INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 15 oktober 1998 -Het College heeft besloten de begroting Reserve Exploitatie Huisvestingslasten 1999 vast te stellen. -Het college heeft besloten de bekostiging Graduate School Twente 1999 als volgt vast te stellen: -kf 130 wordt als CO-bedrag overgeheveld van LG; -kf 75 'toekenning via vordering ontwerpers' wordt overgeheveld van LG; -kf 60 wordt als CO

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 15 oktober 1998

-Het College heeft besloten de begroting Reserve Exploitatie Huisvestingslasten 1999 vast te stellen.

-Het college heeft besloten de bekostiging Graduate School Twente 1999 als volgt vast te stellen: -kf 130 wordt als CO-bedrag overgeheveld van LG; -kf 75 'toekenning via vordering ontwerpers' wordt overgeheveld van LG; -kf 60 wordt als CO-bedrag overgeheveld van BCvB; -kf 40 wordt als 'CSi-toekenning netwerken' overgeheveld van BCvB; -kf 100 Advanced Courses te reserveren binnen CSi-definitieve toewijzing afhankelijk van evaluatie/verkenning LG; -kf 50 wordt als 'CSi-toekenning engelstalig voorlichtingsmateriaal' overgeheveld van VEB; -kf 100 toe te kennen vanuit CSi; -kf 110 te reserveren en definitief toe te wijzen op basis van een nadere uitwerking van het Actieplan Internationaal Onderwijs (Graduate School i.o.m. VEB); -kf 130 te reserveren binnen CSi voor specifiek werkbudget Graduate School (conform bijlage 1 bij het Financieel Meerjarenkader GST); -de betreffende beheerseenheden (Bureau Graduate School, VEB, LG en BCvB) worden hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld.

-Het College heeft voorts besloten bij de voorbereiding van de Begrotingsrichtlijnen 2000 met de faculteiten (masters opleidingen) overleg te openen voor een partiële doorberekening van de dienstverlening Graduate School met ingang van de Begroting 2000.

-Het College heeft besloten tot vaststelling van de nota Hoofdlijnen Centrale Stimulering 1999 voor behandeling in het Management Team en de CGV.

-Het College heeft de notitie 'Universiteit Twente; Naar een integraal kwaliteitszorgsysteem voor onderwijs: format kwaliteitsborging' vastgelegd t.b.v. voorlegging aan de CCO en het Management Team ter advisering.

-Het College van Bestuur heeft ingestemd met de voorstellen uit de notitie 'Studentenwerving en ICT voor studenten' en bespreekt deze met het Management Team.

-Het College van Bestuur heeft besloten de erepenning van de UT toe te kennen aan de voorgedragen kandidaat en deze uit te reiken tijdens de dies op 27 november 1998.

d.d. 29 oktober 1998

-Het College van Bestuur heeft besloten in te stemmen met polsing van de door decaan Werktuigbouwkunde beoogde kandidaat voor de leerstoel Ontwerptechniek.

-Het College van Bestuur heeft besloten instemming te verlenen met het verzoek om tot werving inzake de leerstoel Energietechnologie te mogen overgaan.

-Het College van Bestuur heeft besloten instemming te verlenen met het verzoek om tot werving inzake de leerstoel Membraantechnologie te mogen overgaan.

-Het College heeft besloten de heer prof.dr. N.P. Mol te benoemen tot hoogleraar Bedrijfseconomie van de Collectieve Sector ingaande 1 juli 1998; de omvang van de aanstelling is 0,6 fte.

-Het College van Bestuur heeft besloten de Regeling Nevenwerkzaamheden UT 1999 in beginsel vast te stellen en voor formeel overleg toe te zenden aan het OPUT. Indien het overleg met het OPUT niet tot inhoudelijke wijzigingen leidt dan wordt dit besluit geacht definitief te zijn en treedt de regeling in werking per 1 januari 1999.

-Het College van Bestuur heeft besloten dat met het oog op de tweede stelselkeuze in maart 1999 er een beperkte evaluatie van het huidige medezeggenschapsstelsel zal plaatsvinden en dat het na overleg met het Dagelijks Bestuur van de Centrale Gezamenlijke Vergadering in november een definitief besluit zal nemen.

-Het College heeft besloten de Stichting Universiteitsfonds Twente bevoegd te verklaren tot instelling van de bijzondere leerstoel Gastechnologie bij de faculteit Werktuigbouwkunde voor een periode van drie jaar.

Besluiten 8e vergadering Raad van Toezicht d.d. 16 juni 1998

-De raad heeft het reglement van de centrale studentenraad goedgekeurd.

-De raad heeft het reglement van de centrale gezamenlijke vergadering goedgekeurd.

-De raad heeft het Instellingsjaarverslag 1997 goedgekeurd.

-De raad heeft de nota Financieel Beleid en de nota Implementatie Financieel Beleid 1999-2007 goedgekeurd.

-De raad heeft de ontwerp-begrotingsrichtlijnen 1999 goedgekeurd.

Presentatievaardigheid

Op maandag 7, woensdag 9 en vrijdag 11 december (alleen de middagen) organiseert het Onderwijskundig Centrum een cursus 'Presentatievaardigheid'. Deze cursus is geschikt voor een ieder die wil leren om in weinig tijd veel informatie over te dragen op een voor het publiek begrijpelijke en boeiende wijze. De cursus mikt zowel op het voorbereiden als op het presenteren van voordrachten. Naast een aantal gerichte oefeningen wordt de meeste tijd in de cursus besteed aan het houden van voordrachten. Bij de voor- en nabespreking van die voordrachten komen uw eigen vragen aan bod alsmede een aantal algemene thema's zoals: selectie van de te presenteren informatie; opbouw van de voordracht; afstemming op doel en publiek; boeien van het publiek; uitlokken en beantwoorden van vragen; houding en gebaren; afwisseling. Door het gebruik van video kunt u uzelf terugzien. Cursuskosten: voor UT-docenten kosteloos. Informatie: Elly Govers, tel. 053-4894870 of Internet: http://utocp189.oc.utwente.nl/oc/. Aanmelding bij het secretariaat (tot 23 november) via: tel. 053-4892050, e-mail: [email protected] of Internet.

Managementcursus voor AIO's en OIO's

Het Centrum voor Beleid en Management (CBM), een interfacultaire werkgroep van de Universiteit Utrecht, verzorgt in januari/februari 1999 de cursus 'Organiseren en Leidinggeven' voor AIO's en OIO's van de Universiteit. Deze cursus biedt een inleiding op de theorie en praktijk van het management. Naast de theorie is er veel aandacht voor training van relevante managementvaardigheden. De cursus maakt sinds enige jaren deel uit van het opleidingsaanbod voor AIO's van de faculteit Scheikunde, het ISOR en de faculteit Geneeskunde. De nieuwe cursus staat open voor belangstellenden uit alle faculteiten ook van andere universiteiten. Cursusduur: 9 dagen verspreid over januari/februari '99. Start: 19 januari a.s. Inschrijvin: t/m 17 december '98. Contactpersonen: Hans Gerritsen (docent) tel. 030-2537821 of Ria Gerogiannis (secretariaat) tel. 030-2539361. Aanvraag folder: CBM, Ria Gerogiannis, Muntstraat 2a, 3512 EV Utrecht.

Alle faculteiten

Integrand Twente

Integrand Twente bemiddelt tussen bedrijven en studenten voor werkopdrachten, stages en afstudeeropdrachten. Integrand is continu op zoek naar enthousiaste studenten die tijdens hun studie enige werkervaring willen opdoen binnen hun eigen vakgebied. Onder de kopjes van de verschillende faculteiten vind je enkele voorbeelden van opdrachten die Integrand op dit moment open heeft staan. Heb je interesse in deze of andere opdrachten, kom dan even langs op de Integrand-kamer (Vrijhof, kamer 120. tel.4893909). Mocht je interesse hebben in een bestuursfunctie bij Integrand, dan ben je natuurlijk ook altijd welkom.

