Info

| Redactie

Op 30 mei 2000 heeft de Raad van Toezicht de besluiten d.d. 3 april 2000 goedgekeurd: De Raad van Toezicht heeft op 3 april 2000 ingestemd met de nota Financiering Universiteit inclusief vastgoed en exploitatie d.d. 19 januari 2000 (kenmerk 317.595) en het College van Bestuur toestemming gegeven de uitvoering ter hand te nemen. Hierbij is overwogen dat de centrale medezeggenschap (CGV) en het Management Team instemmen met de voorliggende beleidslijnen; de bestedingsruimte voor investeringen ten bedrage van maximaal Mf 300 in 14 jaar in het primaire proces gewaar-borgd blijft; op grond van de financiële positie van de universiteit tot een maximum van ongeveer Mf 250 in 14 jaar conform de projectenlijst investeringen vastgoed en de daarbij behorende fasering, volgtijdigheid en flexibiliteit, in uitvoering kan worden genomen; elk majeur project vooraf wordt getoetst aan het financieringsconcept van de universiteit en ter instemming/goedkeuring wordt ingebracht in het daarvoor aangewezen gremium; in 2004 een heroverweging met betrekking tot de nog niet in uitvoering genomen projecten zal plaatsvinden en de planning- en controlecyclus op een zodanige wijze wordt aangescherpt dat een permanente monitoring van de financiële positie van de universiteit is gewaarborgd.

Algemeen

Besluiten Raad van Toezicht

Besluiten College van Bestuur d.d. 25 mei 2000

-Het CvB heeft de heer prof.dr. W.G. van Aken herbenoemd tot hoogleraar Fysiologie I bij de faculteit CT. Het betreft een herbenoeming voor 0,2 fte van 01-09-2000 tot 01-04-2001.

-Het CvB heeft het Sociaal Statuut 2000 in beginsel vastgesteld. Hierbij is overwogen dat het bestaande Sociaal Statuut moet worden aangepast aan de huidige CAO en de ontwikkelingen in de rechtspraktijk. Het College vraagt nu advies van het Management Team en raadpleegt de CoBe over beheerstechnische aspecten. Na verwerking van deze adviezen stuurt het College het concept-Sociaal Statuut voor formeel overleg naar het OPUT. Als dit overleg niet tot inhoudelijke wijzigingen leidt, treedt het Sociaal Statuut in werking per 1 juli 2000.

-Het CvB heeft het kader voor honorering opleidingsdirecteuren (van 17-05-2000) vastgesteld ter vervanging van het eerdere kader (van 05-10-1999), waarbij is overwogen dat deze nieuwe lijn van een verplicht advies vooraf en eventuele verantwoording achteraf beter aansluit bij de integrale verantwoordelijkheid van decanen.

-Het CvB heeft ingestemd met de ontwikkelingsrichting van de Student Union die in het Strategisch Plan 2000-2004 van de Student Union d.d. 3 mei 2000 voor de komende jaren wordt aangegeven en dit besluit ter informatie aan de CSR verzonden.

-Het CvB heeft de Evaluatie Afstudeerfondsen vastgesteld. Vanuit de overweging dat de medezeggenschapsorganen regelmatig op de hoogte dienen te worden gehouden van de ontwikkelingen van de afstudeerfondsen zendt het College deze evaluatie ter informatie naar de CSR.

-Het CvB heeft het centraal jaarplan 2000 Arbo- & Milieuzorg goedgekeurd, vervolgens ter instemming aan de COR aangeboden en voor advies aan de CSR.

OPUT-vergadering d.d. 31 mei 2000

-In het OPUT zijn de sociale kengetallen besproken. Het OPUT heeft suggesties gedaan om de sociale kengetallen met een aantal gegevens uit te breiden.

-Er is voorgesteld om de pre FPU ook bij het opheffen van één of een enkele functie dan wel bij overtolligheid van één of een enkel personeelslid buiten een reorganisatie mogelijk te maken. Het OPUT heeft hiermee ingestemd onder de voorwaarde dat de dienst- dan wel faculteitsraad en het OPUT hierover worden geïnformeerd.

-Na toetsing aan de CAO Nederlandse Universiteiten heeft het OPUT ingestemd met de volledige melding van de reorganisatie bij het CIV. Deze reorganisatie houdt in dat een aantal personeelsleden gebruik maken van de pre FPU. Voorts is een toelichting gegeven op de bezuiniging van de diensten. Alle diensten hebben inmiddels de bezuinigingstaakstelling ingevuld. Er is afgesproken dat de taakstelling in 2005 moet worden gehaald. Alleen bij de diensten FEZ en CIV wordt er als gevolg van de bezuinigingen gereorganiseerd. De reorganisatie bij het CIV is inmiddels uitgevoerd.

-De volgende OPUT vergadering is op 28 juni.

Lunchlezing

Op donderdag 29 juni a.s is er weer een CT&M lunchlezing van 12.30-13.30 uur in WB-gebouw Hal V-212. Peter Smit van het Ministerie van Verkeer en Vervoer zal iets komen vertellen over: Rekeningrijden. Iedereen is van harte welkom.

Dienst Studentenvoorzieningen & Campus

De Dienst Studentenvoorzieningen & Campus is op donderdagmiddag 29 juni vanaf 12.00 uur niet meer bereikbaar vanwege het DiSC-Zomerfestijn 2000. Ook de balie van de Centrale Studentenadministratie en de kas van het Financieel Cluster Vrijhof zijn deze middag gesloten. Voor dringende gevallen kan contact worden opgenomen met de receptie van het Sportcentrum, tel. (489)8001.

Centrale Studentenadministratie

In verband met de vuurwerkramp is voor studenten in het getroffen gebied besloten de herinschrijfpakketten niet per post te verzenden, aangezien we op dit moment niet uit kunnen gaan van een compleet en correct adressenbestand. Daarom is vanaf dinsdag 20 juni voor desbetreffende studenten het herinschrijfpakket 2000/20001 af te halen aan de balie van de Centrale Studentenadministratie (Vrijhof, 1e etage). Wij zijn op werkdagen geopend van 10.00-16.00 uur. De betrokken studenten zijn hierover inmiddels geïnformeerd door CSA, d.m.v. een emailbericht.

Alle faculteiten

Integrand Twente

Zin in een leuke (afstudeer-)stage, een zeer leerzame bestuursfunctie of een leuk zakcentje op academisch niveau? Schrijf je geheel vrijblijvend in bij Integrand Twente en we gaan voor je op zoek! Kijk ook op www.Integrand.utwente.nl. Tel: 053-489 39 09, Vrijhof kamer 120.

Inschrijving keuzevakken INF en BIT, trim 1

Zie: http://www.utwente.nl/mededelingen/1/3/.

Dienst Studentenvoorzieningen & Campus

De DiSC is op donderdag 29 juni vanaf 12.00 uur niet meer bereikbaar vanwege het DiSC-Zomerfestijn 2000. Zie mededeling algemeen.

Centrale Studentenadministratie

Het herinschrijfpakket 2000/20001 is voor studenten in het getroffen gebied vanaf dinsdag 20 juni af te halen aan de balie van CSA. Zie mededeling algemeen.

BSK

Afstudeercolloquia

Marije Boomsma over 'Clean Development Mechanism: A Missed Gateway to Dutch Success?' A Research to the Dutch Decision-Making Process on Climate Change focused at the Clean Development Mechanism, 22 juni 2000, 16.00 uur, BB-6.

Esther van Leeuwen over 'Resultaat- en prestatiegerichte afspraken tussen overheden.' Een onderzoek naar voorwaarden waaraan afspraken tussen overheden moeten voldoen om resultaat- en prestatiegericht te zijn, 23 juni 2000, 14.00 uur, TWRC A-101.

Steven Engel over 'Een luchthaveneiland; een financieel luchtkasteel?', 23 juni 2000, 14.15 uur, TWRC A-114.

Gert-Jan Fernhout over 'De prijs van private financiering.' Een onderzoek naar mogelijkheden van private betrokkenheid bij de financiering van infrastructuur, 23 juni 2000, 15.45 uur, TWRC C-238.

Peter Siewers over 'LIGHT RAIL IN GOOI EN VECHTSTREEK, de terugkeer van de Gooische Moordenaar?' Een onderzoek naar de mogelijkheden en de effecten van de invoering van light rail in de regio Gooi en Vechtstreek, 27 juni 2000, 15.45 uur, BB-6.

