Info

| Redactie

Logica, Logies- en vergaderaccommodatie zoekt met spoed: studenten m/v, met gevoel voor horeca dienstverlening. Wij zoeken mensen die: zelfstandig kunnen werken; flexibel zijn; groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben; de handen uit de mouwen steken; 's avonds en in het weekend inzetbaar zijn. Wij bieden: afwisselend, uitdagend werk; grote mate van zelfstandigheid; prettige werkomgeving. Bel voor een afspraak: maandag/woensdag/donderdag tussen 9.00 en 14.00 uur tel. 053-4895000.

Algemeen

Gezocht studenten

CFO CNV-bond spreekuur

Vanaf 21 juni is er elke woensdag van 13.00 tot 14.30 uur spreekuur voor CFO leden in kamer C100 van het bestuursgebouw. Voor alle vragen kunt u daar terecht. Ook niet CFO leden zijn van harte uitgenodigd op te komen.

Besluiten College van Bestuur

d.d. 14 juni 2000

-Het CvB heeft ingestemd met het verzoek om tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Systemen en Materialen voor Informatieopslag (SMI) bij de faculteit EL. Tevens verleende het College de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Het CvB heeft ingestemd met het verzoek tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Kwaliteitsmanagement van Zorgtechnologie bij de faculteit T&M. Tevens verleende het College de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit BsK beoogde kandidaat voor de vacature op de bijzondere leerstoel Grote Stedenbeleid.

-Het CvB ingestemd met polsing van de door de faculteit TN beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Computational Dispersion Rheology.

-Het CvB heeft de heer prof.dr. A.J.M. de Jong benoemd tot hoogleraar Onderwijspsychologie op de gelijknamige Van der Leeuw-leerstoel bij de faculteit TO. Het betreft een benoeming voor 1,0 fte ingaande 1 maart 2000 voor onbepaalde tijd.

-Het CvB heeft de verslagen van de voorjaarsoverlegronde 2000 met de faculteiten, onderzoekinstituten en diensten zijnerzijds vastgesteld.

-Het CvB heeft inzake de Functie en Normering Reserves Diensten ter nadere uitwerking van hetgeen daarover in de nota Hoofdlijnen Financieel Beleid is geformuleerd, besloten: *de norm voor de maximaal toegestane reserve voor de lijndiensten DINKEL, CIV, FB en DiSC op 12,5% en voor de overige diensten op 7,5% van de totale baten exclusief Niet-Normatieve Toewijzingen, Centrale Stimulering en Rentebaten vast te stellen; *dat de functie van deze normreserve is (i) het bekostigen van nieuwe initiatieven met beperkte financiële consequenties, zonder belangrijke verplichtingen naar de toekomst en (ii) voor de tijdelijke opvang van tegenvallers, die zich plotseling manifesteren en (iii) boven de norm geoormerkte bedragen in de reserve kunnen worden gehouden, wanneer hier besluitvorming door het college aan ten grondslag ligt; *de surplusreserves van de diensten over te hevelen naar de centrale reserves nadat de correctie voor geoormerkte bedragen ambtelijk is vastgesteld; *de volgende beoordeling van de hoogte van de reserves van de diensten te laten plaatsvinden bij de goedkeuring van het volgende Bedrijfsplan van de dienst; *binnen Centrale Stimulering een nieuw compartiment Innovatie Diensten op te nemen waarin éénmalig Mf 1 wordt gereserveerd voor een periode van drie jaar.

-Het CvB heeft de benoeming van de heer dr. H.J. Zwart tot UHD Systeem- en Besturingstheorie bij de faculteit TW goedgekeurd.

-Het College heeft de door de VSNU aanbevolen 'Gedragscode (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie' d.d. 2-2-2000 integraal overgenomen en vastgesteld. Het OPUT is verzocht hiermee in te stemmen. Indien OPUT hiermee instemt, wordt geacht dat de gedragscode definitief is vastgesteld.

d.d. 22 juni 2000

-Het CvB heeft ingestemd met de overeenkomst van geldlening aan de Holding Technopolis Twente B.V. i.v.m. de financiering van de deelneming in Avantium B.V. op voorwaarden zoals verwoord in de overeenkomst van 15-6-2000.

-Het CvB heeft ingestemd met het (concept-)voorstel aan de wetenschappelijk directeur van MESA+, waarin de eventuele financiële risico's met betrekking tot de deelneming in Avantium B.V. worden verrekend met MESA+.

-Het CvB heeft besloten Microsysteem Technologie Foundry B.V. in verband met de financiering van de inrichting van de z.g. 4e boog clean room voor de gevraagde lening van Mf 0,6 te verwijzen naar de kapitaalmarkt en geeft voor dat te lenen bedrag een garantstelling.

d.d. 28 juni 2000. -Het CvB heeft de heer prof.dr. C. Hoede herbenoemd tot hoogleraar Discrete Wiskunde in het bijzonder de Grafentheorie bij de faculteit TW. Het betreft een herbenoeming voor 0,2 fte van 1 september 2000 tot 1 september 2003.

-Het CvB heeft de heer dr. P.H. Hartel benoemd tot hoogleraarGedistribueerde Systemen bij de faculteit INF. Het betreft een benoeming voor 0,8 fte ingaande 1 september 2000 voor onbepaalde tijd.

-Het CvB heeft besloten om mw. Betty de Vries de opdracht te verlenen om, ter afronding van het kantelingstraject, in kaart te brengen welke afspraken, procedures en reglementen nodig zijn om tot een werkbare en goed functionerende situatie te komen, en een aanbeveling te doen over de wijze waarop dit kan worden uitgewerkt en geïmplementeerd.

-Het CvB heeft het UR-reglement voorlopig vastgesteld. Het UR-reglement wordt in september ter instemming voorgelegd aan de Universiteitsraad. Conform eerdere afspraak ontvangt de CGV het UR-reglement ter informatie.

-Het CvB heeft de benoemingen per 1 september 2000 bij de faculteit Bestuurskunde goedgekeurd van: de heer mr. R.A. Wessel tot UHD Publiekrecht in Europa; de heer dr. J.H. de Wilde tot UHD Politicologie, met name op het gebied van Europese integratie; de heer dr. W.A. Trommel tot UHD Bestuurssociologie, met name op het gebied van de Organisatiesociologie.

