INFO

| Redactie

-Gezien het voorstel van de faculteit TN, vervat in brief km. 296.444+bijlagen d.d. 10-3-1998, heeft het college besloten de benoeming van de beoogde kandidaat tot bijzonder hoogleraar Hoge Energiefysica te bevorderen bij de Stichting Hoge Energiefysica. Het betreft hier een benoeming voor 0,2 fte, ingaande 1 mei 1998 voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van verlenging.

Algemeen

Besluiten College van Bestuur d.d. 2 april 1998

-Gezien het voorstel van de faculteit TN, vervat in brief km. 296.443+bijlagen d.d. 10-3-1998, heeft het college besloten de benoeming van de beoogde kandidaat tot bijzonder hoogleraar Toepas-singen van de Reologie te bevorderen bij de Stichting Universiteitsfonds Twente. Het betreft hier een benoeming voor 0,2 fte, ingaande 1 mei 1998 voor een periode van drie jaar, op een extern gefinanceerde leerstoel.

-Gezien het voorstel van de faculteit TN, vervat in brief km. 296.498+bijlagen d.d. 23-3-1998, heeft het college besloten de benoeming van de beoogde kandidaat tot bijzonder hoogleraar Industri-Ùle Toepassingen van Supergeleiders te bevorderen bij de Stichting Universiteitsfonds Twente. Het betreft hier een benoeming voor 0,2 fte, ingaande 1 mei 1998 voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

-Gezien de brief van het Onderwijskundig Centrum d.d. 30-3-1998 + bijbehorende concept-notitie 'Platform VOBEHO Oost-Nederland' (km 296.697), gehoord de toezegging van de UT en de Hoge-school Enschede tijdens de eerste bijeenkomst van het Platform VOBEHO Oost-Nederland d.d. 5-2-1998 om het eerste jaar garant te staan voor de dekking van de uitgaven van het Platform (totaal kf 55), overwegende de wens van het College van Bestuur om te komen tot een optimale afstemming en doorloop van het HAVO/VWO-BvE-onderwijs naar het HBO en WO in Oost-Nederland, heeft het college besloten om in te stemmen met de notitie "Platform VOBEHO", in het bijzonder met het daarop gebaseerde convenant, en stelt vervolgens eenmalig kf 27,5 beschikbaar t.b.v. de werk-zaamheden van het Platform VOBEHO Oost-Nederland; dit bedrag gaat ten laste van de vrij besteed-bare reserve CSow 1998.

-Gezien de notitie "Naar een integraal kwaliteitszorgsyseem voor onderwijs: project accreditering; overwegende dat zowel nationale als internationale ontwikkelingen in toenemende mate wijzen op het belang van accreditering als indicatie voor de kwaliteit van een opleiding; dat specifieke kennis omtrent accreditering momenteel onvoldoende aanwezig op de UT; dat een dergelijke capaciteit wenselijk en noodzakelijk is, dat de faculteit TW ondersteuning verdient bij haar pogingen de MSc-opleiding van een ABET-accreditatie te voorzien; dit tevens geldt voor opleidingen die willen participeren in de gezamen-lijke VSNU-ABET-visitaties; heeft het college besloten goedkeuring te verlening aan het project accreditering in het kader van het overkoepelende project Kwaliteitszorgsysteem voor onderwijs en hiervoor kf 116,5 ten laste te brengen van CSow 1998.

-Gezien: De gedachtenwisseling die de afgelopen negen maanden heeft plaatsgevonden met de facul-teiten, de opleidingsdirecteuren, het Management Team, de CCO, studentenvertegenwoordigers en andere ge´nteresseerden waarin het concept Major/Minor geleidelijk vorm en inhoud heeft gekregen; De notities: Major/Minor, een nadere gedachtenbepaling (CCO/234); Major/Minor als oplossing voor een UT-probleem (BB/0399); Major/Minor, naar een nieuw onderwijsconcept voor de UT (MT 97/176); Major/Minor, naar de implementatie van een nieuw onderwijsconcept (CCO/98002); Major/Minor alsonderwijsconcept voor de UT, een uitwerking op hoofdlijnen (MT 98/284); waarin het concept is geÙ-volueerd, rekening houdend met de wensen en kanttekeningen van voornoemde actoren; Overwegende: de wens van het College van Bestuur om verbreding van het opleidingenaanbod en beeldvorming aangaande het opleidingenaanbod van de UT te bewerkstelligen door: a)duidelijker explicitering van de huidige varianten (= majors) naar de buitenwereld, inclusief de nieu-we majors (de varianten zoals goedgekeurd door de ACO), b)vormgeving aan de keuzevrijheid van de student door middel van de keuze voor een gestructureerd vakkenpakket van 21 SP (= minor) bij voorkeur buiten de gekozen opleiding, waardoor de verbre-ding van de opleiding ontstaat waar het afnemend veld om vraagt, resulterend in breed opgeleide academici met adequate bagage voor de arbeidsmarkt, c)vergroting van de flexibiliteit van de huidige opleidingen door de combinatiemogelijkheid ma-jor/minor en de mogelijkheid tot overstap naar een major van een andere opleiding; heeft het College van Bestuur besloten in principe tot invoering van Major/Minor als nieuw onderwijs-concept voor de UT en vraagt het Management Team nog expliciet advies over de basiscomponent, de in te voeren majors en minors, de mate van flexibiliteit bij de overstap naar een major van een andere opleiding en de combinatiemogelijkheden van majors met minors. De financiële consequenties dienen de komende maanden op bevredigende wijze te worden uitgewerkt.

