderdag om ± 18.15 uur (na het vesper) een vastenmaaltijd. Iedereen is welkom!

Taizé: avondgebed met broeders van Taizé op 14 februari in de Remonstrantse kerk Woltersweg Hengelo 20.00 uur, inzingen 19.00 uur.

Bereikbaarheid pastores: Kees Kuyvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Vacature R.K.pastor, tijdelijk: drs Gert van de Bunt, tel. 0754-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig maandag-donderdag 's middags.

SRD

Studentenvakbond SRD

De SRD heeft diverse werkgroepen zoals: Onderwijs/Onderzoek; Emancipatie;Tentamenbank; Externe Betrekkingen; Rechtspositie; Milieu; Wetenschap & Ethiek. Uitgelicht: De werkgroep Milieu heeft in december j.l. een hernieuwde versie uitgegeven van de UT-milieustudiegids: verkrijgbaar op ons kantoor. De werkgroep Wetenschap & Ethiek zoekt enthousiaste leden die zich willen bezighouden met ethische vraagstukken. Eerder is gewerkt aan internet: namelijk een politiek cafe over Internet met als thema 'privacy & censuur'. Info SRD of Haico (tel 5075).

Diversen

Aiesec

Je kunt je nog inschrijven voor de International Management Game. Leid met je team je eigen multinational naar de hoogst mogelijke winst. Wil je weten of een internationale stage iets voor jou is. Kom dan 13 februari om 12.30 u naar de voorlichting van AIESEC. Ben jij eerste- of tweedejaars? En wil je deze zomer naar een ver land? Wordt dan AIESEC-Ambassador! Dan maak je de kans om namens AIESEC uitgezonden te worden naar een ontwikkelingsland om daar mee te helpen aan plaatselijke projecten. Voor meer info: AIESEC-Twente, kamer 100a, tel. 4893959.

ASV Taste

Vanavond is samen met Eukomania het Big Money-feest. Gepaste kledij wordt zeer gewaardeerd. Niet-leden die balen dat ze alle gezelligheid missen kunnen zich in de soci=EBteit inschrijven voor het introductie kamp dat op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 februari georganiseerd wordt. Diegenen die al wel lid zijn maar zich toch ergens voor in willen schrijven, hebben deze week de keus uit inschrijving voor de Argus en inschrijving voor de Grolsch excursie die donderdag 13 februari plaatsvindt. Sociëteit Antigoon, op de eerste verdieping van De Pakkerij, is geopend op zondag, dinsdag en donderdag. Tel.: 053-4326238.

Tsjerk Hiddes

In goendei nammeleas l=EAspublyk. Kommende 8 oant 9 februaris is der einlings it foarerste lustrum fan Tsjerk Hiddes. It sill dit jier wer in grut feest wurden. De =FBntfangst is yn de soas fan Alpha (Polaroid Pand, Oude Markt 24, Enschede) om 13:00, folgje troch kroechsport yn kafee 'De Beiaard'. De ofisjele resepsje is dan fan =F3=f 16:00 jitris yn de soas fan Alpha. Nei de resepsje is it geniete fan ien waarm miel yn de Beiaard. J=FBns is der grut feest mei life Frysktalige muzyk fan 'Opskuor' yn de soas fan AEGEE (Polaroid Pand). Fierder sille wy op sneins te muorre kladderje yn de sporthal fan de Universiteit (begjin 10:30). Foar it folslein program jild yn parspartout fan Hfl 35,00. Hjirby woll ik dan elkenien hertlik noadzje =FAs earste lustrum te fiere op 8 februaris en hopelik oant sjen! Foar ynfo oer Tsjerk Hiddes kinst do skilje mei Gerbrich (=FAs foarsitster, tillefoan: 053-4334975) of Helios (=FAs aktiviteiten kommissaris, tillefoan: 053-4895041).

Ovatie

De flauwe grap van vorige week ,over het opheffen van OVATIE

(zie elders in het UT-Nieuws), heeft helaas voor veel opschud-

ding geleid bij vrienden, kennissen, huisgenoten, collega disputen, donateurs en andere belanghebbenden. Gelukkig kunnen

we eenieder geruststellen en zal OVATIE dit jaar op dezelfde

voet verder gaan zoals de afgelopen jaren # Deze week zal er weer een OVATIE-magazine verschijnen, copy voor het volgende nummer kan worden afgegeven bij de redactie (4337782) of via e-mail: [email protected]# Zoals iedereen waarschijnlijk al heeft vernomen staat het optreden van Youp van 't Hek gepland op 8 april (helaas zijn er geen kaarten meer!) # Voor meer info kunt u zich wenden tot onze secretaris Rob, tel.

