INFO

| Redactie

Ter gelegenheid van de pensionering van de heer Ben Vije, Amanuensis in de groep laboratoriumondersteuning, gedetacheerd bij de werkeenheid Chemische Analyse, nodigt de Directeur Bedrijfsvoering u uit voor een afscheidsreceptie op donderdag 22 april, om persoonlijk afscheid te nemen van de heer en mevrouw Vije.

Algemeen

Afscheidsreceptie

Wijziging zalen promoties

In verband met de renovatie van de collegezalen in het BB-gebouw zijn enkele promoties in de maand juni niet in BB2, maar elders gepland. Dit geldt voor de promoties op: 11 juni (Amphitheater in de Vrijhof); 17 juni (CC4); 18 juni (CT2520); 24 en 25 juni (Audiozaal in de Vrijhof).

Besluiten van het College van Bestuur

d.d. 25 maart 1999. Het College van Bestuur heeft besloten: -in te stemmen met het verzoek om de werving voor de leerstoel Toegepaste Communicatiewetenschap in het bijzonder Informatie- en Kennismanagement te mogen starten en verleent daarbij de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-in te stemmen met een verlenging van de instituutstermijn van het CTIT overeenkomstig de vraag van de penvoerende faculteit, tot 1 september 1999.

-het Centrum voor Regionale Ontwikkeling per 1-4-1999 op te heffen en hiervan melding te maken in de OPUT-vergadering van 14 april 1999.

-de Slotregularisatie 1998 vast te stellen en zendt deze ter advisering naar de CGV, ter goedkeuring naar de Raad van Toezicht en ter informatie naar de CoBe.

-zijn eerdere besluit tot samenvoeging van de diensten VEB en LG tot één clusterdienst Externe Zaken te bestendigen en het interimhoofd VEB, de directeur LG en de heer U.J. de Boer (BB) te verzoeken om voor 1 juli 1999 een reorganisatieplan op te stellen overeenkomstig de bij dit punt gegeven toelichting.

-het overzicht inzake 'Organisatie van de dienstverlening: onderdeel FB: projectenoverzicht' voor kennisgeving aan te nemen en ter bespreking toe te zenden aan de ORGD.

-in te stemmen met het reorganisatieplan voor DIC en dit tezamen met het personeelsplan ter advisering toe te zenden aan de ORGD en verzoekt de dienst FEZ bij de voorbereiding van de begroting 2000 rekening te houden met een integrale doorbelasting van de dienstverlening van DIC.

-inzake 'Organisatie van de dienstverlening: onderdeel FB' in te stemmen met het toekomstplan beheer en bedrijfsvoering, en het plan ter bespreking toe te zenden aan de ORGD.

-inzake het 5e Kaderprogramma van de EU een samenwerkingsovereenkomst met PNO aan te gaan.

-de tekst van het Cooperation Agreement vast te stellen t.b.v. bilaterale overeenkomsten met de volgende universiteiten in Zuid-Afrika: University of Pretoria, University of Natal, University of the North, University of the Orange Free State, Technikon of the Free State.

-Het College heeft de heer prof.mr.ir. A. Louët Feisser voor 0,1 fte herbenoemd tot onbezoldigde hoogleraar Bescherming van technische kennis en octrooibeleid bij de faculteit T&M. De benoemingsperiode is 1-3-1999 tot 1-3-2002.

d.d. 8 april 1999

-tot het overnemen van het advies van de CCO inzake de te ontwikkelen minors en de verdere uitwerking van de voorstellen in handen van de CCO, in casu de Stuurgroep Major/Minor, te leggen.

-in te stemmen met de voorgenomen fusie tussen MESA en CMO.

-de procedure benoeming en competentieprofiel clusterdirecteuren vast te stellen en over te gaan tot uitvoering conform die procedure. -tot instelling van de volgende stuur- en werkgroepen m.b.t. Gezondheidszorg-opleidingen: a)Stuurgroep Biomedische opleiding: Prof.dr. J. Feijen, voorzitter; dr.ir. C. Blom; prof.dr.ir. J. van Amerongen; mw drs. H.A.Th. Miedema, secretaris. b)Werkgroep Biomedische opleiding: dr. J. van Alsté, voorzitter; drs. I. Bante; dr. W.L.E. Rutten; drs. R. van Dijk; mw drs. H.A.Th. Miedema. c)Stuurgroep Maatschappij wetenschappelijke richting: prof.dr. E.R. Seijdel, voorzitter; prof.dr. P.B. Boorsma; prof.dr.ir. J.J. Krabbendam; mw drs. H.A.Th. Miedema, secretaris. d)Werkgroep Maatschappij wetenschappelijke richting: dr. H.F. Kraan, voorzitter; prof.dr. A.H.M. Kerkhoff; prof.dr. P.A.M. Vierhout; drs. R. van Dijk; mw drs. H.A.Th. Miedema, secretaris.

Alle faculteiten

Integrand Twente

Kom bij Integrand langs voor je ideale stage of werkopdracht. Alle opdrachten staan vanaf nu ook op internet: www.integrand.nl. Heb je meer zin in een jaartje bestuur, kom dan bij ons langs, De Vrijhof, kamer 120, tel. 053-4893909. Of e-mail: [email protected]

UniPartners

UniPartners is momenteel op zoek naar projectmanagers, die de projecten, die UniPartners voor bedrijven uitvoert, begeleiden. Ben jij minimaal tweedejaars student en heb je het komende jaar zin om naast je studie ervaring op te doen, kom dan eens informeren naar je mogelijkheden bij UniPartners: kamer WB hal V, kamer 127C, bel 4893811/4312975 of mail naar: [email protected]

Zalenwijzigingen in verband met de verbouwing

Voor TBK P, D1, D2 en D3. I.v.m. de verbouwing in het BB gebouw worden diverse colleges verplaatst. Zie mededeling TBK/CT&M.

BSK

Risk management (173820)

Voor D2/D3 studenten BSK. Alle informatie over vakinhoud en tentaminering is op internet (http://www.bsk.utwente.nl/riskman/) te vinden!