-Gezien het voorstel van de Dienst Studentenzaken zoals verwoord in de brief van 16-3-1998 (km 296.237+bijlagen), overwegende dat de UT tijdig voor aanvang van het studiejaar 1998/1999 de colle-gegeldtarieven en de inschrijvingsregeling dient vast te stellen en bekend te maken, gehoord de beraadslagingen, heeft het College besloten a)De collegegeldtarieven UT voor het studiejaar 1998/1999 als volgt vast te stellen: -voor studenten die over meer dan 12 maanden studiefinanciering beschikken en dit daadwerke-lijk genieten, geldt het wettelijk tarief t.w. f 2.750; -voor studenten die over 12 maanden of minder studiefinanciering beschikken danwel geen studiefinanciering genieten, geldt het instellingstarief t.w. f2.750; -deeltijdtarief f2.000; -extraneus f1.650; b)De Inschrijvingsregeling UT voor het studiejaar 1998/1999 vast te stellen conform het door de Dienst Studentenzaken geformuleerde voorstel.

-Gezien de Tweede rapportage van de Commissie Student-assistenten d.d. 27-3-1998 (km BB/98135); overwegende de wens van het College van Bestuur om, bij toenemende druk op de studiefinanciering, de mogelijkheid voor studenten om inkomsten te verwerven, uit te breiden; heeft het college besloten de in de Tweede rapportage Commissie Student-assistenten gegeven beoordeling van de ingediende voorstellen m.b.t. de aansluiting VWO-WO over te nemen en wijst in to-taal kf 209,3 toe voor door de commissie geselecteerde projecten, als volgt onderverdeeld: aan de fa-culteit TO kf 47,3; aan de faculteit WMW t.b.v. WWTS kf 55 en t.b.v. TCW kf 60, aan de faculteit EL kf 30, aan de faculteit T&M kf 15 en aan de faculteit TW kf 2.

-Gezien de reeds door de TUE en TUD ondertekende regeling en het veelvuldige overleg dat heeft plaatsgevonden tussen de CULOÆs van de TUD, TUE en UT; overwegende de wens van het College van Bestuur om samen te werken met de TUE en TUD op het gebied van de Lerarenopleidingen, zodat afstemming en profilering van de Technische Lerarenopleidingen verbeterd kan worden op landelijk niveau; heeft het college besloten tot ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst TULO (Technisch Universitaire LerarenOpleiding).

-Gezien het voorliggende concept van het Financieel Jaarverslag 1997 en het hierover uitgebrachte rapport van de InstellingsAccountantsDienst d.d. 2-4-1998 (km IAD 98/012), gehoord de beraadslagingen, overwegende dat conform artikel 9.8 lid 2 sub d van de WHW de Raad van Toezicht het goedkeuringsrecht heeft ten aanzien van het Financieel Verslag, heeft hetcollege besloten het Financieel Jaarverslag 1997 vast te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Toezicht.

-Gezien het concept van de Regeling Disciplinaire Straffen UT 1998 met toelichting; gehoord de reactie van de directeuren centrale diensten, de diensthoofden Bureau van de Universiteit en de directeuren bedrijfsvoering van de faculteiten; overwegende dat er volgens de CAO een regeling op dit terrein dient te bestaan, dat wij tot op heden bij disciplinaire maatregelen teruggrepen op het ARAR en de daarin beschreven procedure en dat een goede procedure en overzicht van maatregelen gewenst is aangezien plichtsverzuim helaas regelmatig voorkomt; heeft het college besloten de Regeling Disciplinaire Straffen UT 1998 in beginsel vast te stellen en voor overleg naar het OPUT te sturen.

-Gezien de notitie Huisvesting en Arbo- en Milieuzorg binnen de Universiteit Twente; overwegende dat de veranderingen in de bestuursstructuur in het kader van de MUB het moderniseren van de huidige aanwijzing noodzakelijk is, dat de beheerstaken inzake personeel en financiën ook per 1 januari j.l. zijn overgegaan naar decanen, dat het wenselijk is de positie van het Facilitair Bedrijf binnen de gebouwen helder te maken en dat het nodig is de rolverdeling inzake Arbo- en Milieuzorg te actualiseren; gehoord dat de co÷rdinerend gebouwbeheerders in beginsel positief staan tegenover de voorstellen; heeft het college besloten de Aanwijzing Huisvesting en Arbo- en Milieuzorg in beginsel vast te stellen en voor nader overleg naar de CoBe te sturen; indien het CoBe-overleg geen wijzigingen met zich meebrengt, is de regeling alsdan definitief en kan met de invoering worden begonnen.

-Het College heeft de Regeling Garantiebeurzen eerstejaars studenten vastgesteld.

OPUT-vergadering d.d. 15 april 1998

-HRM-nota, voorstel besteding van de arbeidsvoorwaardengelden. Er heeft een nadere discussie plaatsgevonden over elementen van de nota. Voor het OPUT zijn loopbaanvorming, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden de hoofdthema's. Het OPUT stemt in met de financiering van (een deel van) de premiespaarregeling, de compensatie aan de faculteiten voor leden van het OPUT en een eenmalige bijdrage uit de arbeidsvoorwaardengelden voor het continueren van de Regeling Educatief Verlof.

-Reorganisatieprocedure. Het OPUT heeft de vorige vergadering ingestemd met de nieuwe Reorganisatieprocedure op basis van de CAO, op het punt van het tijdstip van melding na. Het tijdstip van de melding is van belang omdat dan de 20 maanden termijn gaat lopen, waarbinnen er geen ontslagen vanwege reorganisatie vallen. Na enige discussie is besloten dat het tijdstip van de melding gekoppeld is aan de datum van de brief van het college aan het OPUT waarin de melding wordt gedaan. Verder wordt afgesproken dat er naar gestreefd dient te worden dat binnen 3 maanden na de melding het concrete personeelsplan klaar moet zijn.

