INFO

| Redactie

Oratie Prof.dr.ir. M. Wessling, benoemd tot hoogleraar Membraantechnologie aan de faculteit Chemische Technologie, over 'Is there life without membranes?', 25 mei 2000, 16.00 uur, BB2. Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 30 maart 2000. -Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit EL beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Biomedische Functiehersteltechnologie. -

Oratie

Prof.dr.ir. M. Wessling, benoemd tot hoogleraar Membraantechnologie aan de faculteit Chemische Technologie, over 'Is there life without membranes?', 25 mei 2000, 16.00 uur, BB2.

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 30 maart 2000. -Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit EL beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Biomedische Functiehersteltechnologie.

-Het CvB heeft de heer dr. E. Huizer benoemd tot hoogleraar Internet Toepassingen in de faculteit INF; het betreft een benoeming voor 0,2 fte ingaande 1 juni 2000 voor een periode van drie jaar.

-Het CvB heeft ingaande 1 april 2000 voor een periode van drie jaar de volgende personen tot lid resp. plv. lid van de Herplaatsingscommissie van de universiteit benoemd: -de heer ir. M. Florijn, directeur bedrijfsvoering faculteit EL, tot lid; -de heer ing. M.A.C.G. van de Graaf, directeur bedrijfsvoering CT, tot plaatsvervangend lid.

d.d. 6 april 2000

-Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit EL beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Mobiele Radio Communicatiesystemen.

-Het CvB heeft een discussienotitie inzake de Toekomst van de Ontwerpersopleidingen vastgesteld ter voorlegging aan het Management Team.

-Het CvB heeft de Klachtenregeling Universiteit Twente voorlopig vastgesteld en ter bespreking voorgelegd aan het Management Team (vergadering 20-4), ter informatie naar de CoBe verzonden, voor advies naar de CGV (vergadering 23-5) en ter instemming naar het OPUT (vergadering 31-5). Daarbij is overwogen de brief van 19-11-1999 van de minister van OCW waarin alle instellingen, waaronder ook de UT, wordt opgedragen zorg te dragen voor de totstandkoming van een individuele klachtenregeling overeenkomstig hoofdstuk 9 van de Algemene Wet Bestuursrecht alsmede artikel 2.11 lid 3 van de CAO Nederlandse Universiteiten waarin de afspraak is vastgelegd om te komen tot een klachtenregeling ter uitbanning van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.

-Het CvB heeft het aangepaste stramien facultair Jaarplan 2001 vastgesteld en ter bespreking voorgelegd aan het Management Team (vergadering 20-4). Daarbij is overwogen dat het facultair Jaarplan een belangrijk instrument is om de herziene planning- & controlcyclus duidelijk en hanteerbaar in te richten en zijn de uitkomsten van de evaluatie van het stramien Facultair Jaarplan verwerkt.

-Het CvB heeft een nieuw kader voor honorering van directeuren bedrijfsvoering vastgesteld.

-Het CvB heeft, mede naar aanleiding van het besluit van SURF om een ontwikkeling in gang te zetten die moet resulteren in de uitgifte van een nieuw type chipkaart voor het Hoger Onderwijs in september 2001 en dat daardoor de continuïteit van de chipkaartgerelateerde dienstverlening binnen onze instelling in gevaar komt, besloten de volgende maatregelen te nemen: *Uitgifte van een 1-jarige kaart voor alle ingeschreven studenten vanaf augustus 2000. Dit is geen chipkaart maar een plastic kaartje waarop de persoons- en inschrijvingsgegevens worden afgedrukt. De kaart wordt gebruikt als Collegekaart/Bewijs van Inschrijving, lidmaatschapskaart Student Union, Bibliotheekpas en Union+ kaart; *Het verstrekken van een (eenvoudige) chipkaart aan eerstejaars studenten, waarmee zij op de Campus kunnen betalen en in de avonduren en weekends toegang tot gebouwen kunnen verkrijgen. De oudejaars kunnen hiervoor de chipkaart blijven gebruiken die ze al hebben (type SCK97). *Het verstrekken van een (eenvoudige) chipkaart, bedrukt met naam, medewerkersnummer, streepjescode en pasfoto voor nieuwe medewerkers. Met deze kaart kan de medewerker betalen op de Campus en toegang verkrijgen tot gebouwen in de avonduren en weekends. De medewerkers die al een gepersonaliseerde chipkaart (SCK97) hebben kunnen deze blijven gebruiken; *Samenwerken met SURF voor de ontwikkeling van een landelijk uit te geven chipkaart voor het Hoger Onderwijs waarmee de dringend gewenste authenticatiefunctie voor toegang tot netwerken, databases en applicaties gemplementeerd kan worden.

