INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 19 november 1998 -Het college heeft besloten toestemming te geven om tot werving over te gaan inzake de leerstoel Commercieel Management en marketing in het bijzonder Strategisch Management; tevens verleent het College de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht. -Het college heeft besloten toestemming te geven om tot werving over te gaan in

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur

d.d. 19 november 1998

-Het college heeft besloten toestemming te geven om tot werving over te gaan inzake de leerstoel Commercieel Management en marketing in het bijzonder Strategisch Management; tevens verleent het College de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Het college heeft besloten toestemming te geven om tot werving over te gaan inzake de leerstoel Commercieel Management en marketing in het bijzonder Innovatiemanagement; tevens verleent het College de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Het college heeft besloten toestemming te verlenen om tot werving over te gaan inzake de leerstoel Fundamentele Aspecten Proceskunde; tevens verleent het College de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Het college heeft besloten instemming te verlenen tot benoeming van prof.dr.ir. G.F. Versteeg op de leerstoel Ontwikkeling en Ontwerp van Industriele Processen onder gelijktijdig beëindigen van de vrije leerstoel Toepassing van de Reactorkunde in Procestechnologie.

-Het College van Bestuur heeft besloten tot bevoegdverklaring van de Stichting Max Goote Bijzondere Leerstoelen inzake de bijzondere leerstoel "Opleidingen, menselijk potentieel en beroepsonderwijs & volwasseneducatie" bij de faculteit TO voor een periode van 5 jaar.

-Het college neemt kennis van de voorgenomen ontwikkeling van de Twente University Press en verzoekt directeur FB deze activiteit en het bedrijfsrisico in te passen in het bedrijfsplan FB. In het kader van het project "Organisatie van de dienstverlening" zal worden bezien of de Twente University Press inpassing in Het Centrum i.o. behoeft.

-Het College van Bestuur heeft besloten de procedure voor deze keuze voor een medezeggenschapsstelsel als volgt te doen verlopen: 1)Evaluatie. In overleg met de CSR en COR stelt het College van Bestuur een onafhankelijk onderzoeker aan, die de keuze voor het huidige medezeggenschapsstelsel zal evalueren, met inachtneming van het gestelde in de brief van OCenW. 2)Klankbordgroep. De evaluatie wordt begeleid door een klankbordgroep, die als volgt is samengesteld: -twee leden door de COR uit zijn midden aan te wijzen; twee leden door de CSR uit zijn midden aan te wijzen; bestuurssecretaris CvB, voorzitter; griffier COR/CSR; stafmedewerker BB; stafmedewerker P&O. 3)Rapportage. Vóór 1 maart 1999 rapporteert de onderzoeker aan het CvB, de CSR en de COR. De rapportage bevat de bevindingen, alsmede een advies over de te maken keuze voor een medezeggenschapsstelsel. 4)Verdere besluitvorming. In maart 1999 neemt het CvB het besluit zoals bedoeld in artikel VII lid 2 MUB. Dit besluit behoeft de instemming van de Centrale Gezamenlijke Vergadering en de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

-Het College van Bestuur heeft besloten in beginsel de notitie verhouding en afstemming OPUT-COR en het convenant OPUT-COR vast te stellen en vervolgens genoemde stukken ter instemming voor te leggen aan resp. OPUT en COR, teneinde overeenstemming te bereiken over de inhoud.

-Het College van Bestuur heeft besloten de notitie 'Besluit rechtspositie leden colleges van bestuur van openbare universiteiten' vast te stellen endeze toe te zenden aan de Raad van Toezicht met het verzoek een formeel besluit te nemen over de ingangsdatum van de nieuwe honorering van CvB-leden, conform het gestelde in genoemde notitie.

-Het College van Bestuur heeft besloten de heer dr. H.E. Roosendaal per 1 december 1998 te benoemen in de vacature bibliothecaris tot directeur wetenschappelijke informatievoorziening bij de clusterdienst Het Centrum in oprichting.

-Het college heeft besloten het Centraal Meerjarenplan Arbo- en Milieuzorg Universiteit Twente voorlopig vast te stellen en voor te leggen aan de COR voor advies en aan het Management Team en de CoBe ter informatie.

d.d. 26 november 1998. -Het college heeft besloten de PC-Privé-Regeling UT 1998 met bijlagen vast te stellen met als ingangsdatum 1 december 1998.

-Het college heeft de omvang van de benoeming van de heer prof.dr. N.P. Mol op de leerstoel Economie van de Collectieve Sector (BSK) vastgesteld op 0,5 fte en wijzigt de ingangsdatum van de benoeming in 1 januari 1999. (Kenmerk 304.038).

-Het college heeft besloten de reglementswijziging CGV ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Toezicht. (Kenmerk 303.771).

-Het college heeft besloten de reglementswijziging CSR ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Toezicht. (Kenmerk 303.770).

OPUT-vergadering d.d. 25 november 1998

-Loopbaanvorming en inpassingsregels. Door P&O is een notitie opgesteld omtrent loopbaanvorming en regeling inschaling bij nieuw personeel. Het OPUT kan niet instemmen met de voorliggende regeling; m.n. de twee aanloopschalen vormen een struikelblok. De regeling zal in gewijzigde vorm voor de volgende vergadering op de agenda worden geplaatst.

-Regeling Uitkering na overlijden. Het OPUT heeft ingestemd met de voorliggende regeling, op twee details na. Hiermee is geregeld dat nabestaanden van personeelsleden een eenmalige uitkering ontvangen van de UT.

-Verlofregeling UT 1999. Op de agenda stond de nieuwe verlofregeling, waarin als belangrijkste wijziging was opgenomen dat er geen onderscheid qua verlofdagen wordt gemaakt boven en onder het maximum van schaal 9, zoals tot op heden het geval was. In ruil voor de verhoging van het aantal dagen van de personeelsleden onder het maximum van schaal 9 wordt het leeftijdsafhankelijk vakantieverlof met ÚÚn dag verminderd, op de leeftijdscategorie 50-54 jaar na. Het OPUT heeft ingestemd met de regeling zodat deze per 1 januari 1999 in werking kan treden.

-Regeling Nevenwerkzaamheden 1998. Het OPUT stemt in met de nieuwe regeling. Wijziging ten opzichte van de vorige regeling is dat alle personeelsleden elk jaar een nevenwerkzaamhedenformulier in moeten vullen in plaats van alleen bij veranderingen.

-De volgende OPUT-vergadering is op 20 januari 1999.

Wetenschapswinkel UT

Bij de Wetenschapswinkel UT kun je winkelend wijzer worden! Voor studenten van verschillende studierichtingen hebben wij diverse projecten in de aanbieding. Je kunt er behalve de nodige praktijkervaring ook studiepunt(en) en wat geld mee verdienen. Onze klanten zijn non-profitorganisaties, startende ondernemingen en midden- en kleinbedrijf. Wil je liever bij het werk van de winkel betrokken raken door deel uit te maken van een commissie? Ook dat is geen probleem. Wij kunnen nog studenten gebruiken bij de Commissie Bestuurskunde, de Commissie Technologie&Management en de Promotie-Commissie. Bel voor informatie over de werkzaamheden coördinator Dick Schlüter (4891135) of kom even langs in de Vrijhof, kamer 207. Wij kunnen jullie in de Vrijhof ook gemakkelijk informeren over de doorlopendestroom projecten die wij in portefeuille hebben. Je kunt ons ook mailen; [email protected] of `bezoeken' op onze website; http://twenteweb.nl/wewi/.

Alle faculteiten

Integrand Twente

De Aiesec-Integrand-dag wordt gehouden op maandag 14 december 1998 van 14.30-19.00 uur en is op het hoofdkantoor van de Rabobank in Enschede, Raiffeisenstraat 75. Op deze dag zullen AIESEC en Integrand uitleg geven over hun organisatie en over de stage-mogelijkheden die zij studenten kunnen bieden. Er komen onder andere studenten aan het woord die via AIESEC of Integrand stage hebben gelopen en verder zal dhr. F. Lagendijk van de Universiteit spreken. Voor meer informatie: AIESEC, tel. 053 - 489 39 59 of Integrand, tel. 053-4893909.

Solliciteren bij UniPartners

Onder begeleiding van projectmanagers van UniPartners voeren studenten opdrachten uit voor het bedrijfsleven in de regio. Onderwerp en aard van de opdracht verschilt per keer. De rol die de projectmanager speelt in het project is het opstellen van een plan van aanpak en een offerte. Dit wordt na goedkeuring door het bedrijf vervolgd met de begeleiding van de door de projectmanager geselecteerde student. De projectmanager krijgt voor aanvang van zijn werkzaamheden een interne training. Ben jij minimaal tweedejaars student en heb je het komende jaar tijd om naast je studie ervaring op te doen als projectmanager, kom dan eens informeren naar je mogelijkheden bij UniPartners (WB hal V, kamer 127-c), bel 4893811 of e-mail: [email protected]

BSK

Publiek management (176820)

Voor D2/D3 studenten BSK. Voor dit vak bestaat een Web-site (www.bsk.utwente.nl/publiekmanage). Alle deelnemers aan dit vak dienen deze website te raadplegen in verband met de mededelingen over de werkcolleges en werkcollege-opdrachten, het tentamen en het werkstuk voor het tentamen.

