INFO

| Redactie

-Gezien advies P&O bij brief km 296.873 d.d. 7-4-1998; overwegende dat in de toekomst de Universiteit Twente meer tegemoet kan komen aan de veranderende behoeften van ouders; heeft het college besloten het volgende: a)het aantal kindplaatsen bij de Stichting Catalpa te vermin-deren tot 65 (was 70) voor de jaren 1998 t/m 2001 èn daarmee in te teren op het reserve-aantal dag-delen met circa 2800 dagdelen per jaar gedurende dezelfde periode; b)de ouderlijke bijdrage voor kinderopvang van 0-4 jarigen per 1 juli 1998 te verhogen van f18,40 naar f18,95 per dagdeel en deze prijs te handhaven tot 1 juli 1999 en de ouderlijke bijdrage voor 1e en 2e jaars AIO's en voor studenten te verhogen van f9,70 tot f10 en deze te handhaven tot 1 juli 1999; c)de proef met buitenschoolse opvangmogelijkheden te verlengen voor een periode van twee jaar; d)aan de jaarlijkse dotaties ten behoeve van de kinderopvang kf 75 te onttrekken en dit ter beschikking te stellen van de buitenschool-se kinderopvang; e)een nader onderzoek in te stellen naar een flexibele en kwalitatief hoogwaardige vorm van kinderopvang, die meer tegemoet komt aan de veranderende behoeften van ouders. Het hoofd van de dienst P&O wordt verzocht de nadere uitwerking vorm te geven. Voorzitter COR, het OPUT en faculteiten en diensten zullen over voornoemde besluiten worden geïnformeerd.

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 7 mei 1998

-Gezien de in de praktijk reeds bestaande samenwerking tussen de Universiteit Twente en de Christelijke Hogeschool Windesheim en de voorliggende samenwerkingsovereenkomst die door de Universiteit Twente en de Christelijke Hogeschool Windesheim gezamenlijk is opgesteld; overwegende de van overheidswege aan de UT gestelde eis dat zij bij verzorging van haar lerarenopleiding nauwe samenwerking onderhoudt met een of meer HBO-opleidingen en dat de samenwerking kan bijdragen aan de kwaliteit van de lerarenopleiding, nascholing en dienstverlening aan scholen alsmede tot een meer effectief en efficiÙnt gebruik van middelen; heeft het college besloten tot ondertekening van de voorliggende samenwerkingsovereenkomst Universiteit Twente-Christelijke Hogeschool Windesheim.

d.d. 20 mei 1998

-Gezien de rapportage van de Commissie Wetenschappelijke Informatievoorziening UT d.d. 1-5-1998 en de hierop ontvangen schriftelijke reactie van drs. P. Daalmans (plv. bibliothecaris) d.d. 18-5-1998 en van drs. C. Ruijter(directeur OC) d.d. 19-5-1998, overwegende de opdracht aan de COWI om een definitief voorstel uit te brengen over het beleid inzake de wetenschappelijke informatievoorziening en dat dit voorstel een waardevolle bijdrage geeft aan het project 'herdefiniëring dienstverlening'; gehoord de beraadslagingen; heeft het college besloten een principe-besluit te nemen t.a.v. de vorming van "Het Centrum" (UB + OC + een deel van het CIV), legt dit voor aan de directeuren van de betrokken diensten en aan het Management Team.

-Gezien de concept-nota AIO-Beleidsplan en het FEZ-advies d.d. 19-5-98; gehoord de discussie in het Management Team van 7 mei 1998 en de aanvullende commentaren van decanen; overwegende dat sprake is van een dalende AIO-instroom en moeilijk vervulbare AIO-plaatsen; dat het AIO-schap aantrekkelijker dient te worden gemaakt door het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en de op toekomstige AIO's gerichte arbeidscommunicatie; heeft het college besloten per 1-6-1998 de arbeidsvoorwaarden voor AIO's te verbeteren door het aanbieden van een pakket secundaire arbeidsvoorwaarden waaruit de AIO in overleg met de faculteit een keuze kan maken ter waarde van in totaal f35.000. Voor huidige AIO's gaan de arbeidsvoorwaarden naar rato van die voor nieuwe AIO's gelden. Facultatief per faculteit is er de mogelijkheid om een bindingspremie toe te kennen ter hoogte van f700 bruto per maand voor 1e jaars AIO's, van bruto f500 per maand voor 2e jaars AIO's, van f300 per maand voor 3e jaars AIO's.

-Gezien het verzoek van de COR bij brief d.d. 2-4-1998; overwegende dat de complexe verhoudingen die er voor de COR bestaan, gecombineerd met het ontwikkelen van een nieuwe structuur en cultuur op het gebied van de medezeggenschap, van het dagelijks bestuur COR een aanzienlijke tijdsinzet vergen; heeft het college besloten de compensatie voor de leden van het dagelijks bestuur van de COR gezamenlijk te stellen op 1,0 fte, waarbij de COR zelf de compensatie per lid van het DB vaststelt; tevens besluit het College geen compensatie te geven voor plaatsvervangende leden van de COR. Het genomen besluit geldt voor de zittingsperiode van de COR (3 jaar) en wordt aan het einde van die periode geëvalueerd.

-Gezien de brief van de Raad voor de Campusvoorzieiningen d.d 12-5-1998; kennisnemende van de doorlopen procedure inclusief het door de BAC uitgebrachte advies; heeft het college besloten de heer Erik Dobbelsteijn te benoemen tot lid van het Campuscollege voor de periode van 1 maart 1998 tot 1 maart 1999.

Sluiting BOZ/WB d.d. 19 juni a.s.

Bureau Onderwijszaken WB is vrijdag 19 juni a.s. de gehele dag gesloten.

Financiële ondersteuning voor studentbestuurders

Studenten die zitting hebben in of kandidaat zijn voor Studentenraden danwel die andere functies bekleden of ambiëren die sinds de invoering van de MUB-se structuur aan de UT zijn gewijzigd, kunnen erop rekenen dat zij een tenminste even hoge financiële tegemoetkoming (in de vorm van bestuurdersbeurzen, afstudeersteun, e.d.) ontvangen als bij de oude functies het geval was. In de financiële regelingen voor student-bestuurders die aan de UT gelden, zijn de MUB-se wijzigingen nog niet verwerkt, doch dit zal op korte termijn geschieden.

Naar een nieuwe organisatie van de dienstverlening aan de UT

De notitie 'Naar een nieuwe organisatie van de dienstverlening aan de UT' d.d. 29-05-1998 is integraal gepubliceerd op UTIS. U kunt de nota vinden op de homepagina van het CvB: http://www.utwente.nl/cvb/.

BOZ CT&M gesloten

Op donderdag 11 en vrijdag 12 juni is BOZ CT&M gesloten. Voor dringende gevallen kunt u zich die dagen wenden tot BOZ TBK, BB-309, tel. 4893516.

Fiets 'm d'r in

Het waterspektakel 'Fiets 'm d'r in' dat plaats zou vinden op vrijdag 12 juni gaat helaas wegens ziekte van enkele organisatoren niet door. Inschrijvingen voor dit festijn hoeven dus niet meer gericht te worden aan het Theatercafé. Volgend jaar zal 'Fiets 'm d'r in' wel doorgang vinden. Voor ongeduldigen valt tijdens de IK'98 hoogstwaarschijnlijk alvast een voorproefje te verwachten.

Telefonische bereikbaarheid

Met ingang van heden zijn op tel.nr. 8034 bereikbaar: drs. F.L. Lagendijk, hoofd Dienst Studentenzaken; Els Straatman, secretaresse DSZ. Het Bureau Studentenpsychologen blijft bereikbaar via tel.nr. 2032.

