Info

| Redactie

-Inzake de stelselkeuze medezeggenschap heeft het CvB besloten conform artikel 9.30 lid 1 aanhef en onder b WHW, dat de wet op de ondernemingsraden niet van toepassing is op de Universiteit Twente vanaf 1 september 2000. Na verkregen instemming van de centrale medezeggenschapsorganen wordt het besluit ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 21 oktober 1999

-Het CvB heeft besloten om naast de salarisverhoging per 1-1-2000 tevens alle maatregelen volgens het AIO-beleidsplan te handhaven, ten minste tot dit beleidsplan is geëvalueerd.

-Het CvB heeft het kader voor honorering opleidingsdirecteuren vastgesteld.

d.d. 4 november 1999

-Het CvB heeft het kader voor de honorering van de directeuren bedrijfsvoering vastgesteld.

-Het CvB heeft besloten in te stemmen met polsing van de door de faculteit TO beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Human Resources Development.

-Het CvB heeft besloten in te stemmen met polsing van de door de faculteit INF beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Industriële Toepassingen van Formele Methoden.

-Het College heeft besloten goedkeuring te hechten aan de benoeming van de heer dr.ir. J.W.J. Verschuur tot UHD in de functie van ICT-docent, ingaande 1 januari 2000.

Afscheidsreceptie

Met ingang van 1 januari 2000 wordt Poul de Haan eervol ontslag verleend. Sinds 1971 is hij als wetenschappelijk medewerker en vervolgens als universitair docent werkzaam geweest bij de faculteit der Elektrotechniek. Ter gelegenheid van zijn afscheid wordt hem een receptie aangeboden. Deze vindt plaats op: Donderdag 16december 1999, aanvang 16.00 uur, in het Theatercafé (Vrijhof). Mede namens Poul wordt u van harte uitgenodigd van de gelegenheid gebruik te maken om hem tijdens deze receptie de hand te drukken.

CT&M-research colloquium

Ir. Govert D. Geldof, werkzaam bij de afdeling Waterhuishouding & Millieu van CT&M, geeft op donderdag 9 december (12.30-13.30 uur in WB-gebouw, Hal V, 112) een lezing over 'Omgaan met complexiteit bij integrale omgevingsvraagstukken'. In de jaren '80 is het besef gegroeid dat we meer integraal moeten werken. Het begrip 'integraal waterbeheer', zoals verwoord in de nota Omgaan met water uit 1985, is daar een goed voorbeeld van. Processen in onze omgeving hangen met elkaar samen en we verliezen kwaliteit als betrokken disciplines naast elkaar blijven functioneren. Het geheel is meer dan de som van de delen, zo werd gezegd. Nu, eind jaren '90, zijn we een stapje verder en is het voornemen omgezet naar praktijk. Bij deze ontwikkelingen kunnen we enkele vraagtekens plaatsen. We zien dat er veel integrale plannen worden gemaakt, maar worden die in de praktijk ook gerealiseerd? En hoe ziet de 'lijm' tussen de disciplines eruit, zodat de theoretische meerwaarde ook daadwerkelijk wordt verkregen? Is die meerwaarde er? In deze voordracht wordt naar de ontwikkelingen en de geplaatste vraagtekens gekeken via de bril van de complexiteitstheorie. Deze recente theorie biedt mogelijk enige handvatten om meer inzicht te krijgen in de dynamiek die zich manifesteert bij integrale omgevingsvraagstukken. Met name wordt ingegaan op het omgaan met attractoren. Uit de beknopte analyse - opgefrist door enkele praktijkvoorbeelden - zal blijken dat er nog vele uitdagingen zijn, ook voor onderwijs en wetenschap. U bent van harte welkom.

Cursus Methodisch Informatie Zoeken

De nadruk van de cursus ligt op het aanleren van vaardigheden en op het benutten van hedendaagse mogelijkheden om snel en efficiënt (literatuur) informatie te vinden en te bewaren. Bestemd voor: wetenschappelijke medewerkers van de UT. Programma: de cursus bestaat onder andere uit interactief leren m.b.v. de computer, praktische oefeningen en een zoekactie in geautomatiseerde internationale informatiebestanden. Uw eigen onderwerp staat daarbij centraal. Bij de cursus hoort een syllabus die ook als naslagwerk goede diensten kan bewijzen bij het methodisch zoeken naar wetenschappelijke (literatuur)informatie. Informatie en aanmelding (vóór 7 januari a.s.): via uw vakreferent of bij J. Braaksma (INF-gebouw B-012). Data: 31 januari en 3 februari a.s. Kosten per deelnemer: f450.

Da Vinci Techno Activity Center

De Wetenschapswinkel zoekt TO-student(en) die voor studiepuntenen/of een redelijke vergoeding het hierna genoemde onderzoek willen doen. De directeur van het Da Vinci Techno Activity Center in Enschede wil voor de beleidsontwikkeling op de langere termijn zicht krijgen op de mening/belangstelling van kinderen in de hoogste klassen van de basisschool voor een techniekcentrum. Om zicht te krijgen op die mening is het de bedoeling om onderwijzers van basisscholen in heel Oostnederland een enquête te sturen. Van de student(en) die het onderzoek gaan doen wordt het volgende verwacht: -Het maken van een adressenbestand van basisscholen uit Overijssel, Gelderse Achterhoek en het zuiden van Drente. -Het opstellen van een enquête met gesloten vragen om via onderwijzers de meningen over een techniekcentrum boven tafel te krijgen. -Het organiseren van de verzending van enquête in samenspraak met de Wetenschapswinkel. -Het verwerken van de enquêtes met het programma SPSS. -Het schrijven van een rapport en het doen van aanbevelingen. Voor meer informatie: Dick Schlüter, Vrijhof kamer 207, tel. 053-4893942, [email protected]

Landelijke Onderzoeksdag 1999

Donderdag 9 december vindt aan de Universiteit Twente de Landelijke Onderzoeksdag plaats, georganiseerd door de bestuurskundige studievereniging Sirius. Dit jaar is het thema 'legitimiteit van het openbaar bestuur'. Tijdens het ochtendprogramma worden lezingen verzorgd door mevr. drs. S.J. Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer en door mevr. drs. M.A. van Hees, partijvoorzitter van de PvdA. Aansluitend is er een forumdiscussie over het nieuwe strategische concept van de NAVO. Dit belooft een boeiende discussie te worden, daar wij verklaarde voor- en tegenstanders van dit nieuwe concept hebben weten vast te leggen. Het middag gedeelte bestaat uit een aantal parallelle sessies. Plaats: Universiteit Twente, CC-complex. Tijd: 10.00 - 16.45 uur. Kosten: f25 voor studenten, f125 voor universitair medewerkers. Voor meer informatie en inschrijving: Stichting Landelijke Onderzoeksdag: Robert Mijatovic, tel. 053-4893204, e-mail: [email protected], zie ook onze Internetsite: http//www.bsk.utwente.nl/lod99.

Alle Faculteiten

Ondernemer Worden (181011)

Voor alle faculteiten D3. Bovenstaand vak gaat starten vanaf januari 2000. Er is een voorlichtingsbijeenkomst op 15 december om 15.45 uur in collegezaal BB5. Voor meer informatie zie mededeling bij faculteit T&M.

Integrand Twente

Maak méér van je studietijd en kom voor een jaar bestuur bij Integrand! Laat nu de kans niet lopen om in een professionele organisatie de ervaring op te doen die in je studie ontbreekt. Contact met de grote Nederlandse bedrijven én de overheid, gratis workshops bij multinationals, stagebemiddeling voor studenten en 3 maanden afstudeersteun op de koop toe om de gemiste studietijd te compenseren. Lijkt het je wat, zo'n bestuursjaar, kom dan voor meer info langs, Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909. Of e-mail: [email protected]

Werken in projectteams 1 (168322)

Voor alle technische faculteiten. Het W&M-vak Werken in projectteams is bedoeld voor studenten die deelnemen aan een project, bijvoorbeeld het MDOO-project. Als je dus dit trimester in een projectgroep werkt en je wilt speciaal aandacht besteden aan de communicatie en het groepsproces in projectteams, kom dan naar de eerste bijeenkomst op donderdag 9 december, 3+4e uur, BB 109. Inlichtingen: [email protected]

UniPartners

UniPartners is momenteel op zoek naar bestuursleden. Bestuursleden zijn onder andere projectmanagers. Projectmanagers begeleiden de projecten die UniPartners voor bedrijven uitvoert. De projectmanager houdt zich zo bezig met het opstellen van offertes, contacten leggen en onderhouden met bedrijven, selecteren van studenten die een project uit willen voeren, enz. Ben jij minimaal tweedejaars student en heb je het komende jaar zin om naast je studie ervaring op te doen, kom dan eens informeren naar je mogelijkheden bij UniPartners: kamer WB hal V, kamer 127C, tel. 4893811/4312975, [email protected]

BSK

Integrand Twente

Wil jij bedrijven en instellingen begeleiden en ondersteunen bij het aanvragen van subsidies? (f1000 netto per maand voor 3 dagen in de week en voor een duur van 3 maanden). Kom dan even bij ons langs. Ref. G735.