Algemene economie II (173005)

Voor D1 studenten BSK. Roosterwijziging: het college op Maandag het 5e/6e uur wordt voor de weken 50, 51, 1 en 2 verschoven van TW B-209 naar BB-4.

Afstudeercolloquia

Mendeltje van Keulen over 'Eenheid of verdeeldheid?' Een studie naar de coördinatie van het Nederlandse Europa-beleid, 16 december 1998, 16.00 uur, BB-6.

Margot Potman over 'From 'Krismon' to 'Kristal'.' An analysis of the possible impact of the Indonesian Domestic Structure on the origin and development of a monetary crisis (Krismon) into a total crisis (Kristal), 17 december 1998, 16.00 uur, TWRC C-238.

Gert-Jan Hoitink over 'Sterke clusters èn minder werkloosheid.' Een onderzoek naar de betekenis van economische clusters voor het terugdringen van de werkloosheid in Utrechtse achterstandswijken, 18 december 1998, 14.00 uur, TWRC C-238.

Sociale psychologie (166113)

Voor D2/D3 studenten BSK. De colleges ter vervanging van Sociale psychologie 1 en 2 (voormalige keuzevakken in de afstudeerrichting 'Veiligheidsstudies') worden gegeven van week 49 t/m 6 op Donderdag het 3e/4e uur in WB HV-112. Voor vragen kun je contact opnemen met de docent mevr. drs. J.M. Modde (W&M), tel. 053-4894458.

Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek I (177001)

Voor P studenten BSK. Op Dinsdag 15 december a.s. is er een een nabesprekking van het tentamen van 25 november jl. van 12.30 tot 13.30 uur in TW B-209.

Vacature Gemeente Tubbergen

Voor D3 studenten BSK. De Gemeente Tubbergen zoekt i.v.m. uitval wegens ziekte en zwangerschapsverlof een tijdelijke medewerker voor de duur van ongeveer een half jaar. Beleidsmedewerker Juridische zaken, Sport, Welzijn & Onderwijs (m/v), voor 36 uren per week. Functie informatie: toetst aanvragen in het kader van sociale voorzieningen, behandelt bezwaarschriften, bereidt gerechtelijke procedures voor en vertegenwoordigt de gemeente bij deze procedures, adviseert het college over de beleidsonderdelen, assisteert bij overige voorkomende werkzaamheden. Functie-eisen: min. HBO-niveau, voorkeur voor HEAO richting economisch-juridisch of bestuurskunde aangevuld met HBO-specialisatie AJZ, uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken, analytisch en probleemoplossend vermogen, ervaring binnen de gemeentelijke overheid t.a.v. soortgelijke werkzaamheden, affiniteit met genoemde beleidsvelden en automatisering. Salaris in onderling overleg overeen te komen, evenals de wijze van in diensttreding. Inlichtingen: Stagebureau BSK, kamer TW C-103, tel. 053-489 3240 (alleen 's ochtends).

Bouw en werking van de gezondheidszorg (176450)

Voor D2/D3 studenten BSK. Studenten die dit vak willen volgen worden verzocht zich uiterlijk week 10 per email aan te melden bij: M. Veldhuisen, email [email protected] Vermeld in de email je studentnr, naam, voorletters, adres en telefoonnummer.

Stage/afstudeeropdracht BIT/Technische bestuurskunde Gemeente Eindhoven

Voor D3 studenten BSK. Stage/afstudeeropdracht BIT/Technische bestuurskunde. Wanneer: zo spoedig mogelijk. De gemeente Eindhoven gaat wijkgericht werken. Daartoe wordt een zevental wijkloketten ingericht die een groot deel van de gemeentelijke dienstverlening gaan bestrijken. Sinds najaar 1997 is één van de wijkloketten operationeel: wijkloket Tongelre. Dit wijkloket staat model voor de overige zes, die begin 2000 operationeel moeten zijn. Binnen het wijkloket is behoefte aan de implementatie van een ICT toepassing die accountmanagers inzicht geeft in reeds afgehandelde baliecontacten (logboek), veelgestelde vragen (kennisbank) en mogelijk is gekoppeld aan administratieve systemen. Daarnaast moet het systeem geschikt zijn voor managementrapportages die inzicht geven in verschuivingen van vragen van burgers, de belasting van de balies en dergelijke. Van de gewenste ICT toepassing is een eerste aanzet beschikbaar. Wijkloket Tongelre zoekt een stagiair of afstudeerder (m/v), bij voorkeur BIT of (technische) bestuurskunde. De opdracht betreft de verdere ontwikkeling van de kennisbank/logboek en de implementatie daarvan in de organisatie. Daarbij moet rekening worden gehouden met uitwisselingsmogelijkheden met de overige wijkloketten. Het gaat om een multidisciplinaire opdracht. Zowel technisch (programmeren, of ontwerpen), als organisatorisch (ontwerpen vanwerkprocessen, onderhoudsprocedures, begeleiding en training van het personeel) biedt dit project ruim voldoende uitdagingen. Meer informatie kan worden verkregen bij: drs. Ronald Leenes, TW/RC C-114, [email protected], tel. 053-489 4231 of 3270.

Integrand Twente

We zoeken een student(e) BSK voor het opzetten van marktanalyses en andere activiteiten bij ING. Duur: 4-5 mnd. Ref.B77. Zie alle faculteiten.

Nabespreking Database-ontwerp (211077/211078)

Voor TBK, BSK, WB, CT-studenten. Zie mededeling TBK/CT&M.

UniPartners Twente

Academisch Adviesbureau UniPartners Twente kan jou als BSK'er goed gebruiken in onze organisatie. Je kunt bij ons vacante plaatsen als projectmanager en secretaris opvullen of een project bij ons uitvoeren. Ben jij een geboren leider en word jij onze nieuwe bestuurslid, of ben jij student met bijvoorbeeld ISO ervaring, dan kunnen wij jou altijd gebruiken. Heb jij interesse reageer dan snel en kom langs bij WB hal V, kamer 127-c of bel 4893811. E-mail:[email protected]

Wetenschapswinkel UT

Zie mededeling Algemeen.

CT

Rectificatie: Inleiding Biomedische Technologie (135529)

Voor P-studenten CT/EL/TN. Het bovengenoemde eerstejaars vak voor studenten Biomedische Technologie uit de faculteiten CT, EL en TN gaat in het trimester 1.3 van start. In dit vak wordt kennis gemaakt met diverse aspecten van dit gebied, zoals de grote maatschappelijke relevantie en het sterk multidisciplinaire karakter. Dit wordt gedaan aan de hand van een serie colleges rond het thema "de ziekte van Parkinson", en in een tweede aansluitende deel een project. Onderwerpen zijn o.m.: het neurale systeem, stofwisselingsstoornissen en gewrichtsstijfheid, spier en spierstijfheid. Dit deel wordt met een toets afgesloten. Naast de serie colleges zal het vak bestaan uit een projectopdracht, die verzorgd en begeleid worden door personen uit de verschillende faculteiten. De projecten worden afgerond met een projectverslag en een presentatie. Voor eerstejaarsstudenten CT, EL en TN die reeds vanaf het eerste jaar kiezen voor de variant Biomedische Technologie komt dit vak in de plaats van een ander vak. Voor CT-studenten komt "Inleiding Biomedische Technologie" in de plaats van het 1.3-project, voor EL- en TN-studenten komt dit vak in de plaats van W&M. Voor TN studenten zal het P-project in het teken staan van biomedische technologie. Aanmelding deelname (tot 15-01-99) bij CT-BOZ: Mevr. J.M.C. Langenhof, CT A101, tel. 2925, [email protected] Informatie/aanmeldingen: CT: Dr. D.W. Grijpma, CT 1350, tel. 2966. EL: Dr. W.L.C. Rutten, EL/TN 6252, tel. 2761. TN: Dr.ir. J.S. Kanger, EL/TN 9204, tel. 3164.

Nabespreking Database-ontwerp (211077/211078)

Voor TBK, BSK, WB, CT-studenten. Zie mededeling TBK/CT&M.