Legitimatie tentamens/examens

Voor Alle faculteiten. Voor alle tentamens/examens is legitimatie middels een bewijs van inschrijving verplicht. Deelnemers aan tentamens dienen de collegekaart/bewijs van inschrijving zichtbaar op zijn/haar tafel in de tentamenzaal te leggen, opdat de surveillant deze kan controleren.

Gezocht: student assistent voor programmeerwerk

Voor TO, INF en Alle faculteiten. Zie mededeling TO.

BSK

Staats- en bestuursrecht II (175003)

Voor D1 studenten BSK. Tentamen SBRII 23-11-98: Naast de verplichte voor het tentamen te bestuderen literatuur zoals vermeld in "Programma en opgaven" (kenmerk: BS8H038), moet paragraaf 6.11 (publiekrechtelijke overeenkomsten) worden toegevoegd uit de Van Wijk/ Konijnenbelt/ Van Male, Hoofdstukken van administratief recht, 10de druk, Den Haag.

Sociale Psychologie I (166412) en Sociale Psychologie II (166422)

Voor D2/D3 studenten BSK. In het keuzedeel van de afstudeerrichting "Veiligheidsstudies" was vorig collegejaar sociale psychologie 1 en sociale psychologie 2 voor bsk opgenomen. Dit jaar zijn deze vakken niet meer opgenomen in het keuzedeel. Studenten die de vakken vorig jaar hebben gevolgd, maar nog niet hebben afgerond krijgen alsnog de gelegenheid om de vakken te volgen en af te ronden. Deze mogelijkheid geldt ook voor studenten die een van de vakken reeds (hebben) heeft afgerond. In december start een collegereeks voor het vak Sociale psychologie 1. Deze reeks wordt afgesloten met een tentamen over de gelezen stof en de inhoud van de colleges. Voor het vak Sociale psychologie 2 geldt dat op individuele basis extra literatuur gelezen wordt en een werkstuk wordt gemaakt over een specifiek thema. Binnen dit vak worden colleges gegeven over specifieke thema's. De tijdstippen van de colleges worden binnenkort door middel van een onderwijsmededeling bekend gemaakt.

Reorganisatie binnenlands bestuur (178430)

Voor D2/D3 studenten BSK. Willen studenten die wensen deel te nemen aan deze cursus zich uiterlijk 25 november per e-mail opgeven bij de coördinerend docent dr. S.A.H. Denters ([email protected]). In dit interdisciplinaire blok staat dit jaar het grotestedenbeleid centraal (zie eerdere onderwijsmededeling).

Afstudeercolloquia

Carolien Scholten over 'Een rol van geld.' Een onderzoek naar het saldo van geldstromen met de collectieve sector voor gesubsidieerde gezondheidszorginstellingen in het algemeen en de Losserhof in het bijzonder, 19 november 1998, 15.45 uur, TWRC B-209.

Mireille Hulshof over 'Jeugdcriminaliteit in Twente.' Een onderzoek naar de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit in Twente en naar de ontwikkeling van openlijk geweld in het bijzonder over de jaren 1995, 1996 en 1997, 20 november 1998, 16.00 uur, TWRC C-238.

Henno Theisens over 'Institutions, Power and the Transformation of Policy-contact', 20 november 1998, 16.00 uur, TWRC A-101.

Economische theorie van politieke besluitvorming (173712)

Voor D2/D3 studenten BSK. Wijziging tentamenrooster: de tentamens voor dit vak worden mondeling afgenomen! De schriftelijke tentamens van 24-11-98 en 19-01-99 gaan niet door. Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met de docent.

Algemene economie II (173005)

Voor D1 studenten BSK. Het onderstaande wordt nu reeds meegedeeld, maar zal nog worden toegelicht op het eerste college. (1) Bij dit vak wordt de syllabus 1997/1998 gebruikt met een aanvulling in verband met nieuwe ontwikkelingen rond de EMU. Bij aankoop van de syllabus bij de U-Take wordt de aanvulling gratis meegeleverd. Studenten die de syllabus vorig jaar hebben gekocht kunnen de aanvulling gratis verkrijgen bij het secretariaat van de sectie, kamer C-207, vanaf 30-11-98. (2) Er zijn drie werkcollegegroepen; men dient zich in te schrijven voor één van deze groepen. Inschrijvingslijsten liggen vanaf 30-11-98 bij het secretariaat van de sectie, kamer C-207. De inschrijving sluit op 2-12-98. De werkcolleges betreffen de stof die op maandag en woensdag van diezelfde week wordt behandeld. Men dient bij inschrijving rekening te houden met de noodzakelijke voorbereidingstijd (met name als men zich inschrijft voor de groep van donderdagmiddag). (3) Studenten die zich tijdens de collegeperiode actief bezig houden met het vak kunnen op basis van vrijwilligheid deelnemen aan een speciale regeling bij het tentamen. De inhoud van de regeling en de eisen waaraan men moet voldoen om voor deze regeling in aanmerking te komen zijn vermeld in de bij (1) genoemde aanvulling onder de kop Regelmatig Studeren. Inhoud en eisen zijn ook opgenomen op de website van BSK: ga naar de vakomschrijving van 173005 en klik op 'Extra vakinformatie'. Wie wil deelnemen aan deze regeling dient zich in te schrijven; dit kan van 30-11-98 tot en met 2-12-98 bij het secretariaat van de sectie, kamer C-207.

Afstudeeropdracht Moret Ernst & Young, Lokale Overheid

Voor D3 studenten BSK. De Adviesgroep Lokale Overheid van Moret Ernst & Young Management Consultants is op zoek naar een BSK-student(e) met affiniteit met het politiebestel voor een afstudeeropdracht van circa zes maanden. Het gaat om een onderzoek naar de beleving van burgemeesters over het functioneren van de politie in hun gemeente (overlegstructuur, sterkte, indeling basiseenheden/district, verdeling beheersbevoegdheden e.d.). Opdracht start met ingang van 1 januari 1999. De opdracht kan vanuit het kantoor van Moret Ernst & Young in Utrecht of in Den Haag worden uitgevoerd. Geïnteresseerd? Stuur dan voor 23 november aanstaande een e-mail naar drs. P.F. Rozenberg MPA ([email protected]) met daarin: -je CV op één A4; -jouw visie hoe je op basis van de bovenstaande summiere informatie een dergelijk onderzoek zou aanpakken (kort en bondig op één A4; minder magook, meer niet). Daarna krijg je zo spoedig mogelijk bericht of je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Integrand Twente

We zoeken een student(e) BSK die voor een bedrijf in Denekamp een bedrijfsmilieuplan wil schrijven. Duur: 2 maanden. Ref.nr. 658. Zie ook Alle faculteiten.

Levenscyclusgericht ontwerpen (114531)/Milieubewust ontwerpen (114504)

Voor WB-D3; TBK/W-D2, CT-D2, CT&M-D2, BSK/milieuvariant-D1. Zie mededeling WB.

Tentamens Vloeistofmechanica (224020) en Stroming (224021)

Voor TBK, CT&M, BSK. Zie mededeling TBK/CT&M.

CT

Proceseconomie en Cost Engineering (137507)

Voor CT en TBK. Op 25 januari 1998 is er een herkansing voor dit vak, 's middags van 13.30-17.00 uur.

Groepsindeling Chemische reactorkunde I

Voor D2/D3 studenten CT/WB/TBK + cursisten procestechnologie CT. Groepsindeling werkcolleges 2e en 3e trimester 1998/99 Chemische reactorkunde I (137004): -zie CT D2 rooster 1998/99. Groep 1-CT-studenten generatie 1996 A t/m J + HBO-ers -CT + studenten WB en TBK. Groep 2-CT-studenten generatie 1996 K t/m Z + PT-ers + overigen.

