INFO

| Redactie

-Gezien het voorstel van de faculteit CT, vervat in brief km 297.204+bijlagen d.d. 14-4-1998; gehoord de uitkomst van raadpleging van het Management Team; heeft het college besloten in te stemmen met de polsing van door de decaan CT beoogde kandidaat voor de vacature van hoogleraar 'Industriële Polymerisatie Processen'.

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 27 april 1998

-Gezien de concept-notitie Invoering Competence Management; gehoord de beraadslagingen; overwegende dat in het beleidsplan Human Resources Management (HRM) de systematische doorlichting op basis van Competence Management-principes genoemd wordt als een van de pijlers van het HRM-beleid en een nadere uitwerking hiervan ten behoeve van de decanen van de faculteiten nodig is; heeft het college besloten de notitie Invoering Comptence Management ter bespreking voor te leggen aan het Management Team.

-Gezien de notitie "ADV en Seniorenbeleid per 1-8-1998"; gehoord de discussie; overwegende dat af-spraken inzake ADV en Seniorenbeleid op het niveau van VSNU en vakbonden dienen te worden uit-gevoerd; heeft het college besloten inzake "ADV en Seniorenbeleid 1998" een aantal beginsel-besluiten vast te stellen en voor bespreking voor te leggen aan het Management Team en het OPUT. Mocht na behan-deling in het Management Team en overleg met het OPUT blijken dat de heden genomen principe-besluiten "ADV en Seniorenbeleid 1998" geen wijziging behoeven, worden alsdan definitieve CvB-besluiten in dezen geacht te zijn genomen. Na definitieve CvB-besluitvorming volgt toezending aan de COR ter informatie.

-Gezien de notitie æOvergangsbepalingen deelnemers SOP-regeling op 1 april 1997; overwegende dat artikel 9.4 lid 1 CAO ongunstige uitwerking heeft voor zowel SOP-deelnemers als de universiteit;

heeft het college besloten artikel 9.4 lid 4 CAO toe te passen om af te zien van de verplichte FPU voor oorspronkelijke deelnemers aan de SOP-regeling en dit besluit voor te leggen aan het OPUT.

-Gezien het voorstel tot reorganisatie zoals geformuleerd door de diensthoofden P&O en DSZ; overwegende dat een Loopbaancentrum past in het HRM-instrumentarium; dat er door de integrale benadering van studenten en personeel goede kansen zijn op synergie en efficiëncyverhoging en dat er voor de instelling geen structurele meerkosten aan verbonden zijn; heeft het college besloten het voornemen tot reorganisatie aan het OPUT te melden nadat overleg is geweest met de ORGD en de CSR.

-Gezien het concept-AIO-Beleidsplan; overwegende dat sprake is van een dalende AIO-instroom en moeilijk vervulbare AIO-plaatsen wat een negatief effect heeft op het aantal promoties, het aantal pu-blicaties, de inkomsten en de werkdruk van het overige wetenschappelijk personeel; dat het AIO-schap aantrekkelijker dient te worden gemaakt door het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en daarnaast de op toekomstige AIOÆs gerichte werving dient te worden aangepast; heeft het college besloten het AIO-beleidsplan vast te stellen en ter bespreking voor te leggen aan het Management Team.

-Gezien de voornemens zoals vastgelegd in de nota Financieel Beleid UT;gehoord de beraadslagingen; overwegende dat diverse externe en interne omstandigheden een verandering vereisen voor het UT-Verdeelmodel voor de Begroting 1999; heeft het college besloten de notitie Hoofdlijnen Begrotingsrichtlijnen vast te stellen en deze ter advisering voor te leggen aan het Management Team en de CoBe.

-Het college heeft de tijdelijke benoeming van de heer dr. J.W. Schot totUHD op het aandachtsgebied 'Lange termijn ontwikkeling van techniek in de maatschappij en de mogelijkheden deze te beïnvloeden' bij de faculteit WMW voor de periode van 1-1-1998 tot 1-1-2000 goedgekeurd.

LiaisonGroep

Op donderdag 28 mei 1998 is er in de Maquettezaal van de Boerderij vanaf 15.00 uur een workshop met als thema "Innovatief kennismanagement voor Twente" (ImpacT).

Programma: 15.00-15.15 uur: Opening en toelichting op het project; 15.15-15.45 uur: Leren en innoveren (PNO Management Consultants); 15.45-16.15 uur: Kennismanagement in bedrijf (WorldTravel Holland); 16.15-16.45 uur: Kennis maken (Telematica Instituut); 16.45-17.00 uur: Discussie; 17.00-17.30 uur: Afsluiting en borrel. U kunt zich opgeven bij mevrouw M. Buurman van de LiaisonGroep, tel. 053-4894699, fax 053-4893360, e-mail: [email protected]

DSZ/Bureau Studentendecanen

In verband met afwezigheid van de decanen is komt het spreekuur op donderdag 28 mei a.s. te vervallen.