Voorlichting over afstudeerrichtingen

Voor D1 studenten BSK. Deze onderwijsmededeling is bestemd voor diegenen die zich hebben ingeschreven in de map voorlichting over afstudeerrichtingen voor D-1 studenten. Deze voorlichtingen zijn allen in het TWRC-gebouw. En wel op: Ma 6 dec Beleidsstudies 12.30-13.15 B103. Wo 8 dec Org. & Fin. Management 12.45-13.30 B103. Wo 8 dec Europese richtingen 13.00-13.45 A118. Do 9 dec Inr. Openbaar Bestuur 12.30-13.15 B103. Do 16 dec Veiligheidsstudies 12.30-13.15 B103. Ingeschrevenen voor Bestuurskundig Onderzoek & Theorie, Bestuurlijke Informatisering en Infrastructuur zullen individueel worden uitgenodigd door de coördinatoren van de afstudeerrichtingen.

Publiek management (176820)

Voor D2/D3 studenten BSK. Tijdens het eerste werkcollege (8-12-1999) zal uitleg gegeven worden over de werkcolleges, de opdrachten en de mogelijkheid van een (gedeeltelijke) vrijstelling voor het tentamen. Raadpleeg ook de website van het vak. (http://www.BSK.utwente.nl/pubman).

Reorganisatie binnenlands bestuur (178430)

Voor D2/D3 studenten BSK. Grotestedenbeleid (Reorganisatie binnenlands bestuur 178430). Als het centrale thema van het interdisciplinaire blok Reorganisatie binnenlands bestuur (tweede trimester D2/3) is dit cursusjaar het grotestedenbeleid gekozen. In 1994 bij het aantreden van het eerste kabinet-Kok werd op initiatief van een aantal grote steden een begin gemaakt met het grote-stedenbeleid. Het nieuwe, tweede kabinet-Kok heeft besloten dit beleid voort te zetten en zelfs besloten voor dit onderdeel van het kabinetsbeleid een aparte minister (de heer Van Boxtel) aan te stellen. Het grotestedenbeleid is gericht op de oplossing van de sociaal-economische problemen van de Nederlandse grote steden. Het betreft hier onder meer problemen op het terrein van criminaliteit, drugsverslaving, werkloosheid, concentratie van allochtonen, leefbaarheid, die zich in de steden concentreert in bepaalde wijken en buurten. Voor een krachtige aanpak van deze inhoudelijke problemen achten regering en betrokken steden bestuurlijke vernieuwing noodzakelijk. Deze bestuurlijke vernieuwing heeft onder meer betrekking op: de verhouding stedelijke Rijk - gemeenten; de verhouding stedelijke gemeenten - randgemeenten; de verhouding stedelijke gemeenten - burgers en lokale organisaties. In dit vak richten we ons op de analyse van deze bestuurlijke vernieuwingsprocessen. Welke effecten hebben dergelijke vernieuwingen op de kwaliteit van het bestuur. Daarbij wordt uitgegaan van een breed kwaliteitsbegrip. Daarin is er zowel aandacht voor de doelmatigheid en effectiviteit van het bestuur, als voor de implicaties van bestuurlijke veranderingen voor het democratisch gehalte en de mate waarin recht wordt gedaan aan de beginselen van de rechtsstaat. Dit vak maakt deel uit van het kerngedeelte van de afstudeerrichting Inrichting van het Openbaar Bestuur, maar kan ook als keuzevak interessant zijn (bijvoorbeeld voor studenten Veiligheids- of Beleidsstudies). Vanaf 23 november is een uitgebreide cursusbeschrijving beschikbaar op het secretariaat van de secties politicologie en algemene beginselen van het recht (c-226). Inlichtingen bij: dr. S.A.H. Denters.

Roosterwijziging Reorganisatie binnenlands bestuur (178430)

Voor D2/D3 studenten BSK. In afwijking van het jaarrooster BSK ziet het collegerooster voor dit vak voor het cursusjaar 1999-2000 er als volgt uit: 7 december: Hervorming van het bestuur van stedelijke regio's in Nederland: visies op het succes en falen van beleid. Docent: S.A.H. Denters. 13 december: Verplicht introductiecollege BSCW. Docent: M.J. de Nobel. 14 december: De verhouding van centrum- en randgemeenten: de bestuurlijke schaalproblematiek. Docent: S.A.H. Denters. 21 december: De verhouding stadsbestuur en lokale samenleving: grotestedenbeleid en interactief bestuur. Docent: S.A.H. Denters. 23 december: Bespreking probleemstellingen werkstukken; Docent: S.A.H. Denters (aanwezigheid verplicht). 11 januari: Het grotestedenbeleid in perspectief: continuïteit en verandering in normatieve concepties van de plaats van gemeenten in de gedecentraliseerde eenheidsstaat. Docent: H.M. de Jong. 18 januari: Grotestedenbeleid en de verhoudingen tussen de bestuurslagen: rechtsbetrekkingen en invloedsverhoudingen. Docent: H.M. de Jong. 28 februari: Inleveren werkstukken. 7 maart: Bespreking werkstukken (Docenten: H.M. de Jong en R. Pierik) (aanwezigheid verplicht). De colleges, tenzij anders is aangegeven zijn op dinsdagen (7e en 8e uur) in TWRC D-103B. Het werkcollege van donderdag 23 december (7e en 8e uur) is in TWRC D-103B. Het verplichte BSCW-introductiecollege is verroosterd op maandag 13 december (van 10.30-12.30) en is in de cursuszaal van het CIV.

Economisch beleid en begrotingsbeleid (173020)

Voor D2/D3 studenten BSK. Wijziging tentamenrooster: Dit jaar zal dit vak niet worden opgenomen in het reguliere tentamenrooster. Reeds eerder verroosterde tentamens komen bij deze te vervallen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de docent.

Afstudeercolloquia

Marleen Sanderse over 'Samenwerking in het grotestedenbeleid, de rol van de provincie bij revitaliseringsprojecten in Noord-Brabant', 3 december 99, 16.00 uur, TWRC B-209.

Sandra Harleman over 'The Panchayati Raj Institutions: An instrument for democratisation?' An exploratory study on the functioning of the Panchayati Raj system in Orissa, India, 10 december 99, 16.00 uur, TWRC B-209.

Afstudeeropdracht bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Voor D3 studenten BSK. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat biedt een afstudeeropdracht. Onderwerp: onderzoeksmethoden belevingswaarden. Toelichting: bij de Bouwdienst Rijkswaterstaat, afdeling Milieubouw, is een methode voor belevingswaardenonderzoek ontwikkeld die specifiek geschikt is voor de milieu-effectrapportage-procedure. Met zo'n onderzoek worden de effecten van verschillende planalternatieven op de belevingswaarden in kaart gebracht. Het doel van de afstudeeropdracht is het leveren van een bijdrage aan het project Methode-ontwikkeling belevingsonderzoek. De centrale vraagstelling bestaat uit twee deelvragen: 1.Welke (andere) onderzoeksmethoden zijn er om de beleving van een omgeving te meten? 2.Welke methodische aanbevelingen kunnenhiervan worden afgeleid voor de RWS-methode van belevingswaardenonderzoek? De opdracht kan worden uitgebreid met vragen betreffende de maatschappelijke legitimatie (kwaliteitsborging) en de politiek/bestuurlijke acceptatie van de verschillende onderzoeksmethoden. Aanvang: op korte termijn. Inlichtingen: stagebureau BSK, TW/RC C 105a, tel. 4893240 (alleen 's ochtends).

CT

C.S. Math. Meth. voor Chemici (Optimalisatie, 156045)

In verband met vertrek van de docent (ir. E.A. van Marle) komt dit college te vervallen.

College Transm. El. Mikr. (133517)

Voor CT, EL en TN. Het college Transm. El. Mikr. in het tweede trimester gaat niet door wegens gebrek aan belangstelling. Info: Dr.ir. J. Beyer (toestel: 2484 of e-mail: [email protected]).

EL

Inschrijven Numerieke Wiskunde (154020/154023)

Zij die het practicum van dit vak willen volgen in de weken 6-11 dienen zich in week 49 in te schrijven bij G. Zwier, kamer TW-B311, of door een e-mail te sturen naar [email protected] met vermelding van naam, voorletters, studentnummer en opleiding EL. Geef tevens aan of u nog niet in het bezit bent van de practicumhandleiding januari 1999.

Zaalwijziging Inleiding Energietechniek (124177)

Ook het HC Inleiding Energietechniek dinsdag het 5e en 6e uur wordt verplaatst van WB H4 208 naar BB 1. Let op: beide colleges zijn verplaatst zie eerdere publikatie.

Student Assistenten gezocht !!