Groepsindeling werkcolleges Eigenschappen van Materialen (133508) en Polymeerchemie en IPP (135036)

Voor D2-studenten CT (Generatie 1996)!! (inclusief HBO-ers gent. 1996 en later). Zie D2-rooster 2e trimester 1998/99: Groep 1-Studenten S.M. Albertsma t/m E.J.M. Leenders. Groep 2-Studenten R.Limburg t/m C. Zeilstra.

Levenscyclusgericht ontwerpen (114531)/Milieubewust ontwerpen (114504)

Voor WB-D3; TBK/W-D2, CT-D2, CT&M-D2, BSK/milieuvariant-D1. Zie mededeling WB.

EL

Diktaat Electrofysiologische Signalen (127113)

Biovengenoemd collegediktaat (Holsheimer/Rutten) is dit jaar, in gedeelten, te verkrijgen bij Truus Steijlen, EL/TN 6246 (tel. 2760). Waarschijnlijk vanaf 23 november 1998.

Kansrekening (153006)

In verband met een dubbele verroostering van de docent wordt de kolstruktie voor de groepen 2b + 3 op vrijdag 3+4 in TW-A 112 verplaatst naar vrijdag 5+6 in TW-B 102.

Lineaire structuren

Het college op vrijdag 13 november a.s. het 1e en 2e uur gaat niet door,dit college wordt gehouden vrijdag het 5e en 6e uur en vindt plaats in EL/TN-gebouw, T4.

Collegewijziging Elektrodynamica (122813)

Bovenstaand werkcollege dinsdags het 5e t/m het 8e uur vervalt (wk 49 t/m 3). Hiervoor in de plaats komt een practicum Elektrodynamica voor groep A en B. Het practicum voor groep A vindt plaats dinsdag het 5e en 6e uur in de Welpzaal, vloer 10. Het practicum voor groep B vondt plaats dinsdag het 7e en 8e uur ook in de Welpzaal, vloer 10. De indeling van het practicum wordt bekend gemaakt op het 1e college van Elektrodynamica n.l. maandag 30 november a.s. zie rooster. BELANGRIJK: Het tentamen Elektrodynamica (122813) veroosterd op maandagmiddag 25 januari(wk.4) a.s. wordt verplaatst naar de maandagochtend 25 januari a.s.

Integrand Twente

We zoeken een student(e) EL die zich voor een bedrijf in Zevenaar wil bezighouden met het verbeteren van een robotarm of een röntgenmeter. Duur: min. 3 mnd. part-time. Ref.nr. 688. Zie onder Alle faculteiten.

INF/BIT

Wiskunde I voor BIT (152004)

Op donderdag 26 november a.s. is er het 3e + 4e uur een vragenuurtje in TW-B 209.

D-voordracht BIT

K.S. de Haas over 'Een scenario voor de toepasbaarheid van dataminingtechnieken en een integratie in de bedrijfsprocessen van een verzekeraar', 19 november 1998, 15.45 uur, INF-L204 (demozaal).

D-voordracht INF

Jakob Klok over 'A needle in a haystack. The design of an interface that guides the user through the complex conceptual space of an Information Retrieval system', 17 november 1998, 15.45 uur, INF L-204 (Demozaal).

Secretariaat stagebureau

Voor INF- en BIT-studenten. Met ingang van 1 november jl. is het secretariaat van het Stagebureau gehuisvest bij BOZ-INF (kamer 1038). Indien u een afspraak wilt maken met de stagecoördinator, de heer O.J.J. Broenink, kunt u contact opnemen met Ingrid Zoontjes, tel. 053-4894605. U kunt ook aan de balie van BOZ een afspraak maken, BOZ is van maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 tot 14.00 uur.

Integrand Twente

Schrijf je nu in voor de IT Management Seminar van Proctor & Gamble in Istanbul, Turkije!! Meer info op de Integrand kamer. Verder zoeken we een BIT/TBK-I student die voor een consultancybureau bij een klant, die zich op ICT gebied bevindt, de operationele processen te verbeteren mbv geautomatiseerde hulpmiddelen. Duur: 2 maanden fulltime. Ref. nr. B72. Zie onder Alle faculteiten.

Gezocht: student assistent voor programmeerwerk

Voor TO, INF en Alle faculteiten. Zie mededeling TO.

Afstudeeropdracht bij ConcERT

Voor BIT, CT&M en TBK D3. Zie mededeling TBK/CT&M.

Discrete wiskunde en inl. Logica (151050)

In verband met de benodigde apparatuur voor een W&M college wordt het werkcollege op 18 december VR 3+4 in TW-B 101 verplaatst naar TW-A 101.

Implementatietechnieken in de Lineaire programmering (158050)

Studenten die het volgende trimester van plan zijn om dit wiskundevak te volgen worden dringend verzocht contact op te nemen met de docent prof.dr. J.J. Bisschop of zich op te geven bij BOZ-TW (tel. 3470).

TBK/CT&M

Inschrijven voor Technisch practicum (113915)

Voor TBK-W d1-studenten. Studenten, die willen deelnemen aan bovengenoemd practicum in trimester 2.2, dienen zich vooraf persoonlijk in te schrijven. Inschrijving is mogelijk op: maandag 16 en woensdag 18 november a.s. van 12.30 uur t/m 14.00 uur, in WB Hal 3 kamer 201a.

Mens, Technologie & Organisatie I (184172)

Voor CT&M. De deeltoetsen voor dit vak in week 4 en week 11 van 1999 zijn verschoven: -deeltoets I is verschoven van 27 januari 1999 naar 26 januari 1999, 13.30-15.30 uur. -deeltoets II is verschoven van 18 maart 1999 naar 17 maart 1999, 11.00-13.00 uur. De studenten die op 17 maart 's ochtends ook meedoen aan het tentamen van het vak Beleidsprocessen I (174901) kunnen eventueel later beginnen met het tentamen van MT&O I en krijgen vanaf binnenkomst nog 2 uur de tijd.

Tentamens Vloeistofmechanica (224020) en Stroming (224021)

Voor TBK, CT&M, BSK. De tentamens voor deze vakken zijn in week 4 verschoven van dinsdag 26 januari naar woensdag 27 januari, 13.30-17.00 uur.

Labour Based Road Engineering (222540)

Voor CT&M. Dit keuzevak wordt wegens het niet meer beschikbaar zijn van de docent niet meer gegeven.

Colloquia

Harwin Panjer over 'De ontwikkeling van een informatieplan (middellange termijn) voor de informatiemanagement afdelingen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij', 24 november 1998, 16.00 uur, BB6.

C.J. van Vilsteren over 'Het optimaliseren van het Waarde & Riant Bouwstroom bij Intervam, middels benadering van Zelfsturende ploegen', 26 november 1998, 15.45 uur, WB HIV 206.

Robbert Crucq over 'De invoering van operationele plannen bij Aerpac B.V.', 11 december 1998, 15.45 uur, BB6.

Planning en Beheersing van Uitvoeringsprocessen (226410)

Voor CT&M. Het college voor dit vak dat voor dinsdag 10 november het 3e + 4e uur verroosterd stond komt te vervallen. In plaats daarvan is er op 20 november van 09.00-12.00 een spreekuur op de kamer van de docent, dr. Al-jibouri. Het is niet nodig om daarvoor een afspraak te maken.

Wiskunde II groep 3b (152072)

Voor TBK. Het eerste werkcollege op 1 december 3+4 komt voor groep 3b te vervallen. In overleg met de docent wordt bekeken wanneer dit werkcollege ingehaald wordt.

Wiskunde I (151081)

Voor CT&M. In week 47 vervallen de werkcolleges voor dit vak. In plaats daarvan is er op donderdag 19 november, het 5e + 6e uur, in C-101 een hoorcollege.

