INFO

| Redactie

d.d. 5 november 1998. -Het College van Bestuur heeft in beginsel besloten de inpassingsregels voor nieuwe medewerkers als bedoeld in artikel 4, lid 1 'Loopbaanvorming en Mobiliteit' van de CAO Nederlandse Universiteiten vast te stellen en ter instemming aan het OPUT voor te leggen.

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur

-Het College van Bestuur heeft in beginsel besloten regels vast te stellen inzake de uitkering na overlijden zoals bedoeld in art. 7.6 lid 4 van de CAO Nederlandse Universiteiten, en legt deze ter instemming voor aan het OPUT.

-Het College van Bestuur heeft met instemming van het OPUT besloten de Reorganisatieprocedure & Sociaal Statuut 1998 te verlengen tot de datum van inwerkingtreding van de nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten.

-Het College van Bestuur heeft besloten tot verlenging van de bevoegdverklaring van de Stichting Universiteitsfonds Twente inzake de bijzondere leerstoel "Functionaliteit van het Bewegingsapparaat" bij het BMTI voor een periode van 3 jaar vanaf 1 september 1998. Het College van Bestuur heeft de Stichting verzocht tot herbenoeming over te gaan van de huidige hoogleraar.

-Het College van Bestuur heeft als volgt besloten: 1.Het gebouw de Bastille krijgt primair de bestemming Student Union, USE en DSZ, eventueel aangevuld met andere studentgerichte activiteiten. 2.Derhalve zullen de kookfunctie en restaurantfunctie niet meer in de Bastille kunnen plaatsvinden. 3.Er wordt een werkgroep ingesteld met als opdracht een advies uit te brengen inclusief financiële onderbouwing, over de invulling van de Bastille, alsmede enkele scenario's te ontwikkelen voor een restaurant elders op de campus, en de toekomst van de kookfunctie. 4.De werkgroep wordt als volgt samengesteld: drs. H. Klomp (voorzitter), drs. A. Nimis (secretaris), drs. F.L. Lagendijk, mevr. M.J.F. Schmand, A.V. Schoonheijt, B.J.C.G. Olde Agterhuis, H. Schuppers. 5.De werkgroep wordt verzocht op een zodanig tijdstip haar advies uit te brengen dat het College van Bestuur in staat is nog in 1998 een vervolgbesluit te nemen.

-Het College van Bestuur heeft besloten de verslagen van de bilaterale begrotingsoverlegronde 1999 en de daaruit voortvloeiende nota Afhandeling claims bilateraal begrotingsoverleg 1999 vast te stellen. Deze nota wordt ter informatie gestuurd naar de CoBe.

-Het College van Bestuur heeft besloten tot het instellen van de "Projectgroep M% 30 bezuinigingen" met als opdracht het doen van voorstellen om op basis daarvan tot een uiteindelijke jaarlijkse bezuiniging in de eerste-geldstroom van structureel M% 30 in 2005 te komen.

-Het College heeft de Adviescommissie Onderwijsaanbod verzocht om inzake de aanmelding van de nieuwe opleiding Telematica een advies uit te brengen.

d.d. 12 november 1998

-Het College van Bestuur heeft het reglement van de universitaire commissie voor geschillen medezeggenschap UT 1998 vastgesteld en stuurt het reglement naar de Centrale Gezamenlijke Vergadering ter instemming.

-Het College van Bestuur heeft besloten de ontwerp-Begroting 1999 vast te stellen en te verzenden naar de CGV ter advisering, naar het OPUT, defaculteiten, de onderzoekinstituten en de diensten ter informatie en naar de Raad van Toezicht ter goedkeuring. Het Management Team ontvangt ter advisering uitsluitend de beleidsnota uit het externe deel.

-Het College van Bestuur heeft besloten in te stemmen met de inventarisatie van de fraudeweerbaarheid dienstverlening Universiteit Twente.

-Het College van Bestuur heeft in beginsel besloten:

1.Geen specifiek beleid te formuleren voor hoog opgeleide werklozen. 2.Voor langdurig werklozen op het laagste niveau een inspanningsverplichting voor de UT vast te stellen van 1% van het totale personeelsbestand, zijnde 26 additionele arbeidsplaatsen. 3.De secretaressepool (nu overwegend schoolverlaters) uit te breiden met de doelgroep herintreders en voor deze doelgroep maximaal 5 deeltijd arbeidsplaatsen van minimaal 20 uren per week te creëren (voor 1999 te financieren uit het te verwachten overschot van deze secretaressepool). 4.De dienst P&O op te dragen hem medio 1999 nader te informeren over de voortgang terzake (mede met het oog op de financiering van de kosten voor de jaren 2000 en volgende). 5.Over zijn voornemens overleg te voeren met het OPUT en de COR te informeren. 6.Het OPUT jaarlijks te informeren over de resultaten van het beleid.

-Het College heeft besloten goedkeuring te verlenen aan de benoeming van drs. E.T. Woudstra tot opleidingsdirecteur Toegepaste Communicatiewetenschap.

Promoties

Drs. J. Gulmans (TO) over 'The acquisition of coördinate concepts in nursing education', 3 december, 15.00 uur, BB2.

Ir. W.R.W. Scheinhardt (TW) over 'Markov-modulated and feedback fluid queues', 4 december, 15.00 uur, BB2.

D.W.F. Brilman (CT) over 'Mass transfer and chemical reactos in gas-liquid system', 4 december, 16.45 uur, BB2.

Drs. J.L.J.L. Tijdink (BSK) over 'Issues of personal problematic dept', 10 december, 13.15 uur, BB2.

Ir. G.J. Veldhuis (EL) over 'Bent waveguides as integrated optical devices and mechano-optical switches', 17 december, 13.15 uur, BB2.

Mw. drs. L.M.W. Akkermans (TO) over 'Studies of statistical models for polytomously-scored test items', 17 december, 15.00 uur, BB2.

Ir. J. Wensing (WB) over 'Dynamic behaviour of ball bearings', 17 december, 16.45 uur, BB2.

Ir. V.R. Putti (T&M) over 'As if institutions matter: an assessment of renewable energy technologies in rural India', 18 december, 13.15 uur, BB2.

Mw. drs. L. Visser (TO) over 'The development of motivational communication in distance education support', 18 december, 16.45 uur, BB2.

Alle faculteiten

Solliciteren bij UniPartners

Onder begeleiding van projectmanagers van UniPartners voeren studenten opdrachten uit voor het bedrijfsleven in de regio. Onderwerp en aard van de opdracht verschilt per keer. De rol die de projectmanager speelt in het project is het opstellen van een plan van aanpak en een offerte. Dit wordt na goedkeuring door het bedrijf vervolgd met de begeleiding van de door de projectmanager geselecteerde student. De projectmanager krijgt voor aanvangvan zijn werkzaamheden een interne training. Ben jij minimaal tweedejaars student en heb je het komende jaar tijd om naast je studie ervaring op te doen als projectmanager, kom dan eens informeren naar je mogelijkheden bij UniPartners, WB hal V, kamer 127-c, tel. 053-4893811, [email protected]

Integrand Twente

Integrand Twente bemiddelt tussen bedrijven en studenten voor werkopdrachten, stages en afstudeeropdrachten. Wij zijn continu op zoek naar enthousiaste studenten die tijdens hun studie enige werkervaring willen opdoen binnen hun eigen vakgebied. Onder de kopjes van de verschillende faculteiten vind je enkele voorbeelden van opdrachten die Integrand op dit moment open heeft staan. Heb je interesse in deze of andere opdrachten, kom dan even langs op de Integrand-kamer (Vrijhof, kamer 120. tel. 053-4893909).# Mocht je interesse hebben in een bestuursfunctie bij Integrand, dan ben je natuurlijk ook altijd welkom.

BSK

Afstudeercolloquia

Danielle Hofstra over 'Geweld in Bartje-land?' Een onderzoek naar de achtergronden van geweldsdelicten in Drenthe door jongeren en jong-volwassenen over de jaren 1996 en 1997, 27 november 1998, 14.00 uur, BB-6.

Roger Gelissen over 'Sociale Dominantie Oriëntatie en de toelaatbaarheid van opsporingsmethoden. Attitudes van burgers in een causaal model', 30 november 1998, 15.45 uur, TWRC C-238.