Vacature bij Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Voor D3 studenten BSK. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft plaats voor een afgestudeerde bestuurskundige in een 'kweekvijver' voor hogere functies binnen het departement. Opneming geschiedt in schaal 11 meteen takenpakket gericht op de audit van departementale processen, begeleiding daarin en studiefaciliteiten. Nadere informatie bij drs L.H. Schreuders RA RO, tel. 070-3517522.

Integrand Twente

Student(e) BSK gezocht die Financieel geïnteresseerd is. Het gaat om een opdracht bij de ING, 4 maanden, tegen stagevergoeding. Ref:Alg24.

CT

Analyse B (156016)

Voor D1-studenten CT. Op donderdag 29 april (5e+6e uur, TW-A118) wordt er een vragenuur voor dit vak gehouden. Tevens wordt dan het tentamen van 26 juni 1992 voorgemaakt.

EL

Voordrachten D1-project van 7 mei 99

Zaal: EL/TN B 1220: 9.00-10.00, H. Cronie; M. Geerdinck; F. Jacobs; S.H.T. Jonathan; W. van der Wurff over 'RF modem (IC-ontwerpkunde)'. 10.15-11.15, S.T. Heezen; D.C. Jacobs; N. Niens; M. Pikkemaat over 'Digitale koptelefoon (IC-ontwerpkunde)'. 11.30-12.30, D. Dashti; H.P. Hendrikse; K.C. Rovers; L. Wolters over 'TV-beelden via een optische verbinding door de vrije ruimte (Materiaalkunde)'. 13.30-14.30, A. van de Kraats; T.E. van der Meer; E. Mensink; A.M. Wellink over 'Magnetisch schrijftablet (Materiaalkunde)'. 14.45-15.45, H. Dirne; G. Heinen; B.M. Jansen; J.J. Kamphuis over 'De elektronische bijrijder (Meettechniek en instrumentatie)'. Zaal: EL/TN B 1228: 9.00-10.00, J.A.H. Harmsen; T.S. ter Laak; R. van Os; P.T. Wolkotte over 'Naderingsdetectie voor vrachtwagens (Meettechniek en instrumentatie)'. 10.15-11.15, M. Diepemaat; E.E. Krommenhoek; M.J. van der Meulen; M. Tuzun over 'Karaterisering van de bewegingspatronen van Parkinsonpatiënten (Meettechniek en instrumentatie)'. 11.30-12.30, J.W. Balkema; P. Boer; E.C. Dertien; T.H. van Engelen; G. van Oort over 'Arty (Regeltechniek)'. 13.30-14.30, P.A. Diepenbroek; J. Goseling; J. Rozenberg; R. Scholte over 'Realisatie van een classificatiesysteem van schade aan gewrichten door Reumatoïde Artritis op basis van gedigitaliseerde röntgenfoto's. (Signalen en systemen - Netwerktheorie). 14.45-15.45, W.H. Groeneveld; P.A. Huisman; M.C. de Jong; A.T. Zuur over 'Foutdetectie en diagnose van botbreuken (Halfgeleider componenten)'.

Integrand Twente

Student(e) EL gezocht voor de implementatie van het landelijke internet-werkgelegenheidsproject, dat i.s.m. de Min. van Economische Zaken, Onderwijs Cultuur & Wetenschappen, Sociale Zaken en tal van bedrijven en organisaties wordt opgestart. Duur: 3 mnd. Ref:Alg 07.

D-voordracht

E. Lammerts (Leerstoel S&S-NT) over 'Realization of mobile applications in TETRA', 28 april 1999, 15.00 uur, EL/TN gebouw, zaal 8128.

Vragenuurtje EL-basis op 29 april

Het vragenuurtje EL-basis op 29 april a.s. vindt geen doorgang.

INF/BIT

Afstudeeropdracht

Toepasbaarheid van UML (Unified Modeling Language) in de bank- en verzekeringsbranche. Op korte termijn worden door Ordina Utopics Front Office BV afstudeerders gevraagd. Utopics maak o.a. flexibele front offices voor het bank- en verzekeringswezen. Voor het ontwikkelen hiervan wil men overgaan op de nieuwe standaard UML voor objectgeoriënteerde systeemontwikkeling. De uitdaging daarbij is om UML toepasbaar te maken voor het ontwikkelen van grote informatiesystemen. Informatie: Klaas Sikkel (tel. 4003, email: [email protected]) of Rob van de Weg (email: [email protected]).

Integrand Twente

Student gezocht die binnen een stage de voor- en nadelen wil bekijken van webapplicaties voor het uitvoeren van analyses op een datawarehouse. Ref:G704.# Daarnaast hebben we een afstudeeropdracht op het gebied van E-commerce. Duur: 5 mnd full-time. Ref: HA9891.# Tenslotte zoeken we een INF/EL-er die op het gebied van datacommunicatie een (afstudeer)opdracht wil doen, Ref:G691.

D-voordrachten INF

Prashad Lodhia over: Executive Dashboards, op 29 april 1999 om 14.00 uur in INF L-204 (Demozaal)

T. Garthoff over: Digital Radar Video Compression and Distribution, op 23 april 1999 om 13.30 uur in INF L-204 (Demozaal)

Verkiezingen studentenraad

Op 9 en 10 juni aanstaande vinden er verkiezingen plaats voor de studentenraad. Heb je interesse om op hoog niveau mee te praten en te beslissen over belangrijke zaken binnen de faculteit, stel je dan kandidaat. De kandidaatstelling sluit op 23 april 1999. Voor vragen over de studentenraad neem contact op met de studentenraad ([email protected]). Voor vragen over de verkiezingen kun je contact opnemen met Leon Boerrigter ([email protected]).

Aanmelding D-examenvergaderingen INF/BIT in juni 1999

Voor INF D3-studenten

Voor BIT D3-studenten

Voor INF/BIT geldt: Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-INF. Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00-14.00 uur. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het secretariaat van het cluster. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF.

Extra college ISM (233026)

Op woensdag 28 april a.s. is er een extra college Informatiesysteemmodellering voor degenen die voor het tentamen een onvoldoende gescoord hebben. Dit college is het 5e en 6e uur (13.45 - 15.30 uur) in INF L212.

TBK/CT&M

Colloquia

R. Gielbert over 'Interne logistiek bij Volker Stevin Rail & Traffic Materieel B.V.', 22 april 1999, 13.45 uur, BB6.

Martijn Ribbens over 'Een onderzoek naar de hoogte, de opbouw en de oorzaken van kwaliteitskosten bij Hollandsche Wegenbouw Zanen regio Oost', 27 april 1999, 15.45 uur, WB Z122.

