Info

| Redactie

-Het CvB heeft de nota Begrotingsbod 2001 vastgesteld en deze toegezonden aan de faculteiten, onderzoekinstituten, diensten, CoBe en Universiteitsraad. Een management-samenvatting van de nota is ter informatie toegezonden aan het Management Team en de Raad van Toezicht.

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur

d.d. 31 augustus 2000

-Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteiten WMW en INF beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Wetenschappelijke Informatie.

-Het CvB ingestemd met polsing van de door de faculteit TW beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Stochastische Modellen voor Telecommunicatieprocessen.

-Het CvB heeft de Stichting Universiteitsfonds Twente verzocht over te gaan tot benoeming van de door de faculteit Bestuurskunde beoogde kandidaat tot bijzonder hoogleraar Grote stedenbeleid. Het betreft een benoeming voor 0,2 fte ingaande 1 september 2000 voor een periode van drie jaar.

-Het CvB heeft de Stichting Universiteitsfonds Twente verzocht over te gaan tot benoeming van de door de faculteit WMW beoogde kandidaat tot bijzonder hoogleraar Wijsbegeerte in relatie tot Academische Vorming. Het betreft een benoeming voor 0,4 fte ingaande 1 september 2000 voor een periode van vijf jaar.

-Het CvB heeft ingestemd met het verzoek om tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Methoden en Technieken van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek. Tevens verleent het College de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Het College heeft de heer prof.dr. W. van Rossum benoemd tot waarnemend decaan van de faculteit T&M voor de periode van 1-9-2000 tot 1-1-2001.

-Het CvB heeft: *ingestemd met de offerte van bureau NEI ten behoeve van de arbeidsmarktverkenning voor de opleiding Bedrijfswetenschappen, *ingestemd met de offerte van bureau Kompane ten behoeve van de arbeidsmarktverkenning voor de opleiding Industrieel Ontwerpen, *ingestemd met de offerte van bureau Researchvoor Beleid ten behoeve van de arbeidsmarktverkenning voor de opleiding Psychologie, *daarmee voor voornoemde drie arbeidsmarktverkenningen vanuit de centrale stimulering 2000, compartiment nieuwe opleidingen een bedrag toegewezen van kf 181 (incl. 17,5% BTW), *besloten tot een opdracht aan het DINKEL Instituut voor een aanvullend belangstellingsonderzoek voor de nieuwe opleidingen Gezondheidszorgwetenschappen, Bedrijfswetenschappen, Industrieel Ontwerpen en Psychologie.

-Het CvB heeft de benoeming van de heer dr.ir. H.J.M. ter Brake tot Universitair Hoofddocent bij de faculteit Technische Natuurkunde goedgekeurd.

-Het CvB heeft de heer W.H. Fij (INF) benoemd tot lid van de herplaatsingscmmissie van de universiteit ingaande 1-9-2000 voor een periode van drie jaar.

d.d. 7 september 2000

-Het CvB heeft besloten de heer prof dr. W.J. Briels te benoemen tot hoogleraar Computational Dispersion Rheology bij de faculteit TN. Het betreft een benoeming voor 1,0 fte ingaande 1 oktober 2000 voor onbepaalde tijd.

-Het CvB heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst met het MST aan te gaan en bij gelegenheid gezamenlijk te ondertekenen.

-Het CvB heeft de procedure werving, selectie en benoeming decanen van augustus 2000 in beginsel vastgesteld en besloten deze te bespreken in de eerstvolgende MT-vergadering.

-Het CvB heeft de portefeuilleverdeling binnen het CvB met ingang van 1 september 2000 vastgesteld.

-Het CvB heeft besloten: *het Beleidsplan TUP in beginsel te aanvaarden en daarmee de TUP om te vormen tot de digitale uitgeefunit van het DINKEL Instituut, onder voorbehoud van een nadere besluitvorming over de proefschriftconstructie; *FB uit de algemene middelen met kf 250 te compenseren voor het resterende aanloopverlies t/m 1999; *DINKEL uit de algemene middelen (onder voorwaarden) met kf 250 in 2000 gedeeltelijk te compenseren. Eventuele verdere verliezen dienen door DINKEL Instituut zelf inverdiend te worden. Het exploitatierisico is geheel de verantwoordelijkheid van DINKEL Instituut; *DINKEL Instituut te verzoeken het college voorafgaand aan het voorjaarsoverleg 2003 en 2005 een evaluatie te geven van de periode 2000 t/m 2002 respectievelijk 2004 om te bezien of TUP als activiteit al dan niet gecontinueerd moet worden. Hierbij is overwogen het besluit van het CvB dat TUP per 1 januari 2000 onderdeel is van het DINKEL Instituut, om op deze wijze de integratie van alle uitgeefactiviteiten van de UT ten behoeve van onderwijs en onderzoek, zowel traditioneel als ook digitaal te bewerkstelligen.

d.d. 14 september 2000

-Het CvB heeft aangaande nieuwe opleidingen besloten aan de Universiteitsraad voor te stellen in te stemmen met het voor advies aan de ACO voorleggen van de opleiding Psychologie; het Management Team te raadplegen m.b.t. een advies-aanvraag aan de ACO over de opleiding Psychologie en de Raad van Toezicht te verzoeken goedkeuring te hechten aan het aanvragen van een ACO-advies omtrent de opleiding Psychologie.

d.d. 21 september 2000

-Het CvB heeft de heer prof.dr.ir. L.C.E. Struik herbenoemd tot hoogleraar Fysische Chemie van Polymeren bij de faculteit CT. Het betreft een herbenoeming voor 0,2 fte van 1-9-2000 tot 1-9-2002.

-Het CvB heeft besloten tot het vrijgeven van de speerpuntgelden voor het CTIT onder voorwaarde dat in het nieuwe instituutsplan de applicatiegebieden nader worden uitgewerkt (o.m. gezondheidszorg). Verder dient in het instituutsplan kritisch te worden gekeken naar de wijze waarop de verschillende faculteiten in het instituut participeren. Het CvB verwacht het nieuwe instituutsplan voor het einde van 2000 te ontvangen.

d.d. 27 september 2000

Besluiten Raad van Toezicht

Op 28 september 2000 heeft de RvT de besluiten d.d. 27 juni 2000 goedgekeurd: -Gezien de notitie Hoofdlijnen Begrotingsrichtlijnen 2001 d.d. 8-6-2000; de aanvullingen d.d. 26-6-2000 op de notitie Hoofdlijnen Begrotingsrichtlijnen 2001, het advies van de Centrale Gezamenlijke Vergadering d.d. 27-6-2000; de wijzigingen als vastgelegd in het addendum bij het verslag van de vergadering van de RvT d.d. 27 juni 2000, gehoord de beraadslagingen overwegende dat de RvT het goedkeuringsrecht heeft ten aanzien van de Begroting, conform artikel 9.8, lid 2, sub c van de WHW, heeft de RvT van de Universiteit Twente de Hoofdlijnen van de Begrotingsrichtlijnen 2001 goedgekeurd.

-De RvT heeft besloten goedkeuring te verlenen aan de door het CvB in december 1999 genomen besluiten met betrekking tot de wijzigingen van de ge-meenschappelijke regelingen van de onderzoekscholen IPV, NesCor, Bouw, Waterbouw, iBME, WTMC, Huizinga, DIC, Cobra en Eidma.

Materiaal voor zelfstudie

Op maandagmiddag 6 november organiseert het Onderwijskundig Centrum weer een studiemiddag voor docenten over de didactische eisen die je moet stellen aan materiaal voor zelfstudie op papier of via Internet. Vooral bedoeld voor docenten die overwegen een syllabus, een homepage, studieteksten, opdrachten of een case te gaan samenstellen of te verbeteren. Van 13.30-16.30 uur in de vergaderzaal van het Dinkel Instituut/OC. Deelname is voor UT-docenten kosteloos. Aanmelding (tot 23-10): per telefoon (5453), via e-mail ([email protected]) of via http://www.oc.utwente.nl (zie onder cursussen).

Studium Generale

De Gulden Snede, een volmaakte verhouding van circa 5:8, is overal terug te vinden: in schilderkunst en architectuur, maar ook in muziek en poëzie. Altijd al willen weten hoe het precies zit met deze goddelijke proportie en waar zij vandaan komt? Dr. Albert van der Schoot, onlangs gepromoveerd op de Gulden Snede, zal in de lezing 'Everything you always wanted to know about: de Gulden Snede' alles vertellen over deze proportie op woensdag 18 oktober om 16.00 uur in het Amphitheater (Vrijhof). De Gulden Snede gold voor de Grieken als de ideale maat. De schilders en architecten uit de Renaissance namen dat ideaal weer op en brachten het tot grotebloei. Volgens Van der Schoot klopt hier niets van. Kunsthistorici in de genoemde tijdperken hebben niets anders gedaan dan die opinie over te nemen uit eerdere boeken, zonder zelf onderzoek te doen naar primaire bronnen. Van der Schoot deed dit wel en komt in zijn proefschrift, 'De ontstelling van Pythagoras', tot een opmerkelijke conclusie: de gulden snede kreeg pas in de 19e eeuw een esthetische functie toebedeeld. Volgens hem is de gulden snede helemaal geen uitvinding van de klassieke oudheid, maar van de Romantiek!