Wijzer en rijker worden in de praktijk

Wil je een praktijkopdracht doen, waar je zowel studiepunten en wat geld mee kunt verdienen. Lees dan hierover over de verschillende projecten die de Wetenschapswinkel UT voor jou in de aanbieding heeft. Dit is niet alles wat wij in portefeuille hebben. Kijk anders op Internet: http://twenteweb.nl/wewi/ of kom even bij ons langs in de Vrijhof, kamer 207/208.

LAATSTE OPROEP. Inzet expertise Emancipatiebureau Overijssel. Dit bureau wil de expertise die ze in huis heeft nuttig inzetten voor derden. In een inventariserend onderzoek moet duidelijk worden aan welke emancipatie-diensten behoefte bestaat bij maatschappelijke organisaties en niet-commerciële instellingen binnen Overijssel. Recent uitgevoerde onderzoeken elders in het land kunnen bij dit onderzoek houvast bieden. Wij zoeken een gemotiveerde student of afgestudeerde die in een dienstverband van enkele weken bij het Emancipatiebureau, deze opdracht op korte termijn wil uitvoeren. Nadere informatie: Egbert van Hattem, Vrijhof 207/208, tel. 4894407/3848, email: [email protected]

Gecombineerde gastcollege Beveiliging van Telematicasystemen en CTIT colloqium

Titel: Internet Beveiliging. Spreker: Ir. P.H. Samwel (Moret Ernst & Young). Datum: 29 Mei 1998. Zaal: Hal L204. Tijd: 10:45. Het gastcollege/colloqium gaat over: Het in kaart brengen van de risico's gerelateerd aan het koppelen van een bedrijfsnetwerk aan het Internet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen algemene technische risico's en risico's die specifiek zijn voor de gebruikte internet services. Daarbij wordt aangegeven op welke wijze gestructureerd een risico analyse uitgevoerd kan worden om vast te stellen welke maatregelen noodzakelijk zijn om deze risico's te compenseren. De mogelijke maatregelen worden vervolgens toegelicht. Mogelijke maatregelen die aan de orde komen betreffen; -Het opzetten van een Internet beveiligingsbeleid; -Het installeren van Firewalls; -Het gebruik van Internet encryptiemethoden (PGP en SSL); -Veilige betaalmethoden via internet. Tenslotte wordt ingegaan op beveiligingsaspecten van aan Internet gerelateerde zaken zoals Java, Active/x, cookies etc.

Promoties

ir. G.H. ter Hofte (INF) over 'Working apart together: foundations for component groupware', 4 juni 1998, 13.15 uur, BB2.

drs. P.J.F. Berkvens (TW) over 'Floating bodies interacting with water waves, development of a time-domain panel method', 5 juni 1998, 13.15 uur, BB2.

ir. H. de Jong (INF) over 'Computer-supported analysis of scientific measurements', 5 juni 1998, 15.00 uur, BB2.

ir. R.W.J. Westerhout (CT) over 'Recycling of plastic waste by high temperature pyrolysis-reactor evaluation and development', 5 juni 1998, 16.45 uur, BB2.

ir. V.A. Veefkind (CT) over 'Shape selective synthesis of alkylamines over acid catalysts', 11 juni 1998, 13.15 uur, BB2.

drs. M. Visser (BSK), 'Five theories of voting action; strategy and structure of psychological explanation', 11 juni 1998, 15.00 uur, BB2.

drs. K. Meijer (WB) over 'Effects of stretch and shortaning on skeletal muscle force', 11 juni 1998, 16.45 uur, BB2.

ir. J.H.M. Kristen (TW) over 'Kennismodellering met de KISS-methode', 12 juni 1998, 13.15 uur, BB2.

mw.drs. G.R.J. Arts (TW) over 'Test limits in quality control using correlated product charateristics', 12 juni 1998, 15.00 uur, BB2.

mw.drs. R.M. de Vos (CT), 'High selective, high flux silica membranes for gas separation - Synthesis, transport and stability', 12 juni 1998, 16.45 uur, BB2.

ir. V. Kaal (EL) over 'Structural test generation for embedded analog macros', 18 juni 1998, 16.45 uur, BB2.

BSK

Afstudeercolloquia

Renate Nederhoed over 'Andere instelling; ander netwerk?' Een vergelijking van de primaire sociale netwerken van ouderen in twee verschillende instellingen, 26 mei 1998, 15.45 uur, TW B-209.

Nienke van Wijngaarden over 'Zorg voor mensen met een chronisch psychiatrische stoornis, een evaluatie van een zorgvernieuwingsproject in de Geestelijke Gezondheidszorg', 27 mei 1998, 15.00 uur, WB Z-122.

Bureau Onderwijszaken gesloten 22 mei 1998

Voor alle studenten BSK. Bureau Onderwijszaken Bestuurskunde is gesloten op 22 mei 1998.