Alle faculteiten

Integrand Twente

Wij zijn voor de volgende projecten op zoek naar: 1) GROLSCH zoekt een (bijna) afgestudeerde student(e) TBK voor onderzoek naar het management op de logistiek/produktie afdelingen (uitzicht op vast baan). Ref.630. 2) Een student(e) BSK/TBK/TCW met interesse in P&O die gaat meewerken met ervaren beleidsadviseurs in projecten die moeten leiden tot omslag/verandering in de bedrijfscultuur. Ref.632. 3) Een student(e) TBK/TCW met interesse in marketing die een marktonderzoek gaat doen voor de ING. Het gaat o.a. om het in kaart brengen van de positie van ING binnen het marktgebied Schiphol. Ref.B56. 4) Een student(e) TBK-L die bij de HEINEKEN financieel af wil studeren. Ref.B49. 5) Een student(e) TBK die voor een bedrijf in Apeldoorn, dat zich bezig houdt met moffelen, spuiten en epoxeren, een concurrentie-analyse in Duitsland wil gaan uitvoeren. Ref.638. 6) Integrand heeft het hele jaar stage en afstudeermogelijkheden bij o.a. Procter & Gamble, Unilever, ING, Mees Pierson en Morgan Stanley open staan. Interesse? Kom langs met je C.V.# Heb je interesse in deze of andere opdrachten of wil je meer weten over een bestuursfunctie bij Integrand? Kom dan even langs op de Integrand-kamer (Vrijhof, kamer 120. tel.4893909),

Financiële ondersteuning voor studentbestuurders

Zie mededeling Algemeen.

Studenten gezocht

Voor algemeen, TBK, EL, INF, BSK, CT, TO. Wil je iets leuks doen naast je studie tegen een aardige vergoeding? Ga dan de Vakwerkgids maken. Hierin worden alle keuzevakken geëvalueerd. Ben jij geïnteresseerd in de meningen van studenten? Bel dan, Algemeen, EL en INF: Annemarie (4305451) of Wilbert (4895084). BSK: Esther (4330559), Annemarie (4305451) of Wilbert (4895084). TO: Marieke (074-2421699), Annemarie 4305451 of Wilbert 4895084. TBK: Erna (4352330), Annemarie 4305451 of Wilbert 4895084. CT: Sonja (4352976), Annemarie 4305451 of Wilbert 4895084.

Tentamen Biochemie (135522)

Zie mededeling CT.

Inschrijving keuzevakken INF en BIT trim. 1 1998-1999

Voor Alle faculteiten. Er zijn speciale inschrijvingsweken voor keuzevakken INF en BIT, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers zal er worden geloot. INF- en BIT-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben bij een eventuele loting voorrang. Inschrijven voor eerste trimester keuzevakken is mogelijk van maandag 8 juni t/m vrijdag 24 juli 1998. LET OP: -Telefonisch worden over definitieve deelnemerslijst geen mededelingen verstrekt. -Inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t. alsnog te doen. INF-vakken : 211034-Spraaktechnologie. 211050-Structuur van programmeertalen. 211098-Logica en databases. 211105-Programmageneratie in een computeralgebra-omgeving. 211124-Object-georiënteerde software-analyse en -ontwerp. 211128-Informatica en taal. 211132-Verificatie van modulaire en object georiënteerde systemen. 212016-Kennistechnologie. 213005-Computerarchitectuur (zie D2-rooster INF). 213009-Fouten tolererende digitale systemen. 213012-Hardware/software co-design. 214002-B.O. telematica. 214004-Protocolimplementatie. 214006-Applicatieprotocollen. 214011-Systeem-ontwikkelomgevingen. BIT-vakken : 232020-Datawarehousing & datamining. 234004-Software-managementtechnieken (eenmalig in het 1e trim. studiejaar 98/99). 234007-Systemen voor coöperatief werk. 234010-Invoering van IT in organisaties. 236001-Kwaliteit van de informatievoorziening.

BSK

Afstudeercolloquia

Nancy Bakker over 'De zelfstandige positie van gemeenten aangetast?', 12 juni 1998, 15.45 uur, TW B-209.

Jasper Kuper over 'Effectiviteit en marktfalen een beoordeling van de bijdrageregeling innovatieprojecten', 12 juni 1998, 16.00 uur, TW C-238.

Sarah Schaap over 'Reorganisatie van een gemeentelijke dienst', 17 juni 1998, 15.45 uur, TW B-101.

Afstuderen in juli of augustus

Voor D3 studenten BSK. Studenten BSK die hun afstudeercolloqium willen plannen in de maand juli of augustus dienen per 1 juli conform art. 8 van de afstudeerregeling Bestuurskunde: -te beschikken over "groen licht" van de afstudeercommissie; -te beschikken over de verklaring van BOZ waaruit blijkt dat voor alle andere onderdelen van het doctoraalexamen een voldoende beoordeling is behaald; -de definitieve titel van de scriptie te hebben doorgegeven aan BOZ.

Studiewijzers 98/99

Voor alle studenten BSK. De Studiewijzers 98/99 voor alle afstudeerrichtingen liggen klaar op de literatuurplank bij BOZ-BSK.

Economische theorie (173114)

Voor D1 studenten TW. In verband met het tentamen op 26 juni wordt er een vragenuur gehouden op donderdag 25 juni 1998 om 10.40 uur in zaal TW-B103.

Sturen I (178008)

Voor P studenten BSK. De toets Sturen I van 14 mei 1998 kan worden ingezien op donderdag 11 juni a.s. om 12.30 uur in zaal TW B-209.

Intekening practicum Databaseontwerp (211078)

Zie mededeling CT.

D2-vak Milieubewust ontwerpen (114504)

Voor WB/TBK-W/CT/CT&M d2-studenten en BSK d1-studenten, milieuvariant. Zie mededeling WB.

CT

Tentamen Biochemie (135522)

Het schriftelijk tentamen vindt plaats op 26 juni 1998 van 9.00-12.30 uur. De zaal zal t.z.t. bekend worden gemaakt. Het betreft een "open-boek" tentamen (Stryer, Biochemistry) dat bestaat uit zowel open- als meerkeuze vragen. Vakgroep Polymeerchemie en Biomaterialen/CT. Secretariaat: CT 1356-58, tel. 4892968.

Herkansing Statistiek, TMG, CR-I van het vierjarig curr

Statistiek (153022) wordt afgenomen op dinsdag 11 augustus (week 33) van 9.00 tot 12.00 uur. TMG (135510) wordt afgenomen op donderdag 25 juni van 9.00 tot 12.30 uur. CR-I (137004) wordt afgenomen op donderdag 2 juli van 9.00 tot 12.30 uur.

Inhaalpracticum en practicumtoets van Inleiding in het programmeren (211000)

Zie mededeling TBK/CT&M.

Database-ontwerp (211078)

Studenten die in het 1e trimester studiejaar 1998-1999 willen deelnemen aan bovenstaand practicum, dienen zich voor 28 augustus 1998 in te tekenen bij BOZ-INF. Het practicum start in week 36 en vindt plaats in de practicumzalen in het INF-gebouw. De practica vinden plaats op dinsdag- of vrijdagmiddag.

D2-vak Milieubewust ontwerpen (114504)

Voor WB/TBK-W/CT/CT&M d2-studenten en BSK d1-studenten, milieuvariant. Zie mededeling WB.

EL

240-uurs opdracht

W.J. Heinneman (Leerstoel S&S-NT) over 'Analyse en verificatie van de spraakmodule "SPEECH"', 11 juni 1998, 9.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B1224.

D-voordrachten

J. ten Pierick (Leerstoel HC-TDT) over 'Integration of design-for-test, scan-test with the ABA-bus', 17 juni 1998, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1228.

W.H. Gort (Leerstoel MK-OPT) heeft op 9 juni 1998 een voordracht gehouden over 'Integrated optical refractometer based on waveguide bendloss'.

250-uurs opdracht

V.J. Bloem (Leerstoel IC-O) heeft op 9 juni 1998 een voordracht gehouden over 'Systematic design of low voltage linear current amplifiers'.

