INFO

| Redactie

Op 26 april organiseert het OC een middag voor docenten die (onderwijs)projecten gaan beoordelen of de opzet daarvan nog eens kritisch willen bekijken. Inhoud: wat van het project wordt beoordeeld en hoe, toetsen van vakinhoudelijke kennis en van vaardigheden. Op deze middag kunt u ervaringen met anderen uitwisselen en begeleiding krijgen bij mogelijke verbeteringen. Ook op 14 juni wordt zo'n middag georganiseerd. De deelname voor UT-docenten is kosteloos. Voor meer informatie en aanmelding, uiterlijk 19 april a.s., belt u het secretariaat van het Onderwijskundig centrum, tel: 2050 of via Email [email protected]

Algemeen

Beoordeling in projectonderwijs

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 11 maart 1999

Het College van Bestuur heeft besloten: -de Stichting Universiteitsfonds Twente te verzoeken over te gaan tot benoeming van de voorgedragen kandidaat als hoogleraar Gastechnologieën. Het betreft een benoeming voor 0,2 fte met ingang van 1 maart 1999 voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid van verlenging.

-de Regels voor Inschaling en Salarisontwikkeling vast te stellen en deze in te laten gaan per 1 april 1999.

-het Interfacultair Mechanisch Centrum m.i.v. 1 januari 1999 onder verantwoordelijkheid te plaatsen van de vier technische faculteiten EL, TN, CT en WB; de keuze voor het penvoerderschap laat het College over aan de betrokken decanen.

-de "Nota Bestuurlijke Verantwoordelijkheden en Procesgang rond het CvB" (BS99/010) vast te stellen en de bestuurssecretaris opdracht te geven voor de implementatie zorg te dragen.

-aan de faculteit INF als penvoerder voor de opleiding BIT de volgende bijdrage vanuit de Centrale Stimulering onderzoek toe te kennen: kf 250 per jaar voor de jaren 1999 t/m 2002.

-in te stemmen met: -het handhaven van Broodje Introductie, volgens de voorgestelde nieuwe opzet qua vorm en inhoud; -het viermaal per jaar organiseren van een Engelstalige introductiebijeenkomst voor niet-nederlandstalige medewerkers; -het ontwerpen van een voorstel tot een aanvullende 'introductietraining' door het Loopbaancentrum.

-tot vaststelling van het tijdschema en besluitvorming over de tweede keuze medezeggenschapsstelsel UT.

-tot vaststelling van enkele richtinggevende uitspraken als hieronder genoemd en geeft de opdracht hiermee rekening te houden bij de uitwerking van (a) aan gebruikers in rekening te brengen m2-prijs, (b) de circa Mf 300 voor de te realiseren projecten uit het Vastgoedplan/ versie 4; (c) de financiële bewaking en (d) de inrichting van het procesmanagement.

-tot vaststelling van een schriftelijke inhoudelijke reactie aan de CSR inzake de twee initiatiefvoorstellen van de CSR m.b.t. het activisme van HBO-studenten en de invoering van een parameter activisme in het verdeelmodel.

-De door het CvB vastgestelde richtinggevende uitspraken zijn: 1.Functionele indeling van het UT-terrein wordt in de toekomst minder streng toegepast, waardoor een menging van de functies wonen, leven en werken op een verstandige manier mogelijk is. 2.Door de verschillende bestaande en nieuwe gebouwen/woningen zoveel mogelijk langs een nog nader aan te leggen backbone te clusteren en dit gebied te verstedelijken, kan de rest van hetUT-terrein groen blijven. 3.Er moet gestreefd worden naar een ruimtelijk hart (centrum) op de campus waar student en medewerker elkaar kunnen treffen. 4.Door bovenstaande ruimtelijke maatregelen van verdichting op het terrein is het mogelijk nieuwe initiatieven voor woningen en gebouwen voor derden op het UT-terrein te realiseren. 5.Het totale bedrag aan investeringen dat de komende 15 jaren beschikbaar is voor de projecten uit het Vastgoedplan is bepaald op circa Mf 300. 6.De planning van deze investeringen is zodanig dat binnen een termijn van 5 tot 8 jaren de meeste grote projecten gerealiseerd kunnen worden. 7.Projecten met een omvang van meer dan circa Mf 11 (5 miljoen Euro) vallen onder de Europese regelgeving van aanbesteding. Getracht moet worden deze zoveel mogelijk samen te voegen in verband met inkoopvoordeel. 8.Voor derden die zich op het UT-terrein willen vestigen, zullen zowel ruimtelijk, juridisch als financieel dezelfde randvoorwaarden worden opgesteld. Voorkomen moet worden dat voor iedere kandidaat andere regels gelden.

-Het College heeft met instemming kennis genomen van de afwerking van de Management Letter IAD 1997 en zendt de betreffende informatie toe aan de Raad van Toezicht.

Forum over 'Verharding van de Maatschappij'

Het Lectoraal Genootschap van studievereniging Sirius organiseert op 14 april een forum over verharding van de maatschappij. De sprekers zijn: Doctors van Leeuwen, Henk Bres, Femke Halsema (Tweede Kamer lid), E. van der Wiel (advocaat) en Rob Schobben. Het forum wordt geleid door Anne van Wageningen. Er zal gesproken worden over hoe mensen omgaan met de verharding van de maatschappij en welke rol de media daarin speelt. Plaats: De Vrijhof. Tijd: 14.30-17.00u. Iedereen is van harte welkom.

Alle faculteiten

Praktijkcursus Ondernemerschap

Van 12 t/m 16 april a.s. wordt voor de tweede keer de praktijkcursus ondernemerschap georganiseerd (tijden: 9.00-12.00 en 13.30-16.30 uur). In deze cursus maak je kennis met zaken als marktonderzoek en het maken van een ondernemingsplan, en kun je spreken met mensen die hun ideeën reeds ten uitvoer hebben gebracht. Aan het eind van de week kun je je eigen ondernemingsplan presenteren, waarmee de Rabo Studentondernemersprijs te verdienen valt. Voor meer informatie kun je kijken op: http://www.utwente.nl/lg/ondernemerschap/praktijkcursus.shtml of contact opnemen met Jann van Benthem, tel. 053-4894687. Voor aanmelding kun je mailen naar: [email protected]"

Integrand Twente

Kom bij Integrand langs voor je ideale stage of werkopdracht. Alle opdrachten staan vanaf nu ook op internet: www.integrand.nl. Heb je meer zin in een jaartje bestuur, ga dan voor meer info langs bij Integrand Twente, De Vrijhof, kamer 120, tel. 053-4893909. Of e-mail: [email protected]

UniPartners

Wij zoeken momenteel naar projectmanagers. Projectmanagers begeleiden de projecten die UniPartners voor bedrijven uitvoert. De projectmanager houdt zich zo bezig met het opstellen van offertes, contacten leggen en onderhouden met bedrijven, selecteren van studenten die een project uit willen voeren, enz. Ben jij minimaal tweedejaars student en heb je het komende jaar zin om naast je studie ervaring op te doen, kom dan eens informerennaar je mogelijkheden bij UniPartners: kamer WB hal V, kamer 127C of bel 4893811 / 4312975, e-mail: [email protected]

BSK

Studentenraadvergadering

De studentenraad van bestuurskunde vergadert 7 april a.s. Deze vergadering is in c-219, van 12.30 tot 13.30. De agenda wordt t.z.t. bekend gemaakt. Alle bsk-studenten zijn hierbij van harte uitgenodigd voor deze vergadering. Voor vragen over de SR-BSK: 053-4306338 (Anneke of Tanja).

Colleges en tentamens

Voor alle studenten BSK. Als er in colleges of tentamens op de vaknaam of op het sterretje (ten teken van een wijziging) wordt gedrukt dan wordt nu de op de vaknaam betrekking hebbende vakomschrijving opgehaald en bij het sterretje de op de wijziging betrekking hebbende onderwijsmededeling! Dus niet zoals voorheen het algemene opvraagformulier van vakomschrijvingen of onderwijsmededelingen.

Sturen in de samenleving II (178009)

Voor P studenten BSK. Roosterwijziging: Het college van dhr. Dieben in week 16 op woensdag het 5e/6e uur wordt verschoven naar dinsdag het 7e/8e uur in BB-4.

Afstudeeropdracht bij het ministerie van Economische Zaken, directie FEZ

Voor D3 studenten BSK. Bij de afdeling Begroting en beleid van de directie FEZ van het ministerie van Economische Zaken is plaats voor een afstudeerder op het onderwerp Sturing met de rijksbegroting. Daarbij gaat het om de inrichting van de begroting met het oog op government governance, i.h.b. voor EZ. Nadere informatie te verkrijgen bij prof. N.P. Mol, toestel 3243 (wo/vr).