Waterbeweging en Morfologie (224220)

Voor CT&M. In het kader van dit vak wordt er op vrijdag 20 november a.s. een excursie georganiseerd naar Sint Andries en de stuw bij Amerongen. Deelname aan de excursie is alleen mogelijk voor studenten die tentamen in dit vak willen doen. Voor deze studenten wordt deelname sterk aangeraden. In Sint Andries zal ons worden uitgelegd hoe de bevaarbaarheid in rivierbochten van de Waal verbeterd kan worden door het aanbrengen van een vaste laag en kunnen we de aanleg daarvan ter plaatse aanschouwen. Bij en in de stuw van Amerongen zal ons het een en ander verteld worden over de werking en het beheer van deze stuw. Vertrek: 07.15 uur, parkeerplaats WB-gebouw (verzamelen 07.00 uur!). Kosten: f45 p.p. Wellicht vindt er nog restitutie plaats als er meevallers zijn. Inschrijving en betaling voor 16 november a.s. bij Dorette Olthof (W-216).

Vakinformatie Civiele Milieutechniek in Out of Area

Voor CT&M. In het tweede trimester van 98/99 wordt dit vak gegeven aan studenten van de KMA. Aan dit vak kunnen ook maximaal 5 CT&M-studenten meedoen. Op het mededelingenbord hangt t/m 20 november a.s. een intekenlijst. Bij dit vak wordt een theoretisch kader behandeld dat betrekking heeft op methoden en technieken ten aanzien van het operationeel maken van bestaande of nieuwe voorzieningen op het gebied van de watervoorziening voor een (beperkte) groep mensen in een 'out of area' gebied. De onderwerpen die aan bod komen zijn: -principles of water resources planning; -watervoorziening, waterwinning, watertransport, wateropslag en waterdistributie; -inzameling, transport, zuivering van afvalwater en verwerking van vast vuil; -milieu-aspecten. Het vak, dat een omvang heeft van 3.0 SP, bestaat uit een aantal hoor- en werkcolleges en wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. De colleges vinden plaats op donderdag het 5e + 6e uur in de weken 49, 50, 51, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. De lokatie is als volgt: -in week 49, 50 en 51 in zaal INF U1; -in week 1, 2 en 3 in CT 1405; -in week 5, 6 en 7 in EL/TN B1220; -in week 8, 9 en 10 in TW B102.

Afstudeeropdracht bij ConcERT

Voor BIT, CT&M en TBK D3. Denk je erover om binnenkort of begin '99 te beginnen met afstuderen op het gebied van bv. produktontwikkeling, kennismanagement, concurrent engineering of projectmanagement? Dan ben je van harte uitgenodigd om de eerstvolgende 'Students in ConcERT' bijeenkomst bij te wonen op 20 november, 10.30-12.30 in BB6. ConcERT staat voor Concurrent Engineering Research Twente, en is een onderzoeksprogramma waarin docenten van BIT, CT&M en TBK samenwerken. Binnen het programma zijn langlopende contacten met bedrijven waar vrijwel doorlopend afstudeerders kunnen worden geplaatst. Students in ConcERT kan enerzijds beschouwd worden als een workshop voor huidige afstudeerders waarbij ervaringen op het inhoudelijke vlak (CE-gerelateerde afstudeeronderwerpen) en m.b.t. het afstudeerproces worden uitgewisseld. Anderzijds wordt informatie verstrekt vanuit het ConcERT programma over de ontwikkelingen op het vakgebied, en zijn erafstudeerdocenten aanwezig. Op 20 november houdt Edwin Oosterwal een presentatie over zijn afstudeeropdracht. Vanuit het ConcERT programma zal Petra de Weerd uit haar proefschrift 'NPD systems. Operational Effectiveness and Strategic Flexibility' het stappenplan voor beschrijving en analyse van produktwontwikkelings-systemen presenteren en het gebruik ervan illustreren. Daarnaast zullen een aantal openstaande opdrachten onder de aandacht worden gebracht en ruimen we tijd in voor overleg met de aanwezige docenten. Als je hierbij aanwezig wilt zijn en je bent nog niet aan het afstuderen binnen het ConcERT programma, geef je dan vóór 19 november op bij Manon van het Reve, BB318; [email protected]

Integrand Twente

Schrijf je nu in voor de IT Management Seminar van Proctor & Gamble in Istanbul, Turkije!! Meer info op de Integrand kamer. Verder zoeken we voor o.a. de volgende opdrachten: 1.Een student(e) CT&M of TBK-b/c voor een onderzoek naar de structuur en de samenstelling van de (woning)renovatie en groot onderhoudmarkt. Duur: 2 tot 6 maanden, fulltime Ref.nr. B75. 2.Een student(e) TBK die voor een high-tech bedrijf in Huizen een marketingplan wil opstellen. Duur: 3 maanden part-time. Ref.nr. 676. Zie Alle faculteiten.

Proceseconomie en Cost Engineering (137507)

Voor CT en TBK. Zie mededeling CT.

Groepsindeling Chemische reactorkunde I

Voor D2/D3 studenten CT/WB/TBK + cursisten procestechnologie CT. Zie mededeling CT.

Levenscyclusgericht ontwerpen (114531)/Milieubewust ontwerpen (114504)

Voor WB-D3; TBK/W-D2, CT-D2, CT&M-D2, BSK/milieuvariant-D1. Zie mededeling WB.

BedrijfsInformatieSysteemOntwikkeling (186357)

Voor TBK, D1, D2. Herinnering: Vrijdag 13 november is de laatste mogelijkheid om bij BOZ in te schrijven voor het practicum en de toets. Zie ook de onderwijsmededelingen UTNieuws nr 31 (d.d. 29 oktober) en BOZ.

Organisatie Advies (184166)

Voor TBK D3-studenten. Bovengenoemd keuzevak start roosterconform op donderdag 3 december het 7e en 8e uur. De literatuurlijst voor het vak is van maandag 16 november t/m vrijdag 20 november af te halen bij de vakgroepsecretaresse Mw. I Scholten, BB-gebouw kamer 314. De student dient deze literatuur zelf te verzamelen. Meer informatie over hoe en waarom kunt u eventueel van de vakgroepsecretaresse krijgen. De literatuur dient vóór het eerste college bestudeerd te zijn! Direct na het tweede college zal hierover een toets volgen.

Roosterwijziging Bouwrecht (189067)

Voor CT&M D3-studenten. De hoorcolleges voor dit vak beginnen pas in week 51 (in plaats van week 49).

Tentamen Financieel Management (186155)

Voor TBK D2-studenten. Voor de goede orde delen wij het volgende mede. Het eerstvolgende tentamen vindt, overeenkomstig het vastgestelde rooster, plaats op 23 november a.s. (s'middags). Degenen die dan niet kunnen deelnemen, kunnen tentamen doen op 4 januari 1999 (s'ochtends). Nota bene:Men mag zich niet inschrijven voor 23 november en 4 januari. Degenen die het vak op 23 november of 4 januari niet met goed gevolg afronden, kunnen deelnemen aan de herkansing op vrijdag, 2 juli 1999 (s'ochtends).

Internationale stage (180066)

Voor TBK, 3e jaars of ouder. Wil jij werkervaring opdoen in het buitenland, voor de nieuwe internationale stage of een extra stage? Meld je dan nu aan voor een IAESTE-stage in de zomer van 1999. Er zijn mogelijkheden op allerlei bedrijfskundige gebieden, overal ter wereld. Aanmelden kan tot uiterlijk 30 november 1998 bij de stagecoördinator. Meer informatie: Frank van den Berg, stagecoödinator TBK. BB 306, tel. 3522, email: [email protected]

AIESEC-Twente

AIESEC-Twente zoekt nieuwe bestuursleden. Zie AIESEC, Internationaal.