-Het CvB heeft de benoeming van de heer drs. E.T. Woudstra tot UHD Opleidingsdirecteur Toegepaste Communicatiewetenschap in de faculteit der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen goedgekeurd.

-Het CvB heeft de benoeming van de heer ir. C.C. Nieuwenhuis als directeur bedrijfsvoering van de faculteit Toegepaste Onderwijskunde goedgekeurd.

-Het College heeft de volgende personen herbenoemd tot lid van de Herplaatsingscommissie voor de periode tot 1 januari 2002: de heer A.J. Bokhove (directeur SSHD) en de heer drs. J. Rijkeboer (directeur bedrijfsvoering faculteit BsK).

d.d. 13 april 2000

-Het CvB heeft de heer prof.dr. E. Marani herbenoemd tot hoogleraar Neurofysiologie bij de faculteiten WB, EL, TN en CT ten behoeve van het Biomedisch Technologisch Instituut. Het betreft een benoeming voor 0,2 fte ingaande 1 mei 2000 voor een periode van drie jaar.

-Het CvB heeft de onderwerpen vastgesteld die het naar verwachting kan aanbieden voor de overlegvergaderingen met de COR, CSR en CGV van 23 mei en 20 juni en met de UR van 26 september en heeft het Dagelijks Bestuur van de COR en de CSR hierover geïnformeerd.

-Het CvB heeft de faculteit der Chemische Technologie aangesteld als penvoerder van de opleiding Biomedische Technologie.

Cursus Krachttraining

Maandag 8 (21.00-22.30u) en dinsdag 9 mei (18.00-19.30u) a.s. start er weer een nieuwe cursus krachttraining die bestaat uit 4 lessen van 11/2 uur (o.a. techniek en trainingsopbouw), gegeven door dhr. Oranen in het krachthonk van het Sportcentrum. De officiële inschrijving is van start gegaan bij de secretaresse van het Sportcentrum, 3e deur kantorengang, open op ma t/m do van 9.00-14.00u; vr gesloten. Kosten: f10 met en f30 zonder Unionpluskaart, te voldoen bij inschrijving. Vergeet niet een pasfoto (of duidelijk kopie) mee te nemen. Na het beëindigen van de cursus kun je een krachtsportpas kopen, t.b.v. f25 met en f55 zonder Unionpluskaart. Geldig t/m augustus 2000!

Wetenschapswinkel

1) Gezocht student-onderzoeker voor een enquête onder de bewoners Wooncentrum Korenbuurt in Hengelo (113 appartementen). Info: Egbert van Hattem, tel. 4407, email: [email protected] 2) Gezocht: BSK of T&M-student(en) voor een onderzoek naar behoefte aan sportaccommodatie bij sportverenigingen in Lonneker. Info: Dick Schlüter, tel. 4891135, e-mail [email protected] 3) Gezocht: studenten voor een tevredenheidsonderzoek naar de kwaliteit van de dienst/hulpverlening van de Stichting Oppas- en Thuiscentrale Gehandicapten Twente (SOTGT). Info: J.A.P. Smit, tel. 053-4893942, e-mail [email protected] 4) Gezocht: studentonderzoeker (met belangstelling voor automatisering en organisatiemanagement) voor een onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening bij De Stichting Stuiver. Info: Egbert van Hattem, tel. 4407, email: [email protected] 5) Gezocht: student voor een onderzoek naar het internetgebruik van scholieren bij het Regionaal Opleiding Centrum (ROC) in Almelo. Info: J.A.P.Smit, tel. 053-4893942, e-mail [email protected]

Alle Faculteiten

UniPartners-academisch adviesbureau

Wij hebben op dit moment plaats voor studenten die een serieuze bestuursfunctie willen vervullen. Heb je interesse in het managen van projecten en het runnen van de organisatie die erachter zit, kom dan eens langs. Als bestuurslid heb je een erg afwisselende functie en maak je veel contacten met bedrijven en andere studenten. Dus heb je nog tijd over naast je studie en wil je kennis en ervaring opdoen binnen een gezellige en dynamische organisatie, kom dan langs in WB hal V, kamer 127-c, mail [email protected], bel 3811/053-4312975 of kijk op www.utwente.nl/UniPartners voor meer informatie.

