INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 19 maart 1998 OPUT-vergadering 04-03-1998 -Gezien het voornemen om de Reorganisatieprocedure op basis van de CAO Nederlandse Universiteiten en het Sociaal Statuut formeel en definitief vast te stellen; de brief aan de OPUT (kenmerk 296.133/P&O); gehoord de beraadslagingen in OPUT- en VSNU-verband; overwegende de noodzaak terug te komen op een eerder

Algemeen

Besluiten College van Bestuur d.d. 19 maart 1998

OPUT-vergadering 04-03-1998

-Gezien het voornemen om de Reorganisatieprocedure op basis van de CAO Nederlandse Universiteiten en het Sociaal Statuut formeel en definitief vast te stellen; de brief aan de OPUT (kenmerk 296.133/P&O); gehoord de beraadslagingen in OPUT- en VSNU-verband; overwegende de noodzaak terug te komen op een eerder ingenomen standpunt inzake de Reorganisatieprocedure, namelijk dat de melding van het voornemen van de reorganisatie aan het georganiseerd overleg als bedoeld in de CAO plaats dient te vinden in fase 1.1; het voorstel het personeel pas na de eerstvolgende OPUT-vergadering te informeren; heeft het College van Bestuur besloten de Reorganisatieprocedure op basis van de CAO Nederlandse Universiteiten en het Sociaal Statuut vast te stellen.

Medezeggenschap: reglementen CSR en CGV.

-Gezien de reactie van de CSR op het voorlopige reglement CSR en CGV; overwegende dat met deze reglementen tevens de medezeggenschapsregeling van de UT nader is uitgewerkt; heeft het CvB besloten de reglementen van de centrale studentenraad en de centrale gezamenlijke vergadering vast te stellen en ze voor instemming voor te leggen aan de CSR en de CGV; met deze reglementen tevens de medezeggenschapsregeling vast te stellen. Na instemming wordt de medezeggenschapsregeling ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

-Gezien het voornemen, zoals geuit in de Begroting 1998, tot het uitbrengen van een nota Financieel Beleid; overwegende: dat het wenselijk is om een aantal relatief nieuwe gremia een eerste inzicht te bieden in het Financieel Beleid van de UT; dat de interne en externe omstandigheden een aanpassing vergen van het Financieel Beleid; conform art. 9.14 lid 2 van de WHW het wenselijk is dat de decanen c.q. het MT bij kunnen dragen aan de opstelling van de Begroting c.q. het Financieel Beleid; conform art. 31a lid 7 van de WOR de COR/CSR een adviesrecht is verleend over de Begroting c.q. het Financieel Beleid; conform art. 9.8 lid 2c van de WHW de RvT het goedkeuringsrecht heeft t.a.v. de Begroting c.q. het Financieel Beleid; heeft het college besloten de nota Financieel Beleid UT en de notitie Vrijmaken van Reserves vast te stellen en zendt deze voor advisering naar het MT, de CGV en de CoBe en ter goedkeuring naar de RvT.

-Gezien de toezegging tot het ontwikkelen van een beleggingsstatuut in het kader van de behandeling van de Begroting 1998; overwegende dat het wenselijk is om de bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake het beleggingsbeleid van een ieder helder te maken; conform art. 9.8 lid 2, sub c en d, de Raad van Toezicht het goedkeuringsrecht heeft t.a.v. de Begroting en het Verslag c.q. een inkomstenbron daaruit namelijk de beleggingsopbrengsten; heeft het college besloten het Beleggingsstatuut UT vast te stellen en zendt deze ter informatie naar de RvT.

-Gezien het voorstel van de diensten VEB, LG, CA en DSZ, de SSHD, het ICSC, vervat inde nota Twente Summer Campus, een haalbaarheidsonderzoek (febr. 1998); overwegende dat dit zal bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van de UT; heeft het CvB besloten dat gedurende twee jaar het experiment 'Twente Summer Campus' wordt uitgevoerd. Uit centrale middelen wordt hiertoe in 1998 en 1999 resp. kf 200 en kf 200 ingezet, onder voorwaarde dat de desbetreffende beheerseenheden eigen middelen inzetten conform de begroting in de nota Twente Summer Campus en dat het exploitatierisico gelegen is bij VEB. Na afloop van deze twee jaar wordt op basis van een tussenevaluatie door VEB een bijgesteld plan en begroting voor de jaren 2000 en 2001 ingediend.

-Gezien het voorstel van de werkgroep SVTS en het FEZ-advies; gehoord de beraadslagingen overwegende dat de UT gebaat is met maatregelen die de instroom van studenten kunnen verhogen; dat het voorliggende voorstel geen extra toe te wijzen middelen vergt; heeft het college besloten de nieuwe regeling 'UT-fonds voor garantiebeurzen' in te stellen; de regeling van toepassing te verklaren op alle eerstejaarsstudenten van alle opleidingen van generatie 1998-1999; de regeling na 1 jaar te evalueren; ter informatie te sturen aan de CSR.

Verlenging benoeming wetenschappelijk directeur MESA

Het CvB heeft de verlenging van de benoeming van prof.dr. J.H.J. Fluitman als wetenschappelijk di-recteur van instituut MESA goedgekeurd tot uiterlijk 1 april 1999.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 26 maart 1998

-Gezien het voorstel van de faculteit TN, vervat in brief km 296.182+bijlagen d.d. 12-3-1998, en het daarover ingewonnen advies van het Management Team d.d. 26-3-1998, heeft het college besloten in te stemmen met het verzoek van de faculteit TN om tot polsing te mogen overgaan van de beoogde kandidaat voor de vacature van hoogleraar Warmte- en Stromingsleer.

-Gezien het voorstel van de faculteit Bsk, vervat in brief km. 296.175 + bijlagen d.d. 12-3-1998, en het daarover ingewonnen advies van het College voor Promoties d.d. 26-3-1998, heeft het college besloten in te stemmen met het verzoek van de Stichting Universiteitsfonds Twente, vervat in brief km 296.175 tot verlenging van de bevoegdverklaring van de Stichting Universiteitsfonds Twente inzake de bijzondere leerstoel Bestuurskundige Criminologie bij de faculteit Bsk voor een peri-ode van 01-03-1998 tot 01-03-2001.

-Gezien het voorstel van de faculteit TO, vervat in brief km. 296.104 + bijlagen d.d. 5-3-1998, en het daarover ingewonnen advies van het Management Team d.d. 26-3-1998, heeft het college besloten in te stemmen met het verzoek van de faculteit TO om tot polsing te mogen overgaan van de beoogde kandidaat voor de leerstoel Instructietechnologie -Gezien het voorstel van de faculteit TO, vervat in brief km. 296.103 + bijlagen d.d. 6-3-1998, en het daarover ingewonnen advies van het Management Team d.d. 26-3-1998, heeft het college besloten in te stemmen met het verzoek van de faculteit TO om tot polsing te mogen overgaan van de beoogde kandidaat voor de leerstoel Formalisering van Theorieën betreffende onderwijsorganisatie en onderwijseffectiviteit.

-Gezien het voorstel van de faculteit CT, vervat in brief km. 296.205 + bijlagen d.d. 12-3-1998, en het daarover ingewonnen advies van het Management Team d.d. 26-3-1998, heeft het college besloten in te stemmen met het structuurrapport leerstoel opleidingsdirecteur Chemi-sche Technologie/Milieutechnologie en verzoekt de faculteit CT tot werving over te gaan. Daarbij ver-leent het college de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Gezien de toezeggingen die zijn gedaan aan de diverse beheerseenheden; overwegende dat de RvT het goedkeuringsrecht heeft t.a.v. de Begroting, conform art. 9.8, lid 2, sub c van de WHW; heeft het college besloten de Slotregularisatie 1997 vast te stellen en deze ter informatie naar de CoBe en ter goedkeuring naar de Raad van Toezicht te zenden.

-Gezien de ontwerpregeling Stimulering Internationale Congressen, de Jaaroverzichten Congressen en het hierover ingewonnen FEZ-advies (km. FEZ/BEZ/98/030/hc); overwegende dat per congres de bijdrage maximaal kâ15 bedraagt; een nadrukkelijker adviserende rol voor VEB en de CongresAssociate Twente (CAT) moet leiden tot een grotere publicitaire impact; een stroomlijning van de procedure; twee aanvraagrondes per jaar (1 april/1 september), waardoor onderlinge vergelijking van aanvragen en verdeling van budgetten mogelijk wordt; een limitering van het budget op kf 80; heeft het college besloten de regeling Stimulering Internationale Congressen bij de stellen en deze ter informatie toe te sturen aan de faculteiten en instituten.