Vernieuwde procedure aanmelden voor stages

Het bericht is van groot belang voor alle studenten, die in het 5-jarig curriculum in de doctoraalstudie meer dan 85 SP of in het vernieuwde 4-jarig curriculum in de doctoraalstudie meer dan 50 SP hebben en zich nog niet hebben aangemeld voor het op stage gaan. De algemene regel is nu: kom inschrijven een jaar voordat je op stage gaat. De oude "gewoonte" van inschrijven in september is niet meer aan de orde! Bereid de inschrijving voor aan de hand van het betreffende formulier uit de "Handleiding voor de doctoraalstage" (te koop bij de U-Take, nr. 888). Lees de inhoud van de handleiding, zodat in overleg met de stagecoördinator het inschrijvingsformulier is in te vullen. Maak voor de inschrijving even telefonisch een afspraak. Tijdig inschrijven maakt de kans op een interessante stageplaats groter. Dus onderneem actie en kom inschrijven. Voor vragen over stages en stageorganisatie, ook voor studenten met een HBO-vooropleiding die ervoor kiezen toch op stage te gaan, kan je terecht bij: Willemien Wallinga-de Jonge, stagecoördinator faculteit Elektrotechniek kamer EL/TN B1132 tel. 2763, e-mail [email protected] Zie ook homepage http://www.el.utwente.nl/onderwijs/stage.

Vier vacatures Neurotechnologie

Bij het onderzoekprogramma Neurotechnologie zijn vier vacatures: twee postdocs, een aio en een research-analist. De betreffende advertenties zijn te vinden op web-page http://obelix.el.utwente.nl.

Verplaatsing tentamen Inleiding elektrische energietechniek (124177)

Bovenstaand tentamen zal op woensdag 19 augustus komen te vervallen. Het tentamen zal gehouden worden op dinsdag 18 augustus 1998, 13.30-17.00 uur. De plaats van het tentamen is nog niet bekend. Zie UTIS voor inschrijving en t.z.t. voor de zaal.

Extra herkansingen in augustus

Er zijn in augustus extra herkansingen van de volgende vakken: 122808-Optische basisfuncties en microsystemen: maandag 10 augustus 1998, 13.30-17.00 uur. 122810-Inleiding vastestof fysica: woensdag 12 augustus 1998, 9.00-12.30 uur. 125153-Transmissie media en modulatie: donderdag 13 augustus 1998, 9.00-12.30 uur. 121706-Halfgeleider devices: maandag 17 augustus 1998, 13.30-17.00 uur. 124177-Inleiding elektrische energietechniek: dinsdag 18 augustus 1998, 13.30-17.00 uur. 124173-Informatietheorie: donderdag 20 augustus 1998, 13.30-17.00 uur. 125119-Signaaltheorie: vrijdag 21 augustus 1998, 13.30-17.00 uur. Zie voor inschrijving en zalen TAST: http://www.utwente.nl/tast/.

INF/BIT

D-voordracht BIT

Reinold Ophuis over 'Software selection and implementation. A research into software selection and implementation', 15 juni 1998, 15.45 uur, BB-6.

D-voordrachten INF

Arno H.G. Knopers over 'The development of a formalised method for describing the probability of existence for biological species', 18 juni 1998, 13.30 uur, INF-L204 (demozaal).

L.A. van der Hoogt over 'CORBA based protocol implementation for Multimedia information retrieval', 19 juni 1998, 14.00 uur, INF-L204 (demozaal).

Studentassistent gezocht (1998/1999)

Voor INF- en BIT-studenten. Voor het studiejaar 1998/1999 zijn er vacatures voor de functie van "zaalassistent practicumvoorzieningen". Voor studenten die nog in de P of (begin) D1 fase zitten geldt dit bericht als een mogelijkheid voor toekomstig werk. Indien de hieronder beschreven functie je aanspreekt dan kan je je aanmelden bij: Arthur Platteeuw, INF-2015 in de vorm van een sollicitatiebrief (e-mail) met C.V. en motivatie. In de motivatie dient duidelijk tot uiting komen waarom je denkt voor deze functie geschikt te zijn, wat je van deze functie verwacht en wat je ons denkt te kunnen bieden. De sollicitatieperiode loopt tot 12 juni 1998. Nadere informatie over deze functie is in te winnen bij één van de zaalassistenten of Arthur Platteeuw telefoon: (053 489)3738 ([email protected]).

Student-assistenten voor practicumondersteuning in het studiejaar 1998-1999

Voor INF- en BIT-studenten. Vereisten: -P-diploma Informatica of BIT, -Affiniteit met onderwijs. Het gaat om assistentie bij de volgende vakken: Computergebruik (Blok 1.1); Inl. Programmeren met Maple voor EL (Blok 1.1); Inl. Programmeren met Maple voor TW (Trim. 1); Inl. Programmeren met Pascal voor CT en CT&M (Blok 1.1); Inl. Programmeren met Pascal voor TBK (Blok 1.2);

Inl. Programmeren met Pascal voor WB (Blok 2.2); Inl. Programmeren met Pascal voor WB (Blok 3.1); Inl. Programmeren met Pascal voor TN (Blok 2.3, 3.1 en 3.2); Functioneel programmeren met Miranda (Trim. 1); Object-georiënteerd programmeren met Java (Trim. 2); Programmeertechnieken (Blok 3.1). Geef op je sollicitatieformulier duidelijk aan voor welke vakken/in welke periodes je assistentie wilt verlenen. Sollicitatieformulieren ophalen en inleveren bij het faculteitsbureau Informatica, INF-1035, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 - 11.00 uur. Inlichtingen bij Nico van Diepen, INF 1049, [email protected], tel. 3761.

Inschrijving groepsindeling/practica D-1 eerste trimester studiejaar 1998-1999

Voor INF + BIT P-studenten en verwevenen. INF- en BIT studenten die in het eerste trimester van het studiejaar 1998-1999 onderwijs willen gaan volgen in het eerste jaar van de doctoraalfase (D1), dienen zich voor 24 juli a.s. in te tekenen voor de groepsindeling bij BOZ-INF. Tevens dient men op de intekenlijsten duidelijk aan te geven aan welke practica men wenst deel te nemen. Studenten die het P-diploma nog niet gaan behalen, mogen deelnemen aan het onderwijs van het tweede jaar (D1) als ze voldoen aan de volgende voorwaarden: -ze hebben tenminste 50 procent van de vakken van het eerste jaar met gunstig gevolg afgelegd; -voor de tweedejaars-vakken waaraan ze willen deelnemen beschikken ze over de verplichte voorkennis zoals die vermeld staat in de studiegids.

Specificatiemethoden voor BIT (231800), BIT-BV 2 (239801) en Computerarchitectuur voor INF (213005)

Voor INF en BIT D2-studenten. INF-studenten die in het 1e trimester studiejaar 1998-1999 willen deelnemen aan het vak: Computerarchitectuur voor INF (213005) en BIT-studenten die in het 1e trimester studiejaar 1998-1999 willen deelnemen aan de vakken Specificatiemethoden voor BIT (231800) en BIT-BV 2 (239801) dienen zich voor 24 juli a.s. bij BOZ-INF in te tekenen voor een groep. Openingstijden: 10.00 - 14.00 uur.

Inschrijving schil- en keuzevakken trim. 1 1998-1999

Voor INF en BIT. Er zijn speciale inschrijvingsweken voor keuzevakken INFen BIT, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers zal er worden geloot. INF- en BIT-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben bij een eventuele loting voorrang. Inschrijven voor eerste trimester keuzevakken is mogelijk van maandag 8 juni t/m vrijdag 24 juli 1998. LET OP: -Telefonisch worden over definitieve deelnemerslijst geen mededelingen verstrekt; -Inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t. alsnog te doen. INF-vakken : 211034-Spraaktechnologie. 211050-Structuur van programmeertalen. 211098-Logica en databases. 211105-Programmageneratie in een computeralgebra-omgeving. 211128-Informatica en taal. 211132-Verificatie van modulaire en object georiënteerde systemen. 213009-Fouten tolererende digitale systemen. 213012-Hardware/software co-design. 214002-B.O. telematica. 214004-Protocolimplementatie. 214011-Systeem-ontwikkelomgevingen. Schilvakken : 211124-Object-georiënteerde software-analyse en -ontwerp.212016-Kennistechnologie. 214006-Applicatieprotocollen. BIT-vakken : 232020-Datawarehousing & datamining. 234004-Software-managementtechnieken (eenmalig in het 1e trim. studiejaar 98/99). 234007-Systemen voor coöperatief werk. 234010-Invoering van IT in organisaties. 236001-Kwaliteit van de informatievoorziening.