Afstudeeropdracht 'Gevolgen van de nieuwe waterschapswet'

Voor D3 studenten BSK. Gevolgen van de nieuwe waterschapswet en van marktwerking voor de waterleiding sector. E.e.a. in Europees perspectief. Opdrachtgever: Abn-Amro. Aanvang: Zo spoedig mogelijk. Specialisatie: Openbare financien of economie: 1e docent recht: 2e docent. Gezocht wordt een student met vermogen om zeer zelfstandig te werken. Voor inlichtingen: Prof. dr. P.B. Boorsma, BSK-OF, kamer C-213, telefoon 3217.

Economie van de infrastructuur (173050)

Voor D2/D3 studenten BSK. Zaalwijziging: Woensdag het 3e en 4e uur, week 22 in CT-1405 en week 23 in TW A-101. Week 24 komt te vervallen.

Zaalwijziging gastcollege Performance Measurement/Public Quality Management

Voor D studenten BSK. Zaalwijziging: In de periode mei-juni a.s. zal professor Arie Halachmi, professor of Public Management aan de Tennesse State University, als gast op de UT verblijven. Hij biedt daarbij voor doctoraalstudenten een collegecyclus aan over Performance Measurement/Public Quality Management. Belangstellenden kunnen dit seminar als keuzevak in hun studie opnemen (voor een nader te bepalen aan tal studiepunten). De colleges zijn vooralsnog gepland in week 21 t/m 25 op maandagen 1e en 2e uur in TW A-118. Aanmelding bij BOZ-BSK via inschrijflijst!

Politieke en juridische ontwikkeling van Europa (178410)

Voor D1 studenten BSK. Er is een zaalwijziging voor de weken 13, 14, 15 en 17 van CT-3522 naar TW C-238 en voor de weken 21, 22, 24 en 25 van CT-3522 naar WB Z-122.

Aanmelding TCW '98/'99

Voor 1e jaars BSK. Ben je van plan om na dit jaar verder te studeren bij de opleiding Toegepaste Communicatiewetenschap? Je hebt kort geleden over het aanmelden en inschrijven voor de opleiding Toegepaste Communicatiewetenschap informatie ontvangen. Lever voor 23 mei a.s. het aanmeldingsformulier in bij BOZ-TCW, Jeannet Luyerink (TWRC A229).

Wetenschapswinkel UT

Voor TCW, BSK en T&M. Zie mededeling TCW.

EL

Student-assistenten gezocht voor practicum ASIC Design

Het Laboratorium voor Netwerktheorie (EL-S&S-NT) zoekt voor de begeleiding van een van de drie groepen van het Practicum ASIC Design (PAD) in het studiejaar 1998-1999 student-assitenten. Vergoed wordt 120 uur voor de daadwerkelijke begeleiding (waarvan 80 uur in het eerste trimester en 40 in het derde) en ongeveer evenveel tijd voor het inwerken en het nakijken van de journaals. Dit wil zeggen dat het assistentschap in het eerste trimester ongeveer twee dagen per week en in het derde trimester een dag per week kost. Studenten die interesse hebben, kunnen zich melden bij: Sabih Gerez, kmr. EL/TN 9238, tel. 3156, email: [email protected] De kandidaten moeten zelf het PAD (bijna) hebben afgerond en affiniteit met de behandelde onderwerpen hebben. De verschillende modules in het practicum kunnen door afzonderlijke studenten worden begeleid.

D-voordracht

E.J. de Jong over 'Optimale schatting van oriëntatie en 3-dimensies middels miniatuur inertiële sensoren', 27 mei 1998, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

Gecombineerde gastcollege Beveiliging van Telematicasystemen en CTIT colloqium

Zie mededeling Algemeen.

INF/BIT

Aanmelding D-examenvergaderingen INF en BIT in september 1998

Voor D3-studenten INF

Voor D3-studenten BIT

Algemeen

Gecombineerde gastcollege Beveiliging van Telematicasystemen en CTIT colloqium

Zie mededeling Algemeen.

TBK/CT&M

UniPartners

Academisch adviesbureau UniPartners zoekt TBK of CT&M studenten die het komende jaar bestuurslid willen worden. Als bestuurslid ben je verantwoordelijk voor het binnenhalen en begeleiden van projecten. Je bent hier ongeveer 10 uur per week mee bezig. We verwachten van jou enthousiasme en gezelligheid, dus hoe ver je in je studie bent is niet belangrijk. Lijkt dit je wat? Kom dan eens langs op onze kamer WB hal V, kamer 127C of bel 3811 / 4312975. E-mailen kan ook naar: [email protected]

Colloquia

Jorg Pieneman over 'Modelproeven en theoretische analyse van de hydraulische ruwheid van overstroomde vegetatie', 29 mei 1998, 15.00 uur, WB HV112.