-De volgende OPUT-vergadering is 27 mei 1998.

Centrale Studentenadministratie

Er zal geen publikatie meer van tentamenroosters in UT Nieuws plaatsvinden!!! De tentamens kunnen in het TAST-systeem worden opgevraagd!

Alle faculteiten

Centrale Studentenadministratie

Er zal geen publikatie meer van tentamenroosters in UT Nieuws plaatsvinden!!! De tentamens kunnen in het TAST-systeem worden opgevraagd!

Integrand

Integrand Twente is voor de volgende projecten op zoek naar: 1) GROLSCH zoekt een (bijna) afgestudeerde student(e) TBK voor onderzoek naar het management op de logistiek/produktie afdelingen (uitzicht op vast baan). Ref.630. 2 )Shell zoekt student(e) TBK, voor het creëren van een overzicht van de contacten met verschillende autofabrikanten, hiervoor moet veel gereisd worden naar het buitenland. Ref.B58. 3) Een TCW of TBK student(e) die voor het schrijven van een artikel betreffende HACCP eisen. Ref.634. 4) Een bedrijf in Rotterdam zoekt een student(e) BSK voor een onderzoek onder gemeenten. Ref.B48. 5) Een TBK-student(e) die bij de BOLS een onderzoek wil doen naar de clustering van etiketten van verschillende merken. Ref.607. 6) Een student(e) TBK-L die bij de HEINEKEN financieel af wil studeren. Ref.B49. 7) Er zijn op dit moment diverse business courses van o.a. Procter & Gamble en Fortis in het vooruitzicht waar je je voor kunt inschrijven bij Integrand. 8) Integrand heeft het hele jaar stage en afstudeermogelijkheden bij o.a. Procter & Gamble, Unilever, ING, Mees Pierson en Morgan Stanley open staan. Interesse? Kom langs met je C.V. Heb je interesse in deze of andere opdrachten of wil je meer weten over een bestuursfunctie bij Integrand? Kom dan even langs op de Integrand-kamer (Vrijhof, kamer 120. tel.4893909)

Studentassistentschappen cursusjaar 1998/99 bij de faculteit TN

Voor TN, EL, alle faculteiten. Zie mededeling TN.

BSK

Voorlichtingsavonden Afstudeerrichtingen

Voor alle studenten BSK. De afstudeerrichtingvoorlichting is op maandag 25 en dinsdag 26 mei a.s. Onderstaand de indeling: Hoofdstroom Bestuurskunde: Maandag 25 mei 1998. 19.00-19.45 uur in TW C238: Inrichting van het Openbaar Bestuur (dr. S.A.H. Denters). 19.50-20.35 uur in TW-C238: Beleidsstudies (dr. P.J. Klok). Hoofdstroom Bestuurskunde en Europese Bestuurskunde: Dinsdag 26 mei 1998. 19.00-19.45 uur in TW-C238: Nationaal Bestuur en Europese Integratie, en Internationale Betrekkingen en Europese Integratie (dr. J.H. de Wilde). 19.00-19.45 uur in TW-B209: Organisatie en Financieel Management (dr.T.P.W.M.v.d. Krogt). 19.00-19.45 uur in TW-D103B: Bestuurskundig Onderzoek en Theorie (dr. C.W.A.M. Aarts). 19.50-20.35 uur in TW-B209: Veiligheidsstudies (prof. dr. G.J.N. Bruinsma). De studiewijzers voor alle afstudeerrichtingen zullen die avonden beschikbaar zijn in de zalen.

Economie van zorgsystemen (173025)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: Op Donderdag 20 mei a.s. (week 21), het 7e/8e uur, wordt dit college eenmalig verschoven van TW D-103A naar TW D-103B.

Algemene economie I (173004)

Voor P studenten BSK. Op Maandag 11 mei (week 20) wordt er een vragenuur gehouden van 13.45 uur tot 14.30 uur (5e uur) in TW D-105 B.

Transformatieprocessen in Centr. en Oost Eurapa (173715)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: Het college op Woensdag het 3e en 4e uur in week 22 wordt verschoven naar Vrijdag het 3e en 4e uur in TWB-102.

Tentamenwijziging Politieke en juridische ontwikkeling van Europa (178410)

Voor D1 studenten BSK. Tentamenroosterwijziging: Ten onrechte is op Donderdag 14 mei 1998 een tentamen verroosterd, dit komt te vervallen. Op 21 augustus 1998 is de reguliere kans.

Nabespreking tenntamen Inleiding Vervoerswetenschappen (222020)

Voor TBKCT&M en BSK. Op vrijdag 22 mei a.s. het zevende en achtste uur, vindt de nabespreking plaats van het tentamen van bovenstaand vak in zaal HIV206.

CT

Tentamens Analyse B

Voor TW, WB, EL, CT, TN, INF/BIT. Zie mededeling TW.

EL

Studentassistenten gevraagd

Voor zaalassistentie bij het eerstejaars Eind-P-Project (EPP). Het EPP loopt van 8 t/m 30 juni a.s. Voor de assistentie in de WELP-zaal worden 4 studentassistenten gezocht. De aanstelling zal 5 eenheden per assistent bedragen. Ervaring als assistent strekt tot aanbeveling. Sollicitanten worden geacht met hun studie tot in het derde studiejaar gevorderd te zijn. Gegadigden gelieven zich te melden bij: M.G.van Leeuwen EL/TN 3.240, tel 2728.

D-voordracht

O.M.J. van 't Erve over 'Scanning Magnetoresistance Microscopy, an experimental setup', 6 mei 1998, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

V. Hakvoort over 'Classification of basic OpAmp topologies', 8 mei 1998,

14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

J.F.R. Blacquiere over 'The methods of classification for agricultural fields in aerial sequences of images, a comparative study', 15 mei 1998, 15.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

240-uurs opdracht

A.W. Gunst over 'Image compression techniques for the TETRA standard', 7 mei 1998, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1224.