BSK

Doe mee aan een onderwijskundig experiment en win f50!

Voor P en D1 studenten TO, BSK, TCW, TBK en CT&M. Zie mededeling TO.

CT

Literatuurscriptie (139922)

In het vijfjarig curriculum is als nieuw verplicht onderdeel van het studieprogramma het schrijven van een scriptie opgenomen. Het doel is om de student te leren in een beperkte tijd een kritische, evaluerende verhandeling te schrijven over een onderwerp uit de recente onderzoeksliteratuur. Het is de bedoeling, dat de scriptie geschreven wordt in het vijfde jaar direct voorafgaand aan de D-opdracht. Omdat gestreefd wordt naar voldoende breedte in de opleiding, heeft het onderwerp betrekking op één van de gekozen bijvakrichtingen. De literatuurscriptie is dus uitdrukkelijk niet bedoeld als het begin van de D-opdracht. De begeleiding en beoordeling is in handen van de CT-docent van wie de student het scriptie-onderwerp heeft gekregen. Om aan dit studie-onderdeel te kunnen beginnen, dient het grootste gedeelte van het (keuze)vakkenpakket (incl. stage en MDOO) te zijn afgerond. Na verkregen toestemming van de scriptiecoördinator (P.H. Benders, CT 144) brengt deze de student in contact met de scriptieverantwoordelijke van de betreffende werkeenheid/leerstoel. Een andere voorwaarde om aan de literatuurscriptie te kunnen beginnen is het gevolgd hebben van een cursus informatieverwerving door de informatiespecialiste, mevr. Hanneke Becht. Bij wijze van hoge uitzondering wordt deze cursus dit trimester nog een keer aangeboden en wel op maandagmiddag 15 mei 2000, 5e t/m 8e uur en woensdagmiddag 17 mei 2000, 5e t/m 8e uur in de PC-zaal CT 3524. Hoewel deze cursus in eerste instantie bedoeld is voor diegenen die in de periode medio mei tot begin september 2000 hun literatuurscriptie willen schrijven dan wel (gedurende een gedeelte van) het eerste trimester op stage zijn en direct aansluitend dit studie-onderdeel willen doen, zijn ook anderen van harte welkom, zolang er plaats is. Per cursus zijn maximaal twaalf plaatsen beschikbaar. De eerstvolgende cursus wordt gegeven op maandagmiddag 28 en dinsdagmiddag 29 augustus 2000 (aan het begin van het eerste trimester van het volgende studiejaar dus); de daaropvolgende medio december 2000 (aan het begin van het tweede trimester dus). Er worden geen extra cursussen meer georganiseerd! Bij de balie van de CT-bibliotheek ligt een inschrijflijst voor de mei-cursus. Inschrijven is mogelijk tot 10 mei a.s., echter zo lang er plaats is. Nadere informatie bij de facultaire scriptiecoördinator, P.H. Benders, CT 144, 's ochtends.

INF/BIT

Discrete wiskunde en inl. algebra (151055)

De werkcolleges voor de groepen 1 en 4 van woensdag 10 mei worden als volgt verplaatst: groep 1 gaat naar donderdag 27/4 7+8 in INF L-208; groep 4 gaat naar donderdag 27/4 1+2 in INF L-220.

Studentassistent gezocht (2000/2001)

Voor het studiejaar 2000/2001 zijn er vacatures voor de functie van 'zaalassistent practicumvoorzieningen'. Indien de hieronder beschreven functie je aanspreekt, kan je je aanmelden bij: Arthur Platteeuw, INF-2011. Deze aanmelding dient in de vorm van een sollicitatiebrief (e-mail) te geschieden. Deze brief dient te bestaan uit een ter zake doende C.V. en een motivatie. In de motivatie dient duidelijk tot uiting komen waarom je denkt voor deze functie geschikt te zijn, wat je van deze functie verwacht en wat je ons denkt te kunnen bieden. De eerste selectie zal aan de hand van deze brieven geschieden. De sollicitatieperiode loopt tot 12 mei 2000. Nadere informatie: bij één van de zaalassistenten of Arthur Platteeuw, tel. 053-4893738 ([email protected]). De functie heeft betrekking op het invullen van ongeveer 1 tot 2 dagdelen/week gedurende de college- en tentamenweken van ieder trimester. Dit komt overeen met 16 SAE. Een continuering in het studiejaar 2001/2002 behoort tot de mogelijkheid. De aanstelling geschiedt onder de voorwaarde dat men met de andere zaalassistenten in onderling overleg tot een verdeling van de dagdelen kan komen.