Wine te Meerman over 'Productgegevensbeheer (ter ondersteuning van) de after sales service van machinebouwers.' 29 april 1999, 15.45 uur, CC3.

Robin Weening over 'Verbetermogelijkheden van het distributiesysteem van een winkelketen op de Dominicaanse Republiek', 29 april 1999, 15.45 uur, BB5.

Alice van den Tillaart over 'Het modelleren van economisch vermogen', 28 mei 1999, 15.45 uur, BB5.

Groepsindeling Project D1 (221133)

Voor CT&M. Op het mededelingenbord in de hal bij BOZ CT&M hangt de groepsindeling voor het Project D1. Hierbij het verzoek aan iedere deelnemer om op die lijst aan te geven welk van de volgende aspecten zijn of haar voorkeur heeft: water, milieu, verkeer en vervoer, wegenbouw, bouw- en bouwconstructies, bouwprocessen of bedrijf en bestuur. Op de balie bij BOZ ligt een adres- en telefoonlijst van de deelnemers aan het Project D1 ter inzage zodat je vast contact kunt opnemen met je mede-groepsgenoten om e.e.a. af te spreken i.v.m. de excursie op 18 mei a.s. (zie onderwijsmededelingnr. OZ99.084).

Rooster D1 - blok 6

Omdat het D1-rooster voor blok 6 door de vele roosterwijzigingen nogal onoverzichtelijk is geworden is er een weekrooster gemaakt. Daarin worden per week de onderwijsverplichtingen voor de vakken Waterbeheer, IMOD A en Project D1 per werkcollegegroep weergegeven. Kopieën liggen op de balie bij BOZ CT&M.

Inleiding in het Recht (175901)

Voor CT&M P. Bovenstaand college in week 20 op donderdag het 5e en 6e uur wordt verplaatst naar donderdag het 3e en 4e uur in zaal BB3.

Tentamen Methodische probleemanalyse en produktontwerp (226012)

Voor CT&M D1. Bovenstaand tentamen is verschoven van de middag naar de ochtend op 26 augustus 1999.

Integrand Twente

Student(e) TBK gezocht voor: 1)onderzoek van het logistieke proces binnen het Direct Mail Proces, m.n. de formulieren. Antwoord geven op de vraag hoe gaan we hier in de toekomst mee om? Duur: 3 mnd full-time. Ref: Alg20. 2)student(e) TBK voor het evalueren en updaten van het kostprijscalculatiesysteem (event. afstudeeropdracht). Duur: 6 mnd full-time. Ref: G702.

Externe Verslaggeving/Waard & Winst (186171)

Voor TBK D3. Wegens ziekte van de heer Vijge, docent van bovengenoemd vak,wordt het college gegeven door een gastdocent, drs. G. Vergeer, RA. De college tijden zijn aangepast: week 17, dinsdag, 27 april, 1e, 2e, 3e en 4e uur. Week 20, dinsdag, 18 mei, 1e, 2e, 3e en 4e uur. Week 21, dinsdag, 25 mei, 1e, 2e, 3e en 4e uur. Week 22, dinsdag, 01 juni, 1e, 2e, 3e en 4e uur. Week 23, dinsdag, 08 juni, 1e, 2e, 3e en 4e uur. Het college wordt gegeven in zaal: WB HV112. Het tentamen is op: donderdag, 24 juni, 13.30-17.00 uur, het herhaaltentamen op dinsdag, 24 augustus, 09.00-12.30 uur. Maximum aantal deelnemers: 40 studenten. Graag willen wij weten of je het vak op bovengenoemde data wilt volgen. Zou je dit willen doorgeven aan BOZ, tel 3516.

Produktie Management II (181062)

Voor TBK D2. Het tentamen Produktie Management II van 17 maart jl. is t/m 19 mei in te kijken in BB-318.

Student-assistenten gezocht

Voor TBK D1. Het gaat om het eerste trimester van volgend jaar, waar SA's nodig zijn voor het begeleiden van studenten. De tijdsbesteding is 1,5 dag per week, in de derde week van augustus dienen de SA's beschikbaar te zijn. Verder wordt er met een aantal SA's in de maanden mei en juni gewerkt aan voorbereidingen voor het vak (halve dag per week). Belangstellenden kunnen dit kenbaar maken door voor 4 mei een aan Jasper van der Kolk geadresseerde brief te schrijven en die in te leveren bij het secretariaat van HRM. Deze brief moet uw personalia bevatten (e-mail adres e.d.), informatie over studievoortgang, uw motivatie en ervaring met het vak MT&O II. U krijgt dan vanzelf bericht. Ook studenten die eerder kenbaar hebben gemaakt belangstelling te hebben voor deze functie dienen deze procedure te volgen. Informatie: Jasper van der Kolk ([email protected]).

Operationele Research I (158017)

Voor TBK P. Het college Operationele Research I op dinsdag het 1e en 2e uur in BB1 wordt vanaf week 23 gehouden in CC3, ook op dinsdag het 1e en 2e uur. Het college van donderdag het 3e en 4e uur in BB1 wordt vanaf week 23 ook gehouden in CC3, op donderdag het 3e en 4e uur.