Wiskunde II (151082) voor KMA-ers

Voor de KMA-studenten die het vak Wiskunde II (151082) volgen is er op maandag 30 november, het 5e t/m 8e uur en op donderdag 3 december, het 1e t/m 4e uur een inhaalcollege m.b.t. het eerste deel van het Maplepracticum (150532) in zaal TW-A106. Dit prakticum is bedoeld om de voorkennis voor het tweede deel van het Mapleprakticum te verwerven. Er is geen toetsing aan verbonden. Neem, behalve het Mapleboek ook het dictaat Wiskunde I mee. Zie http://www.math.utwente.nl/maple voor het globale programma voor dit inhaalprakticum. De KMA-studenten volgen verder (Wiskunde II en Maplepracticum tweede deel) het werkcollegeprogramma van groep 2. Benodigde literatuur: het dictaat voor het vak Wiskunde II alsmede het boek "Maple, wiskunde in berekenbaar perspectief" door M. Streng, S. van Gils en A. van der Meer, Amsterdam: Addison-Wesley, 2e druk 1998.

TN

College Hoge Energie Fysica

(week 49 t/m 5). Dit college van prof. B. van Eijk zal starten op donderdag 3 december a.s., het 7e en 8e uur in zaal EL/TN B1228.

Rectificatie: Zalenoverzicht Fundamentele optica (146005)

In tegenstelling tot wat er op het rooster staat en wat er gepubliceerd is geldt dit voor het 3e+4e uur. Maandag week 45 + 46: INF U4. Woensdag week 45: TW D105B. Maandag week 49 t/m 02: WB HIV 208. Woensdag week 49, 51 en 1: CT 3522.

Voortgezette Numerieke Wiskunde (151035)

Voor WB, TN, TW. Zie mededeling WB.

TO

Vakgroepvoorlichting TO

Voor TO-studenten. De vakgroepvoorlichting voor TO is gepland op de volgende data: Woensdag 18 november in L213 de algemene voorlichting door G. Carleer en I. Sorgedrager. Donderdag 19 november in L213 voorlichting door CRC. Woensdag 2 december in L216 voorlichting door IST. Donderdag 3december in L213 voorlichting door OMD. Woensdag 9 december in L216 voorlichting door O&M. Woensdag 16 december in L216 voorlichting door ISM. De bijeenkomsten beginnen steeds om 13.45 uur!

Gezocht: student assistent voor programmeerwerk

Voor TO, INF en Alle faculteiten. De sectie Cognitieve Ergonomie (TO-ISM) heeft met onmiddellijke ingang behoefte aan een studentassistent die programmeerwerk verricht ten behoeve van een test- en evaluatie-instrument, in C++. Duur voorlopig twee maand, omvang nader te bespreken. Verdere informatie en sollicitatie: Ir. J. Besuijen (tel: 3346 /3325).

D-voordracht

Judith Bakker over 'Internet en curriculumontwikkeling in lerarenopleidingen in Zimbabwe', vrijdag 20 november 1998, 16.00 uur, L216.

Data-analyse 1: Opdracht 2 (deeltijders)

De inleverdatum voor opdracht 2 is voor de deeltijdstudenten verschoven van vrijdag 13 november naar vrijdag 27 november 1998.

Extra herkansing Basiscursus computergebruik (voltijd/deeltijd/mediakunde I, module I)

Voor TO, TCW. Op vrijdag 4 december 1998 is er een extra herkansing voor de Basiscursus computergebruik. Voor voltijd TO: 1e en 2e uur in zaal L109. Voor deeltijd TO en TCW: 12.30 uur (tot afronding) in zaal L102. Aanmelding is niet nodig!

Systeembenaderingen in de onderwijskunde (196006)

Voor dit vak kan men, vanaf heden, één tekst tegen betaling van f6,50 afhalen bij het secretariaat van de afdeling OMD.

Intekenen practicumgroepen D1/D2

Vanaf maandag 9 november kan men zich intekenen voor de practicumgroepen van OKT-2, module 5/ OKT-2, module 6/Psychometrie en Systeembenaderingen.

Integrand Twente

1.We zoeken voor een bedrijf in Hengelo (Ov) naar een student(e) TCW of TO die een training/cursus wil samenstellen voor vrachtwagenchauffeurs. Het is 3 maanden parttime. Ref.nr. 673. 2.Ook zoeken we nog een TO-student(e) voor een bedrijf in Enschede. Het gaat hier om een opdracht waarbij een multimediaal pilot-project ontwikkeld moet worden. Ref.nr. 652. Zie ook 'Alle faculteiten'.

TW

Maple II voor TW (150537)

De enige herkansing voor Maple II na het tentamen op 18 november a.s. is op woensdag 27-1-1999 van 10.30-12.30 uur in TW-A 106.

Voortgezette Numerieke Wiskunde (151035)

Voor WB, TN, TW. Zie mededeling WB.

WB

Levenscyclusgericht ontwerpen (114531)/Milieubewust ontwerpen (114504)

Voor WB-D3; TBK/W-D2, CT-D2, CT&M-D2, BSK/milieuvariant-D1. In het komende tweede trimester wordt in het kader van het vierdejaars WB-programma het vak Levenscyclusgericht ontwerpen' (LCO, 114531) gegeven, in aansluiting op 'Ketenbeheer' (114503). Studenten van andere faculteiten kunnen deelnemen aan LCO in de plaats van 'Milieubewust ontwerpen' (114504), zij het met enige extra colleges. De nadruk zal vooral liggen op de ontwerpprocedures en de wijze waarop bij de conceptuering van nieuwe producten aan het aspect milieu een geÙigende plaats in de besluitvorming kan worden gegeven, naast andere criteria als functionaliteit en kosten. Verder wordt aandacht besteed aan het gebruik van thermodynamische inzichten voor de objectivering van ontwerpbeslissingen. Collegeprogramma (weken 49-51): 1.inbouw LCA in ontwerpmethode, 2.doelbepaling, programma van eisen, criteria, 3.exergetische LCA, 4.ontwerpgereedschappen, 5.verkorting LCA, selectie alternatieven, 6.doorontwerpen, evaluatie, verbetering. Afrekening vindt plaats in week 9 door presentatie van verslag. In verband met de opzet van het onderwijs (taakgroepen) dient men zich UITERLIJK VRIJDAG 20 NOVEMBER A.S. bij BOZ/WB te hebben opgegeven. Een intekenlijst ligt gereed. In verband met de genoemde opzet is deelname aan colleges en groespsbijeenkomsten verplicht.

Hoorcollege Trans. in turb. strom. met chem. react. (114142)

Voor WB D3-studenten. Bovengenoemd hoorcollege, verroosterd op woensdag het 1/2e uur, wordt verplaatst van het 2e trimester naar het 3e trimester. In het 3e trimester zal het hoorcollege gehouden worden op donderdag het 5/6e uur in zaal WB Hal IV.206, wkn. 12 t/m 17.

Afstudeercolloquium

R. Nijlant (POM) over 'Spaceplan 97 bij IBM Nederland N.V. te Amsterdam', 26 november 1998, 13.30 uur, WB N.105.

Studentassistent gezocht voor het aanpassen van Fortran software

Duur van het werk is ongeveer 1 maand fulltime. Start zo spoedig mogelijk. Voor informatie kan contact worden opgenomen met dhr. Cornelissen (4094) of dhr. Marquart (4519).

Groepsindeling Chemische reactorkunde I

Voor D2/D3 studenten CT/WB/TBK + cursisten procestechnologie CT. Zie mededeling CT.

Voortgezette Numerieke Wiskunde (151035)

Voor WB, TN, TW. In verband met de praktikum computercapaciteit worden belangstellenden voor dit vak verzocht aanwezig te zijn op dinsdag 1 december 5+6 in WB-HV-108. Dan zal ook een eerste gedeelte van het collegedictaat beschikbaar worden gesteld. Het college wordt in combinatie met het Master of Science-vak Advanced Numerical Mathematics in het Engels gegeven. Nadere informatie bij D. Dijkstra, TW-B 306 (tel. 3395).