RSK

Volgende week donderdag (19 oktober) is er weer een Open Maaltijd van de christelijke studentenvereniging RSK. Als je geïnteresseerd bent in onze vereniging en een keer wilt komen kijken wie wij zijn en wat wij zoal doen, kom dan ook (gratis) mee-eten. De maaltijd vindt plaats in de kantine van speeltuin "het Kozakkenark", G.J.van Heekstraat 2 te Enschede en begint om 17:40. Voor meer informatie bel met Janneke; 053-4350340. Als je niet kunt, geen nood, want er is weer een Open maaltijd op 9 november.

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1.Red Snapper-Our Aim Is To Satisfy (triphop) 2.Presidents Of The USA-Freaked Out And Small (alt. pop) 3.Maxim-Hell's Kitchen (Prodigy-lid, break- en bigbeat) 4.Magnetic Fields-69 Love Songs (alt. pop) 5.Enslaved-Mardraum: Beyond The Within (complexe blackmetal) 6.Gomez-Abandoned Shopping Trolley Hotline (alt. rootspop) 7.Jackson C Frank-Blues Run The Game (singer-songwriter uit '65) 8.Persuasions-Frankly A Capella (vocal group covert Zappa, speciale import!) 9.Quantum Leap-Redsun (internationaal hoog aangeschreven techno uit Hengelo!) 10.Doobie Brothers-Sibling Rivalry (rock, eerste in 10 jaar!). Blues: Julian Sas-Spirits On The Rise (Nederbluesrock) Jazz: Michael Moore e.a.-Monitor, Rene Engel-2 cd's (beide op 16 oktober, JPD's jazzdag) Klassiek: R. Ashley-Perfect Lives: An Opera For Television. Wereld: Think Of One & Marrakesh Emballages Ensemble-2. Dvd: Radiohead-Meeting People Is Easy (on-the-road-documentaire). Meer info: 053-4361130 of http://come.to/cd-uitleen.

Alle faculteiten

Inschrijving keuzevakken INF/BIT, trim. 2

Voor Alle faculteiten. Inschrijving keuzevakken INF-vakken

214012-Protocolvalidatie. BIT-vakken

BSK

Recht voor het openbaar bestuur (172100)

Voor D1 studenten BSK. Roosterwijziging: De werkcolleges van dit vak in blok 2 zijn gewijzigd. De werkcolleges waren verdeeld over 3 groepen, dit zijn nu 2 zelfwerkgroepen geworden. De indeling van deze groepen wordt t.z.t. door de betreffende docent bekend gemaakt. De werkcolleges van week 45 en week 3 komen te vervallen. Deze wijzigingen zijn in het rooster aangepast.

Afstudeercolloquium

Tim Schouwenaar over 'Containervervoer per binnenvaart'. Een onderzoek naar de mogelijkheden van overheidsstimulering van containervervoer per binnenvaart, 19 oktober 2000, 15.45 uur, TWRC B-209.

Sociologie en de staat (171080)

Voor P studenten BSK. Roosterwijziging: Het werkcollege van dit vak op woensdag 1/2 uur in week 44 voor groep 2 komt te vervallen. Dit werkcollege voor groep 2 wordt verplaatst naar dinsdag week 44, 5/6 uur in zaal TWRC D-103a.

Kwantitatieve methoden II (152016)

Voor D1 studenten BSK. Dit vak is voor het laatst in colstructievorm gegeven in het cursusjaar 1999-2000. In het huidige cursusjaar 2000-2001 zijn er nog twee laatste herkansingen voor het schriftelijk tentamen verroosterd. Vrijdag 1 december 2000 van 13.30-16.30 uur, vrijdag 17 augustus 2001 van 13.30-16.30 uur. Ten behoeve van diegenen die dit 3 SP-vak nog willen opnemen in hun D1 programma zal er ook nog een overzichtscollege en een vragenuur worden gegeven. Verder dient u zich uiteraard voor het tentamen via TAST in te schrijven. Overzichtscollege op maandag 16 oktober a.s. 5/6 uur in D 103a. Vragenuur op maandag 20 november a.s. 5/6uur in D-103a.

Bureau onderwijszaken Bestuurskunde houdt zich strakker aan openingstijd

Voor alle studenten BSK. Bureau onderwijszaken Bestuurskunde hanteert met ingang van 3 oktober 2000 de openingstijd zoals die op internet, in de studiegids en op de deur van boz vermeld staat. De openingstijd is: iedere werkdag van 09.00 uur t/m 13.00 uur. 'S middags zijn wij dus gesloten!!! Mochten er spoedmeldingen/vragen zijn, dan kan dit d.m.v. een e-mail naar: [email protected] De sleutels voor de projectruimten in de portacabin kunnen vanaf vandaag afgehaald worden bij de receptie van het TWRC-gebouw.

TACTUS zoekt afstudeerder voor project voor (ex)harddrugsverslaafden

Voor D2/D3 studenten BSK. Enkele Twentse instellingen hebben een project opgezet voor de opvang en begeleiding van (ex)harddrugsverslaafden. Dit project wordt gecoördineerd door TACTUS, een instelling voor verslavingszorg. Om de resultaten van het project te onderzoeken moeten indicatoren worden ontwikkeld en eventueel een clientvolgsysteem. Op dit onderzoek kan worden afgestudeerd. Contact over dit onderzoek kan worden opgenomen met Henk van der Kolk (tel: 3281)

Practicum beleidsanalyse (174211)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: Het werkcollege van dit vak wat gepland stond op woensdag 20 december 2000, 7/8 uur, komt (na overleg met de docent) te vervallen i.v.m. de BSK Onderwijsdag. De docent, Dhr. Klok, zal met de betreffende studenten evt. nieuwe afspraken maken.

Wetgevingsleer (175229)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: Bovenstaand college wat gepland stond voor woensdag 20 december 2000 (week 51) wordt i.v.m. de BSK Onderwijsdag verplaatst naar donderdag 21 december 2000, 3/4 uur in zaal CT-1405. Het rooster is inmiddels aangepast.

Project Studentenparlement

Gezocht: enthousiaste doctoraalstudenten BSK voor deelname aanhet 'Studentenparlement'. Teams van Nederlandse Rechtenfaculteiten en van BSK nemen als 'fracties' deel aan de gesimuleerde voorbereiding en behandeling van een voorstel tot wijziging van de Grondwet met een bepaling inzake staatkundige proefnemingen (in afwijking van de Grondwet). Na schriftelijke behandeling mondt dit project (in mei 2001) uit in een heus debat in de zaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, met uitverkiezing van een winnende fractie door een deskundige jury. Inzet gespreid over blok 3-5; deelname (5-8 personen) wordt tevens met studiepunten gehonoreerd. Aanmelding en inlichtingen bij Michiel Heldeweg (SBR, [email protected]).

CT

Aanmelding D-examenvergadering alsmede getuigschrift procestechnologie deel I en/of II op woensdag 13 december 2000

Voor CT-studenten. Uiterlijk tot vrijdag 17 november a.s. kan men zich opgeven voor de D-examenvergadering en tevens voor het verkrijgen van het getuigschrift van de cursus Procestechnologie deel 1 en/of 2 op 15 december a.s. d.m.v. inschrijving op een intekenlijst bij BOZ-CT, kamer CT A 1.01. Terugtrekken is mogelijk tot uiterlijk 1 november a.s. De uitreiking van de diploma's aan de geslaagden vindt plaats op vrijdag 15 december a.s. op een nader bekend te maken tijdstip en plaats. U dient een exemplaar van het D-verslag in te leveren bij BOZ-CT i.v.m. registratie bij de bibliotheek CT. BOZ-CT.

Kinetiek en Katalyse (134506)

Voor CT, WB, TBK. Vrijdag 5e en 6e uur: Weken 42 t/m 46 in zaal CT 1814.

Intekening voor Programmeren in C++ (211024)

Voor TN, WB, CT. Zie mededeling TN.

Eenmalige wijziging in college Organische chemie (132001), 2e trimester

In week 49 zijn de colleges als volgt verroosterd. Woensdag 6 december 1/2 uur. Hoorcollege in zaal WB HIV 206. Donderdag 7 december 1/2 uur. Werkcollege voor groep 1 in zaal CT 1345 en Werkcollege voor groep 2 in zaal CT 1845. De colleges Organische chemie op vrijdag 8 december vervallen. Vanaf week 50 worden de colleges weer volgens het blauwe rooster gegeven.