Zalenwijzigingen in verband met de verbouwing

Voor TBK P, D1, D2 en D3. I.v.m. de verbouwing in het BB gebouw worden de volgende colleges verplaatst: 182060 Beslissen onder onzekerheid; Week 23, 24; Maandag 1e + 2e uur van BB2 naar CC4. 188014 Int. Ondernemen; Week 23; Donderdag 5e + 6e uur van BB5 naar WB HV112. 181020 Kwaliteitsmanagement; Week 23; Woensdag 3e + 4e uur van BB6 naar TW B209; In week 24 naar CC3. 186206 High Technology Marketing; Week 23, 24; Vrijdag hele middag van BB6 naar CT 1814. 186313 Information Management engineering; Week 23, 24; Dinsdag 1e en 2e uur van BB7 naar HL 208. 184111 Managementvaardigheden; Week 23, 24, Dinsdag 3e uur van BB7 naar HL 208. 112404 Productiesystemen 1; Week 20 t/m 25; Maandag 1e + 2e uur van BB1 naar CC3. 186358 Integrale Systeemontwikkeling; Week 23, 24; Dinsdag 5e + 6e uur van BB7 naar TW A118. 186104 Fiscale aspecten van ondernemingen; Week 23, 24; Dinsdag 7e + 8e uur van BB7 naar TW A118. 186013 Finance/IT; Week 23, 24; Maandag 7e + 8e uur; van BB7 naar HL 212. 181010 Organisatie van innovatieprocessen; Week 23, 24; Vrijdag 1e en 2e uur van BB7 naar CT 1345. 173721 Alg. en institutionele economie; Week 23,24; Donderdag 7e en 8e uur van BB5 naar EFT 4. 180064 Projectmatig werken; Week 23, Woensdag 1e + 2e uur van BB1 naar CC4. Week 23, Donderdag 5e + 6e uur van BB1 naar CC1. 186091 Kwantitatieve benadering van de cost accounting problemenatiek voor TW; Week 20 t/m 23, Donderdag 5e + 6e uur; van BB109 naar CT 1405. 186011 Begroten, budgetteren en kostenbeheersen; Week 20 t/m 23; Donderdag 1e + 2e uur; van BB7 naar CT 1345. 186456 Strategisch Management; Week 23, 24; Vrijdag 5e + 6e uur van BB1 naar EFT 4. 181069 Management van ontwerpprocessen; Week 22 t/m 24; Dinsdag 5e en 6e uur; van BB5 naar TW B209.

(Internationale) Stage (180066)

Voor TBK D2. Wil je in het tweede trimester van het collegejaar 1999/2000 op stage? Meld je dan uiterlijk 1 juni aan bij de stagecoördinator, Frank van den Berg (BB 306, tel. 3522). Voor meer informatie zie de stagehandleiding, te koop bij de Utake.

TN

Maple voor TN (150533)

Op dinsdag 18 mei (3e+4e uur, TW-A106) is er een herkansing voor de toets van dit vak, het 2e deel.

D-voordrachten

Henkjan Gersen over 'The theoretical modelation and experimental observation of the angular power distribution of a Single molecule in NSOM', donderdag 29 april 1999, 15.30 uur, TW C238.

C.J. Koster over 'The gravitational wave antenna GRAIL: noise analysis and SQUID readout', donderdag 29 april 1999, 15.30 uur, BB6.

W&M

Rooster W&M-vak Ingenieur in bedrijf (162313, docent: dr. M. Kirejczyk)

3e trimester Colleges: week 21: donderdag 27 mei 1999: 8.30-12.30 uur in TW A114. Week 22: maandag 31 mei 1999: 8.30-12.30 uur in TW A116. Presentatie/bespreking verslagen: week 22: donderdag 3 juni 1999: 13.30-17.30 uur in TW B101.

Zaalwijziging W&M-vak Geschiedenis v.d. Natuurwetenschap vanaf Newton (165245, docent: Dijksterhuis)

Voor WB en W&M. Zie mededeling WB.

TCW

D-voordrachten

Henk-Jan Wesselink over 'Communication, Motivation, and Job Satisfaction'. A Research into the Internal Communication, Motivation to Work, and Job Satisfaction in a South African Business Consulting Firm, vrijdag 23 april 1999, 15.30 uur, TW-B209.

Martijn den Dekker over 'NOS-Photosort, een meetinstrument voor imago.' De photosorttechniek is een techniek waarmee op snelle en eenvoudige wijze een indruk kan worden gekregen van het beeld dat iemand heeft van een bepaalde zender, omroep of programma. De techniek zal door de NOS gebruikt worden als hulpmiddel bij kwalitatief imago-onderzoek, 29 april 1999, 15.30 uur, BB-4.

TO

Cognitiewetenschap (194523)

Voor TO D1. Voor dit vak is een extra college ingeroosterd op woensdag 9 juni, het 5e en 6e uur in zaal L213.

TW

Colloquium

Sjoerd van der Laag spreekt over: 'Lange cykels in klauw-vrije grafen', dinsdag 11 mei, 16.00 uur, TW-A114.

Aanmelding doctoraalexamen in juni 1999

Uiterlijk t/m maandag 24 mei 99 kan men zich opgeven voor het D-examen Toegepaste Wiskunde op dinsdag 21 juni 99 d.m.v. het invullen van een aanmeldingsformulier bij het BOZ TW. Terugtrekken voor het examen is mogelijk t/m maandag 14 juni 99. Een samenvatting van de D-opdracht dient op diskette te worden ingeleverd bij het BOZ TW alsmede een exemplaar van het D-verslag. Het verslag zal, indien u daarvoor uw toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van TW gaan. De diploma-uitreiking is op donderdagmiddag 1 juli 99. Inschrijven voor het D-examen na de sluitingsdatum is niet meer mogelijk! N.B. -De eerst volgende examenvergadering is in augustus 99. -In speciale gevallen, mits tijdig aangevraagd, is het mogelijk om administratief te slagen.

Tentamens Inleiding Wiskundige Economie (IWE, 158061) generatie 97 en eerder

De studiestof van dit vak is enigszins gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Studenten van de generatie 1997 en eerder kunnen nog tentamen doen over de stof van 1997/98: vragen over nieuwe stof zullen worden vervangen door vragen over oude stof. Dit geldt voor het tentamen in juni en voor deherkansingen in augustus en in het najaar. Bij inschrijving wordt ervan uitgegaan dat studenten van de betreffende generaties gebruik maken van deze mogelijkheid; men hoeft dit dus niet te vermelden wanneer men zich inschrijft.

WB

STudieOverleg en Evaluatie Raad (STOER)

De STOER is de raad die zich bezig houdt met het evalueren van vakken en projecten. Er zijn hierin per direct een aantal plaatsen vrij. Heb je interesse, neem dan contact op met Hans (4328875) of schrijf je in op het bord.