Zaalwijziging hoorcollege Elasticiteitstheorie (115738)

Voor WB D3-studenten. Bovengenoemd hoorcollege, verroosterd op woensdag het 3/4e uur, wordt op 2 december 1998 verplaatst van zaal BB.3 naar zaal BB.7.

WWTS

Afstudeercolloquium

J.A. Klok over 'Mental model and Haystacks', dinsdag 17 november 1998, 15.45 uur, INF L-204.

Colleges Wijsgerige Antropologie (161501)

In het 2e trimester zal op dinsdag 3e en 4e uur in week 1, 2 en 3 (resp. 5 januari, 12 januari en 19 januari a.s.) in TW B101 het college Wijsgerige Antropologie voor 1 SP plaatsvinden. Het schriftelijke tentamen zal op 26 januari a.s. (ochtendzitting) in TW B101 worden gehouden.

SPE

Voor discussies over kennis en ETHIEK-moderne FILOSOFIE-kritische ECONOMIE-allerlei RELIGIES-je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Discussiegroep -volgende week : Friedrich Nietzsche -provocerende teksten van de filosoof met de hamer-dinsdag 17 november, 21.00-22.30 uur, Vrijhof 201. De taal van het verhaal -over ontstaan en verstaan van bijbelse literatuur-woensdag 18 november, 19.30-21.00 uur, Vrijhof 201. Filosofie maar dan leuk -gesprekken met filosofen van vandaag en gisteren-donderdag 19 november, 19.30-21.00 uur, Vrijhof 201. HoBiHe -als je valt op iemand van hetzelfde geslacht als jij-info: SPE-UT.

Meditatie : ZEN- meditatie-Concentratie-verruiming van je geest-zelfkennis. Iedere donderdag onder deskundige begeleiding-16.00 uur SPE-HE en 20.00 uur SPE-UT. VESPER- viering-stilte, gebeden, meditatief. Iedere donderdag van 17.30-18.00 uur-Stiltecentrum Vrijhof-tegenover kamer 205.

Viering en in november : Iedere zondagochtend, UT-Vrijhof-Audiozaal-10.30 uur. 15 november-Colossenzen 2:6-15-De machten ontwapend-vg: Kees Kuyvenhoven; 22 november-Col. 3:1-4-De messiaanse ruimte-vg: Kees Kuyvenhoven.

Informatie : www.utwente.nl/spe. SPE-UT: 053-4892369-Vrijhof 203-Pb 217-7500 AE Enschede. SPE-HE: 053-4871927-Pb 70.000-Hengelosestraat 100-7500 KB Enschede.

SRD

Op het SRD kantoor kun je de brief op komen halen die de Activisme werkgroep aan het beleidsbureau van het CvB heeft gestuurd. Deze brief is het resultaat van het inventariseren en het zoeken naar oplossingen voor het activisme-probleem. De brief geeft je informatie over de ontwikkelingen die op dit moment spelen. Als Opleidings-commissielid kun je het gebruiken als bron voor flexibele ideeën. Als bestuur van een vereniging kan het je vertellen over wat er op de UT geprobeerd wordt te bewerkstelligen. Als student kan het je vertellen dat activisme iets is dat belangrijk is voor de UT en voor jou zelf.# Heb je vragen over Major/Minor? Bel de SRD tel. 5236 of 4033.# Als je dit jaar problemen krijgt met docenten van je faculteit, als je huurbaas je plotseling vertelt dat je je kamer moet verlaten of de IBG je wijzigingen niet wil overnemen kun je naar de SRD komen om je probleem op te lossen.# De studentenvakbond SRD is dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Ons kantoor zit in de Vrijhof tussen de CSA en de Centrale Bibliotheek. Aan onze balie verkopen wij diverse derde wereld produkten, poenboeken en vakwerkgidsen. Alle formulieren en informatiefolders van de IBG zijn gratis op te halen bij de SRD.

HoBiHe

HoBiHe heeft weer een aantal leuke aktiviteiten voor je in petto! Heb je zin om eens met HoBiHe kennis te maken in ongedwongen sfeer? Dat kan bij onze etentjes. Hier kun je met iedereen kennis maken. Na de afwas is het tijd voor bier en cola. Het volgende etentje staat gepland op woensdag 1 december. Iedereen die mee wil eten moet zich even opgeven. Ook al bi? Op woensdag 24 november komt het bi-groepje bijeen om zich te buigen over een nader te bepalen thema. Zin om een film te kijken? Het film- en boekenklubje draait binnenkort een video bij een HoBiHe'er thuis! Niet alleen voor meer informatie, maar ook voor opgave voor een avond of voor het beantwoorden van al je vragen kun je contact opnemen met Ivor: 053-4327975 of met Lisette: 053-4350090. Mailen kun je met HoBiHe: [email protected] HoBiHe is de homo-emancipatiewerkgroep van de SRD.

Diversen

Open huis genealogische vereniging

AVER, de genealogische vereniging van de personeelsvereniging, houdt op woensdag 18 november a.s. open huis. Belangstellenden kunnen terecht in Boerderij Bosch van 19:30 tot ca. 22.30 uur. Naast werk van eigen leden en materiaal uit de bibliotheek van de vereniging, zullen er demonstraties worden gegeven van de genealogische computerprogramma's ProGen en HazaData. Iedereen is van harte welkom.

Studium Generale

De cyclus 'Verlichting' krijgt op 17 november (19.30 uur, Amphitheater/Vrijhof) afsluiting met een verhaal van prof.dr. Frits de Lange, hoogleraar ethiek aan de Universiteit Kampen. Zijn lezing heeft de titel 'Fundamentalisme of ongeloof? Over hoe het verder moet met christendom en Verlichting'. Volgens De Lange is de verhouding tussen het christelijk geloof en Verlichting er één van blijvende spanning. 'Het voorbestaan van de godsdienst vormt het blijvende onbehagen van de Verlichting. Maar het program van de Verlichting legt ook de vinger bij mening tekort van de religie', zo is hij van mening.

RSK

Op donderdag 12 november is er weer een Open Maaltijd. Deze maaltijd, georganiseerd door de christelijke studentenvereniging RSK, biedt goede mogelijkheden om eens vrijblijvend te spreken met leden van die vereniging. De heerlijke, gratis maaltijd begint om 17.45 uur in het Heelal, Jupiterstraat 29 in Enschede. Wil je meer weten? Bel dan Tony: 4335952, of kom ook!

Amnesty International

Wist je dat onze groep ook actie voert via een mailinglist? Lijkt het je leuk om je op deze snelle en gemakkelijke manier in te zetten voor Amnesty International surf dan even naar: http://www.student.utwente.nl/~amnesty/mailing.html. Als er leden zijn die mee willen naar de regionale vergadering op 23 november a.s. of niet kunnen komen maar hierover wel wat kwijt willen, kunnen die contact op nemen met Marije (4895036) of via e-mail: [email protected]

Debatteerwedstrijd om Cicero-Cup

De studentenwerkgroep SG in Debat van Studium Generale houdt op donderdag10 december de jaarlijkse 'Strijd om de Cicero-Cup'. Het is de derde keer dat deze debatteerwedstrijd op het programma staat en net als de twee vorige edities vindt de strijd plaats in de Sociëteitsbar in de Bastille. Tijdens de 'Strijd om de Cicero-Cup' nemen steeds twee deelnemers het tegen elkaar op. Ze krijgen twintig minuten de tijd om zich voor te bereiden op een stelling. Vooraf krijgen beiden te horen of ze voor of tegen dienen te zijn. Via twee minuten inleiding, twee minuten reageren op elkaar en een minuutje afronding moeten ze dit standpunt zo goed mogelijk beargumenteren en verwoorden. Tijdens de avond worden twee winnaars gekozen. Een deskundige jury, bestaande uit Hannah de Vries van het CultuurCentrum Campus, Willem Bulter van de vakgroep Taalkunde en de heer Cras, voorzitter van het Talenprakticum Twente, kiest een winnaar en de aanwezigen mogen de publiekslieveling kiezen. Voor beide winnaars is er een beker en het grote Leenwoordenboek. De presentatie van de avond is in handen van BSK-AIO Roland Pierik, die tijdens de eerste Cicero-Cup de juryprijs en tijdens de tweede versie de publieksprijs won.