Tentamens Analyse B

Voor TW, WB, EL, CT, TN, INF/BIT. Zie mededeling TW.

Studentassistentschappen cursusjaar 1998/99 bij de faculteit TN

Voor TN, EL, alle faculteiten. Zie mededeling TN.

College Halfgeleider Devices (121706)

Dinsdag 19 mei begint bovenstaand college voor een groep HBO studenten. De mogelijkheid is open voor andere studenten om het vak te volgen. (raadpleeg het HBO rooster). Dit college zal dit jaar geen tentamen kennen, maar de afronding zal geschieden middels en aantal simulatieprojecten. Het is daarvoor noodzakelijk om vanaf het begin mee te doen met de colleges. Inlichtingen: T. Mouthaan, 2726, maar beter e-mail: [email protected]

INF/BIT

AIT (237100)

Voor P-studenten BIT. De werkcolleges AIT van vrijdag 8 mei zijn verplaatst naar een andere zaal, nl.: groep 1: INF-U4, groep 2: C-5.

Werkcollege Programmeertechnieken, groep 4 (211202)

Voor P-studenten INF. Het werkcollege Programmeertechnieken voor groep 4 van vrijdag 8 mei is verplaatst naar zaal INF-L212.

Studentassistent gezocht (1998/1999)

Voor INF/BIT-studenten. Voor het studiejaar 1998/1999 zijn er vacatures voor de functie van "zaalassistent practicumvoorzieningen Hal A+ (Informatica)". Zie: http://www.utwente.nl/mededelingen/1/3/.

Tentamens Analyse B

Voor TW, WB, EL, CT, TN, INF/BIT. Zie mededeling TW.

TBK/CT&M

Vragenuur Bouwen (226011)

In verband met het tentamen van bovenstaand vak wordt op vrijdag 8 mei a.s. van 8.30 tot 9.30 uur een vragenuur gehouden in zaal WB HV212.

Colloquia

Bob Kaptein over 'De ontwikkeling van een selectiemethode waarmee voorontwikkelingsprojecten vroegtijdig geÙvalueerd en geselecteerd kunnen worden voor Philips Medical Systems', 8 mei 1998, 15.45 uur, BB3.

Frank Visser over 'Het Fuzzy Front End bij Philips DSC-N'. Een onderzoek naar de inrichting en verbetering van het Front End proces bij de ontwikkelingsafdeling van Philips Discrete Semiconductors te Nijmegen, 14 mei 1998, 13.45 uur, BB6.

S.T. de Jong over 'Klantgericht demontage voor reproductie'. Een onderzoek naar de beheersing van het recoveryproces op het gebied van organisatie en lay-outontwerp bij Asset Recovery, afdeling van Océ-Technologies B.V., 14 mei 1998, 13.45 uur, CT 1814.

Marko Bisperink (Bt&M) over 'Digitale informatie-uitwisseling in de bouw',

3 juni 1998, 15.00 uur, BB6.

Inhaal werkcollege Wiskunde III (152073)

Voor TBK-P. Op dinsdag 12 mei a.s. het 5e en 6e uur is voor groep 3A een inhaal werkcollege Wiskunde III gepland. Dit inhaal werkcollege vindt plaats in WB Hal IV 204.

Extra college voor impact van informatisering (182005)

Voor TBK-I D1/Keuze D3. In week 20 vindt een extra college van het vak impact van informatisering voor bedrijf en bedrijfsvoering plaats. Dit college wordt gegeven op donderdag 14 mei, het 3e en 4e uur, in BB6.

Nabespreking tentamen Inleiding Vervoerswetenschappen (222020)

Voor TBK/CT&M en BSK. Op vrijdag 22 mei a.s. het 7+8 uur, vindt de nabespreking plaats van het tentamen van bovenstaand vak in zaal HIV206.

Bureau Onderwijszaken TBK gesloten

Voor alle studenten. Op vrijdag 1 mei en op maandag 4 mei is Bureau Onderwijszaken TBK gesloten.

Tweedejaars bedrijfsstage (180059)

Voor TBK D1. Diegenen die komende zomer op tweedejaars bedrijfsstage willen gaan, dienen zich uiterlijk maandag 15 juni aan te melden bij de stagecoö÷rdinator. Aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij BOZ, BB 311. Meer informatie: Frank van den Berg, stageco÷rdinator TBK, BB 322, tel. 3522

Stageplaats Kwaliteit, Indonesië

Voor D2, D3 studenten. Timber Master Europe zoekt een student die een kwaliteitscontrole systeem volgens de KOMO-richtlijnen wil gaan opzetten in hun houten-deurenfabriek in Surabaya. De stage zal 2 - 3 maanden in beslag nemen; aanvang zo spoedig mogelijk. Vergoeding wordt in overleg met het bedrijf bepaald. Meer informatie: Frank van den Berg, stagecoördinator TBK, BB 322, tel. 3522

Spoorwegbouwkunde (222041)

De informatiepakketten voor dit vak kunnen worden opgehaald bij het secretariaat van de afdeling Verkeer en Vervoer, kamer WB W-216.