-Gezien de notitie 'Universiteit Twente, de telematica Universiteit' d.d. 16 februari 1998; het FEZ-advies met km. FEZ/BEZ/98-024/JWtK d.d. 11-3-98; overwegende de wens van het College van Bestuur om de UT wat betreft telematica toepassingen in het onderwijs (inter)nationaal te profileren als 'Telematica Universiteit'; heeft het College van Bestuur besloten een taskforce æTelematica toepassingen in het onderwijsÆ in te stellen ter ondersteuning van het College van Bestuur. Deze taskforce wordt voorgezeten door de rector; als leden zijn benoemd mw. Collis, Koppen, Niemegeers, Pieters, Ruijter en Vissers. Ten behoeve van de ambtelijke ondersteuning wordt in 1998 kf 100 ingezet ten laste van de CSow, reserve-ring ICT. Voor de jaren 1999 en 2000 wordt voor dit doel eveneens jaarlijks kf 100 gereserveerd ten laste van CSow.

Project interactive classrooms TO + VF.

-Gezien de subsidieaanvraag interactive classroom TO van de faculteit Toegepaste Onderwijskunde d.d. 12 januari 1998, kenmerk TO.0298.026; de subsidieaanvraag interactive classroom VF van de Vestiging Friesland d.d. 14 januari 1998, kenmerk VF98/003/JO/JS; het CIV-advies met km. CIV/9506/KPN d.d. 23-3-98; gehoord de faculteitsdecaan TO tijdens het bilo Begroting 1998 d.d. 20-10-97; de coördinator VF/PROF tijdens het bilo Begroting 1998 d.d. 20-10-97; overwegende de wens van het College van Bestuur om de UT wat betreft telematica toepassingen in het onderwijs (inter)nationaal te profileren als 'Telematica Universiteit'; heeft het College van Bestuur besloten: een bedrag van kf 500 te onttrekken aan de apparatuurreserve CIV ten gunste van CSow; de subsidieaanvraag van de faculteit Toegepaste Onderwijskunde en de Vestiging Friesland voor een periode van 3 jaar deels te honoreren met: -een totale centrale bijdrage van kf 500 ten laste van CSow, -ten behoeve van de inrichting van interactive classroom VF, een ATM-verbinding en ATM-switches; -ten behoeve van de onderwijskundige ondersteuning wordt in 1998 kf 100 toegewezen ten laste van CSow; voor de jaren 1999 en 2000 wordt voor dit doel eveneens jaarlijks kf 100 gereserveerd ten laste van CSow; de faculteit Toegepaste Onderwijskunde aan te wijzen als eindverantwoordelijke voor zowel de inhoudelijke als budgettaire aspecten van het project interactive classrooms TO + VF.

-Gezien het concept van de regeling Tijdelijke Functiewisseling UT 1998; overwegende dat een derge-lijk regeling de mobiliteit binnen de universiteit kan stimuleren; heeft het college besloten de regeling Tijdelijke Functiewisseling UT 1998, met modelcontract, in be-ginsel vast te stellen en ter instemming aan het OPUT voor te leggen en ter informatie naar de CoBe te sturen.

-Het CvB heeft de verlenging van de benoeming voor 0,1 fte van prof.dr. P.J. Zandbergen als wetenschappelijk directeur van instituut TIM van 1-7-98 tot 1-7-99 goedgekeurd.

Case De Zwaan (behorend bij 181020)

Zie mededeling TBKCT&M.

Dienst Studentenzaken

In verband met het jaarlijkse uitstapje op vrijdag 24 april a.s. zijn niet bereikbaar: Bureau Studentendecanen, Bureau Studentenpsychologen, BureauInternationale Samenwerking, Centrale Studentenadministratie, griffie Commissie Verlening Afstudeersteun. Studenten die in noodgevalen een beroep op de studentenpsychologen willen doen, kunnen zich melden bij de huisarts.

Wetenschapswinkel UT

Wij kunnen nog studenten gebruiken die zitting willen nemen in de Commissie Bestuurskunde, de Commissie Technologie&Management of de Promotie-Commissie. Bel voor informatie over de werkzaamheden coördinator Dick Schlüter (tst. 1135) of kom even langs in de Vrijhof, kamer 207.

Wij kunnen jullie dan ook volledig informeren over de projecten die wij in portefeuille hebben. Mail [email protected] of bezoek onze website; http://twenteweb.nl/wewi/.

Een particulier uit Eibergen wil een reclame-adviesburo starten in deze plaats. Om goed beslagen ten ijs te komen wil deze onderneemster een lees- en kijkonderzoek in Eibergen laten uitvoeren. We zoeken een TCW-student die de opdracht in het kader van zijn/haar studie wil uitvoeren. Nadere informatie: Wetenschapswinkel, Vrijhof 207/208, Egbert van Hattem, tel. 053-4894407/3848, email: [email protected]

Centrale Studentenadministratie

Geen publikatie meer van tentamenroosters in UT Nieuws!!! De tentamens kunnen in het TASTE-systeem worden opgevraagd!

Koninginnedag

Het Oranje Comite Drienerlo organiseert ook in 1998 weer een feestelijke Koninginnedag voor alle medewerkers en studenten van de UT. Koninginnedag op de campus staat bekend als een festijn met sport, spel en uiteraard gezelligheid. De dag begint met een lunch, waarna er met oranjebitter getoast kan worden op de Koningin. Dan begint het sportieve deel van de dag. Je kunt meedoen aan oud hollandse spelletjes, waarmee diverse prijzen te verdienen zijn. Verder wordt er na deze inspannende middag nog gebarbequed, waarna het avondprogramma kan beginnen. Inschrijven voor het middagprogramma kan met een team van ongeveer 8 mensen. De kosten hiervoor bedragen f25. De barbecue kost f12,50 p.p. waarvoor ook in te schrijven is. Inschrijven kan aan de bar van de Vestingbar.

Gastlezingen

Op donderdag 23 april 1998 organiseert de faculteit T&M een promovendi-overleg met als onderwerp: Internationaal publiceren. Als gastspreker is uitgenodigd prof.dr. Arndt Sorge, Editor-in-Chief (hoofdredacteur) van het tijdschrift Organization Studies, 12.30-14.00 uur, BB-gebouw, zaal 5. Aanmelden bij: Bureau Onderzoek T&M, 4187/[email protected]

On thursday the 23rd of april 1998 the department of Civil Engineering and Management organises a guest lecture. Prof.dr Howard Southgate (UK) will be speaking on: Fractals, chaos and coastal morphology. The lecture will take place on 16.00-17.30h, WB-building, Hal IV, zaal N-105.

Op dinsdag 28 april organiseert de afdeling Civiele Techniek een gastlezing, waarin prof.dr.ir. E.C. van Berkum (hoogleraar operationele en strategische verkeersbeheersing aan de UT en tevens werkzaam bij Goudappel Coffeng) spreekt over: Simulatie van verkeersstromen. De lezing is van 16.00-17.00 uur, in het WB-gebouw, Hal IV, zaal N-105.

Alle faculteiten

UniPartners

UniPartners is op zoek naar:

-twee studenten die de verbouwing van de Vrijhof willen evalueren (f500 p.p).

-projectmanagers, die eventueel willen doorstromen naar de functie van voorzitter of penningmeester. Kom langs op onze kamer WB hal V, kamer 127C, bel 4893811/4312975 of e-mailen naar: [email protected]

Integrand Twente

- Grolsch zoekt een (bijna) afgestudeerde student(e) TBK voor onderzoek naar het management op de logistiek/produktie afdelingen (uitzicht op vast baan). Ref.630.

- Een student(e) WB die wil afstuderen bij een bedrijf in Gaanderen op het onderwerp: verbetering van pakketeermethode van warmtewisselaarplaten. Ref.629.

-Een TBK/TCW-student(e) die 3 maanden een marktonderzoek wil gaan uitvoeren bij de ING Groep. Ref.B56.

- Een student(e) TBK + economie die voor ING een businessplan voor Tsjechie wil schrijven. Ref.B55.

- Een TBK-student(e) die bij Bols een onderzoek wil doen naar de clustering van etiketten van verschillende merken. Ref.607.

- Een student(e) TBK-L die bij Heineken financieel af wil studeren. Ref.nr: B49.