Studentassistenten voor het nieuwe vak ICT (213120)

Voor INF. In het tweede blok van het eerste trimester (wk 42-46) wordt voor TBK het vak "Inleiding Informatie en Communicatietechnologie" (ICT) verzorgd. Bij dit vak hoort een practicum. Voor de begeleiding van het practicum worden studentassistenten gezocht. Interesse? Voor meer informatie en opgave: Bert Molenkamp, INF4051, tel. 3704, email:[email protected]

TBK/CT&M

Colloquia

Jerôme Anzola (Wh&M) over 'Doorkijk naar een toekomstige verdeling van drinkwater in het voorzieningsgebied van de Waterleidingsmaatschappij Overijssel', 11 juni 1998, 16.00 uur, CT1812.

Henrico Plantinga over 'Kiezen of Delen'. Een onderzoek naar het samengaan van Design & Construct met de aanbestedingsprocedure met voorafgaande selectie van het UAR - EG 1991, n.a.v. het project Waterkering Ramspol, 18 juni 1998, 15.45 uur, TW B209.

Bea Siemerink over 'Een vernieuwde administratieve organisatie bij Veneer Design International B.V. Toegespitst op een voorraadadministratie systeem', 19 juni 1998, 13.45 uur, BB5.

E(rwin).C.H. Verkooijen over 'De beheersing van het ontwerpproces bij fast-track projecten', 19 juni 1998, 13.45 uur, WB V112.

F.C.M. Baudet over 'Mind the Gap: a self-assessment method to support small and medium sized enterprises in improving market performance', 23 juni 1998, 10.45 uur, BB7.

Koen Kloppenberg over 'Het verbeteren van de onderhoudsprestatie bij een productie eenheid van Philips Lighting in Roosendaal', 26 juni 1998, 13.45 uur, BB6.

Johan Geert Brinkman over 'Het exploratieve onderzoek naar de mogelijke carriÞrepaden van ondernemers die direct of korte tijd (maximaal drie jaar) na afronding van hun technische hogeschool of technische universiteit opleiding een onderneming zijn gestart', 17 juli 1998, 10.30 uur, BB3.

BOZ CT&M gesloten

Op donderdag 11 en vrijdag 12 juni is BOZ CT&M gesloten. Voor dringende gevallen kunt u zich die dagen wenden tot BOZ TBK, BB-309, tel. 4893516.

2e jaars bedrijfsstage (180059)

Voor Studenten generatie 95 en eerder. Degenen die in juli of augustus 1998 op 2e jaars bedrijfsstage willen, kunnen zich t/m 15 juni aanmelden bij de stagecoördinator Frank van den Berg (BB 322). Aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij BOZ. De laatste mogelijkheid om deze stage te doen is augustus 1999, afronding dient te gebeuren vóór 31 december 1999. Meer informatie: Frank van den Berg, tel. 4893522, email [email protected]

Aanvullingen op de stageverslagen (180059)

De aanvullingen op de stageverslagen zijn nagekeken en kunnen worden opgehaald bij de stagecoördinator of bij BOZ.

Rijksweg 35 (221132) (98/99)

Volgend studiejaar (98/99) wordt het vak Interdisciplinair Beleidsproject (Rijksweg 35) voor het laatst aangeboden. Studenten die dit vak nog moeten volgen worden - in verband met de organisatie - dringend verzocht zich in te schrijven op de lijst op het mededelingenbord CT&M vóór 1 juli a.s. Voor degenen die zich voor die datum NIET hebben ingeschreven is er geen gelegenheid meer om dit studieonderdeel nog te volgen!

Mondeling tentamen Hoogbouw (226570)

Het mondeling tentamen van dit vak is op vrijdagochtend 3 juli a.s. Studenten die hieraan deel willen nemen wordt verzocht zich in te schrijven in groepen van twee op de inschrijflijst op het mededelingenbord CT&M.

Informatiebijeenkomst D1- 1998/1999

Op 18 juni a.s. is er van 12.30-13.30 uur in WB-T500 een informatiebijeenkomst voor de huidige P-studenten en andere belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst zal het tweede studiejaar uit het (vernieuwde) CT&M curriculum worden toegelicht.

KASTA-case (180052)

Voor TBK D1-studenten. De eindverslagen van het IV-practicum de KASTA-case worden heden nagekeken door diverse medewerkers van de vakgroep Technologie en Organisatie. In week 25 zal er per groepje een mondeling tentamen worden afgenomen. Het rooster hiervoor hangt naast de deur van kamer 224 in het BB gebouw. Een aantal groepjes heeft de antwoordformulieren 1 en 2 nog niet ingeleverd. Zolang dit nog niet is gebeurd zullen deze groepjes geen cijfer ontvangen voor de KASTA-case. Inleveren van de antwoordformulieren kan bij M. van 't Reve (BB318).

Tentamen Algemene Beginselen van het Recht (175901)

Voor CT&M. Het aantal studiepunten voor dit vak is in het cursusjaar 1997/1998 teruggebracht tot 2. In het cursusjaar 1996/1997 konden er nog 3 studiepunten voor het vak behaald worden. Studenten die het vak in het cursusjaar 1996/1997 niet hebben gehaald en nu een nieuwe poging doen wordt de mogelijkheid geboden om een tentamen voor 3SP te doen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij BOZ CT&M. Vergeet niet om je daarnaast ook op de normale manier in te schrijven voor het tentamen!

Studentassistent gezocht voor BOO-project

Voor TBK D2,D3 studenten. De opleiding T&M heeft onlangs twee pilotprojecten opgestart op het gebied van automatisch toetsen. Een van deze projecten betreft het vak Beslissen onder Onzekerheid (182060). De bedoeling is om voor aanvang van het derde trimester van het volgende studiejaar een database op te zetten van vraagstukken die als basis kan dienen voor het automatisch via meerkeuzevragen toetsen van kennis van studenten. Deze toetsing vervangt niet het tentamen, maar wordt opgezet als een vorm van tussentoetsing waarmee studenten punten kunnen verdienen die meetellen bij de beoordeling van het schriftelijk tentamen. Wij willen graag op korte termijn beginnen met het project. Hiervoor zoeken we een student die liefst op korte termijn al, maar zeker in de eerste twee trimesters van het volgende studiejaar beschikbaar is om vraagstukken op te stellen voor de database. Een goed eindcijfer voor het vak Beslissen onder Onzekerheid is een voorwaarde. Nadere informatie kan verkregen worden bij de docent van het vak, Leo van der Wegen (kamer BB415, tel. 3501). Hier kan men zich ook aanmelden.

Excursie Mariene Dynamica (224242)

In het kader van dit vak wordt er op dinsdag 16 juni a.s. een excursie naar het waddeneiland Texel georganiseerd, waar we zullen worden ontvangen en rondgeleid door Rijkswaterstaat,Dienstkring Texel. Op het programma staan o.a.: -de Slufter; -dam/bolwerk Eierland; -vispassage de Cocksdorp. Vertrek: 07.00 uur, parkeerplaats WB-gebouw (verzamelen 06.45 uur!) Terug: ca. 21.00 uur. De excursie maakt onderdeel uit van de collegestof van het vak Mariene Dynamica en is alleen opengesteld voor studenten die in dit college tentamen willen doen. Voor deze studenten wordt deelname aan de excursie sterk aangeraden. De kosten bedragen f60 per persoon (wellicht vindt nog enige restitutie plaats als er meevallers zijn). Inschrijving en betaling z.s.m. bij Corine Rietman (WBW216).