EL

Integratie project 3.1 (122833)

Dit project begint 18-10 om 9.00h met een voorkennistoets. Voor meer informatie zie het dictaat en de teletop-site.

Major-Voorlichting

Vrijdag 20 oktober a.s. is er een Major-Voorlichting gericht op de EL-Major Telematica, t.b.v. 3e jaars EL-studenten in TW/RC B209. Het ochtendprogramma (van 9.00 tot 12.15 uur) bevat een oriëntatie op de onderzoeksgebieden en op de mogelijkheden voor het doen van afstudeer en andere opdrachten bij de organiserende vakgroepen TSS en TEL. Na de koffiepauze is er een aantal interessante voordrachten over diverse Telematica onderwerpen. Het middagprogramma (van 13.30 tot 16.30 uur) start op het plein voor het INF-gebouw. Je kan hier kiezen voor een bezoek aan Ericsson of aan HSA. In beide gevallen krijg je iets te horen over het bedrijf zelf en over de mogelijkheden die het bedrijf biedt aan studenten en aan afgestudeerden. Er is ook aandacht voor de techniek zelf en er zijn o.m. demonstraties te zien. Inlichtingen: J.Daemen, tel. 053-4892812, email: [email protected]

INF/BIT/TEL

D-voordrachten BIT

Arwin Scholten over 'Informatiestructurering - Structureringseisen bij de digitalisering van analoge, ongestructureerde informatie', 16 oktober 2000, 10.00 uur, INF L-204 (Demozaal).

Theo Lantink over 'Formele structuren, Informele structuren en ICT'. Een onderzoek naar de invloed van formele en informele structuren van organisatie en proces op het ontwerpen van procesondersteunende ICT, 16 oktober 2000, 10.00 uur, INF L-204 (Demozaal).

Bas Huis in 't Veld over 'Intermediatie in de hypotheekmarkt', 17 oktober 2000, 16.00 uur, INF L-204 (Demozaal).

Propedeusegeslaagden INF

De volgende studenten zijn op 31 augustus 2000 geslaagd voor hun propedeuse. Baarda, M.; Beltman, H.J.H.; Bjornstad, R.P.; Boas, J.; Boerhof, J.H.; Bomhoff, M.J.; Boonstra, W.H.; Borkent, G.M.; Bosch, S.; Brinke, J. ten; Brock, E.R.I. de; Broens, T.H.F.; Brouwer, L.J.; Bruijn, S.T.J. de; Goossen, J.A.; Groot, P. de; Hartholt, D.O.A.; Henninger, F.G.J.O.J.; Hietkamp, M.; Hobo, E.M.; Holder, R.L. den; Hoog, S.G.J. de; Jansen, A.E.; Janssen, H.H.B.; Kastenberg, H.; Kats, H.; Kessels, M.S. van; Klaij, B.M.; Knippenberg, S. van; Kooij, M. van der ; Kralendonk, A.; Kroon, J.F.; Loon, J. van; Lunenborg, J.M.; Mochtar, A.; Mossel, E.; Muller, T.J.; Nijdam, M.J.; Nijhuis, B.H.F.; Nijland, H.J.; Nusman, D.F.; Oomen, R.; Plass, M.J.A.; Poiesz, R.G.; Raadsen, M.P.H.; Reuvekamp, M.H.A.; Satink, L.A.; Schaaf, W. van der; Schagen, M.H.van; Schaik, M.J. van; Scheltema, R.A.; Schepers, E.M.; Scholten, R.H.J.; Schrijver, B.J.; Snijders, W.; Soesbergen, J.; Sol, R.; Speekenbrink, D.G.; Stapersma, P.; Suter, J.; Tinholt, J.W.; Trieschnigg, R.B.; Tuin, V.A. van der; Verhage, R.; Visser, R.M.; Vrie, A. van de; Wartena, F.; Wassink, I.; Welbergen, H. van; Werf, R.J. van der; Wiggers, M.H.; Wolters, G.K.; Zwartjes, G.J.

Telematica systemen en toepassingen (261000)

Voor Telematica propedeuse studenten. Voor het "toepassingen-gedeelte" van bovenstaand vak is het practicum als volgt verroosterd in week 42: groep 1 dinsdag 17 oktober van 13.30-17.00. Groep 3 donderdag 19 oktober van 13.30-17.00. Groep 2 vrijdag 20 oktober van 13.30-17.00. De practica vinden plaats in de clusters O9 en O10.

Aanmelding D-examenvergadering INF in december 2000

Voor INF D3-studenten. Uiterlijk t/m woensdag 8 november 2000 kan men zich aanmelden voor de doctoraalexamenvergadering Informatica van 7 december 2000. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-BIT/INF/TEL. Openingstijden BOZ: maandag t/m vrijdag van 10.00-14.00 uur. Terugtrekken voor het examen is mogelijk, bij BOZ, t/m 30 november 2000. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 30 november 2000 in het bezit te zijn van BOZ-INF. Een exemplaar van het doctoraalverslag dient (voor 30 november a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het secretariaat van het cluster INF. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 15 december 2000.

Aanmelding D-examenvergadering BIT in december 2000

Voor: BIT D3-studenten. Uiterlijk t/m woensdag 8 november 2000 kan men zich aanmelden voor de doctoraalexamenvergadering Bedrijfsinformatietechnologie van 6 december 2000. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-BIT/INF/TEL. Openingstijden BOZ: maandag t/m vrijdag van 10.00-14.00 uur. Terugtrekken voor het examen is mogelijk, bij BOZ, t/m 29 november 2000. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 29 november 2000 in het bezit te zijn van BOZ-INF. Een exemplaar van het doctoraalverslag dient (voor 29 november a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het secretariaat van het cluster INF. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 15 december 2000.

Intekening voor het Ontwerpproject (211220)

Voor INF-D2 studenten. Vanaf 23 oktober t/m 10 november 2000 is inschrijving mogelijk voor het Ontwerpproject (211220) in het tweede trimester van het D2. Bij de publicatieborden van BOZ-INF ligt vanaf 23 oktober een map met het aanbod aan ontwerpprojecten en een gebruiksaanwijzing voor de inschrijving. Inschrijven moet in groepjes van 4 personen. Omdat het aantal groepen dat per project kan inschrijven beperkt is, geldt de regel dat de eerdere groeps-inschrijvingen een hogere prioriteit hebben! Contacten leggen kan via de map, op de borrels van Inter-Actief, en op alle andere informele manieren. Inschrijving voor het ontwerpproject is verplicht. Indien men niet aan de voorkenniseisen denkt te kunnen voldoen, dient men zich af te melden. De peildatum voor toetsing van de voorkenniseisen is vrijdag 10 november 2000. Groepen waarvan enkele leden op de peildatum nog niet aan de voorkenniseisen voldoen, doch hopen na de tentamenperiode van het eerste trimester alsnog aan de eisen te voldoen moeten bij de start van het ontwerpproject aantonen dat zij aan de voorkennis voldoen, zo niet dan kunnen zij niet deelnemen. Als zo groepen ontstaan met minder dan drie studenten worden deze groepen bij de start van het ontwerpproject opnieuw ingedeeld. Hierbij kan het dus gebeuren dat de overige groepsleden worden ingedeeld in een ander project. Wil je zeker zijn dat het project waarop je hebt ingeschreven ook doorgaat, dan zullen dus tenminste drie groepsleden op de peildatum aan de voorkenniseisen moeten voldoen. Let op: groepsleden moeten op de peildatum aan de verplichte voorkenniseisen voldoen zijnde: -P voltooid; -minstens 28 van de 42 SP van het D1* behaald; -Software engineering (211210) behaald: -enige van de specifieke ontwerpproject afhankelijke voorkenniseisen. *Generatie 1994 zie D1 pagina 436 studiegids 1995/1996; *Generatie 1995 zie D1 pagina 465 studiegids 1996/1997; *Generatie 1996 zie D1 pagina 461 studiegids 1997/1998; *Generatie 1997 zie D1 pagina 486 studiegids 1998/1999; *Generatie 1998 zie D1 pagina 516 studiegids 1999/2000.

Inschrijving groepsindeling/practica D1, trim. 2 INF en BIT

Voor INF + BIT D1-studenten en verwevenen INF- en BIT studenten die in het tweede trimester van het studiejaar 2000-2001 onderwijs willen gaan volgen in het eerste jaar van de doctoraalfase (D1), dienen zich in de periode van maandag 23 oktober tot en metvrijdag 10 november 2000 in te tekenen voor de groepsindeling. De intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen INF. Tevens dient men op de intekenlijsten duidelijk aan te geven aan welke practica men wenst deel te nemen. Studenten die het P-diploma nog niet hebben behaald, mogen deelnemen aan het onderwijs van het tweede jaar (D1) als ze voldoen aan de volgende voorwaarden: -ze hebben tenminste 50 procent van de vakken van het eerste jaar met gunstig gevolg afgelegd. -voor de tweedejaars-vakken waaraan ze willen deelnemen beschikken ze over de verplichte voorkennis zoals die vermeld staat in de studiegids.