Voor het practicum 3.2 - Informatie overdracht zijn nog enkele Student Assistenten nodig. Het Assistenschap omvat 10 SA eenheden en vindt plaats in week 11 en 12. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier: http://www.el.utwente.nl/onderwijs/welp/formulieren/.

Colleges Dynamische Systemen (124165)

Studiemateriaal: deel 1, 2, 3 reeds via UTake verkrijgbaar. Deel 4 (computerinstructie, opgaven) vanaf 6-12 bij UTake. Tussentijdse toets op do 10-2-2000, 1+2 u in CC1. Beoordeling: Computer Instructie 10%, Toets 30%, Tentamen (15-3-2000) 60%. Zie ook www.rt.el.utwente.nl/dynsys.

College Transm. El. Mikr. (133517)

Voor CT, EL en TN. Zie mededeling CT.

Verplicht boek voor Systeemprogrammering (211004)

Voor INF D1-studenten en EL/WB D2-studenten. Zie mededeling INF/BIT.

Inleiding Hoogfrequent- en microgolftechnieken (1217083)

Voor alle D2 studenten. Van week 49 t/m week 9 wordt bovenstaand keuzevak gegeven door Dr. J.L. Tauritz. Nadere informatie is te vinden op: http://www.el.utwente.nl/onderwijs/vakken/1217083/. Studenten kunnen zich inschrijven via het secretariaat van de Leerstoel IC-O: tel. 053-4892644 of per e-mail: [email protected]

INF/BIT

Roosterwijziging Taaltechnologie (211129)

Voor INF D3-studenten. Dit vak is verplaatst naar maandag het 3e en 4e uur (was 5e en 6e uur). In week 49-51 vindt het vak plaats in lokaal CT-1349, in week 3,4 en 6-9 in lokaal TO-L105.

Extra college Productie automatisering (237300)

Voor BIT D1 studenten. In week 49 wordt er op woensdag 8 december les 3 en 4 een extra college Productie Automatisering gegeven in BB-6.

Roosterwijziging Practicum Gegevensbanken BIT (211076)

Voor BIT D1 studenten. Het practicum is verplaatst van de weken 6 t/m 9 naar de weken 51/2/3/4. Het practicum wordt gegeven op vrijdagmorgen uur 1 t/m 4. Groep 1: C5. Groep 2: O9. Groep 3: O10. Door deze roosterwijziging wordt de afstemming tussen het hoorcollege en practicum verbeterd. Ook is hierdoor de afstemming met BISO verbeterd.

Roosterwijziging Software Engineering (211210) werkcollege groep 3

Voor INF D1 studenten. Het werkcollege op donderdag 3/4 uur wordt verplaatst naar vrijdag 3/4 uur. Week 49-51 in zaal WB hal V 212; Week 3 en 4 in zaal INF U 1; Week 6 en 7 in zaal CT 1349; Week 10 wordt het werkcollege verplaatst van donderdag 3/4 uur naar woensdag 5/6 uur in zaal in CT 1407. De eerder gepubliceerde wijziging voor week 7 en 8 op maandag 3/4 uur naar maandag 7/8 uur blijft in INF L 220.

Roosterwijziging Software Engineering (211210) werkcollege groep 4

Voor INF D1 studenten. Het werkcollege op donderdag 3/4 uur wordt verplaatst naar vrijdag 3/4 uur. Week 49-51 in zaal WB halIV 208; Week 3 en 4 in zaal WB Zuid 124; Week 6 en 7 in zaal WB hal V 112. Week 10 blijft volgens rooster donderdag 3/4 uur in INF U 1.

D-voordrachten INF

J.C. Wichman over 'ComposeJ -The development of a preprocessor to facilitate Composition Filters in the Java Language', 3 december 99, 15.00 uur, INF-L204 (demozaal).

Hendrik van der Linde over 'Implementing a TINA service using CORBA as a DPE', 9 december 99, 15.30 uur, TW C238.

Verplicht boek voor Systeemprogrammering (211004)

Voor INF D1-studenten en EL/WB D2-studenten. Voor dit vak staat in de studiegids als verplicht studiemateriaal slechts een dictaat en een practicumhandleiding vermeld. Er wordt echter door de docent ook een boek verplicht gesteld. In verband met een grondige herziening is voor dit vak het volgende boek nodig: Kernighan and Ritchie, The C Programming Language, 2nd edition.

Zaalwijziging Ontwerpen van mens-machine-interactie (234020)

Voor BIT D3-studenten en TBK-studenten. Het hoorcollege op donderdag 9 december a.s. het 5e en 6e uur is in zaal CC-2, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving.

Boekenverkoop IAPC voor 2e trimester

De boekenverkoop voor het 2e trimester is op maandag 6 december t/m vrijdag 10 december. IAPC is op die dagen van 12:30 tot 15:00 uur geopend ALLEEN voor boekenverkoop. Op deze dagen kunnen de leden van Inter-Actief die boeken hebben besteld deze komen afhalen. Vanaf maandag 13 december tot en met woensdag 15 december wordt tussen 12:30 en 13:30 de vrije verkoop van de niet afgehaalde boeken gehouden.

Integrand Twente

Integrand is op zoek naar een student die als systeemontwikkelaar voor een bedrijf in Enschede aan de slag wil. Lijkt het jou wat om 2 dagen in de week en voor een duur van 2 maanden ervaring op te doen en meteen een zakcentje te verdienen? Kom dan even bij ons langs. Ref.G737.

Inschrijving VBBE

Voor TBK, CT&M en INF/BIT. Zie mededeling TBK/CT&M.

TBK/CT&M

Colloquia

Astrid Madsen over 'De ontwikkeling van een wiskundig model, dat de verandering van de helling van het strand kan voorspellen', 9december 99, 15.45 uur, CT 1812.

T.J. Kruitbosch over 'Improving the utilizastion of the Business Planning System at GE Plastics Europe (automotive marketing)', 17 december 99, 15.45 uur, BB4.

Mark Dorrestein over 'Het selectie- en beoordelingsproces van leveranciers en onderaannemers bij Ballast Nedam Beton en Waterbouw', 20 december 99, 16.00 uur, WB HIV 206.

Henri J. van Dam over 'De veranderde relatie van de onafhankelijke projectontwikkelaar met de belegger in vastgoed',

23 december 99, 10.40 uur, TW B 209.

Frans van Beurden over 'Ontwikkeling van de administratieve organisatie bij Veen Magazines en de begeleiding van het veranderingsproces bij outsourcing', 7 januari 2000, 15.45 uur, BB6.

Kennistechnologie voor bestuurlijk juridische toepassingen binnen CT&M (175910)

Voor CT&M. Op het mededelingenbord in de hal bij BOZ CT&M hangt een intekenlijst voor bovenstaand keuzevak. Het vak gaat alleen door wanneer er minimaal 6 deelnemers zijn. De eerste bijeenkomst is op maandag 6 december a.s., 12.30 uur in TW/RC C-114. De docent van het vak is dhr. Leenes (BSK).

Logistiek en ketenbeheer (182075)

Voor TBK D1. De aanvullingen voor de practicumopgaven dienen uiterlijk 10 december 1999 ingeleverd te worden. Ter herinnering: een voldoende voor het practicum is voorwaarde voor het verkrijgen van een tentamencijfer.

Fysieke Distributie (182067)

Voor TBK D2. De aanvullingen voor de practicumopgaven dienen uiterlijk 10 december 1999 ingeleverd te worden. Ter herinnering: een voldoende voor het practicum is voorwaarde voor het verkrijgen van een tentamencijfer.

Ondernemer worden (181011)

Voor alle faculteiten D3. Voorlichtingsbijeenkomst 15 december 15.45 uur in BB 5. Bovenstaand vak (2,5-4 SP en kernonderdeel van de minor Ondernemerschap) is bestemd voor studenten van alle faculteiten (en ondernemers), die: -Overwegen een eigen bedrijf te beginnen en hiervoor zelf misschien al een ondernemingsidee hebben. -Zich willen oriënteren op de problematiek van ondernemerschap. -(Student) ondernemers in de startfase. Binnen het vak zijn verschillende mogelijkheden: -Voor je eigen onderneming het vak doorlopen. -Met een virtuele onderneming het vak doorlopen. -Als student een ondernemer ondersteunen. Het vak is er op gericht de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden aan te bieden die hen in staat stelt om een (eigen) ondernemingsplan te maken. Gedurende de collegecyclus moet worden gewerkt aan dit ondernemingsplan, welke in de laatste colleges voor een forum van deskundigen moet worden verdedigd. Verder worden de deelnemers in de collegecyclus vertrouwd gemaakt met verschillende aspecten van ondernemerschap. Een belangrijk aspect van het college is dat het voor de deelnemers duidelijk wordt of zij wel/geen ondernemerscapaciteiten hebben. Inschrijven: mail naam, adres, studentnummer, telefoon en e-mail naar: [email protected]

Prognosetechnieken (182076)

Voor TBK D2. Bij dit vak in het derde trimester hoort een computerpracticum dat verroosterd is op dinsdag 15.45-17.30 uur (direct volgend op het hoorcollege) in BB205. Het hoorcollege begint in week 13, het practicum start in week 14. Aanwezigheid bij het practicum is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden.