-Het CvB heeft de benoeming van de heer dr. J.T. Voordijk tot UHD Bouw/infra:Ketenintegratie bij de faculteit Technologie & Management goedgekeurd.

Seminar Denktechnieken en Kennismanagement

Op vrijdag 22 september organiseert het Onderwijskundig Centrum voor docenten weer het seminar over creatief denken, over individuele en groepstechnieken voor het vinden van ideeën, omgaan met blokkades, mindmaps, gebruik van denkhoeden, metaforen, de matrix en open space technology. De techieken bleken ook zeer geschikt voor de uitwisseling van kennis en inzicht voor vakgroepen en AIO-overleg. Deelname is voor UT-docenten kosteloos. Informatie: Frank de Mink (2051) of http://www.oc.utwente.nl, zie onder cursussen. Aanmelding (tot 8 september): per telefoon (5453), via email ([email protected]) of via http://www.oc.utwente.nl.

Training Theatervaardigheden en verhalen vertellen

Op vrijdag 20 september kunnen UT-docenten oefenen in presentatievaardigheden door een korte cursus toneelspelen. Dit keer zal een gastdocent de helft vullen met de kunst van het verhalen vertellen. Acteren en college geven hebben veel gemeen. In beide gevallen is het zaak de aandacht van de 'toeschouwers' vast te houden en informatie over te dragen. Ervaringen in de theaterkunst voor het gebruik van stem, mimiek, ruimte en gebaren kunnen we benutten om het leereffect van colleges te vergroten. Deelnemers oefenen met hun eigen leerstof. De technieken blijken met name toepasbaar bij het verduidelijken van abstracte stof, als veel stof overzichtelijk moet worden samengevat, bij motiveren, bij aandacht houden en bijrumoerige groepen. Cursusonderdelen kunnen zijn: basistechnieken, hanteren van metaforen, vertellen van anekdotes, neerzetten van een persoon in een situatie, ensceneren van een dialoog en improviseren. Informatie: Frank de Mink (2051) of http://www.oc.utwente.nl (zie onder cursussen). Aanmelding (tot 6 september): per telefoon (5453), via e-mail ([email protected]) of via http://www.oc.utwente.nl.

Cursus Methodisch Informatie Zoeken

De nadruk van de cursus ligt op het aanleren van vaardigheden en op het benutten van hedendaagse mogelijkheden om snel en efficiënt (literatuur) informatie te vinden en te bewaren. Bestemd voor: wetenschappelijke medewerkers van de UT. Programma: de cursus bestaat o.a. uit interactief leren m.b.v. de computer, praktische oefeningen en een zoekactie in geautomatiseerde internationale informatiebestanden. Uw eigen onderwerp staat daarbij centraal. Bij de cursus hoort een syllabus die ook als naslagwerk goede diensten kan bewijzen bij het methodisch zoeken naar wetenschappelijke (literatuur) informatie. Informatie en aanmelding (vóór 25 september): via uw informatiespecialist of bij secretariaat S. Schuite (Dinkel/OC, Vrijhof, kamer 4.31). Data: 16 en 19 oktober a.s. Kosten per deelnemer: f450.

Workshop TeLeTOP & Interactive Classroom

Op donderdag 21 september wordt op de Universiteit Twente een workshop gegeven over TeleTOP. In deze workshop maakt u kunnis met TeleTOP; TeleTOP is een manier om onderwijs op een praktische manier via het www te ondersteunen. Tevens wordt de interactive classroom van de faculteit der Toegepaste Onderwijskunde gedemonstreerd. U ervaart hoe een computerzaal met moderne technologische voorzieningen een bijdrage kan leveren aan nieuwe werkvormen en aan afstandsonderwijs. Plaats: Interactive Classroom, Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde Tijd: 10.00 tot 13.00 uur (ontvangst met koffie vanaf 9:45 in de kantine). Kosten: f250 (gratis voor UT-medewerkers en studenten). Aanmelding: Sandra Schuite, [email protected], tel. 053-4895453. Informatie: http://teletop.edte.utwente.nl.

Studentenbegeleiding

In verband met het afscheid van drs. Ab Gellekink op donderdag 31 augustus a.s. zijn 's middags de onderstaande bureaus gesloten: Bureau Studentendecanen, Bureau Studentenpsychologen, Commissie Verlening Afstudeersteun.

KIvI

In het kader van de lezingencyclus 2000-2001 van KIvI afdeling GezondheidsTechniek geeft dr. ir. W. Taeke van Beekum (senior onderzoeker TNO Health Technology Assessment) op 21 september2000 een voordracht 'Zin en onzin van technologie in de gezondheidszorg' in het TNO-PG Gortergebouw, Wassenaarseweg 56, Leiden, 16.00 tot 17.30 uur (aansluitend borrel). Van alle mogelijke toepassingsgebieden van (technologische) kennis vormt gezondheidszorg een hele bijzondere. In de voordracht zal er niet te veel aandacht besteed worden aan voor de hand liggende aspecten als veiligheid en werkzaamheid van technologie. Veel interessanter is het om, aan de hand van enkele aansprekende cases, wat dieper in te gaan op actuele begrippen als doelmatigheid en kwaliteit van leven. Ook ethische, juridische, sociale en organisatorische consequenties kunnen in veel gevallen niet zonder meer terzijde worden geschoven. Deelname: KIvI-leden: gratis, overige: f10. Aanmelden vóór 15 september bij Elfride Dijkstra-ten Dam, e-mail [email protected], tel. 4097.