Jorunn Hakkaart over 'An African dilemma, a feasibility-study of butgetary decentralisation in Kenya', 27 juni 2000, 16.00 uur, TWRC A-112.

Marjolein Foppen over 'Young women in drug treatment: An issue?' A research into the possible discreparcy between the needs of young female drug-users in drug treatment, and the service-provision by drug treatment services, 28 juni 2000, 15.30 uur, TWRC A-112.

Anke Oude Luttikhuis over 'De Europese BSE-besluitvorming, alleen maar gekke koeien of ook gekke besluiten?', 30 juni 2000, 14.00 uur, TWRC A-101.

Gehouden : Loekie de Vries over 'Milieu-oriëntaties van bedrijven' op 16 juni 2000.

Saskia Arends over 'In hoeverre is de keuze voor ITIL door Postkantoren B.V. verenigbaar met het idee van outsourcing van de ICT-functie?' op 16 juni 2000.

Milieubeleid (174012)

Voor D2/D3 studenten BSK. Tentamenroosterwijziging: Voor de komende tentamens van Milieubeleid is besloten om dit voor dit studiejaar 1999/2000 met een mondeling tentamen af te ronden, daardoor zijn de tentamendata 6/7 en 24/8 komen te vervallen. Een ieder die zich voor het komende tentamen 6/7 al had ingeschreven wordt verzocht contact op te nemen met de heer Bressers.

Hou jij van een uitdaging?

Voor studenten BSK. Ga jij de uitdaging aan om een jaar zitting te nemen in het bestuur van Sirius? Alle posities komen vrij, een ideale kans om bestuurservaring op te doen, contacten te leggen met potentiële werkgevers en alle ins en outs van de Faculteit te leren kennen. Kortom, een ervaring op zich. Je stopt er tijd in maar je krijgt er ook enkele maanden afstudeersteun van de Faculteit voor terug. Daarnaast krijg je nu de kans om een stempel te drukken op jouw vereniging. Wat wil jij graag veranderd zien bij Sirius? Voer het uit, bestuurservaring is niet vereist. We vragen enkel enthousiasme. Geïnteresseerd? Kom bij ons langs (kamer B-108), bel (4893204) of mail [email protected]

Afstudeeropdracht bij sectie beleidswetenschap op het snijvlak van politiek en beleid

Voor D3 studenten BSK. Bij de sectie Beleidswetenschap is behoefte aan een of meer studenten die voor hun afstuderen een substantiële bijdrage willen leveren aan lopend onderzoek binnen de sectie. Het gaat om een project over de functies van regeerakkoorden in coalitieregeringen in Nederland en België, een thema dat vrijwel dagelijks de dagbladen haalt, maar nog nauwelijks is onderzocht. Het project staat onder leiding van Dr. Arco Timmermans, faculteit bestuurskunde. In principe is er ruimte voor twee afstudeeropdrachten die parallel aan elkaar kunnen worden uitgevoerd. De centrale vraag in de opdracht is welke functie regeerakkoorden vervullen binnen coalitieregeringen. Deze vraag zal worden beantwoord door systematisch naar de totstandkoming van het regeerakkoord van een recente regering te kijken, en vervolgens naar de effecten daarvan. Relevante literatuur over dit onderwerp kan door de docent worden aangeleverd. Gevraagd worden twee studenten die zowel talent als affiniteit heben voor wetenschappelijk onderzoek. Directe bijdrage aan een publicatie behoort tot de mogelijkheden. Voor meer informatie: Dr. Arco Timmermans, toestel 3221.

Nieuwe redactieleden ID

Voor studenten BSK. Heb jij zin om komend jaar met een aantal mensen in de redactie van de Interdisciplinair te zitten? Veel plezier, leuke contacten en heb je nou altijd al die ene politicus willen interviewen? Geef je nu op bij de huidige redactie: [email protected]

Organisatiesociologie II (176502)

Voor D1 studenten BSK. Roosterwijziging: In verband met een verbouwing in het TWRC-gebouw wordt het college van donderdag 29 juni 2000 (week 26) 5/6 uur verplaatst naar BB-5.

CT

Doctoraal-geslaagden examenvergadering 7 juni 2000

Beetstra, R. mw., Voorburg; Berg, P.J. van den, Houston (USA); Berg, S.W. van den, Breukelen; Hooge, R.E. de, Amersfoort; Ingen Schenau, B. van, Koudekerk aan den Rijn; Jansen, M., Borne; Jong, E.R. de, Amsterdam; Lichtenbelt, J.F., Groningen; Lichteveld, E.L. mw., Terneuzen; Nijssen, R.C., Velsen; Oosting, T.P., Enschede; Satink, H., Hengelo (O); Schraal, W. mw., Z.IJsselmeerpolders; Smith, G.O.J., Deventer; Veggel, P. van, Berkel-Enschot; Willemse, R.X.E., Grubbenvorst; Wit, N.A. de mw., Heemskerk.

Magnesiumpoeder

Studenten die aan turnen hebben gedaan of nog doen kennen het witte poeder waarmee de handen ruw worden gemaakt. Het gebruik van magnesiumpoeder heeft echter nadelen. Behalve allergische reacties op de handen is het slecht voor het houtwerk van de toestellen/ringen en bezorgt het de schoonmaakploegen in de sporthallen na ieder toernooi de nodige opruimwerkzaamheden. Twee turnscholen hebben de Wetenschapswinkel gevraagd te onderzoeken of er een mogelijk alternatief is voor het gebruik van magnesiumpoeder. Wij zoeken daarom een student CT die wil proberen het 'ei van Columbus' te vinden in de vorm van een poeder of stof met dezelfde eigenschappen als magnesiumpoeder maar zonder (alle) nadelen. Informatie: Dick Schlüter; [email protected], tel. 053-4891135.

Maple-prakticum (150534)

Voor P-studenten CT. Voor studenten die het Maple-prakticum nog niet hebben afgerond bestaat de mogelijkheid dit te doen op vrijdag 25 augustus 2000, 13.30-15.30 uur in TW-A106. Als u mee wilt doen moet u zich inschrijven via TAST. De opdrachten moeten op een diskette worden ingeleverd. Het gebruik van het Mapleboek en dictaten is toegestaan.

Integrand Twente

We zijn op zoek naar een student die rapporten en dossiers van geneesmiddelen gaat schrijven. De opdracht is zowel parttime als fulltime en ook thuiswerk is, na een inwerkperiode goed mogelijk. De vergoeding is in overleg. Geïnteresseerd? Kom dan snel langs of bel/mail even voor meer info. De koffie staat klaar! Vrijhof kamer 120, tel:4893909, e-mail: [email protected] Voor andere opdrachten kan je natuurlijk ook altijd langskomen, of kijk op www.integrand.nl.

EL

Posterpresentatie D1-project

De posterpresentatie (in principe één poster per groep) is op donderdag 29 juni 2000, 15.30-17.00 uur in de TOMBE (kelder EL/TN). De poster dient de A0 maten: 85 cm breed en 119 cm hoog niet te overschrijden. De bedoeling is dat de groepsleden aan de hand van de poster uitleg geven aan belangstellenden omtrent de essentie van de opdracht/resultaten. Bij de poster mag het behaalde resultaat ook gedemonstreerd worden. Scintilla zal de omlijsting van deze postersessie verzorgen en ook een wedstrijd organiseren voor de beste posterpresentatie. (N.B. Het gaat hierbij om de inhoud van de poster, de lay-out is niet onbelangrijk maar ook niet doorslaggevend). Het is wel de bedoeling i.v.m. de eindbeoordeling dat het eindverslag uiterlijk 30 juni klaar is. E.e.a. dient elke groep met de begeleiders af te spreken.

Voordrachten D1 project

Deze voordrachten worden gehouden op 29 juni 2000. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd! Zaal: EL/TN B 1220 Zaal: EL/TN B 1224

Tentamen Inleiding Biomedische Technologie (135529)

Bovengenoemd tentamen vindt plaats op 14 juni vanaf 13.45u. in zaal SUT1 (sporthal UT, zaal 1) (zie tentameninfo systeem). Het tentamen is een OPEN BOEK tentamen. Stof voor het tentamen is het diktaat en de stof die in het college is behandeld.