Lunchbijeenkomst Technische Bestuurskunde

Voor alle studenten TBSK. Alle Technische-Bestuurskunde studenten worden van harte uitgenodigd een lunchbijeenkomst op woensdag 26 mei as. bij te wonen! Deze wordt gehouden in TWRC B-101 van 12.30 tot 13.30 uur. Hier kunnen ervaringen worden uitgewisseld, brandende kwesties over de studie TBSK worden aangekaart, en knelpunten worden besproken. Het is uiteraard ook de bedoeling dat een aantal direct betrokken docenten op deze bijeenkomst komen. I.v.m. de bestelling van broodjes e.d. wordt een ieder die naar de bijeenkomst wil komen uitgenodigd zich in aan te melden via het secretariaat van OF (email [email protected]), namens Dr. P. de Vries, secretaris Werkgroep TBSK.

Industrie- en technologiebeleid (173217)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: Studenten die het vak Industrie- en Technologie-beleid willen volgen, maar die zich nog niet hebben aangemeld bij de betreffende docent, worden verzocht dit alsnog te doen, en wel zo spoedig mogelijk! Dit i.v.m. een wijziging in de opzet van het vak. De heer Boschma is te bereiken op tel. 030-253 2896 (of tel. 053-4894554) of e-mail [email protected] (of [email protected]).

Algemene economie I (173004)

Voor P studenten BSK. Roosterwijziging: Het college in week 15 op woensdag het 3e/4e uur vervalt en wordt verschoven naar maandag het 1e/2e uur in TWRC B-209.

Openbare financiën I (173501)

Voor P studenten BSK. Zoals aangegeven in de studiegids wordt dit studiejaar voor dit vak voor het eerst het boek Economie van de overheid (Schram c.s, 2e druk) gebruikt. Tevens wordt de syllabus Openbare financiën 1 aangepast. De nieuwe syllabus is vanaf week 19 beschikbaar bij de UTake. Het boek van Koopmans c.s. wordt niet meer gebruikt; in de studiegids 1998/1999 staan abusievelijk zowel het boek van Schram als dat van Koopmans vermeld. Degenen die vorig studiejaar of eerder het vak volgden en het boek van Koopmans c.s. hebben gebruikt (en de syllabus van 97/98 of eerder) worden tweemaal in de gelegenheid gesteld over die oude stof tentamen te doen (29 juni en 25 augustus 99). Voor degenen die tevens hebben deelgenomen aan de zelfstudie-opdrachten geldt dat het resultaat (de behaalde punten voor het EMU-essay) eveneens voor die twee tentamens gebruikt kan worden. Daarna vervalt die mogelijkheid. Uiteraard is het voor recidivisten eveneens mogelijk tentamen te doen over de nieuwe stof, en deel te nemen aan de nieuwe studie-opdrachten. Nadere inlichtingen: N. Groenendijk (4106).

Afstudeercolloquia

Bianca Kamphuis over 'Uitbesteden? Waarom niet?!' Een onderzoek naar de mogelijkheden tot uitbesteden van de primaire taken van de Gemeentelijke Sociale Dienst van Enschede, nader uitgewerkt voor de taken uitkeringsverstrekking en bevordering van de uitstroom richting arbeidsmarkt, 7 april 1999, 15.00 uur, BB-6.

Joost van Doorn over 'Interactief bestuur in de lokale democratie'. Een onderzoek naar de opvattingen van de raadsleden uit vijf Overijsselse gemeenten over interactief bestuur, 8 april 1999, 16.00 uur, TWRC C-238.

Jarno Biesebroek over 'Leren gaat niet vanzelf.' Organisatorisch leren en continu verbeteren door civieltechnische infrastructuurbeheer-organisaties in Nederland, 9 april 1999, 12.00 uur, TWRC A-116.

Gijs Takkenkamp over 'Van bruikleen naar huur.' Een onderzoek naar de invloed van de stelselwijziging en de agentschapvorming van de Rijksgebouwendienst op de potentiële bedrijfseconomische efficiëntie van de departementen (klanten), gezien in het licht van de principaal agent theorie, 14 april 1999, 14.30 uur, BB-6.

Practicum onderzoek (177205)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: De colleges voor dit vak op maandag het 5e/6e uur vervallen met ingang van week 13. Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met de docent!

Afstudeeropdracht Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) in Utrecht

Voor D3 studenten BSK. Het NIZW zoekt twee of meer stagiaires en/of afstudeerders om onderzoek te doen naar het pilotproject Toch Thuis. O.a. wordt gezocht naar studenten die een deel van de uit te voeren proces- en productevaluatie op zich willen nemen. Het project Toch Thuis wordt het komende jaar door het NIZW geëvalueerd. Het NIZW richt zich hierbij op de uitvoering van een proces- en productevaluatie; een effectevaluatie blijft achterwege. Centraal daarbij staat de invoering en de werking van het zogenaamde zorgprogramma Toch Thuis. Welke factoren belemmeren en bevorderen een succesvolle invoering en implementatie van het project Toch Thuis? Bij een procesevaluatie gaat het om een beoordeling van de voortgang van het project. Bij een projectevaluatie komt de vraag aan de orde of het ontwikkelde zorgprogramma Toch Thuis bij gebruik in de praktijk voldoet aan devooraf gestelde eisen. Voor meer informatie: Stagebureau BSK, TWRC-kamer C-015a, tel. 053-4893240 (alleen 's ochtends).

Afstudeeropdracht Gemeente Zutphen, bestuursdienst, afdeling Financiën

Voor D3 studenten BSK. Bij de Bestuursdienst, afdeling Financiën, van de gemeente Zutphen kan een afstudeeropdracht worden uitgevoerd naar de verantwoording van deelnemingen in de gemeentelijke jaarverslagen (balans). Deze opdracht wordt uitgevoerd t.b.v. de werkgroep voor de Gemeentelijke Comptabiliteitsvoorschriften met het oog op nieuwe regelgeving voor de gemeenten op dit punt. Nadere informatie: prof. N.P. Mol, toestel 3243 (wo/vr).

Afstudeeropdracht bij de ING-Bank, afdeling Public Sector, in Amsterdam

Voor D3 studenten BSK. De ING-Bank biedt een afstudeergelegenheid. Onderwerp: marktanalyses van de woningbouwsector in gemeenten. Van de student wordt verwacht dat hij/zij een bijdrage levert aan de dagelijkse werkzaamheden van de afdeling. De afstudeeropdracht wordt in het verlengde daarvan vastgesteld. Aanvang: op korte termijn. Voor meer informatie: Stagebureau BSK, TWRC-kamers C-105a, tel. 053-4893240 (alleen 's ochtends).

Wetgevingsleer (175229)

Voor D2/D3 studenten BSK. Beoordeling 98/99. Het cijfer voor wordt bepaald aan de hand van de beoordeling van het werkstuk. De tentamens op 23 juni en 20 augustus 1999 komen dus te vervallen! Voorwaarde voor de beoordeling is dat de opdrachten (zie onder C) deugdelijk gemaakt zijn. Doel van de opdrachten is de algemene kennis van de colleges te verdiepen en te verruimen. De opdrachten dienen voor eind juni 1999 bij dr. B.R. Dorbeck-Jung te zijn ingeleverd (postvakje kamer C-226). Bij de herkansing is het inleverdatum 20 augustus 1999.

Algemene economie I (173004)

Voor P studenten BSK. De tentamenregeling voor dit vak is op te vragen via vakomschrijvingen!

Studentassistent bij het Nederlandse Onderzoekschool voor de Bestuurskunde (NOB)

Voor D1/D2/D3 studenten BSK. De NOB zoekt een studentassistent, voor 4 eenheden per week gedurende een periode van 3 maanden. De NOB is een samenwerkingsverband tussen de EUR, UL, TUD, KUB, VU en KUN. T.b.v. de her-erkenning van de onderzoekschool door de KNAW moeten er voor deze aanvraag een aantal voorbereidingswerkzaamheden verricht worden. In het kader daarvan zoeken wij per 1 mei a.s. een studentassistent die zich zal bezighouden met het verzamelen van de benodigde gegevens en informatie. Geïnteresseerden kunnen hun schriftelijke sollicitatie voor 1 april a.s. inleveren bij het NOB-secretariaat (kamer TW-C214). Meer informatie: Marcia Clifford (053-489-2602) of Bernard Steunenberg (053-489-3231). E-mail: [email protected] of [email protected]

Probleemstelling formuleren (178500)

Voor D2/D3 studenten BSK. M.i.v. studiejaar 98/99 is de omvang van de stage 14 SP. Dit geldt voor alle studenten die vanaf 24 augustus 98 stage lopen. Zij dienen daarna het vak 'Probleemstelling formuleren' van 2 SP te volgen. Dit vak bestaat uit een zelfstandig te volgen COO-cursus, die elk moment kan aanvangen. Het programma is reeds geïnstalleerd in de PC-zaal van het CIV. Bij de cursus hoort een instructieboek. Een 'verplicht' instructiemoment wordt gepland bij aanvang van elk trimester (het eerstvolgend momentis 1e trimester studiejaar 1999/2000). Als afsluiting wordt een werkstuk gevraagd met een probleemstelling op het onderwerp van de afstudeeropdracht. Informatie met de precieze omschrijving van het vak is op te vragen via het internet (zie webpagina van het vak of vakomschrijving).