Kom langs met je C.V. Heb je interesse in deze of andere opdrachten of wil je meer weten over een bestuursfunctie bij Integrand? Kom dan even langs op kamer 120 (Vrijhof), tel. 4893909.

Centrale Studentenadministratie

Geen publikatie meer van tentamenroosters in UT Nieuws!!! De tentamens kunnen in het TAST-systeem worden opgevraagd!

Legitimatie tentamens/examens

Voor alle faculteiten. Voor alle tentamens/examens is legitimatie verplicht. Deelnemers aan tentamens dienen de legitimatie zichtbaar op zijn/haar tafel in de tentamenzaal te leggen, opdat de surveillant deze kan controleren.

BSK

Afstudeercolloquium

Mascha van der Zande over 'Voorkomt 'voorkoming huisuitzeting' huisuitzetting?', 23 april 1998, 14.00 uur, TW A-118.

Gastcollege de heer Grijpink

Voor BSK studenten Veiligheidstudies. Op maandag 27 april a.s. zal dr. J.H.A.M. Grijpink, werkzaam bij het Ministerie van Justitie, een gastcollege geven naar aanleiding van zijn dissertatie 'Keteninformatisering, met toepassing op de justitiële bedrijfsketen'. Het college wordt gegeven op het 5e en 6e uur (13.45 uur) in collegezaal TW A-114. De heer Grijpink verzoekt de studenten die het college willen bijwonen, ter voorbereiding een stukje uit zijn dissertatie te willen lezen. Een kopie hiervan is af te halen bij het secretariaat van het IPIT (kamer C-226). U bent allen van harte uitgenodigd!

Betaalde Klus: Wil je f1500 verdienen in vier weken?

Voor D2/D3 studenten EBSK. Het Asser Instituut te Den Haag zoekt met spoed twee studenten Europese Bestuurskunde voor de duur van ongeveer een maand. Het betreft het bijhouden van 'basic documents' inzakeUN Peacekeeping voor de rubriek 'Cronicle of Events' in het blad 'International Peacekeeping'. Een unieke mogelijkheid om extra (werk)ervaring op te doen! Inlichtingen: Stagebureau BSK, TW/RC C-103, tel. 053-4893240 ('s ochtends).

Sturen in de samenleving II (178009)

Voor P studenten BSKn. Wegens het uitvallen van een college Algemene Economie I wordt de stof die nodig is voor delen van de vragen c en l van opdracht 2 behandeld op woensdag 22 april. In verband daarmee verschuift de uiterste inleverdatum van deze opdracht van maandag 27 april naar vrijdag 1 mei 1998. Probeer echter toch de oorspronkelijke deadline aan te houden, dan heb je de rest van de week tijd om de tentamens voor te bereiden. Alle andere onderdelen van opdracht 2 kun je maken zonder de stof van het laatste college Algemene Economie I.

Methoden en technieken IIB (177003)

Voor D1 studenten BSK.

Introduktie college

Herkansing van de deeltentamen. Voor de herkansing van de deeltentamen M&T IIB (177003) op 4 mei (wk 19) en 13 aug (wk 33) geldt het volgende stramien: deeltentamen I van 13.30-15.00 uur en deeltentamen II van 15.15-16.45 uur. De herkansing 177003 op maandag 17 aug 1998 (wk 34) komt te vervallen. In week 40 van het studiejaar 1998-1999 is er nog wel weer een herkansings-mogelijkheid in hetzelfde stramien voor beide deeltentamens.

Roosterwijziging 'Methoden en technieken IIB (177003)' voor de weken 16 en 17 voor Dinsdag het 5e en 6e uur van TW B-209 naar TW A-101.

Gastcollege Performance Measurement/Public Quality Management

Voor D studenten BSK. In de periode mei-juni a.s. zal professor Arie Halachmi, professor of Public Management aan de Tennesse State University, als gast op de UT verblijven. Hij biedt daarbij voor doctoraalstudenten een collegecyclus aan over Performance Measurement/Public Quality Management. Belangstellenden kunnen dit seminar als keuzevak in hun studie opnemen (voor een nader te bepalen aantal studiepunten). De colleges zijn vooralsnog gepland in week 21 t/m 25 op maandagen 1e en 2e uur in TW B-103. Aanmelding bij BOZ-BSK via inschrijflijst!

Organisatiesociologie II (176502)

Voor D1 studenten BSK. Roosterwijziging. Het college op Dinsdag het 1e en 2e uur in week 23 komt te vervallen en wordt verplaatst naar Woensdag het 5e en 6e uur in week 23 in zaal BB-5.

Straf- en strafprocesrecht (175810)

Voor D2/D3 studenten BSK. De reader straf- en strafprocesrecht 1997-1998 is beschikbaar bij de Utake. De reader kost f28. Door het grote verschil tussen de reader 1997-1998 en de voorafgaande readers zijn deze laatste niet meer bruikbaar in dit studiejaar.

Practicum Operationele Research I (158018)

Zie mededeling TW.

CT

Tentamen Produktiemanagement II(181062)

Zie mededeling WB.

Vragenuurtje Analyse B voor CT (156016)

Op verzoek van de studenten wordt het vragenuurtje voor Analyse B voor CT verplaatst naar dinsdag 28 april a.s. om 13.45 uur in CT 1349 (was: woensdag 29 april, 10.40 uur).

Werkbezoek Apparaatkunde (138501)

Voor CT, WB, TBK-P, TN en WWTS. Op donderdag 14 mei a.s. wordt in het kader van het vak Apparaatkunde een werkbezoek gebracht aan DSM-Geleen, Cyclohexanon-fabriek. Het globale programma is als volgt. 06.30 uur: vertrek per autobus vanaf hoofdingang CT-gebouw. 10.00 uur: Voordrachten door studenten over eigen apparatuurontwerpen, gevolgd door commentaren van DSM-deskundigen. 12.30 uur: lunch. 14.00 uur: bezoek cyclohexanon-fabriek. 16.30 uur: evaluatie werkbezoek. 17.00 uur: vertrek naar Enschede. ca. 20.00 uur: Aankomst bij hoofdingang CT-gebouw. De deelnemerslijst Apparaatkunde is bevestigd op het onderwijsbord naast de cantine in gebouw CT. Bij onverhoopte verhindering graag bericht aan de docent (tel. 489 3019/3017).

EL

Zomerstages eerste jaars

Voor 1e-jaars EL studenten. Het IMEC (Interuniversity Microelectronics Center) in Leuven organiseert voor eerstejaars Elektrotechniek zomerstages. De duur ligt vast: 3 augustus tot 10 september 1998. Er zijn 17 topics, die door een of twee studenten uitgevoerd kunnen worden. Voor beschrijvingen en organisatorische informatie kunnen jullie terecht bij de stagecoordinator, Willemien Wallinga-de Jonge, EL/TN 6256, tel. 2763. Aanmelden moet voor 8 mei 1998.

Tentamen Produktiemanagement II(181062)

Zie mededeling WB.

Roosterwijziging college ATM schakel- en controlesytemen (125151)

Bovenstaand college zal op vrijdag 5 juni a.s. niet doorgaan. Dit college wordt gegeven op donderdag 4 juni, het 5e en 6 uur in EL/TN, B 1228.

Lineaire Analyse HBO-ers

Op 2 juni is er om 09.00 uur een herhaaltentamen voor het vak Lineaire Analyse voor EL-studenten met een HBO-vooropleiding. De zaal zal tzt bekend gemaakt worden.

Analyse B-tentamen 12 mei a.s.

In tegenstelling tot sommige eerdere berichten is er wel een (snelle)herkansing voor Analyse B. EL-studenten mogen deelnemen aan het tentamen Analyse B voor WB op 12 mei a.s., 09.00 uur in het Sportcentrum. Studenten die hier aan mee willen doen dienen zich ZO SNEL MOGELIJKE OP TE GEVEN BIJ BOZ-EL.

Herkansing Lineaire systemen (123149)

Er komt een herkansing Lineaire systemen op dinsdag 2 juni 1998, 13.30 - 17.00 uur, in BB 3. Deze herkansing is voornamelijk bedoeld voor studentendie bij het vorige tentamen een 4 of een 5 hebben behaald. Aanmelding voor deze herkansing kan bij BOOZ-EL.