Ouderen langer zelfstandig (Laatste Oproep)

Wooncentrum Korenbuurt in Hengelo is in augustus 1997 geopend. Met 113 appartementen biedt het ouderen de mogelijkheid om zelfstandig te blijven wonen en toch gebruik te maken van de faciliteiten van het aanpalende zorgcentrum. De directie wil graag weten of deze innovatie de zelfstandigheid en het zorgproces van de ouderen in de Korenbuurt heeft beïnvloed. Een heldere enquête onder de bewoners moet daarop licht werpen. Het bestuur hoopt ook dat de vragenlijst in de toekomst wederom ingezet kan worden. Voor dit onderzoek is een vergoeding beschikbaar. Meer informatie: Egbert van Hattem, Wetenschapswinkel, Vrijhof 207/208, tel. 4407, email: [email protected]

RSK

Dinsdag 29 augustus start het nieuwe verenigingsjaar met de jaarlijkse barbecue en de startavond. De barbecue vindt dit jaar plaats in Casa Callejeros, G.J. van Heekstraat 113 in Enschede. Om 17.45 zijn er RSK-ers bij de ingang van de UT (rotonde) die je naar de plaats van de barbecue kunnen brengen. De barbecue begint om 18.00 uur, de startavond om 20.00 uur. De startavond vindt plaats in de kantine van speeltuin "Het Kozakkenpark", G.J. van Heekstraat 2. Als je bent geïnteresseerd in de RSK, wie wij zijn en wat wij doen, is de barbecue een uitstekende gelegenheid om eens nader kennis te maken met de RSK(-ers). Deze avond is geheel vrijblijvend, dus kom gerust!

CD-Uitleen Drienerlo

Deze week: Lowlands-selectie: Fila Brazillia-Brazilification (lounge, triphop); Mr. Bungle-California (geflipte crossover); Toploader - Onka's Big Moka (Britpop); Sins Of Thy Beloved-Perpetual Desolation (gothic metal); Sigur Ros-Agoetis Byrjun (postrock); Orishas-A Lo Cubano (latin hiphop); North Mississipi All Stars Shake Hands With Shorty (rauwe garageblues); Brave Combo-GroupDance Epidemic (feestfolk); Him-Razorblade Romance (gothische pop); DJ Die e.a.-Through The Eyes (drum 'n' bass); Super_Collider-Head On (funky techno); Shelter-When 20 Summers Pass (hardcore); Pietasters-Awesome Mixtape Number 6 (ska); Yonderboi-Shallow & Profound (lounge); Immortal-Damned In Black (black metal). Meer info: 053-4361130 of come.to/cd-uitleen.

Alle faculteiten

Integrand Twente

Ons team biedt weer ruimte voor versterking! Heb jij zin in een gezellig en zeer leerzaam jaar binnen een professionele, landelijke organisatie die midden in het bedrijfsleven staat? Wil je veel contact met bedrijven en studenten? Wil je gratis mee naar workshops bij grote multinationals en contact met studenten van Integrand vestigingen uit het hele land? Dan is Integrand wat voor jou! Wil je meer informatie, bel, mail, of kom dan even bij ons langs, de Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909. Kijk ook eens op de stage-/opdrachtenbank op internet: www.integrand.utwente.nl.

BSK

Afstudeercolloquia

Willemien Tel over 'ZOEKTOCHT NAAR SAMENWERKING'. Een ontwerp voor interactie tussen bewoners en professionele actoren bij de herstructurering van de 'Drentse Buurt' in Enschede, 25 augustus 2000, 12.30 uur, BB-7.

Harry van Rijbroek over 'De inrichting van de financieel-economische functie'. Een empirisch onderzoek naar mogelijk bepalende factoren, 30 augustus 2000, 13.45 uur, TWRC A-114.

Martijn de Gier over 'De 'grens' gesteld aan onvoldoende gedocumenteerde vreemdelingen', 30 augustus 2000, 14.00 uur, TWRC C-238.

Anita Tijdhof over 'Aruba: een zinkend eiland of een drijvend paradijs?' Een onderzoek naar de samenhang tussen het financiële weestandsvermogen en het toerisme, 30 augustus 2000, 14.30 uur, WB HIV-201.

Gabrielle Sleurink over 'De krachten bundelen:integraal aan de slag'. Een onderzoek naar de integrale afstemming van informatie binnen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, 30 augustus 2000, 15.30 uur, CT-1814.

Aloys Ruiter over 'Samenwerking bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad in de Europese Unie', 30 augustus 2000, 16.00 uur, TWRC C-238.

Natasja de Bruin over 'Integraal management bij de dienst Burger- en Algemene Zaken'. Een onderzoek naar de plannen bij de dienstBAZ van de gemeente Enschede met betrekking tot integraal management en de kans op een succesvolle implementatie, 31 augustus 2000, 14.00 uur, TWRC A-116.

Jan Maarten van den Berg over 'Geleid met beleid?' Een afstudeeronderzoek naar de beleidsmatige inbedding van stedelijk dynamische verkeersmanagement, 31 augustus 2000, 15.30 uur, TWRC B-102.

Pierre Vroomen over 'Vrouwe Justitia in Revisie'. Een onderzoek naar de efficiëntie en de effectiviteit van het voorarresttraject te Amsterdam, 31 augustus 2000, 15.45 uur, Vestingbar.

Arjan van Kempen over 'Intranetmanagement: On how to manage and develop Intranet applications that will improve governmental business processes', 31 augustus 2000, 16.00 uur, TWRC A-116.

Carolien Bijen over 'Adequate Capital Regulation'. A Research into the Effect of Capital Adequacy Regulation on the Playing Field in the Market for Cross Border Cash Pooling, 31 augustus 2000, 16.00 uur, TWRC B-209.

Economie en beleid (172020)

Voor D1 studenten BSK. Roosterwijziging: De zalen zijn veranderd voor de wercolleges van bovenstaand vak namelijk: donderdag 3/4 week 35 en 36 in zaal TWRC B-209, de weken 37 t/m 39 in zaal TWRC A-114 i.p.v. TWRC B-103. Voor de vrijdag 3/4 voor de weken 35 t/m 39 in zaal TWRC B-209 i.p.v. TWRC B-103. Zie het collegerooster.

Project Kickstart voor jongeren

Jongeren uit maatschappelijk kwetsbare groepen kunnen meedoen aan het project Kickstart, een initiatief van Stichting Werken in Midden Twente. Het project is in februari 1998 van start gegaan en heeft enkele bemoedigende resultaten opgeleverd. Toch is het lastig om bij deze jongeren van 16-23 jaar aansluiting te vinden. Nu de eerste fase van Kickstart bijna afgerond is zit Stichting Jeugdzorg Twente - die het project uitvoert - met een aantal vragen: 1)Is een kostenindicatie mogelijk voor de intensieve begeleiding die een individuele jongere uit de doelgroep van Kickstart nodig heeft? 2)Welke meetmethode moet de projectleiding hanteren om de effectiviteit van Kickstart te beoordelen? Meer informatie: Egbert van Hattem, Wetenschapswinkel, Vrijhof 207/208, tel. 4407, email: [email protected]

CT

Zaalwijziging Membraantechnologie (131024)

D3/4. Woensdag 5e t/m 7e uur. Weken 35 t/m 40, 42 t/m 46. Zaal WB T 500a.