Case-study en vergelijkende analyse (177404)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: In week 14 is er een college op woensdag het 1e/2e uur in HL-220. Het college in week 16 op maandag het 3e/4e uur komt te vervallen!

Praktijkcursus Ondernemerschap

Van 12 t/m 16 april a.s. Zie rubriek 'alle faculteiten'.

Integrand Twente

Gezocht student(e) BSK voor de implementatie van een landelijk internetwerkgelegenheidsproject. Duur: min 3 mnd. Ref: Alg 07.

CT

D-examen geslaagden maart 99

J.N. Barsema, Groningen; E.J.R. Brandsma, Renkum; mw. W. van Dijk, Barneveld; N.F. Geijsen, Laren; D.W. de Graaf, Soest; T.L.G. Hendricks, Warmenhuizen; mw. M.G.N. Janssen, 's-Gravenhage; S.P.W.M. Lemm, Den Bosch; D.L. Lutters, Denekamp; W.J. van Marle, Delft; D.W. van der Meer, Sneek; N.G. Meesters, Smilde; A.G.M. Pohlmann, Zwolle; mw. I.C. van Putten, Medemblik; P.T. de Saegher, Hilversum; D. Wessels, Holten.

Praktijkcursus Ondernemerschap

Van 12 t/m 16 april a.s. Zie rubriek 'alle faculteiten'.

Integrand Twente

Gezocht student voor het ontwikkelen en implementeren van vertraagde afgifte tabletten. Het bedrijf is nu geïnteresseerd in een vergelijking van deze moderne systemen met wetenschappelijke meetopstellingen zoals op universiteiten vaker gebruikt wordt. Duur: 6 mnd full-time. Ref: I499.

EL

D-voordrachten

G.J. Houtman (Leerstoel TSS) over 'Control and management of an all-optical ring network', 7 april 1999, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

M. van Doesburg (Leerstoel NT) over 'Real-time multiprocessor Iso-surface Volume Rendering', 14 april 1999, 13.30 uur, EL/TN gebouw, zaal 8128.

M. Stekelenburg (Leerstoel NT) over 'Optimazion of a Field Programmable Function Array', 14 april 1999, 15.00 uur, EL/TN gebouw, zaal 8128.

D-examen geslaagden maart 99

M. van Ardenne, Enschede; J.J.P. Blijd, Enschede; A.R. Hendriks, Hengelo; B. Jansen van Galen, Veldhoven; S. Kits, Enschede; S.G. Kwaaitaal, Enschede; C.W.J.M. Lauwerijssen, Enschede; M.C. van der Maas, Enschede; R. Mateman, Enschede; O. Mesut, Enschede; D. Stevens, Enschede; B.J.W. Waarsing, Enschede.

Praktijkcursus Ondernemerschap

Van 12 t/m 16 april a.s. Zie rubriek 'alle faculteiten'.

Integrand Twente

Gezocht student(e) EL voor de implementatie van het landelijke internet-werkgelegenheidsproject, dat i.s.m. de Ministeries van Economische Zaken, Onderwijs Cultuur & Wetenschappen, Sociale Zaken en tal van bedrijven en organisaties wordt opgestart. Duur: 3 mnd. Ref: Alg 07.

INF/BIT

Inleveren sleutels projectruimtes

Voor BIT Pk. De voor de duur van het MTO I project uitgereikte sleutels van de TBK projectruimtes dienen weer ingeleverd te worden. Inleveradres is de receptie in het BB-gebouw. De borgsom wordt (als alles in orde is) giraal teruggestort. M. Gerritsen.

Openingstijden BOZ-INF

Vanaf 6 april a.s. zijn de openingstijden van BOZ-INF definitief gewijzigd. BOZ is vanaf die datum geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00-14.00 uur.

Doegroepouders gezocht!

De introductie vindt dit jaar plaats van dinsdag 17 t/m woensdag 25 augustus. Voor het begeleiden van de eerstejaars worden er nog doegroepleiders voor de INF-doegroepen gezocht. Lijkt het je leuk om tijdens de introductie een groep eerstejaars te begeleiden, geef je dan op bij de IKI. Ons e-mail adres is: [email protected]

Mededeling van de verkiezingscommissie INF

De verkiezingscommissie zoek een studentlid om de komende verkiezing van de leden van de facultaire Studentenraad mede te coördineren. De faculteit verleent een financiële vergoeding voor de werkzaamheden in de commissie. Belangstellenden wordt verzocht contact op te nemen met de voorzitter van de verkiezingscommissie, Rolf Engmann, tel. 3691, e-mail: [email protected]

D-voordracht BIT

Sjors B.J.N. Mollink over 'Naar een integraal ontwerpproces voor proces- en informatie-systeemontwerp bij Ordinatopics en Ordina Sociale Zekerheid & Pensioenen', 9 april 1999, 15.45 uur, INF L204 (Demozaal).

D-voordracht INF

C.W. van den Ende over 'Refactoring Class Diagrams using Variation Points', 9 april 1999, 15.30 uur, TW A112.

Geslaagden doctoraalexamen BIT

Maurits C. Blok; Freddy Holwerda; Mathilde M.H. Oude Velthuis; Michiel M. Scheepmaker; Serge Schokkenbroek; Ewoud A.J. Sonneveld; Joris T. Uilenreef.

Geslaagden doctoraalexamen INF

Robert Blok; Niels R. Faber; Willem Solleveld; Dirk E. Strijbos; Michiel C. Visser; Bj÷rn D. Vrijkorte; Reinoud P. Zandijk.

Externe D-Opdracht in Bristol, HP Labs (UK)

Virtual Reality: Community Service Platform. The Helsinki Telephone Company (HPY) is leading Finland's pioneering deployment of internet and mobile services. HPY are installing a next generation network offering multimediaservices. HPY have a number of collaborative research projects, under the program title "Helsinki Arena2000". One component is a 3D city model - "Virtual Helsinki" - which is an experimental interface to the services of the future. Proposal: A Service Platform to Populate a Virtual City with services HP Labs has worked during 1998 with Arcus Software, the author of the city model, and HPY Labs to populate the 3D model with the first example service. We would like to develop an Arena2000 Community Service Platform (CSP) to enable third party service providers to bring the virtual city to life with novel services. Nadere Inlichtingen: A. Nijholt, [email protected]

Audio en video uitbreiding van het Virtuele MuziekCentrum

Externe Stage/D-opdracht KPN Research Groningen. Virtuele omgevingen zijn de user interface van de toekomst. De toepassingen zijn talrijk; de ontwikkelingen op dit gebied gaan erg snel. De laatste tijd gebeurt vooral veel op het gebied van de uitbreiding van 3D omgevingen met multimedia objecten (audio en video). KPN Research wil graag ervaring opdoen met deze ontwikkelingen. Om aan te sluiten bij de initiatieven van de Universiteit Twente is gekozen om het virtuele muziekcentrum uit te breiden met audio en video. Opdrachtomschrijving: De opdracht omvat onderzoek doen naar de mogelijkheden van virtuele omgevingen en de methoden en tools die daar op dit moment voor beschikbaar zijn (industry watching). Vervolgens moet een gefundeeerde keuze gemaakt worden welke methoden en tools gebruikt gaan worden voor de uitbreiding van het virtuele muziekcentrum met audio en video. KPN zoekt een afstudeerder van de UT die zich graag wil verdiepen in state-of-the-art virtuele omgevingen. Informatie: Jan Sipke van der Veen (begeleiding): [email protected], 050-5822546 of Anton Nijholt: [email protected]

Stage-opdracht EEG aansturing computerspelen

The Mind Connection in Maastricht is een kleine, startende onderneming met een innovatief state of art product. Daarbij worden computerspelvormen aangestuurd met emotionele en mentale informatie (lees: met informatie die via drie sensoren wordt afgeleid van een elektro encefalogram ofwel EEG). The Mind zoekt een enthousiaste student(e) die op zelfstandige basis inhoud wil geven aan een afgebakend onderzoeksproject. De programmeeromgeving is Boreland C++ en Windows. Een goede begeleiding van de stage is gegarandeerd. Voor iemand met een zelfstandige en initiatiefrijke houding, biedt de stage veel ruimte voor goede eigen ideeën. Mede omdat The Mind Connection zich in een (door)startende fase bevindt, heb je dus een mogelijkheid om je nadrukkelijk te profileren. Neem contact op met Anton Nijholt ([email protected], 053-4893740).

Afstudeervoorlichting BIT

Voor BIT D1-studenten. In het derde trimester van het studiejaar 1998-1999 zal de jaarlijkse afstudeervoorlichting voor doctoraalstudenten Bedrijfsinformatietechnologie worden georganiseerd. Deze voorlichting bestaat uit een deel algemene informatie over de cluster- en afstudeeroriëntatiekeuze, over de samenstelling van het doctoraal studieprogramma, over de stage en over de D-opdracht. Dit algemene deel zal worden georganiseerd door de coördinator onderwijs. Daarna verzorgen de clusters zelf hun voorlichtingsactiviteit. Hiervoor wordt het volgende schema gehanteerd. Algemene informatie: 27 mei 1999, 13.45 uur in CC-3. Clustervoorl. DB, IS en BIK: 3 juni 1999, 13.45 uur in CC-3. Clustervoorl. T&M (-/- BIK): 10 juni 1999, 13.45 uur in CC-3. Clustervoorl. ES, FMG, SE, TKI en TSS: 17 juni 1999, 13.45 uur inCC-3.