Edith Eskens over 'Life Cycle Costing for aircraft: a concept for the analysing of the total costs and cost drivers of an aircraft during its complete life-time', 5 juni 1998, 15.45 uur, TW B 209.

Inschrijving Integratiecase 1998 (180065)

Voor TBK-Propedeuse en herhalers. De integratiecase vindt plaats van dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni. Houdt deze week dus vrij als je aan de case mag mee doen! Vanwege het uitvallen van de maandag (1e Pinksterdag) moet er in die week hard en soms ook in de avonduren worden gewerkt. Toegelaten word je als je een voldoende hebt voor minstens drie van de vijf bedrijfskundige P-vakken: Bedrijfseconomie (186061), MTO 1 (184168), Inleiding Technische Bedrijfskunde (180063), Orientatie Bedrijfsinformatiekunde (186353) en Grondslagen Marketing (186257). Het gaat bij de case om een geïntegreerde toepassing van de in deze vakken geleerde 'theorie'. De projecten bij deze vakken worden dan ook niet als apart vak meegeteld. Inschrijven voor de integratiecase doe je tussen 12.30 en 13.30u. in de halvan het BB-gebouw bij een standje van student-assistent Pieter-Jan Lemstra. Dat kan op maandag 25, dinsdag 26 en vrijdag 29 mei. Ter plekke koop je dan bij hem ook het case-dossier (± f10). Bij afwezigheid van Van Woerden is Otten (BB326, tel. 2096) contactpersoon voor eventuele vragen.

Wetenschapswinkel UT

Voor TCW, BSK en T&M. Zie mededeling TCW.

Herhaaltoets vak Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor WB, TW en TBK (D1, D2,D3) studenten. Zie mededeling WB.

TN

Wijziging openingstijden BOZ TN

In verband met vakantie (van 13 t/m 29 mei a.s.) is Bureau Onderwijszaken TN beperkt bereikbaar; het bureau is in ieder geval geopend van 12.30-14.30 uur. Vrijdag 22 mei (de vrijdag na Hemelvaart) is BOZ de gehele dag gesloten.

D2: zalen tentamens D2 voor de weken 22 + 23

Maandag 25 mei, 9.00-12.30 uur, 144020-Technische optica: BB5. Donderdag 28 mei, 9.00-12.30 uur, 142013-Fysische materiaalkunde: CC4. Dinsdag 2 juni, 13.30-17.00 uur, 147014-Technische transportfysica II: BB3.

TO

Beleid en planning t.b.v. schoolorganisaties en opleidingen

Voor TO-D3-studenten. Op vrijdag 5 juni, het 5e en 6e uur wordt er een extra college gegeven voor bovengenoemd vak binnen arbeidsorganisaties in zaal L105.

Aanmelding TCW '98/'99

Voor 1e jaars TO. Ben je van plan om na dit jaar verder te studeren bij de opleiding Toegepaste Communicatiewetenschap? Je hebt kort geleden over het aanmelden en inschrijven voor de opleiding Toegepaste Communicatiewetenschap informatie ontvangen. Lever voor 23 mei a.s. het aanmeldingsformulier in bij BOZ-TCW, Jeanet Luyerink (TWRC A229).

D-voordrachten

A. van Keulen en E. van Daele over 'In-service education in Tanzania: Demand and supply', vrijdag 5 juni 1998, 16.00 uur, L216.

E.M. Gommer over 'Oriëntatie (traditioneel)vernieuwingsonderwijs", ontwerp en ontwikkeling van een internet-module voor de Hogeschool Edith Stein/OCT', donderdag 11 juni 1998, 14.00 uur, L216.

Elvira Annevelink over 'Studiebegeleiding en toepassing bindend studie-advies', dinsdag 16 juni 1998, 16.00 uur, L216.

TW

D-voordrachten

Michiel van Wissen over 'Biomodellering en Adaptief regelen', woensdag 20 mei 1998, 13.30 uur, TW-A114.

E.G.H. Giepmans over 'Analyse van Kanban-bestuurde Productiesystemen', donderdag 4 juni 1998, 15.30 uur, TW-A112.

L.K.T. van Duijnhoven over 'Afhankelijkheid en Stoploss-premies', vrijdag 19 juni 1998, 16.00 uur, TW-C238.

Herhaaltoets vak Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor WB, TW en TBK (D1, D2,D3) studenten. Zie mededeling WB.

WB

Afstudeercolloquia

H. Vos (POM) over 'Montage 2000. Reduktie van de voorraad eindprodukten door flexibeler produktie bij Nefit Fasto B.V.', 26 mei 1998, 10.00 uur, WB T.1300.

R. van Veen (ThW) over 'Stromingstechnische Optimalisatie van de Bovenwaaier van het Roterend Inlaat Filter', 27 mei 1998, 13.00 uur, WB N.105.