EL

MDOO

Vanwege het niet beschikbaar zijn van het vak 'werken in project teams'als aanvulling op de MDOO is er de volgende regeling van kracht: De EL-student die de MDOO doet in het studiejaar '97-'98 kan ter vervanging van het vak 'Werken in project teams' van W&M dat ter aanvulling op de MDOO gedaan moet worden maar dit jaar niet beschikbaar blijkt te zijn, vervangen door een extra (ev. technisch) keuzevak. Het is ook mogelijk dit keuzevak in te vullen met een scriptie/project gericht op het onderwerp 'werken in project teams'. Deze scriptie zal door (of via) de MDOO coördinator (Dr. Salm) worden beoordeeld en gebruik kan gemaakt worden van bv. het lesmateriaal behorend bij het genoemde W&M vak.

Vragenuurtje Inleiding Mechanica & Transductietechniek (122816)

Op 4 januari aanstaande is er een herhaaltentamen van dit vak. Het vragenuurtje hiervoor is op donderdag 17 december het 5de en 6de uur in T5.

Zaalwijziging Fysiologie I (135528)

De colleges worden het hele tweede trimester gegeven op donderdag het 5e, 6e en 7e uur in CT 1814. Dus NIET in WB Hal IV 206, zoals op het rooster vermeld staat!

D-voordrachten

S. Kits (Leerstoelen TT/MI) over 'A high resolution capacitive displacement measurement system for microactuators', 16 december 1998, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1224.

C.J.W.M. Lauwerijssen (Leerstoel TT) over 'Electrostatic sticking of the shuffle motor', 17 december 1998, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1220.

Integrand Twente

Voor precisie-machines dient een verbeterde besturingseenheid en bijbehorende software ontwikkeld te worden. Het bedrijf is op zoek naar een zelfstandige student die een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van het softwaresysteem. Duur: 1,5 mnd-1 jaar eventueel afstudeeropd. Ref.675. Zie alle faculteiten.

Rectificatie: Inleiding Biomedische Technologie (135529)

Voor P-studenten CT/EL/TN. Zie mededeling CT.

INF/BIT

Verplaatsing college 211081 SSE op 15-12-1998

Voor INF D3 studenten. Het college van 211081 SSE op 15 december 1998 het 5e en 6e uur wordt éénmalig verplaatst naar INF L-220.

D-geslaagden BIT

Gerbrand R. Bakker; Karianne A. Braat; René M. Bultje; Hong May Cheng; Hendrik D. Enting; Kristel S. de Haas; Richard B.H. de la Haye; Kristel M. Nieuwenhuijs (met lof); Richard P.F. van Os; Ronald H.M.G. Willems; Marco Zanting.

D-geslaagden INF

Mathieu van den Berk; Harm M. Broenink; Ferdy T.Y. Hanssen; Paul M.Heysters; Erik van het Hof; Christine C.A. Kersten; Jakob A. Klok; Mark R. Schravesande; Duco A. van Seijst; Victor H. Slagter; Remko M. Wiersma

D-voordracht INF

D.E. Strijbos over 'Global aspects of system protocols', 18 december 1998, 15.30 uur, INF-L204 (demozaal).

D-voordracht BIT

Eward Sonneveld over 'The design of a conceptual data model for an Arbitrage trading Dividend Information System at MeesPierson GSLA', 14 december 1998, 15.45 uur, INF-L204 (demozaal).

Afstudeeropdracht op het gebied van temporele databases

Voor INF/BIT-studenten. Om de klant beter te kunnen bedienen, worden steeds meer gegevens bewaard om tegemoet te kunnen komen aan de (individuele) wensen van klanten. Niet alleen gegevens over de huidige stand van zaken, maar ook gegevens over historie worden bijgehouden. In deze gegevensverzamelingen is TIJD een expliciete factor geworden. Data warehouses zijn voorbeelden van systemen waarin tijd een belangrijke rol speelt. Het modelleren van tijd en redeneren over tijd is mogelijk met relationele database technologie, maar is complex en heeft zijn beperkingen omdat het DBMS geen notie heeft van tijd. Toevoeging van deze notie aan het DBMS zou de ontwikkeling en het onderhoud van temporele applicaties mogelijk eenvoudiger kunnen maken. De afstudeeropdracht is een vervolg op onderzoek van de database-groep van KPN research, en heeft als onderwerp: "de toegevoegde waarde van temporele databases en Time Series databases voor het ondersteunen van temporele applicaties in het algemeen en prijsplan historie analyse in het bijzonder".

Standplaats: KPN Research, Groningen. Inlichtingen: prof.dr. W. Jonker, INF-3122; e-mail: [email protected], ir. J.E.P. Wijnands, tel.: 050-5821767, e-mail: [email protected], of Maarten Fokkinga, INF-3025.

Discrete wiskunde en logica (151050)

Op verzoek van de studenten is het werkcollege voor de groep 4 verplaatst van VR 1+2 in CT 3522 naar DO 7+8 in TW-D 103b.

Integrand Twente

We zoeken een BIT-student met interesse op HRM-gebied om een HRM-systeem vorm en inhoud te geven. Duur: 3 mnd, 4 dgn. P/w. Ref.678. Daarnaast zoeken wij een BIT/INF-student (eventueel in samenwerking) voor het ontwerp en de realisatie van een kennis managementsysteem op internet. Duur 1 à 2 mnd (stage mogelijk), aantrekkelijke vergoeding, afhankelijk van kennisniveau. Ref.682.

TBK/CT&M

Colloquia

P.P. van Puffelen over 'Supply Chain Management LEIDEN OF VOLGEN?' Een onderzoek naar de mogelijke implementatie wijzen van supply chain management verbeterconcepten in de bevoorradingsketen van Sidlaw Packaging Envi B.V., 11 december 1998, 10.45 uur, CT 1814.

Vincent E.M. Rump over 'Allianties: het managen van afhankelijkheden.' Eenstappenplan voor het managen van allianties in de industriële bouw, 18 december 1998, 15.30 uur, CT 1812.

Marco Snoek en Bas Rittershaus over 'Improving inbound logistics for the Aircraft overhaul operation at Ameco Beijing', 18 december 1998, 15.45 uur, BB6.

Marcel Kiers over 'Smartcards, a smart payment system for buses? An assessment of the effect of smartcards on the travel time of bus passengers', 22 december 1998, 15.45 uur, BB-6.

Gehouden : G. Dam heeft op 4 december 1998 een voordracht gehouden over 'De afregelprocedure van het SCALWEST-model onder stormvloedomstandigheden'.

Meten (221121)

Voor CT&M, werkcollegroep 3. De werkcolleges van het niet-fysische deel op dinsdag 8 december en dinsdag 15 december beginnen om 09.30 uur i.p.v. om 08.30 uur!

COO voor Mens, Technologie & Organisatie (184172)

Voor CT&M. Op de volgende tijdstippen is er Computer Ondersteund Onderwijs (COO) verroosterd voor bovengenoemd vak. Groep 1 en 2: -maandag 3e uur in wk 50 en 3. -woensdag 3e uur in wk 1. -maandag 7e uur in wk 6 en 8. Groep 3 en 4: -maandag 4e uur in wk 50 en 3. -woensdag 4e uur in wk 1. -maandag 8e uur in wk 6 en 8. Het COO vindt plaats in WB T700. Er wordt gewerkt in groepjes van 2 studenten. De studenten worden geacht zelf groepjes te vormen.

Wijziging Hoorcollege Materialen (115215)

Voor TBK. Het Hoorcollege Materialen (115215) wordt niet gegeven op woensdag het 3e en 4e uur, maar op: * Woensdag, het 5e en 6e uur in CT 1814 (week 50, 51, 2, 3 en week 5 t/m 9).

Wijziging studieprogramma propedeuse 3e trimester 1998/1999

Voor CT&M. Het studieprogramma voor de propedeuse zoals in de studiegids wordt vermeld is enigszins gewijzigd. Het vak Projectmanagement I (226400) wordt niet in blok 5 maar in blok 6 gegeven. Het vak Mechanica I (115706) begint in blok 5 en loopt door in blok 6. Als gevolg hiervan is de tentamendatum voor het vak Projectmanagement verschoven van 12 mei 1999 naar 30 juni 1999. Het hertentamen op 25 augustus 1999 blijft gewoon staan. De tentamendata voor het vak Mechanica I blijven ongewijzigd. Informatie over de collegetijden is te vinden op het rooster voor het 3e trimester 1998/1999, dat binnenkort bekend zal worden gemaakt.

Ondergronds Bouwen (226561)

Voor CT&M. In tegenstelling tot eerdere berichten zal het eerste college van dit vak plaatsvinden op woensdag 16 december a.s. i.p.v. op woensdag 9 december.

Wiskunde II (151082)

Voor CT&M. Op de werkindeling die tijdens het hoorcollege van dit vak is uitgereikt staat een verkeerde datum voor het eerste tentamen vermeld. Als eerste tentamendatum wordt genoemd 22 januari 1999 terwijl het 29 januari 1999 om 9.00-12.00 uur zou moeten zijn.