Wiskunde IV (151078)

In het nieuwe D1 curriculum komt het vak Wiskunde IV voor CT&M niet meer voor. Dat vak wordt dus komend jaar niet meer op reguliere wijze aangeboden; er zijn nog wel twee tentamengelegenheden. Voor studenten die in dat vak nog onderwijs zouden willen volgen, wordt in 98/99 nog een "bezemklas" verzorgd. De opzet van dit onderwijs hangt af van het aantal deelnemers en van de mate waarin deze deelnemers al ooit regulier onderwijs in dit vak hebben gevolgd. Studenten die nog enigerlei wijze van onderwijs in Wiskunde IV zouden willen volgen (anders dan een enkel vragenuurtje) wordt verzorgt om zich vóór 17 juni bij BOZ-CT&M te melden. Wie zich voor die datum niet heeft aangemeld kan geen aanspraak meer maken op onderwijsfaciliteiten voor Wiskunde IV!

Tentamen Ontwerpproject Bouwen (226310)

In tegenstelling tot eerdere berichten zal het Ontwerpproject Bouwen per groep mondeling getentamineerd worden. De mondelinge tentamens duren 45 minuten per groep en vinden plaats op donderdagmiddag 2 juli en vrijdag 3 juli. Vanaf maandag 8 juni hangt er een intekenlijst op het mededelingenbord van BOZ CT&M. Hierop dient per groep ingeschreven te worden. Het schriftelijk tentamen op vrijdag 26 juni vervalt dus hierbij. Wél moeten op die dag voor 16.00 uur de verslagen voor het onderdeel communicatie, alsmede het inschrijvingsbiljet plus bijlagen ingeleverd worden bij BOZ-CT&M. De feestelijke uitslag van de winnende inschrijving is op vrijdag 3 juli om 16.00 uur.

Stage 2e trimester 98/99

CT&M-studenten die volgend studiejaar 98/99 het tweede trimester op stage willen, dienen zich aan te melden vóór vrijdag 3 juli a.s. Aanmeldingsformulieren zijn af te halen bij Bureau Onderwijszaken CT&M. De intakegesprekken met de stagecoördinator van CT&M vinden in de 2e helft van augustus plaats.

Ontwerpproject Bouwen (226310)

Voor CT&M. Donderdag 11 juni het 5e en 6e uur vervalt het college Ontwerpproject Bouwen in BB4. In plaats van dit college is in WB V112 een vragenuur gepland.

Intekening Kennistechnologie (212016)

Voor TBK. Zie mededeling Alle faculteiten onder 'Intekenen keuzevakken INF/BIT'.

Inhaalpracticum en practicumtoets van Inleiding in het programmeren (211000)

In week 33 en 34 (10 t/m 18 augustus) is het mogelijk het practicum van dit vak af te ronden of in te halen. Deze herkansing wordt afgesloten met een practicumtoets. De studenten die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, moeten zich hiervoor voor 3-7-1998 inschrijven bij BOZ-INF. Praktische gegevens: Aanvang: maandag 10 augustus 9.00 uur. Plaats: week 33 in zaal INF-C5 en in week 34 (maandag en dinsdag) op cluster O6. Practicumtoets: donderdag 20 augustus 14.00 uur in INF-C5. Studenten die alleen aan de practicumtoets willen deelnemen dienen zich eveneens voor 3-7-1998 in te schrijven bij BOZ-INF.

D2-vak Milieubewust ontwerpen (114504)

Voor WB/TBK-W/CT/CT&M d2-studenten en BSK d1-studenten, milieuvariant. Zie mededeling WB.

UniPartners

Academisch adviesbureau UniPartners zoekt TBK of CT&M studenten die het komende jaar bestuurslid willen worden. Als bestuurslid ben je verantwoordelijk voor het binnenhalen en begeleiden van projecten. Je bent hier ongeveer 10 uur per week mee bezig. We verwachten van jou enthousiasme en gezelligheid, dus hoe ver je in je studie bent is niet belangrijk. Lijkt dit je wat? Kom dan eens langs op onze kamer WB hal V, kamer 127C of bel 3811/4312975. E-mailen kan ook naar: [email protected]

TN

Stralingsdosimetrie en -hygiene

In het kader van de repeterende collegeserie "Bijzondere onderwerpen uit de natuurkunde" zal in het komende trimester weer het college "stralingsmeting" over stralingsdosimetrie en -hygiene, worden gegeven (2,5 SP) docent dr.ir. F.F.M. de Mul. Het college leidt ook op voor het landelijke examen "Stralingsdeskundige-C-niveau" (niveau 3). Dit diploma is vereist voor het werken in en het beheer van stralingslaboratoria, zoals in ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen. Bij het college hoort dan een vierdaags practicum in het interfacultair Reactor Instituut te Delft in week 42, 12 t/m 16 oktober 1998. In verband met de practicumcapaciteit is het gewenst nu reeds een indicatie te hebben van de belangstelling. Indien u belangstelling hebt wordt u verzocht dit te melden voor 1 juli a.s. bij BOZ TN (tst. 3070).

Inleiding stromingsleer (gen. 94/95 en eerder, 147001)

Dit geldt alleen voor studenten van de generatie 1994/95 en eerder, die het vak Inleiding stromingsleer nog moeten afronden. Er is gelegenheid om tijdens het tentamen Technische transportfysica I op 29 juni (ochtend) a.s een tentamen Inleiding stromingsleer te doen, hiervoor moet men zich aanmelden bij BOZ TN. NB. Op 15 juni a.s. (ochtend) is er gelegenheid om mee te doen met het WB-tentamen Inleiding stromingsleer.

Inhaalpracticum en practicumtoets van Inleiding in het programmeren (211000)

Zie mededeling TBK/CT&M.

Intekening keuzevak Computerarchitectuur (zie D2-rooster INF, 213005 )

Zie mededeling Alle faculteiten

Colloquium

H.H. Kleinjan over 'Metingen aan de beweging van luchtbellen in homogenen isotrope turbulentie', 26 juni 1998, 14.00 uur, filmzaal WB N-105.

TO

Volgen vakken in het buitenland

Op dinsdag 16 juni is er een bijeenkomst van 12.30 uur-13.30 uur in zaal L105. Er zal informatie worden verstrekt over het volgen van vakken in het buitenland.

Cijferoverzicht

In week 28 worden naar alle TO-studenten een cijferoverzicht opgestuurd. Deze cijferoverzicht zal in principe worden opgestuurd naar het "vakantieadres" van de student. Studenten die hier bezwaar tegen hebben, wordt verzocht dit te melden aan BOZ-TO. Doe dit voor vrijdag 3 juli 1998.

D-voordrachten

Fiona Grooters over 'Ontwerpen, ontwikkelen en testen van een on-line projectomgeving', vrijdag 12 juni 1998, 16.00 uur, L216.

Diane Manuhuwa over 'Een pri(s)ma aanpak van studiestress. De ontwikkeling en effectmeting van een workshop stressmanagement voor studenten', vrijdag 19 juni 1998, 16.00 uur, L216.

Marcella Slechtenhorst over 'Opleidingsplan polynorm Bunschoten', woensdag 24 juni 1998, 16.00 uur, L213.

TW

D-voordrachten

Fieke Rijkers over 'Modelling market. Power within a liberalised electricity market. A first approach in finding an equilibrium', vrijdag 19 juni 1998, 15.00 uur, TW-B209.

Carla van den Berg over 'Efficiëntie van onvolledige designs', woensdag 24 juni 1998, 11.00 uur, TW-C238.

P. Verveld over 'Solving Multiple Target Tracking using a K-best assignment algorithm', dinsdag 30 juni 1998, 14.00 uur, TW-C238.

Edo Aneke heeft op donderdag 4 juni 1998 een voordracht gehouden over 'Storingsontkoppeling en toepassing in actieve besturing van personenauto's'.

Intekening practicum Databaseontwerp (211078)

Zie mededeling CT.