Inschrijving Kansrekening en Statistiek voor INF

Voor INF D2-studenten. INF-studenten die in het 2e trimester studiejaar 2000-2001 willen deelnemen aan het vak Kansrekening en statistiek (153008) dienen zich in de periode van maandag 23 oktober tot en met vrijdag 10 november 2000 in te tekenen voor de groepsindeling. De intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen INF.

Inschrijving Informatiesysteemmodellering

Voor BIT D2-studenten. BIT-studenten die in het 2e trimester studiejaar 2000-2001 willen deelnemen aan het vak Informatiesysteemmodellering (233026) dienen zich in de periode van maandag 23 oktober tot en met vrijdag 10 november 2000 in te tekenen voor de groepsindeling. De intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen INF.

Inschrijving schil- en keuzevakken INF/BIT, trim. 2

Voor INF en BIT-studenten. Inschrijving keuzevakken INF-vakken BIT-vakken

Verbeter je opleiding!

De Onderwijs Evaluatie Commissie Informatica/Telematica (OEC) zoekt nieuwe leden wegens uitbreiding. Wij brengen student en docent bij elkaar om vakken te evalueren. Tijdens zo'n evaluatie zijn meestal 1 docent, 4 studenten en 2 leden van de OEC aanwezig. Onder het genot van een lunch wordt er gesproken over het studiemateriaal, de colleges en practica, werkdruk, en over hoe het in de toekomst beter moet. Als er tijdens een evaluatie naar voren komt hoe een vak beter kan, dan maken we hierover afspraken met de docent. We controleren later of de afspraken ook daadwerkelijk nageleefd worden. Naast de evaluaties vergaderen we eens in de 2 weken in een middagpauze. Evaluaties en de kwaliteit van het onderwijs komen dan ter sprake. Ben je geïnteresseerd? E-mail even naar [email protected] om eens een afspraak te maken!

Afstudeeropdracht: Implementeren van de IETF Diffserv MIB op een Linux Router

Bij de TSS Management groep is een D-opdracht beschikbaar (voor EL/INF/BIT/TEL studenten). Het gaat om het implementeren van een software prototype (in java of in 'C') van een 'agent' onder Linux, voor een niewe ontwikkeling in Internet. Deze software zal ingebracht worden als open source software in de Internet standardisatie organisatie IETF. Je werkt in een team met andere studenten samen. Voor meer informatie zie wwwsnmp.cs.utwente.nl/nm/education/assignments/, of neem contact op met Bert-Jan van Beijnum, [email protected], tel. 053-4892834.

Voorlichting internationale stageprogramma

Voor TBK en BIT. Aiesec geeft korte voorlichting op 18 oktober om 12.30 uur naar BB-6. Zie mededeling Internationaal.

UniPartners - academisch adviesbureau

Zie mededeling TBK/CT&M.

Lezing Geneeskunde & Management

Voor TBK Praxis en BIT. Zie mededeling TBK/CT&M.

TBK/CT&M

Colloquia

Marco van Burgsteden over 'Het simuleren van goederendistributiemet een intermodaal netwerk', 20 oktober 2000, 15.45 uur. WB HV 108.

M. van Buiten over 'Concernsplitsing in een waarderingsperspectief', 25 oktober 2000, 13.45 uur, BB 6.

Zaalwijziging pakket B1 Bouwprocessen (226110)

Voor CiT D2/D3 en TBK-B D2. Het college voor bovenstaand pakket wordt in week 42 op maandag 16 oktober het 1e en 2e uur gegeven in zaal BB 4 en op woensdag 18 oktober in zaal BB 3.

Inschrijftermijn D2/D3-vakken Civiele Techniek in 2e trim.

Voor CiT D2/D3, TBK, BSK. Vanaf woensdag 18 oktober t/m woensdag 1 november a.s. is de inschrijving geopend voor de D2/D3 vakken van Civiele Techniek die in het eerste blok van het tweede trimester van start gaan. De intekenlijsten liggen op de balie bij BOZ CiT (WB W126). Dit bericht is ook van belang voor TBK-B studenten die het vak Uitvoeringsprocessen (226161) moeten doen en voor de TBK en BSK studenten die een vak van Civiele Techniek in hun keuzeruimte op willen nemen. Let op: de intekenlijsten liggen op de balie bij BOZ CiT. Je kunt je dus niet intekenen bij BOZ TBK of BSK! Bij vakken waarbij een beperkt aantal deelnemers kan worden toegelaten (zoals Projectontwikkeling en Vastgoed (226200)) geldt het volgende: wanneer zich meer studenten aanmelden dan er plek is zal op basis van nog nader vast te stellen criteria een selectie worden gemaakt. Mocht je zelf om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid zijn je in te schrijven, dan wordt je geacht iemand anders te vragen dat namens jou in de hierboven genoemde periode te doen!

Inlevertermijn verslagen Civieltechnische Milieukunde

Voor CiT D1. Het verslag behorende bij de Greencalc case "Thermo-Staete" dient uiterlijk 16 oktober a.s. te worden ingeleverd. Dit kan in het postvak van dr. ir. H.J.H. Brouwers of bij mevr. Y.R.G. Bosch (secretariaat Bt&Bp, kamer WB W115).

Roosterwijziging Communicatiepracticum (168235)

Voor CiT P. Voor werkcollegegroep 3 en 4 is de volgende wijziging opgetreden in het rooster voor het vak Communicatiepracticum (168235): Het werkcollege in week 51 op vrijdag 22 december het 5e + 6e uur is verschoven naar dinsdag 19 december het 7e + 8e uur. De zaal blijft ongewijzigd: -werkcollegegroep 3: TW D103A; -werkcollegegroep 4: TW D103B.

Gezocht: studenten die case studies willen verrichten

Studenten gezocht voor het verrichten van case studies in de maanden november t/m januari. De case studies vinden plaats in het kader van een promotieonderzoek naar de implementatie van Continu Verbeteren in organisaties. Er zullen tweetallen van studentengevormd worden die d.m.v. enkele interviews het implementatieproces reconstrueren. Een mooie kans om ervaring op te doen in een interessant onderwerp. Het vak Kwaliteitsmanagement is verplichte voorkennis en de opdracht valt onder het keuzevak Capita Selecta Kwaliteitsmanagement (5 SP). Ge´nteresseerd? Meld je aan bij Sander Rijnders, tel. 4128 of e-mail [email protected], ook voor nadere informatie.

Roosterwijziging Vermogensmarkten & ondernemingsfinanciering (186010)

Voor TBK D3. In verband met ziekte van de docent zal bovenstaand vak van het 2e naar het 3e trimester verplaatst worden.

Gezocht: Coördinator voor Vakwerk afdeling TBK

Voor Vakwerk zijn wij nog op zoek naar een coördinator voor TBK. Vakwerk is de studiegids voor keuzevakken. Het takenpakket houd in dat je van alle keuzevakken die door de faculteit T&M worden aangeboden een recente vakomschrijving, een mening student en een reactie van de docent verzameld. Dit doe je samen met een andere TBK'er het hele jaar door. Je zal een beloning ontvangen die ongeveer overeenkomt met een student-assistentschap (3 SAE). Heb je interesse, neem dan contact op met Liesbeth Bout. Mail naar: [email protected]

Technologie- en organisatievernieuwing (181063)

Voor TBK D3. Vanaf het college op 18 oktober tot en met 1 november is het mogelijk in te schrijven voor de excursies. De inschrijflijst hangt in die periode op de deur van BB428. Tevens is er een aanpassing in de te bestuderen literatuur. Kijk op de site voor het nieuwe literatuuroverzicht. Daar is vanaf nu ook het artikel Service Oriented Innovation in R&D van O.A.M. Fisscher & P.M.Wognum te vinden.

UniPartners - academisch adviesbureau

Wij hebben op dit moment plaats voor studenten die een serieuze bestuursfunctie willen vervullen. Heb je interesse in het managen van projecten en het runnen van de organisatie die erachter zit, kom dan eens langs. Als bestuurslid heb je een erg afwisselende functie en maak je veel contacten met bedrijven en andere studenten.

Dus heb je nog tijd over naast je studie en wil je kennis en ervaring opdoen binnen een gezellige en dynamische organisatie, kom dan langs of stuur een mailtje. Wij zitten in WB hal V, kamer 127-c. Mailen kan naar: [email protected] Bellen kan ook: 3811 of 053-4312975. Kijk op www.utwente.nl/UniPartners voor meer informatie.