College Stralingsmeting

Voor TN, WB, CT, EL. Zie mededeling TN.

EL

College Operationeel Management van Telematicasystemen (125116)

Voor studenten INF, BIT, EL. Zie mededeling INF/BIT/TEL.

D-voordrachten

P. Scholten (leerstoel: RT) over 'Toepassing van Iterative Learning Control', 24 augustus 2000, 14.30 uur, CC 3.

C.M. Lievers (leerstoel: MI) over 'Modeling of coriolis mass-flow meters', 24 augustus 2000, 15.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

E.H.J. Volkerink (leerstoel: RT) over 'Computer aided design methodology for control software for distributed heterogeneous processors based on the CSP paradigm', 25 augustus 2000, 13.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

V.J. Arkesteijn (leerstoel: TEL) over 'Bestrijding van parallelkanaalstoring met lineaire filtering', 29 augustus 2000, 15.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

S.L. Sindorf (leerstoel: NT) over 'Exacte en heuristische methoden voor de afbeelding van iteratieve berekeningen op een multiprocessorsysteem', 30 augustus 2000, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal 2118.

College Stralingsmeting

Voor TN, WB, CT, EL. Zie mededeling TN.

Mutatie EL-college 'Glasvezelcommunicatie'

Op 6 september zal het College Glasvezelcommunicatie van ondergetekende vervallen. Prof. dr. ir. Wim C. van Etten, Chair for Telecommunication Engineering, University of Twente (Room INF 3001), tel. 4893872, e-mail: [email protected]

INF/BIT/TEL

College Operationeel Management van Telematicasystemen (125116)

Voor studenten INF, BIT, EL. Veel praktijkvoorbeelden illustreren de operationele praktijk van het beheersen van telematicadiensten en -systemen. De onderliggende technische modellen komen aan de orde. Excursie naar een groot operationeel telebedrijf is rond oktober. De voorzitter van de Raad van Bestuur van KPN zal t.z.t. een gastcollege geven. Start op Donderdag 31 Augustus 2000 om 10.40 in zaal LA.204. Een vernieuwd dictaat (Engels) is binnenkortbeschikbaar. Meer informatie staat onder Telematics Systems and Services Management: http://wwwsnmp.cs.utwente.nl/nm.

D-voordrachten BIT

Ing. J.M. Spruyt over 'Klant relatiemanagement infrastructuur voor het Internet', 25 augustus 2000, 14.00 uur, CT-1812.

Willem Gerrit Opraus over 'The design of a measuring instrument that periodically can determine and help reduce, the labour time that is necessary for the handling of external data in the Fortis Bank Business Unit Fund Services International', 28 augustus 2000, 16.00 uur, BB-7.

Jeroen Kunis over 'Accelerated SAP', 29 augustus 2000, 10.30 uur, INF L-204 (Demozaal).

E.H.N. van Zijl over 'Ontwerpen van internet diensten. Gebruik van het component based development concept voor het afstemmen van business- en IT aspecten', 29 augustus 2000, 13.45 uur, TW-A101.

Ing. W. ter Steege over 'Tracking & tracing. Het ontwikkelen van een functioneel ontwerp van een sluitende tracking-tracing module voor een algemeen TH3000-productieproces', 30 augustus 2000, 14.00 uur, INF L-204 (Demozaal).

D-voordracht INF

Wendy Borneman over 'Image Retrieval and Human-Computer Interaction', 31 augustus 2000, 13.30 uur, INF L-204 (Demozaal).

Student-assistenten gezocht

Met spoed gevraagd student-assistenten voor: -begeleiden LINUX-practicum; -begeleiden web-project. Inlichtingen: Nico van Diepen, [email protected], INF 1061, tel. 3761.

TBK/CT&M

Colloquia

Martine Kruiswijk over 'Een onderzoek naar de mogelijkheid voor invoering van groepentechnologie en zelfsturende teams bij Blok Mechanische Industrie B.V.', 8 september 2000, 15.45 uur, BB7.

Rectificatie

S.V. Maatman over 'De invloed van de klant op Internet op de strategie en organisatie van Internet startups', 30 augustus 2000, 15.45 uur, BB 7.

Roosterwijziging Projectmanagement II

Voor CT&M D2/D3. Voor dit vak komt hier de eerste roosterwijziging. Het eerste hoorcollege is vervroegd naar week 35, het 3e en 4e uur in WB HV-212. Andere roosterwijzigingen volgen nog.

Zaalwijziging MT&O II (184170)

Voor TBK D1. Op woensdag 20 september 2000 (week 38) wordt groep 3 voor het werkcollege van MT&O II verwacht in zaal TW D105b. De daarop volgende weken wordt het werkcollege weer gegeven in TW A114, zoals ook op het rooster vermeld staat.

Gezocht: 4 TBK-ers voor Financiële Communicatie TCW (244010)

Voor TBK-Doctoraal. Taken: Begeleiding van 6 werkcolleges en nakijken/terugkoppelen van de uitwerkingen. De werkcolleges vinden plaats op de woensdag en de donderdagmorgen, in de weken, 36, 37, 38, 42, 44 en 45. Eisen: Financieel Management (186155) en Management Accounting (186056) afgerond met een voldoende. Opgeven bij: Ine Büter/Joke Sonneveldt, kamer BB 303.

Let op: zaalwijziging WB-gebouw!!!

Voor TBK. Voor alle colleges die in WB Z122 en WB Z124 verroosterd stonden geldt: WB Z122 wordt WB T500a; WB Z124 wordt WB T500b.