Inschrijven Numerieke Wiskunde (154024)

Voor TBK en CT&M. Zij die dit nieuwe (keuze-)vak willen volgen in de weken 6-11 worden verzocht zich in week 49 in te schrijven bij G. Zwier, kamer TW-B311, of door een e-mail te sturen naar [email protected] met vermelding van naam, voorletters, studentnummer en opleiding CT&M.

Bedrijfskundig Onderzoeken en Ontwerpen (BOON, 185259)

Voor TBK D2. Case BOON, 6-8 december a.s. Studenten die zich hebben ingeschreven voor de case van Bedrijfskundig Onderzoeken en Ontwerpen (BOON) en die de instaptoets hebben afgerond dienen zich op maandag 6 december a.s. om 9.00 te melden in WB hal 4, zaal 201.

Zalenwijziging Project MTenO Interviewtechniek (184169)

Voor TBK-P. Het projectwerk Interviewtechniek voor Mens, Technologie en Organisatie in week 51 vervalt voor alle groepen op de vrijdagmiddag. Hiervoor komen in de plaats: Vrijdagmiddag 17 december a.s. (week 50): groep 1a, 2a, 1b, 2b 5e uur in BB5; groep 1a, 6-8 uur in CT 3520; groep 1b, 6-8 uur in CT 3522; groep 2a, 6-8 uur in TW D 103b; groep 2b, 6-8 uur in TW D 105b.

College Stroming (224021) op donderdag week 51 verplaatst

Voor CT&M D1. Het college voor het vak Stroming op donderdag 23-12-99 het 3e en 4e uur is verplaatst naar het 1e en 2e uur. De zaal blijft ongewijzigd (BB5).

Zaalwijziging Mechanica van Constructies (226566)

Voor CT&M D1, TBK-B D2. Voor dit vak geldt in week 49 en 50 de volgende zaalwijziging: -groep 1 en 2: dinsdag 3e + 4e uur in computerzaal CT&M (naast kantine WB) i.p.v. in WB HV-112 en WB HIV-204; -groep 3 en 4: vrijdag 3e + 4e uur in computerzaal CT&M (naast kantine WB) i.p.v. in WB HV-112 en WB HIV-201.Bovenstaande zaalwijziging geldt niet voor de herhalersgroep. Zij hebben op donderdag het 1e + 2e uur in week 49 en 50 gewoon college in WB Z-122.

CT&M-research colloquium

Ir. Govert D. Geldof, werkzaam bij de afdeling Waterhuishouding & Millieu van CT&M, geeft op donderdag 9 december (12.30-13.30 uur in WB-gebouw, Hal V, 112) een lezing over 'Omgaan met complexiteit bij integrale omgevingsvraagstukken'. Zie mededeling algemeen.

Integrand Twente

Wij zoeken een student die voor een bedrijf in Bunschoten een strategisch inkoopbeleidsplan voor de jaren 2000-2001 wil ontwikkelen. Deze opdracht zal 3 tot 6 maanden in beslag nemen. Geïnteresseerd? Kom dan even bij ons langs. Ref.G745.

Inschrijving VBBE

Voor TBK, CT&M en INF/BIT. In het tweede trimester gaat het vak Voortgezette Bestuurlijke BedrijfsEconomie weer van start; een discussiecollege waarbij in elke zitting een (door de deelnemers zelf geschreven) nota centraal staat. De inschrijving voor het vak (bij de secretaresse van FMBE op kamer BB320) sluit op woensdag 8 december. Vragen? bel Aswin Bartels, tel 3548.

AIESEC

Voor TBK/CT&M en TCW. Vacature open voor de functie Marketing Manager. Wil jij iets doen naast je studie en wil jij studie een meerwaarde geven, kom dan langs voor een gesprek! Wij zitten in CC101 (vanaf maadag 6 dec. in BB C117) of bel 4893959.

Hoorcollege Produktiebesturing en voorraadbeheer 2 (112748)

Voor WB/TBK/TW D3-studenten. Zie mededeling WB.

TCW

Studeren in het buitenland

Willen alle TCW studenten die in dit collegejaar (1999/2000) naar het buitenland willen voor hun studie (vakken volgen cq. stage) dit uiterlijk 8 december 1999 doorgeven aan de studieadviseur van TCW, Jeanet Luyerink, TW/RC, kamer A236, tel 2091. Dit is van belang voor de aanvraag van de beurs!!

Mediakunde 3 (243103)

Voor D1 studenten TCW. In tegenstelling tot wat op het D1-rooster staat vermeld vindt het practicum van donderdag 9 december niet plaats in de TO studio, maar in zaal TO L102. Dit geldt voor degroepen 1 t/m 5 en 6 t/m 10.

Inleiding Methoden en Technieken (243200)

Voor P-studenten TCW. De werkcolleges voor groep 3 en 4 van woensdag 8 december zullen plaatsvinden in een andere zaal dan op het rooster staat vermeld. Groep 3: 5e/6e uur CC2. Groep 4: 7e/8e uur CC2.

AIESEC

Voor TBK/CT&M en TCW. Vacature open voor de functie Marketing Manager. Wil jij iets doen naast je studie en wil jij studie een meerwaarde geven, kom dan langs voor een gesprek! Wij zitten in CC101 (vanaf maadag 6 dec. in BB C117) of bel 4893959.

TN

Multidisciplinaire ontwerpopdracht

De MDOO maakt geen onderdeel meer uit van het verplichte deel van de doctorale fase van het vijfjarige curriculum. De MDOO is nog wel als (sterk aanbevolen) keuze optie beschikbaar. De vrijgekomen studiepunten kunnen ook door andere keuzeonderdelen worden ingevuld.

Roosterwijziging supergeleidende elektronica: Sensoren (145015)

Bovengenoemd college zal gegeven worden op de maandag EN woensdag het 3e+4e uur (wk 49 t/m 51) in EL/TN 4110.

Electromagnetisme, velden en golven (144006)

De 'nieuwe' docent (Driessen) heeft voor een iets andere opzet gekozen dan zijn voorganger. -het boek is nu D.J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, 3e editie (of 2e editie); dit boek werd in de laatste jaren ook voor het 1e-jaarsvak æElectriciteit en MagnetismeÆ gebruikt; -het vak bestaat uit hoorcolleges (dinsdag) en oefensessies (vrijdag); -er is een bonusregeling gekoppeld aan het inleveren van opgaven en deelname aan tussentoetsen op 14-1-00 en 18-2-00; -de tentamenopgaven zullen gedeeltelijk afwijken van de tot nu toe gebruikte vorm; -er zal een studiewijzer en aanvullende informatie op het WEB worden gezet.

Inleiding Hoge Energie Fysica (141125)

College 'Inleiding Hoge Energie Fysica': Elementaire deeltjes, hun wisselwerking en het ontstaan van het heelal. Alle belangstellenden welkom ! Aanvang donderdag 2 december a.s. Iedere donderdag (7/8e uur in EL/TN B1228) en vrijdag (3/4e uur in EL/TN B1228).

Numerieke wiskunde en progr.meth. (154021)

Zij die dit vak willen volgen moeten zich inschrijven voor het bijbehorende practicum tijdens het eerste hoorcollege op maandag 6december, 8.30 uur, in TW-A101.

D-voordrachten

Dirk Faber over 'Optical Properties of Flowing Blood', dinsdag 7 december 99, 15.30 uur, EL/TN T4.

Michiel Heijnen over 'Suppression of environmental disturbances for foetal magnetocardiography', woensdag 8 december 99, 13.30 uur, EL/TN T4.

Continuummechanica (149012)

Voor TN en WB. Belangstellenden voor bovengenoemd vak worden verzocht aanwezig te zijn bij het eerste college op vrijdag 10 december a.s. om 13.45 uur in INF L212 of, indien men op dat tijdstip verhinderd is, zich op te geven bij de docent R. Jongschaap tel. 4893134 ([email protected]).

Roosterwijziging leerstoelvak Materiaalkunde

Deze wijziging geldt voor alle weken (49 t/m 10). Het vak Geïntegreerde optica (143006) zal gegeven worden op woensdag 1e+2e uur in EL/TN 8128. Het vak Systemen en technieken voor informatieopslag (143007) zal gegeven worden op maandag 3e+4e uur in EL/TN 8128.

C.S. Computational Fluid Dynamics (156032)

Voor TW, TN en WB. Zie mededeling TW.