4895043.

CSV Alpha

Vanavond (donderdag 6 februari) begint om 20:00 uur de thema-avond in Flux. Het thema is 'Beleving'. Ook belangstellenden zijn van harte welkom. Het januariweekend wordt dit jaar 14, 15 en 16 februari gehouden in Tubbergen. Er hangt een inschrijflijst in Flux. Bijna iedereen heeft zich al ingeschreven, ga ook mee! Elke donderdagavond is onze sociëteit Flux geopend vanaf 21.00 uur (sociëteit Flux, Oude Markt 24, Enschede, tel. 4344427). Wil je meer weten over de Christelijke Studentenvereniging Alpha, bel dan met Bernd (4336542) of met Erik Jan (4895280). Alpha op internet: http://snt.student.utwente.nl/~alpha.

OUT/Theatercafé

OUT/Theatercafé programmeert voorstellingen/optredens in het openluchttheater van de UT en in het Theatercafé in de Vrijhof. Zo doen we mee aan het grote 'Feest der Liefde' in de Vrijhof op Valentijnsdag, volgende week meer hierover # Het culturele seizoen in het openluchttheater zal op 5 mei worden geopend met het 'Campus Bevrijdingspopfestival '97', heb je zin om met je band op dit festival op te treden of heb je vragen, bel dan Wouter: 053-4303703 of haal een informatievel op bij de portier van de Vrijhof # Heb je zelf zin om eens op te treden in het Theatercafé of heb je goede ideeën, bel dan Thea: 053-4338607 # OUT/Theatercaf=E9 op internet: http://snt.student.utwente.nl/~outcafe/.

Audentis

Eindelijk zijn de jaarclub-presentaties in volle gang. Vanavond is de Jaargroepering Boeie aan de beurt. Aanstaande dinsdag 11 februari, zullen Jaargroeperingen BLIK en Theseus ons gaan verrassen. 18 februari gaat de vereniging invallen bij ESC, zorg ervoor dat u erbij bent. U kunt zich inschrijven bij het Sociëteitbestuur. De Senaat is op zoek naar enthousiaste leden voor de IK-commissie. Heeft u interesse, neem dan contact op met ons. Sociëteit is open op dinsdag en donderdag vanaf 21.00 uur. Sociëteit 'T.R.A.M.',Oude Markt 24, tel. 4324357, Senaat 4328384, E-mail: [email protected]

IAPC

Wij zijn op dit moment dringend op zoek naar een boekencommissaris. Als je intresse hebt kom eens langs voor meer info. De stichting IAPC is er voor studenten en medewerkers en geeft informatie en advies over computers en componenten. Tevens verkopen we (op non-profit basis) bijna alles dat met computers te maken heeft. Wij zijn geopend van 12.30 - 15.00 uur.

Lijkt het je wat om meer over computers te weten te komen of je kennis aan anderen over te dragen? Kennis is van computers is geen vereiste, IAPC is ook een goede plek om van anderen iets op te steken. De enige eis die we stellen is een klantgerichte benadering. Kom dan eens langs en maak een praatje met een van de bestuursleden. De koffie staat klaar. Wij zijn te bereiken in de IAPC-kamer: INF L288 of bel: 053-4893927 (faxen kan ook: 053-4894260). E-mail: [email protected] Kijk ook eens op onze web-pagina:http://wwwbeno.cs.utwente.nl/IAPC. Let ook op de advertentie i.v.m. onze Logo-Prijsvraag elders in deze UT-Nieuws.

Jongleervereniging Trouballs

Trouballs verzorgt op iedere woensdagavond een workshop over een bepaald aspect van het jongleren. De toegang is gratis en voor iedereen toegankelijk. De workshops beginnen om 20.30 uur in Speakers' Corner van de Bastille.

Deze maand: 5/2: Stokzwaaien, 12/2: eenvoudige acts met balletjes. Meer informatie: Arwin van den Bos, 4309779, [email protected] of de Trouballs homepage: http://www.cs.utwente.nl/~bosa/jugglepg.htm.