Gevraagd: Student-Assistenten (EL/INF) voor TAP-Telematica

Het Twente Ability Programme (TAP) is een onderdeel van de 'Twente Summercampus' waarin getalenteerde VWO-(st)ers vanaf de 3e klas zich in hun vacantie kunnen laten uitdagen met een voor hen spannend technisch project. TAP speelt zich af van 19-7 tot 1-8. De voorbereidingen en de begeleiding voor de Telematica-lijn van TAP vinden plaats door 2 of 3 student-assistenten samen met een paar docenten van de leerstoelen TSS (EL/INF) en FM (INF), voorheen de vakgroep TIOS. Als je het leuk vindt om met VWO-(st)ers uit deze leeftijdsgroep om te gaan, een goede voorstelling denkt te hebben van hun prestatieniveau en affiniteit hebt met de technische inhoud van het project kom je in aanmerking. Het project betreft o.m. het ontwerpen en realiseren van een communicatieprotocol voor een mobiele infrastructuur in een JAVA omgeving. Extra voorwaarde is dat je in de periode van half April tot eind Juli voldoende tijd vrij moet kunnen maken. Een voorlopige planning van het project geeft aan dat er in totaal voor 60 SAE taakuren beschikbaar zijn. Inlichtingen en aanmeldingen bij: Hans Daemen, tel: 2812, kamer: INF 4007, email: [email protected]

D-voordracht

F.J. te Beest over 'Design of a black box model for an A/D converter',

24 april 1998, 10.45 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

Colleges Systemen en technieken v. informatieopslag (122829)

Op woensdag 6 mei is er geen hoorcollege Systemen en technieken voor informatieopslag (122829).

INF/BIT

Practicum Operationele Research I (158018)

Zie mededeling TW.

Tentamen Produktiemanagement II(181062)

Zie mededeling WB.

D-voordracht INF

Niels Edens over 'Ontwerpmethode voor gebruikersinterfaces', 29 april 1998, 15.00 uur, INF-U2.

Geslaagden Propedeuse INF

Barneveld, J.S.; Kooij, H. van der; Lascaris, B.G.; Slagter, V.H.; Willemsen, M.

Geslaagden Propedeuse BIT

Gulmans, J.; Houten, H.N. van; Kunis, J.N.M.

Aanmelding D-examenvergaderingen

INF in juni 1998

BIT in juni 1998. Voor D3-studenten BIT. Uiterlijk tot en met woensdag 20 mei 1998 kan men zich aanmelden voor de doctoraalexamen-vergadering Bedrijfsinformatietechnologie van 24 juni 1998. Terugtrekken voor het examen is mogelijk, bij BOZ, tot en met 17 juni 1998. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 17 juni 1998 in het bezit te zijn van BOZ-INF. Een exemplaar van het doctoraalverslag dient (voor 17 juni a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. De diploma-uitreiking zal plaatsvinden op donderdag 2 juli 1998.

Algemeen

Studentassistent gezocht (1998/1999)

Voor INF/BIT-studenten. Voor het studiejaar 1998/1999 zijn er vacatures voor de functie van "zaalassistent praktikumvoorzieningen Hal A+ (Informatica)". Indien de hieronder beschreven functie je aanspreekt dan kan je je aanmelden bij: ing. Carel van Leeuwen Btw.,INF 2015. Deze aanmelding dient in de vorm van een sollicitatiebrief te geschieden. In deze brief, die dient te bestaan uit een ter zake doende C.V. en een motivatie. In de motivatie dient duidelijk tot uiting komen waarom je denkt voor deze functie geschikt te zijn, wat je van deze functie verwacht en wat je ons denkt te kunnen bieden. De eerste selectie zal aan de hand van deze brieven geschieden. De sollicitatieperiode loopt tot 15 mei 1998. Nadere informatie over deze functie is in te winnen bij één van de zaalassistenten of Carel Leeuwen telefoon: (053 489)3738 ([email protected]). De functie heeft betrekking op het invullen van ongeveer 1 tot 2 dagdelen/week (dagdeel = ochtend, middag of avond) gedurende de college- en tentamenenweken van ieder trimesters. Dit komt overeen met 17 SAE. Een continuering in het studiejaar 1999/2000 behoort tot de mogelijkheid. De aanstelling geschiedt onder de voorwaarde dat er met de andere zaalassistenten in onderling overleg tot een verdeling van de dagdelen kan komen. Het Centrale Laboratorium wil het aanstellen van vrouwelijke assistenten stimuleren.

Gevraagd: Student-Assistenten (EL/INF) voor TAP-Telematica

Zie mededeling EL.

MTO I (184168)

Voor TBK-P en BIT-P. Zie mededeling TBKCT&M.

TBK/CT&M

Tentamen Produktiemanagement II(181062)

Zie mededeling WB.

Tentamen Inkoopmanagement (182010)

Voor: TBK-D3. Op maandag 27 april van 15.00 tot 17.00 uur kan het tentamen Inkoopmanagement worden ingezien. Afspraak dient men te maken met Elke vander Veen, tel. 3912, kmr. BB-316. Mededeling nr.: BOZ092. cc: Publicatiebord, Telgen/Buter, Elke.

Case De Zwaan (behorend bij 181020)

Voor: TBK-D3. Case De Zwaan (facultatief, 1 SP, behorende bij college Kwaliteit (181020), zal worden georganiseerd in week 19, 20 en 22. De beeldplaat-sessies zijn in deze weken op do.ochtend, do. middag of vr.ochtend. Belangstellenden kunnen zich inschrijven op de inschrijflijst bij BOZ-TBK en daarbij ook hun voorkeur voor een bepaald dagdeel aangeven. Inschrijving is mogelijk tot en met vrijdag 24 april. Voor nadere inlichtingen: mw.drs. J.F.B. Gieskes, tel. 3480, e-mail: [email protected] Mededeling nr.: BOZ093. cc: Publicatiebord, Gieskes.

Zaalwijziging voor De iImpact van Automatisering (182005)

Voor: TBK-I D2, D3. Het vak De impact van Automatisering voor bedrijf en bedrijfsvoering vindt in de week 15 t/m week 19 plaats in BB3 en in week 22 t/m week 25 in BB6. Mededeling nr.: BOZ094. cc: Publicatiebord, Wijnhoven, Kuiper, Kiewik.

Practicum Operationele Research I (158018)

Zie mededeling TW.

Herkansing Meten (221121)

De herkansing van het vak Meten (221121) op woensdag 6 mei a.s. is bedoeld voor studenten die het vak eerder hebben meegedaan. Aangezien voor het niet-fysisch deel niemand onvoldoende heeft gescoord, wordt op 6 mei a.s. alleen het fysisch deel getentamineerd. Op dinsdag 18 augustus a.s. vindt een "volledige herkansing" plaats. De practicumjournaals kunnen worden afgehaald bij Corine Rietman, secretariaat V&V, kamer WB W216.

Kennistechnologie voor bestuurlijk juridische toepassingen binnen CT&M (175910)

Volgend studiejaar (98/99) zal bovenstaand keuzevak wederom worden aangeboden. Het vak kan op meerdere tijdstippen worden gevolgd. Studenten die geinteresseerd zijn kunnen zich voor nadere informatie wenden tot drs. R.E. Leenes, kamer TWRC C114.

Vacature DisciplineRaad CiT

Per 1 mei 1998 is één functie vacant van student-vertegenwoordiger DisciplineRaad CiT m/v voor de Bt&M-stroom. De DisciplineRaad CiT, hierna te noemen DR CiT, is een door de faculteitsdecaan T&M benoemde commissie, die is belast met de advisering van de decaan op het gebied van onderwijs van de opleiding CT&M en de wetenschapsbeoefening op het civieltechnisch vakgebied. De DR CiT bestaat uit alle fulltime hoogleraren uit de eenheid Civiele Techniek. De parttime hoogleraren hebben een standing invitation. De decaan is voorzitter. Ter versterking van de DR CiT, en om de inbreng van studenten van de opleiding CT&M te kunnen waarborgen, zijn aan de DR CiT twee student-vertegenwoordigers toegevoegd; één afkomstig uit de CS&M-stroom en één afkomstig uit de Bt&M-stroom. Als student-vertegenwoordiger in de DR CiT heeft u eveneens een adviserende rol. Nadere inlichtingen: dhr. M.H.B. Nelissen, de huidige vertegenwoordiger van de Bt&M-stroom in de DR CiT. Hij is telefonisch te bereiken na 18.00 uur op tel. 024-3226120. Sollicitatie: Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan mw. J.H.B. Weppelman-ter Meulen, adjunct-directeur bedrijfsvoering van de faculteit Technologie & Management, postbus 217, 7500 AE Enschede. S.v.p. reageren voor 1 mei 1998.