Gezocht: Projectmedewerker voor 'Ziekenhuis van de Toekomst'

Het projectteam Geneeskunde en Management zoekt voor de duur van ongeveer zes maanden een projectmedewerker (fulltime) voor het uitwerken van verschillende onderzoeksthema's voor het onderzoeksprogramma het 'Ziekenhuis van de Toekomst'. Dit programma richt zich op verwachte ontwikkelingen in de geneeskunde en gezondheidszorg en wordt in samenwerking met een groot aantal instanties uit de zorg zelf en het bedrijfsleven daaromheen (industrie, verzekeraars, communicatie/mediaontwikkelaars etc) uitgevoerd. Ben je net afgestudeerd, geïnteresseerd in Geneeskunde en Gezondheidszorg, een regelaar en wil je werkervaring opdoen? Bel voor meer informatie, Dietje van Eif (projectmedewerker Geneeskunde en Management, 053-4893913).

TN

Colloquia

L.E.W. van der Veen over 'Geïntegreerd optische refracometer gebaseerd op laterale index contrast modulatie', woensdag 29 april 1998, 15.30 uur, BB5.

Rectificatie: Erik Engels over 'High Speed Detection of Intaglio Ink Height on Bank Notes', woensdag 29 april 1998, 15.30 uur, BB4.

Dr. Hans Hilgenkamp (Institut fuer Korrelierte Elektronen en Magnetismus, Universitaet Augsburg, Duitsland) over 'Het halve Flux-quantum', woensdag 29 april 1998, 16.00 uur, EL/TN T4.

P Inschrijven tentamen Analyse A (week 23)

Er kan van 27 april t/m 15 mei a.s ingeschreven worden voor het tentamen Analyse A ( 5 juni a.s.) via WWW: http://www.utwente.nl/tast of Voice responssysteem: tel. 053-4895566.

TIF II (147014)

Het TN-vak TIF-II wordt gecombineerd getentamineerd met het WB-vak SWO-I (147007), met vrijwel dezelfde inhoud in de cursus 97/98. Daarom heeft er een aanpassing plaatsgevonden van de tentamendata voor beide vakken. Het tentamen van TIF-II op dinsdagmiddag 2 juni om 13.30 uur is ongewijzigdgebleven. Het TIF-II tentamen op maandagochtend 10 augustus 1998 vervalt en verschuift naar donderdagochtend 20 augustus 1998 om 9.00 uur. (SWO-I schuift van de middag naar de ochtend op die datum).

Analyse C voor TN (156029) 2,5 SP

Op 14 mei a.s. is de één na laatste mogelijkheid om het "oude" vak Analyse C voor TN af te ronden. Op 18 augustus a.s. is de laatste keer. Elke student die hierna nog een onvoldoende cijfer heeft kan dit alleen nog wegwerken door mee te doen aan het "grotere" tentamen van Analyse C voor TW (156021).

Zalen herkansingen 6 mei a.s. en tentamens P (wk. 20)

Informatie over zalen van niet TN-vakken is te vinden: http://www.nic.utwente.nl/tast/. 6 mei, vanaf 13.30 uur. P: 140525-Electriciteit en magnetisme EL/TN B1220. 140539-Dynamica WB HIV 204. D1: 149003-Thermodynamica CT 1349. 141128-Inleiding quantummechanica EL/TN B1224. D2: 144006-Elektromagnetisme, velden en golven WB HIV 206. 141129-Toegepaste quantummechanica WB HIV 201. 142002-Inleiding vaststeoffysica EL/TN B1228. P-tentamens week 20: 11 mei, 9.00 uur 140539-Dynamica BB1. 14 mei, 9.00 uur 140525-Elektriciteit en magnetisme BB1.

Tentamens Analyse B

Voor TW, WB, EL, CT, TN, INF/BIT. Zie mededeling TW.

Studentassistentschappen cursusjaar 1998/99 bij de faculteit TN

Voor TN, EL, alle faculteiten. In het cursusjaar 1998/99 kunnen een aantal studentassistentschappen vervuld worden bij het Eerstejaars Natuurkunde Practicum en bij het Voortgezet Practicum van de faculteit TN. Voor de assistentschappen komen in de eerste plaats studenten Technische Natuurkunde in aanmerking doch ook anderen kunnen solliciteren. Een overzicht van de beschikbare taken en overige gegevens kan worden afgehaald bij het faculteitsbureau van de faculteit TN. Sollicitaties dienen op het daarvoor bestemde formulier uiterlijk 29 mei a.s. aldaar te zijn ingediend. Ook degenen die in het lopend cursusjaar een assistentschap hebben vervuld moeten een sollicitatieformulier indienen.

TW

Stochastische modellen in de Operationele Research (153080)

Het hoorcollege op dinsdag 28 april a.s. komt i.v.m. afwezigheid van de docent te vervallen. Het eerstvolgende college is op dinsdag 19 mei (1+2) en wordt verplaatst van de MSc-room naar Hal L 208 (tussen het INF en het CC-gebouw in). De nog resterende colleges op de vrijdag 1+2 (week 22 en 24) zijn ook verplaatst en wel naar TWRC-B 101.

Stochastische Modellen in de Operationele Research (153080)

Dit is een aanvulling op de onderwijsmededeling van 22 april jl. De colleges op de overige dinsdagen in de weken 22, 23 en 24 zijn dus ook verplaatst van de MSc-room naar Hal L 208. Excuses voor de gerezen verwarring.

Tentamens Analyse B

Voor TW, WB, EL, CT, TN, INF/BIT. De geplande tentamens voor het vak Analyse B zijn als volgt verroosterd: Op 7 mei a.s. voor CT (156016). Op 12 mei a.s. voor EL (151019), dus niet voor HBO-ers! Op 12 mei a.s. voor WB (156014), dit tentamen is wel bedoeld voor HBO-ers (onderdeel Reeksen en/ofonderdeel Fourier. Op 10 augustus a.s. voor alle faculteiten (incl. HBO-ers).