Herhaaltoets vak Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor WB, TW en TBK (D1, D2,D3) studenten. De herhaaltoets van bovengenoemd vak vindt plaats op 29 juni 1998 (zie ook Mededeling nummer BOZ035 (TBK)). De benodigde leerstof is in te zien in de practicumzaal BB204, in de directory F:\Omst\Simulatie\Regeling, bestand toetsinfo.doc. Het betreft een open boek tentamen. Aangeraden wordt de rekenmachine mee te nemen.Voorbeelden van toetsvragen kunt u vinden in de bestanden: Coll11def.doc (directory F:\Omst\Simulatie\Sheets) en VoorbeeldToets.doc (directory F:\Omst\Simulatie\Regeling).Inschrijving bij BOZ is verplicht voor deze toets. Ten overvloede wordt nog gemeld dat er dus geen herhaaltoets plaatsvindt op 10 augustus 1998, zoals deze abusievelijk op het TBK-D1 en WB-D3 roosters staan vermeld.

WWTS

Afstudeercolloquium

B.N.M. van Haaster over 'Wonen als opgave', 25 mei 1998, 12.30 uur, CT 1812.

SPE

Het SPE Studentenplein organiseert voor alle studenten van de UT en de HE activiteiten. je kunt een keer of (liever) langere tijd met iets wil meedoen. Uitgebreide informatie over het SPE is verkrijgbaar bij het secretariaat ('s middags open op ma/di/wo/do).

Zeilen 12, 13 en 14 juni geef je snel op; er kunnen maximaal 36 studenten mee. Een folder voor nadere informatie ligt bij het secretariaat. Voor directe informatie en opgave: Wilfred, 053-4315857 - [email protected]

Joods leven 13, 20 en 27 mei a.s. 19.30 uur, Vrijhof 201. Als je de eerste of tweede avond niet kon: kom naar de derde avond. Op zaterdag 30 mei gaan we naar Amsterdam om een bezoek te brengen aan het Joods Historisch Museum met een excursie door de voormalige Joodse wijk.

Taizé snel opgeven.

Viering

Adressen SPE-UT: 053 4892369 - Vrijhof 203 - Pb 217 - 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4871927 - Pb 70.000 - 7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (prot-UT) - 053 4337571, Hélène van den Bemt (RK-UT en HE) - 053 4345107, Arent Weevers (prot-HE) - 074 2909064.

SRD

Wil jij je volgend jaar inzetten voor studentenbelangen? Ludieke acties voeren? Het schaduw-College van Bestuur zijn en inhoudelijk mee discussieren over zaken die studenten aangaan? De SRD biedt je deze kans met ruime faciliteiten. Een kantoor, administratieve ondersteuning, ruime compensatie (afstudeersteun/bestuurdersbeurs) en bestuursvergoeding. Kom eens langs en hoor wat de SRD je biedt.# De SRD gaat op BELEIDSWEEKEND (12/13/14 juni). Gezellig een weekend in de natuur en discussieren over academische vorming. Wil je meegaan? Meld je bij de SRD. # De nieuwe UT Vizier (f3) is uit! Lees over de ombudsman op de UT, de nieuwe bestuursstructuur op de Campus en academische vorming als supermarkt.# De Orakel-werkgroep van de SRD onderhoudt de digitale tentamenbank. Wij verzoeken jullie tentamens langs te brengen zodat Orakel ([email protected]) de tentamenbank (http://orakel.srd.utwente.nl) zo compleet mogelijk kan maken. Andere tentamens van 1994 en nieuwer zijn ook welkom.# SRD kamerbank: aan de balie kan je GRATIS de kamergegevens opzoeken. Heb jij in jouw huis een lege kamer, schrijf deze dan bij ons in (tegen kleine vergoeding).# De nieuwe SSNS folders zijn GRATIS af te halen bij de U-take en de SRD!# Wist je dat: De kosten voor de boeken bij Informatica veel te hoog zijn? De studentenvakbond SRD is dagelijks bereikbaar van 9.00-17.00 uur in de Vrijhof, kamer 151, tel. 5236/4033.

Diversen

KIvI

De afdeling Jonge Leden Oost van het KIvI organiseert in samenwerking met het Werktuigbouwkundig Studiegenootschap Isaac Newton een excursie naar de Vliegbasis Twente in Enschede op donderdag 4 juni a.s. van 13.00-16.30 uur. Na ontvangst met koffie staat een inleiding over de verschillende activiteiten van de vliegbasis op het programma. Hierbij komt bijvoorbeeld het werk op de basis in Villafranca aan de orde. Hierna volgt een rondleiding over start- en landingsbaan en door de hangar. Er is ruim gelegenheid voor het stellen van vragen. Ook zal er een verkeersleider en piloot aanwezig zijn. Deelname: voor KIvI leden: gratis en voor Isaac Newton en overigen: f5. Aanmelding/informatie: Elfride Dijkstra, tel. 4097, e-mail: [email protected] of ir. Judith Inberg, tel. 3890 of http://www.kivi.nl.