RSK

Open Maaltijd & Verenigingsavond. Op donderdag 13 februari zal de christelijke studentenvereniging RSK haar maandelijkse activiteit organiseren, ditmaal een 'Open Maaltijd'. Dus, heb je zin in een puike maaltijd voor een concurrerende prijs (gratis), dan moet je beslist langskomen. De maaltijd wordt gehouden in: Buurtcentrum 't Heelal, Jupiterstraat 29 en vangt aan rond een uur of zes. Aansluitend zal er een verenigingsavond zijn. Op deze avond kun je een drietal interessante workshops bijwonen: 'Time management', 'Het leven na de studententijd' en 'Omgaan met vriendschap'. De avond begint rond 19.30 uur in de Opstandingskerk, op de hoek van de Zon- en de Maanstraat (Achter de Albert Heijn). De entree is gratis. Belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd. Voor meer informatie omtrent de RSK of of over deze avond kun je altijd bellen: Harm Jan, Annet of Natasja (053-4333294). Graag tot dan!

Amnest Campusgroep 103

Afgelopen zaterdag hielden SDO (Samenwerkende Democratische Organisaties) en Amnesty een steunactie voor de zogenaamde Zaterdagmoeders%. SDO is een Enschedese vereniging waarin mensen uit Turkije actief zijn. Zaterdagmoeders zijn vrouwen die elke zaterdag voor het Galatasaray lyceum in Istanbul bijeenkomen om opheldering te vragen over hun verdwenen kinderen. Zij zijn in even groten getale en hebben hetzelfde doel als de Dwaze Moeders uit Argentinië: ze willen hun kinderen terug. In Turkije vinden nog heel regelmatig mensenrechtenschendingen plaats. Heel veel mensen %verdwijnen%. Daarom loopt er op dit moment een Turkije-campagne. Amnesty Campusgroep 103 zal nog verscheidene activiteiten organiseren in het kader van deze campagne. Zo zullen er nog een schrijfmiddag en een Turkije-avond georganiseerd worden in het Theatercafe en wordt er waarschijnlijk op 8 maart a.s. weer een steunactie voor de zaterdagmoeders georganiseerd. Houdt deze Amnesty rubriek dus in de gaten! Wil je informatie? Bel Loeki 053-4301901 of Pascale 053-4340942.

Studieverenigingen

Abacus

Donderdag 20 februari is het feest. Op de Buitengewone Leden Vergadering van Abacus zal een nieuw erelid voorstellen, Trudie Hondelink. Tijdens de borrel na afloop is er gelegenheid tot feliciteren # Er zal een trivianttoernooi plaatsvinden op dinsdag 25 februari in de kelderbar van de Bastille, meer info volgt, houd de publicatieborden in de gaten # DeTurbotrip gaat dit jaar naar Parijs, op 24/25 mei. Meer info en de inschrijflijsten hangen nu bij de Abacuskamer. De info staat natuurlijk ook op de Abacus-homepage # Kijk weer eens op de homepage (http://www.math.utwente.nl/abacus) voor een nieuwe breinbreker en de oplossing van de vorige.

Scintilla

Excursie naar de marine op 11 februari. Weekkaarters gaan met de trein naar Den-Helder, weekendkaarters hebben de mogelijkheid om met de auto te reizen. Onderwerp van deze excursie zijn de multi- purpose fregatten. Schrijf je snel in op het prikbord in de kantine # Op dezelfde dag vind ook de Las-Vegas Borrel plaats. Met een compleet nieuwe roulette tafel heb je nu de kans om onder het genot van een biertje je kansen te verspelen # Donderdag 13 en zaterdag 15 februari voorlichtingsdagen. Heb je zin om mee te helpen, en wil je naast de financiële vergoeding ook een originele voorlichtingspolo, meld je dan ook hier voor aan # Op 2 april is er een excursie naar Philips in Eindhoven. Er zal een bezoek aan de expositie in het Evoluon worden gebracht. Thema van deze expositie is 'Vision of the Future' # In de zomer is er mogelijkheid om mee te doen aan het spektakel 'Ter Land, ter zee en in de Lucht'. Voel jij er wat voor om de Scintobbe in elkaar te lijmen en op TV te komen, laat dan eens wat van je horen # De STORES zal in het nieuwe jaar weer prominent aanwezig zijn met allerlei leuke aanbiedingen. Kom gewoon eens langs of kijk een op de homepage die nu elk uur geupdate wordt: http://www.scintilla.utwente.nl/Committees/STORES/lijsten/prijslst.html # Heb jij zin om mee te lopen tijdens de BATA444-race in het SparksForever team van Scintilla ?? Schrijf je dan in op de daarvoor bestemde lijsten of neem contact op met de SCALA.