Intekening Programmageneratie (211105)

Zie mededeling INF/BIT.

Intekening Kennistechnologie (212016)

zie mededeling INF/BIT.

WB

Afstudeercolloquia

R. Blaauwgeers (PT) over 'Ontwerp en implementatie van een kostencalculatiemodule in PROFIDT voor BSV/BCV pompen', 12 juni 1998, 14.00 uur, WB N.105.

O. Brug (WA) over 'Force predictions of Linear Induction Motors', 12 juni 1998, 14.00 uur, WB Hal IV.208.

G. Bierma (TMK) over 'Breukmechanica van thermoplastische kunststoffen', 12 juni 1998, 14.00 uur, T 1300.

D2-vak Milieubewust ontwerpen (114504)

Voor WB/TBK-W/CT/CT&M d2-studenten en BSK d1-studenten, milieuvariant. In verband met de opzet van het onderwijs (taakgroepen) voor het vak 'Milieubewust ontwerpen', dat in het komende cursusjaar in het 1e trimester wordt gegeven, dienen studenten die willen deelnemen zich UITERLIJK WOENSDAG 1 JULI A.S. bij BOZ/WB te hebben opgegeven. Een intekenlijst ligt gereed. In verband met de genoemde opzet is deelname aan colleges en groepsbijeenkomsten VERPLICHT. De colleges worden gegeven in de weken 35 en 36. BSK-studenten doen het milieuvariant-vak 'Ketenbeheer' (114503) via de cursus 'Milieubewust ontwerpen' (114504). WB-studenten kunnen deelnemen aan 114504, indien zij behoren tot de generatie '92 en ouder. Opmerking: In het 2e trimester van '98-'99 wordt het vak 'Levenscyclusgericht ontwerpen' (114531) gegeven, dat voor WB-studenten vanaf generatie '93 'Milieubewust ontwerpen' heeft vervangen. Hierbij wordt aangesloten op het 1e jaarsvak 'Ketenbeheer' (114503). Studenten van andere faculteiten kunnen 114531 ook volgen i.p.v. 114504, zij het met enige extra colleges.

Sluiting BOZ/WB d.d. 19 juni a.s.

Bureau Onderwijszaken WB is vrijdag 19 juni a.s. de gehele dag gesloten.

Statistiek en Stochastiek (153019)

Bij het deel "statistiek" van een (deel-) tentamen zit een formuleblad. De meeste studenten hebben al zo'n blad. Anderen kunnen dit ophalen op kamer TW-B 218 (of TW- B 206).

Intekening practicum Databaseontwerp (211078)

Zie mededeling CT.

SPE

Het SPE Studentenplein organiseert voor studenten van de UT en de HEactiviteiten: symposia, discussiegroepen, workshops, excursies, reizen, enz. Je kunt een keer of voor langere tijd meedoen. Uitgebreide informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat dat geopend is op ma/di/wo/do-middag.

Film 18 juni: An angel At My Table - Hogeschool Enschede (kantine zuid) om 19.30 uur. Begeleiding: Hélène van den Bemt.

Joods leven Op woensdagavond 1 juli a.s. om 19.30 uur begint het bezoek aan de prachtige synagoge te Enschede aan de Prinsenstraat - in de nabijheid van het hoofdgebouw van de Hogeschool. Een voorgesprek met informatie over Joods leven en de synagoge is op donderdagavond 25 juni om 19.30 uur - Vrijhof 201. Een folder ligt her en der in gebouwen en is op aanvraag verkrijgbaar.

Taizé nog één student mee. Svp direct opgeven.

Viering 14 juni gaat voor: Arent Weevers. Tweede viering in de serie zomerstilte. 10.30 uur - Vrijhof - Audiozaal.

Adressen SPE-UT: 053 4892369 - Vrijhof 203 - Pb 217 - 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4871927 - Pb 70.000 - 7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (prot-UT) - 053 4337571, Hélène van den Bemt (RK-UT en HE) - 053 4345107, Arent Weevers (prot-HE) - 074 2909064.

SRD

Met je woongroep iedere week een ekologisch groentepakket afnemen? Schrijf je in bij onze balie.# Ook met al je vragen over studiefinanciering, afstudeerregelingen, rechtspositie etc. kun je bij de balie terecht. Ook verkopen wij natuurlijk onze eerlijke produkten, o.a. Max Havelaar koffie/thee en vakwerkgidsen. Alle formulieren en folders van de IBG zijn ook bij de balie op te halen.# Op dinsdag 16 april is er een Algemeen Bestuur vergadering, 19:30 uur, zaal 8 Vrijhof.# Vanaf maandag 22 juni draait de SRD pachtdiensten in het Theatercafé in de Vrijhof. Alle leden die een avondje kunnen missen voor de vereniging kunnen zich bij SRD melden.# De Orakel-werkgroep van de SRD onderhoudt de digitale tentamenbank (adres: http://orakel.srd.utwente.nl). Het e-mail adres van Orakel: [email protected] Willen jullie je tentamens langsbrengen bij SRD zodat wij deze kunnen inscannen. Andere tentamens van 1994 en nieuwer zijn ook welkom bij de SRD.# Wij hebben sinds kort een kamerbank met leegstaande kamers in Enschede die elke dag ververst wordt. Aan de balie van de SRD kan je GRATIS de gegevens van elke kamer opzoeken. Heb je in jouw huis een lege kamer? Schrijf je dan bij ons in (tegen een kleine vergoeding).# De onderwijsdiscussie van 16 juni wordt uitgesteld wegens opgelopen vertraging bij het uitkomen van de onderzoeksresultaten. Nadere berichtgeving volgt.# De nieuwe SSNS folders zijn GRATIS af te halen bij de U-take en de SRD!# Wist je dat: België-Nederland kijken in Birdaard nog kan dit weekend? De studentenvakbond SRD is dagelijks bereikbaar in de Vrijhof, kamer 151 naast de CSA en de UT-bibliotheek.

HoBiHe

Low budget trektocht naar Zweden wat voor jou? Lekker een biertje drinken in Tjechië, stoptreinziek worden in Duitsland en knackebrodkruimels uit je slaapzak vissen in Zweden lijkt je wel wat? Er gaan nu zo'n tien studenten (m/v) mee en dat kunnen er nog veel meer worden! De tocht zal duren van 18 t/m 26 juli. Stuur snel een mailtje naar HoBiHe!# Op 15 juni organiseert HoBiHe een afsluitende activiteit. Zin in een dagje onvoorspelbare activiteiten? Mail dan: [email protected]# De bi-groep (nu al 7 aanmeldingen!) van HoBiHe is op woensdag 10 juni van start gegaan bij Lisette thuis. Voor meer info mail/bel Lisette: [email protected], tel. 4326651.# Meer informatie over HoBiHe: http://hobihe.srd.utwente.nl/. Heb je vragen, tips en opmerkingen mail dan naar: [email protected] HoBiHe is de werkgroep van de SRD die zich inzet voor de integratie van homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele studenten in Enschede.

Diversen

KIvI

Octrooi, Patent, Gebruiksmodel, Model, Merk, Handelsnaam, Chipsrecht, Auteursrecht. Wat is de overeenkomst tussen deze termen? Het zijn allemaal industriële eigendomsrechten die bedoeld zijn om 'voortbrengselen van de geest' te beschermen tegen ongewenste nabootsing. Iedere ingenieur die in een industriële omgeving werkzaam is, zal regelmatig te maken hebben met één of meerdere van deze eigendomsrechten. Daarom organiseert de Afdeling Jonge Leden van het KIvI een lezing met als titel "Bescherming van technische kennis" op donderdag 23 juni, 19.30 tot ca. 21.15 uur, in zaal WB-W120. De lezing wordt gegeven door prof. mr. ir. A. Louet Feisser, bijzonder hoogleraar 'Bescherming van Technische Kennis en Octrooibeleid' op de UT. Onderwerpen zijn: verschillende beschermingsmogelijkheden van technische kennis; verschillen en overeenkomsten tussen het Nederlandse, Europese en mondiale octrooisysteem; technische kennisbescherming in de praktijk. Deelname is gratis voor KIvI/NIRIA-leden, niet-leden betalen f5. Voor aanmelding/informatie: Elfride Dijkstra, tel. 053-4894097, e-mail: [email protected] of Joost Bekkers, tel. 053-4893161 (overdag) of 053-4895132 ('s avonds).