8SP vak Optische Technieken en BioFysische Techniek

Het bovengenoemde 8SP vak zal in het 2e trimester vervolgd worden vanaf maandag 6 december 1999. Onderwerpen: STM, AFM, NSOM, Optical tweezers + practische werk. Eerste college 6 dec 1999 3&4e uur EL/TN-T9 over STM. Practisch werk zal dan worden ingeroosterd. Voor vragen contact opnemen met Niek van Hulst ([email protected]) of Cees Otto ([email protected]).

College Transm. El. Mikr. (133517)

Voor CT, EL en TN. Zie mededeling CT.

TO

Openingstijden BOZ

Vanaf 29 november 1999 veranderen de openingstijden van BOZ. De nieuwe openingstijden zijn: van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 14.00 uur.

Afstudeervoorlichting

Voor TO-D1 en TO-D2. De afstudeervoorlichting van OMD is verschoven van woensdag 8 december naar woensdag 15 december.De voorlichting vindt het 3e en 4e uur plaats in L213. De afstudeervoorlichting van CRC is verschoven van woensdag 22 december naar 25 november.

Onderwijssociologie (192004)

Voor TO-D1. Het college van vrijdag 17 maart 2000 wordt verschoven van het 3e uur naar het 2e uur in L216. Het college van vrijdag 31 maart 2000 wordt verschoven van het 2e uur naar het 3e uur in L216.

Lineaire en hypermedia (193525)

Voor TO-D2. Bovenstaand vak zal niet worden afgesloten met een toets. De toets (8 december 1999), remediatie (31 januari 2000) en herkansing (3 februari 2000) komen te vervallen. Studenten die hierdoor problemen krijgen met hun planning kunnen contact opnemen met de docent, drs. R. Verleur.

Cognitiewetenschap (194523)

Voor TO-D1. Het eerste college van dit vak is verschoven naar 17 maart 2000, het 4e uur in L216. Het college van 31 maart vervalt.

HRD Consultancy (195021)

Voor TO-D3. Het werkcollege van dinsdag 8 februari wordt verschoven naar vrijdag 11 februari, het 5e tot en met het 8e uur, in L105.

Ontwikkeling van volwassenen (194513)

Voor TO-D1. Het college van vrijdag 17 maart 2000 wordt verschoven van het 4e uur naar het 3e uur in L216. Het college van vrijdag 31 maart 2000 wordt verschoven van het 3e uur naar het 4e uur in L216.

Herkansing onderwijsorganisatieleer (192006)

De herkansing onderwijsorganisatieleer op 3 december 1999, van 13.45 tot 15.30 uur, wordt gehouden in de sporthal UT (en dus niet in TO L216).

TW

Aanmelding voor het vak Toepassingen Speltheorie (152054)

Voor TW- en INF D2/D3-studenten. In het tweede trimester a.s. zal bovenstaand hoorcollege worden verzorgd (in principe 2 uur per week). Studenten die serieuze belangstelling hebben om dit vak te volgen, worden verzocht zich zo spoedig mogelijk aan te melden, telefonisch of per e-mail, bij de docent Dr. Theo Driessen: kamer TW-B 127; tel. 4893938 bgg 4893402 (secretaresse); of per e-mail: [email protected] Vereiste voorkennis is het vak Inleiding Speltheorie (152057). Opgave van deelname (met vermelding van naam, adres, telefoon en/of e-mail) is uiterst wenselijk vanwege het uitdelen van de stof per bijeenkomst. In principe is de eerste bijeenkomst verroosterd op donderdag 9 december a.s. 5+6 in zaal TW-A 112.

Interne Voorlichting

Op maandag 13 december zal er, zoals vermeld op het D1-rooster, interne-voorlichting worden gegeven. Deze voorlichting begint om 15.45 uur en is in zaal TW-C238. De volgende stromen zullen besproken worden: *Economische Besliskundige Stroom (EBS); *Fysisch Technische Stroom (FTS); *Financieel Wiskundige Stroom (FWS).

C.S. Computational Fluid Dynamics (156032)

Voor TW, TN en WB. Studenten met belangstelling voor dit vak worden verzocht vóór 9 december a.s. contact op te nemen met de docent, D. Dijkstra, TW-B 306, tel. 3395.

Hoorcollege Produktiebesturing en voorraadbeheer 2 (112748)

Voor WB/TBK/TW D3-studenten. Zie mededeling WB.

WB

Inschrijven Numerieke Wiskunde HBO-ers (154020)

Studenten met een HBO-opleiding die dit vak willen volgen in de weken 6-11 worden verzocht zich in week 49 in te schrijven bij G. Zwier, kamer TW-B311, of door een e-mail te sturen naar [email protected] met vermelding van naam, voorletters, studentnummer en opleiding WB-HBO.

Tentoonstelling en demo resultaten 1e jaar WB (project A)

Het eerste project van het eerstejaars projectonderwijs Werktuigbouwkunde is weer ten einde. Op vrijdag 3 december 1999 worden de resultaten hiervan, in de vorm van de prototypen van een instelbare tafel voor een schuurmachine, welke door de 16 projectgroepen zijn ontwikkeld en gebouwd, tentoongesteld en door de studenten gedemonstreerd. Belangstellenden zijn van harte welkom. Plaats: Centrale ruimte bij de ingang (receptie) van het WB-gebouw. Tijd: 12.15 uur t/m 13.30 uur.

Afstudeercolloquia

M. Wolf (TMK) over 'Finite element and experimental analysis of the dynamics of an impeller', 8 december 99, 15.00 uur, WB N.105

H. Schamhardt (OPM) over 'The Simulation Study of a High Density, Dynamic Thru-put System', 17 december 99, 15.00 uur, Zaal WB Hal IV.206.

Dictaat college-aantekeningen Elasticiteitstheorie (115738)

Voor WB D3-studenten. De college-aantekeningen behorende bij dit vak worden geheel herschreven. Enkele dagen voor ieder college zullen de aantekeningen die tijdens datzelfde college besproken zullen worden, tegen kostprijs te verkrijgen zijn op het secretariaat van TMK, kamer N-136, WB-gebouw.

Continuummechanica (149012)

Voor TN en WB. Zie mededeling TN.

C.S. Computational Fluid Dynamics (156032)

Voor TW, TN en WB. Zie mededeling TW.

Roosterwijziging Meetmethoden in de Wtb. (113711)

De colleges van dit vak van 6, 8 en 15 december gaan niet door en worden gegeven op 22 en 29 februari en 7 maart, 1e en 2e uur in zaal BB-5. Nadere mededelingen volgen tijdens de colleges op 13 en 20 december, 5e en 6e uur in zaal WB Hal IV.206 en zijn te vinden op http://www.wa.wb.utwente.nl/Lectures/113712/.

Hoorcollege Produktiebesturing en voorraadbeheer 2 (112748)

Voor WB/TBK/TW D3-studenten. Deelname aan bovengenoemd hoorcollege is alleen mogelijk als het hoorcollege Produktiebesturing en voorraadbeheer 1 (112747) reeds is gevolgd.

Verplicht boek voor Systeemprogrammering (211004)

Voor INF D1-studenten en EL/WB D2-studenten. Zie mededeling INF/BIT.

Cultuur

Musilon

Op donderdag 2 december om 19.30 uur hebben we een extra zangrepetitie en daarna vieren we het Sinterklaasfeest in de Kleine Zaal. De dinsdag hierna, op 7 december oefenen we nogeens extra op de choreo voor het concert. Dit is in de Kleine Zaal om 19.30 uur. Op woensdag 8 december is het dan zover: Ons close harmony koor geeft een concert in de Audiozaal van de Vrijhof. Aanvang om 20:00 uur, kosten f6/f4. Er zullen nummers gezongen worden van o.a. Annie M.G. Schmidt, George Harrison en de Beatles. Als ondersteunende act treedt het Drienerloos Vocaal Ensemble (DVE) op.

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1.Beck-Midnight Vultures [Beck goes folk] 2.Trijntje Oosterhuis-For Once In My Life [Stevie Wonder-covers] 3.Marylin Manson-Last Show On Earth [explosieve shockrock, live] 4.EC Groove Society-Adrenaline Shots [heftige, denderende dance] 5.Dave Matthews Band-Listener Supported [live,hoogstaande rock] 6.Dolly Parton-The Grass Is Blue [geslaagde bluegrass] 7.Soundtrack-The Insider [door Lisa Gerrard in Dead Can Dance-stijl] 8.Callenish Circle-Grateful Yet Forbidding [black en death metal] 9.Nas-Nastradamus [absolute hiphoptopper] 10.Henk Westbroek-De hemel [gevarieerde nederpop] Wereldmuziek: Mostar Sevdah Reunion [aangrijpende Bosnische postoorlogmuziek] Klassiek: Rautavaara-Anadyomene [hedendaagse Finse componist] Meer info: 053-436 11 30 of come.to/cd-uitleen.

Jazzpodium Drienerlo presenteert: Contraband

Contraband (moderne jazz): maandag 13 december, 20.15 uur, Amphitheater (Vrijhof), f7,50/f4. Zie cultuuragenda.