WB

SWO-I (147007)

Het WB-vak SWO-I wordt gecombineerd getentamineerd met het TN-vak TIF-II (147014), met vrijwel dezelfde inhoud in de cursus 97/98. Daarom heeft er een aanpassing plaatsgevonden van de tentamendata voor beide vakken. WB'ers kunnen meedoen aan de zitting voor TIF-II op dinsdagmiddag 2 juni 1998 om 13.30 uur, waardoor voor WB'ers een extra tentamenmogelijkheid gecreërd wordt. De zitting voor SWO-I op donderdagmiddag 20 augustus 1998 wordt verplaatst naar donderdagochtend 20 augustus 1998 om 9.00 uur.

Colloquia

Jan Willem Kraay (TMK) over 'Validatie van sandwichplaatelement voor sterk asymmetrische laagopbouw', 6 mei 1998, 14.00 uur, WB N-105.

H. Vand (TMK) over 'Design and Analysis of Intelligent Robot Grippers Using Smart Materials', 11 mei 1998, 13.30 uur, WB N.105.

L. Boontjes (TR) over 'Experimenteel onderzoek naar aanladen in ongesmeerde omvormprocessen', 14 mei 1998, 13.30 uur, WB N.105.

Tentamens Analyse B

Voor TW, WB, EL, CT, TN, INF/BIT. Zie mededeling TW.

SPE

Het secretariaat

is geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag.

8 mei

Taizé

Adressen SPE-UT: 053 4892369 - Vrijhof 203 - Pb 217 - 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4871927 - Pb 70.000 - 7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (prot-UT) - 053-4337571, Hélène van den Bemt (RK-UT en HE) - 053 4345107, Arent Weevers (prot-HE) - 074-2909064.

SRD

Wil je volgend jaar inzetten voor studentenbelangen? Ludieke acties voeren? Het schaduw-College van Bestuur zijn en inhoudelijk mee discussieren over zaken die studenten aangaan? De SRD biedt je deze kans met ruime faciliteiten. Een kantoor, administratieve ondersteuning, ruime compensatie (afstudeersteun/bestuurdersbeurs) en bestuursvergoeding. Kom op onze informatieavond 7 mei om 19:30 uur en hoor wat de SRD je biedt.# Bij de SRD balie kan je terecht voor het volgende: -wekelijks een ekologisch groentepakket afnemen; -ecologische thee (2 nieuwe soorten!); -chocoladerepen (nu slechtsf0,85!); -eerlijke koffie en crispy-bars, vakwerkgidsen, poenboeken; -vragen over studiefinanciering, afstudeerregelingen, rechtspositie etc; -formulieren en folders van de IBG.# De Orakel-werkgroep van de SRD onderhoudt de digitale tentamenbank. Wij verzoeken jullie tentamens langs te brengen zodat de tentamenbank zo compleet mogelijk gemaakt kan worden. Andere tentamens van 1994 en nieuwer zijn ook welkom (adres tentamenbank: http://orakel.srd.utwente.nl. E-mail van Orakel: [email protected]).# Plotseling veel meer kijk- en luistergeld betalen in de stad? De SRD inventariseert op dit moment de klachten en onderzoekt in hoeverre het mogelijk is een studentvriendelijke regeling te komen.# SRD kamerbank: aan de balie kan je GRATIS de kamergegevens opzoeken. Heb jij in jouw huis een lege kamer, schrijf deze dan bij ons in (tegen kleine vergoeding). De nieuwe SSNS folders zijn GRATIS af te halen bij de U-take en de SRD!# De SRD heeft een nieuwe werkgroep: de Winkelwagen werkgroep. De leden van deze werkgroep gaan discussieren, onder het genot van een pilsje, over wat de UT en de studenten moeten doen om tot een optimale academische vorming te komen tijdens de studie. Interesse? Bel Arthur of Jeroen van de SRD.# Wist je dat: Onze rector Frans van Vught iedereen die hem tien nieuwe studenten levert een fles wijn geeft.# De studentenvakbond SRD is dagelijks bereikbaar in kamer 151 (Vrijhof), tel. 5236 of 4033.

Diversen

SNT-Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van de vereniging Studenten Net Twente wil alle leden uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 18 mei a.s. Tijdens deze ALV zal opnieuw een aantal statutenwijzigingen worden voorgesteld. Twee weken van te voren zal meer informatie te vinden zijn op: http://www.student.utwente.nl/snt/vereniging/alv.

IAPC

Nieuwe computer nodig? Stiching IAPC verzorgt al sinds 1988 computerverkoop onder studenten en medewerkers van de UT. Tegen kostprijs en doorgaans de laagste prijzen in Drienerlo en omstreken kunt u componenten en PC's bestellen, van een superieure kwaliteit en met een uitstekende garantie. Deze week wordt de nieuwe systeemlijn geïntroduceerd. Kom langs voor een folder, of kijk hiervoor op het web # Actuele prijsinformatie over CPU's en geheugen, zijn te vinden in de wekelijkse uitgave van de UpDate. Externe verspreidingspunten zijn: AIESEC (BB), Sirius (TW) en Isaac Newton (WB). # Verder zijn nieuwe mederwerk(st)ers uiteraard altijd welkom. # Openingstijden: 12.30-15.00 uur op collegedagen, 12.30-13.30 uur in tentamenweken. IAPC is te vinden boven de hoofdingang van het CC-gebouw, in INF L228, tel 3927, http://www.cs.utwente.nl/iapc.