Civieltechnische Materiaalkunde I (226072)

Voor TBK/CT&M. Op donderdag 28 januari 1999 (nb. dit is in de tentamenweek!) vindt er van 11.30-12.30 uur een instructie plaats voor het betonpracticum, dat onderdeel is van het vak Civieltechnische Materiaalkunde(226072). De instructie vindt plaats in WB C101. Aanwezigheid is verplicht.

Tentamen Technologie- en organisatievernieuwing (181063)

Voor TBK D2, 3. De herkansing voor de toets van technologie- en organisatievernieuwing zal plaatsvinden op 4 januari om 9:00 uur 's ochtends. De ingeroosterde herkansing op 25 juni 1999 komt dan te vervallen. LET OP: dit is dus de laatste keer dat je de toets kan doen dit jaar!!! Kom je op een of andere manier in de problemen door deze verandering neem dan contact op met Olaf Knoop ([email protected]).

Hertentamen Algemene Economie "oude stijl" (173720)

Voor TBK D1. Studenten die het vak Algemene Economie "oude stijl" nog willen afronden kunnen zich t/m 17 december a.s. inschrijven voor het CT&M tentamen Algemene Economie 173800. Dit tentamen wordt gehouden op maandag 4 januari 1999 van 09.00-12.30 uur.

Zaalwijziging Juridische aspecten van automatiseren (189059)

Voor TBK D3. Het Hoorcollege Juridische Aspecten van Automatiseren wordt vanaf 14 december a.s. gegeven op: maandag het 3e en 4e uur in Hal laag 220.

CiT-research colloquium

On thursday the 10th of december Ronald W. Waterman (senior adviseur Rijks Waterstaat, Economische Zaken, Havenbedrijf Rotterdam, WL/Delft Hydraulics en TNO-NITG, lid Provinciale Staten Zuid Holland) will give a guestlecture on: Flexible dynamic integration of land in sea and water in land: building with nature. The lecture will take place in the northwing of the WB building, N-105, from 16.00h.- 17.00h.

Integrand Twente

Schrijf je nu in voor de IT Management Seminar van Proctor & Gamble in ISTANBUL, TURKIJE!! Meer info op de Integrand kamer. Verder zoeken we voor o.a. de volgende opdrachten: 1.Een student met interesse op HRM-gebied om een HRM-systeem vorm en inhoud te geven. Duur: 3 mnd, 4 dgn. P/w. Ref.678. 2.Een student die een kwaliteitssysteem m.b.t. milieu-eisen op wil zetten. Duur: min. 3 mnd, 4 dgn. P/w Ref.677. 3.Een student(e) TBK die voor een high-tech bedrijf in Huizen een handboek wil ontwerpen voor integrale ontwerprocessen in de bouw. Duur: 6 mnd. Ref.676. Zie alle faculteiten.

Casestudies Bedrijfskundige Modelbouw (182003)

Voor TBK D2, L-stroom. Het college Casestudies Bedrijfskundige Modelbouw wordt in principe in de oude vorm alleen dit jaar nog, nu in het tweede trimester gegeven. Dit is bedoeld voor studenten in de L-stroom van de generatie '95 of eerder. Hen wordt dringend aangeraden van deze gelegenheid gebruik te maken en zich zo snel mogelijk aan te melden. Voor studenten van de generatie '96 of later geldt, dat het vak in aangepaste vorm wordt geïncorporeerd in het Management van Technologie blok voor de L-stroom en dus in principe in de huidige vorm vervalt. Echter, het vak staat, indien men dit vanuit oogpunt van uren besteding in dit tweede trimester wenst en voor zover de capaciteit dat toelaat, ook open voor deze studenten. Voor hen zal dat dan gecompenseerd worden bij MvT, maar Casestudies Bedrijfskundige Modelbouw kan niet het vak Logistieke Automatisering vervangen. Als men i.v.m. met stage planning het vak Logistieke Automatisering eerder dan het tweede trimester volgend jaar wil doen, is er in dringende gevallen de mogelijkheid om dit in opdrachtvorm te doen. Hiervoor moet u dan contact opnemen met dr. P.C. Schuur. Het ligt in de bedoeling om in het derdetrimester van dit jaar reeds de mogelijkheid te openen (onderdelen van) het MvT blok voor de L-stroom te volgen voor wie ver genoeg is met zijn/haar vakken. Wie hiervoor belangstelling heeft moet contact opnemen met prof.dr. A. van Harten. Voor begeleiding van een multi-disciplinaire ontwerp opdracht in uw studie pakket op het gebied van de L-stroom moet u contact opnemen met dr.ir. L.L.M. van der Wegen. MDOO kan worden gebruikt om keuzevakken in te vullen. Het is echter voor L-stromers niet zondermeer mogelijk MvT geheel te vervangen door MDOO, wellicht is in overleg een deelvrijstelling mogelijk.

Wijziging Kennismanagement (186395)

Voor TBK D2, I-stroom. Het Hoorcollege Kennismanagement op vrijdag 11 december, het 1e en 2e uur VERVALT. Er is een college bijgepland op vrijdag 22 januari, het 1e en 2e uur in BB7.

Projecten bij UniPartners Twente

UniPartners Twente heeft op het moment twee projecten liggen voor TBK/CT&M studenten. 1)Een facilitair bedrijf in de buurt wil een helpdesk opzetten waar klanten centraal geholpen kunnen worden. Duur project: ± 60 uur à f25. 2)Twee studenten die een project willen uitvoeren bij een klein bedrijf in Enschede. Het bedrijf wil het ISO certificaat behalen, waarvoor een kwaliteitshandboek geschreven dient te worden. Vergoeding: f2100 p.p. 3)Voor een gemeente in Twente een onderzoek naar samenwerking tussen verschillende instellingen in deze gemeente. Start: begin januari. Duur: ± 12 wk. Hoge vergoeding. Zie alle faculteiten.

Nabespreking Database-ontwerp (211077/211078)

Voor TBK, BSK, WB, CT-studenten. De nabespreking van het tentamen Database-ontwerp vindt plaats op maandag 14 december a.s., 15.45 uur in zaal INF-U3.

Studentenstatuut Nieuwe Stijl (SSNS)

Voor CT&M. Op 7 december jl. is tijdens het college Wiskunde II het opleidingsspecifieke deel van het Studentenstatuut Nieuwe Stijl (SSNS) uitgereikt aan eerstejaars CT&M studenten. Degenen die toen niet aanwezig waren en daardoor nog geen exemplaar van het SSNS hebben gekregen alsmede andere geïnteresseerden kunnen een exemplaar ophalen bij BOZ CT&M.

Wiskunde II voor CT&M (151082)

Aanvullende informatie over dit vak is te verkrijgen via http://www.math.utwente.nl/-avdmeer/wiskundeII.html. In elk geval zullen op deze pagina de drukfouten in het dictaat worden gesignaleerd en eventueel ook een beschrijving van de examenstof en andere mededelingen. Radpleeg deze pagina dus regelmatig.

Wetenschapswinkel UT

Zie mededeling Algemeen.

TN

Student-assistenten gevraagd

Bij het eerstejaars natuurkundig practicum kunnen opnieuw student-assistenten worden geplaatst ten behoeve van het practicum voor TBK, in blok 4 (februari-maart 1999). Kandidaten hiervoor dienen het D1-programma (nagenoeg) te hebben voltooid. Verder dienen zij in genoemde periode beschikbaar te zijn op twee van de drie dagdelen: ma-nm, wo-nm of do-vm. Sollicitaties bij het faculteitsbureau TN (mw. Kamphuis-ten Wolde).

D-voordracht

M. Podt over 'Two-stage SQUID systems', donderdag 17 december 1998, 13.30 uur, BB4.

Rectificatie: Inleiding Biomedische Technologie (135529)

Voor P-studenten CT/EL/TN. Zie mededeling CT.

Arago symposium 'Breaking the Quantum-barrier'

Op 16 december 1998 organiseert de Technisch Natuurkundige Studievereniging Arago het zogenaamde najaarssymposium. Dit jaar gaat dit symposium over preparatie en controle van materialen op nanometerschaal. Dat houdt in dat er onder andere in wordt gegaan op de eigenschappen die deze materialen op deze schaal krijgen. Natuurlijk komt hier veel quantum-mechanica bij kijken. De toepassingen van nano-technologie zijn verreikend. Denk maar aan nieuwe vormen van data-opslag, of bijvoorbeeld transistoren die op 'revolutionaire' principes berusten. Het symposium is vooral gericht op ouderejaars studenten, medewerkers van de universiteit en mensen uit het bedrijfsleven. Dat houdt in dat de verhalen soms vrij diep op de stof in gaan, waardoor het voor eerstejaars pittige kost is. Desalniettemin zijn ook zij van harte uitgenodigd!

Rectificatie: Fysische modelvorming en regeltechniek (144117)

Er is een extra werkcollege Fysische modelvorming en regeltechniek op donderdag 10 december a.s. het 3e+4e uur in WB Z 124. Het eerder aangekondigde college van 14 december gaat NIET door.