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's. Pop: 1.Jeff Buckley-Sketches For My Sweetheart The Drunk. 2.Garbage-Version 2.0. 3.Sonic Youth-A Thousand Leaves. 4.Diversen-Quantum Mechanics: Explosive Drum 'N' Bass. 5.Lenny Kravitz-5. 6.Nick Cave & The Bad Seeds-Best Of + Live At The Royal Albert Hall. 7.Stabbing Westward-Darkest Days. 8.Gorki-Ik Ben Aanwezig. Jazz/fusion: Busstra (Marnix)'s Second Vision-Visionary Live Blues: Champion Jack Dupree-Blues Masters. Wereldmuziek: Diversen-Trance Planet 4.

Jij en IK '99

Durf jíj de uitdaging aan? 1000 aankomende studenten 10 dagen lang vermaken; goed team- en projectwerk in een professionele omgeving met veel belanghebbenden is essentieel; zo'n twee trimesters hard werken; de optimale mix creëren tussen Campus, faculteiten, Enschede en Hengelo; faculteitsintroducties coördineren; culturele, sport en andere evenementen organiseren en hiervoor veel geld tot je beschikking hebben. Kom op onze infobijeenkomst op 26 mei voor meer informatie. Deze vindt plaats in de Kelderbar in de Bastille, om half acht. Stuur je sollicitatiebrief voor 5 juni naar: Campus t.a.v. Lucas Fransen, kamer 125 Vrijhof, postbus 217, 7500 AE, Enschede.

Studieverenigingen

TObias

Bereid je maar vast voor op de volgende borrel: 11 juni is het weer zo ver. Deze borrel zal plaatsvinden na de 'tour de campus'. De gelegenheid om eens wat nader kennis te maken met de master studenten dus. # Wil je wat meer dan alleen studeren? Dat kan want er is nog plaats in verschillende commissies. Zo kun je bijvoorbeeld via de LEX lezingen en excursies organiseren. Kom voor meer informatie langs bij de TObias kamer.

ConcepT

Ben jij al bezig je vakantie te plannen en heb je nog een weekje over? Schrijf je dan nu in voor de Summercourse van 12 t/m 19 juli. Heb jij zin om leuke aktiviteiten te organiseren voor ConcepT? Schrijf je dan in voor de Aktiviteitencommissie. Deze AkciE organiseert ook een borrel op donderdag 4 juni. Er vinden binnenkort 2 lezingen plaats waar iedereen van harte welkom is. Op 3 juni: 'carrière planning' en op 11 juni: 'de uitbreiding bij Schiphol'. Tijd en plaats worden nog bekend gemaakt. De alom bekende 11-bruggentocht is dit jaar op 28 mei en betonkanorace op 23 mei, dus als je mee wilt doen, schrijf je dan in. Kijk voor meer informatie op het ConcepT-bord. ConcepT is verder te bereiken in WB Hal IV kamer 201, tel. 3884; E-mail: [email protected] of http://www.student.utwente.nl/~ConcepT/.

Isaac Newton

Op 3 juni is er voor oudere jaars een training 'Overtuigend Verkopen' van Procter & Gamble. Schrijf je hiervoor in op het Newton-bord # Er komen weer leuke excursies aan! 4 juni naar vliegbasis Twenthe en 11 juni naar Grolsch. Hou het Newton-bord naast de ingang van WB in de gaten voor inschrijflijsten # Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij commissies van Isaac Newton. Als je interesse hebt kun je binnenlopen op de Newton-kamer #Er worden nog eerste jaars gezocht, die de ouderdag-commissie op de ouderdag op 22 mei willen assisteren # De Newton-kamer is elke dag geopend van 10 tot 16 uur (WB Z-103). Telefoon (053- 489) 2531; e-mail: [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Alembic

Weet je wat de case-studiedag inhoudt? Zo nee, kom dan langs op de Alembickamer, want deze fantastische dag wil je niet missen!# Nieuw bloed gezocht voor de Cat redactie! Wil je een leuke tijd, en je eigen stempel drukken op "The Cat" , kom dan langs op de Alembickamer.# Derdejaars en hoger opgelet! Excursie naar de NAM op woensdag 10 juni!# Fluor Daniel case excursie voor vierdejaars en hoger op 4 juni. Schrijf je nu in op het Alembicbord.# Vakgroepvoorlichtingsborrel: wil je meer weten van de

verschillende vakgroepen, kom dan langs op de borrel op 25 mei om 17.00 uur.# ASOCT vergadering aanstaande dinsdag om 12.30 uur in CT 3520.# Workshop Proctor & Gamble voor derdejaars en hoger op woensdag 3 juni. Kom allemaal!