Roosterwijziging Tele-informatica (214100)

Voor BIT P-studenten. Het extra hoorcollege Tele-informatica op maandag 5 juni het 3e en 4e uur komt te vervallen. In plaats daarvan vindt op dinsdag 9 mei het 5e en 6e uur een hoorcollege plaats in zaal CC-4.

Afstudeervoorlichting BIT

Voor BIT D1-studenten. In het derde trimester van het studiejaar 1999-2000 zal de jaarlijkse afstudeervoorlichting voor doctoraalstudenten Bedrijfsinformatietechnologie worden georganiseerd. Deze voorlichting bestaat uit een deel algemene informatie over de cluster- en afstudeeroriëntatiekeuze, over de samenstelling van het doctoraal studieprogramma, over de stage en over de D-opdracht. Dit algemene deel zal worden georganiseerd door de coördinator onderwijs. Daarna verzorgen de clusters zelf hun voorlichtingsactiviteit. Hiervoor wordt het volgende schema gehanteerd. Algemene informatie: 6 juni 2000, 13.45 uur in WB Hal IV 208. Afstudeervoorlichting INF: 13 juni 2000, 13.45 uur in WB Hal IV 208. Afstudeervoorlichting T&M: 20 juni 2000, 13.45 uur in WB Hal IV 208.

Aanmelding D-examenvergadering Informatica (INF) d.d. 29 juni 2000

Voor INF D3-studenten. Aanmelden: uiterlijk t/m woensdag 31 mei middels het invullen van een aanmeldingsformulier. Info-setje ligt klaar bij BOZ-INF, open: ma. t/m vr. van 10.00-14.00u. Terugtrekken: t/m 22 juni. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 22 juni in het bezit te zijn van BOZ-INF. Inleveren exemplaar D-verslag: voor 22 juni. Het verslag zal, na toestemming, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het secretariaat van het cluster INF. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking is op vrijdag 7 juli 2000.

Aanmelding D-examenvergadering Bedrijfsinformatietechnologie (BIT) d.d. 28 juni 2000

Voor BIT D3-studenten. Aanmelden: uiterlijk t/m woensdag 31 mei middels het invullen van een aanmeldingsformulier. Info-setje ligt klaar bij BOZ-INF, open: ma. t/m vr. van 10.00-14.00u. Terugtrekken: t/m 21 juni. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 21 juni in het bezit te zijn van BOZ-INF. Inleveren exemplaar D-verslag: voor 21 juni. Het verslag zal, na toestemming, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het secretariaat van het cluster INF. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking is op donderdag 6 juli 2000.

Bespreking tentamen Wiskunde 2 (152007)

Voor BIT P-studenten. Op donderdag 27 april het 7e en 8e uur zal er een bespreking zijn van het tentamen Wiskunde 2 in zaal TW-D105b.

Vragenuurtje Onderzoeksmethodologie voor BIT (185260)

Voor BIT D1. Op dinsdag 2 mei is er van 12.30-13.30 uur een vragenuurtje over het vak Onderzoeksmethodologie voor BIT. Plaats: CC3.

TBK/CTM

Uitslag opdracht 1 Mariene Dynamica (224242)

Voor CT&M D3. De uitslag van Mariene Dynamica opdracht 1 hangt in de rode kast bij het secretariaat van MICS. Inzien is mogelijk bij Mw Hulscher, kamer W120. Om toegelaten te worden tot het tentamen, dient minimaal een 5 te zijn behaald. Diegenen met een onvoldoende resultaat kunnen deze opgave opnieuw inleveren voor 1 mei 2000 (blauwe bakjes).

Colloquia

Ad Kamsma over 'Werken aan loopbaanpaden'. Een onderzoek naar de loopbaanpaden bij een werkmaatschappij van STORK N.V., 4 mei 2000, 15.45 uur, BB6.

Petra Eerland over 'The Water market: a new flow of business?' in opdracht van Ballast Nedam International, Amstelveen, 4 mei 2000, 15.45 uur, BB7.