Niet lineaire optica (144012)

Dit vak wordt alleen nog aangeboden aan studenten van het 4-jarig curriculum (voor het 5-jarig curriculum is de inhoud geïntegreerd in het 8 SP leerstoelvak). Het vak wordt gegeven aan de hand van individuele opdrachten. Voor een opdracht kan contact worden opgenomen met Niek van Hulst (kmr. 10236; tel:3172/3805)

8 SP vak Optische technieken (144930)

Studenten zijn welkom op maandag 14 december, 8:30 in T10. Voor meer info: tel 4504 (Kobus Kuipers).

TO

Sluiting Bureau Onderwijszaken TO

Bureau Onderwijszaken TO is in verband met de kerstvakantie gesloten van maandag 21 december 1998 tot maandag 4 januari 1999. De studieadviseur van TO, I.K. Sorgedrager is gedurende deze periode ook afwezig.

Psychometrie (196018)

Studenten die deelnemen aan het vak Psychometrie en het studiemateriaal willen ontvangen, kunnen zich intekenen op de lijst die op de tafel bij de postbakjes van BOZ-TO ligt.

Systeembenaderingen in de onderwijskunde (D2)

Het practicum Systeembenaderingen in de onderwijskunde op dinsdag 2februari 1999 is verplaatst van L102 naar L107.

Systeembenaderingen in de onderwijskunde (HBO '97)

Het practicum Systeembenaderingen in de onderwijskunde op vrijdag 15 januari 1999 is verplaatst van L102 naar L107.

Integrand Twente

We zoeken voor een bedrijf in Enschede een student(e) die zich wil gaan bezig houden met het ontwerpen van een flexibel, modulair leersysteem t.b.v. het functiegericht opleiden van LBO/MBO-medewerkers. Het is 3 mnd parttime en een hoge vergoeding. Ref.680. Zie alle faculteiten.

Deeltoetsen Methoden en Technieken II (168907)

Voor TCW en TO. Zie mededeling TCW.

Algemene methodenleer (196011)

Voor TO-D3-studenten. Op verzoek van de studenten wordt er op woensdag 27 januari 1999 een extra herkansing ingepland van 10.40-12.30 uur in zaal L216.

TW

D-voordracht

Wieske Heerebout over 'Development and Implementation of a Moving Grid Techniqua in Delft 3D-flow', donderdag 10 december 1998, 11.00 uur, BB6.

WB

Verplaatsing C.S. Math. Fysica

Voor D2/D3-studenten WB. Met ingang van maandag 7 december (week 50) wordt het college C.S. M.F. verplaatst van maandag het 7e+8e uur in zaal WB-H4-201 naar maandag het 3e+4e uur in zaal CT 3520.

Afstudeercolloquia

M. Kamphuis (TMK) over 'Investigations on Biot's theory for porous materials', 18 december 1998, 13.30 uur, WB N.105.

M. Wilcke (WA) over 'Analysis to the origin of the viscous component in Tubular Linear Induction Motors', 18 december 1998, 15.00 uur, WB N.105.

Integrand Twente

Wij zoeken naar een WB-student met economische affiniteit die een model voor energie-efficiency op wil stellen. Duur: 6 mnd full-time. Zie alle faculteiten.

Nabespreking Database-ontwerp (211077/211078)

Voor TBK, BSK, WB, CT-studenten. Zie mededeling TBK/CT&M.

WWTS

Afstudeercolloquium

C.M. Brink over 'The 'western' development paradigm and beyond.... A quest for a development approach overcoming the limitations of the 'western' habitus', vrijdag 18 december 1998, 16.00 uur, TW C238.

SPE

voor discussies over kennis en ETHIEK - moderne FILOSOFIE - kritische ECONOMIE - allerlei RELIGIES - je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Discussiegroepen Friedrich Nietzsche - provocerende teksten van de filosoof met de hamer - dinsdag 15 december, 20.30 - 22.30 uur, Vrijhof 201. De taal van het verhaal - over ontstaan en verstaan van bijbelse literatuur - woensdag 16 december, 19.30 - 21.00 uur, Vrijhof 201. Filosofie maar dan leuk - gesprekken met filosofen van vandaag en gisteren - op donderdag 17 december, 19.30 - 21.00 uur, Vrijhof 201 met: Soren Kierkegaard HoBiHe - als je valt op iemand van hetzelfde geslacht als jij - info: SPE-UT.

Film. Thema: Goed en kwaad. The Net - een techno-thriller over mogelijke gevaren van het internet - donderdag 17 december, Vrijhof 201 - na de film is er een nagesprek.

Meditatie ZEN- meditatie - concentratie - verruiming van je geest - zelfkennis. Iedere donderdag onder deskundige begeleiding - 16.00 uur SPE-HE en 20.00 uur SPE-UT.

VESPER- viering - stilte, gebeden, meditatief. Iedere donderdag van 17.30 - 18.00 uur - Stiltecentrum Vrijhof - tegenover kamer 205.

Viering en in december. Iedere zondagochtend, Vrijhof - 10.30 uur. 13 december - Ezechiël 1 en 2 - De roeping van een profeet - vg: Arent Weevers. Experimentele viering: Mensenrechten - ik kan er wat aan doen! 13 december - 20.00 uur - Opstandingskerk-Zonstraat 9 - teksten: Jesaja - Herman van Veen - Anne Frank.

Informatie SPE-UT: 053 4892369 - Vrijhof 203 - Pb 217 - 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4871927 - Pb 70.000 - Hengelosestr. 100 - 7500 KB Enschede. Pastores: Kees Kuyvenhoven (Prot-UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (RK-UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (Prot-HE) 074 2909064.

SRD

Op vrijdag 18 december houdt de SRD voor haar leden de KERSTLUNCH. Komt allen nog net voordat je naar huis afreist naar het SRD-kantoor om in een rust en stilte te genieten van een overheerlijke lunch. De tafel is van 12.30 tot 13.30 gedekt.# Op het SRD kantoor kun je de brief op komen halen die de Activisme werkgroep aan het beleidsbureau van het CvB heeft gestuurd.# Als je problemen hebt met docenten van je faculteit, als je huurbaas je plotseling vertelt dat je je kamer moet verlaten of de IBG je wijzigingen niet wil overnemen kun je naar de SRD komen om je probleem op te lossen.# De studentenvakbond SRD is dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur. Ons kantoor zit in de Vrijhof tussen de CSA en de Centrale Bibliotheek. Aan onze balie verkopen wij diverse derde wereld produkten en vakwerkgidsen. Alle formulieren en informatiefolders van de IBG zijn gratis op te halen bij de SRD.

Diversen

KIvI

KIvI Regio Oost organiseert op vrijdag 8 januari 1999 om 19.00 uur haar traditionele nieuwjaarsbijeenkomst bij het Waterschapshuis Regge & Dinkel, Kooikersweg 1 in Almelo. Het programma is als volgt: 19.00 uur: Ontvangst met koffie/thee. 19.30 uur: Welkomsttoespraak door ir. Dick Smit, voorzitter van KIvI Regio Oost. 19.40 uur: "Wat doet het Waterschap" door ir. P.A.E. van Erkelens, watergraaf van Regge & Dinkel. 19.55 uur: "Integraal waterbeheer in de praktijk" door ir. H. van der Honing, technisch directeur van Regge & Dinkel. 20.15 uur: "De toekomst is in" door drs. F.J.G. van de Linde, directeur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. 20.45 uur: Informeel gedeelte met drankjes en hapjes. Aanmelding: Elfride Dijkstra, e-mail: [email protected], tel. 4097.

Cultuurkoepel Apollo zoekt bestuursleden

In maart komen er twee functies vrij in het bestuur van Apollo, namelijk die van vice-voorzitter (na een half jaar voorzitter) en penningmeester. Deze functies worden beloond met auditorensteun en een bestuursvergoeding. Apollo is de gebruikerskoepel van de culturele verenigingen en houdt zich bezig met het behartigen van de belangen van de verenigingen, het maken van beleid op cultureel gebied, het verdelen van subsidies en het organiseren van culturele activiteiten. Als Apollo-bestuurslid heb je veel contact met de verenigingen, de andere koepels, de Student Union en verschillende universitaire diensten. Het komende jaar wordt een zeer interessant jaar, omdat wij als koepel meedenken over de definitieve vorm van de Student Union. Als je zin hebt je bestuurservaring uit te breiden of om wat meer afwisseling in je leven te brengen, neem dan contact op met Apollo: tel.nr. 4894404 of e-mail [email protected]

NIVE-JMC Twente

Zin om je organisatorische capaciteiten te showen (of te ontwikkelen)? Neem contact met ons op over de mogelijkheden voor jou in de Congrescommissie. Deze commissie zal zich bezighouden met het organiseren van een congres eind 1999/begin 2000 over een onderwerp dat verband houdt met de hedendaagse managementpraktijk. Dit kan op allerlei gebieden zijn, dus wat je ook studeert, wij hebben JOUW inbreng nodig. Neem even contact met ons op!# NIVE-JMC is een vereniging die helpt de kloof tussen theorie en praktijk van management te verkleinen. Zij legt de nadruk op het verwerven van managementvaardigheden door toepassingen in de praktijk, trainingen, congressen en symposia. Verdere informatie kan verkregen worden in de NIVE-JMC Twente-kamer (De Vrijhof, kamer 204) op ma/di/wo van 12.30 tot 17.00 uur, via tel. 053-4894020, via e-mail: [email protected] of kijk op onze internetsite: ww.student.utwente.nl/~nive-jmc/.