Extra tentamen Systeem- en regeltechniek (113143)

Voor WB D2-studenten. Vanwege het lage slaagpercentage voor het laatste tentamen van Systeem- en regeltechniek is er een extra tentamen vastgesteld op woensdag 26 mei a.s. van 09.00 t/m 12.30 uur. Inschrijven voor dit tentamen kan via TAST, t/m 12 mei a.s. U kunt kiezen voor het tentamen van de snelle herkansing op 6 mei of voor het tentamen van 26 mei. Degene die deelgenomen heeft aan het tentamen van 6 mei mag NIET deelnemen aan het tentamen van 6 mei.

Zaalwijziging W&M-vak Geschiedenis v.d. Natuurwetenschap vanaf Newton (165245, docent: Dijksterhuis)

Voor WB en W&M. Bovenstaand hoorcollege vindt in het 3e trimester (week 20 t/m 25) op dinsdag 2e t/m 4e uur niet plaats in BB 4, maar in CT 2520.

Integrand Twente

Student(e) gezocht voor een afstudeeropdracht bij de Telegraaf. Je moet uitzoeken welke kengetallen voor de drukmachines gebruikt kunnen worden. Het is dus een Machine-analyse/productie eenheden analyse. Duur: 6 mnd. Ref: I496.

SPE

Voor discussies over kennis en ETHIEK - moderne FILOSOFIE - kritische ECONOMIE - allerlei RELIGIES - je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Vieringen

Feestavond in de Vestingbar m.m.v. de muziekgroep "Serendipity"

donderdag 22 april - 22.00 - Bastille Vestingbar

Meditatie

Informatie

Pastores : Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

SRD

De SRD is bezig met het opzetten van faciliteiten voor allochtone studenten en zoekt nog mensen die hierover willen meedenken en zonodig doen # SRD zoekt nieuwe bestuursleden. Wil jij een jaar bezig zijn met het behartigen van de belangen van UT-studenten, dan ben je welkom op de informatie-avond op 28 april, 6 of 11 mei om 20.00 uur in de portakabin aan de boulevard # Heb je vragen over de IBG, over huurcontracten, over studeerbaarheid, of heb je problemen met de opleiding? Neem dan contact met ons op, meestal kunnen we je direct helpen # Wil je weten wat voor belangrijke dingen er gebeuren op het centrale bestuursniveau, check dan onze homepage: www.student.utwente.nl/~srd # Je kunt ons vinden in de onderste portakabin aan de boulevard, tel. 4895236 of 4894033.

HoBiHe

HoBiHe houdt op woensdag 28 april een kennismakingsavond, speciaal voor eerste- en tweedejaars studenten. Iedereen die zin heeft om eens te komen kijken wat HoBiHe nou precies is, nodigen we van harte uit om contact op te nemen met HoBiHe via e-mail ([email protected]) of via Lisette, tel. 4350090 of SRD, 4895236. De avond begint met een etentje bij een HoBiHe'r thuis en eindigt daar met een gezellige borrel. Voor meer info en een uitgebreide agenda kijk je op: http://hobihe.srd.utwente.nl (ook voor opgave voor de mailinglist waarmee je automatisch op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen binnen HoBiHe).

Diversen

RSK

Op do 6 mei is er weer de Open Discussie Groep. Hierbij kun je samen met anderen en uiteraard met RSK-leden discussiëren over geloof en God. Jij bent welkom op de NoordhoekHegtstraat 36 om 20.00u (bel evt. Jacolien: 053-4350340). Helaas was er vorige week geen, maar vandaag wel weer een Open Maaltijd. Naast het genieten van deze warme, gratis maaltijd, georganiseerd door de christelijke studentenvereniging RSK, kun je vrijblijvend kennismaken met de leden van de RSK. De maaltijd begint om 17:45 in 'Het Heelal', Jupiterstraat 29 in Enschede. Meer info? Bel dan Tony: 4335952.

Studium Generale

De cyclus 'Tegenstellingen' krijgt op dinsdag 27 april (19:30u, Amfitheater/Vrijhof) een afsluiting met een lezing van prof.dr. Jan van de Craats, hoogleraar wiskunde. Hij gaat in op het thema 'Toeval versus wetmatigheid; over determinisme en chaos'.

KIvI

De Afdeling Jonge Leden Oost organiseert op maandag 3 mei een excursie naar de Grolsche Bierbrouwerij, Brouwerijstraat 1 in Enschede van 13.30 tot ± 16.15 uur. Programma: 13.30 Ontvangst met koffie/thee. 13.45Videopresentatie. 14.15 Rondleiding in groepen door de brouwerij. 15.15 Het product proeven! Aanmelding/informatie: Elfride Dijkstra, e-mail: [email protected], tel. 4097. Bezoek ook onze internet-pagina: www.kivi.nl of voor informatie over de activiteiten in Regio Oost www.student.utwente.nl/~kivi.

Amnesty International

Van onze groep gaan 7 mensen naar de landelijke Amnesty-vergadering op 19en 20 juni. Maandag 26 april om 20.00 bij Marije gaan we deze vergadering voorbereiden. Er komen bij de AV belangrijke dingen aan bod, namelijk de vraag of het mandaat van Amnesty aangepast moet worden: moet Amnesty haar werkterrein tot enkele mensenrechten blijven beperken? Moet Amnesty haar werkterrein uitbreiden naar ook sociale en economische mensenrechten? Waar moet Amnesty de komende vier jaar prioriteit aan geven? Je kunt je hiervoor aanmelden bij Marije (5036). De vergaderstukken zijn ook ter inzage, bel Marjolein (4362978), voor vragen of voor meer informatie.

Studieverenigingen

Communiqué

De uitnodiging voor de Ouderdag wordt voor de eerste- en tweedejaars thuisgestuurd. De ouderejaars hebben de uitnodiging al in hun postvak gehad. Willen deze ouderejaars zo snel mogelijk het aanmeldingsstrookje in de doos naast de postvakjes deponeren? # Verschillende commissies zoeken nog actieve leden! Zie je wat in de PR-cie? of de Lustrumcommissie? of wil je liever leuke activiteiten organiseren in de Taccie? meld je aan! # De High-Tea was heel leuk en sfeervol! De leden van de Taccie hadden erg lekker gebakken. # De Communique-kamer (TWRC A223) is elke maandag t/m donderdag open tussen 10:30 en 16:00, vrijdag tussen 10:30 en 14:30. E-mail:[email protected]; http://www.communique.nl.