KIvI

De afdeling Bedrijfskunde Oost van het KIvI organiseert een excursie naar AKZO-NOBEL, Boortorenweg 20 in Hengelo op woensdag 13 mei a.s., 17.30-20.00 uur. Deelname is gratis voor KIvI-leden, niet-leden betalen f5. Programma: 17.30 uur: -Ontvangst via hal Technology Centre met koffie en broodjes. -Inleiding door KIvI. -(Dia)presentatie door locatiedirecteur ir. A. Baas. -Presentatie Logistiek in de zoutwinning en -distributie. 18.35 uur: Bedrijfsbezoek. 20.00 uur: Afsluiting. Voor aanmelding en meer informatie: Elfride Dijkstra (KIvI), tel. 4097, e-mail: [email protected] of ir. Arjan Hobbel (Vredestein Banden), tel. 053-4888263. Meer informatie: http://www.student.utwente.nl/~kivi (KIvI-activiteiten) enhttp://www.kivi.nl (algemeen).

Pineut

Op donderdag 7 mei aanstaande geeft Pineut feest ter gelegenheid van haar 6e jaar dat ze te lang bestaat. Aanvang: ongeveer 21.00 uur. Gratis bier tot je wazig ziet!

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's. Pop: 1.Massive Attack - Mezzanine. 2.Pete Droge - Spacey & Shakin'. 3.Warm Jets - Future Signs. 4.Camel - Coming Of Age. 5.Lisa Gerrard & Pieter Bourke - Duality. 6.M People - Fresco. 7.Nils Petter Molvaer - Khmer. 8.Limbonic Art - Moon In The Scorpio. 9.Diversen (compiled by Roni Size) - Music Box; A New Era In Drum 'N' Bass. Klassiek: 1.Sjostakovitsj - Moskou Tsjeremoesjki. 2.Richard Wagner - An Orchestral Adventure.

Vestingbar

Donderdag 30 mei : Vandaag is het Koninginnedag. Dat betekent allerlei activiteiten in en om de Vestingbar, zoals oud-hollandse spelletjes en vuurwerk. Je kunt per team van ongeveer 8 personen voor f25 meedoen en eventueel naderhand barbecue-en voor f12,50 p.p. (vegetarisch ook).

Zaterdag 2 mei

Dinsdag 5 mei

Binnenkort. 18 & 19 mei: GNSK-feest in de VB 21, 22 & 23 mei: Mass.

Info : tel. bar: 053-4892397, tel. kantoor: 053-4894530, reserveringen: 053-4895221, e-mail: [email protected], http://vestingbar.student.utwente.nl.

VCD

Luister naar de campusomroep. Elke doordeweekse dag op de radio op de kabel (96.0 FM) en binnenkort ook op de televisie. Hier volgt de radio-programmering van de vcd in de even weken: maandag 19-20 uur: Zeeptijd, 20-22 uur: Zelfmoord op maandag, 22-23 uur: Nijntje gaat naar bed; dinsdag 18-19 uur: 2-4U, 19-21 uur: 't Grindpad, 21-23 uur: High on air; woensdag 21-23 uur: Candlecool; donderdag 20-21 uur: De stand van de maan, 21-22 uur: Muziektekiemen, 22-23 uur: Elvis. Luistert allen!

Studieverenigingen

Communiqué

Donderdag 28 mei zal er een videonacht plaatsvinden. Slaap dus alvast een beetje door en houd deze datum vrij in je agenda # Houd ook de volgende dag vrij in je agenda: donderdag 4 juni zal de eerste halfjaarlijkse Algemen Leden Vergadering plaatsvinden. Plaats en tijdstip wordt nog bekend gemaakt.

Isaac Newton

Vanmiddag is er om 13.00 uur ALV, met aansluitend om 17.00 uur de wisselborrel. Komt allen! # Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij commissies van Isaac Newton. Schrijf je in op het Newtonbord, of kom even langs # Debinnenlandse reis met het thema industriële vormgeving is van 25 t/m 28 mei. Schrijf je nu in! # Donderdag 7 mei is er van 13.30 tot 17.30 uur een excursie naar de Twentse Kabelfabriek te Haaksbergen. Inschrijven op het Newtonbord # Er worden nog eerste jaars gezocht, die de ouderdagcommissie op de ouderdag op 22 mei willen assisteren # De Newton-kamer is elke dag geopend van 10 tot 16 uur (WB Z-103), tel. 053-4892531; e-mail: [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Scintilla

Contacten met bedrijven onderhouden. Een excursie regelen. Het kan allemaal bij de Binex, de excursiecommissie van Scintilla. Ze zijn nog op zoek naar verfrissende nieuwe krachten. Ook het jaarboek is op zoek naar nieuw bloed. Lijkt het je wat? Kom een keer langs in de Scintillakamer en vraag naar een bestuurslid. Hij kan je altijd verder helpen. Mailen kan ook: [email protected]

TObias

Op 6 mei is er een Oranje-borrel. # Zin in een avondje spanning, humor of romantiek? Houdt dan het mededelingenbord in de gaten, want binnenkort is er weer een filmavond. # De jaarlijkse werkvelddag is dit jaar op 19 mei. Schrijf je in via het mededelingenbord. # Zin om eens wat naast je studie te doen? Dat kan! Vanaf september zoeken we weer nieuwe bestuursleden. Wil je meer informatie? Kom dan langs bij de TObias kamer.

Sirius

Veel succes tijdens de tentamens!# Vandaag om 14:00 is er in Conferentiehotel Drienerburght (nabij de Vrijhof) er een lezing van dhr. Kohnstamm, staatsecretaris van binnenlandse zaken. De lezing gaat over Integrale Veiligheid en Grote-Stedenbeleid. De lezing is bedoeld voor alle studenten en medewerkers die geïnteresseerd zijn. Na afloop is er een borrel waar ook de staatssecretaris aanwezig zal zijn.# Heb je interesse om in de algemene activiteitencommissie te gaan geef je dan op bij de Siriuskamer! De eerste activiteit is het organiseren van een sportdag.# Voor info: tel. 053-4893204, kamer TW-B108; e-mail: [email protected]

Arago

Een extra opvoeding op hoog niveau? Kom donderdag 6 mei op de etiquetten-avond in de Aragokamer. # Op vrijdag 7 mei vanaf 16:30 uur is er weer een BRAK-vrimibo in de Aragokamer. De Brouw Ridders der Arago Kelder zullen weer met een verrassende lichting voor de dag komen. # Arago wenst iedereen prettige vakantiedagen toe!