Arago

Op maandag en dinsdag 25 en 26 mei wordt in de middagpauze film gedraaid in T4. Dit keer is het de met een oscar beloonde Nederlandse film 'Karakter'. # Woensdag 27 mei is de excursie naar Holland Signaal Apparaten, het Hengelose defensiebedrijf. Schrijf je snel in op het prikbord in de kantine, want vorig jaar zat de inschrijflijst erg snel vol! # Ook op woensdag 27 mei is de LUMEN. De Leuke Uiteenzettingen Met Echte Natuurkundigen zullen een beeld geven van de net afgestudeerde TN-er in de maatschappij. # Samen met Stress, Inter Actief, Abacus en Scintilla gaat Arago met een luxe touringcar naar Den Haag. Het consultancy bedrijf AMS geeft een open dag van 16:00 uur tot ongeveer 19:00 uur. Schrijf je in op het prikbord in de kantine.

Sirius

Op woensdag 27 mei organiseert de excursiecommissie van Sirius een excursie naar de Bijlmer. Heeft de deelraad een goede oplossing gevonden voor o.a. de hoge werkloosheid en de criminaliteit in de Bijlmer? Op het stadsdeelkantoor probeert men ons hier een antwoord op te geven. Naast de sociaal-economische vernieuwing, komt ook de ruimtelijke vernieuwing aan bod. Na de uitleg kunnen we vragen stellen, waarna we een rondleiding door het gebied krijgen. Eventuele reiskosten worden voor de helft door Sirius vergoed. Om 13:30 worden we op de deelraad verwacht. Om 16:00 zullen we weer klaar zijn. # Voor degenen die niet mee gaan naar de Bijlmer: in de middagpauze van 27 mei Presenteerst Sirius in samenwerking met Spe studentenplein Anne van Wageningen in discussie met Kees van Kuyvenhoven. Om 12:30 tot 13:30 in zaal 103. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Stress

Vanaf deze week start de promotie voor onze nieuwe commissies. Heb jij zin in een internationale commissie, een congres of iets heel anders? Hou de posters in de gaten en kom geheel vrijblijvend naar onze gratis borrel toe op dinsdag 26 mei 16.30 in de kantine. Je kunt je ook inschrijven via [email protected] of op www.stress.utwente.nl # Op 26 mei is het symposium "Logistiek als concurrentie wapen" in BB5 om 13.30. Ben jij geïnteresseerd in logistiek, volg of ga je de L-stroom volgen kom dan! Er zijn sprekers van Coopers & Lybrand, Grolsch, TPG en OCE en aansluitend is er natuurlijk een borrel! # Congres Zuid-Amerika. Op woensdag 3 juni vindt het Stress-congres 'Money Making Mercosur' plaats. De Zuid-Amerikaansemarkt is interessanter dan ooit voor het Nederlandse bedrijfsleven en wordt beschouwd als dÞ markt van morgen. Behalve serieuze zaken is er ook Zuid-Amerikaanse vermaak. Voor informatie en inschrijving: studievereniging Stress 3547 of 2505, www.stress.utwente.nl/congres of kom langs in de Stresskamer.

Sport

Sportraad

Heb jij verstand van sport? Wil je verantwoordelijkheid? Hou je van gezelligheid en wil je nog meer van dit alles? Kom dan in de Sportraad! In oktober komen de volgende vier functies vrij bij de Sportraad: *Penningmeester Sportraad (duur 1 jaar). *Secretaris (duur 1 jaar). *Commissaris Sport (duur 1 jaar). *Vice-voorzitter (duur 1/2 jaar) + Penningmeester FNS (duur 1 jaar). Kom naar de voorlichtingsavond op dinsdag 26 mei a.s., 20.00 uur in de Sportraadkamer (deze is te vinden in het Sportcentrum). Meer informatie? Bel: 053-4891144, email: [email protected] of kom een keer naar de Sportraadkamer. Tot dan!

Amnesty Sponsorloop

OPROEP: aan alle studenten en medewerkers. Loop warm voor de sponsorloop van Amnesty International op zondag 7 juni aanstaande!

Afstanden: 2.8 km, 11.1 km, halve en hele marathon. De sponsorloop vindt plaats tijdens de Internationale Twente Marathon. Informatie en aanmeldingsformulieren liggen op de portiersbalie van CT. Nadere inlichtingen bij Betty Folkers CT2320, tel. 2847 of 4318253.

Twents Strand Volleybal Toernooi

Met de net geopende beachvelden en tien tijdelijk aangelegde extra zandvelden zal het Twents Strand Volleybal Toernooi dit jaar een speciaal tintje krijgen. Het wordt gehouden op 30 en 31 mei. Er kan gespeeld worden op divisie-niveau (2 tegen 2), districts-niveau hoog en laag (3 tegen 3) en in mixteams (4tegen 4). Zaterdagavond is er een barbecue en natuurlijk een groot feest. Schrijf je snel in! Ook activisten zijn nog hard nodig! Bel voor meer informatie of om je in te schrijven Jeroen (4283027) of Maike (4340209).