ConcepT

Als je graag een onvergetelijke reis wilt organiseren, geef je dan snel op voor de Buitenlandreiscommissie! De ConcepTueel- en de Almanakcommissie hebben ook nog mensen nodig # De organisatie van de RWS Betonkanoracecommissie (21, 22, 23 mei) is nog op zoek naar activisten # Je kunt je ook nog opgeven voor de Exchange van IACES (20 tot 23 mei) # Je kunt nog het symposiumboek bestellen # De Betonne Bikkels, ons BATA-team, zijn bijzonder goed getraind, maar alle aanmoedigingen zijn natuurlijk van harte welkom! # Op de ConcepT-kamer hangt een lijst met interessante beurzen en symposia # Laat je vlak voor Koninginnedag verrassen op de ConcepT-kamer! Informatie: [email protected] of http://www.ConcepT.utwente.nl.

Ideefiks

Dinsdag 18 mei is de jaarlijkse A.L.V. Heb je een punt voor de vergadering meld dit dan op tijd. # Een dag later, gaan we softballen tegen andere studieverenigingen, we hebben nog een tweede honkman/vrouw en een catcher nodig. # 29 april is er samen met ISAC een feestje: Mystery-Queens-Day. # Veel succes met de Bata.

Inter-Actief

Het is inschrijftijd! Op de Inter-Actief-kamer hangen inschrijflijsten: op 27 april is er een excursie naar Price Waterhouse Coopers (kijk maar eens in het werkvelddagmagazine). Op dezelfde dag is er weer een IA-borrel!! Op 28 en 29 april is er een film in CC. Tevens kun je je inschrijven voor een cursus procesarchitectuur bij Anaxagoras. Deze cursus duurt vier dagen (17-20 mei) en is bedoeld voor ouderejaars studenten. Het leuke is dat het ontzettend praktijkgericht is en dus erg leerzaam kan zijn! Lever je inschrijflijst voor de TurboTrip (samen met TObias op reis naar Berlijn) voor 29 april in! Informatie: tel. 3756, e-mail: [email protected]

TObias

Batalopers van TOCOM: Veel succes! # Je kunt je nog inschrijven voor de TurboTrip naar Berlijn. De inschrijflijst hangt op het mededelingenbord #We zoeken mensen voor de nieuwe Almanakcommissie. Heb je zin in een uitdagende commissie? Schrijf je in op het mededelingenbord van TObias # Op 19 mei is er de Werk velddag! Dan kun je van alles te weten komen over het werkveld van een TO'er # Tot 24 mei kun je in de pauze nog een almanak ophalen in de TObias-kamer. Voor leden en donateurs is ie gratis, voor niet-leden slechts f5! # Schrijf vast in je agenda: Bonte Avond op 20 mei (inschrijflijst: zie TObiasmededelingenbord). Denk vast na over iets leuks! Succes! # Boekenverkoop vindt nu ook elke vrijdag plaats # Informatie: http://www.to.utwente.nl/tobias/tobias.htm.

Sirius

Sirius doet op 19 mei mee met het softbal toernooi tegen de andere studieverenigingen. Je kunt je hiervoor aanmelden op de inschrijflijst naast de Sirius kamer # Wie mee wil doen met de BATA kan zich nog aanmelden bij Sirius, er zijn nog ongeveer 5 plaatsen # De almanakcommissie zoekt nog mensen die mee willen helpen om het succes van afgelopen jaar te overtreffen # Bij de materiaal commissie zijn ook nog enkele mensen nodig.

Arago

Op dinsdag 27 april gaan we helemaal naar het Groninger museum. Naast de vaste collectie is er nu ook weer een zeer spraakmakende expositie van de amerikaan Larry Clark. De reiskosten worden gedeeltelijk via het excursiereglement vergoed # De daarop volgende donderdag maken we bij Arago al vast een start met het vieren van koninginnedag. Voordat iedereen vertrekt naar alle uithoeken van het land kunnen ze in de Tombe hun chauvinisme botvieren # Maar eerst is aanstaande zaterdag natuurlijk de Batavierenrace. Tot dan of later.

Abacus

Morgenavond begint de Bata444-race. In de brief, die iedereen heeft gehad met daarin de tijden waarop men moet vertrekken, staat een fout: de ochtendploeg vertrekt vanaf de Casper om 4:00 uur en de middag ploeg vertrekt om 9:15 vanaf de Casper # Donderdag 29 april is er een borrel in de kantine van het TW-gebouw, die in het teken zal staan van koninginnedag # Woensdag 19 mei is er een studieverenigingen softbaltoernooi. Natuurlijk willen wij daar ook aan mee doen. Je kan je bij ons inschrijven om mee te doen aan het gezellige Abacusteam # Wil je actief/actiever worden? Bij Abacus zijn er nog altijd wel commissies die gevuld moeten worden. Kom voor meer info bij ons langs.

Scintilla

Elke vrijdag houdt Scintilla i.s.m. Arago een VRIjdagMIddagBOrrel. Sinds kort is het ook mogelijk om mee te doen aan een dart tournooitje. Heb je zin om aan het eind van de week nog wat te drinken of een pijltje te gooien, kom dan langs in de Tombe, vanaf 16:30 open # De bata444race is er weer komend weekend, jullie kunnen het team van Scintilla 'Sparks Forever '99' waarschijnlijk ergens vinden tussen Nijmegen en Enschede, en zaterdagavond natuurlijk op het grootste studentenfeest # 27 April presenteren wij met trots ons nieuwe jaarboek, drie van onze actievelingen hebben zich hier met veel zweet en tranen voor ingezet en het resultaat mag er zeker zijn. Na de presentatie luiden wij de commissiemarkt in, waar al onze commissies zich presenteren. Daarnaast is het ook mogelijk om je bij deze commissies in te schrijven. Er is ook een inschrijflijst voor de doegroepouders voor intro '99.

Arago

Op dinsdag 27 april gaan we naar het Groninger museum. Naast de vaste collectie is er nu ook weer een zeer spraakmakende expositie van de amerikaan Larry Clark. De reiskosten worden gedeeltelijk via het excursiereglement vergoed # Daarna kan iedereen even genieten van een welverdiende rust of zich voorbereiden op de herhalingstentamens # Nadat je op donderdag 6 mei je tentamen wel of niet gehaald hebt, kan je vanaf 16:30u je chauvinistisch uitleven op koninginneborrel # Maar eerst is aanstaande zaterdag natuurlijk de Batavierenrace.