Studieverenigingen

Ideefiks

Stap in je arreslee, doe je kerstmuts op en voer je rendieren, met andere woorden, kom naar de ISAC-Christmas-party! Op woensdag 16 december in de Catacombe, kaartjes zijn af te halen in de TW-kantine in de pauzes.# Zie je aankomen dat je de in de vakantie op je luie gat gaat zitten. Daar kun je wat aan doen: schrijf je in voor ons Bata-team, zodat je al in trainingkunt gaan.

C.S.V. Agapé

Kerst: Commercie, gezelligheid, God? C.S.V. Agapé houdt op dinsdag 15 december een kerstavond in Speeltuingebouw 't Heelal, Jupiterstraat 29 in Enschede. Deze avond zal in het teken staan van het thema 'Kerst achter de schermen'. Met dit thema wordt gedoeld op de schermen die de commercie gebouwd heeft om het kerstverhaal zoals christenen dat geloven. Het is een open avond, waarbij 'niet-leden' erg welkom zijn. Om 18.00 uur zullen we met z'n allen genieten van een heerlijk diner (gratis!). Vanaf 19.30 is er een gevarieerd programma, waarbij er onder andere gesproken zal worden door een legerpredikant. Vanaf 17.30 uur zal de zaal open zijn. Twijfel niet, je bent van harte welkom! Voor meer informatie: www.wb.utwente.nl/agape of bel: 074-2428881 (Bram/Ruud).

Alembic

Donderdag 17 december a.s. is er weer een borrel. De kerstborrel welteverstaan. Dit is de laatste kans om voor de vakantie nog eens goed te borrelen met je studiegenoten.# De expositie wordt nog steeds verzorgd door de AKI. Geef eens wat feedback via het schrift dat bij de expositie hangt.# Het OSTS organiseert op 7 en 8 januari een symposium/excursie. Op 7 januari wordt het KNCV wintercongres bijgewoond, waar het OSTS 's middags een parallellezing verzorgt. Er zal worden overnacht in Eindhoven, waarna er op vrijdag 8 januari een excursie is naar DSM. Naar DSM kunnen slechts een beperkt aantal mensen mee! Schrijf je in op het Alembicbord.# De boeken voor het tweede trimester zijn binnen. Ophalen dus!

ConcepT

Op 10 december organiseert de LEZIE tussen 13.30-15.30 uur in WB HIV-204 een lezing over Projectmanagement van de Betuweroute. Sprekers zijn: dhr. De Kock (projectleider Betuweroute) en mevr. Oosterhuis (Infraflex).# Ter ere van de uitgave van de nieuwe almanak van ConcepT wordt 17 december een grandioze borrel gehouden! Hierbij wordt de almanak aan alle aanwezige leden uitgedeeld.# Heb je zin om je medestudenten genadeloos neer te schieten? Je kunt je vanaf 7 december inschrijven voor de TAG!# Tenslotte zoekt ConcepT nog nieuwe mensen voor de Introductie- en Ouderdagcommissie.# Kijk voor meer informatie op het ConcepT-bord. ConcepT is verder te bereiken in WB Hal IV kamer 201, tel. 3884; E-mail: [email protected] of kijk op de homepage: http://www.student.utwente.nl/~ConcepT/.

Isaac Newton

Volgende week woensdag is de laatste borrel van 1999. Kom gezellig even het oude jaar uitluiden. # Maart 2000 gaat er een studiereis naar China. Dinsdag 15 en donderdag 17 december in de pauze is er een voorlichting in N105. Kom langs als je interesse hebt.# De Newton-kamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur geopend. Telefoon 053-4892531; e-mail: [email protected]; internet: http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Inter-Actief

Aanstaande dinsdag is de traditionele kerstlunch. Voor f2,50 kun je in de CC-kantine lekker lunchen; het begint om 12:30.# Volgende week donderdag is het eindelijk zo ver! Na veel geklus is de borrelkelder klaar. Het spetterende openingsfeest begint om 17.00 uur. Leden krijgen drie gratis consumpties! Hotdogs, hamburgers en gratis soep zijn verkrijgbaar!# 30 Januari is er een gala! Samen met ConcepT en Arago organiseert Inter-Actief een groot feest met de naam "Walking on the Moon". Kaarten à f60 per paar zijn vanaf14 december verkrijgbaar in de Inter-Actief-kamer. Dus kom maar gauw een kaartje halen zodat je op zoek kunt naar een partner.# Heb je interesse in een leuke functie binnen een commissie van Inter-Actief, bijvoorbeeld in de I/O Vivat-redactie, Systeembeheer of Bata444-race-commissie, neem dan contact op door langs te komen, te bellen (3756) of te mailen ([email protected]).

Communiqué

Volgende week woensdag wordt er een lezing over Imago & Identiteit georganiseerd. Deze dubbellezing vindt plaats tussen 13.45 en 16.00 uur in CC3. Toegang is voor leden: f1 en voor niet-leden f2,50.# Volgende week woensdag is er weer een ISAC-feest. Deze vindt plaats in de Catacombe. Let op de posters in het TWRC-gebouw # Voor meer informatie: Communiqué, TWRC-A223, tel. 053-4894461, [email protected], http://www.wmw.utwente.nl/studiever/communique/.

Abacus

Nog een week en dan hebben we vakantie! Maar eerst nog wat leuke activiteiten natuurlijk.# Woensdagavond (16 december) hebben we het ISAC Christmas party in de Catacombe. Komt allen! Kaartjes zijn in verschillende pauzes af te halen in de kantine.# Donderdag 17 december is de discussie bijeenkomst, gevolgd door een gezellige borrel.# Wil je nog iets leuks organiseren, kom dan eens gezellig langs de Abacuskamer, of spreek Marleen een keer aan.

Stress

Het zijn de laatste weken van het oude jaar, maar Stress is nog volop bezig met haar activiteiten. De India-reis is nu ongeveer anderhalf week op pad en alles gaat daar goed. Ook is het bestuur 2 december gewisseld, dus allemaal nieuwe gezichten in de Stress-kamer. In het nieuwe jaar zal er een nieuwjaarsborrel worden georganiseerd door de borrelcommissie. Datum, plaats en tijd worden nog bekendgemaakt. Volgende week begint de inschrijving voor de workshop van ADL op 21 januari. Ook zullen er in het nieuwe jaar weer commissies van start gaan zoals bijvoorbeeld de almanak- en de introkampcommissie. Heb dus goede voornemens en wordt actief lid bij Stress. Of kom gewoon eens langs bij de Stress-kamer voor een kop koffie, een blikje cola en natuulijk een hoop gezelligheid. Bezoek ook onze homepage http//:www.stress.utwente.nl.

Scintilla

Aanstaande dinsdag gaat Scintilla op excursie naar Lucent Technologies. De inschrijving hiervoor is gesloten. Heb je toch interesse in een excursie, dan bieden we op 20 januari een excursie naar Signaal in Hengelo aan. Inschrijven hiervoor kan via de homepage van Scintilla bij de BINEX-Commissie of later op het infobord in de kantine.# 17 december sluiten Scintilla en Arago het jaar 1998 af met een kerstborrel. Dit heuglijke feit vindt plaats in de Tombe om 16:30.# Het duurde een tijdje, maar vanaf heden is er elke vrijdag een VriMiBo in de Tombe. Wil je ongestressed het weekend ingaan, kom dan langs in de Tombe, open vanaf 16:30.

Arago

De heer Feil zal maandag onze oren doen spitsen als hij de dieslezing van Arago verzorgt. Het onderwerp is meta fysisch en gaat over het raakvlak van geloof en fysica. Vanaf 20.00 uur, in T4, wordt het waarschijnlijk ontzettend interesant.# Ons geluk kan niet op. Woensdag kunnen de fysisch geïntreseerden hun hart ophalen bij verhalen over de modernste vormen van Nano-technologie. Het najaarssymposium begint om 9.00 uur in CC4.# Inschrijven voor dit alles op de bekende plek.# Na deze toespraken zullen de sprekers en luisteraars wel dorst hebben. Gelukkig hebben we donderdag onze kerstborrel.# Vervolgens allen een zeer prettige kerst en jaarwisseling gewenst. Namens het bestuur van Arago, Michiel Wittkampf, voorzitter.