Leerstoelvoorlichting S&S en BIOS

De leerstoelvoorlichting voor de leerstoelen Signalen en Systemen (S&S) en Biosensoren (BIOS) vindt plaats op maandag 26 juni, vanaf 13.45u in EL-TN B1220. Er zal eerst een overzicht van beide leerstoelen worden gegeven door de leerstoelhouders prof.dr.ir. C.H. Slump (S&S) en prof.dr.ir. P. Bergveld (BIOS). Daarna zullen verschillende projecten worden bezocht op de vloeren 6 en 9 van het EL-TN gebouw. De middag wordt afgesloten met een borrel in de vergaderzaal EL/TN 6164. Programma: 13.45u.-14.30u: Inleiding door Prof.dr.ir. C.H. Slump (leerstoelhouder S&S) en Prof.dr.ir. P. Bergveld (leerstoelhouder BIOS) (zaal EL-TN B1220). 14.30u.-14.45u: koffie in de vergaderzaal van S&S/BIOS (kamer EL-TN 6164: vloer 6, eind van de gang aan de zuidzijde). 14.50u.-16.10u: Demonstraties op vloer 6 en vloer 9. De studenten worden in groepen verdeeld. Demo A, zaal 9152, presentator Sabih Gerez, titel: Vingerafdrukherkenning. Demo B, zaal 9158, presentator Kees Slump, titel: Blue Tooth draadloze communicatie. Demo C, zaal 6140, presentator Björn Timmer, titel: Electrochemische sensoren en actuatoren voor biomedische toepassingen. Demo D, zaal 6148, presentator Peter Veltink, titiel: Biomechatronica/functiehersteltechnologie. Demo E, zaal 6154, presentator Jan Buitenweg, titel: Neurotechnologie: neuronen kweken op micro electroden. Wisselschema groepen: Groep 1: A (14.50u), B (15.05u), C (15.20u), D (15.35u), E (15.50u). Groep 2: B (14.50u), C (15.05u), D (15.20u), E (15.35u), A (15.50u). Groep 3: C (14.50u), D (15.05u), E (15.20u), A (15.35u), B (15.50u). Groep 4: D (14.50u), E (15.05u), A (15.20u), B (15.35u), C (15.50u). Groep 5: E (14.50u), A (15.05u), B (15.20u), C (15.35u), D (15.50u). 16.15u.-17.00u: borrel in de vergaderzaal van S&S/BIOS (EL-TN 6164). Met gelegenheid om de leden van de leerstoelen S&S en BIOS te ontmoeten.

Afsluiting keuzevak biomechatronica 27 juni

Het keuzevak Biomechatronica wordt op 27 juni afgesloten met een kort schriftelijk tentamen (13.00u.-14.30u), gevolgd door presentaties van de ontwerpen (opdracht) en discussie (14.45u.-18.00u). De bijeenkomst vindt plaats in zaal EL-TN B1224. Verdere informatie wordt schriftelijk uitgereikt op de laatste colleges en is bovendien af te halen bij het secretariaat van de leerstoel S&S (EL-TN 6246).

D-voordrachten

R. Schiphorst(Leerstoel: NT) over 'Implementatie van een software radio receiver/transmitter', 22 juni 2000, 13.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

P.S. Klaassen (Leerstoel: HC) over 'Realisation and characterisation of thin film transistors', 5 juli 2000, 15.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

Leerstoelvoorlichting RT en MI

Op vrijdag 23 juni a.s. vindt er Leerstoelvoorlichting plaats van de Leerstoelen Regeltechniek (RT) en Meettechniek en Instrumentatie (MI). De voorlichting van Regeltechniek begint om 13.45 uur in EL/TN-gebouw, T4 en van Meettechniek en Instrumentatie om 15.30 uur ook in T4. Na afloop is er een gezellig samenzijn met gratis borrel.

Maple-prakticum (150539)

Voor P-studenten EL. Voor studenten die het Maple-prakticum nog niet hebben afgerond bestaat de mogelijkheid dit te doen op vrijdag 25 augustus 2000, 13.30-15.30u in TW-A106. Als u mee wilt doen moet u zich inschrijven via TAST. De opdrachten moeten op een diskette worden ingeleverd. Het gebruik van het Mapleboek en dictaten is toegestaan.

Inf/Bit

BIT'ers gezocht

Gezocht BIT'ers die zich bezig willen houden met voorlichting bij het Studie Informatiecentrum, onderdeel van Communicatie en Transfer op de UT. We bestaan uit een team van 30 enthousiaste studenten die allen bezig zijn met de voorlichting voor de UT algemeen en voor eigen opleiding. Voor uitbreiding zoeken we enthousiaste BIT 'ers die het leuk vinden in dit team te werken en zich op allerlei gebied met voorlichting algemeen en eigen opleiding bezig willen houden. Je kunt je hiervoor aanmelden per mail bij [email protected], je krijgt dan zsm bericht.

Uitslag verkiezingen faculteitsraad INF

De volgende kandidaten zijn verkozen voor de faculteitsraad INF Personeel: Arend Rensink, Carel Vaneker, Lynn Packwood, Bert Molenkamp, Klaas Sikkel. Studenten: Suzanne Verlijsdonk, Arthur van Bunningen, Ander de Keijzer, Robert Jan Sival, Bauke van Zwol. De volledige uitslagen zijn vermeld op de website van de faculteit: http://www.cs.utwente.nl/commissies/verk_2000.html.

D-voordrachten INF

Jeroen Pouwels over 'An OSACA based, open control architecture for a laser manufacturing system', 22 juni 2000, 15.30 uur, INF L-204 (Demozaal).

S. Talsma over 'Bandwidth Broker Intradomain Communication', 28 juni 2000, 14.00 uur, BB-4.

D-voordracht BIT

Jelmer Gulmans over 'Informatievoorziening als ondersteuning van het besturen en beheersen van projecten', 23 juni 2000, 15.30 uur, Amphitheater Vestingbar, Bastille.

Inschrijving D1, D2 en keuzevakken INF en BIT, trim 1

Zie http://www.utwente.nl/mededelingen/1/3/B/.

Student-assistenten gezocht voor het vak Inl. ICT (213120)

Het vak Inl. ICT wordt gegeven aan tweedejaars TBK-I studenten en wordt gegeven in het tweede blok van het eerste trimester. Voor het begeleiden van het practicum worden student-assistenten gezocht. Heb je interesse, of wil je meer informatie, neem dan contact op met Bert Molenkamp, INF 4051, [email protected]

Legitimatie tentamens/examens

Voor alle faculteiten. Voor alle tentamens/examens is legitimatie middels een bewijs van inschrijving verplicht. Deelnemers aan tentamens dienen de collegekaart/bewijs van inschrijving zichtbaar op hun tafel in de tentamenzaal te leggen, opdat de surveillant deze kan controleren.

Maple-prakticum (150535)

Voor P-studenten INF. Voor studenten die het Maple-prakticum nog niet hebben afgerond bestaat de mogelijkheid dit te doen op vrijdag 25 augustus 2000, 13:30-15:30 in TW-A106. Als u mee wilt doen moet u zich inschrijven via TAST. De opdrachten moeten op een diskette worden ingeleverd. Het gebruik van het Mapleboek en dictaten is toegestaan.

Integrand Twente

Voor een bedrijf in Almelo zoeken wij een BIT/INF-student die een storingsformulier kan digitaliseren. Dit is voor een periode van 4-6 weken. De vergoeding is in overleg. RefG768. Voor meer info:

Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909. Kijk ook eens op de stage-/opdrachtenbank op internet: www.Integrand.nl.

TBK/CT&M

Intekenen vak Bouwprocessen (226110) 1e trimester 2000/2001

Voor TBK-B D1. TBK-B studenten die in het eerste trimester van studiejaar 2000/2001 bovenstaand vak (4 SP) willen doen, dienen zich voor 13 juli a.s. in te schrijven. Er ligt een aparte intekenlijst voor TBK-studenten bij BOZ TBK. Op de lijst kun je ook aangeven of je ook het verdiepingsdeel van het vak wenst te doen, dat 3 SP extra oplevert.