Alembic

Op 11 en 12 mei is er weer een OSTS excursie. Deze keer gaan we naar AKZO-Arnhem. Derdejaars en hoger kunnen zich vanaf volgende week inschrijven op het Alembic-bord # De eerstejaars die op de ouderdag met hun ouders hebben meegeluncht en deze nog niet hebben betaald worden verzocht dit z.s.m. te doen # Odian is binnen. Afhalen a.u.b. # Er zijn nog wel wat afstanden vrij in het Dow-trappers team # 26 mei is er een lunchlezing van DSM. Inschrijving binnenkort op het Alembic-bord.

Sport

Trainen bij KRONOS

Kronos is klaar voor de Bata! De combinatie van snelheid en duurvermogen is het geheim van een sterk bata-team. Gaan de rondjes campus langzaamaan vervelen? Loop dan op dinsdag eens mee met de Kronos lange-afstandgroep. De routes door het idyllische twentse landschap zijn iedere keer weer anders. Is een rondje op de baan meer dan genoeg voor jou? Train dan eens mee met de kracht/snelheidstrainingen van de sprintgroep. Info op http:/snt.student.utwente.nl/~kronos/. Trainingstijden: ma, krachthonk/sporthal II, 16:30. di, sintelbaan UT, 18:00. wo, sportcentrum, 12:15, 60 min. herstel duurloop. do, FBK-stadion Hengelo, 18:00. za/zo, duurloop. Info: Erik, 4307226; [email protected]

Introductiecursus Paardrijden

Heb je altijd al eens willen paardrijden? Of hou je gewoon van veel gezelligheid? Kom dan ter introductie 4 donderdagen in april bij D.R.V. Hippocampus op manege 'de Horstlinde' lessen. Wij geven een introductiecursus op donderdag 22 en 29 april. De kosten zijn slechts 50 gulden. Bel voor meer informatie Mark 053-4324987 of Frans 053-4351234.

DSV de Skeuvel

De zomertrainingen zijn weer van start gegaan. Maandag is de fietstraining, om 17:45 verzamelen bij het sportcentrum. Woensdag is de skeelertraining, om 18:30 verzamelen bij het sportcentrum. En op donderdagavond is om 20:30 uur de droogtraining. Dinsdag 27 april wordt in de Kelderbar in de Bastille de (jaarlijkse) ALV gehouden. Iedereen wordt verwacht om 19:30 uur. Breng eens een bezoek aan onze website: http://snt.student.utwente.nl/~skeuvel/.

Roeien doe je bij D.R.V. Euros

Vanmiddag om 17.30 uur is de tweede pyramidewedstrijd. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Na het roeien kan er weer gegeten en geborreld worden in de Sevende Camer. Voor de wedstrijdgroep is er komend weekend ook weer genoeg te doen. Zaterdag 24 en zondag 25 april is de Nationale Randstad Regatta op de Bosbaan in Amsterdam. Zondag 2 mei is de tweede regiowedstrijd in Enschede. Dus het wordt tijd om hard te gaan trainen zodat je bij Euros de tegenstanders ver achter je op het Twentekanaal kan laten. Dinsdag 27 april is er weer een borrel om 21.30 uur. Dit keer vieren we alvast koningedagmet een Oranje borrel.

GNSK Veldvoetbal

Op 18 en 19 mei wordt in Wageningen het GNSK gehouden. Voor het veldvoetbaltoernooi zijn wij op zoek naar spelers die aan de UT studeren en op competitieniveau spelen. Het gewenste competitieniveau is 4e klasse of hoger. Heb je interesse om mee te doen aan het GNSK en de Universiteit Twente te vertegenwoordigen, meld je dan aan bij Robbin Bouten, tel. 4350800, e-mail [email protected] Of kom een keer langs op de trainingen van de v.v. Drienerlo. De trainingstijden zijn dinsdags en donderdags om 19:00 uur.

Beachvolleybaltrainingen

Begin mei starten de beachvolleybaltrainingen van volleybalvereniging Harambee weer. Wil jij komende zomer leren beachvolleyballen of je techniek bijvijlen, neem dan contact op met [email protected] of Aldert Doornbos (4332967). De trainingen zijn ook toegankelijk voor niet Harambeeleden.

Union

Nog steeds zijn we druk op zoek naar nieuwe bestuursleden! Kijk op onze homepage, bel of loop even langs # de nieuwsbrief is uit! Stuur een mailtje als jij ook op de hoogte gehouden wilt worden, of kijk op de homepage # Heb je vragen, klachten of ideeen over iets dat met ons te maken heeft: meld het ons. Koffie is er altijd wel # De Bastille gaat definitief verbouwd worden! Ideeën over de indeling zijn nog steeds welkom! # Student Union, Vrijhof kamers 27, 28 en 29, telefoon 2226, mail: [email protected], homepage: www.union.utwente.nl.

Pakkerij

AEGEE

Na een geslaagd Diesfeest en de Human Rights Cyclus is het weer tijd om aan een aantal nieuwe projecten te beginnen. In het najaar organiseren wij een symposium over een Europees onderwerp. Lijkt het je leuk om hier een persoonlijke aanvulling aan te geven en wil je actief bij ons worden, meld je dan bij het bestuur. Er zijn nog plaatsen vrij in verschillende commissies. Wel eens van AEGEE gehoord, maar geen idee wat het inhoud, kom dan gewoon een keer langs in onze sociëteit aan de Oude Markt. Iedere dins- en donderdag vanaf 21.30 uur geopend voor een gezellige borrel of een goed gesprek.

Audentis

Iedereen die de almanak nog niet ontvangst heeft genomen kan hem ophalen op de sociëteit. Vanavond is er diesdisco. Iedereen kan morgen tijdens de dagactiviteit dan de diesdisco evalueren om vervolgens weer te knallen tijdens het gala van onze 18de dies natalis. Volgende week is dan eindelijk de senaatswissel. Op dit moment is de Senaat druk bezig met het inwerktraject en de derde Senaat heeft veel vertrouwen in de vierde Senaat. Aangezien dit het laatste stukje is van de Praeses van de derde Senaat wil de Senaat iedereen bedanken voor de samenwerking in het afgelopen jaar. Informatie: Sociëteit T.R.A.M. 053-4324357, e-mail: [email protected], Senaat 053-4328384, e-mail: [email protected], www.audentis.nl.

