INFO

| Redactie

-Reorganisatieprocedure en Sociaal Statuut. Vanwege de invoering van de CAO Nederlandse Universiteiten diende de reorganisatieprocedure van de UT gereviseerd te worden. Een concept gebaseerd op hoofdstuk 13 van de CAO is voor formeel overleg aan het OPUT aangeboden. Aangezien de bonden inhoudelijke bezwaren hadden is besloten dat er een nieuw concept dient te komen waarover de volgende OPUT-vergadering verder overleg zal worden gevoerd.

Algemeen

OPUT-vergadering d.d. 21 januari 1998

Het nieuwe Sociaal Statuut, dat weinig afwijkt van het vorige, heeft wel de instemming van het OPUT op enkele redactionele punten na.

-Arbeidsduurverkorting per 1 augustus 1998. In een eerste opiniërende ronde is gepraat over de mogelijkheden die de arbeidsduurverkorting biedt. De bonden willen eerst overleg met de leden hebben alvorens er een definitief standpunt kan worden ingenomen. Duidelijk is dat verminderen van de werkdruk, herbezetting en ouderenbeleid belangrijke aandachtspunten vormen bij de invulling.

-Regeling Lokaal Overleg. Het reglement met de werkwijze van het OPUT en het overleg tussen het college en het OPUT heeft, op enkele redactionele wijzigingen na, de instemming van het OPUT.

-De volgende OPUT-vergadering is 4 maart 1998.

Besluiten College van Bestuur d.d. 22 januari 1998

-Gezien het voorstel van de faculteit Elektrotechniek, vervat in brief km 293.594+bijlagen, heeft het college de heer dr.ir. A. van den Berg benoemd tot hoogleraar Geminiaturiseerde (Bio)Chemische Analyse Systemen, ingaande 1 februari 1998 voor onbepaalde tijd; de omvang van de aanstelling is 0,1 fte.

-Gezien het voorstel van de faculteit Technische Natuurkunde, vervat in brief km 293.208 + bij-lagen, en het daarover ingewonnen advies van het Management Team op 22-1-1998, heeft het college ingestemd met het verzoek van de faculteit TN om tot polsing van de beoogde kandidaat voor de vacature van bijzonder hoogleraar Toepassingen van de Reologie te mogen overgaan.

-Gezien het voorstel van de faculteit Technische Natuurkunde, vervat in brief km 293.207+ bijlagen, en het daarover ingewonnen advies van het Management Team op 22-1-1998, heeft het college ingestemd met het verzoek van de faculteit TN om tot polsing van de beoogde kandidaat voor de vacature van bijzonder hoogleraar Hoge Energie Fysica te mogen overgaan.

-Gezien het voorstel van de faculteit Technologie & Management, vervat in brief km 293.691+ bijlagen, en het daarover ingewonnen advies van het Management Team op 22-1-1998, heeft het college ingestemd met het verzoek van de faculteit T&M om tot polsing van de beoogde kandidaat voor de vacature van hoogleraar Geneeskunde & Management te mogen overgaan.

-Gezien het voorstel van de faculteit Toegepaste Onderwijskunde, vervat in brief km 293.401+ bijlagen, en het daarover ingewonnen advies van het Management Team op 22-1-1998, heeft het college ingestemd met het verzoek van de faculteit TO om tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Formalisering van theorieën betreffende onderwijsorganisatie en onderwijseffectiviteit. Daarbij verleent het college de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Gezien het voorstel van de faculteit Toegepaste Wiskunde, vervat in brief km 293.996+ bijlagen, en het daarover ingewonnen advies van het ManagementTeam op 22-1-1998, heeft het college ingestemd met het verzoek van de faculteit TW om tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Computational Mechanics.

-Gehoord de uitkomst van de behandeling in het Management Team d.d. 22-1-1998 heeft het college het Beleidsplan Human Resources Management Universiteit Twente incl. de financiële paragraaf vastgesteld vooralsnog met uitzondering van Mf 20 t.b.v. opbouw personeelsbestand; de benodigde uitgaven ad Mf 20 zullen in relatie worden gebracht met andere grote uit-gaven - dit behoeft nog financieel-technische uitwerking. Het college neemt het Beleidsplan HRM als uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het HRM-beleid en verzoekt hoofd P&O de uitwerking ter hand te nemen. Het Beleidsplan HRM wordt ter bespreking voorgelegd aan het OPUT en voor instemming aan de COR.

-Gezien het voorstel van de Werkgroep Afstudeer Regelingen en het daarover uitgebrachte ad-vies van de Commissie Verlening Auditorensteun (km 293.593) heeft het college de Regeling Bestuurdersbeurzen gewijzigd vastgesteld, waarbij in het kader van die regeling extra beurzen kunnen worden toegekend. Het college vraagt de CSR om instemming met de gewijzigde Regeling Bestuurdersbeurzen.

-Op grond van de uitkomsten van de evaluatie eerstejaars beurzen heeft het college besloten de Regeling Eerstejaars Beurzen te wijzigen conform de in die evaluatie opgenomen conclusies en voorstellen.

-Gezien het voorstel van de decaan van de faculteit Elektrotechniek, vervat in brief km 293.173 d.d. 15-12-1997, heeft het college de volgende personen benoemd tot lid van het bestuur van het interfacultaire onderzoekinstituut MESA voor de periode van 1-9-1997 tot 1-9-2002: prof.dr.ir. J. Davidse, prof.dr.ir. F.N. Hooge, ir. J.J.M. Mulderink en prof.dr. B.H. Verbeek.

-Het college heeft zijn besluit van 23-12-1997 bevestigd waarbij de Stichting Universiteitsfonds Twente is verzocht om, gezien het verzoek van de faculteit T&M d.d. 22-12-1997 vervat in brief km 293.525 + bijlagen, over te gaan tot benoeming van de heer drs. P. Bouw tot bijzonder hoogleraar Bedrijfskunde in de Praktijk ingaande 1 januari 1998 voor een periode van drie jaar; omvang van de aanstelling: 0,2 fte.

-Het college heeft ingestemd met het voorstel van de Stichting Universiteitsfonds Twente (km 290.814) om de heer prof.dr. C.G. Figdor te herbenoemen als bijzonder hoogleraar Celbiofysica voor de periode van 1-1-1998 tot 1-1-1-2001 en verzoekt het Universiteitsfonds tot herbenoeming over te gaan; de omvang van de aanstelling is 0,2 fte.

-Het college heeft ingestemd met het voorstel van de Stichting Universiteitsfonds Twente (km 292.046) om de heer prof.dr.ir. M/E.H. van Dongen te herbenoemen als bijzonder hoogleraar Grondslagen Milieutechnologie in de Werktuigbouwkunde voor de periode van 1-2-1998 tot 1-2-2001 en verzoekt het Universiteitsfonds tot herbenoeming over te gaan; de omvang van de aanstelling is 0,2 fte.