Praktijkcursus Ondernemerschap

Van 12 t/m 16 april a.s. Zie rubriek 'alle faculteiten'.

Integrand Twente

Gezocht student voor het organiseren van een database met eenduidige, logische benamingen van de bestanden c.q. patroondelen en het schrijven van een programma dat de problemen tussen verkoop en productieafdeling oplost. Duur: 3 mnd full-time. Ref: A44. # Daarnaast hebben we een afstudeeropdracht op het gebied van E-commerce. Duur: 5 mnd full-time. Ref: HA9891.

TBK/CT&M

Colloquia

Roderick Schreuder over 'De effecten van de invoering van "New Shop Floor Management" in twee praktijkgevallen', 1 april 1999, 14.00 uur, BB6.

W.H.J. van der Velden over 'Eemklei en de Noord/Zuidlijn. Invloed van het zwelgedrag van de Eemklei op de diepe bouwputten en hun omgeving', 8 april 1999, 11.00 uur, WB-Z124.

Egens van Iterson Scholten over 'Strategische analyse van het kantorennetwerk van de ING Bank in Hongarije', 16 april 1999, 15.45 uur, BB5.

Wilmer Kloosterziel over 'Hoe de inzet van (winkelvloer-) promoties bij Unilever-dochter Van den Bergh Nederland beter kan worden', 19 april 1999, 15.45 uur, BB6.

E.E. Oosterwal over 'Ontwerpen van het ontwerpen. Een bijdrage aan het succesvol verlopen van complexe projecten binnen Ingenieursbureau Amsterdam', 23 april 1999, 15.45 uur, WB HIB 206.

W.A. Meijerink over 'De concurrentie strategie van Klip B.V. in de metaalindustrie', 23 april 1999, 16.00 uur, BB4.

RECTIFICATIE: Het colloquium van Joost de Graaf op 16 april a.s. in CT 1812 vangt om 13.15 uur aan, i.p.v. 13.30 uur.

Extra toets Waterbeheer (224013)

Voor CT&M. In aanvulling op eerdere berichtgeving is er nog een extra toets voor dit vak verroosterd op vrijdag 4 juni a.s. Het totaal aantal toetsen komt daarmee op 6 i.p.v. 5. De toetsen zijn in de computerzaal, WB T-700. I.v.m. het beschikbare aantal computers moet er gewerkt worden met 3 toetsgroepen. Tijdens het eerste college, op maandag 12 april a.s., is er gelegenheid je voor een bepaalde toetsgroep in te schrijven. Per toetsgroep kunnen zich maximaal 35 studenten inschrijven. De tijdstippen van de toetsen zijn: toetsgroep 1: di. 20 april: 13.00-14.30 uur; di. 27 april: 13.00-14.30 uur; ma. 17 mei: 11.30-13.00 uur; ma. 31 mei: 11.30-13.00 uur; vr. 4 juni: 14.30-16.00 uur; wo. 9 juni:10.00-11.30 uur. Toetsgroep 2: di. 20 april: 14.30-16.00 uur; di. 27 april: 14.30-16.00 uur; ma. 17 mei: 08.30-10.00 uur; ma. 31 mei: 08.30-10.00 uur; vr. 4 juni: 16.00-17.30 uur; wo. 9 juni: 11.30-13.00 uur. Toetsgroep 3: di. 20 april: 16.00-17.30 uur; di. 27 april: 16.00-17.30 uur; ma. 17 mei: 10.00-11.30 uur; ma. 31 mei: 10.00-11.30 uur; vr. 4 juni: 13.00-14.30 uur; wo. 9 juni: 08.30-10.00 uur.

Sleutels projectkamers Civieltechnisch Ontwerpen (226013)

Voor CT&M D1. Het ophalen van de sleutels van de projectkamers voor Civieltechnisch Ontwerpen kan ALLEEN op: Woensdag 7 april 1999: tussen 13.00 en 16.00 uur. Belangrijk hiervoor is dat je weet in welke groep je zit!

BOZ CT&M gesloten

Voor CT&M. Dinsdag 6 april 1999 is het bureau Onderwijszaken van CT&M de gehele dag gesloten. In dringende gevallen kun je je die dag wenden tot bureau Onderwijszaken TBK (Tel: 3516)

Mentorgroep Mevrouw Rorink-Heerink

Voor CT&M P. In verband met het zwangerschapsverlof van mevrouw Rorink-Heerink wordt haar mentorgroep overgenomen door mevrouw drs. T.P. Hensen, WB W124, tel: 4882.

Meten (221121)

Voor CT&M P. Voor vragen over oude en nieuwe tentamens betreffende dit vak kun je je wenden tot: de heer drs. G.M.G.M. van Lieshout, WB W119, tel: 4280.

Praktijkcursus Ondernemerschap

Van 12 t/m 16 april a.s. Zie rubriek 'alle faculteiten'.

Integrand Twente

Gezocht student(e) TBK voor het onderzoeken van het logistieke proces binnen het Direct Mail Proces, m.n. de formulieren. Antwoord geven op de vraag hoe gaan we hier in de toekomst mee om? Duur: 3 mnd full-time. Ref: Alg20 # Tevens zoeken we een student(e) TBK voor het evalueren en updaten van het kostprijscalculatiesysteem (event. afstudeeropdracht). Duur: 6 mnd full-time. Ref: G702.

Strategisch Management (186456)

Voor TBK D2. Het eerste college is i.v.m. de voorlichtingsdagen komen te vervallen. Studenten worden verzocht op Internet kennis te nemen van doel en opzet van het vak (www.sms.utwente.nl/cmm/cmmsm/courses/roostersm.htm). Om later in het trimester niet in tijdnood te komen is het m.n. van belang om z.s.m. te beginnen met zelfstudie van de hoofdstukken 1 t/m 5 van het boek van Johnson and Scholes.

Inschrijving Integratiecase 1999 (180065)

Voor TBK-Propedeuse en herhalers. De integratiecase vindt plaats van dinsdag 25 mei t/m vrijdag 28 mei (week 21). Houdt deze week dus vrij als je aan de case mee mag doen! Vanwege het uitvallen van de maandag (2e pinksterdag) moet er in die week hard en soms ook in de avonduren worden gewerkt. Toegelaten word je als je een voldoende hebt voor minstens drie van de vijf bedrijfskundige P-vakken: Bedrijfseconomie (186061), MTO 1 (184168), Inleiding Technische Bedrijfskunde (180063), Oriëntatie Bedrijfsinformatiekunde (186353), Grondslagen Marketing (186257). Het gaat om een geïntegreerde toepassing van de in die vakken geleerde 'theorie'. De projecten bij deze vakken worden dan ook niet apart als vak meegeteld. Inschrijven voor de integratiecase doe je tussen 12.30 en 13.00 uur in de hal van het BB-gebouw bij een standje van student-assistent Remco Bol. Dat kan op donderdag 20 mei en vrijdag 21 mei. Ter plekke koop je bij hem dan ook het case-dossier. Bij afwezigheid van Van Woerden is Remco Bol [email protected]) contactpersoon voor eventuele vragen.

Oriëntatie Bedrijfsinformatiekunde (OBIK, 186353)

Voor TBK P. Op vrijdag 9 april a.s. van 12.30 -13.30 uur is er een inkijksessie gepland voor dit vak van mevrouw Diana Limburg op kamer BB 221.

Wijziging voor Schriftelijke Communicatie (168223)

Voor TBK D1. Dit vak wordt in het 3e trimester gegeven voor de TBK-stromen B, I, G en L. Op woensdag 19 mei, het 1e en 2e uur, is er een 'aftrapbijeenkomst' voor de rapportage van dit vak. Deze bijeenkomst wordt voor ALLE STROMEN gehouden in TW B209.

Traineeship NBM-Amstelland

Voor TBK D3. NBM-Amstelland heeft plaats voor een trainee. Een uitgebreide omschrijving hiervan vind je bij Bureau Onderwijszaken TBK.

Impact van Informatisering 1999 (182005)

Voor TBK D1 I-stroom, D2 I-stroom "oude stijl". Docent F. Wijnhoven. In afwijking van voorgaande jaren en de medelingen in de studiegids het volgende. Het vak zal alleen worden afgerond middels een individueel schriftelijk tentamen. Er worden in totaal zes hoor-response colleges gegeven. De studiestof blijft gelijk aan voorgaande jaren, namelijk: Wijnhoven, Fons (1996), Impact van Informatisering. Twente University Press. Hiervan hoeven de paragrafen: 2.1.1; 2.3.4; 2.3.5; 2.4.2; 2.5.3; 2.6.4; 3.7. niet te worden bestudeerd. Lucas, Hency C. (1996). The T-Form Organization. Jossey-Bass, San Francisco. Hiervan hoeven de hoofdstukken 1 en 14 niet te worden bestudeerd.