Intekenen D2/D3-vakken eerste trimester 2000/2001

Voor CT&M D1, D2, D3. Vanaf heden liggen de intekenlijsten voor de D2/D3-vakken die in het eerste blok van het eerste trimester van studiejaar 2000/2001 van start gaan op de balie bij BOZ CT&M. Je kunt je tot uiterlijk 12 juli intekenen voor de verschillende vakken / pakketten! Voor meer informatie over de inhoud van de verschillende D2/D3-pakketten wordt verwezen naar het in maart uitgebrachte informatiepakket, dat tevens bij BOZ CT&M verkrijgbaar is (eind juni verschijnt een update van het informatiepakket). Het gaat om de volgende vakken / pakketten: -Inleiding Modelleren B: blok 1+ 2; -Bestuursrecht II: blok 1 + 2; -pakket Vervoersplanning (V5): blok 1; -pakket Milieubeheer (W4): blok 1; -pakket Verkeersstromen en Verkeersbeheersing (V1): blok 1 + 2; -pakket Waterhuishouding (W1): blok 1 + 2; -pakket Bouwprocessen (B1): blok 1 + 2; -pakket Bouwtechnologie (B2): blok 1 +2; -pakket Projectmanagement II (B7): blok 1 + 2; -pakket Ontwerpprocessen (B8): blok 1 + 2. De inschrijving voor de pakketten Ontwerpproject Verkeer II (V6) en Ontwerpproject Water II (W5), die in blok 2 van studiejaar 2000/2001 van start gaan, zal in september plaatsvinden. Het rooster voor het eerste trimester van 2000/2001 is zodanig dat de vakken IMOD B en Bestuursrecht II, die over het hele eerste trimester zijn gespreid, gecombineerd kunnen worden met één van de volgende pakketten, die elk ook over het hele trimester zijn gespreid: W1, V1, B1 en B2. Verder is het zo dat pakket B7 en B8 naast elkaar gevolgd kunnen worden. Vanaf dinsdag 13 juni kun je bij BOZ CT&M informatie verkrijgen over de voorkenniseisen voor de verschillende pakketten.

Colloquia

Yvonne Joanne Nicastia over 'Strategisch proces in een dynamische markt.' Een dynamisch strategisch proces voor de Business Unit Vaste Telefonie gebruikmakend van netwerkbenadering, 22 juni 2000, 15.30, BB 7.

H.J.C. Hoefsloot & K. Smits over 'A touch of nature in a high-tec environment.' Over de mogelijkheden voor Nederlandse snijbloemen exporteurs in Japan, 23 juni 2000, 15.45 uur, CC 2.

J.A.A. Bouw over 'De bepaling van een functioneel beheervorm voor een nieuw informatiesysteem, een Intelligent Netwerkplatform, dat wordt opgenomen in de KPN Telecom organisatie', 26 juni 2000, 13.45 uur, BB 7.

Else Tutert over 'De inrichting van de infrastructuur, ter verbetering van de verkeersveiligheid van kinderen', 30 juni 2000, 15.45 uur, Hal V-112.

A. Struijk & J. de Gruijter over '(R)over en uit.' Effectief Management van Gedrag tijdens de Implementatie van geplande Veranderingen. Een onderzoek bij Rover in het Verenigd Koninkrijk ten tijde van de vastgelopen overname door BMW, 5 juli 2000, 15.00 uur, BB 6.

Gerben Johan Kirchhoff over 'Financieel-organisatorische procesvoorwaarden voor Publiek Private Samenwerking bij de herstructurering van na oorlogse wijken', 6 juli 2000, 15.45 uur, Hal IV 206.

Erik Aardema over 'Een onderzoek naar het verloop van het primair- en ontwerpproces van ARCADIS Bouw/Infra', 6 juli 2000, 15.45 uur, Hal V-212.

TBK kan beter

Ben jij van mening dat de faculteit verbeterd kan worden en heb jij goede ideeën? Dan is de studentenraad van de faculteit iets voor jou! Heb jij interesse om bij te dragen aan de faculteit, stuur dan een mailtje naar [email protected]

Fysische Systemen (140531)

Voor TBK 1e jaar. Dit vak zal volgend studiejaar niet meer gegeven worden. Er zullen volgend studiejaar nog wel twee tentamengelegenheden zijn voor de studenten die het vak alsnog moeten behalen. De docent is bereid om voor dit vak nog wat Extra werkcolleges te organiseren waar dit nodig is. Studenten die belang hebben bij extra werkcolleges kunnen zich in contact stellen met de docent voor dit vak de heer I. de Bruijn (tel. 4893129).

Kasta-case (180052)

Voor TBK D1. Iedere groep, die het eindverslag heeft ingeleverd, heeft een e-mail ontvangen met daarin de data, tijdstippen en plaatsen van de mondelinge toelichtingen. Op de deur van BB-422 hangt nogmaals het rooster met de in de e-mail verstuurde informatie en de bijbehorende groepsnummers. De verschillende mondelinge toelichtingen zullen gehouden worden op donderdagochtend 29 juni, vrijdagmiddag 30 juni en maandagochtend 3 juli.

Vragenuur Mariene Dynamica (224242)

Voor CT&M D3. Voor dit vak zal op 28 juni het 3e uur een vragenuur gehouden worden in Hal V-212.

Nieuwe leden gezocht voor Onderwijs Kwaliteits Commissie

Voor TBK. Aan de UT heb je het niet slecht als student, maar toch zijn er af en toe van die vakken die niet lekker lopen. Zit jij dan ook tijdens het college met het gevoel dat het beter kan? Of heb je zelfs al concrete ideeën hoe het beter kan? Maar waar moet je naartoe met die plannen? Nu is je kans. Dit zijn namelijk precies de punten waar de Onderwijs Kwaliteits Commissie (OKC) zich mee bezig houdt. De OKC is het adviesorgaan van de opleidingscommissie van de faculteit TBK. In die functie evalueren wij ieder trimester een aantal vakken. En een jaar later wordt in de na-evaluatie nog eens gekeken wat er allemaal veranderd is. Ook behandelen wij in de OKC niet vakgerelateerde zaken, zoals op dit moment de beperkte toegang tot de projecthokken in het BB-gebouw. Wil je dus iets veranderen aan het onderwijs en ook nog een leuk zakcentje verdienen (1 SAE), neem dan contact op met Piet Wessels: [email protected]

Tentamen voor het vak: Verpleegkunde Case studies (187008)

Voor TBK: D2. Voor dit vak is een tentamen bijgepland en wel op 18 augustus 2000 van 9.00 tot 12.30.

Tentamen voor het vak: Medisch Specialisme (187007)

Voor TBK: D2. Voor dit vak is een tentamen bijgepland en wel op 22 augustus 2000 van 13.30 tot 17.00 uur.

Evaluatieverslagen ConcepT

Voor CT&M allen. In verband met beperkte ruimte op het mededelingenbord zullen de evaluatieverslagen van ConcepT te vinden zijn op de balie bij BOZ, tegenover het mededelingenbord.

Bedrijfskundig Onderzoeken en Ontwerpen-BOON (185259)

Voor TBK D2/3. Van maandag 28 t/m woensdag 30 augustus is de eerstvolgende gelegenheid om de BOON-case te doen. Je dient je voor deze case in te schrijven d.m.v. de inschrijflijst bij BOZ. Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen. Studenten die in het eerste trimester op stage gaan hebben voorrang. De eerstvolgende gelegenheid om de instaptoets af te leggen is op maandag 5 juli van 13.30-15.30 uur in de sporthal. De tweede gelegenheid is op dinsdag 15 augustus van 9.00-11.00 uur. De zaal wordt t.z.t. bekendgemaakt. Je moet deze toets met een voldoende hebben afgerond om te mogen deelnemen aan de case. Je moet ook het COO-practicum hebben afgerond. Ook voor de instaptoets moet je je inschrijven, en wel via TAST. Er is geen maximum gesteld aan het aantal deelnemers.

Deadline aanmelden voor colloquium in augustus 2000

Voor CT&M D3. Studenten die in augustus 2000 hun colloquium willen houden dienen zich vóór 20 juli aan te melden. Dit kan door op het afstudeerformulier het gedeelte m.b.t. het colloquium in te vullen, dit te laten ondertekenen door de afstudeerdocent en het formulier in te leveren bij BOZ CT&M. Normaliter geldt een termijn van minimaal drie weken vantevoren, maar i.v.m. vakantie van de medewerkers van BOZ is de termijn aangepast.