Reorganisatie binnenlands bestuur (178430)

Voor D2/D3 studenten BSK. Op 1 december 1998, 5e en 6e uur wordt het eerste college gehouden. Aansluitend wordt voor de cursisten een Introductiecollege BSCW verzorgd door docent P. Hoogendoorn; locatie TO-L102. Voor het goede verloop van dit vak is het essentieel dat men aan dit BSCW-college deelneemt. Voor cursisten die bij het vak Politicologie en Bestuurlijke Organisatie reeds ervaring opdeden met BSCW (en die dit programma beheersen) is het volgen van dit introductiecollege niet noodzakelijk. Overigens: deelnemers aan dit vak worden verzocht zich per e-mail bij de coördinerend docent op te geven ([email protected]bsk.utwente.nl). Voor nadere inhoudelijke informatie over het vak zie eerdere onderwijsmededelingen.

Veiligheidsstudies BSK voor studenten veiligheidsstudies Criminologie I en II

Voor D2/D3 studenten. Op 17 juni '99 is het 25 jaar geleden dat de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie werd opgericht. De driejaarlijkse congressen die de vereniging organiseert behoren zonder enige twijfel tot de hoogtepunten in haar 25-jarig bestaan. Op deze congressen komen wetenschappelijke onderzoekers en mensen die in de strafrechtspraktijk werkzaam zijn bijeen om de stand van zaken in hun vakgebied op te maken. De vereniging nodigt studenten uit een paper (niet meer dan 8000 woorden) te schrijven. Hoe denken de studenten van nu ofwel de criminologen van morgen over mogelijke ontwikkelingen in hun toekomstig vakgebied? Mogelijke onderwerpen: (vormen van) criminaliteit, criminaliteitspreventie, strafrechtspleging, veiligheidsbeleid, misdaadanalyse politie, Openbaar Ministerie, gevangeniswezen, bestuurlijke aanpak, etc. Gebruik deze gelegenheid om uw ideeën en toekomstvisies te presenteren! (e.e.a. behoeft niet noodzakelijkerwijs wetenschappelijk onderbouwd te zijn). De papers dienen als WP/WORD-bestand en uitgeprint uiterlijk op 1 februari '99 in het bezit te zijn van: Mr. W. Huisman Vakgroep Criminologie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, tel. 020-4446224, fax 020-4446230, e-mail: [email protected] Een commissie onder voorzitterschap van prof.dr. G.J.N. Bruinsma selecteert de bijdragen voor de congresbundel die tijdens het congres aan de VU van Amsterdam wordt uitgereikt. Voor nadere informatie: mr. W. Huisman.

Hertentamen Bouwen (226011)

In het jaarrooster van BSK wordt een verkeerde datum genoemd voor het hertentamen van dit vak in augustus. In plaats van 26 augustus 1999 wordt het hertentamen gehouden op 25 augustus 1999, 's middags.

UniPartners Twente

Academisch Adviesbureau UniPartners Twente kan jou als BSK'er goed gebruiken in onze organisatie. Je kunt bij ons vacante plaatsen als projectmanager en secretaris opvullen of een project bij ons uitvoeren. Ben jij een geboren leider en word jij onze nieuwe voorzitter, of ben jij student met bijvoorbeeld ISO ervaring, dan kunnen wij jou altijd gebruiken. Interesse? Kom langs bij WB hal V, kamer 127-c of bel 4893811, e-mail: [email protected]

Integrand Twente

We zoeken een student(e) BSK die bij de ING zich bezig wil gaan bezighouden met het opzetten van marktanalyses en andere activiteiten. Duur: 4-5 maanden. Ref.B77. Zie ook Alle faculteiten.

EL

BOOZ-EL op 2 december gesloten!

In verband met onze excursie naar de Vestiging Friesland is BOOZ-EL op woensdag 2 december de gehele dag gesloten. Voor dringende zaken kun je terecht bij het faculteitsbureau.

240-uurs opdracht

M.C. van Wijk (Leerstoel NT) over 'Luidsprekersimulatie met de TMS 320C50 DSK', 2 december 1998, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1224.

250-uurs opdracht

S.L. Sindorf & M.R. Visser (Leerstoel NT) over 'Speech Error Correction Using Vocal Tract Modeling', 3 december 1998, 10.30 uur, EL/TN gebouw, zaal 2118.

D-voordracht

O. Mesut (Leerstoel MI) over 'DEM-Generation from Aerial Images by Model-based Bolckmatching', 26 november 1998, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

Integrand Twente

We zoeken een student(e) EL die zich voor een bedrijf in Zevenaar wil bezighouden met het verbeteren van een robotarm of een röntgenmeter. Duur: min. 3 mnd. part-time Ref.688. Zie Alle faculteiten.

INF/BIT

D-voordrachten INF

Mark R. Schravesande over 'Automatische digitalisatie van tabellarische gegevens', 27 november 1998, 15.30 uur, Amphitheater Vestingbar.

Remko M. Wiersma over 'Het koppelen van een workflow management systeem met een FAST applicatie', 27 november 1998, 15.30 uur, INF-L204 (demozaal).

D-voordracht BIT

Jurgen W.N. Schreij over 'Design and Implementation of a Performance Measurement System at the R&D department of Ericsson Rijen', 1 december 1998, 16.00 uur, INF-L204 (demozaal).

Toepassingen van de Speltheorie (152054)

Voor TW, TN, INF/BIT. Zie mededeling TW.

Integrand Twente

We zoeken een BIT-student met interesse op HRM-gebied om een HRM-systeem vorm en inhoud te geven. Duur: 3 maanden, 4 dgn. P/w. Ref.678.# Daarnaast zoeken we een BIT-student die een kwaliteitssysteem m.b.t. milieu-eisen op wil zetten. Duur: min. 3 maanden, 4 dgn. P/w Ref.677. Zie Alle faculteiten.

Afstudeeropdrachten ConcERT

Voor TBK, CT&M, INF/BIT. Zie mededeling TBK/CT&M.

Afstudeeropdracht in de UK (Cambridge)

Voor TBK, INF/BIT. Zie mededeling TBK/CT&M.

EDP-AUDITING (186063)

Voor TBK, INF/BIT. Zie mededeling TBK/CT&M.

TBK/CT&M

Colloquia

Isgar Bos over 'De efficiency van irrigatie in het gebied Torre del Abraham, Spanje', 26 november 1998, 15.45 uur, WB HIV-204.

Marnix de Vries over 'Een methodiek voor strategisch scenarioplanning bij KPN Telecom Repair', 30 november 1998, 15.45 uur, BB4.

G. Dam over 'De afregelprocedure van het SCALWEST-model onder stormvloedomstandigheden', 4 december 1998, 15.45 uur, WB HIV-204.

Erik Tissingh over 'De inpassing van infrastructuur in de omgeving', oftewel 'Een einde aan inpassingsdiscussies en gekke koeietunnels?', 11 december 1998, 13.15 uur, WB HIV-204.

Rob Wijdeveld over 'Multiprojectplanning Scheepswerf Peters B.V. Kampen', 11 december 1998, 15.45 uur, BB5.

J.W. Bakker en S.E.M. Verhoeven over 'Contract documentation for labour-intensive construction', 11 december 1998, 15.45 uur, Maquettezaal, De Boerderij.

Suzanne Weenink over 'Management van Collaborative Engineering', 16 december 1998, 13.00 uur, BB6.

Afstudeeropdrachten ConcERT

Voor TBK, CT&M, INF/BIT. Van de in het vorige UT Nieuws aangekondigdeStudents in ConcERT-bijeenkomst voor studenten die binnenkort gaan afstuderen is een uitreikstuk met openstaande opdrachten af te halen in BB-318. Dus: zoek je een afstudeeropdracht en was je er op 20 november niet bij kom dan even langs!

Afstudeeropdracht bij AVI-Twente

Voor TBK. AVI-Twente is de afvalverbrandingsinstallatie, gevestigd te Hengelo sinds 1997. Het is een bedrijf met high-tech installaties en ook met een innovatieve organisatie. De zes operationele teams werken in rooster van zes weken: gedurende vijf weken in vijf-ploegendienst waarin ze verantwoordelijk zijn voor de bediening van de installaties en daarna een week in dagdienst waarin ze verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de installaties. Nu zijn er in de aansturing van deze zes operationele teams (begonnen onder de noemer van zelfsturende teams) enkele moeilijkheden gerezen. Een van de moeilijkheden ligt in de gevoelige verhouding tussen doelstellingen en prestaties op groepsniveau en op individueel niveau (zich niet aangesproken voelen, verschuilen achter de groep; maar ook moeite van het management om hiermee om te gaan). Opdracht is om een meetsysteem te ontwikkelen waarmee de verhouding tussen individuele en groepsdoelstellingen inzichtelijk gemaakt kan worden. Wanneer: per 1 januari 1999 (of zo spoedig mogelijk daarna). Contactpersoon: dr.ir. J. de Leede (BB 302, tel.3648).