Roosterwijziging Pakket Milieubeheer (224140)

Voor CT&M D2/D3. De volgende colleges voor pakket W4 Milieubeheer (224140) komen te vervallen: Week 35 dinsdag het 1e en 2e uur; Week 35 donderdag het 1e en 2e uur; Week 39 dinsdag het 5e t/m 8e uur; Week 40 dinsdag het 5e t/m 8e uur.

TCW

Spoed: inschrijven introductietraject pc-gebruik

Voor eerstejaars TCW studenten. Tijdens de faculteitsintroductie hebben alle eerstejaars TCW studenten zich in kunnen schrijven voor een introductietraject pc-gebruik. HBO-studenten die niet aan de introductie hebben meegedaan, krijgen informatie tijdens de speciale HBO-bijeenkomst op maandag 28 augustus. VWO-instromers die niet aan de introductie hebben meegedaan, wordt verzocht z.s.m. de brief over dit traject op te halen bij BOZ. Inschrijven voor de vijf modulen kan dan alleen nog in overleg met de ICT-medewerker van TCW, Iris van de Kamp (tel. 5449, kamernr. TWRC A 239, email [email protected]). De basiskennis uit de modulen wordt bekend verondersteld tijdens het eerste practicum van het vak Medialandschap en mediaproductie.

Herziening mediakundevakken

Voor alle TCW-studenten. De mediakundevakken uit de Propedeuse en uit het Doctoraal 1 zijn per komend collegejaar gewijzigd. 'Mediakunde 1' (243101) wordt vervangen door het vak 'Medialandschap en Mediaproductie' (243111), 'Mediakunde 2' (243102)wordt vervangen door 'Ontwerpen van websites' (243112) en 'Mediakunde 3' (243101) wordt vervangen door 'Audiovisuele communicatie en consultancy' (243113). De nieuwe vakbeschrijvingen kun je vinden in de TCW Studiewijzer 2000/2001. Vanaf 28 augustus staat alle informatie ook op de TCW website. De oude mediakunde vakken worden komend collegejaar niet meer aangeboden. Diegenen die de vakken afgelopen jaar wel gevolgd hebben, maar nog niet (helemaal) afgerond hebben, krijgen komend collegejaar hier nog gelegenheid voor. Nadere berichtgeving hierover volgt.

Externe communicatie Volksuniversiteit

De wetenschapswinkel zoekt een TCW-student om onderzoek te doen naar de naamsbekendheid van de Volksuniversiteit in Haaksbergen. Stichting 't Iemenschoer uit Haaksbergen biedt deze cursussen aan maar ziet het aantal deelnemers teruglopen. Het onderzoek onder de inwoners van Haaksbergen richt zich naast de naamsbekendheid ook op de wensen die men heeft omtrent het aanbod van cursussen. Verder is het van belang te onderzoeken waarom sommige inwoners kiezen voor het volgen van cursussen in Hengelo of Enschede. Meer informatie: Egbert van Hattem, Wetenschapswinkel, Vrijhof 207/208, tel. 4407, email: [email protected]

TN

Leerstoelvak Biofysische Technieken (144910)

Voor D3 en D4. Voor studenten die bovenstaand 8 SP leerstoelvak willen volgen is op maandag 28 augustus om 9.30 uur een informatie bijeenkomst in de colloquium ruimte van de leerstoel Biofysische Technieken (T9 in het EL/TN gebouw). Er wordt informatie verstrekt over de organisatie en inhoud van dit vak.

Colloquia

Menno A. de Wilde over 'Semen-analyse: Zwemmende cellen belicht (Shedding light on swimming sperm)', vrijdag 25 augustus 2000, 15.30 uur, EL/TN T4.

R. Slopsema over 'Level-2 Trigger and Data Acquisition for the ATLAS experiment', donderdag 31 augustus 2000, 15.30 uur, EL/TN B1220.

Maarten Bosscher over 'Measuring shear-induced self-diffusion on non-colloidal spherical particles in concentrated suspensions',

donderdag 31 augustus 2000, 16.00 uur, EL/TN T4.

Ferry Postma over 'Metallic multilayers grown by pulsed laser deposition', dinsdag 5 september 2000, 13.30 uur, EL/TN T5.

A.G. ten Have over 'Invloed van speckless in Laser Doppler Flowmetrie', vrijdag 8 september 2000, 15.30 uur, EL/TN T4.

Roosterwijziging D1 Lineaire analyse (151024)

Groep B+C. Het werkcollege op vrijdag het 1e+2e uur wordt gegeven in WB T500a.

Voortgezette fysische stromingsleer I (147017)

Voor TN, TW. Bovengoemd vak begint op 4 september a.s. Het vak is een onderdeel van het leerstoelvak Grondslagen fysische stromingsleer (147910) en is verplicht voor studenten TN/WS. Ook andere studenten TN of TW kunnen dit vak kiezen. Gaarne vooraanmelden bij de docent (G.J. de Bruin) via de mail.

Afstuderen bij Optische Technieken

Voor studenten die willen afstuderen bij de leerstoel Optische Technieken wordt vanaf 4 september het 8SP vak NanoOptica gegeven. dit vak bestaat uit colleges, een project en practisch werk. Op 4 september, 10.30 in EL/TN10148 wordt gestart met een informatie bijeenkomst voor geïnteresseerden, waarna NanoOptica van start gaat. Belangstellenden of nog twijfelende studenten kunnen voor nadere informatie ook terecht bij Niek van Hulst, tel 3172, [email protected] Ten slotte, voor afstuderen bij Optische Technieken is ook Detectie&Signaalverwerking verplicht. Dit college wordt in 1e trimester gegeven op di 3&4e uur + vr 1&2e uur.

Roosterwijziging/mededelingen Voortgezette quantummechanica (141105)

Bovenstaand 4sp vak wordt in het eerste trimester gegeven als keuzevak voor D3/D4 studenten met theoretische belangstelling. Centraal staat de beschrijving van quantum veel-deeltjes systemen (quantum velden, Feynman diagrammen, quasi-deeltjes) met voorbeelden uit de electrodynamica en de gecondenseerde materie. De eerste bijeenkomst is wo. 30 aug., het 7e+8e uur, EL/TN 10152. Docent: Geert Brocks, (tst. 3155). Roosterwijziging: de verroostering voor de vrijdag is gewijzigd t.o.v. het D3/D4 rooster; het vak zal gegeven worden op vrijdag: het 5e+6e uur in INF L220.