Maple-practicum (150532)

Voor P-studenten CT&M. Voor studenten die het Maple-prakticum nog niet afgerond hebben bestaat de mogelijkheid dit te doen op vrijdag 25 augustus 2000, 13.30-15.30 in TW-A106. Als u mee wilt doen moet u zich inschrijven via TAST. De opdrachten moeten op een diskette worden ingeleverd. Het gebruik van het Mapleboek en dictaten is toegestaan.

Lunchlezing

Er is een lunchlezing op 29 juni door Peter Smit. Zie mededeling algemeen.

Integrand Twente

We zoeken een TBK student voor een bedrijf in Utrecht die wil helpen met het ontwikkelen van producten. Ook is het de bedoeling dat je mee gaat werken aan de jaarverslagen. Tijdsduur is minimaal 3 maanden en de vergoeding is f2700-f3500 per maand fulltime. RefF141. Voor meer info, bel, mail of kom eens langs in de Vrijhof, kamer 120 of kijk op www.Integrand.nl voor info en vele opdrachtomschrijvingen. tel. 4893909, [email protected]

Afstudeeropdracht/stage bij de Koninklijke ERU Kaasfabriek B.V. te Woerden

Voor TBK D3. ERU bestaat 175 jaar en produceert smeerkaas (o.a het bekende Goudkuipje). De productie vindt plaats in Nederland te Woerden en in Hongarije te Budapest. De omzet bedraagt ca. 100 miljoen gulden en er werken ca. 100 mensen in Nederland en ca. 100 mensen in Hongarije. Het productenpakket bestaat uit 3 productgroepen. Geleverd wordt onder eigen merknaam en via private label. Het bedrijf is in een proces van strategische heroriëntatie. Ter ondersteuning van de te nemen beleidsbeslissingen voor de lange termijn zouden wij gaarne in contact komen met een student Technische bedrijfskunde om in een (afstudeer)opdracht met ons o.a. de volgende analyses en kritische beschouwingen te maken: 1.Markt en concurrentie analyse. Aandachtspunten: de uitbreiding van de EU, de wijzigingen in de exportquota, alsmede schaalgrootte en productielocaties. 2.Kostprijsanalyses zowel voor het huidige machinepark, als voor diverse alternatieve uitvoeringsvormen van dit machinepark. Aandachtspunten: logistieke processen, productieautomatisering, minimum seriegrootte, voorraadgrootte, flexibiliteit inpakstraten en manbezetting. De analyses moeten leiden tot prognoses voor de komende 5 jaar en concrete aanbevelingen. Inlichtingen: Dr. A.J. Groen, tel. 4892885, e-mail: [email protected]

TCW

Keuze major en majorvakken

TCW-studenten die al een keuze gemaakt hebben voor een major en weten welke majorvakken ze willen volgen in het eerste trimester studiejaar 2000/2001 worden dringend verzocht om het formulier "Studieplanning major-minor fase" uit de major handleiding in te leveren bij BOZ. De uiterste indieningsdatum is welliswaar 1 augustus 2000, maar in verband met de planning van werkzaamheden en het reserveren van collegezalen wil TCW graag z.s.m. een beeld krijgen van jullie belangstelling.

Integrand Twente

Voor een dienstverlenend bedrijf in Zutphen zoekt Integrand iemand die een marktonderzoek wil gaan leiden. De klant staat bij dit onderzoek centraal. RefG770. Het gaat om een periode van 4 tot 6 maanden. Heb je interesse in deze opdracht of zoek je een andere opdracht? Kom dan bij ons langs, Vrijhof kamer 120 of bel 053-4893909 of bezoek onze Stagebank op www.Integrand.nl.

TN

D-voordrachten

P.C. Cornelius over 'Regelaar ontwerp voor temperatuur stabilisatie van de hartscanner', maandag 26 juni 2000, 9.00 uur, EL/TN T4.

Joris van Lith over 'Design and Realisation of a Mach-Zehnder Interferometer wavelength filter based on Multimode Interference', donderdag 29 juni 2000, 15.30 uur, EL/TN B1220.

J. van der Heide over 'Single top production via W-gluon fusion', vrijdag 30 juni 2000, 15.30 uur, BB3.

Gehouden : Paul Clemens over 'Photo acoustic imaging of layers' op donderdag 15 juni 2000.

Maarten Foppes over 'Fluorescent imaging of cells in the Cell Tracks cytometer' op donderdag 15 juni 2000.

Roosterwijziging tentamen Lineaire analyse (151024)

Het tentamen wordt verplaatst naar woensdag 16 augustus a.s. (wk. 33) van 9.00-12.00 uur.

Maple-practicum (150533)

Voor P-studenten TN. Voor studenten die het Maple-prakticum nog niet afgerond hebben bestaat de mogelijkheid dit te doen op vrijdag 25 augustus 2000, 13.30-15.30 in TW-A106. Als u mee wilt doen moet u zich inschrijven via TAST. De opdrachten moeten op een diskette worden ingeleverd. Het gebruik van het Mapleboek en dictaten is toegestaan.

TO

Geslaagden doctoraal examen Toegepaste Onderwijskunde

T. van der Laan, Leeuwarden; I.M. Methorst, Gouda; M. Olde Monnikhof, Oldenzaal; A. Velvis, Achtkarspelen.

Aanmelding Doctoraalexamen Augustus 2000

Voor TO D3. Uiterlijk t/m 31 juli 2000 kan men zich aanmelden voor het D-examen Toegepaste Onderwijskunde d.d. 6 september 2000. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende D-aanmelding, D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-TO. Terugtrekken voor de vergadering is mogelijk t/m 31 augustus 2000 bij BOZ. De diploma-uitreiking is op vrijdag 15 september ('s middags). Inschrijven voor het D-examen na de sluitingsdatum is niet mogelijk. Zie hiervoor de gehele procedure de "handleiding afstudeerfase". Bij BOZ moet aanwezig zijn vóór donderdag 31 augustus: goedgekeurd studieprogramma, contract doctoraalwerk, eindevaluatie afstudeeropdracht, verslag t.b.v. bibliotheek (ingebonden) (studenten t/m generatie '92 ook stage en literatuurscriptie), kopie samenvattingen (Nederlands en Engels), voorzien van de handtekening van de afstudeerbegeleider, elektronische versie van genoemde samenvattingen (Word), alle cijfers.

Geslaagde P-studenten d.d. 14 juni 2000

W.E. Ankersmit, Deventer; J.G.A. ten Have, Geldermalsen; M. Hoeven, Harderwijk; M. Reenalda, Emmen; M.T.M. Tappel, Emmen; E.R. Vogels, Nijmegen.

TW

D-voordrachten

Marjolijn Dik over 'Capaciteitsplanning in een telecommunicatienetwerk', 27 juni 2000, 11.00 uur, TW-A112.

Johannes Krottje over 'A physiologically structured population model of bacteria exposed to cell wall antibiotics', 28 juni 2000, 15.30 uur, BB6.

Willem Jan van Hoeve over 'Towards the Integration of Constraint Logic Programming and Mathematical Programming', 10 juli 2000, 14.00 uur, TW-A114.

Maple-prakticum (150536)

Voor P-studenten TW. Voor studenten die het Maple-prakticum nog niet hebben afgerond bestaat de mogelijkheid dit te doen op vrijdag 25 augustus 2000, 13.30-15.30 in TW-A106. Als u mee wilt doen moet u zich inschrijven via TAST. De opdrachten moeten op een diskette worden ingeleverd. Het gebruik van het Mapleboek en dictaten is toegestaan.