Wijziging College Produktiemanagement II (181062)

Voor TBK D2. Op donderdag 10 december a.s. VERVALT het college voor Produktiemanagement II. Er is daarom een college bijgepland op donderdag 21 januari a.s., het 1e en 2e uur in BB2.

Wijziging college Ontwerpen van mens-machine (186354)

Voor TBK D2, I-stroom. In tegenstelling tot hetgeen er op het rooster vermeld staat is er op maandag 30 november a.s. GÉÉN avondzitting voor het Hoorcollege Ontwerpen van mens-machine interactie. Het college wordt vanaf maandag 30 november a.s. gegeven op maandag het 5e t/m 8e uur in de Demozaal INF L204.

Zaalwijziging ID-blok D2 Waterhuishouding en Milieu (224330)

Voor CT&M. Het college voor het ID-blok D2 Wh&M op dinsdag 1 december a.s., het 3e + 4e uur, vindt plaats in WB HV112 i.p.v. in WB HIV206.

Verkeersbouwkunde (222040)

Voor CT&M. Op maandag 7 december a.s., het 5e + 6e uur, vindt er een bespreking plaats van de eindresultaten van het vak Verkeersbouwkunde (222040) in BB-7.

BOZ TBK gesloten

Bureau Onderwijszaken TBK is gesloten van maandag 21 december 1998 t/m vrijdag 1 januari 1999.

Afstudeeropdracht in de UK (Cambridge)

Voor TBK, INF/BIT. Kennismanagement in R&D lab. Heb je de RD&E Management differentiatie (TBK) of - discipline (BIT) gekozen en zoek je voor begin volgend jaar een afstudeeropdracht in het buitenland dan is dit je kans! Voor een goed het engels (in woord en geschrift) beheersende afstudeerder is er een mogelijkheid om een afstudeeropdracht te doen op het gebied van kennismanagement (KM) in een R&D lab: het National Institute of Agricultural Botany (NIAB) te Cambridge, UK. De voorlopige omschrijving van deopdracht door de opdracht gever (dr James Reeves, Research and Technology Director) luidt als volgt: "Implementation of KM at NIAB. The student would be required to become familiar with NIAB and make a study which gave recommendations for the specification of a KM system for NIAB. What is required, how it could be managed, methods of monitoring and assessment. It might also include recommendations for how to implement such a system. We want to move quickly so we need someone good and who is fluent in English. There may be opportunities for follow up study to assess how things are working and could be improved." Inlichtingen bij Petra de Weerd-Nederhof; BB 435; tel. 3499; [email protected]

Hoorcolleges Ontwerp van technologie en arbeid verplaatst (184171)

Voor TBK D3. Gedurende het gehele tweede trimester worden de hoorcolleges voor dit vak niet op de maandag gegeven maar op: vrijdag, het 5e en 6e uur in CT3520.

Inschrijving Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor TBK, WB, TW. VOOR TBK D2 L-stroom, TW, WB. Dit betreft een verplicht vak voor alle TBK-L studenten (m.u.z. diegenen die reeds het oude vak Discrete Simulatie (182004) hebben afgerond). Voor dit vak geldt een verplichte inschrijving. Heeft men zich niet ingeschreven dan is men uitgesloten van deelname aan het vak in het collegejaar 1998/1999 (er worden dus geen wachtlijsten etc. bijgehouden). Inschrijving voor dit vak is mogelijk van 1 t/m 25 februari 1999. Inschrijving dient te geschieden bij BOZ-TBK. Gelet op de practicumopzet, waarbij in tweetallen wordt gewerkt, dient men zich als tweetal aan te melden. Met nadruk wordt er verder op gewezen dat het vak slechts eenmaal per jaar wordt aangeboden. Voor het seizoen 1998/1999 betekent dit dat afronding van het vak alleen mogelijk is tijdens het derde trimester. Extra herhaalmogelijkheden voor toets en practicumonderdelen zijn hiertoe in dit trimester opgenomen. Voor de toets welke deel uitmaakt van het vak geldt dat men zich net als bij tentamens of examens tijdig dient in te schrijven bij BOZ (inschrijving hiervoor staat dus los van eerdergenoemde inschrijving voor het vak).

Bureau Onderwijszaken CT&M gesloten

Op vrijdag 27 november a.s. is BOZ CT&M gesloten. In dringende gevallen kun je die dag contact opnemen met BOZ TBK, tel. 4893516, BB-309.

Boek ISO (186358)

Voor TBK D2, I-stroom. Het onderstaande boek wordt vanaf 1 januari 1999 verplicht gesteld voor het vak Integrale Systeemontwikkeling (186358): Kotonya and Sommerville (1998), "Requirements Engineering", uitgever: John Wiley & Sons Ltd., ISBN: 0471972088.

Internationaal Management (188048, nieuw)

Voor TBK. Op woensdag 2 december, 3e en 4e uur, wordt in BB 4 een voorlichting gehouden voor dit vak. Dit vak is een verplicht onderdeel voor D2/D3 studenten van het nieuwe curriculum. Het vak wordt aangeboden in de vorm van begeleide zelfstudie. Dit betekent dat, afgezien van bovenstaande voorlichting, er geen hoor- of werkcolleges zijn. Afronding van het vak vindt plaats middels drie opdrachten, die af te halen zijn bij het secretariaat van de VOK (CT 1809). Voor meer informatie over dit vak kan contact opgenomen worden met Mirjam Walbeek, tel. 3534, CT 1805.

Bedrijfsvoering in niet-westerse landen (188007)

Voor TBK. Op woensdag 9 december (3e/4e uur, BB4) zal het eerste collegegegeven worden. Bovengenoemd vak wordt aangeboden voor begeleide zelfstudie, maar daarnaast wordt een viertal colleges gegeven. Voor meer informatie over dit vak kan contact opgenomen worden met Mirjam Walbeek, tel. 3534, CT 1805.

Internationale Stage (180066)

Voor TBK. Werkervaring opdoen in het buitenland? Ga dan nu op stage met IAESTE. Zij organiseren betaalde stages in heel de wereld en zorgen voor opvang ter plaatse. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 30 november a.s. Meer informatie: Frank van den Berg, stagecoördinator TBK, kamer BB 306, tel. 4893522, email: [email protected]

Case Studies Bedrijfskundige Modelbouw (182003)

Voor TBK D2, L-stroom. Studenten opgelet: bovengenoemd vak wordt in tegenstelling tot voorgaande jaren niet in het derde, maar in het tweede trimester afgenomen. Aangezien dit vak in het nieuwe curriculum waarschijnlijk zal vervallen, is deze mededeling met name gericht op studenten die nog het oude curriculum volgen. De inschrijving voor het vak zal plaatsvinden tijdens het eerste college op vrijdag 4 december in zaal CT 1349. Eventueel eerder inschrijven kan bij het vakgroepsecretariaat (BB 319), bij voorkeur in groepjes van twee personen.

Projecten bij UniPartners Twente

Wij zoeken TBK/CT&M studenten. 1)Een facilitair bedrijf in de buurt wil een helpdesk opzetten waar klanten centraal geholpen kunnen worden. Voor het opzetten hiervan moet een inventarisatie gemaakt worden van de verscheidene meningen en ideeën van de direct betrokkenen. Deze informatie kan middels interviews ingewonnen worden en moet leiden tot een plan van aanpak voor de totstandkoming van de helpdesk. Duur: ca. 60 uur (à f25). 2)Een klein bedrijf in Enschede heeft een project voor twee studenten. Het bedrijf wil het ISO certificaat behalen, waarvoor een kwaliteitshandboek geschreven dient te worden. Vergoeding: f2100 p.p. Zie Alle faculteiten.

EDP-AUDITING (186063)

Voor TBK, INF/BIT. In het tweede trimester zal voor doctoraal-studenten BIT en TBK het vak EDP-AUDITIng worden aangeboden. In de tweede collegeweek begint de collegecyclus op maandagavond. Op maandag 30 november zal een inleidend voorlichtend college worden verzorgd om 15.45 uur in BB 400.

Integrand Twente

Schrijf je nu in voor de IT Management Seminar van Proctor & Gamble in ISTANBUL, TURKIJE! Meer info op de Integrand kamer.# Verder zoeken we: 1)een student met interesse op HRM-gebied om een HRM-systeem vorm en inhoud te geven. Duur: 3 mnd, 4 dgn. P/w. Ref.678. 2)een student die een kwaliteitssysteem m.b.t. milieu-eisen op wil zetten. Duur: min. 3 mnd, 4 dgn. P/w Ref.677. 3)een student(e) TBK die voor een high-tech bedrijf in Huizen een handboek wil ontwerpen voor integrale ontwerprocessen in de bouw.Duur: 6 mnd. Ref.676. Zie Alle faculteiten.