Belangstellenden kunnen zich tot 1 december aanmelden bij Studium Generale, telefoon 4893321. De deelname is gratis.

KIvI

KIvI Regio Oost organiseert i.s.m. VIO (Vereniging voor Ingenieurs in Overijssel) een bijeenkomst op maandag 16 november a.s. om 17.30 uur in Drienerburght. Er zal een presentatie gegeven worden door Tebodin Consultants & Engineers, een multidisciplinair ingenieursbureau. De belangrijkste diensten van Tebodin liggen op de gebieden van fabrieks- en utiliteitsbouw, transport, distributie en milieu. Het werkterrein loopt van adviezen, haalbaarheidsstudies via diverse ontwerpfasen naar realisatie en instandhouding. Voor soep en broodjes wordt gezorgd en na afloop van de lezing is er een aperitief met bittergarnituur. Deelname is gratis voor KIvI- en VIO-leden. Aanmelding: Elfride Dijkstra, bureaumanager KIvI Regio Oost, e-mail: [email protected], tel. 4097.

Excursie Hollandse Signaalapparaten

KIvI Afdeling Jonge Leden Oost organiseert op donderdag 19 november van 15.00-17.00 uur een excursie naar Hollandse Signaalapparaten in Hengelo. Tijdens de excursie zal, na een algemene introductie, een demonstratie worden gegeven van het nieuwe Virtual Reality Theatre. Aansluitend volgt een rondleiding door het bedrijf en ter afsluiting is er een drankje. Deelname is gratis voor KIvI-leden, niet-leden betalen f5. Aanmelding: Elfride Dijkstra, e-mail: [email protected], tel. 4097 of ir. Ron de Wit, tel. 074-2496231.

Studieverenigingen

Ideefiks

Vanavond is er een filosofisch café met Nil Disco. Kom om 20.00 uur naar de Torenkamer in de Bastille.# Vrijdag 27 november is er een borrel met de Alumni-vereniging. Hier kun je praten met afgestudeerde WWTS-ers over het leven na de studie.

Inter-Actief

Volgende week is het alweer zover: dan is de excursie naar Grolsch! Vertrek is 's morgens om 8.45 vanaf CC.# Op woensdag 11 november om 20.00 uur begint de pool- en snookeravond in de Experience! Lees de posters of ViZioNvoor meer informatie. Schrijf je snel in op het bord in Hal B, want vol is vol!# Op 1 december is er een Sinterklaasborrel in CC! Zet dit vast in je agenda!# Je kunt nog steeds al je creativiteit gebruiken om een leuk stukje voor de ViZioN te schrijven. Er worden namelijk nog steeds survivalkits verloot!# Inter-Actief zoekt nog eerstejaars voor de ouderdagencommissie en studenten voor de www-commissie. Enthousiastelingen kunnen langskomen, bellen naar 3756 of mailen naar [email protected]

ConcepT

De boeken voor het vak Mariene Dynamica kunnen bij ConcepT besteld worden.# Heb jij zin om een studiereis te organiseren naar verre oorden waarvan je tot nu toe alleen van hebt kunnen dromen? Schrijf je dan nu in voor de Studiereiscommissie! Verder zoekt ConcepT ook nog nieuwe mensen voor de Boekencommissie en nieuwe betonkanobouwers.# De Bila organiseert op 18 november een binnenlandexcursie naar de Balgstuw bij Zwolle in samenwerking met het KIvI en het Gezelschap 'Practische Studie' uit Delft. Schrijf je dus vandaag nog in!# Tenslotte wenst ConcepT iedereen veel succes met de komende tentamens.# Kijk voor meer informatie op het ConcepT-bord. ConcepT is verder te bereiken in WB Hal IV kamer 201, tel. 3884; E-mail: [email protected] of kijk op de homepage: http://www.student.utwente.nl/~ConcepT/.

Isaac Newton

Altijd al een keer willen leren lassen, draaien, boren of frezen? Schrijf je dan nu in voor één van de practische cursussen. Deze cursussen worden begin 1999 gegeven en duren zes avonden.# Vanmiddag is er weer een borrel in onze kelder. Op deze borrel zijn ook onze Duitse gasten van de uitwisseling aanwezig. Heb je zin in een internationaal gesprek, of gewoon zin in een biertje, kom dan om 15.30 uur naar de kelder.# De Newton-kamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur geopend. Telefoon (053- 489)2531; e-mail: [email protected]; internet: http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Alembic

De commissie-inschrijving is nog steeds bezig. Schroom dus niet en schrijf je in voor een leuke commissie. Of zit je liever het hele jaar alleen maar met je neus in de boeken?# De commissieleden van het afgelopen jaar kunnen, voor zover zij dat nog niet gedaan hebben, nog steeds hun fles wijn komen ophalen op de Alembic-kamer.# Als je niet met je foto in het jaarboek wil verschijnen, dan kan je dit doorgeven op de Alembickamer.# 19 november a.s. is er weer een borrel, waarna op 3 december de traditionele sinterklaasborrel volgt. Don't miss it!

Abacus

Het bestuur feliceert Floris! Hij is sinds dinsdag 3 november Mr. TW!# Vanmiddag is er borrel. Kom allemaal even een glaasje drinken en gezellig babbelen voor we hard gaan leren voor de tentamens.# Zaterdag 28 november gaan we naar de Escher tentoonstelling in Rotterdam. Als we met minimaal 20 studenten zijn, krijgen we korting. Schrijf je dus allemaal in, bij de Abacuskamer.# Wil je nog iets organiseren? Kom dan eens langs de Abacuskamer.# We zijn nog op zoek naar mensen voor het bedrijvendagenbestuur. Kom voor meer info even langs de Abacuskamer.

Communiqué

Wil je graag meedoen met de Bata444race? Schrijf je dan in op het Communiqué-bord, of schrijf het alvast in je agenda.# 16 December vindt er een feest plaats samen met de andere studieverenigingen in het gebouw. houd deze datum vrij en kijk uit naar de vooraankondiging.# Iedereen die mee was naar All You Need is Love, bedankt! Het was erg gezellig.# Voor meer informatie: Communiqué, TWRC-A223, tel. 053-4894461, [email protected], http://www.wmw.utwente.nl/studiever/communique/.

Stress

Vandaag is het zover!!! In de expositie-ruimte in het BB gebouw wordt om 15.30 uur een daverende borrel gegeven met veel gratis bier, goodies en nog veel meer... En natuurlijk is het hoogtepunt de nieuwe mooie Stress Almanak. Dus kom achter die studieboeken weg en ga even ontspannen met een leuk feestje en een goed glas bier.# Vrijdag is het lustrum van onze faculteit. Dit te grote feest mag aan geen enkele TBK student voorbijgaan. Dus kom even langs en aanschouw tevens het cadeau dat studievereniging Stress gaat aanbieden aan de faculteit TBK.# 1 December is de ALV van studievereniging Stress kom even langs en bekijk wat voor een bestuur aan het roer gaat staan.# Verder kunnen jullie altijd langskomen voor een kop koffie, thee, cola of gewoon veel gezelligheid. Veel succes met jullie tentamens!

Sirius

Schrijf je in voor de BATA! Voor f25 maak je de dag van je leven mee. De inschrijflijst hangt bij de Siriuskamer. A.s. maandag 1 december organiseert de eerstejaarscommissie een filmnacht: aanvang om 18:00 uur met een diner in de TW-kantine. Vanaf 20:00 uur tot 1:30 uur kun je genieten van enkele topfilms. Kosten: f12,50 (incl. diner) & f7,50 (excl. diner). Je kunt je nog steeds inschrijven voor het symposium "Bestuurskunde in de praktijk" op 9 december. Uiterste inschrijfdatum: 16 november. Natuurlijk wensen we iedereen veel succes & wijsheid toe in de komende tentamenperiode.