W&M

Wijzigingen WTM-onderwijs, studiejaar 2000/2001

Met deze onderwijsmededeling wordt u geïnformeerd over een aantal wijzigingen in het W&M-onderwijs vanaf studiejaar 2000/2001. Er is besloten om het W&M-onderwijs vanaf studiejaar 2000/2001 aan te bieden als onderwijsprogramma op het gebied van Wetenschap, Technologie en Maatschappij (WTM). Het W&M-onderwijs heet dus voortaan "WTM-onderwijs". Een aantal WTM-vakken zal van doelstelling veranderen vanaf studiejaar 2000/2001. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen: 160512-Nieuw technologieën en sekse (was doelst. A, wordt doelst. B). 160521-De informatiemaatschappij (A->B). 161105-Mens en informatietechniek (B->A). 161660-Wetenschap, techniek & levensvr. (A->B). 161680-De beheersing voorbij? (A->B). 161682-Zin in de wetenschap! (A->B). 161702-Sociale en politieke filosofie (A->B). 161802-Politieke filosofie (A->B). 161803-Opdracht politieke filosofie (A->B). 162323-Technologie, strategie & beleid (B->C). 162362-Veiligheid en risicomanagment (C->A). 165112-Industriële revolutie (A->B). 165312-Politieke en sociale gesch. van de moderne tijd (A->B). 166112-Psychologie (B->C). 166113-Sociale psychologie (B->C). 168012-Argumentatie-analyse (D->B). 168322-Werken in projectteams I (C->D). 173101-Economie en technologie (B->C). 188020-Duurzame ontwikkeling in Noord Zuid perspectief I (A->C). 196522-Ergonomie (B->A). Het aantal studiepunten van het vak Argumentatie-analyse (168012)is gewijzigd van 2.5 SP naar 2 SP. De volgende WTM-keuzevakken zullen vanaf studiejaar 2000/2001 niet meer aangeboden worden: 160522 Vrouwen en mannen: reflectie op rolverdeling; 161683 Reformatorische wijsbegeerte I; 161684 Reformatorische wijsbegeerte II; 162122 Mathematische logica;

162127 Wijsbegeerte van het wiskundig denken en van de informatietechniek; 162320 Technology and Society; 162340 Filosofie en sociologie van modellen; 165242 Een nieuwe wetenschap, een nieuwe cultuur I; 165243 Practicum wijsgerige teksten; 165244 Doctoraal colloquium Geschiedenis; 165245 Geschiedenis van de natuurwetenschap vanaf Newton (wordt wel aangeboden voor WB-studenten als verplicht vak); 165247 Een nieuwe wetenschap, een nieuwe cultuur II; 167222 Public relations and voorlichting; 168212 Wetenschapsjournalistiek; 168321 Debatteren; 168323 Werken in projectteams II; 173120 Economische politiek; 174012 Milieubeleid; 175017 Milieurecht; 181020 Kwaliteitsmanagement;

181056 Productiemanagement; 184158 Strategisch personeelsmanagement; 186004 Financiële analyse en financiering; 186104 Fiscale aspecten van het bedrijfsbeleid; 186171 Externe verslaggeving, waarde en winst; 186202 Industriële marketing; 188003 Bestuurlijke aspecten van het ontwikkelingsvraagstuk; 188014 Internationaal ondernemen; 188015 Internationaal ondernemen c.s.; 188030 Ontwikkeling in Noord-Zuid perspectief; 188040 Technologie-overdracht I; 188041 Technologie-overdracht II; 188046 Industriele ontwikkeling in mondiaal perspectief c.s.; 188055 Planning en management van ontwikkelingsprojecten I; 188056 Planning en management van ontwikkelingsprojecten II; 188060 De VOK-opdracht in een ontwikkelingsland; 189003 Economisch recht; 189057 Arbeidsrecht; 196511 Functieleer voor ergonomie; 196515 Ergonomisch practicum; 196519 LEGO; 196542 Werkplekergonomie; 198003 Bedrijfsopleidingen I; 198005 Bedrijfsopleidingen II; 198007 Leren van volwassenen; 198009 Kennisontwikkeling en -overdracht in arbeidssituaties. Onderstaand nog een overzicht van een aantal overige wijzigingen van WTM-vakken per studiejaar 2000/2001: Het vak Mens, technologie en Organisatie II is vervangen door het WTM-vak 181054 Organisatietheorie en praktijk (3 SP). Het aantal studiepunten van het vak Schrijven van computerhandleidingen (168412) is gewijzigd van 2.5 SP naar 3 SP. Tenslotte wordt er in het studiejaar 2000/2001 een nieuw WTM-stagevak aangeboden, t.w. "Cultural Assessment and Personal Adjustment", 2 SP, doelstelling C, docent: drs. M. Wullink (tel. 3534) (vakomschrijving zal t.z.t. in de studiegids verschijnen). Besloten is om aan de volgende WTM-opdrachtvakken en de practica van de wetenschapswinkel: 160245, 162245, 165246, 166227, 168004, 160000, 178220, zonder code practicum wetenschapswinkel T&M, 198010 geen doelstelling meer toe te kennen. In overleg met de betreffende docent of in overleg met de betreffende BOZ kan de student bepalen welke doelstelling aan dit vak toegekend wordt.

Inschrijving WTM-vakken, 1e trimester studiejaar 2000/2001

Vanaf maandag 26 juni t/m vrijdag 25 augustus a.s. kan ingeschreven worden voor de WTM-vakken "Vergader- en discussietechniek" (168104) en "Mondeling presenteren" (168106) bij BOZ WTM, 1e etage in de buurt van kamer TW A231. De inschrijving voor het vak "Vergader- en discussietechniek" is beperkt tot 15 personen en voor het vak "Mondeling presenteren" tot 12 personen. Beide vakken zullen ook in het 2e en 3e trimester worden aangeboden. Beide vakken vinden plaats op donderdag 3e en 4e uur.

WB

Afstudeercolloquia

Y. Blokhuis (TMK) over 'FEM-Simulations of aluminium extrusion of complex sections', 23 juni 2000, 13.00 uur, WB N.105.

R. Veltman (OPM) over 'Design and Application of a Cost Determination Module and Cost Functions for Sheet Metal', 23 juni 2000, 14.00 uur, WB Hal IV.206.

J. Hoftijzer (WA) over 'Disturbance Observer Design for the Fast and Accurate Manipulator Module', 23 juni 2000, 15.30 uur, WB N.105.

H. Roelofs (WA) over 'Resolutieverbetering door regeling van Philips Analyticals goniometer', 26 juni 2000, 14.00 uur, WB N.105.

J. Kessels (TMK) over 'Braiding of Preforms for Resin Transfer Moulding', 29 juni 2000, 14.00 uur, WB N.105.

R. Lankhorst (OPM) over 'Smart Solver', 30 juni 2000, 12.30 uur, WB N.105.

L. Sluijk (OPM) over 'Denken in vakjes. Preventie tegen oververhitting?', 30 juni 2000, 14.00 uur, WB Hal IV.206.

Overgangsregeling D2-pakket

Voor WB studenten van de generaties '97 en ouder. Bovengenoemde overgangsregeling (cursus 1999 naar cursus 2000) is per e-mail aan alle WB D2-studenten van de generaties '97 en ouder verzonden. Mocht u deze e-mail niet ontvangen hebben dan kunt u deze overgangsregeling ophalen bij BOZ/WB.

Cultuur

Belletrie Bibliotheek

Bij deze nodigt het bestuur van de Bellettrie Bibliotheek haar leden uit voor een ALV op vrijdag 30 juni om 20.00 uur. Op deze ALV zullen HR-wijzigingen besproken worden, zorg dus dat je er bent, of dat je iemand machtigt, want het is belangrijk. Na de ALV zal de Matrix en een andere film getoond worden, dit als compensatie voor de themaweek Reality die helaas niet door kon gaan.

Diversen

B.S.C. Duitenberg

De Beleggingsvereniging Duitenberg heeft nog enkele plaatsen vrij in commissies. Staat gezelligheid voor jou op nummer 1 en wil je leren geld verdienen, dan zoeken wij jou! Neem contact met ons op ([email protected]) of loop in de middagpauze eens binnen voor een kop koffie in onze kamer (WB hal5-127B).

KIvI

De afdeling Fabricagetecnologie van het KIvI organiseert op dinsdag 27 juni a.s. om 13.00 uur een bijeenkomst 'World Class door innovatie van materialen en hun bewerking' bij Stork Fokker Special Products (FSP), Edisonstraat 1 in Hoogeveen. FSP ontwikkelt, ontwerpt en produceert lichtgewicht multi-technologie componenten voor luchtvaart, defensie en overige industrie. FSP is begonnen als productie-onderdeel van Fokker en is in 1987 gestart met de ontwikkeling van eigen producten. In 1998 heeft de onderneming zich - naast eigen producten - gespecialiseerd als centre of competence van structurele composieten. De ontwikkeling van bewerkingstechnologieën speelt hierbij een belangrijke rol. Na afloop is er een gezamenlijke maaltijd in het nabij gelegen vliegveldrestaurant. Kosten: f50 (KIvI-leden), f75 (niet-leden), f25 (studenten). Informatie: Elfride Dijkstra-ten Dam, [email protected], tel. 4097. Voor overige activiteiten zie www.kivi.nl.