-Gezien het voorstel van de decaan van de faculteit Bestuurskunde (km 293.537+bijlagen) heeft het college de benoeming van prof.dr. A. van der Veen tot opleidingsdirecteur van de opleiding Bestuurskunde goedgekeurd ingaande 1 januari 1998 voor een periode van 2,5 jaar; de omvang van deze aanstelling bedraagt 0,5 fte. Het college neemt er kennis van dat prof. Van der Veen zijn taken als hoogleraar voor 0,2 fte en als UHD voor 0,3 fte zal blijven vervullen.

-Gezien het voorstel van de decaan van de faculteit CT d.d. 10-12-1997 (km 293.044) heeft het college goedkeuring verleend aan de benoeming van de heer ing. M.A.C.G. van de Graaf tot directeur bedrijfsvoering van de faculteit Chemische Technologie ingaande 1 januari 1998.

-Gezien het voorstel van de decaan van de faculteit BsK d.d. 5-1-19987 (km 293.539) heeft het college goedkeuring verleend aan de benoeming van de heer drs. J. Rijkeboer tot directeur bedrijfsvoering van de faculteit Bestuurskunde ingaande 1 januari 1998.

ALV Bellettrie Bibliotheek

Op woensdag 11 maart om 20.15 u is er weer een ALV in de Bellettrie. De agenda en andere vergaderingsstukken worden zo spoedig mogelijk in de Bellettrie-ruimte bekendgemaakt. Nieuwe agendapunten kunnen uiterlijk op 10 maart worden ingediend bij de secretaris (Huub Reuver). Naast agendapunten als financiën en bestuurswissel is o.a. een wijziging in de huidige spellenregeling gepland.

Wetenschapswinkel

Winkelend wijzer en rijker worden via praktijkopdrachten. Wil je zowel studiepunten, wat geld verdienen en je curriculum vitae oppoetsen? Dan kan de Wetenschapswinkel UT wat voor jou betekenen! Hieronder zie je een aantal projecten die wij in portefeuille hebben. Maar dat is lang niet alles. Kom eens langs in de Vrijhof of kijk op Internet bij: http://www.twenteweb.nl/wewi/index.stm.

Marktonderzoek Adviesbureau

PR-beleid Stichting 'Stuiver'

Denktechnieken

Op vrijdag 6 maart organiseert het Onderwijskundig Centrum voor docenten weer het seminar over creatief denken, over individuele en groepstechnieken voor het vinden van ideeën, omgaan met blokkades, gebruik van denkhoeden, metaforen, de matrix en open space technology. Deelname is voor UT-docenten kosteloos, voor anderen f995. Meer informatie over de cursus bij Frank de Mink (2051) of op Internet (http://utocp189.oc.utwente.nl/oc/). Op Internet kunt u ook informatie vinden over andere OC-cursussen. Aanmelding (tot 20 februari): per telefoon (2050), via email ([email protected]) of via Internet.

Promoties

Frederik Blom over 'Linear and non-linear optical properties of cylindrical micro-resonators', 19 februari 1998, 13.15 uur, BB2.

Dirk Quartel over 'Action relations; basic design concepts for behaviour modelling and refinement', 19 februari 1998, 15.00 uur, BB2.

Robertus Venderbosch over 'The role of clusters in gas-solids reactors: an experimental study', 19 februari 1998, 16.45 uur, BB2.

Erik Reitsma over 'From requirements to implementation; applying conceptual graphs to intelligent networks', 20 februari 1998, 13.15 uur, BB2.

André Postma over 'Classes of byzantine fault-tolerant algorithms for dependable distributed systems', 20 februari 1998, 15.00 uur, BB2.

Maria van Marle over 'Structure and rheological properties of yoghurt gels and stirred yoghurts', 26 februari 1998, 15.00 uur, BB2.

Jacob Bouma over 'Aspects of particle recovery and dipleg flow in fluid bed reactors', 27 februari 1998, 13.15 uur, BB2.

Carla Veldkamp over 'Beelden van kwaliteit; normanalyse als bruikbaar hulpmiddel bij kwaliteitszorg in verpleeghuizen', 27 februari 1998, 15.00 uur, BB2.

Willem Kools over 'Membrane formation by phase inversion of multicomponent polymer systems; mechanisms & morphologies', 27 februari 1998, 16.45 uur, BB2.

Alle faculteiten

Integrand Twente

Wij zijn op zoek naar: 1) Een student(e) WB voor een bedrijf in Almelo (onderzoek hoge druk gasstations). Ref.607 2) Een student(e) CT, WB of TN voor een bedrijf in Enschede ( duurzame-energie-technologieën) Ref.617 3) Een bijna afgestudeerde student(e) (alle studierichtingen mogelijk) voor Talkline in Baarn als trainee. Duur: 9 md fulltime (grote kans op vaste baan) Ref.608. 4) Een student(e) TBK/BSK/CT&M voor een opdracht inzake iso-normering. Ref.618 5) Een student(e) TBK/BSK/CT&M voor een marktonderzoek. Ref.619 6) Een student(e) TBK (sterke affiniteit met marketing) voor het bedrijf Bosch, als rechterhand van de projectmanager. Refb39. 7) Er zijn op dit moment diverse business courses van o.a. Heineken en Intermediair in het vooruitzicht waar je je voor kunt inschrijven bij Integrand. 8) Integrand heeft het hele jaar stage en afstudeermogelijkheden bij Procter & Gamble en Unilever open staan. Kom langs met je C.V. Heb je interesse in deze of andere opdrachten of wil je meer weten over een bestuursfunctie bij Integrand, info: Integrand-kamer (Vrijhof, kamer 120) tel. 4893903.

Bruno Mendel Fellowship

Het bestuur van de Royal Society te Londen nodigt post-doc's uit te reflecteren naar een Bruno Mendel Fellowship. Dit fellowship is bedoeld voor het doen van onderzoek in de geneeskunde en de biomedische wetenschappen aan een universiteit of een onderzoekinstituut, voor een periode van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging, in bij voorkeur Groot-Brittanië of Israël. Aanmeldingsformulieren: Secretariaat, afdelingen KNAW, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam, tel. 020-5510702, e-mail: [email protected],knaw.nl (formulieren moeten op 24 april 1998 in het bezit zijn van Mr. K.A. wyle, The Royal Society, 6 Carlton Terrace, London SW1Y 5AG (fax: 0171-9302170)).

Gezocht: Studentassistent

Het Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid zoekt een studentassistent voor één dag in de week die de organisatie van een internationale conferentie kan ondersteunen. De conferentie is in Rome van 15 t/m 18 november 1998. De werkzaamheden zullen o.a. zijn het opzetten van een adressenbestand en het verzorgen van mailings aan conferentiedeelnemers. Goede beheersing van de Engelse taal en ruime computerervaring zijn een vereiste. Inlichtingen: Ellis Brand, 3215.

Doctoraal College Industriële Elastomeren (CT135525)

Zie mededeling CT.

Tentamen International Trade Relations (189062)

Voor TBK en allefac. Zie mededeling TBK.

Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor TBK, TW, WB, allefac. Zie mededeling TBK/CT&M.