Slagwerkgroep Den Haag, solo

Fedor Teunisse is kernlid van Slagwerkgroep den Haag. Speciaal voor Broodje Cultuur stelde hij een zeer afwisselend programma samen. Van marimba met veel melodie tot Corporell voor op het lijf. Het programma ziet er als volgt uit: Time for Marimba-Minoru Miki; Rhythm Song-Paul Smadbeck; Six Elegies Dancing; Jennifer-Stasack; For Marimba I-Tokuhide Niimi. Maandag 13 december 1999, 12.35 uur, Audiozaal (Vrijhof), f5/f2. Voor informatie & reserveringen: 053-4898002.

Diversen

KIvI

De afdeling Jonge Leden Midden van het KIvI organiseert op dinsdag 14 december a.s. om 20.00 uur een bijeenkomst "De beurs in al zijn facetten" bij de RABO-bank, Croeselaan 18 in Utrecht. Beursintroductie, AEX, opties, aandelen en obligaties: voor iedereen die een graantje wil meepikken is deze avond georganiseerd i.s.m. de RABO-bank Utrecht. Onderwerpen zijn: Wat zijn de principes achter het beleggen in aandelen en opties, hoe komen beurskoersen tot stand en wat komt er zoal kijken bij een beursintroductie. Kosten: f5 (KIvI-leden) en f7,50 (niet-leden). Voor meer informatie en aanmelding: Elfride Dijkstra-ten Dam, [email protected], tel. 4097 of ir. Hugo Gelevert, [email protected], tel. 030-2937290. Het KIvI buigt zich op dit moment over activiteiten die volgend jaar georganiseerd kunnen worden. Heb je ideeën voor een bepaald onderwerp of wil je een bepaald bedrijf bezoeken, laat het ons weten!

Amnesty International

Maandag 6 december is er alweer het laatste groepenoverleg van het jaar. Het begint om 20:00 uur in zaal 2 van de Vrijhof.# Vrijdag 10 december is de dag van de rechten van de mens. Om daar de aandacht op te vestigen is er die dag een fakkeloptocht door het centrum van Enschede. Deze begint om 19:15 bij het station inEnschede.# Wil je meer weten over dit of andere Amnesty dingen kan je altijd bellen met Eddy 4895025.

B.S.C. Duitenberg

B.S.C. Duitenberg is DE beleggingsvereniging aan de Universiteit Twente. Vanaf 1986 zijn wij al actief bezig met beleggings- en financiële zaken. Wij proberen door verschillende activiteiten het kennisniveau van onze leden hoog te houden. Na een succesvolle beginnerscursus beleggen is sinds kort onze Options Experience, waarin onder begeleiding groepsgewijs fictief wordt belegd, weer van start gegaan. Graag willen wij iedereen uitnodigen eens op de Duitenbergkamer (WB hal 5-127B) langs te komen om kennis te maken met onze vereniging. Bezoek ook onze homepage eens! (http://get.to/duitenberg). Op donderdag 9 december staat vanaf 20.00uur een borrel gepland in de kegelbar in de Bastille. Rest ons nog iedereen veel succes te wensen met de tentamens.

Internationaal

AEGEE

Het is al weer december, de laatste maand van het jaar is begonnen! Nu Sinterklaas weer bijna weg is en ook de kerstman al weer voor de deur staat, zou je onder het genot van een wijntje eens moeten nadenken over de jaar- en eeuwwisseling. Je kunt een feestje bouwen hier in Enschede, maar ook in het buitenland; wat dacht je van Rome? Ook later nog kan je het millennium inwijden in Heidelberg op het gemaskerde bal. Kortom er staat weer een geweldige tijd vol leuke AEGEE dingen aan te komen. Ook op lokaal niveau! Wil je hier meer over weten, kijk dan eens in de reismap en geef je op voor een onvergetelijke ervaring!

AIESEC

Internationale stages bij AIESEC; de mogelijkheid op een unieke ervaring in het buitenland. Vacature open voor de functie Marketing Manager. Wil jij iets doen naast je studie en wil jij studie een meerwaarde geven, kom dan langs voor een gesprek! Van 13 t/m 17 december organiseert AIESEC-Twente de Trainingsweek. Deze week omvat het OriëntatieTraject, de Persoonlijke Vaardigheden en het Outgoing Preparation Seminar. Je kunt je nog inschrijven op het kantoor. Wij zitten in CC101 (vanaf maadag 6 dec. in BB C117) of bel 4893959.

Pakkerij

C.S.V. Alpha

De Happietaria is geopend, tijd om er eens te gaan eten. Allen die zich hebben opgegeven worden vanavond om 18.00 verwacht in de Happietaria, of om 17:45 voor de Pakkerij # Daarna gaan we naarde sociëteit. Ook is het mogelijk mee te gaan naar Utrecht om onze zusjes eens te overvallen # De thema-avond op 9 december gaat helaas niet door # Wel is er een 'thuisweekend' gepland met op 11 december het Bizarkas-huisfeest en 12 december een IKV rond de MIDDAGdienst. Komt allen! # 16 dec. is er weer een Sing-inn # Ook belangstelling voor Alpha? Ga mee met het januariweekend op 14-16 januari! Bel voor meer informatie Rudi (053-4762862) of Martin (053-4317152). Alpha op internet: http://alpha.student.utwente.nl.

Audentis

Hopelijk heeft een ieder de afgelopen weken met succes zijn tentamens af kunnen ronden. Voor de echte die-hards veel succes vandaag en morgen! Ook in het tweede trimester heeft Audentis weer veel te bieden. Allereerst kan je je opgeven voor de skireis vanaf 4 tot 13 februari. Meer informatie en opgeven kan bij Eppo Edzes en Kim Brons. Daarnaast is er op 16 december het kerstdiner. Hopelijk kan daar op stijlvolle wijze het laatste kerstmis van dit jaar gevierd worden. Tot slot wil ik iedereen attenderen op de sluitingsdatum voor stukjes van de almanak. Deze is 9 december dus tot die tijd kan je je inspiratie kwijt in stukjes en varia. Vergeet vanavond en vrijdag niet een kleine bijdrage te leveren aan de jaarlijkse Aidscollecte in het centrum! Laat de leden niet voor niks de koude trotseren en help mee aan een nieuwe recordopbrengst. Voor meer informatie: www.audentis.nl, tel. 4328384 of [email protected]

AEGEE

AEGEE-7 december commissiedag voor alle commissieleden van AEGEE. 's Avonds feest in onze sociëteit Asterion: erg gezellig dus. 10 december: wijnborrel van damesdispuut Mondudamo, dus als je zin hebt in een paar lekkere, buitenlandse wijnen? Natuurlijk is onze sociëteit Asterion iedere dinsdag- en donderdagavond geopend met van 21:30 tot 22:30 piekenuur! Voor info over activiteiten buiten Enschede -> zie kopje Internationaal. AEGEE Enschede, tel. 4321040, [email protected], http://www.student.utwente.nl/-aegee.

A.S.V. Taste

De tentamens zitten er voor iedereen zo goed als op. Vanavond is dan ook de opening van de Diesweek. Maandag 6 dec. is de Almanakuitreiking. Dinsdag wordt er geschaatst en op de sociëteit gegeten (inschrijven!) gevolgt door een waar Duits Bierfeest. Donderdag 9 dec. is er een Open Feest, dus neem vrienden en bekenden mee. Na een Bakje Brak op vrijdag, barst op zaterdag 11 dec. het feest los op het gala. Kaarten zijn te koop bij de Dies/Galacie. * De skiecommissie is weer opgestart; 9 dagen skien van 4 feb t/m 13 feb. Scrijf je in. * "Kan jij het vier dagen per week, met z'n zessen?" Ja? Meld je dan aan bij het SB voor het besturen vanAntigoon.* Voor vragen kan je terecht bij het bestuur (tel. 053-4326238) of kom langs op een van onze sociëteitsavonden. De sociëteit opent op donderdag en dinsdag om 21.00u en op vrijdag en zondag om 22:00u.

SPE

Voor discussies over kennis en ETHIEK - moderne FILOSOFIE - kritische ECONOMIE - allerlei RELIGIES - je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten

Vieringen - Adventscyclus Thema %Het hart laten raken" zo 5-12 Morgengebed Thema Hoop,10.30 uur Vrijhof - Audiozaal

Zen-meditatie. iedere donderdag om 20.00 uur, plaats: SPE-HE Kortenaerstraat 59, 1 hoog (ingang praktijk dokter Haijkens)

Informatie SPE-UT: [email protected], 053 4892369 - Vrijhof 203 SPE-HE: 053 4871927 - Kortenaerstraat 59. Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

Sport

Piranha

Beste Piranha-visjes, Het is weer bijna tijd. Sinterklaas is weer in zijn bootje onderweg naar ons koude kikkerlandje. Nou hebben wij net een mailtje ontvangen van de Internet Piet dat hij 8 december nog even met zijn bierpieten langskomt bij Piranha om de leden eens flink van bitterballen te voorzien en zelf eens rustig na te borrelen. Het is in de Soos (Bastille) vanaf 21.30 uur. BE THERE! By the way, het nieuwe Slipje is uit!! Zo zie je maar weer, ook voor borrelplezier moet je bij ZPV Piranha zijn. Ook eens mee trainen? Voor meer informatie: Dennis Vis (Interne commissaris): 053-4895161 (of 06-22544516), [email protected] of http://www.student.utwente.nl/~piranha/.