Internationaal

Monsoon

Afgelopen donderdag 15 juni organiseerde Monsoon het symposium 'Ontwikkelingssamenwerking in de 21e eeuw'. Wij bedanken bij deze de sponsors Ballast Nedam, Shell, ITC, de Technology and Development Group, de Universiteit Twente en de Student Union en verder alle mensen die geholpen hebben om van dit symposium een geslaagde middag te maken # Voor meer informatie over Monsoon kun je langskomen bij Monsoon-kamer CT-1796. Verder zijn we telefonisch (3543) of per email ([email protected]) te bereiken.

Pakkerij

C.S.V. Alpha

Heb je je enquete al ingevuld? # 7 juli is het slotfeest, gevolgd door de zeilweek. Eindelijk genieten van een verdiende vakantie # Wil je meer weten over Alpha? Bel 053-4317152 (Martin) of 053-4762862 (Rudi), of kijk op http://alpha.student.utwente.nl.

AEGEE

AEGEE-Enschede biedt de mogelijkheid om nóg vaker naar de sociëteit te komen tijdens het EK. Alle wedstrijden die het Nederlands elftal nog zal spelen zullen namelijk in Asterion op groot scherm worden uitgezonden! Kom dus langs voor een gezellige avond met een boel goede vrienden! # Vrijdag 7 juli aanstaande zal het grote slotfeest plaatsvinden in de sociëteit. Dit mag je niet missen! # Heb je al eens een kijkje genomen op onze vernieuwde homepage? Het adres is nog steeds http://aegee.student.utwente.nl # De sociëteit Asterion is elke dinsdag- en donderdagavond geopend vanaf 21.30 uur, piekuur tot 22.30 uur. AEGEE-Enschede is te bereiken via tel. 053-4321040 of mail [email protected]

SPE

Voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten: Praten over de ramp. Inloopuren: maandag 26 juni Universiteit, Vrijhof kamer 203. Elke dinsdag en donderdag HE, Kortenaerstraat 59 naast de HOI en Sport en Cultuur van 12.30 - 13.30 uur.

Vieringen: Zondag 25 juni Oecumensiche Vierirng Drienerlo, vg Jan Bouwmeester 10.30 uur Vrijhof

Zondag 2 juli tijdens de viering trouwen Hélène van den Bemt en Bert Bats, vg. deken Antonissen, Kees Kuyvenhoven en Arent Weevers 10.30 uur Vrijhof.

Informatie. SPE-UT: Vrijhof 203 - 053 4892369. SPE-HE: Kortenaerstraat 59, 1hoog - 053 4871927 www.utwente.nl/spe. [email protected] Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

Sport

Euros Zeilen

Nog geen vakantieplannen? Kom dan eens een kijkje nemen bij Euros Zeilen. De komende zomer hebben we nog plaatsen vrij bij een instructieweek van 8 t/m 21 juli. Dit is een week waarbij er met ons vlaggeschip de Ebenhaëzer en zo'n zes kleine boten door Friesland wordt getrokken. Het is een perfecte week om lekker te ontspannen of om zeilinstructie te krijgen, het is beide mogelijk. Daarna varen we twee weken met alleen de Ebenhaëzer op de Waddenzee. Per week kunnen er in totaal 17 mensen mee. Voor aanmelding of meer informatie kan je contact opnemen met de Secretaris van Euros Zeilen (053-4335079 of [email protected]) Verder wil ik alle nieuwe leden die met de voorjaarsintroductie lid zijn geworden welkom heten en een fijne tijd bij Euros toewensen.

Marathon des Nachts

ZPV Piranha bestaat 35 jaar en wil dit vieren met een Marathon des Nachts in de nacht van 2 op 3 september 2000. We willen dit echter niet alleen met de leden vieren maar met de hele campus. Heb jij daarom zin om mee te doen schrijf je dan met een team in. De bedoeling van de Marathon des Nachts is de volgende: In teams van 10 zwemmers en 2 ploegleiders/reserves zal er gedurende 12 uur gezwommen worden van 20:00 uur tot 8:00 uur. Iedereen zwemt één kwartier en heeft dan 9 kwartiertjes rust. Voor iets te eten en drinken en een ontbijtje wordt gezorgd. De kosten zijn f240 per team. Voor vragen en inschrijvingen, neem contact op met: Nicole de Haan 053-4336334 of [email protected]

Drienerlose Zweefvlieg Club Vleugellam

Deze zomer houdt de Drienerlose Zweefvliegclub weer een zomerkamp. Ga met ons mee naar Ustý nad Orlicý in de thermiekrijke Bohemen van Tsjechië en leer zelf een zweefvliegtuig besturen. Vervoer en maaltijden worden verzorgd en het overnachten doe je in je tent op het vliegveld. Data: van 8 juli tot 6 augustus wordt het zomerkamp gehouden. Uiteraard is een korter bezoek aan het zomerkamp ook mogelijk. Kostenindicatie: f500 per week zomerkamp (incl. vliegen.) Voorlichtingsavond is geweest op 20 juni. Informatie: Henry Heine, tel. 040-2111635; Ide Engelsma tel. 053-4306142; e-mail [email protected], http://fly.to/dzc.

Breedtesportvereniging De Stretchers

Vanavond (22 juni) is er Voetbal en Handbal. Maandag wordt er weer Gebadmintond en is er een technische training Volleybal. Dus wil je je techniek verbeteren, kom dan vooral langs! Donderdag 29 juni wordt het weer tijd voor Basketbal en Unihockey. Natuurlijk gaan de Stretchers in de zomer ook gewoon door. Er worden dan buitentrainingen gehouden. Het wordt ook hoog tijd voor alle leden om zich in te schrijven voor het Slotweekend op 7, 8, 9 juli. Het wordt ontzettend gaaf in de Kwakel. Kijk in de map of volg de campagne voor meer informatie. Voor iedereen is elke training een Open Huis! De trainingen zijn elke maandag (19.30-21.00u) en elke donderdag (21.00-22.30u) in sportzaal 1 (dames: kleedkamer 3; heren kleedkamer 1). Informatie: Ilja (053-4342422) of Renee (053-4895403).

DSV Gascogne

Dennis heeft afgelopen weekend zijn diploma behaald voor nationaal scheidsrechter op degen en floret! Namens de vereniging gefeliciteerd # Op 1 juli is het NK Sabel, dit keer met open inschrijving, opgave bij Bronne # In oktober zal het bestuur wisselen, geïteresseerd in een jaartje bestuur? Laat het weten # de laatste instructie is op donderdag 29 juni.

Waterpolo

Op donderdag 22 juni a.s. is het nationaal dames waterpoloteam te gast bij Z.P.V. Piranha. Deze dames zijn al druk bezig met de voorbereiding voor de Olympische Spelen in Sydney dit jaar. Gezien de resultaten van het nationaal team in voorgaande jaren zijn de verwachtingen weer erg hoog. In het kader van het 7de lustrum van de zwem- en waterpolovereniging Piranha spelen zij een demowedstrijd tegen een heren selectie van Piranha. Deze herenselectie bestaat uit het eerste heren team van Piranha aangevuld met een aantal UT-studenten die elders spelen. Programma: 16.30-17.30u: training nationaal damesteam. 18.00-19.00u: poloclinic door Joop Rohof voor geïnteresseerde. 19.00-19.30u: warming-up. 19.30u: aanvang demowedstrijd. Dit alles vindt plaats in het buitenbad op de Campus. Entree voor deelname aan clinic en bijwonen demowedstrijd: f5.

TC Ludica

Ludicanen e.a., hopelijk is iedereen bijgekomen van een geslaagd Lustrumviering ?!. Jacco Eltingh vond het in ieder geval ook zeer geslaagd. Voor aankomende dinsdag 27 juni is gepland om te gaan beachvolleyballen. Schrijf je snel in zodat we ruim op tijd zijn voor reserveren e.d. Het Snaartje van Juni wordt vervangen door een Snaartje Juni/Juli en zal begin juli uitkomen. Heb je eens zin om de sfeer binnen Ludica te proeven, kom dan eens langs op de verenigingsavonden (iedere dinsdag). Voor meer informatie, bezoek je onze website www.ludica.nl of bel je naar het Paviljoen 053-4892347.