UniPartners

UniPartners voert voor bedrijven allerlei soorten projecten uit. Onder begeleiding van projectmanagers, voeren studenten opdrachten uit het MKB. UniPartners is altijd op zoek naar studentuitvoerders en projectmanagers: je kunt hiermee werkervaring opdoen en je studiebeurs aanvullen. De uitvoerende student is ca. 2 dagen per week bezig met een project, en wordt hiervoor soms met SP's beloond, maar wordt beloont (uurtarief: ± f20/f25). De projectmanagers besteden per week ± 10-15 uur aan hun werkzaamheden. Heb je als projectmanager tijd en ben je enthousiast? Kom dan langs op onze kamer WB hal V, kamer 127C of bel 4893811/4312975, e-mail: [email protected]

BSK

Informatiedag Bestuurskundige en Arbeidsmarkt

'Je bul, wat nu?' Op 21 april 1998 is de Informatiedag Bestuurskundige en Arbeidsmarkt in de Stadsgehoorzaal te Leiden. Het ochtendprogramma bestaat uit een forum met als thema 'Cultuurveranderingsprocessen'. 's Middags kan men kennismaken met verschillende organisaties in de vorm van workshops en individuele gesprekken. Informatie: IBA commissie, bereikbaar via de Bestuurskundige Interfacultairevereniging Leiden, tel. 071-5273696.

Afstudeercolloquia

Jolande Kors over 'Thuis wonen of op kamers.' Een onderzoek naar de mogelijkheden van budgettering en transferpricing binnen de Bestuurscommissie Wijkaccommodaties van de gemeente Nijmegen', 19 februari 1998, 15.30 uur, TW C-238.

Marsha de Vries over 'Internationale politiesamenwerking bij autodiefstal.' Een onderzoek naar de voorwaarden voor internationale politiesamenwerking in het kader van het E30-projekt, 19 februari 1998, 16.00 uur, TW D-105 B.

Kinderen krijgen tijdens je studie

Voor BSK-studenten. Kinderen krijgen tijdens je studie.... Ooms en tantes, papa's en mama's, opa's en oma's die allemaal bestuurskunde studeren. Hoe dat kan? Wordt doegroepleider tijdens de introduktie van 1998. Inschrijvingen mogelijk bij BOZ-Bestuurskunde vanaf week 7 t/m week 12.

Methoden en Technieken IIA (177002)

Voor D1 studenten. Voor de studenten die het interviewpraktikum volgen is er een verplicht interiewcollege op maandag 23 februari om 14.45 uur in zaal TW-A112. In dit college zal de werking van het NKO-programma worden behandeld. De eigenlijke interviewtrainingen worden gegeven op dinsdagochtend 24 februari en donderdagmiddag 26 februari. Inschrijvingen voor de trainingen is mogelijk bij de vakgroep Staat en Politiek TW-C226.

Geschiedenis der Politieke Theorieen (174214)

Voor D2/D3 studenten. Op woensdag 18 februari a.s. geeft drs. R. Pierik in het kader van het vak Geschiedenis der Politieke Theorieen een inleidend college over het werk van de filosoof John Rawls. De aanvullende literatuur ligt gereed bij het secretariaat van de vakgroep Staat en Politiek en dient voorafgaande aan het college te worden bestudeerd. Meer informatie over de colleges van R. Pierik treft u aan op de Web-locatie van het vak (http://www.bsk.utwente.nl/onderwijs/gpt, of via de onderwijspagina's van de faculteit bestuurskunde).

Sturen in de samenleving I (178008)

Voor: P studenten. In tegenstelling tot wat in de syllabys vemeld staat, is het gesprek met ambtenaren van de Gemeente Enschede op vrijdag 13 februari, van 10.30 tot 12.00 uur. Daardoor vervalt 18 februari 8.30-10.00 uur. De plaats, kamer 77, Stadhuis van Enschede blijft ongewijzigd. De gesprekken zijn als volgt gepland: provincie-ambtenaar provincie: vrijdag 13 februari 3e/4e uur, TW- A 114; milieubeweging-vertegenwoordiger: vrijdag 13 februari 3e/4e uur, TW- A 116; medewerker van P2-managers (voor de studenten die de rol van het managmentteam spelen): vrijdag 20 februari 3e/4e uur, TW- A 114.

Sturen I (178008)

Voor P studenten. Zaalwijziging voor Sturen I (178008): Op Woensdag het 3e en 4e uur, week 6 t/m 10, van BB-3 naar BB-4.

Voorlichting Socrates/Erasmus en andere programma's

Voor D1/D2 studenten. Op 19 februari a.s. wordt van 12.3013.30 uur in TW-B 209 voor BSK-studenten een voorlichting georganiseerd over de studiemogelijkheden in het buitenland (met financiële ondersteuning) in het studiejaar 1998-1999. Een brochure (en aanmeldingsformulier) wordt tijdens deze voorlichting uitgereikt. Dit materiaal is na afloop van de voorlichting ook te verkrijgen via BOZ-BSK. Voor de studenten die zich reeds hebben aangemeld voor bijv. een Socratesbeurs in 1998-1999 levert deze voorlichting aanvullende informatie.

CT

Beste UT'ers

Graag wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling bij mijn afscheid van CT op 30 januari jl. De vele vriendelijke woorden, de grote hartelijkheid, de vele cadeau's en het grote aantal brieven, hebben Iet, ik en de kinderen erg gewaardeerd. 'Het (Amsterdamse) Grachtenboek', waarmee de faculteit mij verblijdde, zal een blijvende herinnering zijn aan alle jaren die ik met zoveel plezier bij CT heb mogen doorbrengen. Door de grote belangstelling bleek het helaas niet mogelijk om iedereen persoonlijk de hand te drukken. Daarom nogmaals mijn dank, het gaat u allen, en met u de faculteit en de UT, goed. Met vriendelijke groet, ook namens Iet, Boudewijn Nieuwenhuijse.

Doctoraal College Industriële Elastomeren (CT135525)

Bij voldoende belangstelling wil professor Noordermeer (DSM) in de eerste week van maart 1998 beginnen met bovengenoemd college. Studenten kunnen zich opgeven bij Karin Hendriks of Sandra Wenker (kamer CT1358; tel.: 2968 of 2974).

EL

Zaalwijziging Signaaltheorie (125119)

Voor D1-3e jaar studenten. Op vrijdag 13 februari a.s. het 3e en 4e uur is dit college verplaatst van CC4 naar CC2.

Project informatieoverdracht

Als u wilt deelnemen aan het project informatieoverdracht in week 11 en 12, moet u zich inschrijven bij BOOZ-EL. De inschrijving sluit in week 9. U wordt verondersteld voldoende kennis te hebben van de vakken informatietheorie, kansrekening, stochastische signaaltheorie en transmissie media en modulatie. Studiemateriaal: journaalschriften (UTAKE) en opdrachten (tijdens het practicum aan te schaffen).

D-voordrachten

M. Schrijver over 'On the application of non-orthogonal wavelets in image coding', 19 februari 1998, 10.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B1224.

B. Sikken over 'Tuneable integrated optic wavelength filter using Mach-Zehnder interferometers', 19 februari 1998, 10.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B1220.

D. Oort over 'State estimation of a radio controlled model racing car', 20 februari 1998, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

R. Rosing over 'D.F.T. and BIST for difficult faults in A/D converters', 20 februari 1998, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1224.