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (ongeveer 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveau's: van tweede divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Er kan zowel op beginners- als competitieniveau getraind worden. Elke donderdagavond is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2, waar ook niet-leden van harte welkom zijn om een wedstrijdje te spelen. Voor vragen kan je bellen met Alex (053-4304753) of Arno (053-4895092), of kijk op onze nieuwe internetadres:www.diok.nl.

SV Lichtgeraakt

Wil jij tijdens een wedstrijd 600maal scoren? Kom dan eens langs bij schietvereniging Lichtgeraakt, de kleinste en gezelligste vereniging op de campus. In de kelder van het CT-gebouw hebben wij onze eigen accomodatie. Er zijn 12 banen en elk lid heeft toegang tot de beste wapens die er op dit moment te krijgen zijn. Na een korte instructie is iedereen in staat de wapens te hanteren en kan de confrontatie met jezelf beginnen. Naast de schietbanen is er een biljart en een eigen bar aanwezig. # Overigens Lichtgeraakt verzorgt, tegen een geringe vergoeding, ook instructies voor disputen, jaarclubs e.d. Succes verzekerd! # Voor meer informatie 0575-513823 (Sytse Ozinga) of [email protected]

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Moet de agressie van de tentamens eruit? Heb je nu echt geen zin meer om te leren voor je tentamens? Kom dan eens vrijblijvend langs op één van onze trainingen! Iedereen kan meedoen op zijn eigen niveau! # De trainingstijden: maandag 16:30-18:00 krachttraining, krachthonk, sportcentrum; maandag 19:30-21:00 Looptraining, sintelbaan; dinsdag 21:30-22:30 conditietraining, sporthal II, sportcentrum; woensdag 20:30-21:45 zwemmen, binnenbad, sportcentrum; vrijdag 21:00-22:00 zwemmen, binnenbad, sportcentrum # Voor meer informatie bel Marco (4315537) of Jetse (4337422).

TC Ludica

Aankomende dinsdag (7 december) wordt het allereerste evenement van de eerstejaarscommissie georganiseerd. Komt dus allen, de inhoud is nog geheim. Alle Ludicanen die nog geen Union+kaart hebben dienen deze op te halen of aan te schaffen, anders loop je de kans een boete te krijgen. De inschrijving voor het Nieuwmilleniumgala op dinsdag 18 januari is geopend! Wees er snel bij want vol = vol ! Sluiting 24 december. Voor meer info lees je het Snaartje of bezoek je onze website. Heb je vragen, mail naar [email protected] of bel naar het Paviljoen 053-4892347 of bel de Ludica-lijn: 053-4318715.

Roeien doe je bij D.R.V. Euros!

De decembermaand zit propvol met festiviteiten en activiteiten: Aanstaande is het dan eindelijk zover: het Euros Lustrumgala 'Goldeneye' zal in de 'Rustende Jager' in Bentelo plaatsvinden. Dinsdag 7 december komt sinterklaas naar Euros, het moment om je coach in de bloemen te zetten. Dinsdag 14 december is er eten bij Crash om 18:00, waarna de nieuwe Bondfilm zal worden gekeken. Na de film zal bij Crash 'het grote ophangen van de oefening 2'-feest plaatsvinden. Vanaf dan bierkorting bij Crash voor alleEuroiden! Donderdag 16 december zal het Eerste Euros Ergometer Kampioenschap plaatsvinden in de Sevende Camer. Dit is het ijkpunt voor alle eerste- en tweedejaars regioploegen voor de piramidecompetitie. Op woensdag 22 december zal dan het traditionele Euros kerstdiner plaatsvinden op een uiterst stijlvolle locatie, nl. de Vier Jaargetijden. Tijdens het kerstdiner zal de bierlijst voor de Varsity rondgaan om de grandioze kroegjool mogelijk te maken die plaats gaat vinden in Enschede op 16 april!

Inschrijving 28e Batavierenrace

De inschrijvingsperiode van de Batavierenrace is nagenoeg verstreken. Alle ploegen die zich voor 30 november hebben ingeschreven, zijn zeker van deelname aan de Batavierenrace in 2000. Maar er is nog een beperkt aantal plaatsen over. Wil je nog meedoen met een ploeg en de 28e Batavierenrace op 29 april meemaken, dan moet je contact opnemen met de Organisatiecommissie in Nijmegen (na 30 november loopt de inschrijving van de ploegen niet meer via de sportraad maar via de Organisatiecommissie. Deze beslist dan of deelname nog mogelijk is). Dit jaar is het grootste studentenfeest van Nederland oranje! De koningin mag dan natuurlijk niet ontbreken en zal getuige zijn van de bruisende studentenmassa. In het toekennen van de prijs voor de ludiekste actie zal aankomend jaar vooral gekeken worden naar het thema oranje en koninginnendag. Informatie: Organisatiecommissie Batavierenrace, tel. 024-3615876, Postadres: Universitair Sportcentrum, Kwekerijweg 4, 6525 RZ Nijmegen, [email protected], http://www.student.utwente.nl/~bata444.

SRD

Tentamen gedaan? Stel je tentamen ter beschikking van het nageslacht! Lever oude tentamens in in de Orakelton van het Sportcentrum, of breng ze langs bij de SRD. SRD plaatst ze in het Orakel: www.utwente.nl/~orakel # We zoeken mensen voor de volgende projecten: organisatie lustrum, postercampagne, studentensteunpunt, organisatie allochtonendag, studeerbaarheid, organisatie onderwijsdag, studiebegeleidingssystemen. Voor meer info: bel of kom langs # Tot vanavond 19.00 kun je nog je schoen bij ons zetten. Teruggave van je schoen gegarandeerd # De SRD is te vinden in de onderste portacabin langs de Promenade. Tel 4895236. Homepage: www.utwente.nl/~srd E-mail: [email protected]

Studentensteunpunt

Voor problemen m.b.t. studeerbaarheid, de inrichting en kwaliteit van je opleiding, kleine vraagjes over IBG-regelingen, afstudeersteun, huur, bijverdienen, etc. kun je nog altijd terecht bij de het studentensteunpunt. Het is dinsdag t/m donderdag geopend van 12.30 tot 13.45. Kom langs bij de portacabin (naast de vrijhof), bel(4895236) of mail ons ([email protected]).

HoBiHe

HoBiHe is voor mensen die graag zichzelf willen zijn. Of je nou homo-, bi of hetosexueel bent. HoBiHe organiseert veel verschillende activiteiten zoals: etentjes, filmavonden, posteracties, symposia en nog veel meer. Toneelvoorstelling op vrijdag 3 december in de Twentse Schouwburg: De kus van de spinvrouw door het Zuidelijk Toneel (finalist Gouden Gids Publieksprijs 1998): twee Zuid-Amerikaanse gevangenen, Molina en Valentin, zijn in een kleine cel tot elkaar veroordeeld. Valentin omdat hij politiek verzetsstrijder is en Molina wegens zijn homoseksualiteit. Ondanks hun verschillen groeit er toch een ban tussen hen. Verder op de agenda: 7 december coctailnight, GWS etentje (veganistische) in Markelo. Voor meer info: Lisette: 4895236 of Tamara 5385943, http://hobihe.srd.utwente.nl of [email protected] Alle mailtjes en telefoontjes worden vertrouwelijk behandeld.

Studenten verenigingen

Communiqué

Voor alle eerstejaars studenten: vergeten jullie de filmavond niet van 8 december! The Mummy draait en het kost helemaal niks. Na de film is er een borrel en die kost ook al niets! # De boeken voor het tweede trimester kunnen opgehaald worden tussen 12.30 en 13.30 uur in zaal TW-D236 op de volgende dagen: P-fase: maandag 6 december. D1-fase: vrijdag 10 december. D2+D3-fase: donderdag 9 december. Vrije verkoop: maandag 13 december. # Heb je klachten of opmerkingen over het onderwijs, de tentamens of zo? Kom dan naar de SOCOMvergadering: dinsdag 7 december in B101 in de middagpauze. # Onze kamer is van maandag tot donderdag van 10:30 tot 16:00 uur open en vrijdag tot 14:30 uur, tel. 053-4894461, www.communique.utwente.nl; [email protected]

TObias

Het Multi-cultee diner was een groot succes! Alle koks: bedankt voor het maken van al die heerlijke gerechten! En eters: leuk dat jullie in zulke grote getalen zijn gekomen! Je kunt de foto's van deze geslaagde activiteit bekijken op de TObias-website. (www.to.utwente.nl/tobias/tobias.htm) # Voor de allereerste keer wordt er bij TObias een eerstejaarscommissie opgestart. Eerstejaars kunnen zich aanmelden in de TObiaskamer # 7 december organiseert de ACCIE een volleybaltoernooi. Schrijf je in op de lijsten op het mededelingenbord! Aansluitend is er een borrel om de 18e verjaardag van TObias te vieren. Dat mag je niet missen! # 10 december is de kopijstop vande Orator. Dus lever je stukjes snel in!