C.S.V. Alpha

De hele volgende week staat in het teken van de negentiende Dies Natalis met als thema 'Waag'. Maandag hebben we een receptie, dinsdag is er een lezing om 20.00 uur in TW C238, waarin de vraag centraal staat wat mensen ertoe brengt om een deel van zichzelf te wagen voor anderen. Woensdag gaan we laserquesten en donderdag is er een SB-feest in Flux met de traditionele eloquentia. Vrijdag is het hoogtepunt: het Gala. Zaterdag gaan we brunchen en vooral bijkomen en zondag sluiten we af door gezamenlijk naar de kerk te gaan en achteraf koffie te gaan drinken bij een Alphahuis # Geïnteresseerd? Kom eens sfeer proeven in Flux (Oude Markt 24). bel Johan (4353965) of Lenneke (4311335). Meer informatie op http://surf.to/c.s.v.alpha/.

A.S.V. Taste

Vrijdag 23 april is de kopijsluiting van de Smaakmaker (kopij voor morgenavond inleveren) # Dinsdag 27 april organiseert de IK van Taste om 20.00 u een introductie-brainstormavondje # Woensdag 28 april is er een SB-info-avond. Op deze avond worden de financiën van de Stichting van het afgelopen jaar en het beleid van het SB van het komende jaar gepresenteerd. De behandelde punten zullen zeker invloed hebben op jou, gezien er ook nieuwe sociëteitsregels gepresenteerd worden # De sociteit is de hele dag open op 30 april (Koninginnedag). Er zijn verschillende nationale activiteiten # Het bestuur is dagelijks aanwezig van 11.00-17.00 u. Sociëteit Antigoon op Oude Markt 24 is open op do. (21.00-4.00), di. (21.00-2.00) en vr. + zo. (22.00-1.00).

Cultuur

UniversiteitsTelevisie (UTV)

Wij zenden weer uit! Donderdag 22 april om 12.45 uur is de vijfde uitzending (herhaling donderdagavond om 19.00 uur)! Het programma is als volgt: Special Report: 'BATA444-race 1998 !!!', Magic Bargain: 'de introductie '98 videoband is nu te koop!', Journaal. UTV zendt elke donderdag uit op kanaal 2. Beleef het mee, met UTV!

Radio Drienerlo Programmering

Programmering radio drienerlo week 17: maandag 18-20 uur weekstart; 21-23 uur dope on drienerlo; woensdag 19-20 uur stand van de maan; 21-23 uur candlecool; donderdag 18-19 uur alive (& kicking); 19-20 uur hip hop radio; 20-21 uur showtime; 21-22 uur muziektekiemen. voor meer info zie de homepage: vcd.student.utwente.nl.

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1.TomWaits - Mule Variations [70 minuten lang genieten!]. 2.Cranberries - Bury The Hatchet [klinken als herboren] 3.Fish - Raingods With Zippos [met Mickey Simmons en Steve Wilson] 4.Mogwai - Come On Die Young [spannend, filmisch, geladen]. 5.Rentals - Seven More Minutes [Weezer-bijproject] 6.UFO - Presents Contact [2 cd's vol hardcorejungle] 7.Elvis Presley - Suspicious Minds; The Memphis 1969 Anthology. 8.Diversen - De Danssalon deel 1 t/m 4 [de betere club; onze collectie is nu compleet]. Jazz: Garbarek - Rites [2 cd's vol wijdse doch afwisselende sfeermuziek van deze Noorse saxofonist]. Klassiek: Janacek - Katja Kabanova (van Soderstrom, Mackeras e.a.) Meer informatie: 053-4361130.

Internationaal

AIESEC-Twente

Vanaf vandaag inschrijven voor KnowHow, een interactief congres over kennismanagement op 20 en 21 mei, bestaande uit lezingen en workshops. Informatie/inschrijvingen: AIESEC-kantoor in het BB-gebouw, of internet www.aiesec.nl/knowhow.

Menu

Week 17

Batavieren menu

Zaterdag 24 april

Soep van de dag

***

Varkensrollade met Provençaalse saus

Sperziebonen

Gekookte aardappelen

Rauwkostsalade en fruit

Vegetarisch: Schnitzel Hawaï

Zondag 25 april

Soep van de dag

***

Pepersteak met gebakken uien en champignons

Pepersaus

Sperziebonen

Gebakken kriel of gekookte aardappelen

Maandag 26 april

Groentevermicelli soep

***

Pikante kalkoen - groenteschotel

Rijst

Dinsdag 27 april

Kerriesoep

***

Schouderkarbonade of gebakken gehakt met

Vleessaus

Pikante kool

Gebakken of gekookte aardappelen

Woensdag 28 april

Goulashsoep

***

Gebakken visfilet of visgratin

Of vleesgerecht met Choronsaus

Wortelen of doperwten

Frites of gekookte aardappelen

Donderdag 29 april

Soep van de dag

***

Lasagne gegratineerd met kaas

Groente Macedoine

Vrijdag 30 april Koninginnedag

Gebonden kippesoep

***

Kipfilet met pepersaus

Gesauteerde witlof

Frites of gekookte aardappelen

***

Trix flip

Vegetarisch

Maandag 26 april

Groentevermicelli soep

***

Oekraïneschotel met omelet

Aardappel in schil

Dinsdag 27 april

kerriesoep

***

Pizza

Woensdag 28 april

Floridagroente soep

***

Vegetarische schnitzel

Kerriesaus

Pikante kool

Gebakken of gekookte aardappelen

Donderdag 29 april

Griekse moussaka

Roerbakgroente

Hap aan de Tap

Maandag 26 t/m vrijdag 30 april

Brusselse stoofschotel, rauwkostsalade en vlaamse frites

Brasseriemenu

Maandag 26 + dinsdag 27 april

Shoarma schotel

Diverse sausen

Rauwkostsalade

Frites

Woensdag 28 + donderdag 29 april

Spare ribs

Diverse sauzen

Rauwkostsalade

Stokbrood en frites

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.