Studie-adiviseur afwezig

Voor CT&M. Van 2 april t/m 9 april is de studie-adviseur van CT&M, mw. Hensen, afwezig.

TN

D-voordrachten

P.G. Jeurink over "Slots and holes in high-Tc washer-type DC SQUIDS", woensdag 14 april 1999, 15.30 uur, EL/TN T4.

Struktuuronderzoek (148002)

Studenten die dit trimester dit vak willen volgen of tentamen willen doen worden verzocht kontakt op te nemen met de docent, dr. S. Harkema, tel. 3126.

Bijeenkomst SOTN

Vanmiddag, donderdag 1 april 1999 is er om 12:30 uur in B-1220 een bijeenkomst van het StudentenOverleg Technische Natuurkunde (SOTN). Op deze bijeenkomst kun je onder het genot van gratis koffie of thee en je eigen lunch luisteren naar en meepraten over de volgende onderwerpen: *Financiële claims: Als de studie zo slecht in elkaar zit dat je er studievertraging door oploopt, kun je van de universiteit een geldbedrag eisen. Donderdag leggen we uit hoe dit werkt. *Klachten: Al je opmerkingen over tentamens, vakken, docenten etc. kun je hier kwijt. *Verkiezing nieuwe leden SOTN-bestuur, OpleidingsCommissie, OnderwijsManagementTeam en Periodieke EvaluatieCommissie.

Praktijkcursus Ondernemerschap

Van 12 t/m 16 april a.s. Zie rubriek 'alle faculteiten'.

D-examen geslaagden maart 99

E.W. Boxman, Eefde; H.J. van Egmond, Milsbeek; E.S. ten Have, Zwolle; M.G.H. Hiddink, Gaanderen; H.J. Kettelarij, Holten; M.C. Mulder, Schalkhaar; M. Podt (met lof), Holten; A.B. Smeelen, Schagerbrug.

Voordrachten Warmte- en Stromingsleer

Dr. Daniël Oldenziel, Hynatec, Zwitserland over 'Diagnosesystemen voor roterende stromingsmachines', vrijdag 9 april 1999, 16.00 uur, Hal IV 102.

Dennis Bosman, Twente over 'Optimalisatie van het droogproces van grofkeramiek', dinsdag 13 april 1999, 16.00 uur, Hal IV 102.

Thijs Arlman, Twente over 'Sonolumineescence', donderdag 22 april 1999, 16.00 uur, Hal IV 102.

Dr. Martin Kerscher, München over 'Galaxies and air bubbles as points in space', dinsdag 27 april 1999, 16.00 uur, Hal IV 102.

Gehouden : prof. Andrew Szeri, Berkeley over 'Surfactant scavenging and surface deposition by rising bubbles' op 12 maart.

Constantijn van Lookeren Campagne, Twente over 'Thermodynamics of a burner' op 23 maart.

Judith Rensen, Twente over 'Two phase flow: a numerical approach' op 30 maart.

TO

D3 Aanmelding Doctoraal Examen Juni 1999

Uiterlijk t/m 7 mei 99 kan men zich intekenen voor het D-examen Toegepaste Onderwijskunde d.d. 15 juni 1999. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende D-aanmelding, D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-TO. Terugtrekken voor de vergadering is mogelijk t/m 14 juni 99 bij BOZ. De diploma-uitreiking is op vrijdag 25 juni 99 ('s middags). Inschrijven voor het D-examen na de sluitingsdatum is niet mogelijk. Zie hiervoor de gehele procedure de "handleiding differentiële gedeelte". Bij BOZ moet aanwezig zijn vóór dinsdag 8 juni 99: -goedgekeurd studieprogramma. -contract doctoraalwerk. -eindevaluatie afstudeerwerk. -verslag(en) t.b.v. bibliotheek (ingebonden). -kopie samenvattingen (Nederlands en Engels), voorzien van de titel en de handtekening van de afstudeerbegeleider. -elektronische versie van genoemde samenvattingen (Word). -alle cijfers.

Analyse en vormgeving van audiovisuele programmatuur (193033)

Het eerste college voor dit vak op maandag 22 maart is vervallen. Het werkcollege op donderdag 8 april a.s. komt ook te vervallen. Deze wordt verschoven naar vrijdag 9 april, het 1e en 2e uur in zaal L216. In week 24 op donderdag 17 juni, het 3e en 4e uur wordt er een extra college ingeroosterd in L213.

D1 Multimedia programmeren (193519)

Voor dit vak wordt er op vrijdag 23 april, het 1e en 2e uur een extra herkansing gegeven. Intekenen t/m dinsdag 20 april.

P/dt Tentamenzalen voor Propedeuse

De toets voor het vak Methodenleer op woensdag 7 april, het 1e en 2e uur is in CC1. De herkansing voor het vak Instrumentatietechnologie 1, toets 2 voor deeltijders is op vrijdag 16 april, het 5e en 6e uur in CC3. De toets voor het vak Methodenleer voor de deeltijders is op vrijdag 16 april, het 7e en 8e uur in zaal CC4. De toets voor het vak Data-analyse 2 is op donderdag 22 april, het 1e en 2e uur in SUT. De toets voor het vak Instructietheorie 1 is op donderdag 29 april, het 5e t/m 8e uur in zaal CC2.

Praktijkcursus Ondernemerschap

Van 12 t/m 16 april a.s. Zie rubriek 'alle faculteiten'.

Integrand Twente

Gezocht student(e) voor de ontwikkeling van een multimediaal pilot-project. Tevens wordt van de student verwacht actief mee te werken aan fundraising bij zakelijke partners in Nederland en in het buitenland. Duur: 5-6 mnd. Ref: G652.

D-examen geslaagden maart 99

P.J. Blijleven, Enschede; E.C. Huige, Almere; L.M. Jansen, Enschede; T. de Jong, Enschede; L.S. Muilwijk, Enschede.

D1 Tentamenzalen voor D1

De toets voor het vak Ontwikkeling van volwassenen op dinsdag 6 april, het 3e en 4e uur is in zaal CC4. De toets voor het vak Multimedia programmeren op vrijdag 23 april, het 1e en 2e uur is in zaal L216.

D3 Tentamenzaal voor Components of Instruction (195497)

Op donderdag 22 april, het 1e en 2e uur zal de toets voor dit vak plaatsvinden in zaal L105.

TW

Economische theorie (173114)

De colleges voor dit vak zijn verplaatst: maandag 5+6 naar TW-B 102 en woensdag 5+6 naar CT 1407.

Verplaatsen tentamen Theoretische informatica voor TW (211026)

Voor TW D2-studenten. Het tentamen voor dit vak is na overleg tussen docent en studenten verplaatst van 28 juni 1999 13.30 uur naar 29 juni 1999 13.30 uur.

D-voordracht

Michael Kliphuis over 'One and two dimensional second order splines wavelets on a bounded region', woensdag 7 april 1999, 14.00 uur, in de Filmzaal in de Vestingbar.

Praktijkcursus Ondernemerschap

Van 12 t/m 16 april a.s. Zie rubriek 'alle faculteiten'.

TCW

Praktijkcursus Ondernemerschap

Van 12 t/m 16 april a.s. Zie rubriek 'alle faculteiten'.

Integrand Twente

Gezocht 2 stagiaires voor onderzoek naar de invloed van nieuwe media zoals het internet op de lokale omroep in het algemeen en op de desbetreffende organisatie en de Amsterdamse programma-aanbieders in het bijzonder. Duur: 4 mnd full-time. Ref: A64.

W&M

Praktijkcursus Ondernemerschap

Van 12 t/m 16 april a.s. Zie rubriek 'alle faculteiten'.

WMW

Praktijkcursus Ondernemerschap

Van 12 t/m 16 april a.s. Zie rubriek 'alle faculteiten'.

WB

Praktikum Technische Bedrijfsvoering (112749)

De eerste bijeenkomst is verplaatst van week 12 naar week 13. Omdat het praktikum op de vrijdag is verroosterd, zou dit betekenen dat de eerste bijeenkomst zou zijn op Goede Vrijdag, een dag die normaal vrij is. Daarom stellen we een korte 'lunchbijeenkomst' voor van maximaal een uur in week 13, op donderdag 1 april (geen grap) om 12.45 uur in zaal N-227. Het isverstandig indien u dan reeds over de reader beschikt. We hopen u daar te mogen begroeten en excuseren ons bij voorbaat voor eventueel ongemak. Informatie: dr. O.W. Salomons, WB Z-216, Tel. 2532/2551, [email protected]

Praktijkcursus Ondernemerschap

Van 12 t/m 16 april a.s. Zie rubriek 'alle faculteiten'.