Werkcollege OCC II (226021)

Mede in verband met het uitvallen van het hoorcollege van de heer Kuilboer, is de indeling van het werkcollege gewijzigd. In week 17 zal er in plaats van opdrachtbegeleiding een werkcollege zijn. In week 19 zal dan de opdrachtbegeleiding plaatsvinden. Het tentamen is in te zien op maandag 20 april a.s. van 12.30 tot 13.30 uur bij G.H. Snellink, kamer WB HV101.

Gezocht: ambtelijk secretaris

De opleiding CT&M zoekt voor de periode van 1 mei tot 1 december 1998 een (vrijwel) full-time ambtelijk secretaris voor de voorbereiding van de onderwijsvisitatie. Voor verdere informatie zie publikatieborden bij BOZ CT&M en BOZ TBK.

Colloquia

Marco Brinks over 'Cost & Logistics control in the Philippines', 29 april 1998, 15.45 uur, BB6.

M.C. van Montfrans over 'De informatiemakelaar in informatie-intensieve organisaties. Logistieke principes en meta-informatie in de informatievoorziening', 8 mei 1998, 15.45 uur, BB6.

Marcel Bruins over 'A development method infrastructure: Finding the optimal way to implement an Intranet infrastructure for a development method in a package software development firm', 13 mei 1998, 15.45 uur, BB7.

Vragenuur Fysische systemen (140531)

De eerder aangekondigde vragenuren voor het herhaaltentamen op 6 mei a.s worden gehouden in zaal EL/TN 4156. Dinsdag 28 april om 14.45 uur de groepen 1 en 2 (dhr. de Bruijn). Woensdag 29 april om 10.40 uur de groepen 3 en 4 (dhr. v.d. Waal). Herhalers kunnen kiezen uit beide tijden.

MTO I (184168)

Voor TBK-P en BIT-P. Voor het hertentamen MTO 1 op 6 mei zijn oefensessies COO beschikbaar. Sessie 1 stelt vragen over de hoofdstukken 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 en 11 uit het boek van Daft. Sessie behandelt de hoofdstukken 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23. De uitreikstukken (Arbeidsverhoudingen in maatschappij en onderneming, Processen in organisaties) en de stof uit de hoor- en werkcolleges zult u zonder COO moeten voorbereiden.

Zaalwijziging voor High Technology Marketing (186206)

Voor TBK D2,D3 en Erasmus. Colleges van het vak High Technology Marketing (vrijdags van 13.00-16.00) vinden in week 17,19,21,22,23 en 25 plaats in CT2520 en in week 24 in CT1812.

Vragenuurtje Wiskunde III voor CTM (151077)

Op dinsdag 12 mei a.s. zal er een vragenuurtje worden gehouden van het vak Wiskunde III voor CTM. Tijd: 3e + 4e uur. Plaats: BB 3.

Afronding tweedejaars bedrijfsstage (180059)

Voor TBK D1. Tweedejaars bedrijfsstage reeds gedaan? In juni is er weer een presentatieronde waarmee je de stage kunt afronden. Lever je verslag uiterlijk 8 mei in bij de stagecoördinator. Meer informatie: Frank van den Berg, BB 322, tel. 3522. email [email protected]

Keuzevak Inleiding Mariene dynamica (224242)

Het keuzevak Inleiding Mariene dynamica (224242) zal volgend studiejaar (98/99) worden aangeboden in het tweede trimester (i.p.v. trim.3).

Werkbezoek Apparaatkunde (138501)

Voor CT, WB, TBK-P, TN en WWTS. Zie mededeling CT.

Gastlezingen

Zie mededeling Algemeen.

TN

D3 Theorie van de vaststof (142008)

Studenten die mee willen doen met de tentamengelegenheid (week 25) van bovengenoemd vak worden verzocht zich voor 1 mei a.s. te melden bij de docent; dhr. Wijers.

D-voordracht

Erik Engels over "High Speed Detection of Intaglio Ink Height on Bank Notes", woensdag 29 april 1998 om 15.30 uur in EL/TN T4.

Colloquium

Dr. Peter Hadley (Technische Universiteit Delft) over "Single electron tunneling circuits", woensdag 29 april 1998 om 16.00 uur in EL/TN T4.

Rectificatie Inschrijving D2 tentamens 3e trimester.

Vanaf deze week is de inschrijving geopend voor de D2-tentamens van het derde trimester (wk 22 + 23). Er kan ingeschreven worden via WWW:

http://www.utwente.nl/tast of er kan ingeschreven worden via een Voice-responssysteem: tel 053 - 489 5566. Voor de D2 kan er NU ingeschreven worden voor de tentamenperiode (wk 22+23) de inschrijving sluit op 8 mei a.s.

Werkbezoek Apparaatkunde (138501)

Voor CT, WB, TBK-P, TN en WWTS. Zie mededeling CT.

TO

TeLeTOP Studentenbijeenkomst

Donderdag 7 mei wordt er om 12.30 uur in de interactive classroom (L209) een demonstratie gegeven van een prototype cursusomgeving volgens het [email protected]+-concept. Daarnaast worden ook enkele functies van de interactive classroom getoond en presenteren we kort de resultaten van de studentenvragenlijsten die de vorige keer zijn ingevuld. Voor meer informatie: TeleTOP, Elka Remmers of Oscar Peters, tel.: 4894637, mail.: [email protected], Url: http://teletop.to.utwente.nl.

TW

Geslaagden D-examen

De volgende studenten zijn geslaagd voor het doctoraalexamen:

Yvo Bogers, Jeroen van der Hoek, Mark Klein Kranenbarg, Wouter Speelman,Timco Visser, Hans Wrekenhorst. Allemaal van harte gefeliciteerd!!!

Aanmelding doctoraalexamen in juni 1998

Bestemd voor D3-studenten TW: Uiterlijk tot en met maandag 25 mei kan men zich opgeven voor het doctoraalexamen Toegepaste Wiskunde op maandag 22 juni d.m.v. het invullen van een aanmeldingsformulier bij het Bureau OnderwijsZaken TW. Terugtrekken voor het examen is mogelijk tot en met dinsdag 16 juni. Een samenvatting van de doctoraalopdracht dient (bij voorkeur op diskette) te worden ingeleverd bij het Bureau OnderwijsZaken TW alsmede een exemplaar van het doctoraalverslag. Het verslag zal, indien U hiervoor uw toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van TW gaan. De diploma-uitreiking zal plaatsvinden op donderdagmiddag 2 juli.Inschrijven voor het doctoraalexamen na de sluitingdatum is niet meer mogelijk!!! De eerstvolgende examenvergadering is in augustus 1998. In speciale gevallen, MITS TIJDIG AANGEVRAAGD, is het mogelijk om administratief te slagen.

Practicum Operationele Research I (158018)

Bestemd voor studenten TW, BSK, BIT, INF en CT&M.Het is voor de studenten die het tweede trimester aan het Practicum OR I (158018) begonnen zijn mogelijk het derde trimester dit practicum af te ronden. De gemaakte opdrachten kunnen zoals gebruikelijk ingeleverd worden in de doos op het pleintje van de OR-groep TW-B vleugel. Er zijn geen vaste uren meer verroosterd in de Practicumzaal TW-A106, maar de PC's zijn vaak genoeg beschikbaar. Vragen en problemen gaarne melden via [email protected]

Tentamen Besturingstheorie van Economische Systemen (156066)

Op verzoek van de (aanwezige) studenten wordt bovenstaand tentamen verplaatst van vrijdag 26 juni naar vrijdag 19 juni 's morgens. Studenten die hier problemen mee hebben dienen zich voor 1 juni a.s. te melden bij de docent, dhr. Zwart, kamer A 326, tel. 3464.

WB

Tentamen Produktiemanagement II(181062)

Voor: D2. Het tentamen Produktiemanagement II van 18 maart j.l. kan tot 29 april worden ingekeken in BB-318; 's morgens tussen 09.00-11.00 uur.

Mededeling nr.: BOZ091. cc: Publicatiebord, Schuring, Manon, BOZ-WB,CT, EL,INF

HC Prod.best. en voorraadbeh. 1 en 2, cursusjaar 1998/1999

Voor WB d2-studenten. WB-studenten die volgend jaar Productiebesturing en Voorraadbeheer 1 (112747) en/of Productiebesturing en Voorraadbeheer 2 (112748) willen gaan volgen, wordt ten zeerste aangeraden om in het huidige trimester het vak Statistiek en Stochastiek voor WB (153019) te volgen. Dit laatste vak omvat namelijk een flinke portie noodzakelijke voorkennis voor de eerstgenoemde twee vakken.