Mixed Up

Mixed Up organiseert iedere donderdagavond van 19:00 t/m 23:00 uur een jongerencafé, waarin lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Als je denkt dat je de enige bent die niet zo hetero als de rest van je flat, familie of studie bent, heb je hier de kans om te zien dat dat niet waar is. Kom een keertje langs! Wil je niet in je eentje naar Mixed Up of wil je meer informatie, bel het COC, tel. 053-4305177 of mail Lisette: [email protected] of Albert: [email protected] Iedere vrijdag van 19:00-21:00 uur houdt het COC telefonisch jongerenconsult, waar je met al je vragen over Mixed Up en over homo-, bi- en lesbisch-zijn terecht kunt: 053-4305177. Verder kun je altijd de homepage van Mixed Up via die van HoBiHe bereiken. Mixed Up is de jongerenwerkgroep van het COC afdeling Twente/Achterhoek.

Fiets 'm d'r in

Het waterspektakel 'Fiets 'm d'r in' op vrijdag 12 juni gaat helaas niet door. Voor meer informatie zie Algemeen.

Studieverenigingen

Communiqué

Je kan je bestellijst voor boeken voor het eerste trimester van het jaar 1998/1999 tot uiterlijk 19 juni inleveren in de doos boven de postvakjes of in de Communiqué-kamer. Bestel dus op tijd, anders kunnen de boeken niet optijd geleverd worden!# Vanmiddag (van 13.30-16.00 uur) houden Nijkamp & Nijboer en Artin Advertising een lezing over 'De invloed van huisstijlen op imagovorming' in CC4.# Op 17 juni 1998 is er een cafésportavond i.s.m. Sirius in Mark Twain. Verdere informatie komt op de mededelingenborden.# Als laatste willen we de studiecoördinatrice Nelleke van Adrichem bedanken voor de leuke samenwerking van de afgelopen tijd en het beste wensen bij haar nieuwe baan. # Voor meer informatie: Communiqué, TWRC-A223, tel. 053-4894461, [email protected], http://www.wmw.utwente.nl/studiever/communique/.

Alembic

Wil je een gratis lunch en praten met mensen van Esso? Schrijf je dan nu in voor de Esso lunchlezing.# Volgend jaar er fris tegenaan? Bestel nu je boeken voor het eerste trimester!# Schrijf je nu in voor de training overtuigend verkopen van Procter&Gamble op 15 juni# We zoeken redactieleden voor "The Cat". Wil je af en toe een stukje schrijven en meehelpen om The Cat in elkaar te zetten, kom dan langs op de Alembickamer# De volgende ASOCT-vergadering is op 17 juni om 12.30 uur# Wil je later nog terug kunnen denken aan je studententijd aan de hand van je jaarboek? Kom dan bij de jaarboekcommissie 1998!

ConcepT

Stencils van het vak Materiaalkunde zijn te verkrijgen op de ConcepT-kamer. Mensen kunnen het symposiumboek vanaf nu afhalen tegen het bedrag van f15. Op 17 juni wordt een excursie georganiseerd naar het aquaduct bij Alphen aan de Rijn en de tramtunnel in Den Haag. Je kunt je inschrijven op het ConcepT-bord. Wij zoeken nog nieuwe leden voor de Aktiviteiten- en de Binnenlandexcursiecommissie. Heb je de vernieuwde borrelkelder nog niet gezien? Kom dan op de borrel op donderdag 18 juni. Op 11 juni wordt er een lezing over 'de uitbreiding bij Schiphol' georganiseerd. Inschrijven hoeft niet en het is gratis! Kijk voor meer informatie op het ConcepT-bord. ConcepT is verder te bereiken in WB Hal IV kamer 201, tel. 3884; E-mail: [email protected] of kijk op de homepage: http://www.student.utwente.nl/~ConcepT/.

Inter-Actief

Lekker gefeest gisteren in de Kapsalon als het goed is?# Het weekendje zeilen gaat helaas niet door # Uiteraard wel door gaat de laatste borrel van het jaar, op 16 juni! # Als je je foto niet in het komende jaarboek wilt zien, kun je nu bezwaar maken # Zin om wat naast je studie te doen? Voor volgend jaar mensen kunnen we nog kandidaten gebruiken voor het bestuur, de studierescommissie en een symposium. Dus: blijf niet stilzitten en doe wat naast studeren alleen# Bekijk Inter-Actief op het Internet: www.inter-actief.net, e-mail: [email protected]

WSG Abacus

Vanmiddag om half twee is er een lezingenmiddag van een sollicitatietraining speciaal voor TW-studenten. De toegang is gratis en het is in zaal A van Drienerburght. Je kunt je dan ook opgeven voor een proefsollicitatie bij een van de deelnemende bedrijven op donderdag 25 juni. Na afloop is er vanmiddag een borrel.# De boekenlijsten voor het komende eerste trimester zijn er weer. Als je boeken nodig hebt, dan moet je deze boekenlijst voor 19 juni bij Abacus inleveren # Tijdens de komende introductie is er weer een kamp voor de aankomende TW-studenten met een grootse barbeque. Deze barbeque is algemeen toegankelijk voor medewerkers en studenten. Entree is f17,50 waarvan je kan eten en drinken. Dit alles is op dinsdag 18 augustusen het wordt ontzettend gezellig! Schrijf je in bij de Abacuskamer # Begin volgend jaar vieren we een lustrum ter ere van het 30 jarig bestaan van onze faculteit. Dit gaat natuurlijk groots aangepakt worden en we hebben een aantal enthousiaste mensen nodig om dit te gaan organiseren. Lijkt dit je wat, geef dit dan door bij de Abacuskamer!

TObias

Geen idee wat klootschieten is? Dan heb je 16 juni de mogelijkheid om dat te ontdekken. Om 17.00u vertrekt men om dit spel te spelen. Inschrijven kan via het mededelingenbord.#Wil jij inspraak hebben op de uitgaven van TObias? Dinsdag 23 juni is de financiële ALV# Het is weer zo ver. De boeken moeten weer besteld worden. Let erop dat het formulier voor 19 juni ingeleverd moet zijn!#Zet het in je agenda: 24 juni excursie naar de Grolsch#Niet genoeg aan het bekijken van bier? Woensdag 24 juni kan het ook geproefd worden. 's Avonds is namelijk het slotfeest van TObias.

Isaac Newton

Op 11 juni is er een excursie naar Grolsch. Schrijf je snel in op het Newton-bord # Op 15 juni is er voor ouderejaars een training 'Overtuigend Verkopen' van Procter & Gamble. Schrijf je hiervoor in op het Newton-bord # Vanmiddag is er weer een borrel in onze eigen kelder. Kom even langs om onder het genot van een biertje bij te praten met de andere leden # De Newton-kamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur geopend. Telefoon (053- 489) 2531; e-mail: [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Sirius

Vandaag Beachvolleybal je kunt je nog opgeven!# Op de laatste collegedag (vrijdag 19 juni) gaan alle boeken van afgelopen jaar retour. Wil je nog boeken kopen doe dat dan voor deze dag, want anders zullen we je moeten teleurstellen.# Voor de actieve leden, 13 & 14 juni gaan we zeilen! Geef je op in de Siriuskamer# Woensdag 17 juni cafésport (kaarten, darten, poolen enz.) in Mark Twain vanaf 21:00 en natuurlijk gaan we ook voetbal kijken!