Integrand Twente

Gezocht student(e) die verstand heeft van AutoCAD, die part-time bij een babyvoedingfabrikant uit Kampen aan de slag wil. Duur: 6 mnd, 2 dagen per week. Ref: G692. Vergoeding regel je zelf!

D-examen geslaagden maart 99

E. Bakker, Emmen; E. Evers, Almelo; M.R. Huisken, Oldenzaal; N.E.T. Jansen, Doetinchem; M.H. Kamphuis, Enschede ; G. Klaseboer, Nijensleek; S.Y. Leijenaar, Gorredijk; R.J.W. Nijlant, Losser; M.H.H. Oude Nijhuis, Oldenzaal; M.G.R. Popma, Gennep; M.J. Put, Brummen; B. Schunselaar, Oldenzaal; R. Vos, Heiloo; M.W. Wilcke, Enschede.

WWTS

Praktijkcursus Ondernemerschap

Van 12 t/m 16 april a.s. Zie rubriek 'alle faculteiten'.

SPE

Voor discussies over kennis en ETHIEK - moderne FILOSOFIE - kritische ECONOMIE - allerlei RELIGIES - je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Discussie. Broodje religie - een veelkleurig gezelschap van mensen komt bij elkaar om te discussiëren en informatie uit te wisselen over onderwerpen als: het bestaan van God, leven na de dood, schepping of evolutie, het lot etc. Woensdag 7 april - onderwerp: dialoog tussen verschillende religies -12:30 tot 13:30 uur - Vrijhof 202.

Abdijweekend

Meditatie ZEN- meditatie - concentratie - verruiming van je geest - zelfkennis. Iedere donderdag onder deskundige begeleiding - 16.00 uur SPE-HE en 20.00 uur SPE-UT. VESPER- viering - stilte, gebeden, meditatief. Iedere donderdag van 17.30 - 18.00 uur - Stiltecentrum Vrijhof - t.o. kamer 205.

Vieringen

Informatie SPE-UT: 053 4892369 - Vrijhof 203 - Pb 217 - 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4871927 - Pb 70.000 - Hengelosestr. 100 - 7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

SRD

Speciaal voor mensen die houden van wandelen gaat de SRD met de Nijmeegse vierdaags mee doen. We zijn al begonnen met trainen maar je kunt natuurlijk altijd nog mee doen. Bel voor meer info naar het SRD-kantoor # De volgende major/minor infomiddag wordt donderdag 8 april gehouden. Houd jij je op je faculteit met major/minor bezig dan kun je langs komen. Bel of mail dan even naar de SRD voor info # Vertrouw je het huurcontract niet helemaal? Teken dan niet voordat je bij ons het standaard huurcontract hebt ingezien# Problemen met je docent, huurbaas of de IBG? De SRD kan je helpen je probleem op te lossen # De studentenvakbond SRD is dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur. Ons kantoor zit in de onderste portakabin aan de promenade. Bellen kan ook 5236 of 4033. Alle formulieren en informatiefolders van de IBG zijn gratis op te halen bij de SRD# Surf ook eens naar onze website voor de laatste nieuwtjes en interessante info. www.student.utwente.nl/~srd.

Diversen

KIvI

Altijd al in een spacepak door de cleanroom willen lopen? Dit is je kans, want op 8 april (19.00-21.30 uur) kun je de cleanroom op het universiteitsterrein van binnen en van buiten bezichtigen. Deze excursie/lezing wordt georganiseerd door de Afdeling Jonge Leden Oost van het KIvI. De Cleanroom is een onderdeel van het MESA onderzoeksinstituut (research institute for Micro Electronics, Materials and Molecular Engineering, Sensors en Actuators). De bijeenkomst begint met een korte lezing door een medewerker van Tebodin Hengelo over de bouw en werking van de cleanroom. Daarna volgt er een rondleiding en kan de cleanroom van binnen en buiten bezichtigd worden. Deelname: KIvI-leden: gratis, niet-leden: f5. Aanmelding: Elfride Dijkstra, e-mail: [email protected], tel. 4097.

Cursus Onderhandelingstechniek

Wegens overweldigende belangstelling wordt er een tweede cursus 'Onderhandelingstechniek' gehouden, eveneens georganiseerd door KIvI Afdeling Jonge Leden, op zaterdag 8 mei a.s. van 10.00-16.00 uur in zaal WB-W120 (CT&M). De cursus is onderdeel van de KIvI course of excellence. De training heeft een praktische invulling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de dagelijkse praktijk. D.m.v. groepsdiscussie en persoonlijke assissments wordt inzicht verschaft in de verschillende onderdelen die behandeld worden. De Harvard-methode zal als leidraad gelden, omdat deze goed toepasbaar is in dagelijkse werksituaties. Kortom, een cursus die voor iedere beginnende ingenieur van groot nut kan zijn! Kosten: KIvI-leden: f125, niet-leden: f175. Aanmelden: Elfride Dijkstra, e-mail: [email protected], tel. 4097.

Amnesty International

We willen iedereen die tijdens de schrijfmarathon een brief heeft geschreven heel erg bedanken. Er zijn in het totaal 81 brieven geschreven, hopelijk hebben we daar iemand mee geholpen. De prijsvraag is gewonnen door Jenno, veel plezier met de CD-bon# 12 april is weer het groepen-overleg. Op die dag staat de oud-papier container er ook weer.

VOS (verenigde ondernemende studenten)

RECTIFICATIE: In de Ut-nieuws van vorige week is een fout geslopen. De meeting van vanavond (donderdag 1 april) over contracten is om 20.30 uur en niet om 21.30 uur! De meeting zal tot ongeveer 22.30 duren.

Studieverenigingen

Ideefiks

Ideefiks is op zoek naar bestuursleden. Heb je interesse, kom eens langs en informeer # Woensdag 19 mei gaan wij softballen tegen andere studieverenigingen. Noteer je naam en slag-gemiddelde als je zin hebt # De paas-tok is uit. Kijk in je postvakje voor spannende avonturen van Ideefiks, depaashond.

Communiqué

Voor het vak Communiatieve Vaardigheden Schriftelijk is nog een extra boek nodig, nl. Van Ommen: Professionele Bedrijfscommunicatie (f63). Je kunt dit boek bij Communiqué bestellen door je bij ons op te geven # Heb je boeken besteld maar nog niet opgehaald? Deze zijn op donderdag 1 april op te halen. Je dient je naam voor donderdag aan ons door te geven. Doe je dit niet, dan gaan je boeken gewoon in de vrije verkoop. Bovendien komt je naam dan op de grijze lijst te staan # 19 mei wordt een Softbaltoernooi georganiseerd # De borrel is in Paddy's! Dit wordt de PAAS-borrel, 7 april # We zoeken nog steeds leden voor de Lustrumcie, dit is een buitenkansje! Enorm veel ervaring opdoen! Kom naar de Communique-kamer TWRCA223, tel. 4896641, e-mail:[email protected], internet:http://www.communique.utwente.nl, openingstijden: ma-do van 10:30-16:00 en vrij van 10:30-14:30.

ConcepT

De ConcepTueel-, Almanak-, en Buitenlandreis- en -let op- de Lustrumcommissie, moeten nog aangevuld of opgestart worden. Geef je dus op! # Op 13 april wordt een organiseert de Lezingencommissie een lezing over 'Energie uit Zee' # Op 15 april wordt Leidsche Rijn met een bezoek vereerd, schrijf je vast in # Op 21, 22 en 23 mei wordt de Rijkswaterstaat Betonkanorace '99 gehouden. Als je tijdens dit evenement activist wil zijn, kun je informatie hierover krijgen bij de betreffende commissie # De Ouderdagcommissie zoekt nog dagactivisten voor de ouderdag op 16 april # Als je vragen hebt of informatie wil over ConcepT, kom dan naar de ConcepT-kamer. Je kunt ons ook mailen: [email protected] of surfen naar http://www.student.utwente.nl/~ConcepT.

TObias

Vanmiddag is er een Paasbrunch van de ACCIE in de TO-hal. Kom gezellig smullen! # Vandaag is de kopijstop van de Orator # Vanaf dinsdag is er vrije boekenverkoop. Nieuw: boekenverkoop op vrijdag! Speciaal voor deeltijders!#Heb je zin om in de kampcommissie te gaan? Er hangt een inschrijflijst op het mededelingenbord # De almanakcommissie wordt opgestart. Zin om er in te gaan? Kom eens langs in de TObiaskamer, ook voor meer informatie # Er staan weer een filmavond en een borrel op het programma. Houdt het mededelingenbord in de gaten! # TObias wenst iedereen een heel vrolijk Pasen! Niet teveel eieren eten! # En nog steeds zoeken we mensen voor de PR-en materiaalcommissie # Informatie over activiteiten, kijk op: http://www.to.utwente.nl/tobias/tobias.htm.