Sport

Kano

Nu het weer mooier wordt en de dagen langer zijn wordt er weer in de buitenlucht kano gevaren. Een ieder die zin heeft een eindje te varen en op deze manier kennis te maken met het kanoën en Euros kanoën is van harte welkom op de gezamenlijke trainingen. Deze zijn op maandag van 16.30-18.00 uur, waarna er gezamenlijk gegeten wordt en 's woensdags van 17.30 tot 19.00 uur.# Voor diegenenen die serieus kennis willen maken met de kanosport worden in mei introductiecursussen verzorgd. Deze vinden plaats op respectievelijk maandag 11, 18 en 25 mei en woensdag 13, 20,27 mei van 18.00 tot 19.00 uur. De kosten bedragen f15. Opgave bij Antoine of per E-Mail. # Traditioneel wordt op Koninginnedag 30 april op de Amsterdamsegrachten gevaren. Iedereen die geïnteresseerd is om mee te gaan kan zich hiervoor nog opgeven bij Joke (074-2909746). Voor algemene info: Antoine tel: 053-4892493 of per e-mail: [email protected]

Utopics-Flavoy '98

Ook dit jaar weer organiseert Harambee het Flatvolleybaltoernooi. Ieder team speelt een voorronde op 22 of 29 mei. Afhankelijk van je prestaties ga je naar de verliezersronde op 5 juni of de winnaarsronde op 19 juni. Doe mee aan dit gezellige recreatieve toernooi met je flat, huis of gewoon met vrienden! Het inschrijfgeld is f40 per team, dus daarvoor hoef je het niet te laten. Bel voor meer info en inschrijvingen Anneke (4306085) of Jacolien (4895163).

D.A.V. Kronos

'Kronos wint de Batavierenrace 1998' beweert het RTL 5 nieuws na afloop van de Bata. Helaas werden we slechts derde algemeen en tweede in de universiteitscompetitie maar het klinkt wel goed! Heb je van de Bata de smaak van het lopen te pakken gekregen? Kom dan eens kijken op één van onze trainingen of train eens mee. Natuurlijk, onze basis vormt het rennen, van 60m sprinten tot marathon, maar de andere onderdelen binnen de atletiek beoefenen we ook. Verspringen, (polsstok) hoogspringen, discus werpen, kogelstoten en speer werpen, we hebben het allemaal. Kronos is echter meer dan atletiek alleen! Verenigingsweekenden, borrels, (aftertrainings)etentjes, en kartavondjes zijn bij ons aan de orde van de dag! Gaan we volgend jaar met jou wel de Bata winnen? Trainingen: di 18:00 sintelbaan/UT, do 18:00 FBK-stadion/Hengelo. Info: John, tel. 074-2916847, Bram, tel. 053-4315481.

14e UT-Triathlon

Nog anderhalve week en dan is het weer zo ver. De UT-Triathlon vindt weer plaats op de Campus. Schrijf je nu snel in als individu of als trio-team. Je mag het niet missen. Bovendien zijn er leuke prijzen te verdienen. En als je een trio-team kan leveren binnen je eigen vereniging, doe je automatisch mee met de verenigingscompetitie. Vind je het niks om zelf mee te doen, meld je dan aan als vrijwilliger. Je krijgt dan een mooi T-shirt en natuurlijk een lunch-pakket. Voor meer informatie bel: Heleen 053-4339288 of Frans 053-4339573.

Menu

WEEK 19

ZATERDAG 2 MEI

Soep van de dag

***

Paprikaschnitzel-Paprikaroomsaus

Snijbonen-Frites of Gek.aardappelen

ZONDAG 3 MEI

Soep van de dag

***

Boeuf Bourguignonne

Rijst of Gebakken Krielaardappelen

Doperwten

MAANDAG 4 MEI

Tomatengroentesoep

***

Spaghetti Bolognaise en geraspte kaas

DINSDAG 5 MEI BEVRIJDINGSDAG

Soep van de dag

***

Varkensoester Bastille - Pepersaus

Sperciebonen-Frites of Gekookte aardappelen

WOENSDAG 6 MEI

Kipvermicellisoep

***

Cajundish Yambalaya rijst

DONDERDAG 7 MEI

Minestronesoep

***

Grieks gehakt of Gevulde paprika-Zazikisaus-

Roerbakgroente-Frites of gekookte aardappelen

VRIJDAG 8 MEI

Champignonsoep

***

Rollade-Zigeunersaus

Tuinbonen of Wortelen

Gebakken of Gekookte aardappelen

______________________________

VEGETARISCH

______________________________

MAANDAG 4 MEI

Vegetarisch alternatief via buffet 1

DINSDAG 5 MEI

Vegetarisch alternatief via buffet 1

WOENSDAG 6 MEI

Aspergesoep

***

Griekse Moussaka

DONDERDAG 7 MEI

Champignonsoep

***

Kaasgroenteschijf-Tomatensaus

Groente Macedoine

Gebakken aardappelen

H A P A A N D E T A P

Kotelet bonne femme met garnituur van o.a.

gebakken champignons, doperwten, spek, ui,

aardappel en wortel

BRASSERIE MENU

4-6-7 mei

Hongaarse Goulash, verse groente, rauwkostsalade,

aardappelkroketjes

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.