D.F.V. Disc Devils Twente

Frisbee, probeer het eens. Volgende week zijn er opnieuw introtrainingen voor iedereen die wil weten wat de sport frisbee inhoudt. Tijdens de trainingen wordt Ultimate Frisbee gespeeld. Ultimate wordt met twee teams van zeven gespeeld op een groot veld met aan beide uiteinden een doelgebied. Het doel van de sport is om zo veel mogelijk punten te scoren. Deze scoor je door de frisbee door middel van overspelen uiteindelijk te vangen in het doelgebied van de tegenstander. Wanneer de schijf niet gevangen wordt, mag te tegenstander aanvallen. Qua tactieken heeft Ultimate veel weg van Rugby, het grote verschil is echter dat het een non-contact sport is. Het meest belangrijke is dat er geen scheidsrechter is. Alle geschillen, van de laagste divisie tot de wereldkampioenschappen, worden onderling opgelost. Spirit of the game en Fair Play zijn zeer belangrijk. Geïnteresseerd? Kom langs op 3 juni, 20:30 sintelbaanveld. Kosten f12,50 en kom je 3 keer, dan krijg je een wedstrijd frisbee mee naar huis. Meer info: Otto, tel. 4895060.

T.C. Ludica

Ter gelegenheid van de opening van het vernieuwde Paviljoen geeft T.C. Ludica een groot feest op vrijdag 22 mei. Vanaf 14:00 uur zullen nederlandse topspelers hun kunsten vertonen voor een grote tribune en niemand minder dan Stanley Franker zal aanwezig zijn bij de officiële opening en het feest dat rond 22:00 uur zal losbarsten. Dus aarzel niet en gebruik je vrije dag om toptennis te zien en mee te feesten!

Batavierenrace 1999

Dit jaar de Batavierenrace meegemaakt en fantastisch gevonden net als iedereen. Wil jij volgend jaar 7000 mensen voor je laten lopen? Wil jij iets naast je studie doen en hou je van gezelligheid? Dan is dit de kans om de Batavierenrace van 1999 te gaan organiseren. Op 25 mei a.s. is er een voorlichtingsavond in vergaderzaal 8 van de Vrijhof (op de tweede verdieping tegenover de Batavierenracekamer). Wil je alles weten over deze unieke kans? Bel dan direct voor meer info: tel. 4893787, email:[email protected] Tot 25 mei!

Drienerlose Zweefvliegclub

Vanaf Hemelvaart tot en met zondag 24 mei 1998 vliegen we vanaf vliegveld Vinsebeck in Duitsland. Leden en belangstellenden kunnen zich opgeven bij Edward Wolthuis, tel. 053-4328838, e-mail: [email protected]

Menu

WEEK 22

ZATERDAG 23 MEI

Soep van de dag

***

Moussaka

ZONDAG 24 MEI

Soep van de dag

***

Schouderfilet-Vleessaus

Witlof of keuze groente-Carré of Gekookte aardappelen

MAANDAG 25 MEI

Goulashsoep

***

Duitse biefstuk met gebakken uien of Rollade-Vleessaus

Pikante Savooiekool-Frites of Gek.aardappelen

DINSDAG 26 MEI

Kerriesoep

***

Varkenssteak Bastille-Pepersaus

Bloemkool-Gebakken of Gekookte aardappelen

WOENSDAG 27 MEI

Oosterse groentesoep

***

Babi Katjang

Chinese roerbakgroente

Kroepoek-Rijst

DONDERDAG 28 MEI

Mexicaanse bonensoep

***

Gebakken Visfilet of Visgratin of

Omelet ham kaas-Ravigottesaus

Bietjes-Frites of Gekookte aardappelen

VRIJDAG 29 MEI

Groentevermicellisoep

***

Pepersteak-Vleessaus

Snijbonen-Gebakken of Gekookte aardappelen

__________________________________

VEGETARISCH

__________________________________

MAANDAG 25 MEI

Hollandse groentesoep

***

Bonengoulash-Roerbakgroente

Gekookte aardappelen

DINSDAG 26 MEI

Kerriesoep

***

2 Kaaskrokantjes-Kaassaus

Bloemkool-Gekookte aardappelen

WOENSDAG 27 MEI

Oosterse groentesoep

***

Soja Groenteburger-Zazikisaus

Worteltjes-Frites of gebakken aardappelen

DONDERDAG 28 MEI

Mexicaanse bonensoep

***

Omelet Foe Yong Hay

Zilvervliesrijst

Gado Gado

H A P A A N D E T A P

Kotelet bonne femme met garnituur van o.a. gebakken champignons,

doperwten, spek, ui, aardappel en wortel

BRASSERIEMENU

Maandag 25 +Dinsdag 26 Mei

Jägerschnitzel-Verse groente-gebakken aardappelen Lyonaise

Woensdag 27 + Donderdag 28 Mei

Mexicaanse Taco's-Bonensalade-Rijst

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.