Martijn Bergsma over 'Procesanalyse en geautomatiseerde artikeltoewijzing bij AOP Nieuwegein', 9 mei 2000, 15.45 uur, BB7.

P. Nijhuis over 'Differences between Dutch and British contruction processes', 15 mei 2000, 15.45 uur, WB Z 124.

Rachel Boensma over 'Herdefinitie van netwerken van middelgrote bedrijven in de B&U en GWW. Leren over vorming van strategische allianties in de bouw', 19 mei 2000, 13.45 uur, BB5.

Kasta (180052)

Voor TBK D1. Op verzoek van de studie-adviseur is besloten om vanwege de herhaal-tentamens op 8 mei, het terugkoppelingscollege te verschuiven naar donderdag 27 april om 12:30 uur. Om ons de mogelijkheid te geven de opdrachten na te kijken, zal het inlevertijdstip van opdracht 2 verschuiven van 15:00 uur naar 9:00 uur op woensdag 26 april. Hiermee blijft nog wel genoeg tijd over om de opdracht te maken.

Extra werkcolleges Ontwerpproject Bouwen (226310)

Voor CT&M P, TBK-B D1. Voor dit vak is een aantal werkcolleges aan het rooster toegevoegd, te weten: groep 1: -dinsdag 1e + 2e uur in week 21 en 22, zaal WB HIV-208; -woensdag 5e + 6e uur in week 21, zaal WB HIV-208. groep 2: -dinsdag 3e + 4e uur in week 21 en 22 in WB HIV-201; -woensdag 7e + 8e uur in week 21 in WB HIV-201. groep 3 en TBK-B D1: -dinsdag 5e + 6e uur in week 21 en 22 in WB HIV-208; -woensdag 1e + 2e uur in week 21 in WB HV-112. groep 4: -dinsdag 7e + 8e uur in week 21 en 22 in WB HIV-201; -donderdag 3e + 4e uur in week 21 in WB HIV-201.

Zaalwijziging Inleiding Waterbeheer (224013)

Voor CT&M D1. De colleges voor dit vak die gepland stonden op woensdag in CC-3 zijn verplaatst naar BB-1 (dit geldt voor alle weken).

Doe mee aan een onderwijskundig experiment en win f50!

Voor P en D1 studenten TO, BSK, TCW, TBK en CT&M. Zie mededeling TO.

Bureau Onderwijszaken TBK verhuisd

Bureau Onderwijszaken TBK is verhuisd van BB 309/311 naar BB 100 (voorheen Repro). Ons telefoonnummer (053-4893516) is ongewijzigd evenals onze openingstijden; maandag t/m vrijdag 13.00-16.00 uur.

Simulatie van logistieke systemen (182011)

Voor TBK D1, TW, WB. De toets voor dit vak zal alleen gaan over het statistiek gedeelte, dit in tegenstelling tot voorgaande jaren. Het onderwerp modelbouw zal dus niet in de toets aan de orde komen.

TCW

Bedrijfsvoering in niet-westerse landen (188007) met USA studenten

Voor D2/D3-studenten TCW. Bovenstaand keuzevak wordt dit trimester ook in het Engels aangeboden aan drie Amerikaanse studenten. De docent zoekt nog enkele Nederlandse studenten die met hen het vak willen doorlopen. Voor Nederlandse studenten biedt het vak een uitgelezen kans om het Engels te oefenen en om samen te werken met iemand uit een andere cultuur. Het vak staat - zonder gedegen voorbereiding - garant voor confrontaties met het onverwachte en in bedrijfskundige zin ongunstige ontwikkelingen. Het doel van het vak is om inzicht te verkrijgen in de specifieke problematiek bij de produktie- en organisatieprocessen in niet-westerse landen, waardoor een betere bedrijfsvoering kan worden bereikt. Onderdeel van het vak zijn twee interactieve sessies, één met Dr. X.F. Jia en één met Prof. dr. J.A. Stam over 'Managing sino-western joint ventures' en 'Asian industry and company structures'. Het vak wordt afgerond met een paper en een toets. Start: in de eerste weken van mei. van start gaat. Heb je belangstelling neem dan contact op met Mark Wullink, CT1805, tel. 4893534, [email protected]

D-voordrachten

Judith Roord over 'Imago-onderzoek Raad voor de Kinderbescherming'. Een onderzoek naar het imago van de Raad voor de Kinderbescherming bij intern begeleiders van het basis- en speciaal onderwijs, 11 mei 2000, 14.30 uur, TWRC-238.