Isaac Newton

PAS OP, je veter zit los!! # Je kunt je nog steeds inschrijven voor het Newton-symposium op 22 april. De titel van het symposium is: 'Weight watching, a new approach' # 8 april is er een excursie naar Hollandse Signaal # De deelnemers van de studiereis naar India zijn inmiddels geacclimatiseerd. Wil je weten hoe ze het gehad hebben? Kom dan naar het afsluitende symposium op 9 april # Vanmiddag is er weer een borrel in onze eigen kelder # De Newtonkamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur open, tel. 053-4892531; e-mail: [email protected]; internet: http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Sirius

Het nieuwe Sirius bestuur is vorige week aangetreden en gaat met frisse moed aan de slag # De inschrijving voor de Inhouse-dag bij Moret, Ernst &Young is gesloten. De mensen die zich hebben aangemeld ontvangen hierover nog nadere informatie # Op 14 april organiseert het Lectoraal Genootschap een Forum met als onderwerp de verharding van de maatschappij. Sprekers zijn o.a. A. Doctors van Leeuwen, Henk Bres, Femke Halsema, E. van der Wiel en Rob Schobben. Het forum is van 14.30-17.00 uur in De Vrijhof, iedereen is van harte welkom # Wie mee wil doen met de BATA kan zich nog aanmelden bij Sirius # De amamak commissie zoet nog mensen die mee willen helpen om het succes van afgelopen jaar te overtreffen.

Scintilla

Afgelopen dinsdag is het bestuur van Scintilla van samenstelling veranderd. Tijdens de ALV is er afscheid genomen van drie bestuursleden die na een jaar arbeid toe waren aan rust. Hetzelfde moment zijn er drie nieuwe frisse bestuursleden bijgekomen. In de Tombe was het de dag daarna mogelijk om het nieuwe zestalige bestuur te feliciteren. Scintilla ziet weer fris een nieuwe periode tegemoet # Donderdag 8 maart is er een excursie naar het Philips Natuurkundig Laboratorium. Inschrijven hiervoor kan in de kantine en op het internet. De dag begint waarschijnlijk om 9:00 uur en duurt tot ca. 20:00 uur # Een week later organiseert Scintilla i.s.m. met HSA een actievelingenuitje (deelname is gratis). Inschrijven is verplicht in onze kamer # Heb je interesse om een intercontinentale studiereis kom dan bij ons langs.

Stress

Vele actieve leden van Stress hebben afgelopen weekend weer een flinke injectie 'motivatie' van het bestuur gekregen in de vorm van een actief-ledenweekend: Lekker een heel weekend alleen maar leuke dingen doen met actieve leden: Iedereen ziet er weer veel minder ge"stresst" uit. Maar dat betekent niet dat we nu alleen maar weer keihard aan de slag moeten, integendeel Stress organiseert op 7 april een groots TBK-feest vanaf 22:00. Er is goedkoop bier, leuke muziek en een casino aanwezig. Vrijkaarten zitten voor leden in de Stress-Press die deze week uitkomt, en anders is de entreeprijs f5: Komt allen. Bezoek ook eens onze internetsite: http://www.stress.utwente.nl.

Alembic

Gezocht: kandidaten voor de StudentenRaad CT. Wil jij meebeslissen over wat er gebeurt op de faculteit, stel je dan kandidaat. Meer info op de Alembic-kamer of mail Koen: [email protected] # Er komen weer een paar leuke excursies aan. Op 21 april is er een excursie naar Du Pont en op 22 april vindt de jaarlijkse Grolsch-excursie plaats # Ons mooie nieuwe jaarboek is inmiddels al weer twee weken geleden gepresenteerd. Iedereen die nog geen exemplaar heeft kan hem komen ophalen op de Alembic-kamer # Doe es hardlopen! Schrijf je in voor de bata # Wil je meelunchen met je ouders op de ouderdag? Geef je dan op bij Alembic. Het is ook mogelijk om een deel van de dag als aktivist mee te helpen.

Sport

Volleyballen bij Harambee

Voor komend seizoen is Harambee op zoek naar versterking voor het eerste herenteam dat waarschijnlijk volgend jaar 2e divisie speelt. Ben jij geïnteresseerd om bij Harambee te komen spelen en is je volleybalniveau 3e divisie of hoger, neem dan contact met ons op. Daarnaast zijn we op zoek naar zowel dames als heren het het GNSK volleybalteam. Het GNSK is op 18-19 mei. Het gewenste volleybalniveau is 3e divisie of hoger. Als je wiltreageren kan je contact opnemen met Aldert Doornbos (4332967) en per email [email protected]

Handbal mee met Cabezota

Ooit gehandbald of wil je gewoon weten hoe het is? Kom dan eens een keer meetrainen bij handbalvereniging Cabezota voor een goede maar zeker ook leuke training. We trainen op dinsdag (19.30-21.30u, sporthal 2) en donderdag (18.00-19.30u, sporthal 1) in het sportcentrum. Voor vragen, bel Joost (053-4895140).

Introductiecursus Paardrijden

Heb je altijd al eens willen paardrijden? Of hou je gewoon van veel gezelligheid? Kom dan ter introductie 4 donderdagen in april bij D.R.V. Hippocampus op manege 'de Horstlinde' lessen. Wij geven een introductiecursus op donderdag 8, 15, 22 en 29 april. De kosten zijn slechts f50. Bel voor meer informatie Mark 053-4324987 of Frans 053-4351234.

D.S.T.V.Aloha

Al begonnen met de Bata-trainingen? Wil je professionele looptraining? Kom een keer vrijblijvend meetrainen met de meest veelzijdige duursport vereniging van de Campus. De triathlon vereniging Aloha. Indien je vanaf april lid wordt, hoef je slechts 25 piek contributie te betalen tot oktober. Wij trainen elke dag van de week wel een onderdeel. Maandag 16.30 uur is er krachttraining in het krachthonk, daarna wordt er gezellig gegeten met Léon (vz TC) zodat er om 19:30 naar de looptraining gegaan kan worden. Dinsdag beginnen we i.p.v. Douchen om 7:15 met zwemmen in het binnenbad en 's avonds om 21:30 is er conditietraining in sporthal II. Woensdag gaan we weer zwemmen in het binnenbad om 20:30. Donderdag is de fietstraining om 16:00, op dit tijdstip vertrekken we echt dus kom op tijd naar de Casper waar we verzamelen. Vrijdags is er dan een zwemtraining om 21:00 in het binnenbad # Volgende week donderdag gaan we klimmen # Voor meer informatie bel Dirk-Jan (5010) of George (4332056).

Drienerlose Hockey Club

Groot feest (vanaf 21.30 uur) bij de Drienerlose Hockey Club vanavond en morgenavond (1 en 2 april) vanwege het Boortorentoernooi. Disco Benno en de band Splendid zullen voor een fantastische sfeer zorgen. Bier f2. Lokatie: feesttent naast het hockeyveld en de Boortoren. Lid worden? Bel Wouter (4319827) of Frank (4321464), of kom langs tijdens een van de trainingen. Bezoek ook eens onze website (vooral het fotoalbum is de moeite waard): www.student.utwente.nl/~dhc/.

D.K.V. Euros

Afgelopen maandag was de laatste binnentraining en dat betekent dat we vanaf nu zowel maandag- (18:00 uur) als woensdagavond (17:30 uur) trainen op het kanaal. Vooral maandag 12 april is de moeite waard, want dan organiseert de kanovereniging een filmavond die in het teken zal staan van het wildwatervaren. Zowel leden als niet-leden zijn bij deze van harte uitgenodigd om maandagavond te komen trainen en/of te kijken naar de video. Ook op woensdag is men van harte welkom. Voor meer info: http://snt.student.utwente.nl/~eurosk/dkvhome.html of bel Frans (053-4356958).

Hoge Lage Torenloop 1999

Inmiddels is de lente aangebroken. Lekker weer om eens aan een hardloopwedstrijd deel te nemen. Tevens kun je je mooi nog een keer testen voor de bata. De perfecte mogelijkheid hiervoor is de Hoge Lage Torenlooop. Kronosorganiseert deze loop op zondag 11 april 1999. Het is een 15 km lange wegwedstrijd van Oldenzaal naar Enschede. Aan deze loop mag een ieder deelnemen (KNAU-licentitie is niet verplicht). Voor informatie en inschrijven moet je bij Bram (053-4315481) of Martin (053-4895160) zijn. http//snt.student.utwente.nl/~kronos.

Introductiecursus badminton DBV DIOK

Vanaf donderdagavond 8 april begint de introductiecursus. Tijdens deze cursus, die gegeven wordt door Roy Rouwhorst zul snel de kneepjes van het badminton onder de knie krijgen. Vanavond is er een speciale verenigingsavond met een badmintonclinic gegeven door Quinten van Dalm en Tjitte Weistra twee internationale toppers. Vanavond verhinderd? Kom dan een keer kijken op onze verenigingsavond, iedere donderdag van 21.00 uur tot middernacht in sporthal 2 van het sportcentrum van de UT. Voor meer informatie en opgave introductiecursus, bel Arno Faassen (053-4895092).