Telematica dispuut SAP-Lezing ICT

Zie mededeling Studieverenigingen.

INF/BIT

Voortgezette logica (211109)

Voor INF D3-studenten. Per abuis is het vak Voortgezette logica (211109) niet op het INF D3-rooster vermeld. Het vak wordt aangeboden op woensdag het 3e en 4e uur in de weken 13-17, 21-25 in zaal INF-U2. Docent van het vak is Jan Kuper.

Afstudeeropdrachten BIT en TBK

Voor INF/BIT en TBK studenten. Momenteel zijn er tal van afstudeermogelijkheden voor BIT- en TBK-I studenten. De opdrachtomschrijvingen kunt u raadplegen via WWW (zie: http://www.utwente.nl/mededelingen/3/3/B/) of de publicatieborden van INF en TBK.

Afstudeeropdracht Utopics Innovatie-centra. Data-mining bij een verzekeringstussenpersoon

Voor INF/BIT-studenten. Ordina Utopics Corporate Information is een jong adviesbureau gespecialiseerd in management informatie-voorziening. Utopics CI vormt samen met twee zuster bedrijven de innovatie-centra van de Ordina Groep. Tot hun klanten behoren o.a. verzekeraars en banken. Bij een verzekeringstussenpersoon zijn zij betrokken bij het opzetten van de informatievoorziening voor het management. Dit betreft zowel standaard rapportages, ad-hoc overzichten en trendanalyses. Data-mining heeft zich de laatste jaren bewezen als een doeltreffende techniek voor het vinden van verbanden in grote gegevens-verzamelingen. We willen data-mining technieken gaan gebruiken voor de afdeling Telemarketing. Opdracht: de opdracht bestaat voorlopig uit de volgende onderdelen: Literatuurstudie; onderzoek informatievragen Telemarketing; onderzoek hulpmiddelen/data-mining tools;testcase uitvoeren; evalueren van bereikte resultaten. De definitieve invulling en de te onderscheiden stappen worden in overleg met de afstudeerder nader bepaald. Aanvang: 1 maart 1998. Begeleiding: dr. Mannes Poel (INF/SETI) en ir. Dick van der Sar (Utopics CI). Contactpersoon: Mannes Poel (INF/SETI), INF-2102, tel. 053-4893920, email: [email protected]

Telematica dispuut SAP-Lezing ICT

Zie mededeling Studieverenigingen.

TBK/CT&M

D-voordracht

W. Roelofs over 'De beheersing van doorlooptijden en leverbetrouwbaarheid bij een producent van metalen bedden', 18 februari 1998, 15.45 uur, BB7.

Ontwerpproject Verkeer (222310)

Wijziging: in week 8 wordt dit college niet op maandag gegeven, maar op dinsdag het 3e en 4e uur in CC1. In week 10 is het college op maandag het 1e en 2e uur in BB5.

Herhalers D2/D3 KASTA-case (180052)

In week 13 begint het IV-practicum de KASTA-case voor TBK. Het rooster en de eerste opdracht kunnen vanaf vrijdag 20 februari a.s. in kamer BB318 opgehaald worden. De inschrijving vindt plaats op aparte inschrijflijsten. De oude practicumhandleiding is nog bruikbaar. N.B. Voor herhalers BIT wordt de case in trimester 3.1. gegeven.

KASTA-case (180052)

Voor D1 studenten. Het IV-practicum de KASTA-case wordt dit jaar voor TBK in het derde trimester gegeven. Voor BIT zal het practicum in trimester 3.1 worden gegeven. Voor TBK begint in week 13 het practicum. Er wordt een inleiding op dit practicum gegeven tijdens het college Produktie en Logistiek Management (181075) op donderdag 19 februari het 5e en 6e uur. Tijdens deze inleiding zal het practicumrooster en de eerste opdracht uitgedeeld worden. Hierna zijn deze te verkrijgen in BB 318. De KASTA-case is verplicht voor alle 2e jaars TBK en 3e jaars BIT studenten. Om deel te mogen nemen aan dit practicum is een voldoende resultaat verplicht voor de vakken Mens Technologie en Organisatie II (184170) en Produktie en Logistiek Management (181075) en voor het onderdeel Produktiemanagement I (181056) (1 vijf is toegestaan). Aanbevolen is de Integratiecase. Voor TBK studenten die in 1995 of eerder zijn begonnen met hun studie geldt dat, om deel te mogen nemen aan dit practicum, een voldoende resultaat verplicht is voor de vakken Organisatiekunde (181055) en Produktiemanagement I (181056). (1 vijf is toegestaan). Inschrijving in groepjes van drie studenten kan in week 12 op vrijdag tot 15.00 uur op lijsten bij kamer BB 318. N.B. Herhalers dienen zich op een aparte lijst in te schrijven. De practicumhandleiding is bij de UTake te koop.

Tentamen International Trade Relations (189062)

In tegenstelling tot eerdere berichten wordt dit tentamen voor Nederlandse en Socrates studenten tegelijk getentamineerd en wel op: woensdag 18 maart 1998 om 13.30 uur. De zaal wordt t.z.t. bekendgemaakt.

College Strategisch Management (186456)

Vanwege het uitvallen van het college op 12 februari a.s. schuiven alleonderwerpen een week op. Dit betekent dat in week 10 (5 maart a.s.) het afsluitend college wordt verzorgd. Op het college van 19 februari a.s. zal de case Castrol-Burmah uit het boek door Stoelhorst behandeld worden. Bestudering vooraf van deze stof is zeer gewenst. Diegene die niet het juiste boek hebben aangeschafd kunnen bij het secretariaat inzage krijgen in deze case. Het college zal plaatsvinden in collegezaal BB1. Tijdens dit college zal tevens de case voor het daaropvolgende college worden aangegeven. Voorts zal de procedure met betrekking tot de opdracht en het tentamen door de coördinator van het vak (Stoelhorst) worden toegelicht.

Afstudeeropdrachten BIT en TBK

Voor INF/BIT en TBK studenten. Zie mededeling INF/BIT.

Inschrijven keuzevakken 3e trimester 1997/1998

Voor TBK D2/3 studenten. Voor de keuzevakken van het 3e trimester 97/98 is het mogelijk om je vanaf 9 februari t/m 20 februari a.s. in te schrijven bij Bureau Onderwijszaken TBK.

Hertentamen Veiligheid en Risicomanagement (162362)

Voor W&M en CT&M. Zie mededeling W&M.

Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor TBK, TW, WB, allefac. Zoals ook eerder dit studiejaar vermeld, wordt dit nieuwe vak gegeven in het 3e trimester. Je kunt je hiervoor inschrijven vanaf maandag 9 februari bij BOZ/TBK. LET OP: Er zijn twee inschrijflijsten, te weten: een lijst voor studenten die dit vak verplicht moeten volgen voor de L-stroom en studenten die dit als keuzevak volgen. Op het rooster staan niet alle college-uren vermeld. Noteer daarom in je agenda onderstaand overzicht: HC op do 3/4, week 13 t/m 19. HC op vr 3/4, week 13 t/m 19. PRAKTIKA: groep I: donderdagmiddag 5e/6e uur; groep II: donderdagmiddag 7e/8e uur; groep III: vrijdagmiddag 5e/6e uur. De praktika vinden altijd plaats in de computerruimte op de 2e verdieping van het BB-gebouw. Een praktikumrooster zal worden uitgedeeld op het eerste college. TOETSING OP: donderdag 14 mei a.s. (wk 20), 's middags. HERHALING TOETS OP: maandag 29 juni a.s. (wk 27), 's ochtends. NB: het vak wordt slechts éénmaal per studiejaar aangeboden. Verroostering van praktika, colleges en toetsen zijn hierop afgestemd.