TN

Dynamica van nietlineaire systemen: Chaos (141131)

Voor TN, TW, WB. De eerste bijeenkomst van dit college (code 141131, voorheen 141104) door dr. J.P. van der Weele, zal plaatsvinden op maandag 7december a.s. om 13.45 uur, in kamer EL/TN 10160. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Voor alle duidelijkeheid zij erop gewezen dat dit vak onafhankelijk van alle andere keuzecolleges (dus ook van het college 'Dynamica nietlineaire systemen: Solitonen') te volgen is.

Numerieke wiskunde en programmeermethoden (154021)

Zij die dit vak willen volgen moeten zich inschrijven voor het bijbehorende practicum tijdens het eerste hoorcollege op maandag 30 november, 8.30 uur, in TW-A101.

CS Computational Materials Science (141300)

Degenen die belangstelling hebben voor dit vak worden verzocht zich op maandag 30 november a.s. om 14.00 uur te melden bij de docent prof.dr. P.J. Kelly, EL/TN 10268.

Lichtverstrooiing en -spectroscopie (144007)

Voor belangstellenden voor dit college (docent F.F.M. de Mul): een inleidende bespreking (voor nadere afspraken) zal worden gehouden op woensdag 2 december, om 12.45 u, op de practicumzaal, EL/TN vloer 4.

D-voordrachten

René Scholte over 'A beamtelescope for high-precisoin tracking', vrijdag 4 december 1998, 14.00 uur, BB6.

Micha Mulder over 'Stroomverdelingen in het hoofd', dinsdag 8 december 1998, 11.00 uur, BB6.

Rectificatie : Harm Delil over 'High-Tc flux transformers and SQUID sensors', woensdag 9 december 1998, 14.30 uur in BB6.

Toepassingen van de Speltheorie (152054)

Voor TW, TN, INF/BIT. Zie mededeling TW.

TO

Plenaire werkcolleges OKT-1

De plenaire werkcolleges op dinsdag 1 en dinsdag 15 december a.s. van de cursus OKT-1 module 2 door docent Jan Gulmans in L209 vervallen. Hiervoor in de plaats komt een overleg tussen de samengestelde groepen 1 t/m 14 met de docent op de bovengenoemde data. Hierbij worden de groepen verzocht contact op te nemen met Jan Gulmans (kamer H217, tel.nr. 3575) voor het maken van een afspraak voor overleg op de data 1 of 15 december a.s.

Deeltijd herkansing OKT 1, mod. 1 (195601,1)

Uitsluitend voor deeltijdstudenten vindt een herkansing plaats op vrijdag 11 december a.s., het 7e en 8e uur (15.45-17.25 uur). Locatie: L216. Intekenen via TAST.

D1 roosterwijzigingen d.d. 30-11-1998

Op verzoek van de studenten zijn de volgende tijden van de colleges gewijzigd: 196018-Psychometrie, van 7e en 8e uur naar 1e en 2e uur in zaal L216; 193519-Multimedia programmeren, 5e en 6e uur naar 3e en 4e uur in CC4.

Integrand Twente

We zoeken voor een bedrijf in Enschede een student(e) die zich wil gaanbezig houden met het ontwerpen van een flexibel, modulair leersysteem t.b.v. het functiegericht opleiden van LBO/MBO-medewerkers. Het is 3 maanden parttime en een hoge vergoeding. Ref.680. Zie Alle faculteiten.

TW

Wiskundig modelleren III (150528)

In verband met een dubbele verroostering van de docent wordt het hoorcollege van dinsdag 23 februari 1999 verplaatst van het 5e+6e uur naar het 7e+8e uur. De zaal blijft TW-A 116.

Toepassingen van de Speltheorie (152054)

Voor TW, TN, INF/BIT. In het tweede trimester a.s. zal dit hoorcollege worden verzorgd (in principe 2 uur per week). Studenten die serieuze belangstelling hebben om dit vak te volgen, worden verzocht zich zo spoedig mogelijk aan te melden, telefonisch of per e-mail, bij de docent. Kamer TW-B 127; tel. 4893938 b.g.g. 4893402. Opgave van deelname is uiterst wenselijk vanwege de organisatie van dit vak. De eerste bijeenkomst is op donderdag 3 december 5+6 in HL 208 (tussen INF en CC in).

Dynamica van nietlineaire systemen: Chaos (141131)

Voor TN, TW, WB. Zie mededeling TN.

Inschrijving Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor TBK, WB, TW. VOOR TBK D2 L-stroom, TW, WB. Zie mededeling TBK/CT&M.

WB

Afstudeercolloquium

E. Evers (ThW) over 'Stroming, verbranding en warmte-overdracht in de OP-16 gasturbine verbrandingskamer', 3 december 1998, 14.00 uur, WB N.105.

Dynamica van nietlineaire systemen: Chaos (141131)

Voor TN, TW, WB. Zie mededeling TN.

Inschrijving Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor TBK, WB, TW. VOOR TBK D2 L-stroom, TW, WB. Zie mededeling TBK/CT&M.

Zaalwijziging Kunststoffen, constr. & eigenschappen (112111)

Voor WB D1-studenten. Bovengenoemd hoorcollege, verroosterd op woensdag het 3/4e uur, wordt op woensdag 2 december 1998 verplaatst van zaal WB C.101 naar zaal CC.3.

WWTS

Sluiting Bureau Onderwijszaken W&M/WWTS

Bureau Onderwijszaken W&M/WWTS is i.v.m. vakantie gesloten vanaf maandag 21 december tot en met donderdag 31 december a.s.

SPE

voor discussies over kennis en ETHIEK - moderne FILOSOFIE - kritische ECONOMIE - allerlei RELIGIES - je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Discussiegroepen Friedrich Nietzsche - provocerende teksten van de filosoof met de hamer - dinsdag 1 december, 20.30 - 22.30 uur, Vrijhof 201. De taal van het verhaal - over ontstaan en verstaan van bijbelse literatuur - woensdag 2 december, 19.30 - 21.00 uur, Vrijhof 201.

Filosofie maar dan leuk - gesprekken met filosofen van vandaag en gisteren - donderdag 3 december, 19.30 - 21.00 uur, Vrijhof 201.

HoBiHe - als je valt op iemand van hetzelfde geslacht als jij - info: SPE-UT

Meditatie ZEN- meditatie - Concentratie - verruiming van je geest - zelfkennis. Iedere donderdag onder deskundige begeleiding - 16.00 uur SPE-HE en 20.00 uur SPE-UT.

VESPER- viering - stilte, gebeden, meditatief. Iedere donderdag van 17.30 - 18.00 uur - Stiltecentrum Vrijhof - tegenover kamer 205.

Viering en in november. Iedere zondagochtend, UT-Vrijhof-Audiozaal-10.30 uur. Eerste advent: 29 november - Jesaja 6 - De roeping van een profeet - vg: Hélène van den Bemt

Informatie SPE-UT: 053 4892369 - Vrijhof 203 - Pb 217 - 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4871927 - Pb 70.000 - Hengelosestraat 100 - 7500 KB Enschede.

SRD

SCHOENZET-ACTIE!!! Op donderdag 3 december kun je bij de SRD je schoen zetten en op vrijdag 4 december kun je hem weer op halen. Als je zoet bent geweest dan krijg je vast wat lekkers.# De MUB-rechtzaak van de SRD tegen het CvB dient op 7 december om 11.00 uur in Almelo. Komt allen naar Almelo.# Op het SRD kantoor kun je nog steeds de brief op komen halen die de Activisme werkgroep aan het beleidsbureau van het CvB heeft gestuurd. Deze brief bevat oplossingen voor het UT Nieuws.# Als je problemen hebt met docenten van je faculteit, als je huurbaas je plotseling vertelt dat je je kamer moet verlaten of de IBG je wijzigingen niet wil overnemen kun je naar de SRD komen om je probleem op te lossen.# De studentenvakbond SRD is dagelijk bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur. Ons kantoor zit in de Vrijhof tussen de CSA en de Centrale Bibliotheek. Aan onze balie verkopen wij diverse derde wereld produkten en vakwerkgidsen. Alle formulieren en informatiefolders van de IBG zijn gratis op te halen bij de SRD.