Roeien doe je bij de D.R.V. Euros

En zeker als het zulk mooi weer is! Na afloop kun je even uit-chillen op het dakterras, wat wil je nog meer? Vandaag wordt er weer heerlijk gekookt. Aanstaande dinsdag is er voor diegenen die nog niet genoeg paaseitjes hebben gegeten de Paas-borrel. Donderdag 8 april is het Pre-Varsity-feest, waarvan het dagprogramma (hangt in de Sevende Camer) begint om 15:00 uur. Dan nog even wat data die je ook alvast in je agenda kan zetten: Ouderdag op zaterdag 17 april, Varsity op zondag 18 april en A.L.V. op dinsdag 20 april (aanvang 19:15 uur). Tot ziens bij de Sevende Camer.

Zeilen bij D.Z. Euros

Hoe moet het verder met onze vereniging? Hoe ziet ons botenpakket er over een aantal jaar uit? Daarover wordt gediscussieerd tijdens de botenbeleiddiscussie op dinsdag 6 april om 20.00 uur in de Sevende Camer. De discussiestukken zijn af te halen bij de secretaris. Kom ook, want het gaat over de toekomst van jouw vereniging! # Op donderdag 8 april wordt de nieuwe mast van de Ebenhaëzer feestelijk gedoopt, verricht door Joan Lurvink en Ben Olde Agterhuis en begint om 16.00 uur bij het Euros Watersportcomplex aan het Twentekanaal. Wij hopen dat zoveel mogelijk Ebenhaëzerfans bij deze historische gebeurtenis aanwezig zullen zijn # Op 17 en 18 april is voorjaarsintro, bedoeld om kennis te maken met Euros. Als je dus zin hebt in een lekker weekend zeilen, bel dan de Eurosfoon (053-4335079) en spreek in op het antwoordapparaat.

v.v. Drienerlo STAFtoernooi

Voetbalvereniging Drienerlo organiseert dit jaar weer het v.v. Drienerlo STAF (STudieAFdelings)-toernooi. In dit toernooi strijden veldvoetbalteams van de verschillende faculteiten om de eeuwige roem. De poulewedstrijden zullen half april op maandagavonden en op woensdagavonden worden gespeeld, waarna kruisfinales volgen. De grote finale wordt op woensdag 26 mei gespeeld en het toernooi wordt daarna afgesloten met een barbecue. Deelname staat open voor alle studenten en medewerkers van een faculteit. Zowel leden als niet leden van de voetbalvereniging mogen meedoen. Wanneer je wilt deelnemen, kun je je opgeven bij de aanvoerder van je faculteit of bellen naar Arnout van den Broeke (5049) of Niels Besseling (5101).

Drienerloose Frisbee Vereniging Disc Devils Twente

Weet je hoeveel plezier je kunt hebben met 175 gram plastic? Probeer het eens met een frisbee. De buitentrainingen zijn op dinsdag en woensdag op het sintelbaanveld van 20.00-21.30u. Op 19, 26 mei en 2 en 9 juni zullen erintrotrainingen gegeven worden en iedereen krijgt na afloop als tastbaar resultaat een echte frisbee. Meer informatie: Roelof 5070, Marcel 4336821 of kijk op http://snt.student.utwente.nl/~dd

Internationaal

Monsoon

De lezing afgelopen donderdag over de Novib-methode was erg geslaagd! # Er kunnen nog steeds mensen in ons Bata-team # Schrijf vast in je agenda: Begin juni is het jaarlijkse symposium van Monsoon. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk # Wil je ook dergelijke evenementen bijwonen, word dan lid van MONSOON # Ook als je gewoon iets wilt weten over stage of afstuderen in het buitenland kun je bij ons langskomen (CT 1796), een e-mail sturen of bellen 053-4893543 # Als lid ontvang je het blad Que Pasa en word je op de hoogte gehouden van alle leuke, nuttige en leerzame aktiviteiten die Monsoon organiseert.

AIESEC-Twente

Je kan je nog steeds inschrijven voor het symposium over Talent op 21 april en er zijn ook nog plaatsen vrij voor de bedrijvenpresentaties op maandag 19 en dinsdag 20 april. Deze dagen zijn niet alleen voor ouderejaars maar ook voor jongerejaars ontzettend interessant.# Je hebt nog heel even om je aanmeldingsformulier voor een jaartje AIESEC in te leveren, doe dat dus snel en beleef volgend jaar het jaar van je leven!! # Is het bijna tijd voor een stage? En lijkt het je wel wat om in het buitenland stage te lopen? Denk dan eens aan een AIESEC-stage. Er zijn diverse bedrijfskundige opdrachten in bijna alle landen van de wereld # Voor meer informatie bel 4893959, of mail naar [email protected]sec.student.utwente.nl. Kijk ook eens op onze webpagina: http://www.aiesec.nl/aiesec/twente.

Student Union

7 april ontbijt met de rector en de Student Union! Meer informatie elders in deze UT-nieuws # Het aanvullende programma voorlichtingsdagen was een succes! Alle vrijwilligers en verenigingen die hieraan hebben meegewerkt van harte bedankt! # Heb je vragen over de Student Union, wil je dat we een presentatie komen houden of een evenement bijwonen? Schrijf, mail of bel ons # Het bestuur heeft een nieuw telefoonnummer: 8006 # Ook informatie over summercourses op onze home-page # Student Union, Vrijhof kamers 27, 28 en 29, telefoon 8006, mail: [email protected], homepage: www.union.utwente.nl.

Pakkerij

AEGEE

Van 8 t/m 10 april viert AEGEE Enschede haar 12 diës natalis. Op donderdag 8 april wordt de diës geopend met een groots open feest met als thema rock 'n roll # Natuurlijk is sociëteit Asterion op dinsdagavond gewoon geopend. Van 21.30 tot 22.30 uur is er piekuur # 9 April is er een ouderdag, inschrijven in de sociëteit # Heb jij al zo'n schitterende AEGEE-badge voor op je rugzak? Nee? Voor f7,50 is deze te verkrijgen bij het bestuur! # Voor informatie over activiteiten buiten Enschede: kijk onder het kopje 'Internationaal' # AEGEE Enschede: tel. 4321040. E-mail: [email protected] Web: http://www.student.utwente.nl/~aegee.

A.S.V. Taste

Vanavond, donderdag 1 april, viert Damesdispuut Bastet haar 7e dies met het thema 'Be witched'. Vergeet niet magische objecten als bezemstelen en anderszins escalerende en vliegende objecten mee te nemen # Dinsdag 6 april is de wissel van het sociëteitsbestuur in sociëteit Antigoon. Voor u is er de mogelijkheid om het nieuwe bestuur te feliciteren en het oude bestuur te bedanken # In het weekend van 11, 12 en 13 juni gaat de vereniging zeilen. De zeilcommissie heeft een goed georganiseerd weekend neergezet voor een grote groep leden voor een zeer lage prijs per persoon. Er is bier en eten. Er zijn slaapplaatsen, vrienden en zelfs zeilboten. Komende week kan je jezelf inschrijven bij de leden van de zeilcommissie # Wil jij het komende jaar wat voor de vereniging betekenen? Er worden verschillende commissies opgestart, nl. de Ouderdag-, Dies-, Gala- en Almanakcommissie. Informatie en aanmelden kan bij de Coördinator Intern # Het bestuur is zoals je weet dagelijks aanwezig van 11.00-17.00 uur, dus kom eens langs of bel.

C.S.V. Alpha

De thema-avond, het IKV en de voorlichtingsdagen waren alleen al door de hoge opkomst een groot succes # Volgende week donderdag hebben we om 20:00 uur sing-inn. De volgende dag vertrekken we met z'n allen naar Amsterdam voor het zusterweekend # Op woensdag 14 april is de lezing gepland die we samen met de Choose-verenigingen organiseren: drs. Pieter van Kampen houdt een lezing over 'Het Bovennatuurlijke' om 20:00 uur in CC2. De lezing is open voor alle studenten aan de UT en zelfs voor 'burgers'. De toegang is gratis # Geïnteresseerd? Kom binnenkort eens sfeer proeven in Flux (Oude Markt 24, linker trap, 3e verdieping) of bel Johan (4353965) of Lenneke (4311335). Meer informatie op http://surf.to/c.s.v.alpha/.

Audentis

Na een periode van campagne voeren is afgelopen dinsdag bekend geworden wie de vierde Senaat wordt van onze vereniging. De derde Senaat wil de nieuwe Senaat nogmaals van harte feliciteren met hun verkiezing. Tijdens de verkiezings-ALV zijn we met de vereniging ook weer een jaar ouder geworden, iedereen van harte gefeliciteerd met de vereniging. Vandaag is ook een historische dag voor de vereniging, nl. de eerste Senator van Audentis zal gaan afstuderen, nl. Richard Klompjan. Volgende week is pre-Varsity, iedereen is van harte welkom om bij Euros om de vier mensen succes te wensen tijdens het roeien van de Varsity, o.a. Dirk Geerligs. Vervolgens is er later op de avond een groot feest bij ons op de Sociëteit T.R.A.M. Voor de rest duurt het nog bijna drie weken en dan is de diesweek. De diescommissie is druk bezig om het vo

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.