P Roosterwijziging: Instructie Natuurkundig practicum

TN beide groepen: De practicum instructie zal plaatsvinden op maandag 28 augustus a.s. 5e t/m 7e uur in EL/TN T4.

D3/D4 Zaalwijziging: Complexe functietheorie (152025)

In tegenstelling tot wat er op het D3/D4 rooster staat vermeld zal bovengenoemd vak gegeven worden op donderdag het 1e+2e uur in TW C238.

College Stralingsmeting

Voor TN, WB, CT, EL. Er zal een eerste bijeenkomst worden gehouden op donderdag 31 augustus, om 12.30 uur, in ELTN, practicumzaal vloer 4. Te bespreken: data en tijden van colleges enpractica. NB. Opgave voor deelname is nog (beperkt) mogelijk. S.v.p. stuur email aan [email protected]

TO

Roosterwijziging sociologie, pedagogiek en andragogiek (191202) Voor TO-P. De practica voor bovengenoemd vak worden niet meer gesplitst, maar in een groep gegeven op donderdag het 5e en 6e uur.

Roosterwijziging algemene psychologie (194201)

Voor TO-P. De werkcolleges voor bovengenoemd vak worden niet meer gesplitst, maar in een groep gegeven op dinsdag het 3e uur.

TW

Voortgezette fysische stromingsleer I (147017)

Voor TN, TW. Zie mededeling TN.

WB

College Stralingsmeting

Voor TN, WB, CT, EL. Zie mededeling TN.

WTM

WTM-rooster, studiejaar 2000/2001

Het WTM-rooster (voorheen W&M), studiejaar 2000/2001 is klaar en kan opgehaald worden bij de eigen BOZ of bij de inschrijftafel bij BOZ WTM, 1e etage, in de buurt van kamer TW A231.

WWTS

Afstudeercolloquium

J.F. Veneman over 'Democratische techniek, of: hoe ondergondse politiek te democratiseren', dinsdag 29 augustus 2000, 15.30 uur, CT 1814.

Studieverenigingen

Abacus

Aanstaande maandag begint het collegejaar weer en natuurlijk heeftAbacus dan ook weer leuke dingen op het programma staan. We beginnen op donderdag 31 augustus met het Mathematisch Cafe om 15:45 uur # Op 5 september wisselt het bestuur tijdens de ALV.

Na afloop is er een borrel waar je het nieuwe bestuur kunt feliciteren # De almanak is bijna klaar en die wordt uitgereikt op 21 september tijdens de "Almanakborrel" om half 5 in de kantine # Het laatste weekend van september gaan we survivallen in de Ardennen! Binnenkort kun je je hiervoor opgeven bij de Abacuskamer # We zoeken aktieve mensen voor in de Borrelcommissie en de www.com. Interesse? Kom dan even langs # Voor informatie kun je natuurlijk altijd langs komen of neem een kijkje op onze homepage www.math.utwente.nl./abacus.

Student Union

Bestuur Student Union

De Introductie 2000 is helaas voorbij. Tijd om het gewone leven weer op te pakken! # Als je eerstejaars bent en gedurende je eerste jaar lid wordt van 3 studentenorganisaties, uit verschillende sectoren, dan ontvang je de Union Bonus: een waardebon t.w.v. f25, te besteden in de Union Shop! # De SU zoekt een coördinator internationalisering. Voornaamste taken zullen liggen in het opzetten en verder uitbouwen van de ECIU Student Wing; een netwerk van zo'n 10 Europese SU's. Dit houdt o.a. in het regelmatig contact houden met buitenlandse SU-bestuurders, het bijwonen van bijeenkomsten in het buitenland, het opzetten van internationale activiteiten en informatievoorziening over de UT, een mogelijke plaats in de boardmeeting van ECIU (zie www.eciu.org) en het mogelijk organiseren van een Student Wing bijeenkomst aan de UT # We zoeken nog een student voor de IK2001 # De Union Dies komt eraan! # Ding mee naar de Union Cultuurprijs en win! # Activiteiten aankondigen: [email protected] Bestuursvacatures plaatsen: [email protected] # Voor meer informatie: Student Union, Vrijhof kamers 27/28/29, tel. 053-4898006, [email protected], www.studentunion.nl.

Internationaal

AEGEE

De intro is alweer teneinde, maar gelukkig kun je weer aan allemaal activiteiten in Europa deelnemen. Van 2-8 September kan je een internationaal seminar in Ventotene (Italië) bezoeken. Dit congres getiteld 'The European union, federalism and international democracy' is zeker de moeite waard om te bezoeken. Tevens is er ook de mogelijkheid om van 11-13 september naar Transilvania te gaan, daar vind het congres: No Visa; a dream or a reality to come plaats.Heb je interesse dan kun je je inschrijven in de reismap in Asterion.

Pakkerij

C.S.V. Alpha

De IK'00 is afgelopen, maar Alpha gaat door! Wil je lid worden van Alpha, of weet je het allemaal nog niet zo, kom dan zeker eens kijken bij een van onze activiteiten # Op donderdag 7 sept. is er een thema-avond met thema 'balans'. Ds. J.Mudde begeleidt de avond. 19.45u in Flux # 13 sept. BBQ. Geef je ook op! # 14 sept. Sing-inn. Aanvang 19.45u in Flux # 22-24 sept. kennismakingsweekend. Leer Alpha van binnen en buiten kennen en vermaak je het hele weekend. Geef je gratis op om mee te gaan # Wil je meer weten over Alpha? Bel 053-4317152 (Martin) of 053-4762862 (Rudi), of kijk op http://alpha.student.utwente.nl.

Cultuur

FOTON

Wie geïnteresseerd is in fotografie wordt bij deze uitgenodigd voor onze eerste introductiebijeenkomst na de zomervakantie op 6 september. Er wordt dan een dialezing gegeven over de historie van de fotografie en iedereen wordt uitgenodigd zijn vakantiefoto's mee te nemen. Deze schaduwavond begint om 20.00 in het Theatercafé van de Vrijhof en iedereen is welkom! # Op 13 september wordt er een speciale introductiecursus voor de doka gegeven # Voor meer informatie kijk op http://www.student.utwente.nl/~foton/ of mail [email protected] # Momenteel hangt er een expositie over de Enschedesche kermis in het CT-gebouw # Iedere woensdagavond zijn leden van Foton te vinden in het Theatercafé of in de doka, dus kom een keer gezellig langs!