Abacus

Hopelijk zijn voor iedereen de tentamens een beetje goed gegaan en voor de mensen die er nog een moeten: heel veel succes! # Zoals iedere eerste week van het blok is er weer een Mathematisch Café. Dit keer is het as. maandag 6 december en het begint om 15.40 uur. Kom onder het genot van een kopje koffie of thee gezellig luisteren naar een leuk stukje wiskunde # Aansluitend kom maandag 6 december Sinterklaas bij ons op bezoek! Hij zal om half 5 aankomen in de kantine. Kom gezellig langs onder het genot van pepernoten, warme chocomel en banketletter # Woensdag 8 december wordt er de gave Superbowl georganiseerd! We vertrekken om 19.20 uur bij TW richting Hengelo waar we om 8 uur beginnen. Heb jij je nog niet opgegeven voor het bowlen? Schrijf je dan snel in bij de Abacuskamer! # Maandag 13 december is er de excursie naar CPB. Er mogen maar 27 mensen mee, dus geef je snel op bij de Abacuskamer.

Scintilla

As. dinsdag (7 december) houdt de Borrel om 16:00 in de Tombe Sinterklaasborrel.# De SCALA organiseert dinsdag 14 december voor de tweedejaars de TWEEFPA. Deze wordt gehouden in de Tombe en begint om 18:00. Inschrijven kan in de kantine en via internet.# Dinsdag 21 december organiseert de SLC in samenwerking met Nokia een lezing (in het Engels) over ADSL om 16:00 uur in EL/tn T4. Na afloop is er een borrel in de Tombe.# Na de lezing is er om 20:00 een darttournooi in de Tombe georganiseerd door de dart organisatie. De kosten zijn f5 en er zijn prijzen (incl. wisselbeker) voor de eerste en tweede plaats in de winnaars- en verliezersronde.# De Ouderdag commissie organiseert zaterdag 22 januari voor alle ouders van de eerstejaars de ouderdag. Kijk voor meer informatie op de de Scintilla homepage.

Ideefiks

Beste mensen, op woensdag 15 decenber is het weer tijd voor een filo-film. Deze keer zal de film "Brazil" draaien en Fokko Jan Dijksterhuis zal een inleidend verhaal geven. Aanvang: 19.30 (wees op tijd, de deur is beperkt open), locatie: TWRC C238. Tel. 053-4893284, Meel: [email protected], Internet: www.wmw.utwente.nl/ideefiks.

Arago

Woensdag 15 december is Arago's najaarssymposium Let's Bubble! Het gaat onder andere over cavitatie, sonoluminescentie en gebruik van bubbles in de medische diagnostiek. Je kunt je inschrijven op het prikbord in de kantine. Voor meer info zie de posters, flyers (postvakje!) en www.arago.utwente.nl/comms/busy # Uithuilen na de tentamens? In de Aragokamer is altijd gratis een bakkie troost! # Je kunt je inschrijven voor het Arago-team voor de Bata444race # Op donderdag 16 december a.s. gaan we laserquesten! Inschrijvenop het prikbord. # Morgen (vrijdag) is er weer een door de Baco getapte vrimibo! Kom lekker een pilsje pakken aan het einde van je tentamenweek # Vanaf aanstaande maandag is de Aragokamer weer open van half elf tot half vijf.

ConcepT

Kom dinsdag 7 december naar het ConcepT-feest in "De Kapsalon"! Kaarten kun je op de ConcepT-kamer kopen en ook nog aan de deur. # Woensdag 15 december organiseert de Excursiecommissie een excursie naar de Dintelhavenbruggen in samenwerking met VOBN en Rijkswaterstaat. Er zal onder meer worden gesproken over hoge-sterkte-beton. Schrijf je vast in! # Er zijn nog plekken vrij in diverse commissies. Kom eens informeren als je interesse hebt. Het betreft onder andere de Introkamp-, Ouderdagcommissie en IACES. # Tot slot nog veel succes met de laatste tentamens! # Vragen of info: bel 3884, e-mail naar [email protected] of surf naar http://www.ConcepT.utwente.nl.

Alembic

De commissieleden van het afgelopen jaar kunnen hun fles wijn komen ophalen, voor zover dat nog niet is gebeurd. # Wil je niet met je foto in het jaarboek verschijnen? Kom dit dan even melden # Voor derde jaars en hoger wordt er 6 december een com(m)entaar(t)-bijeenkomst gehouden om 12.30 uur in de borrelkelder # Iedereen nog succes met de laatste tentamens! # Vanaf volgende week kunnen de boeken voor het tweede trimester opgehaald worden. # Ook dit jaar wordt er weer een nationale wetenschapsquiz georganiseerd. Wij hebben hier een onderlinge competitie aan gekoppeld. De vragen kun je op de Alembic kamer ophalen, maar je kunt ze ook op bijvoorbeeld internet vinden. Wanneer je de antwoorden voor de kerstvakantie hier inlevert, maak je kans op een meter bier tijdens de nieuwjaarsborrel van 13 januari 2000.

Sirius

Dit mag je niet missen; hier moet je bij zijn: De Landelijke Onderzoeksdag 1999, die op 9 december hier op de universiteit gehouden wordt. Het thema van deze dag is "Legitimiteit van het Openbaar bestuur" meld je aan, kortom zorg dat je erbij bent # Volgende week is het weer tijd voor een grote boekenverkoop. De P-studenten kunnen op maandag 6 december terecht in C-124, de D1-studenten worden op dinsdag 7 december op dezelfde plaats verwacht, de D2/D3-studenten kunnen woensdag 8 december hun boeken kopen bij de Sirius-kamer. De reserve verkoop voor iedereen vindt vrijdag 10 december plaats in C-124. Alle verkopen vinden plaats tussen 12.00u-13.30u. # De politiereiscie heeft nog enkele plaatsen vrij, kom even langs bij Sirius als het je wat lijkt # Activiteiten december: 15 excursie naar de vrouwengevangenis 17.00u tot 19.00 in zwolle, 18 ouderdag eerstejaars, 21 Isac-feest om 21.00u in decatacomben # Op 18 januari komt er een in-house bij Cap Gemini (en nu echt) # Wil je actief worden worden bij Sirius kom dan even langs bij de Sirius-kamer (TW-B108), bel (053-4893204) of mail ([email protected]).

Isaac Newton

Volgende week, op woensdag 8 december, zal de Sint en zijn Pietermannen ons weer verblijden met een bezoek aan onze vereniging. Deze dag worden alle commissies verzocht om om 16.00u in de borrelkelder aanwezig te zijn om de Goedheiligman aan te horen over wie de roe krijgt en wie het bier! Tevens kan je tot die tijd, de Sint is immers al in het land, je schoen zetten bij de openhaard in de Newtonkamer. Vergeet echter niet iets voor het paard bij te sluiten! # Onze Binnenlandse Studiereis 'Ter land, ter zee en in de lucht' gaat in week 50 van dit jaar weer met een groep van 18 geïnteresseerde studenten op reis rond het subthema 'Transport en Logistiek'. Wil je mee? Schrijf je dan, vóór vrijdag 3 december, in op het Newtonbord! # De Newtonkamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur geopend. Tel. (053- 489)2531; Fax (053 -489)4005; e-mail: [email protected]; internet: www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Stress

Nog een dag te gaan en de tentamens zijn weer voorbij, maar tegelijkertijd staan de feestdagen weer voor de deur. Ook wordt het een drukke tijd bij Stress. Morgenavond om 19:00 vindt de wisselALV plaats in BB2. Wil jij het beleid voor het komende jaar weten of het oude bestuur bedanken: Kom langs. Volgende week dinsdag zal officieel de wisselborrel plaatsvinden in de kantine van het BB-gebouw. Deze begint om 17:00. # Maandag 6 december vindt de tweede lezing plaats van de cyclus 'Toppers in Twente'. De voorzitter Raad van Bestuur van Stork, de heer Veenman, zal een lezing houden over de gebeurtenissen in zijn bedrijfstak. De vorige keer was het een groot succes. Schrijf je snel in via internet: www.stress.utwente.nl/lezingen. De lezing zal om 18:00 beginnen in de kantine en om 19:45 afgelopen zijn. Tenslotte alvast een puntje voor in je agenda: Het Stressfeest: datum 15 december! Voor overige informatie k

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.