Frank Terhorst over 'Welke veranderingen hebben de medewerkers van Fuji Tilburg doorgevoerd n.a.v. de implementatie van de nieuwe bedrijfsstrategie 'Comon View''. Het onderzoek gaat in op de relatie tussen de implementatie van de nieuwe bedrijfsstrategie bij Fuji Film b.v. te Tilburg en de veranderingen die de medewerkers van Fuji Tilburg op basis hiervan hebben doorgevoerd. Op basis van deze analyse kan gekeken worden in hoeverre de implementatie succesvol is geweest, 11 mei 2000, 15.45 uur, TW C238.

Doe mee aan een onderwijskundig experiment en win f50!

Voor P en D1 studenten TO, BSK, TCW, TBK en CT&M. Zie mededeling TO.

TN

Zaalwijziging groep 3: Elektriciteit en magnetisme (140525)

Het college op vrijdag het 5e+6e uur wordt gegeven in: week 19 (12 mei) in EL/TN B1228.

Zaalwijziging groep 3: Dynamica (140539)

Het werkcollege van vrijdag 12 mei (wk. 19) a.s het 3e+4e uur wordt gegeven in EL/TN 8128.

D-voordracht

D. Mijatovic over 'Fabication of Ba1-xKxBiO3 SIS Junctions', woensdag 10 mei 2000, 14.00 uur, EL/TN T4.

TO

SPSS (196202)

Voor TO-P en TO-deeltijd. De opdracht van SPSS wordt individueel afgenomen. De 1e kans is op vrijdag 9 juni, 3e en 4e uur. De 2e kans is op vrijdag 30 juni, 3e en 4e uur. Het Nader onderzoek is op dinsdag 15 augustus, 1e en 2e uur, samen met de SPSS toets van 196201. Intekenen voor de 1e kans en voor de 2e kans in TAST. Intekenen voor het Nader onderzoek via de intekenformulier bij BOZ.

Roosterwijziging Dataverzameling en -verwerking 1 (196202)

Voor TO-P en TO-deeltijd. Op vrijdag 28 april, het 9e en 10 uur komt het practicum voor het vak Dataverzameling en -verwerking 1 (196202) te vervallen.

Voorlichting afstudeerrichting CRC/ISM

Voor TO-deeltijd. Op vrijdag 9 juni is er een voorlichting georganiseerd voor de afstudeerrichting CRC van 18.15-19.00 uur in zaal L216. Voor de afstudeerrichting ISM van 19.00-19.45 uur in zaal L216.

Doe mee aan een onderwijskundig experiment en win f50!

Voor P en D1 studenten TO, BSK, TCW, TBK en CT&M. Meedoen aan een onderwijskundig experiment op de computer en f50 verdienen? Voor meer informatie en voor inschrijving zie het bord met onderwijsmededelingen bij je BOZ, mail [email protected], bel 4893572 of kom langs op kamer L203 van het TO-gebouw.

TW

D-voordracht

Way Yee Kan over 'Harrison-Stevens Forecasting op Endpoint-of-sales data'. Een multi-process dynamic linear state-space model voor visualisatie van tijdreeksen, donderdag 27 april, 11.00 uur, TW-A116.

Simulatie van logistieke systemen (182011)

Voor TBK D1, TW, WB. Zie mededeling TBK/CT&M.

TW

D-voordracht

Way Yee Kan over 'Harrison-Stevens Forecasting op Endpoint-of-sales data'. Een multi-process dynamic linear state-space model voor visualisatie van tijdreeksen, donderdag 27 april, 11.00 uur, TW-A116.

Simulatie van logistieke systemen (182011)

Voor TBK D1, TW, WB. Zie mededeling TBK/CT&M.

WB

Simulatie van logistieke systemen (182011)

Voor TBK D1, TW, WB. Zie mededeling TBK/CT&M.