Rooster Mechanica van Constructies (226566)

Voor CiT D1, TBK-B D2. Aan het rooster voor het vak Mechanicavan Constructies wordt het volgende toegevoegd: Op onderstaande tijden is er gelegenheid voor het maken van sommen onder begeleiding in zogenaamde studiegroepjes: -CiT werkcollegegroep 1 en 2: woensdag 7e + 8e uur in week 42, 43, 45, 46 en 47; -CiT werkcollegegroep 3 en TBK-B groep: donderdag 7e + 8e uur in week 42, 43, 45, 46 en 47. Het geheel vindt plaats bij de zitjes bij de ConcepT-kamer op de tweede verdieping in WB Hal V.

Inleiding Computer Gebruik (186352)

Voor TBK P. Vanaf week 42 gaat het practicum Inleiding Computer Gebruik (ICG) van start. De is een verplicht vak voor TBK-P studenten. Vrijstelling: indien u van mening bent dat u vrijstelling kunt krijgen voor dit vak dan verzoeken wij u zich te melden bij de eerste sessie. Hier kunt u een formulier voor verzoek tot vrijstelling invullen. Zorg dat u evt. bewijsmateriaal bij heeft. Benodigdheden: u dient de eerste sessie van dit practicum in bezit te zijn van het dictaat, en uw e-mail wachtwoord van uw CIV account. Mocht u nog niet in bezit te zijn van dit wachtwoord dan verwijzen wij u door naar het Centrum voor Informatie Voorzieningen. Voorbereiding: voor de eerste practicumsessie (week 42) dient u hoofdstukken 1 t/m 5 bestudeerd te hebben.

Lezing Geneeskunde & Management

Voor TBK Praxis en BIT. De lezing Geneeskunde & Management op maandag 23 oktober a.s. VERVALT. Binnenkort volgt een overzicht met data, waarop er lezingen gegeven worden.

Uitnodiging P-diploma uitreiking

Voor TBK-Praxis. Op vrijdag 20 oktober a.s. is er weer een P-diploma uitreiking. Betreffende studenten zijn onlangs uitgenodigd bij deze uitreiking aanwezig te zijn. Er zijn echter nog maar weinig aanmeldingen. Jammer, want het beloofd erg gezellig te worden. Dus: geef je alsnog op bij BOZ TBK!!!

Kinetiek en Katalyse (134506)

Voor CT, WB, TBK. Zie mededeling CT.

Intekening keuzevak Ontwerpen van mens-machine-interactie (234020)

Zie mededeling alle faculteiten.

Voorlichting internationale stageprogramma

Voor TBK en BIT. Aiesec geeft korte voorlichting op 18 oktober om 12.30 uur naar BB-6. Zie mededeling Internationaal.

TCW

Medialandschap en mediaproductie (243111)

Voor P- studenten TCW. De hoorcolleges van dit vak vindt in het 2e blok van het eerste trimester plaats in de volgende zalen: week 42 en 43: CC2; week 44: BB1; week 45: CC2.

Cognitieve psychologie (241102)

Voor D1-studenten TCW. Het hoorcollege van bovenstaand vak in week 43 (dinsdag 24 oktober, 7e en 8e uur) komt te vervallen.

Basisvak Psychologie (247020)

Het tentamen van bovenstaand basisvak staat fout vermeld op het rooster. Dit vak wordt getentamineerd op 21 november, 's middags.

Tweede bestelronde TCW pc's

TCW-studenten. Op de TCW site vinden jullie informatie over de tweede (en voor dit jaar laatste) bestelronde voor een TCW-pc. Op de pc is alle software geïnstalleerd die je voor de TCW vakken nodig hebt. Je kunt de pc aanschaffen via de UT pc-privé regeling. Uiterste besteldatum: 3 november. Uitlevering pc's waarschijnlijk in week 47.

P-geslaagden TCW

Op vrijdag 31 augustus jl. hebben de volgende personen het propedeuse-diploma TCW in ontvangst genomen: Kleisman, S.P.; Bauhuis, E., Benders; S.G., Boer; I.R. de; Dijken, J. van; Draaisma; E.M., Heijna, E.; Hilderink, M.A.; Hove, S.W. ten; Kloet, S.J.; Kolk, A.C. van der; Kurpershoek, F.C.; Man, W.; Mulder, J.; Nijs, F. de; Noordam, J.K.; Beek, J.J. ter; Beek, P.H.A. van der; Beetstra, M.; Beljaars, J.; Berg, E. van den; Betten, S.; Beuningen, J.W.A. van; Blikman, E.W.; Boerrigter, M.J.; Bögemann, C.H.M.; Brouwer, L.H.G.; Diermen, M.L. van; Gravendeel, M.; Groot, B.C.; Haare, I. van; Hermans, C.; Hofstede, A.; Houwen, G. van der; Hurk, J.H.F.M. van den; Karsenberg, K.;Kik, C.M.; Kok, M.; Kouwen, M.T. van; Langen, M.C.G. van; Messelink, S.C.E.; Meulen, N.M. van der; Nijenhuis, N.D.; Oude Velthuis, B.; Pieterson, W.J.; Prins, E.J.W.; Pruijsen, M.; Ring, J. van den; Schaap, J.J.; Siebelink, E.M.; Steinmeier, H.C.; Tabbernee, D.; Taihuttu, L.Z.; Tempelman, M.H.; Turpijn, A.C.; Veenendaal, M.B. van; Verhoeven, F.; Viester, M.; Voet, A.A.P.M.; Wesseling, D.; Woord, M.; Ziegerink, P.H.M.

Intekening vakken

Voor TCW-studenten. Van maandag 16 oktober t/m vrijdag 10 november a.s. dient er ingetekend te worden voor de volgende vakken: *P: -Ontwerpen van websites-243112. -Inleiding methoden en technieken-243200. -Inleiding methoden en technieken-243200. *D1: -Audiovisuele communicatie en consultancy-243113. *Major: -Risicopsychologie-247021. -Gezondheidscommunicatie-240100. -Interface & Interactie ontwerp-240420. -Communicatiekundigontwerpen 3-246020. -Filosofie van de communicatie-246010. -Mediaverwerking en- consumptie-247024. -Wetenschap en bedrijfsjournalistiek 1-248110. -Kennismanagement in lerende organisaties-240320. -Ontwerpen van voorlichtingscampagne-240520. -Communicatieve interventies in de gezondheidszorg-240110. -Crisis en risicocommunicatie-240300. -Kennispsychologie-247027. -Interaktieve marketing-240200. -Filosofie van de communicatie-246010.

TN

Leerstoelvakken lage temperaturen

De modules Cryogene technieken (145012) en Materiaalkunde van dunne film supergeleiders (145013) starten in week 42 en NIET in week 41 zoals abusievelijk in het TN rooster staat vermeld. Cryogene technieken begint op maandag 16 oktober in zaal 4110 van het EL/TN gebouw, om 9 uur. Het eerste college Materiaalkunde voor dunne film supergeleiders begint op woensdag 18 oktober, eveneens in zaal 4110 om 9 uur.

D-voordrachten

Aernout Kisteman over "Fluorescence Imaging of Single Light-Harvesting Complexes", maandag 16 oktober 2000, 14.45 uur, EL/TN T4.

Rudo Bouwhuis over "Time Resolved Single Molecule Detection", donderdag 19 oktober 2000, 16.00 uur, EL/TN T4.

Laura Vogelaar over "Photonic crystal stabs: fabrication with FIB-assisted Laser Interference Lithography ", vrijdag 20 oktober 2000, 13.30 uur, EL/TN T4.

Abraham Juriaan Mieog over "The Optimized Smart DROS", vrijdag 20 oktober 2000, 15.30 uur, EL/TN T4.

Algemene leerstoelvoorlichting

Voor de studenten die volgend jaar een leerstoel moeten kiezen (met name derdejaars), worden er op 18 en 25 oktober voorlichtingsmiddagen gegeven. Iedere woensdagmiddag begint om 13.45uur in zaal EL/TN T4 en alle 14 leerstoelen van TN zullen gedurende twee middagen de revue passeren. Tijdens deze algemene voorlichting kan iedereen zich ook inschrijven voor de leerstoel specifieke rondleidingen, die later in het jaar gegeven zullen worden. Alle derdejaars zullen voor woensdag 18 oktober een infoboekje in hun postvakje vinden, met hierin alle belangrijke data en een stukje van elke leerstoel. Voor vragen of meer informatie mail naar: [email protected]

Intekening voor Programmeren in C++ (211024)

Voor TN, WB en CT-studenten. Studenten die dit vak in het tweede trimester als keuzevak willen volgen moeten zich daarvoor ingroepen van vier personen inschrijven in de intekenmap die in de periode van 23 oktober t/m 10 november 2000 op de tafel bij de practicumruimten van INF ligt. Vergeet daarbij niet opleiding en studentnummer te vermelden.

TW

Intekening keuzevak Gegevensbanken (211076)

Zie mededeling alle faculteiten.

Presentatie van een wisk. onderwerp (150500)

Op verzoek van de docent van groep 3 komt het practicum van 26 oktober a.s. te vervallen en wordt ingehaald op woensdag 8 november 5+6 in CT 3522.