Isaac Newton

Week 7 de volgende excursies: 7-2 Hoogovens, 13-2 Shell in Twente met een interactieve case, 14-2 Philips. Schrijf je snel in op het Newtonbord # Volgend jaar na de zomer komt er weer een nieuwe almanak uit. Heb jij zin om deze Isaac Newton almanak te gaan vullen, geef je dan nu op # Isaac Newton organiseert samen met Alembic een gala in de herfst. Ga jij de uitdaging aan om er een echt speciaal gala van te maken? Inschrijving op het Newtonbord # Ben jij geïnteresseerd in het besturen van een vereniging? Vraag dan het Newtonbestuur eens vrijblijvend wat de functies precies inhouden en naar een functiebeschrijving # De Newtonkamer is elke dag geopend van 10 tot 16 uur (WB Z-103). Telefoon (053- 489)2531; e-mail [email protected];http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Paradoks

Heb jij interesse in een bestuursfunktie bij Paradoks? Beloning: twee maanden auditorensteun, verrijking van kennis van de biomedische wereld, gezelligheid, bestuurservaring, enzovoort. Laat eens wat van je horen! # Je kunt je nog inschrijven voor de reanimatiecursus die drie avonden zal duren (slechts f 20,- voor leden). Op het prikbord naast de Paradokskamer kun je tevens een voorkeurtijd aangeven # Paradoks heeft haar homepage vernieuwd. Het bevat zowel actuele als algemene informatie (http://snt.student.utwente.nl/~paradoks/) # Ook dit jaar organiseert Paradoks voor haar leden de befaamde operatiebezoeken in het Medisch Spectrum Twente. Deze vinden plaats op vrijwel elke maandag en dinsdag in maart, april, mei en de eerste helft van juni. Er is slechts plaats voor 24 deelnemers dus schrijf je tijdig in # Paradoks, kamer WB Z101 (in het WB-gebouw naast de Newton kamer), postbus 217, 7500 AE Enschede, tel. 053-4892491, e-mail: [email protected]

Ideefiks

Dinsdag 26 februari: De filmcommissie presenteert 8 1/2 van Fellini. Dhr. Vardy verzorgt een bespreking van de film. 19.30 u, zaal C238 # Dinsdag 4 maart: Afgestudeerde WWTS'ers (Martijntje Smits, Wim Raayen en J. Hansen) vertellen over hun werkervaringen. 20.00 u in zaal B103 # Zondag 6 april: Ideefiks-Matinee in het Vestzaktheater. Zang, dans, toneel, muziek, cabaret, poezie door WWTS-studenten en -docenten. Dit mag je niet missen! En natuurlijk grijp je deze kans om je talenten ten tonele te brengen. Opgave voor deelname bij Tijmen Keesmaat of bij Jan van Diepen.

Inter-Actief

De lezing van Arjen de Vries is verschoven naar dinsdag 11 februari om 16:00.De lezing zal over Java gaan. Donderdag 13 februari organiseert SAP (van TIOS) een excursie naar KPN. Vrijdag 14 februari gaan we naar CMG. Behalve een leuke workshop worden wij uitgenodigd voor een driegangen lunch en een bedrijfsborrel # Wij zijn op zoek naar mensen die actief willen zijn bij de voorlichtingsdagen op 13 en 15 februari.

De IKI is nog steeds op zoek naar mensen die de faculteitsintroductie 1997 willen organiseren. Voor vragen hierover [email protected]'

Tobias

De NS-lezing van vrijdag 7 februari gaat niet door wegens omstandigheden # Vanmiddag zal er om 17.00 uur een borrel plaatsvinden in de kantine van het TO-gebouw.# Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de TurboTrip Parijs. Schrijf je snel in!! # We zoeken nog steeds iemand die in het bestuur de functie penningmeester op zich wil nemen. Voor meer informatie hierover kun je in de TObias-kamer terecht.

ConcepT

De nieuwe almanak is uit! Dit fraaie boekwerk is af te halen op de ConcepTkamer. # Tevens wordt de nieuwe almanakcommissie weer opgestart. Heb je interesse, schrijf je dan in op het bekende ConcepTbord # Vandaag vindt het symposium: "Van planvorming tot project, over de opdrachtgever in de bouw en de stuurlui aan de wal" plaats # Op donderdag 13 en zaterdag 15 februari vinden de voorlichtingsdagen van de UT plaats. Heb je zin om mee te helpen, meld je dan even bij Bianca op de ConcepT-kamer. # Afgelopen maandag is de nieuwe Brug uitgekomen. Deze ligt in het rekje voor de ConcepT-kamer. Voor TBK'ers bij het Stress bord # De Boekenbikkels zoeken nog versterking! Voel je je geroepen, schrijf je dan in op de lijst op het ConcepT-bord # Ook de fotocommissie kan nog mensen gebruiken. Vind je het leuk om foto's te maken en om bij veel activiteiten aanwezig te zijn? Schrijf je dan in op het ConcepT-bord # Op de ConcepT-kamer staat tegenwoordig een ideeënbus. Heb je ideeën/suggesties/kritiek? Schroom niet en gooi ze in deze nieuwe bus of vertel ze direct aan iemand van het bestuur op de ConcepT-kamer of bel 053-4893884.