Sport

Dies Sportraad UT: Voordracht Stheemanbokaal en Tonnie Outside-Trofee

Tijdens de Dies van de Sportraad UT op vrijdag 15 september a.s. zullen de Stheemanbokaal en de Tonnie Outside-Trofee uitgereikt worden. De Stheemanbokaal wordt uitgereikt aan de student(e) die in het afgelopen academisch jaar opvallende sportprestaties heeft geleverd en deze heeft weten te combineren met goede studieresultaten en eventuele bestuursfuncties. De Tonnie Outside-Trofee wordt uitgereikt aan de persoon of vereniging die in het afgelopen academisch jaar de UT op sportgebied het meest heeft weten te promoten. Iedereen die een persoon, vereniging of een commissiewil voordragen voor één van de beide bokalen, kan een voordracht indienen bij Sportraad UT (Sportcentrum UT), postbus 217, 7500 AE, Enschede of stuur een e-mail naar [email protected] De voordrachten moeten uiterlijk vrijdag 8 september a.s. bij ons binnen zijn zodat de mensen die de bokalen uit zullen reiken voldoende tijd hebben een goede keuze te maken. Wij hopen op een groot aantal voordrachten.

Twentse Studenten Alpen Club (TSAC)

Vormde de boxrand voor jou als kleuter geen uitdaging? En de bomen in de achtertuin later ook niet meer? Kom dan klimmen bij de TSAC! Met veel gezellige klimweekenden in de Ardennen en Duitsland, een alpien- en rotsklimkamp in de zomer en natuurlijk onze drie klimwanden in het sportcentrum hebben we klimmers heel wat sportiviteit en gezelligheid te bieden. Interesse? Kom dan woensdag 30 augustus of dinsdag 5 september om 21.00 uur naar de spelzaal in het sportcentrum voor onze introductieavond! Voor meer informatie: bel Maaike (4895154) of Jan-Paul (4358101).

Sporten/cursussen 2000/2001 in het sportcentrum UT

Iedereen, die gerechtigd is om een unionpluskaart te kopen, kan met maar ook zonder unionpluskaart gebruik maken van allerlei accommodaties, respectievelijk toegang krijgen tot cursussen 2000/20001. U bent echter wel verplicht een aparte toegangskaart c.q. cursuskaart te kopen, ook als u een unionpluskaart heeft. Ccursusaanbod: Algemene conditietraining: start wo. 13 september, 18.30-19.30u, spelzaal, sportcentrum. Cursus krachttraining: start: ma. 11 sept. (21.00-22.30u), di. 12 sept. (18.00-19.30u) en wo. 13 sept. (17.00-18.30u), 4 lessen, krachthonk Sportcentrum. Cursus Aerobics: start: ma. 18 september, 30 lessen, 17.30-18.30u. Tijden: Aerobics: 17.30-18.30u en 18.30-19.30u; Tae Bo Aerobics: 19.30-20.30u. Ook kunt u gebruik maken van onze Fitnessruimte, Tennispark, Zwembad (binnenzwembad open vanaf maandag 18 september), vrije accommodaties in het sportcentrum en de beachvolleybalvelden. Voor verdere informatie en inschrijvingen: Paulina Masselink, tel. 4891148, bgg 4898001 open ma. t/m do., 9.00-14.00u; vr. gesloten. Wat moet u meenemen: pasfoto, unionpluskaart of bewijs dat u unionpluskaart gerechtigd bent, contant geld. Er worden geen duplicaten verstrekt, wanneer uw kaart is zoekgeraakt!

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Beste Alohanen en nieuwe leden, het weer tijd voor het nieuwe trainingsseizoen! Vanaf week 36 worden introductietrainingen gegeven met een speciaal programma voor nieuwe leden # Trainingstijden wk 34 t/m 37: ma. 16:30-18:00 krachttr., krachthonk; di. 21:00-22:15 zwemmen, buitenbad; wo. 20:00-21:30 Looptr, sintelbaan; do. 18:00-20:30 fietsen, Casper; vr. 21:00-22:00 zwemmen, buitenbad. Winterrooster vanaf wk 38: ma. 16:30-18:00 Krachttr., krachthonk;ma. 20:00-21:30 Looptr., sintelbaan; di. 21:30-22:30 Conditietr., Sporthal 2; wo. 20:30-21:45 Zwemtr., binnenbad; do. 18:00-20:30 Fietstr., Casper (indien vroeg donker: 16:00-18:30); vr. 21:00-22:00 Zwemtraining, binnenbad # Er is een overeenkomst met Klein Verzet gesloten over het gebruik van het sleutelhok voor onderhoud van je fiets. Indien je interesse hebt moet je daarvoor een sleutelpas aanvragen bij Bert Wervers # Geef je bonnetjes van je wedstrijden aan onze penningmeester Bert, hij vraagt subsidie hierover aan en dan krijg je ongeveer 75% terug op je rekening. Lees voor meer informatie de kokosnoot # De bestelde bioracer-Kleding is binnen en op te halen bij Bert # Voor meer informatie bel Marco 053-4618498 of Jetse 053-4337422.

D.W.V. Klein Verzet

Alle trainingen beginnen weer vanaf 28 augustus, ma. 18:00 toertr.; di. 18:00 wedstrijdtr. (helm verplicht); wo. 18:00 mountainbiketr.; do. 18:00 intermediate wegtr.; zo. 11.59 toertr.; Voor al deze trainingen voor het sportcentrum verzamelen. Als je nog geen lid bent, kom dan gewoon eens geheel vrijblijvend meefietsen. Nog geen fiets? Bel dan even om een KV-fiets voor weinig te huren. Noteer alvast in je agenda: nieuwe datum voor het RABO-UT-Kampioenschap-MTB woensdag 13 september 18.00 start aan noordkant van TW; 23 september NSK-wielrennen op de campus; do. 5 oktober 20.30 A.L.V. Nog vragen bel dan Mark (4895054) of mail [email protected] Kijk ook eens op onze homepage voor activiteiten, jaartrainingsrooster en nog veel meer http://www.student.utwente.nl/~kverzet/.