Sport

Trainen bij KRONOS

Je "Need for Speed", is vooral op donderdag te bevredigen. In de atletiektempel van Nederland, het FBK stadion te Hengelo, komen zowel de sprinters als de lange afstanders op dit gebied aan hun trekken. Als basis voor die speed is vandaag de aandacht ook sterk op de techniek gericht. Springers en werpers komen in dit stadion ook geheel tot hun recht. Trainingstijden: ma, krachthonk/sporthal II, 16:30 uur. di, sintelbaan UT, 18:00 uur. wo, sportcentrum, 12:15 uur, 60 min. herstel duurloop. do, FBK-stadion Hengelo, 18:00 uur. za/zo, duurloop. Za. 12 december a.s. de Diesloop, veldloop in het Twents Cross Circuit. Doe mee op, of steek je handen uit de mouwen onder het motto: "Help Bram de winter door"! Informatie: John, 4345; [email protected]

Drienerlose Hockey Club

Nieuwe leden zijn nog altijd welkom, zowel op prestatie- als recreatieniveau. Neem voor informatie contact op met Wouter (4319827) of Frank (4326414), of kom langs tijdens een van de trainingen. Vanaf deze week wordt er ook getraind in de zaal: op vrijdagmiddag van 15:00 tot 17:30 in Sporthal 2. Bezoek ook eens onze website: http://snt.student.utwente.nl/~dhc/.

T.C. Ludica

De banen worden getergd door snijdende poolwinden. Lijnen zijn bedolven onder een dik pak sneeuw. Iedere student rilt op zijn fietsje naar de UT. Tranen bevriezen in ijskristallen. En daar in de verte schijnt een licht. Het is het paviljoen van Ludica. Je bent op weg naar de herdenk-de-laatste-eer-aan-het-paviljoen-bewijzen-avond. De warmte van de gezelligheid omarmt je en sleurt je mee. Voor vragen over anything? Bel Koen: 4895173.

Zeilen bij D.Z. Euros

Maar we doen meer dan zeilen alleen. Onze bootsman Marinus Goedhart geeft op 14 december een lezing over veiligheid bij het klussen. Dit is in de loods bij de Achterhorst, dus kom allen. Geef je even op bij Sjoerd Kuipers (tel. 053-4335079). Natuurlijk word er op dinsdag weer geklust in de loods aan de Achterhorst. Aankomende zaterdag 12 december wordt er vanaf ± 11.00 uur geklust aan de Ebenhaëzer aan het Twentekanaal. Iedereen kan dan een handje komen helpen of gewoon een kijkje nemen. Dit geldt ook voor niet-leden.

Nacht van v.v.Drienerlo

Dit jaar wordt voor de 22 ste keer de Nacht van v.v. Drienerlo gehouden. Dit is een toernooi waarbij allerlei verschillende takken van sport beoefend worden, zoals Basketbal, Voetbal en volleybal, maar ook minder bekende sporten zoals stockey en blindvolleybal. Het toernooi wordt gehouden in de nacht van zaterdag 30 januari op zondag 31 januari en duurt ongeveer van 20.00 tot 5.00 uur. De hele nacht door worden er films gedraaid en is er karoake. Het belooft dus een groot feest te worden. Een team bestaatuit ongeveer 8 personen. Heb je zin om aan dit toernooi mee te doen, geef je dan op d.m.v. een briefje met de volgende gegevens in het postvakje van v.v. Drienerlo op het sportcentrum te deponeren: teamnaam, naam contactpersoon, adres, telefoonnr. en e-mail-adres.

Roeien doe je bij D.R.V. Euros

Nu iedereen zijn kadootjes heeft uitgepakt en zich vol heeft gevreten met pepernoten is het weer tijd voor wat inspanning en dat komt mooi uit want vanavond tijdens het eten zijn de Eerste Euros ErgometerKampioenschappen. Na het eten de kun je dan zien of laten zien hoe er getapt moet worden tijdens de Open Euros Tapkampioenschappen. Als je mee wil doen dan kun je je opgeven bij de de aktiviteitencommissaris (Jan Hendrik tel. 4340537). Zaterdag 12 december is in Amsterdam de Nereus NK indoor roeien, voorheen de ONEK. Dinsdag 15 december is er de laatste mogelijkheid je danskunsten bij te werken zodat je de blits kunt maken op het kerstdiner. Woensdag 16 december is het Kerstdiner, je kan je nog inschrijven op de lijst in de Kwispedoor! Na afloop van het kerstdiner is er een borrel in kerstsfeer in de Kwispedoor.

Menu

WEEK 51

ZATERDAG 12 DECEMBER

Soep van de Dag

***

Kip Bonne Femme

of Boeren Omelet

Paprika saus

ZONDAG 13 DECEMBER

Soep van de Dag

***

Pepersteak - Peper saus

Mexicaanse Groente

Frites of Gekookte aardappelen

MAANDAG 14 DECEMBER

Asperge soep

***

Lasagna Toscana

Roerbak Groente

DINSDAG 15 DECEMBER

Kip Vermicelli soep

***

Boerenkool met

Rookworst of Verse worst

of

Mexicaanse Bonenschotel

met Rijst

WOENSDAG 16 DECEMBER

Mecicaanse Bonen soep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet

of Vleesgerecht - Remoulade saus

Wortelen of Doperwten

Frites of Gekookte aardappelen

DONDERDAG 17 DECEMBER

Champignon soep

***

Schouderfilet - Vlees saus

Rode Kool

Gebakken of Gekookte aardappelen

VRIJDAG 18 DECEMBER

Florida Groente soep

***

Nasi Goreng met

Saté, Omelet en Saté saus

-----------------------

VEGETARISCH

-----------------------

MAANDAG 14 DECEMBER

Asperge soep

***

Kaas Groente schijf - Kaas saus

Broccoli

Gekookte aardappelen

DINSDAG 15 DECEMBER

Groente Vermicelli soep

***

Omelet Foe Yong Hay

Roerbak Groente

Zilvervlies Rijst

WOENSDAG 16 DECEMBER

Mexicaanse Bonen soep

***

Oekraïne Schotel

Soja Burger

Gekookte aardappelen

DONDERDAG 17 DECEMBER

Florida Groente soep

***

Boerenkool - Soja saus

Gebakken Kaasplak

Vrijdag t/m zondag vegetarisch alternatief

verkrijgbaar bij hoofdbuffet.

H A P A A N D E T A P

Maandag 14 t/m 18 december

Vispannetje met rauwkostsalade

BRASSERIEMENU

Maandag 14 dec. + dinsdag 15 dec.

Saltim Bocca

Varkensfiletlapje met

salie en rauwe ham

Risotto

Rauwkostsalade

Aardappelen

Woensdag 16 dec. + donderdag 17 dec.

Spies Onwies

Verse Groente

Rauwkostsalade

Gebakken aardappelen

Oraties

De heer dr. A. van der Veen, benoemd tot hoogleraar Economie van het Ruimtegebruik aan de faculteit der Technologie & Management spreekt een rede uit op donderdag 14 januari 1999 om 16.00 uur in BB2 over 'Paradise Regained': over milieu- en ruimtelijke kwaliteit.

CSR

Afgelopen maandag zat de CSR op de publieke tribune bij de rechtszaak over de keuze van het medezeggenschapsstelsel. Deze rechtszaak was begonnen door de voormalige Universiteitsraad en de SRD, en ging over de gang van zaken rondom de keuze voor het medezeggenschapsstelsel. Op 8 december was er een overlegvergadering met het CvB, waarin de initiatiefvoorstellen van de CSR werden behandeld. O.a. het idee om een parameter op te nemen in het financiële verdeelmodel zodat faculteiten met veel actieve studenten worden gecompenseerd, zodat het activisme beter wordt ondersteund. Daarnaast een voorstel voor het compenseren van HBO activisme in UT verenigingen, op dezelfde wijze als op de UT, maar dan georganiseerd vanuit het HBO. Ontvang je als Facultaire SR nog steeds niet de agenda van onze vergaderingen? Ga dan eens langs bij je faculteitsbureau, want die ontvangen ze van ons. Zit jij niet in een facultaire SR en wil je toch de agenda ontvangen, neem dan contact met ons op. Over een aantal weken organiseert de CSR een voorlichtingsbijeenkomst over de CSR alsmede een lezing over Vluchtelingen opvang op de Campus. Nadere informatie volgt nog. Wil je ons bereiken of opzoeken, dan kun je ons bellen op 4219 of langsgaan op kamer 432 in het BB-gebouw. Dit alles tussen 10:30 en 15:30. Ons email adres is [email protected]

TCW

Zaalwijziging Communicatieve vaardigheden (241202)

Op vrijdag 15 januari 1999 het 1e t/m het 4e uur en op dinsdag 2 februari 1999 het 5e t/m het 8e uur vindt dit vak plaats in TO L102.