Stress

De formulieren voor de boeken voor het eerste trimester kunnen deze en volgende week nog bij de Stress-kamer worden ingeleverd. De laatst opgestuurde formulieren zijn wél voor het eerste trimester ondanks de spelfout. Er zijn nog formulieren af te halen in de Stress-kamer. Voor mensen, die geen lijst gehad hebben liggen deze klaar in de Stress-kamer.# Ook Stress steunt het Nederlands elftal in haar WK campagne. Kom gezellig langs in onze oranje Stress-kamer en drink een cola of een kop koffie onder het genot van een voetbalwedstrijd! # Mensen die nog actief hadden willen worden kunnen dit deze week nog aangeven: Mail [email protected] of via het net www.stress.utwente.nl of bel de Stress kamer, tel. 4893527/3547.

Arago

Vanmiddag is de infoborrel van de studiereis '99. Vanaf 16:30 uur wordt je, onder het genot van wat drinken, geïnformeerd over alles wat met de studiereis te maken heeft!# Woensdag 17 juni organiseert STOOM het tweede deel van de cursus onderhandelen. Van 15:45 uur tot 17:30 uur wordt het onderhandelen in praktijk gebracht in BB3. Inschrijven gebeurt via het emailadres [email protected] De kosten zijn f10.# Woensdag 17 juni kun je met de CuCo mee naar het luchtvaarmuseum. Om 13:30 uur is het vertrek per fiets van het EL/TN-gebouw naar Deppenbroek.# Donderdag 18 juni is de opening van de borrelkelder! Iedereen is uitgenodigd om vanaf 16:00uur tap voor het eerst te zien stromen in de kelder van het EL/TN-gebouw.# Vrijdag 19 juni is er weer een BRAK-vrimibo! Er zal een lekker zoet biertje van de brouwridders geschonken worden. De borrel begint om 16:30 uur in de Aragokamer.# Woensdag 24 juni is de eerstejaarsexcursie naar Signaal. Wees snel bij het prikbord in de kantine voor de inschrijving!

Sport

Batavierenrace

Wil jij een feestje bouwen voor 10.000 mensen of wil je BART beter leren kennen, volgend jaar geen meeloper zijn of het activiteitenprogramma bedenken? Organiseer dan de Batavierenrace! Voor meer informatie kun je bellen met Casper (4308333), Hinderik (4330128) of de Batavierenrace (4893787, spreek je naam en telefoonnummer in). Mail: [email protected]

Twekkelerveldloop 1998

Op zaterdag 27 juni organiseert D.A.V. Kronos weer de Twekkelerveldloop. Deze wedstrijd- en prestatieloop van 10 kilometer door het Twekkelerveld begint om 20.45. Inschrijven en omkleden doe je in buurtcentrum De Sloep, Van Heekstraat 408. De wedstrijd valt samen met de Nacht van Enschede Noord(-West). Er zullen dus diverse andere attracties zijn. Zo zie je van Twekkelerveld eens iets meer dan de snackbar. Voor meer informatie: Bram (4315481) of Ivo (4895403).

NSK Triathlon 1998

Ben jij degene die de Bata-444-race met twee vingers in de neus loopt en heb je zin in een minstens zo grote sportieve uitdaging? Op zondag 6 september 1998 organiseert de Drienerlose Studenten Triathlon Vereniging Aloha, het NSK 1/4 Triathlon. Het NSK 1/4 Triathlon is een wedstrijd over de officiële Olympische afstand: 1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen. Er wordt gezommen in open water en het fietsen en lopen vindt plaats in de prachtige natuur rondom het recreatie-park "Het Rutbeek" te Enschede. Mocht je meer over het NSK willen weten, of wil je een inschrijfformulier ontvangen, dan kun je bellen met: Arjan van der Bijl 053-4895035.

Martin Bosman Loop/Open CT hardloop kampioenschappen

Datum: woensdag 17 juni 1998. Start: 12.45 uur voor het CT-gebouw. Finish: Atletiekbaan van de UT. Afstand: 5 kilometer. Deelname aan de Martin Bosman Loop is gratis. Inschrijven kan bij Alembic, telefonisch (2866) of op het Alembic-bord in de CT-kantine. Voor de eerste 100 inschrijvingen is er gratis een speciaal T-shirt.

Kom badmintonnen bij DBV DIOK!

DBV DIOK is de badmintonvereniging van de UT. Kom een keer kijken op onze verenigingsavond, nog tot eind deze maand kun je iedere donderdag van 21.00 uur tot middernacht langskomen in sporthal 2 van het sportcentrum van de UT. DIOK is een ontzettend gezellige vereniging met elke maand wel een borrel of een ander soort evenement. Daarnaast zijn er op alle niveaus competitieteams. Het eerste team speelt eerste divisie en daarmee is DIOK de hoogst spelende studentenbadmintonvereniging van Nederland en hoogst spelende badmintonvereniging van het Oosten. Wil je competititie spelen of recreatief badmintonnen, bel John Sanders (053-4302798); wil je leren hoe badminton gespeeld moet worden, bel onze beginnersbegeleider Sander Korthouwer (053-4309016).

v.v. Drienerlo

Iedereen die interesse heeft voor voetbal zit bij de v.v. Drienerlo goed. We zoeken nog diverse spelers/speelsters voor teams op het veld en in de zaal. Het eerste elftal speelt al jaren in de 3e klasse KNVB-zaterdag. Voor informatie kan je bellen met Robert (veld; 4895129), Chris (zaal; 4895018) of Peter (algemeen; 4318536).

Menu

WEEK 25

ZATERDAG 13 JUNI

Soep van de Dag

***

Hongaarse Goulash

Tuinbonen of Wortelen

Rijst of Gekookte aardappelen

ZONDAG 14 JUNI

Soep van de dag

***

Schouderkarbonade-Vleessaus

Sperciebonen

Gebakken of Gekookte aardappelen

MAANDAG 15 JUNI

Kerriesoep

***

Indische Macaroni of Mexicaanse bonenschotel met Rijst

Roerbakgroente

DINSDAG 16 JUNI

Kipvermicellisoep

***

Gebakken Visfilet of Visgratin

of Vleesgerecht-Choronsaus

Groente Macedoine

Frites of Gekookte aardappelen

WOENSDAG 17 JUNI

Goulashsoep

***

Schnitzel-Vleessaus

Bloemkool

Carré of Gekookte aardappelen

DONDERDAG 18 JUNI

Chinese groentesoep

***

Saté en Omelet-Pindasaus

Kroepoek, Gado Gado

Witte rijst

VRIJDAG 19 JUNI

Minestronesoep

***

Roomschnitzel Haway-Kerriesaus

Sperciebonen

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Bastille - Mensa

Di 16 juni t/m Do 18 juni

van 17.00 tot 19.00 uur

ZOMERBUFFET

U NEEMT ZO VAAK U WILT !!

Deelname:

studenten% 10,00 p.p.

Overigen% 12,50 p.p.

UT-kring kaart% 10,00 p.p.

__________________________________

VEGETARISCH

__________________________________

MAANDAG 15 JUNI

Kerriesoep

***

Gevulde Paprika met Groentemelange

en Roerei gegratineerd met Kaas-

Groente Macedoine

Carré aardappelen

DINSDAG 16 JUNI

Groente vermicellisoep

***

Pizza

WOENSDAG 17 JUNI

Aspergesoep

***

Bonen Goulash-Roerbakgroente

Gekookte aardappelen

DONDERDAG 18 JUNI

Chinese groentesoep

***

2 Kaaskrokantjes-Kaassaus

Tuinbonen of Wortelen

Gebakken aardappelen

H A P A A N D E T A P

Maandag 15 juni t/m Vrijdag 19 juni

Coq au Vin, kip in rode wijnsaus

met champignons en tuinkruiden,

gebakken krielaardappelen,

Rauwkostsalade

BRASSERIEMENU

Maandag 15 juni-Dinsdag 16 juni

Duitse biefstuk met gebakken uien

Verse groente,Rauwkostsalade

Frites

Woensdag 17 juni-Donderdag 18 juni

Schnitzel Bonne Femme

Rauwkostsalade

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.