Analyse B voor WB (156014)

Voor D1-studenten WB. Op donderdag 7 mei a.s. zal er een vragenuur worden gehouden van het vak Analyse B voor WB (156014). Tevens wordt dan het tentamen van 17 maart 1997 voorgemaakt. Tijd: 5+6 uur, zaal: TW-D105b.

Afstudeercolloquia

H. Hettelaar (ThW) over 'Aerodynamische optimalisatie van een centrifugaal compressorwaaier', 6 mei 1998, 15.00 uur, WB N.105.

B. Brogle (TR) over 'Ontwerp van een frequentieresponsie viscosimeter', 20 mei 1998, 13.30 uur, WB N.105.

Werkbezoek Apparaatkunde (138501)

Voor CT, WB, TBK-P, TN en WWTS. Zie mededeling CT.

WWTS

Werkbezoek Apparaatkunde (138501)

Voor CT, WB, TBK-P, TN en WWTS. Zie mededeling CT.

SRD

Heb je een klacht over de SSHD? Schrijf het in het zwartboek dat de SRD en de CBR samen voor de SSHD opstellen. Bij de SRD balie kan je terecht voor het volgende: -wekelijks een ekologisch groentepakket afnemen; -vragen over studiefinanciering, afstudeerregelingen, rechtspositie etc; -eerlijke produkten, vakwerkgidsen en poenboeken; formulieren en folders van de IBG.# De Orakel-werkgroep van de SRD onderhoudt de digitale tentamenbank. Het adres van de digitale tentamenbank is http://orakel.srd.utwente.nl. Het e-mailadres van het orakel is: [email protected] Om de tentamenbank zo compleet mogelijk te maken vraagt ze of jullie je tentamens zouden willen langsbrengen bij de SRD zodat deze kunnen worden ingescand. Andere tentamens van 1994 en nieuwer zijn ook welkom bij de SRD.# Plotseling veel meer kijk- en luistergeld betalen in de stad? De SRD inventariseert op dit moment de klachten en onderzoekt in hoeverre het mogelijk is een studentvriendelijke regeling te komen.# Op internet kun je meepraten over het Major Minor onderwijs, die te vinden is via de newsgroep Major Minor.# SRD kamerbank: aan de balie kan je GRATIS de kamergegevens opzoeken. Heb jij in jouw huis een lege kamer, schrijf deze dan bij ons in (tegen kleine vergoeding). De nieuwe SSNS folders zijn GRATIS af te halen bij de U-take en de SRD!# Wist je dat: Een onstudeerbaar programma een erkende omstandigheid is voor het aanvragen van afstudeersteun? De SRD op dit moment kijkt naar onstudeerbare programma's en de mogelijkheden tot het indienen van financiële claims? # De SRD heeft een nieuwe werkgroep: de Winkelwagen werkgroep. De leden van deze werkgroep gaan discusieren, onder het genot van een pilsje, over wat de UT en de studenten moeten doen om tot een optimale academische vorming te komen tijdens de studie. Interesse ? Bel naar de SRD en vraag naar Arthur of Jeroen.# Op dinsdag 28 april organiseert HoBiHe een symposium: 'Sex in Twente, voor iedereen, door iedereen'. Het symposium begint om 20:00 uur in de Audiozaal, Vrijhof.# Wist je dat: De faculteit EL een stage kent van 4 maanden, waarbij je als je voor 1992/1993 bent begonnen met studeren minder studiepunten krijgt dan als je na 1992/1993 bent gaan studeren? # De studentenvakbond SRD is dagelijks bereikbaar in kamer 151 (Vrijhof), tel. 5236 of 4033.

HoBiHe

'Sex in Twente, voor iedereen, door iedereen?' Zo luidt de titel van het symposium van HoBiHe dat op dinsdag 28 april om 20:00 uur gehouden zal worden in de Audiozaal (Vrijhof). Dit door Frits Lagendijk gepresenteerde symposium zal gaan over hoe open studenten in Enschede over liefde, relaties en seksualteit praten. Diverse sprekers, studenten in het panel en studenten uit het publiek zullen hun mening over hoeopen studenten zijn en zouden moeten zijn verkondigen. Is men in Twente op zijn Tukkers geslotenof is een student een open boek? En wat voor gevolgen heeft de openheid c.q. geslotenheid? De kaartjes kosten f3 of f5 (studenten krijgen korting) en zijn bij de SRD te reserveren (5236). Meer informatie kun je vinden via de homepage van hobihe: http://hobihe.srd.utwente.nl/ Verder kun je ook mail sturen naar hobihe: [email protected] en met de SRD bellen (zie hierboven). Op 17 mei a.s. is de Landelijke Bi-dag in Nijmegen. Op deze conferentie kun je luisteren naar diverse sprekers en meedoen met verschillende workshops. Er gaan veel mensen van HoBiHe heen. Als je met ons meewilt, moet je even een mailtje naar hobihe sturen, we geven dan door hoe alles geregeld is. Foldertjes over deze conferentie kun je vinden op de balie bij de SRD. Er is ook een link op de HoBiHe-homepage. HoBiHe is de homo-emancipatie werkgroep van de Studentenvakbond SRD.

Diversen

Vereniging Campusomroep Drienerlo (VCD)

Luister naar de campusomroep elke doordeweekse dag op de radio ((96.0 FM) en binnenkort ook op de televisie. Hier volgt de radio-programmering van de VCD in de oneven weken: Maandag: 18-19 uur de schuilkelder, 19-20 uur: Zeeptijd, 20-22 uur: Monday night freak show, 22-23 uur: Nijntje gaat naar bed. Dinsdag: 18-19 uur: 2-4U, 21-23 uur: Happy vibes. Woensdag 19-21 uur: Radickaal, 21-23 uur candlecool. Donderdag 20-21 uur: De stand van de maan, 21-22 uur: Muziektekiemen, 22-23 uur: Elvis.

KIvI

De Afdeling Elektrotechniek Oost van het KIvI organiseert een avondbijeenkomst bij Fluke Industrial, Lelyweg 1 in Almelo op donderdag 7 mei a.s., aanvang 19.30 uur. Dit is de laatste bijeenkomst van de reeks "De spectaculaire ontwikkeling van de electrische meettechniek over vele decennia". Toegang is gratis. Programma: 19.15 uur: Aankomst en koffie. 19.30 uur: Opening door prof. ir. G.C. Damstra. 19.35 uur: Korte inleiding van Fluke door ir. B.H. Wiggers. 19.45 uur: Technische ontwikkelingen op het gebied van meetinstrumenten door ir. B.H. Wiggers. 20.15 uur: Hoe creërt Fluke de toekomst van meetinstrumenten door H. Hendriks. Na de pauze zullen er een drietal demonstraties gegeven worden: Techniek in de praktijk, Diagnostische metingen aan een auto, Hoe wordt een gebruikersinterface ontwikkeld en getest. Voor aanmelding en meer informatie: Elfride Dijkstra, bureaumanager KIvI Regio Oost, tel. 4097, e-mail: [email protected] Bezoek voor meer informatie over de activiteiten in regio Oost internet-pagina http://www.student.utwente.nl/~kivi en voor algemene informatie over het KIvI http://www.kivi.nl.

IAPC

Onze wekelijkse uitgave van de UpDate wordt vanaf heden verspreid via de volgende punten: AIESEC (BB-gebouw), Sirius (TW-gebouw), Isaac Newton (WB-gebouw) en natuurlijk onze eigen kamer (INF/CC-gebouw). Hierin vind je recente (lage) prijzen van processoren, geheugen en andere componenten. Ook technische tips en vragen worden behandeld. # Binnenkort kan je ook weer een nieuwe systeemlijn verwachten. Van een systeem met een Cyrix 200 MMX tot en met een Pentium II 333 is er in iedere prijsklasse iets interessants. # Openingstijden IAPC: 12.30 - 15.00 uur tijdens collegeweken. Je vindt de kamer van Stichting IAPC door de trap te nemen bij de hoofdingang van het Collegezalen Complex.