Trainen bij DAV Kronos

Na de NSK-i en de warme competitie wordt het weer wat rustiger bij Kronos. Trainen doen we natuurlijk nog wel. Voor de instuifwedstrijden in de omgeving bijvoorbeeld. Met de vakantie in het vooruizicht maken velen zich al op voor de zeilweek in Friesland die ook dit jaar weer ongetwijfeld erg leuk gaat worden met meer dan 25 deelnemers. 30 augustus beginnen de Kronoswedstrijden dan weer met de RBM. Tussendoor zullen er overigens ook wel wedstrijden worden bezocht. Voor meer informatie: bel Sjoerd (4353475), mail: [email protected] of ga naar: run.to/kronos. Trainingen: dinsdag om 18:00 uur op de Sintelbaan van de UT en donderdag om 18:00 uur in het FBK-stadion in Hengelo.

D.W.V. Klein Verzet

Maandag 19:00 toertraining; dinsdag 19:00 wedstrijdtraining (helm verplicht); woensdag 19:00 mountainbiketraining; donderdag 19:00 intermediate wegtraining; zondagochtend 11.59 toertraining;

Voor al deze trainingen voor het sportcentrum verzamelen. Zorg dat je op tijd komt. Als je nog geen lid bent, kom dan gewoon eens geheel vrijblijvend meefietsen. Noteer alvast in je agenda: 1 juli De Klein Verzet studenten toertocht met BBQ. Nadere info en inschrijven bij Rienk of Koen tel. 053-4326418; nieuwe datum voor het RABO-UT-Kampioenschap-MTB woensdag 13 september 18.00; 23 september NSK-wielrennen op de campus. Nog vragen bel dan Mark (4895054) of mail naar [email protected] Kijk ook eens op onze homepage voor activiteiten, jaartrainingsrooster en nog veel meer http://www.student.utwente.nl/~kverzet/.

Studieverenigingen

Sirius

Voor de materiaalcommissie is Sirius nog op zoek naar studenten die de verantwoordelijkheid durven te dragen voor bakken met geld. Ben jij enigzins financieel aangelegd, en lijkt het je wat om actief te zijn binnen Sirius, meld je dan in de Siriuskamer # Ook zoeken we studenten voor het organiseren van allerlei excursies. Lijkt het je wat om verschillende expedities naar bestuurskundige instellingen op te zetten, laat het dan weten aan het bestuur # Op donderdag 22 juni is er een workshop management verzorgd door Cap Gemini.

TObias

Donderdag 22 juni is er om 19:30 een ALV. Tijdens deze ALV worden de voorgestelde wijzigingen van de statuten, het Huishoudelijk reglement en het commissiereglement besproken # Op 27 juni is, als afsluiting van het TObias-jaar het slotfeest, georganiseerd door de ACCIE. Komt allen! # Lijkt het je ook zo interessant om mee te gaan op studiereis naar Amerika? De studiereiscommissie "Vespucci" is al hard bezig met de voorbereidingen voor de reis, die in april 2001 plaats zal vinden. Kom voor meer informatie naar de bijeenkomst op 21 juni om 12:30 in L213.

Communiqué

De Actieve Leden Barbeque van afgelopen woensdag was erg gezellig. Bedankt allemaal voor jullie inzet van afgelopen collegejaar! # Succes met jullie tentamens de komende twee weken # Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe! # De Communiqué kamer is van maandag t/m donderdag open van 10:30 tot 16:00 uur en op vrijdag tot 14:00 uur # Tijdens tentamenweken zij wij geopend in de pauzes # Tel. 053-4894461 # Internet: www.communique.utwente.nl.

Arago

Vanmiddag om 16.00u is de jaarafsluitende GRATIS zomerborrel! Bij mooi weer is 'ie buiten, en anders in de kantine. Op deze borrel kunnen medewerkers en studenten gezellig samen barbequen en een biertje drinken op het (bijna) voorbij jaar, of op het komende natuurlijk. De Baco en de BRAK zullen er samen iets moois van maken, dus komt allen! # Als je volgend jaar actief wilt zijn in een commissie bij Arago, kun je altijd langskomen in de Aragokamer. Vraag bij het bestuur wat er te doen is! # Verder wensen we iedereen veel succes bij de laatste loodjes van dit jaar, succes met projecten en tentamens!

Ideefiks

Op vrijdag 7 juli is dur een bbq. Voor die tijd wordt de hond uitgelaten om de eetlust wat op te wekken. Informatie over plaats en tijd krijgen jullie nog, wel kan ik vast zeggen dat er een soort inschrijflijstje komt die voor 5 juli beschreven moet worden # Vragen of gewoon behoefte aan een luisterend hondenoor? Tel. 053-4893284, Meel: [email protected], Internet: www.wmw.utwente.nl/ideefiks.

Inter-Actief

Veel succes met jouw laatste moeilijke tentamens! # Inter-Actief heeft voor jou komend college jaar in ieder geval een Turbo-Trip naar brussel in het weekend van 23 september en een symposium over Secure IT op woensdag 13 december # De ALV vindt plaats op dinsdag 17 oktober en de woensdag daarna gaan we het nieuwe bestuur toejuichen tijdens de constitutieborrel # Doegroeppappa's voor as. introductie veel succes en plezier # Ook over het volgend collegejaar is informatie te verkrijgen bij Inter-Actief: bovenin hal-B, tel. 3756, e-mail: [email protected]

ConcepT

Vanmiddag is de laatste borrel van dit collegejaar, mis 'm niet! # De foto's van het lustrum zijn er, dus je kan nog eens bekijken hoe gaaf deze week was # Iedereen alvast een prettige vakantie # Als je denkt dat je volgend jaar wel tijd over hebt om naast je studie andere ervaring op te doen, kom dan even langs bij de ConcepT-kamer # Vragen of info: bel 3884, e-mail naar [email protected] of surf naar http://www.ConcepT.utwente.nl.

Alembic

Ben jij geïnteresseerd in een jaartje besturen? Kom dan eens langs op de Alembic-kamer voor informatie en een sollicitatieformulier # Degenen die mee zijn geweest met de ONCS, maar hun bijdrage nog niet hebben betaald, moeten dit alsnog z.s.m. doen op de Alembickamer # Heb je zin om tijdens de intro te barbequen met de nieuwe eerstejaars? Schrijf je in op het formulier op het Alembicbord # Willen de doegroepouders van de komende intro z.s.m. een afspraak maken om een leuke foto te laten maken! Je mag natuurlijk ook zelf iemand een leuke foto laten maken en deze inleveren # Op 7 juli organiseert Shell een workshop. Je kunt je hiervoor tot 22 juni opgeven # Er hangen weer nieuwe foto's! Ben je bij het gala geweest, kom dan zeker even kijken of je er mooi dansend opstaat. De foto's kosten f 0,50 per stuk. Je kunt ze op de Alembickamer bijbestellen.

Student Union

Bestuur Student Union

Wij danken iedereen die zich de afgelopen weken heeft ingezet voor de organisatie van het benefietconcert # We zoeken nog altijd bestuursleden. Stuur snel een sollicitatiebrief, want de SU geeft jouw studentenleven meer inhoud! # De IK2001 zoekt 6 enthousiaste studenten voor de organisatie van de introductie 2001 # Momenteel worden er veel nieuwe en interessante projecten opgestart binnen de Student Union, zoals een trainingenprogramma, een gezamenlijk inkoopprogramma voor de verenigingen, een internationale week en een activiteitenkalender. Voor deze projecten zijn uiteraard mensen nodig. Kijk hiervoor op www.studentunion.nl # Het CvB van de UT heeft op 11 mei 2000 besloten tot invoering van de systematiek voor toewijzing van afstudeermaanden voor bestuurswerkzaamheden van studenten in bestuursorganen van verenigingen met terugwerkende kracht vanaf 1 september 1999 voor de periode van drie jaar. Met dit besluit heeft de CSR op 23 mei 2000 ingestemd # Kijk op www.studentunion.nl voor meer informatie over bovenstaande berichten. Activiteiten aankondigen: [email protected] Bestuursvacatures plaatsen: [email protected]# Student Union, Vrijhof kamers 27, 28, 29, tel. 053-4898006, [email protected]

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.