HoBiHe

Op 9 december heeft heel HoBiHe een gezellig Kerstdiner bij een nader te bepalen café in Enschede. Zin om mee te eten? Bel of mail onderstaande personen!# Zin om te praten over homoseksualiteit, coming-out, liefde, relaties, huisgenoten, etc.? HoBiHe in SPE praat ongeveer eens per maand steeds over een ander thema. Voor meer info, bel of mail Helene: 053-4345107, [email protected]# Ben jij ook al bi en wil je kennis maken met andere bi's? Bel of mail met onderstaande personen voor meer informatie over of opgave voor de bi-groep!# Zin in films met een roze tintje en boeken in dito kleur? Het film- en boekengroepje komt spoedig weer bijeen! Bel ons!# Voor meer informatie: Lisette: 053-4350090 of Ivor: 053-4349795. Mailen kun je altijd naar het tijdelijk VERANDERDE E-MAILADRES: [email protected] Alle mail en telefoontjes worden vertrouwelijk behandeld.# HoBiHe is de homo-emancipatiewerkgroep van de SRD.

Diversen

Studium Generale

In de cyclus 'Het nut van genieten' komt op 1 december dr. Paul Voestermans, universitair hoofddocent cultuurpsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen naar Enschede. De titel van zijn lezing luidt; 'De paradox van het genieten: Pas oefening baart kunst'. Volgens Voestermans heeft genot baat bij opperste verfijning en oefening. De spreker is van mening dat het moderne westen kraak noch smaak biedt als het gaat om de openbaarheid van lichamelijk genot. De avond begint om 19.30 uur in het Amphitheater van de Vrijhof en de toegang is gratis.

RSK

Op donderdag 3 december is er weer een Open Maaltijd. Deze warme, gratis maaltijd, georganiseerd door de christelijke studentenvereniging RSK, biedt goede mogelijkheden om eens vrijblijvend te spreken met de leden. De maaltijd begint om 17.45 uur in het Heelal, Jupiterstraat 29 in Enschede. Wil je nog meer weten? Bel dan Tony, tel. 053-4335952. Interesse? Kom ook!

KIvI

Op dinsdag 8 december a.s. organiseert KIvI Afdeling Jonge Leden Oost een excursie (van 13.15-16.45 uur) naar het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), Voorsterweg 31 in Marknesse (N.O. Polder). Het NLR doet onderzoek voor industrie en gebruikers op het gebied van lucht- en ruimtevaart. De excursie bestaat uit een videopresentatie en rondleiding. Tijdens de rondleiding wordt o.a. een bezoek gebracht aan de afdeling Constructies en Materialen, waar een overzicht wordt gegeven van ontwerp- en gebruikersaspecten in vlieg- en ruimtevaartuigen. Tevens staat een bezoek aan de afdeling Ruimtevaart op het programma, waar in het thermisch laboratorium wordt getoond aan welke strenge testen ruimtevaartcomponenten worden onderworpen. Indien mogelijk wordt ook nog de grootste windtunnel van Europa bezocht, hierin onderzoekt men m.b.v. (schaal)modellen de aërodynamische eigenschappen van toekomstige vlieg- en voertuigen. Kosten: geen (wel reiskosten). Aanmelding (voor 4 december): Elfride Dijkstra, [email protected], tel. 053-4894097 of ir. Johannes van Es, tel. 038-4528453. Woensdag 2 december 17.00-21.15 uur: Avondsymposium 'Imago van Techniek & Technologie', Vrijhof.

Nive-JMC

Nive-JMC organiseert 9 en 16 december een training effectief presenteren. Spreken in het openbaar gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Niet alleen wanneer het gaat om het toespreken van een vergadering of een congres, ook een gelegenheidsspeech voor bekenden is vaak een groot probleem. En dat terwijl overdracht van informatie vooral mondeling gebeurt. De doelen van de training zijn presentaties geven, je spreekangst analyseren, irrationele belemmeringen creatief oplossen en gebruik maken van lichaamstaal. De kosten van deze training, die voor het bedrijfsleven f1575 kost, zijn f60. Verder zoeken we nog mensen om het Nive-JMC congres van november 1999 te organiseren. Voor meer informatie: kamer 204 (Vrijhof) op ma/di/wo van 12.30-16.00 uur, tel. 053-4894020, e-mail: Error! Bookmark not defined., of kijk op onze homepage Error! Bookmark not defined.

BIOS & USE

Studentondernemers opgelet! Meeting met spreker over belastingen. De volgende bijeenkomst van het BIOS was op dinsdag 1 december gepland, maar is nu verschoven naar 3 december om 20.00 uur in vergadercentrum Logica (Campuslaan 60). BIOS verzorgt dit i.s.m. de University Student Enterprise (USE). Met welk belasting aspecten heb je te maken als je een onderneming heb, en wat kun je er mee doen? Meneer van het Reve van de Belastingdienst kan je er alles over vertellen! Alle studentondernemers en mensen die een onderneming willen starten zijn uitgenodigd! De toegang is gratis. Het B.I.O.S.-initiatief staat voor een overleg tussen Ondernemende Studenten op het gebied van de BedrijfsInformatica. Studenten die op dit gebied naast de studie ervaring op willen doen met een eigen bedrijf en daarover kennis en ervaring willen uitwisselen zitten bij het BIOS goed. Meer informatie: http://bios.enschede.com/ of bel Brend van Hunen, tel. 053-4347255. Meer informatie over USE: [email protected]

Amnesty International

Wil je thuis in je eigen tijd brieven schrijven voor gevangenen, sluit je dan aan bij onze thuisschrijfmap. Dan krijg je brieven thuisgestuurd met informatie over de gavangene(n) en de situatie. Ook kun je je aansluiten bij onze mailinglist. Lijkt dit je wat, of wil je meer informatie, bel dan met Wouter, tel. 053-4303703.

Studieverenigingen

Inter-Actief

De tentamenweken zitten er bijna op. Dinsdag is er om 17.00 uur de Sinterklaasborrel. Na deze borrel kun je vast met frisse moed aan het tweede trimester beginnen!# Morgen zijn de Techniek Bedrijven '98 in de Jaarbeurs in Utrecht.# Op 17 december is er een spetterend feest: dan wordt namelijk de Inter-Actief BORRELKELDER geopend!! Mis het niet!!# Zin om iets leuks te doen naast je studie? Inter-Actief zoekt nog mensen voor het organiseren van de Ouderdagen, het Inter-Actief Bata444-team en voor het verbeteren en uitbreiden van de website www.inter-actief.net. Interesse? Kom langs, bel 3756 of mail naar [email protected]

Communiqué

Volgende week vindt de boekenverkoop plaats in TWRC-A225 tussen 12.30-13.30 uur. Voor P-fase op 30 november, voor D1-fase op 1 december en voor D2/D3-fase op 2 december. De vrije verkoop is op 8 december.# 16 December vindt er een dubbellezing plaats over Imago & Identiteit, let op de posters.# In het weekend van 27 februari vindt er weer een ISAAC-trip plaats, dit maal naar Kopenhagen. Schrijf je nu in op het mededelingenbord bij Communiqué.# 1 December is er vanaf 16.30 uur een Sinterklaasborrel in Kleintje VB, komt allen!# Voor meer informatie: tel. 053-4894461, kamer TWRC-A223, [email protected], http://www.wmw.utwente.nl/studiever/communique/.

ConcepT

Heb je zin om een paar WB-ers neer te schieten? Verdedig de eer van ConcepT en ga 30 november mee om te Lasergamen en te Poolen!# ConcepT zoekt nog nieuwe mensen voor de Introductie- en Ouderdagcommissie en nieuwe betonkanobouwers.# Op 3 december is er weer een gezellige ConcepT-borrel!# Het enige echte te gekke ConcepT-feest heeft dit jaar als thema 'Movieworld' enwordt op 8 december in de Kapsalon gehouden. Kaarten in de voorverkoop kosten maar f2,50.# Kijk voor meer informatie op het ConcepT-bord. ConcepT is verder te bereiken in WB Hal IV kamer 201, tel. 3884; e-mail: [email protected] of kijk op de vernieuwde homepage: http://www.student.utwente.nl/~ConcepT/.

Arago

Ten eerste: Arago organiseert, i.s.m. vier andere studieverenigingen, weer een leuk en goedkoop weekendreisje. Deze 'ISAAC-trip' gaat naar Kopenhagen en is in het weekend van vrijdag 26 februari 1999. Wees er nu snel bij, want de kaarten gingen vorig jaar erg hard.# Volgende week: Dinsdag 1 december presenteert de Raman om 17.00 uur haar naverslag onder genot van een borreltje.# Alle eerstejaars kunnen zich op woensdag, samen met enkele verenigingsteams, uitleven op de eerstejaarssportmiddag. Trek je winnaars shirt aan voor dit bijzonder 'sportieve' evenement.# Donderdag borrelen we samen met de sint. Bijzonder vermakelijke verhalen en erg smakelijke hapjes en drankjes zullen weer de ronde doen.# Vrijdag sluit de BRAK de week af met de eerste vrimibo in de Tombe! # Overigens, de dieslezing is verschoven naar maandag 14 december.