TC Ludica

Bij een studenten tennisvereniging tennissen is een leuke manier om het tennis onder de knie te krijgen. Ludica organiseert daarom de introductie-trainingen Tennis, dit zijn ca. 6-8 lessen voor f25, incl. gebruik van een leenracket. Wordt je daarna lid, dan betaal je voor de contributie alleen nog maar f25. Als lid van TC Ludica ben je tevens lid van de KNLTB. Je mag dan o.a. meedoen aan open KNLTB toernooien en competitie. Voor meer informatie en inschrijving bezoek je ons in het tennispaviljoen (053-4892347). NB Geldt ook voor HBO-ers en UT medewerkers.

S.V. Lichtgeraakt

Ben je ons tijdens de introductie misgelopen? Schietvereniging Lichtgeraakt begint maandag 28 augustus weer met de trainingen (vanaf 20.00). Iedereen die belangstelling heeft kan dan langskomen. Overigens is het ook mogelijk tussen de middag te komen schieten. Neem hierover even contact op # In het CT-gebouw hebben wij twaalf 10-meter banen. Daarnaast is er een ruime bar en eigen biljart aanwezig. Naast het luchtschieten zijn er ook verenigingsuitjes zoals kleiduiven schieten, laserquesten, videomarathons,paintball, barbecues, etc # Lichtgeraakt verzorgt ook schietinstructies voor disputen, jaarclubs en andere gezelschappen # Voor meer informatie: http://www.student.utwente.nl/~lichtgeraakt of Sytse Ozinga (0575)513823, b.g.g. 06-16328981.

ZPV Piranha

Ook dit jaar onganiseert ZPV Piranha weer op 25, 26 en 27 augustus haar jaarlijkse internationale waterpolotoernooi op het buitenzwembad van de Universiteit. Er zijn o.a. teams uit Italië en Zweden. De wedstrijden beginnen zaterdag om 9:30 om om half 6 te eindigen. Op zondag zullen de wedstrijden weer om 9:30 beginnen. Het toernooi eindigt om een uur of 3 's middags. Kom kijken!

Drienerlose Hockey Club

De trainingen zijn weer begonnen! Dat betekent dus dat alle leden de komende weken weer op het veld verwacht worden. Maar ook nieuwe leden zijn van harte welkom. De Drienerlose Hockey Club biedt ervaren en beginnende hockeyers de mogelijkheid de hockeysport op hun eigen niveau te bedrijven en vervolgens gezamelijk te genieten van de derde helft. Voor meer informatie over de Drienerlose Hockey Club (D.H.C.) en over de trainingstijden kun je bellen naar tel. 053-4355388 (Anne) of mailen naar [email protected]

IJsselmeeroversteek

Het weekend van 16 en 17 september of het weekend van 23 en 24 september (afhankelijk van de wind) organiseert Hardboard voor de tweede maal in de geschiedenis de IJsselmeeroversteek. Deze wedstrijd over het grootste binnenwater van Nederland is voor alle gevorderde surfers toegankelijk. Lijkt het je leuk om deel te nemen aan dit unieke en gezellige evenement neem dan voor opgave of informatie zo snel mogelijk contact op met Ard: 06-16480267 of Edgar 053-4895071.

Voor je onderduikt in je studie...

13 september Pentarace. Zwemmen, skeeleren, spurten, kanoeen en hardlopen over de campus. Met zijn vijven of alleen. En onder alle deelnemers wordt een openwater duikcursus verloot. Informatie en inschrijving bij de Sportraad: 4891144, [email protected], of kom bij ons langs in het sportcentrum.

Diversen

B.S.C. Duitenberg

De Beleggingsvereniging Duitenberg heeft nog enkele plaatsen vrij in commissies. Staat gezelligheid voor jou op nummer 1 en wil je leren geld verdienen, dan zoeken wij jou! Neem contact met ons op([email protected]) of loop in de middagpauze eens binnen voor een kop koffie in onze kamer (WB hal5-127B).

Menu

Week 35

Zaterdag 26 augustus

Soep van de dag

***

Twentse gehaktbal - Uiensaus

Snijbonen

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: veg. stoofpotje

Zondag 27 augustus

Soep van de dag

***

Gebakken kipfilet - Stroganoffsaus

Doperwten

Gebakken kriel of gekookte aardappelen

Vegetarisch: kaas-groenteschijf

Maandag 28 augustus

Hollandse groentesoep

***

Spaghetti bolognaise of

Mexicaanse stoofschotel - Rijst

Groentemacédoine

Vegetarisch: volkorenmacaroni

Dinsdag 29 augustus

Champignon-crèmesoep

***

Varkensoester Bastille - Pepersaus

Sperziebonen

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: pizza

Woensdag 30 augustus

Chinese kippensoep

***

Bami Goreng - Prikadel - Omelet

Zoetzure saus % Tjap Tjoi - Kroepoek

Vegetarisch: veg. tahoe

Donderdag 31 augustus

Tomaten-crèmesoep

***

Gepocheerde wilde zalm of vleesgerecht

Wortelparisienne % Hollandaise saus

Frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: Bonengoulash

Vrijdag 1 september

Broccoli-crèmesoep

***

Shoarmaschotel - Knoflooksaus

Gebakken gemengde groente

Gebakken aardappelen

Vegetarisch: veg. gehakt met knoflooksaus

HAP AAN DE TAP

Maandag 26 augustus t/m vrijdag 1 september

Shoarma schotel

Met roerbakgroente

Knoflooksaus % frietjes

Salad bar

Vanaf maandag 28 augustus wordt de Hap aan de Tap geserveerd in de nieuwe eetgelegenheid

'De Stek', nabij de hoofdingang van de Bastille.

BRASSERIEMENU

Met ingang van maandag 28 augustus kunt in de nieuwe eetgelegenheid 'De Stek' terecht voor diverse menu's. De Stek, met open keuken en bar, bevindt zich nabij de hoofdingang van de Bastille.

Er wordt geen brasseriemenu meer geserveerd.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.