Studieverenigingen

Scintilla

We wensen ons Bata444-team "Sparks Forever" veel succes voor, tijdens en na de Bata444-race # Dinsdag 2 mei is er weer een eerste dinsdag van de maand borrel. Vanaf 16:00 worden de deuren van de Tombe geopend # In week 18 houdt de EESTEC een uitwisseling met 15 studenten uit Europa. Er is o.a. een bezoek aan Ericsson in Gilze-Rijen (3 mei) en een lezing van Nedtrain (4 mei). Inschrijven voor de excursie kan in de kantine en verder informatie is te vinden op onze homepage www.scintilla.utwente.nl # Heb jij jouw favoriete docent al genomineerd voor de Onderwijsprijs EL? Zo nee, ga dan naar www.scintilla.utwente.nl/OPEL en nomineer de docent die volgens jouw het meest "Student Minded" is.

Stress

Staat de Stress Business Week nog niet in je agenda? Deze is van 22 t/m 25 mei en toegankelijk voor alle studenten. Er zijn allerlei activiteiten, zoals een openingssymposium, excursies, managementgame, bedrijvendiner, congres en een afsluitend feest! # Ben je op zoek naar interessante Business Courses en buitenlandse stages? Kijk dan eens op de posters en flyers in het voorportaal van de Stresskamer! Over onder andere de volgende activiteiten kan je bij Stress informatie en inschrijfformulieren krijgen: *Unilever Industriële Marketing dag op 3 mei 2000; *Andersen Consulting Student Leadership conference van 21 t/m 23 juli; *McKinsey Leiderschap workshop op 12 mei; *Heineken IT Management Game op 24 mei & 8 juni. Ook worden er internationale stages aangeboden door KPN, Shell, ING en ABN AMRO. Loop gerust eens binnen, want dit is nog lang niet alles! # Voor overige informatie: zie www.stress.utwente.nl.

Alembic

Je kunt je vóór 3 mei (let op: volgende week vakantie) inschrijven voor een excursie naar Océ in Venlo op 9 mei # Op 15 mei wordt er een case-studie middag georganiseerd. Er wordt 's middags gewerkt aan een case van DSM. Als afsluiting is er een borrel! Schrijf je z.s.m. in op het Alembicbord # Het jaar- en lustrumboek liggen klaar in de Alembickamer # Op de Alembic kamer kun je ledendassen en Alembic-mokken kopen en tijdens borrels Alembic-aanstekers in de borrelkelder # Op donderdag 27 april om 12.30u is een lunchlezing van Dupont in CT 3500. Een oud-CTster komt dan praten over haar werkervaringen bij dit bedrijf # Doegroep ouder worden? Schrijf je hiervoor in op het Alembicbord # De vakgroep voorlichting is weer in volle gang. Kijk in de kattebel voor het rooster, of haal een exemplaar van het voorlichtingsboekje bij BOZ.

Cultuur

Stand Up comediens tijdens het Batafeest

Voorafgaande aan de Batavierenrace op zaterdag 29 april zal er een optreden zijn van diverse stand up comediens. Er zal worden opgetreden door: Simon Fox uit Engeland. Andrew Murrel barbedos. Steve Best Engeland. Wilco Terwijn Nederland. Kaarteverkoop vanaf 19.30 uur aan de zaal. Reserveren via 4898002. Aanvang: 20.30 uur.

Pythische Spelen zoekt activisten

In het UT-Nieuws van enkele weken geleden kon je lezen dat het niet zo goed ging met de Pythische Spelen, omdat het aantal deelnemers tegenviel. Daar zijn we inmiddels overheen. We zitten nu op ruim 120 acts waaronder bijvoorbeeld 15 cabaretvoorstellingen, 5 toneelstukken, 15 fotografie-exposanten en een competitie van 12 theatersportteams. Het wordt dus leuk! Maar om alles in goede banen te leiden op 1, 2 en 3 juni kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. Als het je leuk lijkt om activist te worden bij de Pythische Spelen neem dan contact op via 053-4893877, stuur een mailtje naar [email protected] of kom langs bij de Pythische Spelen kamer in de Vrijhof.

UTV

Vrijdag avond/nacht zal UTV voor het eerst van zijn bestaan LIVE gaan uitzenden. Vanuit Nijmegen zal er live verslag worden gedaan van de start van de bata444race. Op de campus zal de verslaggeving vanaf 22.00 uur te zien zijn op kanaal 3 (UTV). Je kunt dan je favoriete team genoten bekijken. Zaterdag zullen de beelden van de nacht en ochtend worden uitgezonden. BATA444? Beleef het mee met UTV!