WB

Werktuigbouwkundig tekenen (113901)

Voor WB P-studenten. De drempeltoets Werktuigbouwkundig tekenen vindt plaats op dinsdag 17 oktober a.s. in T 1100. Groepen: 7 t/m 10, 10.45-11.45 uur; 4 t/m 6, 13.30-14.30 uur; 11 t/m 13, 14.45-15.45 uur; 1 t/m 3, 16.00-17.00 uur.

Afstudeercolloquia

I.J.G. Jansink (TMK) over 'The effect of processing on crystallinity in Carbon/PPS composites', 20 oktober 2000, 13.00 uur, WB N.105. R.F.J. Leurink (OPM) over 'Haalbaarheidsonderzoek voor investering in verspanende productiemiddelen', 20 oktober 2000, 14.30 uur, WB N.105.

Kinetiek en Katalyse (134506)

Voor CT, WB, TBK. Zie mededeling CT.

Intekening voor Programmeren in C++ (211024)

Voor TN, WB, CT. Zie mededeling TN.

Internationaal

Aegee

Er is voor de reislustigen onder u weer van alles te beleven in Europa! Wat dachten jullie van het congres Extra Life long learning van 18-22 oktober in Bucarest, helemaal gratis! Of weer iets totaal anders Is het filmfestival 'Cinema on the threshold of Millenium' van 19-31 oktober in Kiev. Iets dichterbij is congres 'Two Europes- One University' in Aachen van 17-19 november.

Aiesec

Wil jij het derde trimester op buitenlandse stage?! Kom dan 18 oktober om 12.30 uur naar BB-6. Daar zal Aiesec namelijk een korte voorlichting geven over haar internationale stageprogramma. Tijdens deze voorlichting zal tevens een stagiair over zijn ervaringen met Aiesec vertellen. Ben jij geïnteresseerd? Kom dan langs!! Uiteraard kan je altijd langs komen bij het Aiesec-kantoor in BB of een mailtje sturen naar [email protected]

Pakkerij

Aegee

Het grote Aegee introkamp staat weer voor de deur! Donderdag 19 okt. is er de jaarlijkse Mondudamo wijnborrel. Op maandag 30 okt. vindt de HAIP-activiteit Enschede meets Utrecht plaats. Ga dus gezellig mee borrelen in Utrecht!!! Aegee is geopend op dinsdag en donderdag vanaf 21.30 uur. Aege is per telefoon te bereiken op nummer 053-4321040. E-mail: [email protected] Het adres van onze website is http://www.aegee-enschede.nl.

Audentis

Afgelopen week was het Na-introfeest een groot succes gebleken. Voor één ogenblik leken de tentamens nog ver weg en beleefde iedereen op de Sociëteit van Audentis een zorgenvrije avond. Voor diegene die goede studieplannen hadden gemaakt, veel succes deze week! Voor een stukje sport en ontspanning kan je vanavond squashen met het dispuut Ad Hoc. Het lustrumorkest kan nog wat versterking gebruiken, op zondag 22 oktober zal zij om 20.00 uur op de Kroeg bij elkaar komen. De cabaretcommissie gaat op donderdag 26 oktober met elkaar borrelen en ook voor deze commissie zijn er nog enkele plaatsen open. Morgen, vrijdag 13 oktober, begint de Na-Kennismakingstijd om 21.00 uur; dan kan je je nog inschrijven voor dit weekend. Bel voor meer informatie 4328284 of mail [email protected]

A.S.V. Taste

Als eerste wil het bestuur van A.S.V. Taste alle leden die meegeholpen hebben bij de Military ontzettend bedanken! Echt toppie! Zonder jullie was het niet mogelijk geweest # Heb je de tentamens overleefd? Om van een welverdiende 'rustpauze' te genieten moet je vanavond (donderdag 12 oktober) op het OPEN FEEST van Taste komen. Gegarandeerd een supergeweldige avond dus neem je vrienden/huisgenoten mee en ga uit je dak!! # Ben je geïnteresseerd in het Taste-lidmaatschap? Er is nog de mogelijkheid om mee te doen aan het tweede kamp dat 28 en 29 oktober zal plaatsvinden. # Voor meer informatie kun je altijd langskomen op de kroeg of bellen naar de bestuurskamer (053-4326238).

SPE

Het SPE voor discussies over kennis en ethiek-moderne filosofie-kritische economie-allerlei religies-je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen. Activiteiten : Dinsdag 17 okt. Muziek die je raakt, thema; "Muziek uit Cabaret" 20.00 uur, Kamperfoeliestraat 6, Hengelo. Dinsdag 17 okt. Geloof verdiept, visies op het christelijke geloof, 19.30 uur, UT, Vrijhof, kamer 201. Donderdag 19 okt. Filosofie op stelling, 19.30 uur, UT, Vrijhof, kamer 201. Donderdag 19 okt. Eetgroep, eten, praten, luisteren en gezelligheid vanaf 18.00 uur, opgeven tot 18 okt. 17.00 uur, tel. 4892369, kosten fl. 7,50. Zin om alleen te praten dat kan ook, loop gewoon binnen, HE. Donderdag 19 okt. Cursus religies, Boeddhisme veel informatie en gesprek over rituelen en levensvisies in deze godsdienst, 20.00 uur, HE. Vesper: Donderdag 12 okt. gaat de Vesper niet door.

Vieringen : Zondag 15 okt.Rondom de Schrift, vg. Kees Kuyvenhoven, 10.30 uur Vrijhof. Zondag 15 oktober, Bondgenotenviering, Opstandinsgkerk, Zonstraat 9, Enschede.

Informatie

Pastores : Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

SRD

De Studentenvakbond SRD behartigt de belangen van alle studenten in Enschede. Hiervoor zoek de SRD nog enthousiaste deeltijderbestuurders en activo's die zich bezig willen houden met onderwijs en de campus. Je kunt ook zelf een onderwerp kiezen dat je aanspreekt. Neem contact op met 053-4895236 of [email protected] en bekijk http://www.srd.utwente.nl. De SRD heeft ook een kamerbank op internet: http://steunpunt.srd.utwente.nl/ De tentamenbank van de SRD staat op http://orakel.srd.utwente.nl/ # Vaak is het slecht gesteld met brandveiligheid voorzieningen in studentenhuizen. De SRD biedt studenten een gratis informatieve folder om de veiligheid van hun huis te vergroten # De SRD organiseert samen met de LSV een 'over onderwijs gesproken' (OOG) avond op 18 oktober. Het thema is ICT. Kom langs en uit je mening! # Bij het SRD Studentensteunpunt kun je terecht met al je vragen over o.a.: huur, studiefinanciering, afstudeersteun en onderwijs, tel. 053-4893635 of homepage: http://steunpunt.srd.utwente.nl.

HoBiHe

HoBiHe organiseert gezelige activiteiten voor homo, bi, lesbische en heterostudenten uit Enschede en is een werkgroep van de SRD. Heb je belangstelling of wil je ook op onze mailinglist komen, bel dan de SRD en vraag naar Martijn (053-4353228), mail hobihe ([email protected]) of bekijk onze homepage: http://hobihe.srd.utwente.nl/ Vanavond is er een introductie BBQ op Calslaan 7-3 om 18.00.

Studieverenigingen

Arago

Volgende week woensdag de 18e is de eerste Algemene Leerstoelvoorlichting! Belangrijk voor alle derdejaars en iedereen die zich verder nog wil oriënteren op een leerstoel om (ooit) bij af te studeren. Het begint om 13.45u in T4. Na afloop is er borrel in de Tombe. De tweede algemene leerstoelvoorlichting is woensdag de 25ste # Komend weekend is de na-intro! Veel plezier iedereen die mee gaat! # Aanstaande maandag en dinsdag raait de Cuco weer een film in de middagpauze in T4. Gratis toegang! # Donderdag 26 oktober is de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Hij begint om 19.30u in B1220 # Zin om iets leuks en nuttigs naast je studie te gaan doen? Kom eens langs, er is plek zat in de verschillende commissies # De Aragokamer is iedere dag open van 10.00u tot 17.00u; er is altijd gratis koffie en thee!

Abacus

Donderdagmiddag 19 oktober is er weer een Mathematisch Café met aansluitend een borrel in kleintje VB # Woensdag 25 oktober is het ISAC-feest! Het thema deze keer is Indianen. Het grote Ugh-feest! Verzin alvast een leuk outfit om aan te doen # We zoeken nog steeds mensen voor de Almanakcommissie 2000/2001. Kom langs of mail ons als je zin hebt om met nog drie andere Abacusleden voor de nieuwe Almanak te zorgen # Dit jaar hebben we de organisatie van de kaleidoscoopdag in handen. Dit is een symposium, maar dan groter dan voorgaande jaren. Voor de organisatie hiervan hebben we nog mensen nodig # Of lijkt het je wat om verantwoordelijk te zijn voor de tentamenbundels van Abacus? Kom dan eens langs! # De almanak 1999/2000 is nog op te halen in onze kamer # Heb je vragen? bel 3435, mail naar [email protected] of surf naar www.math.utwente.nl/~abacus.