Ideefiks

Woef, genoeg gehad van al je tentamens. Morgen (vrijdag) is er een borrel om 17:00 in de kantine van het TW-gebouw. Je kunt hier tevens praten met afgestudeerde WWTS-ers.# Er zijn nog plaatsen vrij in ons wijsgerig Bata-team. Er hangt een inschrijflijst bij onze kamer.# Bezoek eens onze homepage voor de agenda van de komende tijd. -www.wmw.utwente.nl/ideefiks- binnenkort ook met de foto's van het introweekend. # Op woensdagavond 2 december organiseert Ideefiks ism. KIvI een avondsymposium met als thema: Imago van Techniek & Technologie. Deelname is gratis, kijk in je postvakje voor de folder of kom langs. # Een lik van Ideefiks.

Isaac Newton

Op 3 december is er een excursie naar Rotor en Bihca. Voor informatie en inschrijflijsten over deze high-tech bedrijven, zie het Newton-bord.# Schrijf je nu in voor de tweedaagse excursie naar Esso. Kosten: f5 (incl. overnachting).# Wordt jij ook wel eens wakker met de onbedwingbare neiging een CT & emmer neer te schieten? Schrijf je dan nu in voor het laserquesten en poolen tegen ConcepT op 30 november.# Woensdag 9 december vindt het Newton-feest plaats. Deze avond krijg je bij binnenkomst een gratis glas NEWTON-BIER!# Er zijn nog steeds mensen die hun schoen niet hebben gezet! Tot 4 december heb je de tijd om het goed te maken met de oude man.# Altijd al een keer willen leren lassen, draaien, boren of frezen? Schrijf je dan nu in voor één van de practische cursussen van zes avonden die begin '99 worden gegeven.# Vanmiddag is er een borrel in onze eigen kelder.# De Newton-kamer (WB Z-103) is elke dag open van 10.00-16.00 uur, tel. 053-4892531; e-mail: [email protected]; internet: http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Scintilla

Onze BINnenlandse EXcursie commissie heeft een excursie op 15 december georganiseerd naar Lucent Technologies in Huizen. Dit bedrijf is gespecialiseerd op het gebied van telecommunicatie. Inschrijven hiervoor kan in de kantine van EL/tn.# 2 December organiseert KIvI een avondsymposium over "Imago van Techniek & Technologie".# De goedheiligman is al enige tijd in ons land. Dinsdag 1 december komt hij dan ook langs Scintilla en zal hij daar zijn grote boek open doen. Alle studenten van elektrotechniek zijnhierbij van harte uitgenodigd. Tevens zullen er voor alle actievelingen ook commissie foto's gemaakt worden.# Wil je je stress kwijt van de afgelopen tentamens kom dan even langs in de Scintillakamer om een lekker bakje koffie mee te pakken.

Alembic

De commissieleden van het afgelopen jaar kunnen, voor zover zij dat nog niet gedaan hebben, nog steeds hun fles wijn komen ophalen op de Alembic-kamer.# Als je niet met je foto in het jaarboek wil verschijnen, dan kan je dit doorgeven op de Alembickamer.# 3 december is de traditionele sinterklaasborrel. Het belooft errug leuk te worden.# Willen degenen die nog een stukje voor het jaarboek moeten inleveren dit zo snel mogelijk doen? Dan kan de commissie verder met het samenstellen van het jabo '98.# Binnenkort wordt de expositie in de gang naar 2520 verzorgd door de AKI. De tentoongestelde werken zullen tweewekelijks wisselen.# Dinsdag 1 december zal de eerste commentaar(t)middag plaatsvinden. Hier kun je ei kwijt bij het bestuur over dingen die jij graag vernieuwd of veranderd wil zien binnen Alembic, onder het genot van een heerlijk stukje taart. De komende commentaar(t)middag begint om 12.30 uur in de borrelkelder en is bedoeld voor tweedejaars. Ook voor de overige jaren zullen binnenkort commentaar(t)middagen of -ochtenden volgen.

Sirius

In week 49 is het zover: De grote boekenverkopen zijn er weer in de middagpauzes (12.30-13.30) op: maandag 30 nov. in B-102: Boekenverkoop P; dinsdag 1 dec. in C-124: Boekenverkoop D1; woensdag 2 dec. in B-103: Boekenverkoop D2/D3. Donderdag is er een boekenverkoop in B-103 voor iedereen. Denk aan de borrel a.s. woensdag 2 december in de Kikkker. Je bent van harte welkom vanaf 21.00 uur aan de Stadsgravenstraat 17.

Sport

Sportraad

Heb jij verstand van sport? Wil je verantwoordelijkheid? Hou je van gezelligheid en wil je nog meer van dit alles? Kom dan in de Sportraad! In maart komt de functie van vice-voorzitter vrij bij de Sportraad. Na dit een half jaar gedaan te hebben word je voorzitter! Lijkt jou deze mooie taak wat, kom dan naar de voorlichtingsavond op dinsdag 8 december a.s., 20.00 uur in vergaderzaal A (deze is te vinden in het Sportcentrum). Meer informatie? Bel: 053-4891144, email: [email protected] of kom een keer naar de Sportraadkamer. Tot dan!

BSV de Stoottroepen

Speel jij wel eens biljart of snooker en vind je dat eigelijk toch best wel leuk? Dan moet je echt eens langs komen bij onze tafels op de campus. In de Bastille staan twee snookertafels waar je op dinsdagavond kennis kunt maken met de snookerkant van onze vereniging. Vind je het maar niets dat die ballen altijd van tafel verdwijnen, dan kun je terecht in het sportcentrum. Op woensdagavond houden we vanaf 20.00 uur open huis voor alle biljartgenteresseerden. Je moet dan in het biljarthok zijn, dit hok ligt achter het fitnesslokaal rechts van de ingang. Enig niveau is niet vereist!# Voor de leden: woensdagavond 2 december is het sinterklaastoernooi van snooker. Schrijf je nu in bij de snookertafel of in het biljarthok. Kosten: f7,50. Meer informatie: Joris, tel. 4895041 of Rob, tel. 4895046.

Trainen bij KRONOS

De eerste buitentraining van de week is de dinsdagavondtraining. De sprinters en technici werken op dinsdag aan hun kracht en uithoudingsvermogen d.m.v. trappenlopen, sprongoefeningen en tempoloopjes. Intervaltraining op de baan en bosloopjes staan op het programma voor de midden- en langeafstandslopers. Dit om hun snelheid en duurvermogen te verhogen. Trainingstijden: ma, krachthonk/sporthal II, 16:30 uur; di, sintelbaan UT, 18:00 uur; wo, sportcentrum, 12:15 uur, 60 min. herstel duurloop; do, FBK-stadion Hengelo, 18:00 uur; za/zo, duurloop. Dit weekend verenigingsweekend, volgende week dinsdag na de training sinterklaasfeest! Informatie: [email protected]

Nederlands Studenten Korfbal Kampioenschap

Op 28 december 1998 worden in Zwolle de voorrondes gehouden van het Nederlands Studenten Korfbal Kampioenschap. Studeer je aan de UT en korfbal je? Meld je dan aan bij Doede, tel. 053-4309103 of Epco, tel. 053-4895157.

T.C. Ludica

Een nieuw bestuur, dezelfde gezellige club. Om deze gezelligheid te proeven hoef je alleen maar dinsdagavond je fiets te pakken en naar het paviljoen te fietsen. Daar vind elke disdag weer een toffe activiteit plaats. Volgende week dinsdag gaan we poolen in het snooker & poolcentrum Twente. Op het paviljoen hangt een inschrijflijst, dus pak die pen en schrijf je in. Mocht je verder nog vragen hebben betreffende Ludica, schroom niet en bel Koen, tel. 053-4895173.

Roeien doe je bij D.R.V. Euros!

Vanavond kun je weer eten bij Euros. Zaterdag 28 november is de Lingebokaal. Dit is een wedstrijd van zes kilometer over de Linge bij Leerdam, in de prachtige Betuwe. Zondag 29 november zal de Hel van het Noorden plaatsvinden. Deze lange-afstands-wedstrijd wordt verroeid in Groningen op het Eemskanaal. Sinterklaas zal ons donderdag 3 december rond 20.00 uur met een bezoek vereren. Verras deze avond je coaches met een prachtig cadeau en een lang gedicht. Tot ziens op de Kwispedoor!

Batavierenrace

De 27e Batavierenrace vindt plaats op 24 april 1999 en loopt van Nijmegen naar Enschede. In 25 etappes lopen 7000 studenten 175 km. Daarmee is de Batavierenrace de grootste estafetteloop ter wereld. De Batavierenrace wordt afgesloten met het grootste studentenfeest van Nederland! Studenten kunnen zich inschrijven tussen 1 oktober en 30 november 1998 bij de studentensportraad.