TObias

Houd goed het mededelingenbord in de gaten voor nieuwe activiteiten of kijk op http://www.to.utwente.nl/tobias/tobias.htm.# Doe mee met het volleybaltoernooi op 30 november. Schrijf je in met een team op het mededelingenbord.# Oproep aan iedereen die nog geen stukje voor de almanak heeft ingeleverd: doe dit zo snel mogelijk.

Arago

En we besluiten de week met...# Vandaag is er een SOTN-bijeenkomst om 12.30 uur in B-1220 over leerstoelvakken, studiekosten en de evaluatie van het eerste blok van het 1ste en 2de jaar. Ook wordt er een nieuw SOTN-bestuur gekozen.# De avond is gereserveerd voor een uitje naar het casino van de Baco. Komt allen een gokje wagen op de casinoborrel vanaf 16.30 uur.# Nu komt de beslissing heel dichtbij. Vrijdag (morgen) is de laatste dag dat inschrijving voor de Thor studiereis mogelijk is.# De volgende twee weken nemen we even rust. Heel veel succes met de tentamens in die weken.

Scintilla

Vanwege succes geprolongeerd. De VriMiBo is er volgende week weer. Iedereen kan onder het genot van een biertje de frustaties van de eerste tentamens weer kwijt in de Tombe.# De Studiereis 2000 en de Symposium commissies zoeken nog actievelingen die zich willen inzetten voor de vereniging. Heb je interesse, kom dan langs de Scintillakamer.# Binnenkort is er een excursie naar Lucent Technologies in Huizen, een bedrijf dat vooral actiefis op het gebied van telecommunicatie.# Veel succes gewenst met de komende tentamens.

Sport

Volleyballen bij Harambee

Volleybalvereniging Harambee is nog op zoek naar nieuwe leden. Spelers op alle niveau's zijn welkom; er wordt gespeeld van de 4e klasse tot en met 3e divisie. Op dit moment zoeken we nog naar dames en heren die in derde en vierde klasse (de laagste klassen) willen spelen. Als je wat meer informatie wilt kun je Tijs (053-4337040) of Paul (053-4360979) bellen of gewoon een keertje langskomen bij onze trainingen in het sportcentrum.

Universiteitsteam

Hoewel de bata nog ver weg lijkt, is de sportraad er al druk mee bezig. Zo gaat het UT team bijvoorbeeld de universiteitscompetitie winnen, maar daar hebben we dus wel de snelste lopers en loopsters van de UT voor nodig. Als jij wilt winnen en al bewezen hebt dat je hard loopt (zeg bij de eerste twintig op je etappe) meld je dan aan voor het snelste team van Enschede. Ter voorbereiding op 24 april zal er vaak samen getraind gaan worden. ook staan er aan aantal gezelligheidsactiviteiten op het programma. Bel Nanne bij de sportraad (1144).

S.V. Lichtgeraakt

Ben je op zoek naar een goed voornemen voor het nieuwe jaar kom dan eens kijken op de training van Lichtgeraakt. Na de vakantie begint de tweede helft van de de regionale competitie. Als je nu begint te trainnen kun je dan meedoen in je eigen klasse. Vervoer is geregeld en er is nog plaats in de korpsen die voor elke competitie wedstrijd worden samengesteld met schutters uit dezelfde klasse. Als je op zoek bent naar een sport die je leert om je te concentreren op een doel en tegelijkertijd de nodige gezelligheid geeft, kom eens langs bij S.V. Lichtgeraakt. Wij helpen je snel en doeltreffend af van zenuwen en trillende handjes. In onze kelder in het CT-gebouw zijn wapens, kaarten en munitie aanwezig, zodat je zelf geen spullen hoeft te kopen. Bel voor informatie: Dick/Sytse, 4319100 of Radko, 4895014. homepage: huizen.dds.nl/~svlicht.

Batavierenrace

De 27e Batavierenrace vindt plaats op 24 april 1999 en loopt van Nijmegen naar Enschede. In 25 etappes lopen 7000 studenten 175 km. Daarmee is de Batavierenrace de grootste estafetteloop ter wereld. De Batavierenrace wordt afgesloten met het grootste studentenfeest van Nederland! Studenten kunnen zich inschrijven tussen 1 oktober en 30 november 1998 bij de studentensportraad.

Roeien doe je bij D.R.V. Euros

Ondanks het onstuimige herfstweer zijn afgelopen weekend fantastiche prestaties verricht op de Bosbaan te Amsterdam. Er zijn maarliefst vier overwinningen behaald. De eerste confrontatie met andere verenigingen viel ook voor de overige ploegen niet slecht uit; twee haalden nog de halve finales. Het toeren door de grachten was wederom een groot succes, het stappen in Mokum was natuurlijk ook fantatisch. Het weer werkt niet mee. Maar bij D.R.V. Euros ben je niet alleen voor roeien. Je kunt met je ploeg prima gaan ergometeren. Een nog beter idee is het meedoen met de conditietrainingen. Vrijdag van 16.30-18.00 en maandag van 15.30-17.00 uur worden ze gegeven op het SportCentrum. Veel plezier met de trainingen!

Menu

WEEK 47

ZATERDAG 14 NOVEMBER

Soep van de Dag

***

Tagliatelle Verde

Ham en Champignonroomsaus

Wortelen of Doperwten

ZONDAG 15 NOVEMBER

Soep van de Dag

***

Kipfilet - Stroganoff saus

Snijbonen

Gebakken krielaardappelen of

Gekookte aardappelen

MAANDAG 16 NOVEMBER

Hollandse Groente soep

***

Pepersteak of Gevulde paprika

Peper saus - Bloemkool

Gebakken of Gekookte aardappelen

DINSDAG 17 NOVEMBER

Tomaten soep

***

Babi Pangang

Bami Goreng

Kroepoek

WOENSDAG 18 NOVEMBER

Goulash soep

***

Stampot Boerenkool

Verse worst of Speklapje

Vlees saus

of

Lasagne met Roerbak groente

DONDERDAG 19 NOVEMBER

Champignon soep

***

Kotelet - Vlees saus

Sperciebonen

Gebakken aardappelen Lyonaise

of Gekookte aardappelen

VRIJDAG 20 NOVEMBER

Minestrone soep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet

of Vleesgerecht - Cocktail saus

Bietjes

Frites of Gekookte aardappelen

------------------------

VEGETARISCH

-----------------------

MAANDAG 16 NOVEMBER

Hollandse groente soep

***

Oekaraïne schotel

Omelet

Gekookte aardappelen

DINSDAG 17 NOVEMBER

Tomaten soep

***

Provencaalse Champignon Ragout

Tagliatelle Verde

Wortelen of Doperwten

WOENSDAG 18 NOVEMBER

Groente Vermicelli soep

***

Kaasgroente schijf

Paprika saus

Sperciebonen

Gebakken aardappelen Lyonaise

DONDERDAG 19 NOVEMBER

Champignon soep

***

Omelet - Champignons

Broccoli

Gebakken aardappelen

Vrijdag t/m zondag vegetarisch alternatief

verkrijgbaar bij hoofdbuffet.

H A P A A N D E T A P

Maandag 16 t/m vrijdag 20 november

Penne Raggatti Carbonnara met rauwkostsalade

BRASSERIEMENU

Maandag 16 + dinsdag 17 november

Gebakken Zalmfilet

Basilicum saus

Rauwkostsalade

Gebakken aardappeltjes

Woensdag 18 + donderdag 19 november

Jacht schotel

Verse groente

Rauwkostsalade

Aardappelen

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.