Onderzoek vanuit de vakgroep T&O

Vanuit de vakgroep T&O wordt een onderzoek opgezet naar de mogelijkheden om het lerend vermogen van organisaties in de Twentse regio te stimuleren en te faciliteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van en in nauwe samenwerking met de KwaliteitsKring Twente. Voor studenten bestaat de mogelijkheid in dit onderzoek te participeren in de vorm van een afstudeeropdracht of het vak capita selecta Kwaliteit (3 à 4 SP). Van studenten wordt verwacht dat ze in een concrete onderneming onderzoeken hoe aan het vermogen tot leren op het collectieve niveau van de organisatie als geheel gestalte wordt gegeven. Informatie: ir. N. de Haan of prof.dr.ir. O.A.M. Fisscher, tel. 4893480.

Studeren in het buitenland

Een andere kijk op bedrijfskunde krijgen? Veel buitenlandse studenten leren kennen? Een leuke tijd in het buitenland? Ga dan een tijdje in het buitenland studeren via het Socratesprogramma. Huisvesting e.d. is geregeld, studiepunten kun je meenemen en je krijgt een beurs. Aanmelden kan tot 1 maart a.s. Meer informatie: Frank van den Berg, BB 322, tel. 4893522.

TN

N.a.v. de brief m.b.t. tentamenaanmelding via WWW

Het CIV heeft een brief verzonden naar aanleiding van de mogelijkheid voor het aanmelden van de tentamens via WWW en telefoon. Enkele opmerkingen: het aanmelden door middel van het Voice-respons systeem (telefoon) werkt op dit moment nog niet. Voor de overgangsperiode zullen de inschrijflijsten ook nog op de balie van BOZ TN liggen.

D-voordracht

C. Roeloffzen over 'Efficiënte tweede harmonische generatie in optische trilholtes', vrijdag 20 februari 1998, 15.30 uur, EL/TN T4.

Constructies in de fysische techniek

Voor P-alle groepen. Het hoorcollege van week 8, maandag 16 februari, wordt verplaatst naar woensdag 18 februari a.s. het 1e+2e uur in CT 2520.

TO

D-voordracht

Bianca Geerts over 'Het ontwerpen en ontwikkelen van een didactische ondersteuning bij het Schooltv-Weekjournaal', dinsdag 10 maart 1998, 14.00 uur, L213.

Project over Virtual Reality

Er kan nog worden ingeschreven voor ISM-Project (193024), dat in het derde trimester wordt gegeven. ISM-Project wordt gegeven in samenwerking met TU Delft en zal als onderwerp hebben 'Virtual Reality toepassingen voor samenwerken op afstand'. Tijd en plaats zijn in overleg met de docenten. Informatie: Italo De Diana, tel. 4893561 of Carla Verwijs, tel. 4894350. Inschrijven bij BOZ-TO of bij de docenten.

Communicatietraining 1 (168510)

Voor TO-P-studenten. De herkansing voor dit vak van donderdag 19 maart 1998, het 1e en 2e uur is in CC4.

TW

Hoorcollege Analyse C (156021)

Op verzoek van de studenten worden de hoorcolleges Analyse C op maandag 1+2 in A 108b m.i.v. de volgende week verplaatst: vanaf week 7 t/m 9 naar woensdag 5+6 en in week 10 naar woensdag 3+4 in A 108b.

Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor TBK, TW, WB, allefac. Zie mededeling TBK/CT&M.

WB

Afstudeercolloquium

L. Muilwijk over 'The RIGHT perspective, an alternative vieuw on the production of propeller blades', 16 februari 1998, 14.00 uur, WB N.105.

Hoorcollege Project F (110307)

Voor D2-studenten. Dit hoorcollege wordt op donderdag 19 maart a.s., het 5/6e uur, verplaatst van zaal CC.3 naar zaal CC.4.

Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor TBK, TW, WB, allefac. Zie mededeling TBK/CT&M.

Tentamen Grondslagen Bedrijfseconomie voor WB (186002)

Dit tentamen wordt afgenomen op maandag 23 februari a.s., tijd 9.00-12.30 uur, plaats: Sporthal UT.

SPE

Programma Iedere donderdag in februari: Film over homoseksualiteit. Vrijhof-19.30 uur. Woensdag 18 februari: Filosofie maar dan leuk - over Thomas van Aquino, de grote katholieke filosoof van de Middeleeuwen.

Viering 15 februari. Kees Kuyvenhoven is voorganger. Het thema is de z.g. veldrede van Lukas. De tweedeling in de samenleving van nu (met een brede kern van rijken en een groeiende groep van gemarginaliseerden, zwervers, junks en andere verliezers) wordt tot schandaal gemaakt.

Secretariaat Josée Timp werkt maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag op het secretariaat.

Adressen SPE-UT: 053 4892369 - Vrijhof 203 - Postbus 217 - 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4871927 - Kortenaerstraat 48 - Pb 70.000 - 7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (prot-UT) - MdS. Lohmanlaan 28 - 7522 AP Enschede - 053 4337571, Hélène van den Bemt (RK-UT en HE) - Stinsburg 32 - 7511 LL Enschede - 053 4345107, Arent Weevers (prot-HE) adres in Hengelo nog niet bekend.

SRD

De SRD komt ook volgende week nog naar de faculteiten. Iedere dag staat de SRD van 10:15 tot 17:00 met de balie in een andere kantine staan. Heb je een klacht over de SSHD? Schrijf het in het zwartboek dat de SRD en de CBR samen voor de SSHD opstellen. Wil je met je woongroep iedere week een ekologisch groentepakket afnemen, dan kan je je bij de balie inschrijven. Ook met al je vragen over studiefinanciering, afstudeerregelingen, rechtspositie etc. kun je bij ons terecht. Aan de balie verkopen wij natuurlijk onze eerlijke produkten. Alle formulieren en folders van de IBG zijn ook op te halen bij de balie. Tussen de middag worden in de kantines met de opleidingsdirecteur(en) van de faculteit een discussie gevoerd over het onderwijs. Maandag 16/2: BB; dinsdag 17-2: WB, woensdag 18-2: TO en donderdag 19-2: CC. # Op internet kun je meepraten over de sterke en zwakke punten van het nieuwe Major Minor onderwijs en binnenkort ook over de zin- en onzin Academische vorming op de universiteit. De Major Minor stukken zijn te vinden via de newsgroep Major Minor # Op dinsdag 24 februari om 20:00 uur is er een ALV in zaal 8 (Vrijhof) met het thema: ideaal onderwijs # De SRD heeft een aantal werkgroepen die zich met de meest uiteenlopende onderwerpen bezighouden. Wij zijn hiervoor op zoek naar nieuwe ideeën en enthousiaste mensen. Voor informatie: tel. 5236/4033.