Ideefiks

Wegens afmelding zijn er nog twee plaatsen vrij voor het zeer beroemde en niet eens zo zeer niet gevreesde introweekend van Ideefiks op 13/14/15 oktober ### 25 oktober is het weer zover: het ISAC-feest, lekker feesten met de luitjes van Sirius, Abacus enCommuniqué # 26 oktober is de excursie naar het Ruhrgebied # 31 oktober is het weer de hoogste tijd om de hersentjes ook wat vertier te gunnen, dus dan gaan we weer borrelen in 't Bo(rre)lwerk # Vragen of gewoon behoefte aan een luisterend hondenoor? Tel. 053-4893284, Meel: [email protected], Internet: http://www.wmw.utwente.nl/ideefiks.

Inter-Actief

Hier waak ik op woensdag 13 december # Dinsdag 17 oktober, verrast Inter-Actief je met een "after-tentamen-borrel". De herfstborrel. Waarbij natuurlijk dat goddelijke herfstbok van Grolsch niet ontbreekt. Dinsdag 24 oktober zijn alle leden uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering waarbij je kunt meepraten over het reilen en zeilen van de vereniging # Omdat Inter-Actief dan ook van bestuur wisselt is iedereen die dit leest uitgenodigd op de wisselborrel op woensdag 25 oktober in de borrelkelder van Inter-Actief # Vragen? Opmerkingen? Bel 3756, mail [email protected] of kom langs boven in Hal B # Skins een hype? www.inter-actief.net.

Isaac Newton

Donderdag 19 oktober is er een borrel in de kelder voor alle projectgroepen samen met hun tutoren. Ook andere mensen zijn vanzelfsprekend welkom! # Je kunt je nog inschrijven voor het Na-Introkamp op 20, 21, 22 oktober # Loop eens bij ons binnen, want we zoeken nog organisatoren voor onze vereniging. Er zijn genoeg mogelijkheden! # Donderdag 2 november is er de commissie-interesseborrel. Tijdens deze borrel is de inschrijving voor en informatie over commissies # Voor vragen, een blikje fris of een bakje koffie, is iedereen nog steeds welkom in de Newtonkamer, WB portacabins 67,69,70,71 (elke dag open van 10 tot 16 uur). Tel. 053-4892531, e-mail: [email protected]; www.isaacnewton.utwente.nl.

Sirius

17 oktober as. zal de wissel ALV plaatsvinden. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in BB tenzij daar andere mededelingen over worden gedaan. Je ben in ieder geval van harte uitgenodigd # 19 oktober is er een Inhouse bij Cap Gemini in Utrecht. Inschrijven kan via de mail of in de Siriuskamer # 25 oktober zal het ISAC Feest plaatsvinden. Komt allen # 2 november wordt een enerverende dag, dan is er nl. de keus uit twee schitterende activiteiten. De eerste is een Inhouse bij het Ministerie van VROM. Inschrijven kan via de mail of in de Siriuskamer. De tweede activiteit behelst een dagje rellen in Arnhem met de ME. Je interesse hiervoor kan je eveneens kenbaar maken via de mail of in de Siriuskamer.

Scintilla

As. woensdag hebben we voor al onze aktievelingen het aktievelingenuitje. We vertrekken om 17:15 bij het EL/tn-gebouw. Zorg dat je je voor het weekend hebt ingeschreven in de SK # De SCALA organiseert dinsdag 24 oktober de halfjaarlijkse kartavond. Er kan dan weer gestreden worden om de wisselbeker die aan de winnaar zal worden uitgereikt. Je kunt je inschrijven via internet, in de kantine en Scintillakamer # Dinsdag 31 oktober is er de halfjaarlijkse ALV om 20:00 uur. Tijdens de ALV zal het bestuur van samenstelling wisselen. #De volgende dag is er de mogelijkheid om het nieuwe bestuur te feliciteren tijdens de wisselreceptie in de Tombe vanaf 16:00 uur # Je kunt je vanaf heden definitief inschrijven voor de lustrumkleding. In de Scintillakamer hangt een lijst met artikelen en de bijbehorende inschrijflijsten.

Alembic

Op 25 oktober a.s. wordt het jaarlijkse symposium weer georganiseerd. Het onderwerp is: "Moderne Milieu Ontwikkelingen, een milieugerichte kijk op de chemische industrie" # Er zijn een aantal teams die nog moeten betalen voor het volleybaltoernooi # De galafoto's zijn nog op te halen in onze kamer # Vandaag (donderdag 12 oktober) is er weer een borrel vanaf 17.00 uur in de borrelkelder # Heb jij zin om mee te helpen met het maken van de Cat, kom je dan inschrijven voor de Cat redactie. Vraag naar Wouter voor meer informatie # De eerstejaars die niet mee waren met het supergave naintrokamp kunnen hun geld terugkrijgen op de Alembickamer. Doegroepouders die nog niet betaald hebben wordt verzocht dit zo snel mogelijk te doen # De internetcommissie heeft hard gewerkt aan de homepage en je kunt nu het resultaat gaan bekijken op: www.ct.utwente.nl/~Alembic.

Communiqué

Op 25 oktober kun je met ExSyLe mee naar NUON. Je krijgt o.a. een rondleiding in het Gelredome! Schrijf je in de Communiquékamer # Op 9 november herhaalt de TACCIE haar succesvolle excursie naar de Tubantia. Wil je mee hou posters en mail in de gaten!# Wil je volgend jaar de snelstgroeiende studievereniging van de UT gaan besturen? Geef je dan op voor het bestuur van 2001. Zet je naam op de lijst in onze kamer. Je motivatiebrief moet voor 27 oktober binnen zijn.#Heb je je nog niet opgegeven voor een commissie en wil je wel graag actief worden bij Communiqué? Mail [email protected] of kom langs in kamer A227 tussen 10.30 en 16.00 uur ook voor vragen, opmerkingen of ideeën. # Verder kun je natuurlijk bellen: 053-4894461.

TObias

De foto's van de MediaVisionborrel staan op het net! Kijk onder 'Fotoalbum'! # 30 nov. De verjaardag van TObias! De Accieorganiseert een volleybaltoernooi en een borrel! # 20 okt. De LEX organiseert een workshop over marketing # Kijk voor meer info, samenvattingen van TO-boeken en foto's van activiteiten op de TObias-site. (http://to-www.edte.utwente.nl/TO/verenigingen/tobias/tobias.htm).

Student Union

Bestuur Student Union

Het programma voor de diesweek (week 42) staat op de website. Het bevat gave activiteiten voor iedereen! # Tijdens deze week gaan we naar Miracle Planet. Deze activiteit is kosteloos en bedoeld voor studenten en dan met name studentbestuurders. Geef je snel op, want het aantal plaatsen is beperkt # Op 18 oktober vindt het traditionele Unionfeest plaats in de Bastille # We zoeken diverse mensen voor uiteenlopende nieuwe projecten. Bijvoorbeeld voor de redactie van het Union Magazine. Heb je interesse? Laat dit dan zeker even weten. Kijk op de vacaturebank op de website voor meer info # Het afgelopen weekend hebben de huidig bestuurders en voorgangers van de koepels, het Unionbestuur en de Raad van toezicht een bijzonder nuttig en aangenaam overdrachtsweekend gehad # Activiteiten aankondigen op onze website: [email protected] Bestuursvacatures plaatsen: [email protected] # Student Union, Vrijhof kamers 27/28/29, tel. 053-4898006, e-mail: [email protected], www.studentunion.nl.

Cultuur

4 Happy Feet

Volgende week donderdag gaat de tweewekelijkse vrijdansavond in café Gerritsen niet door, aangezien dit café niet beschikbaar is # In plaats daarvan zou je op vrijdag 13 en/of zaterdag 14 oktober tussen 14:00 en 17:00 uur naar het Theatercafé kunnen komen. Tijdens de voorlichtingsdagen presenteert 4 Happy Feet zich namelijk ook. Door middel van vrijdansen door onze leden kunnen alle aankomend studenten al een beetje proeven van wat er aan cultuur te beleven is op de campus # Het belooft zeer gezellig te worden 8 november. Staat het al genoteerd? Neen, Snuffel loopt hard!

DVE gaat zingen in Praag

Van 13 t/m 17 december gaat Drienerloos Vocaal Ensemble (DVE), het klassieke studentenkoor van de Universiteit Twente, op concertreis naar Praag om daar fraai kerstrepertoire uit te voeren en te genieten van alles wat deze prachtige stad te bieden heeft. In Praag zullen diverse bekende en minder bekende Christmas Carols en een mis van de Nederlandse componist Herman Strategier ten gehoregebracht worden. Er worden daar twee concerten verzorgd (14 en 15 december) en daarnaast treden we ook twee keer in Enschede op (11 en 20 december). Voor deze concertreis zoeken we nog enthousiaste zangers/zangeressen. Kom een keer kijken op woensdag tussen 19.45 en 22.00 uur in de Audiozaal van de Vrijhof. Meer informatie op www.student.utwente.nl/~dve, bel Wilmet (053-4351014) of Daphne (053-4783246).