Menu

WEEK 49

ZATERDAG 28 NOVEMBER

Soep van de Dag

***

Zigeunerschnitzel - Paprika saus

Sperciebonen

Gebakken of Gekookte aardappelen

ZONDAG 29 NOVEMBER

Soep van de Dag

***

Schouderfilet - Jacht saus

Tuinbonen of Wortelen

Gebakken of Gekookte aardappelen

MAANDAG 30 NOVEMBER

Kip Vermicelli soep

***

Nasi Goreng

Gebraden Kippebout of Omelet

Saté saus

Kroepoek

DINSDAG 1 DECEMBER

Goulash soep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet

of Vleesgerecht - Sauce Tartare

Bietjes

Frites of Gekookte aardappelen

WOENSDAG 2 DECEMBER

Champignon soep

***

Hutspot

Verse worst of Speklapje

Vlees saus

of Chili Con Carne met rijst

DONDERDAG 3 DECEMBER

Tomaten soep

***

Kotelet of Gebraden gehakt

Vlees saus

Andijvie à la crème

Gebakken of Gekookte aardappelen

VRIJDAG 4 DECEMBER

Florida Groente soep

***

Hamburger - Taco saus

Snijbonen

Carré of Gekookte aardappelen

-----------------------

VEGETARISCH

-----------------------

MAANDAG 30 NOVEMBER

Campignon soep

***

Gevulde Paprika met

Groente Melange gegratineerd met Kaas

Groente Macedoine

Frites

DINSDAG 1 DECEMBER

Kerrie soep

***

Omelet Foe Yong Hai

Gado Gado

Zilvervlies Rijst

WOENSDAG 2 DECEMBER

Groente Vermicelli soep

***

Soja Burger Haway - Kerrie saus

Tuinbonen of Wortelen

Gebakken aardappelen

DONDERDAG 3 DECEMBER

Tomaten soep

***

Bonen Goulash

Roerbakgroente

Gekookte aardappelen

Vrijdag t/m zondag vegetarisch alternatief

verkrijgbaar bij hoofdbuffet.

H A P A A N D E T A P

Maandag 30 nov. t/m vrijdag 4 dec.

Kip Bonne Femme met o.a. gebakken champignons,

doperwten, spek , ui, aardappel en wortel + rauwkostsalade

BRASSERIEMENU

Maandag 30 nov. + dinsdag 1 dec.

Paella (Van de Spaanse Koopman)

Rauwkostsalade

Aardappelen

Woensdag 2 + donderdag 3 december

Duitse biefstuk met gebakken ui

Verse Groente

Rauwkostsalade

Aardappelkroketjes

Oraties

De heer prof.dr.ir. B. Nauta, benoemd tot hoogleraar IC-ontwerpkunde aan de faculteit der Elektrotechniek, zal een voordracht houden over 'Over zand, zand erover' op donderdag 10 december 1998 om 16.00 uur in BB2.

Universitaire lerarenopleiding

Oriëntatie Vakpraktijk in tweede trimester

Zie UT Nieuws nr. 35 d.d. 19 november 1998 of op homepage van UT Nieuws: http://www.utnws.utwente.nl.

Cultuur

Uitstelling symposium 'Come to your Senses!'

Vanwege organisatorische redenen is besloten het symposium 'Come to your Senses!', welke op woensdag 2 december in het gebouw van de AKI en in de Vrijhof zou plaatsvinden, uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Deze datum zal terzijnertijd worden bekend gemaakt. Alle belangstellenden gelieve hiermee rekening te houden.

4 Happy Feet

Donderdag 26 november organiseert 4 Happy Feet een pyjamaparty! Deze party vindt plaats bij Café Gerritsen, Voortsweg 109 in Enschede. De dresscode: slaapkleding. Toegang is gratis voor leden en f2,50 voor niet leden. De avond begint om 21.00 uur. Ook het kerstfeest laat 4 Happy Feet niet ongemerkt voorbij gaan. Op vrijdag 18 december is er een kerst-diner-dansant in de Waarbeek in Hengelo. Je kunt je vanaf nu inschrijven bij Mireille (053-4333125). Voor leden kost het diner-dansant f50 en voor niet-leden f60.

Taste viert 2e lustrum

A.S.V. Taste viert dit jaar haar tweede lustrum met o.a. een klassiek concert op 2 december a.s. Zie Cultuurpagina.

Nest

Nest speelt Street 1, 2 en 3 december om 20.30 uur in het Amphitheater van de Vrijhof. Street is een stuk geschreven door Jim Cartwright en wordt geregisseerd door Ton van Rheenen. Het stuk schetst een beeld van een straat met zijn bewoners. Elke bewoner heeft zijn eigen geschiedenis en zijn eigen verwachtingen. Ze zijn gevangen in hun straat en wie weet is ontsnappen mogelijk. Op 1, 2 en 3 december worden ook kaartjes verkocht in de middagpauze in het café van de Bastille en het Theatercafé van de Vrijhof. Kosten: f7,50/f4.

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe CD's: Pop: 1.Bruce Springsteen-Tracks (Box met 66 tracks, waarvan 56 niet eerder verschenen). 2.Rush-Different Stages (Tripel-live-CD). 3.Method Man-Tical 2000: Judgement Day. 4.Spiritualized-Royal Albert Hall (Live). 5.Mariah Carey-#1's-Best Of. 6.Whitney Houston-My Love Is Your Love. 7.Offspring-Americana. 8.Zucchero Sugar Fornaciari-Blue Sugar. 9.Meja-Seven Sisters. 10.Cabbage-The Miraculously Winking Jesus (Zeer aanstekelijk album van Metal Molly-lid). Bluestip: Paul "Wine"-Mule (Rauwe jaren '90-variant op Delta Blues). Wereldmuziektip: Quarteta Patria-Son de Oriente (Cubaans natuurlijk, met Eliades Ochoa van Buena Vista Social Club). Voor meer informatie, bel 4895222.

CSR

Op 1 december is weer de eerste CSR vergadering van de nieuwe vergadercyclus. Onze vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen is welkom om op de publieke tribune plaats te nemen. Onderwerpen die de komende tijd op de agenda staan zijn het voorstel voor het Student Ondernemers Centrum, de Ontwerp-Begroting UT, Major-Minoren en onze initiatiefvoorstellen, waaronder HBO-activisme en Begrotingsrichtlijn inzake Activisme. De komende tijd willen we graag in contact komen met student ondernemers en andere geïntresseerden om hun mening te horen over de plannen van het Student Ondernemers Centrum. Ontvang je als Facultaire SR nog steeds niet de agenda van onze vergaderingen? Ga dan eens langs bij je faculteitsbureau, want die ontvangen ze van ons. Zit jij niet in een facultaire SR en wil je toch de agenda ontvangen, neem dan contact met ons op. Over een aantal weken organiseert de CSR een voorlichtingsbijeenkomst over de CSR en er wordt een lezing gehouden over een interessant onderwerp. Nadere informatie volgt. Voor informatie: tel. 053-4894219, kamer 432 (BB-gebouw), e-mail: [email protected] Wij zijn open tussen 10.30-15.30 uur.

FACT

AEGEE

Natuurlijk zijn wij iedere dinsdag en donderdag avond vanaf 21.30 uur open met piekuur. Vergeet niet de lezing van Eppo Jansen, voorlichter van het Europees parlement, om 12.30 uur in BB6. Ook zeker de moeite waard is de lezing van de duitse ambassade op 8 december In asterion. Verder hebben we natuurlijk 19-22 februari het 'Ancient civilisations' congres dat hier georganiseerd wordt. Houdt deze data vrij!!

A.S.V. Taste

Komende weken: het Tweede Lustrum van A.S.V. Taste dat op zaterdag 28 november begint met een gala met gratis drank, de band Is ook schitterend, een grote Surprise Act en nog veel meer verassende elementen. Het gala is opengesteld voor alle studenten, dus ook niet-leden zijn welkom. Kaarten (incl. drank) kosten f150 per paar in de voorverkoop en f160 bij de deur. Er rijden bussen van station Enschede naar de galalocatie. Voor meer info, tel. 053-4326238 (bestuur). Het programma: zie elders in deze krant.