Zaalwijziging Methoden en technieken 1 (243201)

Dit vak vindt op woensdag 6 januari 1999 het 5e t/m het 8e uur plaats in TOL102.

Zaalwijziging Methoden en Technieken 1 (243201)

Op vrijdag 15 januari 1999 het 5e t/m het 8e uur vindt dit vak plaats in TO L102.

Deeltoetsen Methoden en Technieken II (168907)

Voor TCW en TO. Voor dit vak vindt er een deeltoets plaats op maandag 11 januari 1999 het 1ste en 2e uur in WB C101, en een deeltoets op vrijdag 26 februari 1999 het 3e en 4e uur in WB C101.

D-voordrachten

Juul Uijttenboogaart over 'Imago-onderzoek Meetkundige Dienst'. Een onderzoek naar het imago van de Meetkundige Dienst, een onderdeel binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat dat zich bezig houdt met informatietechnologie. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor eventueel grootschaliger vervolgonderzoek, 11 december 1998, 16.00 uur, TW B209.

Wouter van Tol over 'In-store Equity Support; a new perspective on in-store marketing communication'. To what extent and how can an in-store communication event with hostesses support desired brand equity and formula-category equity?, 11 december 1998, 16.00 uur. TW/RC C238.

Hertentamen Methoden en technieken III (168908)

Het hertentamen van dit vak vindt plaats op donderdag 28 januari 1999 van 9.00-12.30 uur.

Integrand Twente

We zoeken een student(e) die bij de ING op het hoofdkantoor in Amsterdam een bijdrage wil leveren aan marktanalyses, relaties onderhouden met de districtskantoren, kortom het ondersteunen van de dagelijkse processen. Duur: min. 3 mnd. Ref. B77. Zie alle faculteiten.

Wetenschapswinkel UT

Zie mededeling Algemeen.

Cultuur

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's. Pop : 1.Diversen - Megadance '98 [de grootste commerciële dance-hits]. 2.2 Pac - Greatest Hits [met vier nieuwe nummers]. 3.Diversen - Forbidden Paradise 8: Mystic Swamp [clubtrance-mix-cd]. 4. Diversen - Ocean Of Sound 4: Guitars On Mars [zeer weirde dubbelaar met een gevarieerde stoet, tjsa, gitaarnummers; van surf via filmmuziek tot avant-gardistisch gefreak: fascinerend!]. 5.White Wolf - Hardkornography [eigenzinnige Nederhop]. Jazz : Eric Vloeimans - Bitches and Fairy Tales [Neerlands meest charismatische trompettist; deze plaat nam hij op in de VS met John Taylor, Marc Johnson en Joey Baron]. Blues : Paul Butterfield Blues Band - Anthology: Elektra Years [de heftigste Amerikaanse witte bluesman en ontdekker van gitaargoden Elvin Bishop en Mark Bloomfield]. Wereld : Lhasa - La Llorona [niet zo stijlvaste, maar juist daardoor zo verrassende collaboratie van een Mexicaanse zangeres met een Canadese arrangeur]. Meer informatie: 053-4895222.

FACT

Audentis

Vorige week donderdag zijn er meer dan 60 leden op pad gegaan voor het aids-fonds. Iedereen kwam met koude tenen terug op de kroeg waar warme chocolademelk voor hen klaar stond. Vanavond is het Groenentoneel. De eerstejaars zijn druk bezig om vanavond een spetterende voorstelling te geven voor alle leden, aansluitend willen de eerstejaars voor de feestvreugde er twee fusten in krullen. Volgende week dinsdag organiseert jaarclub Teresjkova het MSN-kerstdiner, iedereen kan met zijn huis, jaarclub, dispuut of ander verband eten op de Sociteit. De kroegavonden worden dit jaar afgesloten, op donderdag, met onze eigen TRAMMELAM Houseband. Zij zullen hun uiterste best doen om het succes van de IK te overtreffen. De Alco is druk bezig en wacht met smart op alle stukjes van de verschillende verbanden. De stukjes kunnen ook ge-emailed worden naar [email protected] Informatie: Sociëteit TRAM, 053-4324357, e-mail: [email protected], Senaat 053-4328384, e-mail: [email protected], www.audentis.nl.

C.S.V. Alpha

Geef je op voor het januariweekend! Dit jaar begeven wij ons naar Nutter (wie kent het niet). Belangstellenden, dit is je kans om nader kennis te maken met de C.S.V. Alpha. Tegen een sterk gereduceerde prijs kun je mee. Het januariweekend is van 8 tot 10 januari.# Op 17 december wordt het Kerstdiner gehouden op het Paalhuis. Vergeet je ook hiervoor niet in te schrijven!# Vandaag is de kopijsluitingsdatum voor de nieuwe Digtus, welke hoogstwaarschijnlijk tijdens het Kerstdiner zal uitkomen. Als je snel bent, kan ook jouw stuk nog geplaatst worden.# Ben je geïnteresseerd? Kom eens langs in sociëteit Flux in de Pakkerij op de Oude Markt 24 (trap naar links, dan helemaal naar boven, voorbij alle herrie, derde verdieping) of bel Johan (4353965) of Lenneke (4311335). Meer informatie op http://surf.to/C.S.V.Alpha/.

A.S.V. Taste

Het lustrum was gaaf. Maar nu wordt het weer eens tijd om wat rustiger aan te doen. Overdag even wat colleges volgen en 's avonds lekker even rustig een biertje drinken in je eigen sociëteit Antigoon. Zoals iedereen weet zijn de inschrijvingen voor het februarikamp weer geopend, dus kom eens langs op een sociëteitsavond om te kijken wat A.S.V. Taste jou te bieden heeft. Natuurlijk blijft voor de leden de mogelijkheid aanwezig om mensen te introduceren. Maak hier dan ook gebruik van en neem je huisgenoten, vrienden of vage bekenden mee om ze kennis te laten maken met A.S.V. Taste. De sociëteit is elke donderdag geopend van 21.00 tot 4.00 uur, elke dinsdag van 21.00 tot 2.00 uur en elke zondag en vrijdag van 22.00 tot 1.00 uur.

AEGEE

Kom vanavond met al je vrienden, huisgenoten en studiegenoten naar het eerstejaarsfeest (met het thema: apres-ski) in Asterion! De band Voor de bakker zal er zijn om het feest compleet te maken. Het feest wordt voorafgegaan door eten om zeven uur in de societeit, geef het nog even door als je mee wilt eten! En, nog net voor de kerstvakantie staat er een Gluhwein feest gepland in Asterion, schrijf dit dus alvast in je agenda!!

International

AIESEC Twente

Op maandag 14 december a.s wordt er bij de Rabobank in Enschede van 14.30 tot ca. 18.30 uur voorlichting gegeven over stages in binnen- en buitenland tijdens de AIESEC-Integrand Dag. Er zullen presentaties plaatsvinden waarna er voldoende gelegenheid is om vragen te stellen aan studenten die via AIESEC of Integrand op stage zijn geweest. Hapjes en drankjes worden aangeboden door Rabobank Enschede. Als je je tijdens deze dag nog opgeeft voor een stage, wordt je uitgenodigd voor de tweede selectieronde op donderdag 7 januari. Als deze procedure afgerond is, wordt je zo snel mogelijk gemachtd aan een leuke opdracht in het buitenland. Heb je vragen of interesse kom dan langs ons kantoor in het BB-gebouw of bel 4893959.# AIESEC Twente zoekt nieuwe bestuursleden! Er komen diverse functies vrij, dus er is vast iets voor jou bij. Zo kun je bijvoorbeeld helpen met organiseren van het Kennismanagementcongres, het ontvangstprogramma voor onze stagiairs opzetten of helpen met het opzetten van een sponsorgroep. Heb je interesse in een uniek jaar met internationale ervaringen, lekker(?) eten bij de Kater en natuurlijk heel veel lol, kom dan langs ons kantoor voor meer informatie.

Monsoon

Dinsdag 15 december organiseert Monsoon een kerstborrel bij de zithoek bij het VOK. De borrel begint om 17:00 uur, en iedereen is van harte welkom. Verder een mededeling voor de sportievelingen onder ons: de inschrijving voor de Batavierenrace is nog steeds open. We hebben nog versterking nodig om deze uitdaging aan te gaan, dus schrijf je in op de inschrijflijst op de deur van de Monsoon kamer, CT 1796. En verder kan je je natuurlijk ook opgeven voor de symposiumcommissie, die binnenkort van start gaat. Dus lijkt het je leuk om veel ervaring op te doen bij het organiseren van

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.