Kamerbank

Ben je op zoek naar een grotere kamer, of een die meer in het centrum ligt? Sinds kort heeft de SRD een kamerbank met leegstaande kamers in Enschede die elke dag ververst wordt. Aan de balie van de SRD kan je GRATIS de gegevens van elke kamer opzoeken. Als je in jou huis een lege kamer hebt, kan je deze laten inschrijven in de kamerbank (tegen een kleine vergoeding).

HoBiHe

Donderdag a.s. draait om 20:15 de film 'The adventures of Priscilla, queen of the desert' in het Amfitheater (f4/f6). Het gaat over een transsexueel en twee travestieten die met een show per bus door Australië trekken. Meer info over films: zie http://hobihe.srd.utwente.nl/. Doe mee met Club HoBiHe als je met andere studenten wilt praten over homo-, bi- of heteroseksualiteit, relaties, verliefdheden etc. Informatie: e-mail: hobihe: [email protected], Iris, tel. 4338691, Tico, tel. 4895287, Helene, tel. 4345107. Meld je nu aan voor de mailinglist om op de hoogte te blijven van al onze activiteiten in Enschede. Algemene informatie: zie de 'Heerlijk, helder, hetero'-folder die in de gebouwen zijn verspreid. HoBiHe is een werkgroep van de SRD.

Diversen

KIvI

De Afdeling Jonge Leden van het KIvI organiseert op donderdag 26 februari om 12.30 uur een introductielezing in zaal WB-W120 (vergaderzaal CT&M) speciaal voor studenten en overige belangstellenden. In deze lezing wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen: Wat is het KIvI? Hoe werkt het KIvI (voor jou)? Deze lezing heeft als doel een zo goed mogelijk inzicht te geven in de KIvI-organisatie zodat de leden het KIvI-lidmaatschap ten volle kunnen benutten. Opgave: Elfride Dijkstra, tel. 4097, e-mail: [email protected] Overzicht activiteiten: zie http://www.student.utwente.nl/~kivi.

Schrijfmiddag Amnesty

Op woensdag 18 februari organiseert de studentengroep van Amnesty International een schrijfmiddag tijdens de lunchpauze in het Theatercafé. Er liggen voorbeeldbrieven naar de Filipijnen vanwege een buitengerechtelijke executie door het leger en naar Indonesié vanwege het Santa Cruz bloedbad op Oost-Timor van zes jaar geleden, waarvan de daders nog steeds niet vervolgd zijn. Ook kunnen er brieven geschreven worden naar een jongen die sinds de rellen in Indonesié van anderhalf jaar geleden in de gevangenis zit en zich ontzettend verveeld. Informatie: Elske, tel: 053-4357586; e-mail: [email protected]).

Themanacht Apollo

Zin om lekker wild te doen met muziek, dans, cabaret, toneel of iets anders? Doe dan mee met de Themanacht van Apollo op 9 april. Voor meer info over deze 'Wilde Nacht' bel Judith, tel. 053-4340942. Voorstellen en info bij Judith of Dagmar, tel. 053-4305451.

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie cd's deze week. 1.Goldie:Saturnz Return. 2.Pearl Jam:Yield. 3.Kristin Hersh:Strange Angels. 4.Soundtrack:Jacky Brown. 5.Habib Koité & Bamada:Maya. 6.Nick Lowe:Dig My Mood. 7.Bennink Borstlap Glerum:3. 8.Drippin' Honey:Drip Drip. 9.Denis Leary:Lock 'N Load. 10.Hellacopters:Payin'The Dues.

Universiteits TeleVisie

Eenzaam in een hoekje van de Vrijhof. Sinds de verbouwing helemaal alleen. Niet meer! UTV is herrezen, en jij kunt helpen om het op te bouwen tot volle glorie. Lijkt het je wat om televisie-programma's te bedenken, regisseren of filmen? Of heb je verstand van techniek en wil jij jouw kennis met ons delen? bel Stefan Galavazi, tel. 4895006.

Mixed Up

Zaterdag a.s. is het Valentijn en donderdag a.s. vanaf 19.00 uur organiseert Mixed Up een Valentijnfeestje in café Stonewall aan Walstraat 12 in Enschede om in de stemming te komen. Entree: gratis. Op donderdag 26 februari vieren we bij Mixed Up een feestje omdat we dan 3 jaar bestaan! Iedereen is welkom, Entree: gratis. Ook COC's uit de regio zijn uitgenodigd. Iedere vrijdagavond van 19:00-21:00 kun je naar het COC bellen met allerlei vragen over homo- of bisexualiteit. Je kunt ook bij ons langskomen. Informatie: [email protected] Mixed Up is de jongerenwerkgroep van het COC in Enschede.

Studieverenigingen

Sirius

De boeken van ABR2 zijn binnen, je kunt ze afhalen in de Siriuskamer op dinsdag en donderdag # We zoeken nog steeds mensen die mee willen lopen in het Sirius Bata44race-team. Schrijf je in! # Tot 18/2 kun je je inschrijven voor de reis naar Tsjechië (van 30 maart t/m 3 april) # Mensen die veiligheidstudies doen kunnen zich inschrijven voor de politiereis (van 6 t/m 13 september). De reis zal o.a. naar Brussel en Londen gaan (inschrijven: in de Siriuskamer) # Deze week: Valentijnsborrel! Informatie: tel. 053-4893204, kamer TW-B108, e-mail: [email protected]

ConcepT

De boeken voor Beleidsprocessen I waarin niet geschreven is, kunnen worden teruggebracht. Deze week is er een gekopieerde versie van het juiste boek te koop bij ConcepT. Het verschil tussen de kosten van boeken en kopieën betalen wij terug # Aktief worden bij ConcepT? Inschrijven kan voor: IACES LC-Twente, de BinnenlandExcursie-, de Aktiviteiten- en de Fotocommissie # Vrijdag 13 februari is er om 20.30 uur een lustrumcabaret van de vakgroep in de Vrijhof. Elke CT&M-student is van harte uitgenodigd. Neem je uitnodiging mee als entreebewijs # Kaarten zijn nog verkrijgbaar voor het nieuwjaarsfeest op vrijdag 13 februari # STOOM organiseert een 'cursus penningmeester' op 17 februari. Inschrijven kan nog # Vanaf 10 februari is de ontwerper begonnen met het nieuwe logo van S.V. ConcepT. Criteria over het ontwerp kun je daarom niet meer bij ons kwijt # Belangrijke en actuele dingen over ConcepT kun je nu ook op onze vernieuwde hompage vinden.