Audentis

Tentamens zo goed als achter de rug. Nog een dag en dan kunnen we rustig met zijn allen richting kerstvakantie leven. Voor de komende periode staat het groenentoneel op het programma, MSN kerstdiner en het grote TRAMMELAM feest. Voor de rest is iedereen elke dinsdag-, donderdag- en zondagavond vanaf 21.00 uur van harte welkom op sociëteit T.R.AM. De eerstejaars zijn druk bezig met het vormen van jaarclubs, elke dinsdagavond zijn in grote getalen aanwezig op de sociëteit. De almenak-commissie is druk bezig en zit met smacht op jullie stukje te wachten. Je kan je stukje sturen naar [email protected] . Audentis is als volgt te bereiken: Sociëteit TRAM 053-4324357, e-mail: [email protected], Senaat 053-4328384, e-mail: [email protected], http://www.audentis.nl/>www.audentis.nl.

C.S.V. Alpha

Komend weekend is het grootse Datsja Totaalfeest: vrijdagavond huisfeest, zaterdag alpha-diner en avondvullende activiteit en zondag naar de Mariakerk (R.K.) met aansluitend IKV++. Komende zaterdag gaat de Happietaria van start. Drie weken lang kun je eten voor een goed doel. Donderdag 3 december zullen we alpha-diner hebben in de Happietaria. Meld je zo snel mogelijk aan! Geïnteresseerd? Kom eens langs in sociëteit Flux (Oude Markt 24, trap naar links, helemaal naar boven, derde etage) of bel Johan (4353965) of Lenneke (4311335). Meer informatie op: http://surf.to/c.s.v.alpha/.

Internationaal

AEGEE

Wij nemen zomaar een willekeurige greep uit de vele aktiviteiten die door AEGEE in heel Europa worden georganiseerd, wat hebben we allemaal ? Van 4-6 december. In Patra (Griekenland) wordt er een BASE congres georganiseerd over Education & Employment. Zin in alleen feesten ? Prima, ga dan naar Poznan voor het 'Let's dance' feest van 8-10 januari. Heb je meer zin in fysiek bezig te zijn ga dan naar Tampere (Finland) voor de Snow University en ga onder andere skiën in lapland van 4-14 februari.

Monsoon

Wij zijn nog opzoek naar mensen die mee willen helpen met het organiseren van een symposium. In overleg worden hier studiepunten voor gegeven.# Sportieve MONSOON-ers opgelet! De inschrijving voor de Batavierenrace is weer geopend. We hebben nog versterking nodig om deze uitdaging aan te gaan, dus schrijf je in op de inschrijflijst van de MONSOON-kamer-deur, CT 1796. Als je lid wil worden van MONSOON of wil je meer informatie, kom dan langs, stuur een e-mail: [email protected] of bel 053-4893543. Als lid ontvang je het blad Que Pasa en word je op de hoogte gehouden van de andere leuke aktiviteiten die MONSOON organiseert.

AIESEC Twente

Wij zoeken nieuwe bestuursleden! Er komen diverse functies vrij, dus er is vast iets voor jou bij. Zo kun je bijvoorbeeld helpen met organiseren van het Kennismanagementcongres, het ontvangstprogramma voor onze stagiairs opzetten of helpen met het opzetten van een sponsorgroep. Heb je interesse in een uniek jaar met internationale ervaringen, lekker(?) eten bij de Kater en natuurlijk heel veel lol, kom dan langs ons kantoor voor meer informatie.# Van 8 t/m 11 december wordt de trainingsweek georganiseerd. Er zijn 3 verschillende trainingen namelijk Het Oriëntatietraject, De Persoonlijke Vaardigheden Training en De Sollicitatietraining. Deze week is je laatste kans om je in te schrijven.# Is het bijna tijd voor een stage? Kom dan naar de AIESEC-Integrand dag. Op 14 december a.s. wordt er bij de Rabobank in Enschede voorlichting gegeven over stages in binnen- en buitenland. Het programma begint om 14.30 uur en duurt tot ± 18.30. Heb je vragen of interesse kom dan langs ons kantoor in het BB-gebouw of bel 053-4893959.

International Office-DSZ/VSB beurs

De VSB Beurs is een initiatief van het VSB Fonds. Met deze beurzen kunnen studenten na afronding van hun opleiding een studie volgen of onderzoek doen in het buitenland van minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden. De beurs bedraagt afhankelijk van de begroting van de aanvrager, maximaal f15.000 en is een totale schenking. De kandidaten moeten afstuderen of afgestudeerd zijn in het lopend academisch jaar. Het vertrek naar het land van bestemming moet tussen 1 juli 1999 en 30 juni 2000 plaatsvinden. Selectiecriteria: een sterke motivatie, een concreet en uitgewerkt studieplan met begroting, goede sociale en communicatieve vaardigheden, brede algemene ontwikkeling, voldoende studieresultaten, toereikende beheersing van de taal van het land van bestemming en op moment van vertrek niet ouder dan 26 jaar zijn. De sluitingstermijn voor het indienen van een aanvraag bij International Office is 1 maart 1999. Informatie, brochures en diskettes zijn verkrijgbaar bij Marjatta Kemppainen/Joke Heisterkamp, International Office in de Boerderij op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 13.00 of telefonisch 4894697. Het aanvraagformulier is ook op de website van het VSB Fonds beschikbaar: (www.vsbfonds.nl/beurs).

W&M

Recht en Maatschappij (175101)

Het eerste college van dit vak op 3 december komt te vervallen. Studenten die het vak willen volgen, wordt verzocht zich aan te melden via e-mail ([email protected]) of telefonisch bij de secretaresse van de vakgroep Staat en Politiek, tel 3270. Het eerste college zal plaatsvinden op donderdag 10 december.

Annulering 1e college Inleiding recht en Maatschappij (175101)

Het eerste college van dit W&M-vak (docent R.E. Leenes) op donderdag 3 december a.s. (3e en 4e uur) komt te vervallen. Studenten die het vak willen volgen worden verzocht zich aan te melden via e-mail ([email protected]) of telefonisch bij de secretaresse van de vakgroep Staat en Politiek, tel 3270. Het eerste college zal plaatsvinden op donderdag 10 december a.s. (3e en 4e uur in TW D105B).

Syllabus Mens en informatietechiek (161105)

Op donderdag 3 december a.s. (3e en 4e uur) start in HL 208 dit W&M-college (docent P. Breij). Tijdens het 1e college kan bovenstaande syllabus via de docent aangeschaft worden.

Sluiting Bureau Onderwijszaken W&M/WWTS

Bureau Onderwijszaken W&M/WWTS is i.v.m. vakantie gesloten vanaf maandag 21 december tot en met donderdag 31 december a.s.

TCW

Filososfie van de Communicatie (168609)

Zoals reeds bekend is gemaakt heeft ir. P.P. Verbeek m.i.v. dit studiejaar het onderdeel van dit vak overgenomen van drs. P.F.M. Fokkink. Inmiddels is afgesproken dat studenten van de lichtingen 95/96 - 96/97 en 97/98, die nog slechts de laatste fase van het vak moeten afronden, zich daartoe bij drs. P.F.M. Fokkink kunnen vervoegen. Studenten uit deze lichtingen, die zich weliswaar hadden ingeschreven, doch de colleges niet hebben gevolgd, geen papers hebben geschreven e.d. (kortom studenten die het vak zouden moeten overdoen!), vallen niet onder deze afspraak en gaan over naar de groep van het studiejaar 98/99 bij ir. P.P. Verbeek.

Sluiting Bureau Onderwijszaken TCW

Bureau Onderwijszaken TCW is in verband met vakantie gesloten van maandag 21 december 1998 tot maandag 4 januari 1999. De studieadviseur van TCW, J.W.M. Luyerink, is gedurende deze periode ook afwezig.

Mediakunde 2 (243102)

Het eerste hoorcollege van dit vak is verplicht en is op maandag 30 november 1998 het 3e en 4e uur in CC3. Daarnaast is je aanwezigheid bij de practica van dit vak verplicht.

Onderzoekspracticum: Communicatie en Gedragsbeïnvloeding en Communicatie in Profit en Nonprofit organisaties

Voor het SPSS gedeelte (verplicht onderdeel voor bovengenoemde onderzoekspractica) zijn vier dagdelen gereserveerd. Omdat het aantal inschrijvingen erg hoog is, is er een vijfde mogelijkheid om SPSS te leren: maandag 14 december van 18.30 uur tot 21.30. Inschrijving staat open voor studenten TCW die binnenkort beginnen met afstuderen. Studenten die bovenstaande onderzoekspractica moeten doen gaan natuurlijk voor. Maar daarnaast zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. Opgave z.s.m. bij Wim Elving, [email protected]; 3286.

Integrand Twente

We zoeken een student(e) die bij de ING op het hoofdkantoor in Amsterdam een bijdrage wil leveren aan marktanalyses, relaties onderhouden met de districtskantoren, kortom het ondersteunen van de dagelijkse processen. Duur: min. 3 mnd. Ref.B77. Zie Alle faculteiten.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.