Mixed Up

Mixed Up organiseert iedere donderdagavond (behalve op Koninginnedag) een jongerencafé-avond tussen 19:00 en 23:00 uur in cafe Stonewall, Walstraat 12. Iedereen t/m 25 die zin heeft om kennis te maken met mensen die ook niet hetero zijn, om een avondje gezellig te kletsen of om informatie in te winnen over wat er zoal voor organisaties zijn die zich bezig houden met het organiseren van activiteiten voor en het verzamelen van informatie over homoseksuele, lesbische en biseksuele mensen, is welkom! Als je van tevoren even met een van de mensen van Mixed Up kennis wilt kennis maken of liever niet de eerste keer alleen gaat, kun je bellen met COC: 053-4305177 (iedere vrijdag is er op dit nummer een speciaal jongerenvraaguurtje van 19:00 tot 21:00 uur. Meer informatie: http://hobihe.srd.utwente.nl/mixedup.html of e-mail Lisette: [email protected] Mixed Up is de jongerenwerkgroep van het COC in Enschede.

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie cd's deze week: Pop: 1.Willard Grant Conspiracy - Flying Low [23-4 in Metropool en 24-4 in Atak!]. 2.Gang Starr - Moment Of Truth. 3.Prince - Crystal Ball. 4.K's Choice - Cocoon Crash. 5.Cappadonna - Pillage. 6.Helloween - Better Than Raw. 7.Henk Westbroek - Westbroek. 8.Benediction - Grind Bastard. Wereldmuziektip: Compay Segundo - Lo Mejor De La Vida. Jazz(rock)tip: René Engel - Spheres Of Samarkand.

Amnesty tijdens de Bata

Op zaterdagmiddag staat Amnesty met een kraampje vlak bij het sportcentrum. Hier kun je terecht voor informatie, Amnesty-kaarsen en andere artikelen Verder kun je lid worden en je opgeven als je je tijdens de Twente-marathon wilt laten sponsoren voor Amnesty. Waarschijnlijk is er ook gelegenheid om te protesteren tegen mensenrechtenschendingen door het zetten van je handtekening of het schrijven van een brief. Als je meeloopt met de Bata, of je komt de lopers aanmoedigen, loop dan ook even het kraampje.

Politieke discussie: Welvaart vs.

De C.S.V. Alpha en de RPF jongeren organiseren in het kader van de verkiezingen op 6 mei een politieke discussie. Het thema van deze discussie is Welvaart vs. Welzijn en in het licht van dit thema zullen onderwerpen behandelt worden als: De 24 uurs economie, Europa en de Euro en sociale zekerheid. De discussie zal worden gevoerd met Andre Rouvoet, de tweede man op de lijst van de RPF en is o.a. bekend door zijn werk in de commissie van Traa. Na een korte inleiding door meneer Rouvoet over de genoemde onderwerpen is er de mogelijkheid vanuit het publiek vragen te stellen. Eventueel kunnen vragen van tevoren schriftelijk bij de voorzitter van de discussie worden ingediend, ze kunnen ook gemaild worden naar [email protected] Deze discussie is op woensdag 29 april 1998 van 12:45 tot 13:45 in BB1.

Wat is WOT?

Ben jij geïnteresseerd in duurzame energie (waterkracht, zonne- of windenergie) en aangepaste technologie, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Op ons kantoor en proefterrein houden wij ons niet alleen bezig met de praktische kant van ontwikkelingssamenwerking (windmolens, zonnecollectoren en waterpompen), maar ook met adviesverlening en het organiseren van curssen.# Ben jij enthousiast en heb je nog tijd over voor bijvoorbeeld de organisatie van een cursus Duurzame Energie, kom dan langs!# Voor informatie: WOT, kantoor Vrijhof kamer 206, tel. 053-4892845, email: [email protected] of Internet: http://www.student.utwente.nl/~wot.

Bandjesfestival GNSK

We zijn nog op zoek naar (campus)bandjes die op dinsdag 19 mei, tijdens de Grote Nederlandse Studenten Kampioenschappen, deel willen nemen aan een bandjesfestival. Heb je interesse, neem dan contact op met de GNSK-commissie. Mail naar [email protected] of bel 1144 en vraag naar Renate.

Agape

Dinsdag (!) 28 april is er weer een trefavond. Deze keer staat de avond in het teken van politiek. Wat valt er straks in mei te kiezen? Maakt het uit wat je kiest? Op welke gronden kun je je keuze baseren? Misschien helpt deze avond je om deze vragen te beantwoorden. Henk (Wie is dat?) gaat de avond leiden, dus saai wordt het zeker niet. De avond begint om 19.30u en vindt plaats in "het Heelal", Jupiterstraat 29. Voor verdere info bel Peter of Els, 4357530.

Studieverenigingen

ConcepT

Schrijf je in voor de Summercourse (12 t/m 19 juli)! Je kunt je nog inschrijven voor de volgende commissies: de Buitenlandexcursie- en de Galacommissie. Aankomende doegroep-ouders kunnen zich aanmelden bij ConcepT om een doegroep te leiden in de introductie van '98.

Twee excursies: naar KVWS op dinsdag 19 mei en naar Holland Railconsult op dinsdag 26 mei; schrijf je nu al in! Kijk voor meer informatie op het ConcepT-bord. ConcepT is te bereiken in WB Hal IV kamer 201, tel. 3884. E-mail: [email protected]; Kijk nu ook op de nieuwe homepage: http://www.student.utwente.nl/~concept/.

TObias

Halverwege mei is er een werkvelddag. Inschrijven kan binnenkort via het mededelingenbord # Houdt de borreldata in de gaten. Op 6 mei is de volgende borrel.

Inter-Actief

Ga vanavond nog naar de borrel, samen met de ouders, die voor de ouderdagen in Enschede zijn # 28 en 29 april tussendemiddag is er weer een film in CC-3: 'Men in Black' # Ook is er op 29 april een excursie naar Holland Signaal in Hengelo. # Woensdag 29/4: klimmen met de Activiteitencommissie, in de klimhal in Enschede. Inschrijven bij het prikbord # De Turbo-Trip, die samen met TO wordt georganiseerd, gaat dit jaar naar Antwerpen en Brugge. Kosten f 100. Http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief. E-Mail: [email protected]

Communiqué

Het zeilen in het weekend van 23 mei is verplaatst naar het weekend van 6 en 7 juni. Inschrijven is nog steeds mogelijk op het mededelingenbord # Op 28 april organiseert Communiqué in samenwerking met het ISAC een Bea-borrel, in de TW/RC-kantine, 16.30 uur # 14 mei feest ter ere van het 25-jarig bestaan van het gebouw, kaarten à f5 te koop in de middagpauzes # In de nacht van 28 mei: videonacht # Voor meer informatie: Communiqué, TWRC-A223, tel. 4461, [email protected], http://www.wmw.utwente.nl/studiever/communique/.

Isaac Newton

Woensdag 29 april ALV, 13.00 uur in T1300, om 17.00 uur borrel # Er zijnnog enkele plaatsen vrij bij commissies van Isaac Newton. Schrijf je in op het Newtonbord, of kom even langs # De binnenlandse reis met het thema industriele vormgeving is van 25 tot en met 28 mei. Schrijf je nu in! # Donderdag 7 mei van 13.30 tot 17.30 uur excursie naar de Twentse Kabelfabriek te Haaksbergen. Inschrijven mogelijk tot 4 mei # Er worden nog eerstejaars gezocht voor de ouderdag (22 mei) # De Newton-kamer is elke dag geopend van 10 tot 16 uur (WB Z-103). Telefoon (053- 489) 2531; e-mail: [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Arago

Wil jij per 1 mei als studentlid in het Instituut Natuurkunde Onderwijs? Meer info en aanmelden in de Aragokamer # Vanavond draait de Raman voor de deelnemeners van de studiereis een film over India (20.00 uur, Aragokamer) # Maandag en dinsdag 27 en 28 april draait de CuCo in de middagpauze weer een film in T4 # Dinsdagmiddag 28 april Koninginneborrel. De BACO opent om 16.30 uur de tap in de Aragokamer. # Woensdag 29 april excursie naar Cap Gemini. Iedereen wordt vanaf het EL/TN- gebouw opgehaald in een luxe tourbus (gratis). Cap Gemini zorgt voor de lunch (terug om 17.00 uur) # Woensdag 29 april is de deadline van de Arago Focus 8.