Inter-Actief

Er zijn nog kaarten voor het nieuwjaarsfeest 'La Grande Finale' in de Pakkerij op vrijdag 13 februari # 17 februari is de volgende Inter-Actief borrel # Batalopers: de trainingen zijn al begonnen, onder bezielde leiding van A. Keijzer en H. Morskate kun je op maandag en woensdag om 20.00 trainen. Lokatie CC # 18 februari is er een lezing over het Milennium probleem door P. Rietdijk van Exact Software # Op 4 maart kun je mee bowlen met de activiteitencommisie # 3 maart zal Raul Pesch van Microsoft zijnvisie geven op de toekomst van het PC-gebruik. Hierna is er meteen een borrel # De Werkvelddag is op 30 maart. Toegezegde bedrijven zijn o.a. Andersen Consulting, ABN-AMRO, Baan en ICT # We hebben nog een paar eerstejaars nodig voor de organisatie van een groot feest # We zoeken nog een aantal mensen voor de IO-Vivat redactie # Bekijk onze vernieuwde homepage: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief. E-mail: [email protected]

TObias

Het 'La grande finale'-feest is morgenavond om 22.00 uur in de Pakkerij. Kaartjes: f5 (TObias-kamer) # De MultiCultee, een commissie van TO-studenten en studenten van het Masters Programme, organiseert een etentje op 24 februari (inschrijving: zie TObias-bord) # Het faculteitsblad ORATOR heeft als thema voor de volgende uitgave 'geld' (kopijstop: 27 februari) # De LEX organiseert op vrijdag 6 maart een lezing en excursie naar New Metropolis in Amsterdam. Ga mee naar dit Science & Technology Center en wordt de hoofdrolspeler in de wereld van wetenschap, technologie en kunst (inschrijving: zie TObias-bord) # Er zijn nog lopers nodig voor het TObias-BATA-team. Schrijf je in # Oproep: lever je oude tentamens in voor de tentamenbank in de TObias-kamer.# Gezocht: mensen voor de Almanak- en de Symposiumcommissie. Eveneens gezocht: 2 personen voor het secretariaat en de penningen van het TObias-bestuur.

Isaac Newton

Op dinsdag 17 februari is er een Case-studie bij Urenco, te Almelo (inschrijving: zie Newton-bord) # Morgen is er een groots feest in de Pakkerij (aan de oude markt), van alle studieverenigingen, het Fact, de Sportraad en Apollo. Entree: f5 # In mei wisselt het bestuur van Isaac Newton. Wil je een bestuursfunctie, kom dan langs # De nieuwe Almanak is nog steeds verkrijgbaar in de Newton-kamer # Last van het CAP-virus? Ga naar de Newton homepage en download de nieuwste virus-killer. Stem tevens op onze site als beste Nederlandse studenten Website. Als we winnen geven we een gratis borrel voor alle leden! # De Newton-kamer ((WB Z-103) is elke dag open (10-16 uur), tel. 053- 4892531; e-mail: [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Alembic

Schrijf je nu in voor de buitenlandreis naar Brazilië en Argentinië in 1999! # Er is weer een KEV-vergadering op 19 februari # Als je vorig jaar mee zou doen aan de reanimatiecursus die niet door is gegaan, kom dan even bij ons langs # Je kan nog mee op de Tebodin case-excursie (inshrijving zie Alembicbord) # Voor f5 heb je een kaartje voor het nieuwjaarsfeest, vrijdag de 13e in de Pakkerij.

Stress

Op 17 februari wordt er een algemene excursie georganiseerd naar GE plastics. Deze week inschrijven in de Stress-kamer # Op 19 februari is er een workshop bij de ABN-Amro in Amsterdam. Na een introduktie krijg je hier vervolgens de kans je uit te leven op de kredietcase. Laat zien wat je kunt en schrijf je in # Vandaag om 17.30 uur wordt de eerste vaste maandelijkse borrel in de kelder (naast de Stress-kamer) georganiseerd door de EVC. Stress vername dat leden meer behoefte hebben aan activiteiten zoals borrels # Voor alle eerstejaars wordt er op 17 februari een eerstejaars borrel gehouden door de EJC # Op 23 februari is er een Bata-borrel voor diegenen die zich ingeschreven hebben voor de race. Zelf je route uitkiezen: wees dan op tijd. Inschrijven kan nog # Er staan ook nog vacatures open bijStress. Meld je aan via: [email protected] of kom bij ons langs.

Arago

In 1997 actief geweest voor Arago? Vanavond om 20:00 uur is het actievelingen-etentje in 'De Fusting' (Hengelosestraat 218). Inschrijven kan nog # Vrijdag de 13e: een geschikte dag om je studie-frustraties weg te feesten. Het feest van het jaar, georganiseerd door de studieverenigingen, FACT, Apollo en de Sportraad, begint om 20:00 uur in de Pakkerij. Kaarten: f5 zijn o.a. te verkrijgen bij Arago # Op dinsdag 17 februari is het tweede deel van de STOOM-cursus 'Penningmeester' (onderwerpen: BTW-verplichting, subsidies en wanneer is een vereniging financieel gezond?). Kosten: f5. Je kunt van tevoren vragen indienen bij de organisatie. Schrijf je in en voor verdere informatie: zie prikbord EL/TN kantine # De leerstoelvoorlichting van woensdag 18 februari is bij Theoretische Natuurkunde. Je kunt je inschrijven bij de leerstoel zelf, of bij Arago.

Scintilla

Het jaarboek is af. De borrel is al geweest, maar je kunt nog steeds een exemplaar in de Scintillakamer komen afhalen # Vanavond 12 februari om 19:30 kun je nog meedoen aan de poker/kaartavond (in de borrelkelder). Schrijf je wel snel in # Wij verkopen nog steeds kaartjes voor het nieuwjaarsfeest 'La Grande Finale' op vrijdag 13 februari in de Pakkerij. Kosten: f5. Organisatie: studieverenigingen, Fact, Sportraad, Apollo # Op 2 en 3 maart draaien Scintilla en Arago in T4 de film 'Romeo and Juliet'. Entree: gratis # Dinsdag 24 februari houdt J. Broenink in de pauze, in T4, een verhaal over de toekomst van EL, de leuke kanten van EL en het gebruik en misbruik van techniek # Op 24 en 25 april is het weer tijd voor de Batavierenrace. Inschrijving: vanaf heden voor het 'Sparks Forever' team # De Stores heeft nog een aantal jongerejaars verkopers nodig. Informatie: bij de Stores of de Scintillakamer.

Paradoks

Binnenkort komt het smoelenboek van Paradoks uit, hiervoor zullen de pasfoto's van het CSA (chipkaart dus!) gebruikt worden. Indien je bezwaar er tegen hebt, lever dan z.s.m. een andere pasfoto bij ons in. Voor informatie over de biomedische studievereniging van de universiteit en haar activiteiten: bestuur, kamer WB-Z101, open op di/wo tussen 12:30 en 13:30, tel. 2491 (voicemail) mail:[email protected]

WSG Abacus

Vanmiddag om 15:45 is de discussie-bijeenkomst van en over onze studievereniging Abacus in A-112. Na afloop kun je nog wat napraten op onze borrel in de kantine # Morgenavond is het grote nieuwjaarsfeest in de Pakkerij aan de Oude Markt. Kaarten, f5 per stuk, zijn te koop in de Abacuskamer # Aanstaande dinsdag is het trivianttoernooi in de Kelderbar van de Bastille. Voor dit evenement kun je je inschrijven in teams van twee personen. Kosten: f5 per team # Volgende week donderdag kunnen we jullie veel aanbieden. 's Ochtends is er een excursie naar Grolsch. Inschrijven kan nog. In de middag is het Mathematisch Café waar twee sprekers iets zullen vertellen over wiskunde. Na afloop: borrel met speciale aandacht voor het naderende Carnaval.