Sport

D.R.V. Euros

In de AV, 17 oktober, wordt het nieuwe bestuur aangesteld. Zorg dat je aanwezig bent; er worden allerlei zaken besproken die voor iedereen belangrijk zijn! 15 okt. Twentekanaalwedstrijden. Lekker dichtbij, bij roeivereniging Tubantia (Hengelo). 20/21/22 oktober gaan de Eerstejaars naar Leeuwarden. Vanavond laatste avond om in te schrijven. Zorg dat je erbij bent want het wordt echt heeeeeel leuk. 28 oktober. Knorresteijn; meeroeien, mee-eten, meefeesten. Eerste wedstrijd voor eerstejaars en ook nog in Enschede! Roei voor het laatst, met je introploegje?! 29 oktober. Purmerrondrace; Set Bigblades te winnen. Een lange afstand, maar dus de moeite waard!

D.S.V. de Skeuvel

Het schaatsseizoen is weer begonnen!! Eindelijk... nu nog wachten tot er ook weer ijs ligt op de sloten buiten. Maar nu eerst elke dinsdag middag trainen op het ijs in het halletje in Enschede. De tijden zijn net zoals vorig jaar: 16:00-17:00 uur voor de beginners, 17:00-18:00 uur voor de rest. De skeelertrainingen op woensdag zijn nu wel afgelopen, de fietstraining gaat nog door totdat de trainingen op de schaatsbaan in Deventer gaan beginnen, dat zal rond half oktober zijn. Ben je nog geen lid en lijkt je het schaatsen wel wat? Kom dan gerust een keertje een proeftraining mee doen, de ijsbaan ligt aan de Westerval nr. 25. Voor meer informatie bel of mail Rob: tel: (053-)4895050 of mail: [email protected] of kijk natuurlijk op onze homepage: http://www.student.utwente.nl/~skeuvel/.

Breedtesportvereniging De Stretchers

De nieuwe leden blijven bij ons dit jaar maar binnenstromen... ben jij de volgende??? Kom eens een keertje vrijblijvend meetrainen. De komende trainingen: do 12 oktober Basketbal en Blindvolleybal, ma 16 oktober Unihockey en Trefbal, Do 19 oktober TT Voetbal en Frisbee. Onze ALV is trouwens op dinsdag 17 oktober vanaf 20.00u in verg. A in het sportcentrum. De trainingen zijn elke maandag van 19.30 tot 21.00 uur en elke donderdag van 21.00 tot 22.30 uur in sportzaal 1. Dames gebruiken kleedkamer 3 en heren kleedkamer 1.Als je meer informatie wilt, kun je bellen met Ilja (053-4342422) of Renee (053-4895403) of komen kijken tijdens een training.

S.V. Lichtgeraakt

Ben je het zat om elke keer te moeten omkleden voor en na te sporten? Hekel aan douchen, stinkende sportschoenen of een zwarte sporttas? Dit is de uitkomst: als één van de kleinere verenigingen op de campus biedt wij de mogelijkheid kennis te maken met de schietsport. In het CT-gebouw hebben wij twaalf 10-meter banen. Daarnaast is er een ruime bar en eigen biljart aanwezig. Het lidmaatschap is 50 gulden per jaar. Naast het luchtschieten zijn er ook verenigingsuitjes zoals kleiduiven schieten, laserquesten, videomarathons, paintball, barbecues, etc. # Lichtgeraakt verzorgt ook schietinstructies voor disputen, jaarclubs en andere gezelschappen # Voor meer informatie: http://www.student.utwente.nl/~lichtgeraakt of Sytse Ozinga (0575)513823 b.g.g. 06-16328981.

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (± 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveaus: van eerste divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Elke donderdagavond is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2. Als je het leuk vindt om een keer mee te doen dan kan dat. Elke maandag van 18.30-20.00 wordt er beginnerstraining gegeven om de fijne kneepjes van het badmintonvak te leren. Voor vragen kan je bellen met Frank (053-4357641). Kijk ook op www.diok.nl voor meer informatie. Op donderdag 19 oktober heeft D.B.V. DIOK een kennismakingstoernooi om 21:00 u in Sporthal 2. Heb je zin om eens kennis te maken met DIOK en de badmintonsport, kom dan meedoen! Je hoeft geen racket mee te nemen als je die niet hebt, die hebben wij wel.

TC Ludica

Maak je op voor de TC Ludica supportersreis naar de Daviscup-ontmoeting Nederland - Spanje in Eindhoven, in februari 2001. Wordt ook lid en maak de gezelligste supportersreis van het jaar mee, met TC Ludica. Het zomerseizoen is helaas voorbij, maar het winterseizoen begint net, met binnenkort weer de wintertraining in de tennishallen van TCE en de wintercompetitie. Bij TC Ludica gaan we de hele winter door. Voor meer informatie neem je contact op met het tennispaviljoen (053-4892347).

DSV Gascogne

Zaterdag 28 oktober is het Oktobertoernooi in Eindhoven, niveau is niet te hoog: dus leuk om mee te doen! # donderdag 19 oktober vervalt de schermtraining i.v.m. reparaties in de zaal # Nog nooit geschermd, maar de combinatie van strategisch denken en snelreageren spreekt je wel aan? Of jij bent ook zo'n Zorro? Kom vrijblijvend langs op dinsdag en donderdag om 17.30u in de schermzaal.

BSV de Stoottroepen

Duw je wel eens tegen een bal? Kom dan eens langs bij onze snooker- of biljarttafel. De snookeraars zitten in de Bastille (boven de Belletrie) en met de biljarters kun je kennismaken in het sportcentrum (bij ingang meteen rechts, dóór het fitnesshok) # Voor de leden: Houdt de lijsten bij de snookertafel en in het biljarthok in de gaten voor de data van de eerste toernooien, want komen de eerste toernooien komen er weer aan. # Voor meer informatie bel Hugo (4895041).

Zweefvlieg herfstkamp DZC

De Drienerlose Zweefvliegclub (DZC) houdt voor alle geïnteresseerden van vrijdag 13 oktober t/m zondag 22 oktober HERFSTKAMP op Achmer (D). Het is mogelijk om een introductiestart te maken met een ervaren instructeur. Wanneer je op dat moment denkt: dit is het!, dan kun je dezelfde dag nog beginnen met je opleiding tot zelfstandig zweefvlieger. Een introductiestart kost je f25 en verplicht je tot niets. In je opleiding vlieg je met een ervaren instructeur op onze tweezitter en betaal je alleen de start van f12,50 (met startabonnement f10), de instructie is gratis. Lijkt het je leuk om mee te gaan vliegen op Achmer, neem dan zo snel mogelijk (morgen vertrekken de eersten al naar Achmer!) contact op met Rogier Paes, bij voorkeur e-mail: [email protected] of tel. 053-4895012. Of mail één van onze 'kampco's', Henry Heine: [email protected] of Ide Engelsma: [email protected] Voor meer informatie kijk op www.vleugellam.nl.

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Denk je dat het ook eens tijd word om wat aan je conditie te doen? Denk dan eens aan Aloha. Wij geven trainingen met een programma speciaal voor jullie aankomende Alohanen, op ieder zijn eigen niveau. Kijk voor de winter-trainingstijden op de homepage www.student.utwente.nl/~aloha # Aloha is de trotse winnaar van de Tonnie-outside Trofee. Dit bevestigt wat we al lang wisten namelijk dat Aloha gewoon ontzettende toffe, gezellige en goede vereniging is # De AV is op donderdag 26 oktober in de Kleine Zaal aanvang 19:45, de stukken zullen precies een week ervoor in de bak gelegd worden # Geef je op voor het spetterend gave verenigingsweekend op 27-28-29 oktober bij Rinke Klein Entink (053-4895010) # Voor meer informatie over Aloha bel Marco (053-4618498) of Jetse (053-4337422).

Drienerlose Hockey Club (DHC)

Doe met je jaarclub, huis, flat, doegroep mee aan het Malle MienenToernooi. Dit toernooi vindt plaats op zaterdag 11 November. Voor meer info kan je mailen naar [email protected] Op de woensdagen van 18 oktober, 1 november en 15 november is er de 6x6 competitie. Deze competitie is ook voor iedereen toegankelijk. Voor hockeysticks wordt gezorgd. Schrijf je in per team of alleen en strijdt mee voor de grote prijs... Voor meer info: [email protected] Wil je lid worden van de Drienerlose Hockey Club of

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.