Sirius

De Sirius Superweek is hopelijk tot nu toe goed bevallen. Voor vanmiddag staat er een college op het programma genaamd: 'The Polderboys on tour'. Sprekers: Willem Vermeend over belastingen in de 21e eeuw, Rik van der Ploeg over Europa en Wouter Bos over employability en ondernemerschap (15.45 uur, BB1). Dinsdag 28 april Beaborrel van ISAC (Ideefiks, Sirius, Abacus en Communiqué) in de TW-kantine om half 5 # Woensdag 29 april om 14.00 uur lezing van Kohnstamm, staatsecretaris van binnenlandse zaken, over Intergrale Veiligheid en Grote-Stedenbeleid. De lezing is bedoeld voor alle studenten en medewerkers die geinteresseerd zijn. Na afloop borrel.

Scintilla

Het bestuur wil alle lopers van Sparks Forever, 'the brilliant edition', tijdens de batavierenrace veel succes toewensen # Zoals misschien al is opgevallen gaat het voorspoedig met de bouwwerkzaamheden rondom de borrelkelder. Het frame van de bar is klaar en momenteel wordt gewerkt aan het houtwerk. Let goed op informatie omtrent de openingsweek die nog gaat komen # Aktief worden bij Scintilla? De binnenlandse excursiecommissie is op zoek naar enthousiastelingen. De ideale manier om ervaring op te doen met bedrijvencontacten. Voor het jaarboek 98 zijn we ook op zoek naar mensen. Voor informatie over actief worden kun je elke dag bij een bestuurslid in de scintillakamer terecht. Mailen kan ook: [email protected]

WSG Abacus

Aanstaande zaterdag is de Bata444race! Abacus doet mee onder de naam Aba444 en als het goed is heb je als deelnemer alle informatie hierover ontvangen # Aanstaande dinsdag is de Beaborrel met speciale aandacht voor koninginnedag # We zoeken twee mensen die mee zouden willen helpen aan de introductie 1998 van buitenlandse studenten die hier bij TW gaan studeren. Als je dit wilt, of meer informatie wilt hebben, meld je dan aan bij de Abacuskamer.

Sport

Arashi

Kom bij Arashi en je betaalt slechts f30,- tot het einde van het jaar. Je kunt eerst nog eens vier keer gratis meetrainen met één of meerdere van de sporten tae-kwondo, kung-fu, jiu-jitsu of judo. Dus ben jij het verbale geweld zat, ga er dan wat aan doen! Kom langs in de dojo (risicovrij) of bel Bas (4895076 (ook risicovrij)) en vraag naar de speciale aanbiedingen.

Universiteitskampioenschappen Badminton

Op zaterdag 9 en zondag 10 mei aanstaande worden in het Sportcentrum van de Universiteit Twente de Bram Boes Universiteit Twente Kampioenschappen Badminton georganiseerd door D.B.V. DIOK. Alle (oud-)DIOKkers en alle studenten en medewerkers die aan de UT verbonden zijn, worden uitgenodigd aan dit (gezellige) toernooi mee te doen. Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers Ladder systeem, waardoor alle deelnemers vaak en tegen een gelijkwaardige tegenstander kunnen spelen. Inschrijven kan tot en met 30 april bij Evelien Besseling (4305636) of Sander Jansen (4331065). Of vul het formulier in, dat je in de Spelzaal kunt vinden en gooi 'm in de DIOK-bus.

T.C. Ludica

Dinsdag 28 april is er weer een ALV van T.C. Ludica. Alle leden zijn natuurlijk van harte welkom en worden verwacht in de Vrijhof. Als iedereen weer is bijgekomen van het competitieweekend en andere (BATA???) activiteiten kan iedereen nu zijn stem laten horen als het gat om het reilen en zeilen van de club. Natuurlijk wordt er gezorgd voor een hapje of toch in ieder geval een drankje na afloop in het Paviljoen. De vergadering begint om 20:00 uur. Meer informatie kun je opvragen bij de secretaris of op het Paviljoen (4340199 (Astrid)/4892347 (Kwekpaviljoen)). Tot ziens bij de ALV!

Roeien is het einde, Euros het begin!

Altijd al een beetje willen dobberen in de lentezon? Euros geeft je daarvoor nu de kans: Op 28 april begint de Lente Introductie! In ongeveer 5 weken leer je je eerste stapjes te zetten in de roeisport, en een hele gezellige vereniging kennen. Wat betreft het roeien: In een ploeg van 5 personen train je ongeveer 2 tot 3 keer in de week en merk je al snel dat roeien verslavend werkt. Wat betreft de vereniging zul je merken dat Euros veel meer is dan roeien alleen. Zo is er het donderdagavondeten, de gezellige bar(re)avonden en de spectaculaire feesten (21 mei alweer een)! Deze 5 weken worden dan afgesloten met het afroeien, waarbij jullie je kunsten mogen tonen, en het spetterende lentefeest op 4 juni. Schrijf je nu in of bel voor meer info met Richard of Dennis: 053-4352882.

GNSK'98 (Voetbal)

Dit jaar worden op 18,19 en 20 mei de Groot Nederlands Studenten Kampioenschappen in Enschede georganiseerd. De v.v.Drienerlo wil voor de heren en de dames een zo goed mogelijk voetbalelftal op de been zetten. Voor de heren is 4e klasse KNVB aanbevolen. Als je interesse hebt, kunt je contact opnemen met Niels 053-4895101 [email protected]

Intro-avond

Maandagavond 27 april hebben de Stretchers een introductie avond. DBV de Stretchers is een breedtesportvereniging. Dit houdt in dat we aan heel veel sporten doen zowel fanatiek als recreatief. Naast volleybal, voetbal, basketbal, handbal, stockey doen we ook aan zeilen, biljarten, turnen, mountainbiken. Dat sporten samen gaat met gezelligheid zal duidelijkworden. Kom dus kunnen kijken op maandag 27 april om 20.00 uur in sporthal 1 in het sportcentrum.

Feestelijke opening beachvolleybalvelden

Op woensdag 29 april a.s. is er een feestelijke opening van de beachvolleybalvelden, georganiseerd door volleybalvereniging Harambee i.s.m. LV&S. Tijdens de opening zullen er een aantal beachdemonstraties gehouden worden, waaronder beachhandbal, -frisbee, -korfbal, -badminton en natuurlijk -volleybal. Op deze dag is er tevens de mogelijkheid om beachlid te worden bij Harambee. Voor slechts f10 kun je meedoen aan de interne laddercompetitie en beachtrainingen. Tevens bestaat er de mogelijkheid om je op te geven voor de regionale beachcompetitie. Voor meer info over de opening of om je aan te melden als beachlid kun je bellen met: Herm/Rogier: 053-4322267.

Menu

BATAVIEREN MENU

ZATERDAG 25 APRIL

Soep van de dag

***

Kip jacht schijf-Mexicaanse Groente

Jachtsaus-Gekookte aardappelen

***

Fruit

***

Vegetarisch alternatief Cheesburger

ZONDAG 26 APRIL

Soep van de dag

***

Duitse steak met gebakken uien-Vleessaus-

sperciebonen-Gebakken of Gekookte aardappelen

MAANDAG 27 APRIL

Groentevermicellisoep

***

Pikante Chinese Groentevleesschotel

Rijst

DINSDAG 28 APRIL

Kerriesoep

***

Schouderkarbonade-Vleessaus

Pikante kool-Gebakken of Gekookte aardappelen

WOENSDAG 29 April

Goulashsoep

***

Gebakken Visfilet of Visgratin of

Vleesgerecht-Choronsaus-Wortelen of

Doperwten-Frites of Gekookte aardappelen

DONDERDAG 30 APRIL KONINGINNEDAG Koninginnesoep

***

Kipfilet met Pepersaus-Gesauteerde Witlof-Frites

of gekookte aardappelen

***

Trix Flip

VRIJDAG 1 MEI

Chinese tomatensoep

***

Lasagne gegratineerd met Kaas

_______________________________

VEGETARISCH

______________________________

MAANDAG 27 APRIL

Tomatensoep

***

Omelet-Oekraïneschotel

Aardappel in de schil

DINSDAG 28 APRIL

Kerriesoep

***

Pizza

WOENSDAG 29 APRIL

Floridagroentesoep

***

Vegetarische Schnitzel-Kerriesaus

Pikante Kool-Gebakken of Gekookte aardappelen

DONDERDAG 30 APRIL

Vegetarisch alternatief via buffet 1

H A P A A N D E T A P

Ragout van kalfsvlees en champignons, aardappelrozetten,

rauwkostsalade en stokbrood

N.B. donderdag 30 april geen Hap a/d Tap

BRASSERIE MENU

Maandag 27 april,Dinsdag 28 april

Woensdag 29 april,

Varkenssteaks van de grill met kruidenboter, verse groente,

rauwkostsalade, frites

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.