Alembic

Schrijf je in voor de studiereis naar Canada in april 1998! Een informatiebrief is te verkrijgen op de Alembic-kamer.#Op 4 maart vindt een excursie naar Holland Colours in Apeldoorn voor eerste- en tweedejaars plaats. Schrijf je in op het bord!#Lopers gezocht voor het Alembic-Batavierenraceteam! # Op 25 februari is er weer een Grolsch excursie, dus schrijf je snel in # Op 27 februari zal een excursie plaatsvinden naar Shell Research & Technology Centre in Amsterdam (voorheen KSLA) voor derdejaars en hoger! # C.T.S.G. Alembic Universiteit Twente, P.O. Box 217, 7500 AEEnschede, tel:053-4892866,

fax:053-4892479, e-mail: [email protected] www: http://utct.ct.utwente.nl/~alembic.

Arago

Vanmiddag vanaf half vijf kun je je biertapkunsten komen vertonen in de EL/TN-kantine. Natuurlijk ben je ook van harte welkom om de getapte wedstrijdbiertjes in ontvangst te nemen, of om er gewoon een aan de bar te gaan halen! # Vergeet de Brent Spar Interactieve Case niet! De lijst hangt nog aan het prikbord # Dinsdag 18 februari kun je bierproeven in de Aragokamer. Enkele kenners zullen hun kennis kenbaar maken bij een aantal flesjes speciaalbier. # Zet het maar vast in je agenda: Donderdag 6 maart.

Menu

ZATERDAG 8 FEBRUARI

Tomatensoep

***

Gebraden kippebout of vleesgerecht

Kerriesaus

Doperwten, rauwkostsaladebuffet

Rijst of gebakken aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 9 FEBRUARI

Heldere Ossestaartsoep

***

Schnitzel, Paprikasaus

Tuinbonen met wortelen

Rauwkostsaladebuffet

Gebakken krielaardappelen of

gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 10 FEBRUARI

Champignonsoep

***

Taco met Tacosaus

Sperciebonen, rauwkostsaladebuffet

Frites of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 11 FEBRUARI

Hollandse groentesoep

***

Stamppot Boerenkool

rookworst of verse worst, vleesjus

of Gegratineerde Macaronischotel

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 12 FEBRUARI

Goulashsoep

***

Hamburger, Currysaus

Snijbonen, rauwkostsaladebuffet

Frites of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 13 FEBRUARI

Franse uiensoep

***

Lasagne Verde

Groente Macedoine,

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuzenagerecht

VRIJDAG 14 FEBRUARI

Kerriesoep

***

Ribkarbonade-vleessaus

Andijvie à la crème, rauwkostsaladebuffet, gebakken of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

----------------------------------

VEGETARISCH

----------------------------------

MAANDAG 10 FEBRUARI

Champignonsoep

***

Gevulde aubergine, Tomatensaus

Pikante kool, rauwkostsaladebuffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 11 FEBRUARI

Hollandse groentesoep

***

Kaasgroenteschijf, kaassaus

Bloemkool, rauwkostsaladebuffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 12 FEBRUARI

Tomatensoep

***

Provencaalse champignonragout

Wortelen, rauwkostsaladebuffet

Tagliatelle Verde

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 13 FEBRUARI

Franse uiensoep

***

Gevulde paprika met groentemelange

en roerei gegratineerd met kaas

Rabarber, rauwkostsaladebuffet

Gebakken aardappelen

***

Keuze nagerecht

********************************

HAP AAN DE TAP

MEXICAANSE STOOFSCHOTEL

Rijst, Rauwkostsalade

BRASSERIEMENU

Maandag 10 + Dinsdag 11 februari

Duitse Biefstuk met gebakken Uien

Verse groente,Rauwkostsalade,Frites

Woensdag 12 + Donderdag 13 februari

Varkenssteaks van de Grill met

Kruidenboter,Verse groente,

Rauwkostsalade,Frites

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.