Telematica dispuut SAP

SAP organiseert i.s.m. ICT, een lezing over 'Architectuur van een digitaal telecommunicatie netwerk voor militaire doeleinden'. De lezing is op donderdag 26 februari om 15:45 in L212 (CC-INF). Iedereen is van hartewelkom.

Sport

Inschrijving cursus krachttraining

In de 1e week van maart starten er weer nieuwe krachttraining cursussen, die gegeven worden op maandag (20.30-21.00 uur), dinsdag (18.00-19.00 uur) en op woensdag (17.00-18.00 uur). De cursus bestaat uit 6 lessen (o.a. techniek en trainingsopbouw) en wordt gegeven door dhr. K. Oranen in het krachthonk van het Sportcentrum. Inschrijving: vanaf maandag 16 februari bij secretaresse Sportcentrum, maandag (12.30-16.15 uur), woensdag en donderdag (9.00 tot 16.30 uur). Let op: di/vr is inschrijving niet mogelijk! De kosten bedragen f10 met en f30 zonder campuskaart, te voldoen bij inschrijving. Vergeet niet een pasfoto mee te nemen! Na het beëindigen van de cursus kunt u een krachtsportpas kopen (f50 met en f110 zonder campuskaart: na 1 april resp. f25 en f55).

T.C. Ludica

Van zaterdag 14 op zondag 15 februari organiseren we het zogenaamde 'Sla-de-kou-uit-je-klauwen'-toernooi. Hier zal getennist worden vanaf 23.00 uur 's avonds tot in de vroege uurtjes van de volgende zondag ter ere van het 33-jarige bestaan van ons aller Ludica. Dit toernooi is bedoeld voor de echte Ludica-bikkels, aangezien we gewoon buiten spelen en er natuurlijk van je verwacht wordt dat je het bijbehorende ontbijt nog haalt. Nog iets belangrijks: op dinsdag 17 februari presenteert het bestuur van T.C. Ludica aan haar leden het logo van dit jaar. Eveneens kan er ook nog film worden gekeken. Informatie: Het Kwekhoes, tel. 053-4892347 (vanaf 10.00 uur) of tel. 053-4334908, http://snt.student.utwente.nl/~ludica.

SNS-Lauwersloop

Op 16 mei is alweer de 18e SNS-Lauwersloop. Deze estafetteloop voor studenten, waaraan elk jaar zo'n 1400 sportievelingen meedoen, voert je van Leeuwarden via schilderachtige dorpjes en stukjes natuur naar Groningen, waar de finish plaatsvindt. 's Avonds is er een maaltijd en een daverend feest met een live band en natuurlijk de prijsuitreiking. Je moet wel eerste een team samenstellen van 6 dames en 11 heren. Kosten: f350 (incl. f50 borg voor 2 lopershesjes) te voldoen bij inschrijving. Inschrijving: vanaf heden tot 15 april 1998 bij het Sportcentrum van je universiteit of bij de Lauwersloopcommissie: Frouke, tel. 050-3147594, hompage: http:\\www.rug.nl\rug\studver\lauwloop.

D.F.V. Disc Devils Twente

Rennen, springen, vliegen, duiken, opstaan en weer doorgaan. Dat kun je bij Disc Devils Twente, de frisbee vereniging van de UT. DDT beoefend o.a. ultimate frisbee, een team sport dat zowel buiten als binnen wordt gespeeld. Het doel van ultimate is de schijf door middel van overspelen te vangen in het 'doelgebied' van de tegenstander. De vereniging heeft zowel wedstrijd- als recreantleden. De twee wedstrijdteams spelen in de 1ste en 3de divisie van de nationale competitie. Geïnterresseerd? Kom langs op de trainingen: dinsdag 22.30 sporthal 2 of woensdag 20.15 Sintelbaanveld. Informatie: Marga, tel. 4330128.

DIOK

DBV DIOK is de badmintonvereniging van de UT. Kom vanavond van 21.00 uur tot middernacht vrij spelen op de verenigingsavond in sporthal 2 van hetSportcentrum. Wil je voor of na die die tijd meer weten over DIOK bel: John Sanders (053-4302798) als je competitie zou willen spelen, Sander Korthouwer (053-4309016) als je wilt leren hoe het edele spelletje gespeeld moet worden of Daniëlle van Corven (053-4303766) voor algemene informatie over DIOK.

Menu

WEEK 8

ZATERDAG 14 FEBRUARI

Oosterse groentesoep

***

Babi Pangang-Tjap Tjoy

Kroepoek-Rijst,

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 15 FEBRUARI

Aspergesoep

***

Gebakken Tartaar-Koolrabi in

pikante Kaassaus of Keuze groente

Rauwkostsaladebuffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 16 FEBRUARI

Floridagroentesoep

***

Schnitzel-Vleessaus-Pikante kool

Rauwkostsaladebuffet

CarrÚ of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 17 FEBRUARI

Tomatensoep

***

Kipgroenteschotel met Kerry

Rijst-Kroepoek

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 18 FEBRUARI

Hollandse groentesoep

***

Rollade-Jachtsaus

Bloemkool-Rauwkostsaladebuffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 19 FEBRUARI

Goulashsoep

***

Stamppot Zuurkool-Rookworst

of Speklapje-Vleessaus

of Chili Con Carne met Rijst

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 20 FEBRUARI

Kipvermicellisoep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet

of Taco-Choronsaus-Wortelen

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

____________________________________

VEGETARISCH

____________________________________

MAANDAG 16 FEBRUARI

Floridagroentesoep

***

Sojaburger Haway-Kerriesaus

Pikante kool-Rauwkostsalade

buffet-Volkorenmacaroni

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 17 FEBRUARI

Tomatensoep

***

Groenteburger-Capucijners op hun

vrije dag-Paprikasaus

Rauwkostsaladebuffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 18 FEBRUARI

Chinese groentesoep

***

2 Kaaskrokantjes-Kaassaus

Bloemkool-Rauwkostsaladebuffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 19 FEBRUARI

Kerriesoep

***

Omelet-Satésaus

Gado Gado-Rauwkostsalade

buffet-Zilvervliesrijst

***

Keuze nagerecht

*******************************

H A P A A N D E T A P

Maandag 16 t/m vrijdag 20 febr.

KIP BONNE FEMME met garnituur van o.a.

gebakken Champignons, Doperwten, Spek, Ui,

Aardappel, Wortel en Rauwkostsalade

BRASSERIEMENU

Maandag 16 + dinsdag 17 febr.

ENTRECOTE CAFÉ PARIS, Verse groente,

Rauwkostsalade, Frites

Woensdag 18 + donderdag 19 febr.

J%GERSCHNITZEL, Verse groente, Rauwkostsalade,

Gebakken aardappelen Lyonaise

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.