Diversen

RSK

Vanmiddag (do 27 april) is er weer om 17.40u een Open Maaltijd van de christelijke studentenvereniging RSK in 'het Heelal', Jupiterstraat 29 in Enschede. Zoals de naam al doet vermoeden zijn op deze maaltijd gasten van harte welkom. Als je eens wilt kennis maken met de RSK, wie wij zijn en wat wij doen, kom dan gewoon een keer langs, het kost je niks en kunt ook nog eens lekker eten. Voor meer informatie bel met Renate, 074-2909384. Als je niet kunt is dat geen probleem, want op 18 mei is er weer een Open Maaltijd.

KIvI

KIvI Regio Oost organiseert i.s.m. KIvI afd. voor Bedrijfskunde een presentatie met interactie 'Creativiteit en Innovatie' (spreker: ir. Han van der Meer) op dinsdag 23 mei om 19.30 uur, in zaal B van Drienerburght. In de populaire beschouwingen is creativiteit en innovatie in onze tijd meer dan ooit nodig. Razendsnel ontwikkelende technologieën, korter wordende levenscycli en toenemende mondialisering worden opgevoerd om bedrijven de noodzaak van innovatie in te peperen. Het is echter de vraag of deze toenemende noodzaak voor creativiteit er ook werkelijk is. De noodzaak voor creativiteit lijkt meer van alle tijden en is al vele decennia een geliefd onderwerp voor onderzoekers en adviseurs. Na afloop is er een borrel in Drienerburght. Kosten: f10 (KIvI-leden), f20 (niet-leden), f5 (studenten). Aanmelding/informatie: Elfride Dijkstra-ten Dam, e-mail: [email protected], tel. 4097.

IK2001

Jezelf leren kennen? Wil je eens wat anders? Een introductie neerzetten voor 1000 eerstejaars? Solliciteer naar de IK2001! Loop voor meer info eens binnen bij de Union-kamer.

Internationaal

AEGEE

Voorjaar in de lucht, de drang naar vakantie wordt weer groter. Maar waarom wachten tot de zomer wanneer je nu al met AEGEE Europa kan verkennen. Komend weekend is er in Bratislava het congres 'Where piano meets computer'. Wil je wat meer weten over Fast-Food dan moet je zeker 18-21 Mei naar Kaiserslautern. Voor meer informatie kijk in de reismap of vraag iemand van de Reiscommissie om informatie.

Pakkerij

AEGEE

We hebben een geslaagd 3 uithoekenfeest in Groningen achter de rug en maken ons nu op voor de Spring Agora in Utrecht. Deze zal vandaag over week, 4 mei, beginnen # AEGEE-Enschede is nog druk op zoek naar doegroepleiders die eerstejaars een te gekke introductie willen bezorgen! Is dat misschien wat voor jou? Neem dan contact op met het iemand van het bestuur. Dinsdag 9 mei is er een forum avond over de rol van AEGEE in de intro. De avond begint om 21.30 uur in de sociëteit # De sociëteit Asterion is elke dinsdag- en donderdagavond geopend vanaf 21.30 uur, piekuur tot 22.30 uur. Het kantoor van AEGEE-Enschede in de Pakkerij (tel. 4321040) is elke werkdag open van 12.00 tot 17.00 uur. Ook zijn we te bereiken via [email protected] Onze website: http://aegee.student.utwente.nl.

C.S.V. Alpha

Alpha bestaat deze week 20 jaar! Vanavond is er een groot SB-feest # Zaterdagmiddag houden we Oud Twentsche spelen voor de Pakkerij # Zondag is er een IKV met sing-inn. Aanvang 15:00 uur in de NGK-zuid # Dinsdag is er een sportdag met BBQ # Woensdag wordt er gekart # Volgende week donderdag is er een Eloquentia en cabaret # Volgende week vrijdag is het Gala # Ook belangstelling voor Alpha? Kom eens langs in sociëteit Flux (De Pakkerij, derde verdieping). Elke donderdagavond is de sociëteit geopend. Meer informatie op http://alpha.student.utwente.nl, of bel Rudi (4762862) of Martin (4317152).

SPE

Voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei reli¡gies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten : Donderdag 27 april; Wereld-eetgroep 18.00 - 20.00 uur, SPE-HE. Opgave uiterlijk woensdag 26 april, 053 4345107 of e-mail [email protected] Donderdag 27 april; film HoBiHe, "Boys don't cry" en "American Beauty", 20.00 uur SPE-HE. Donderdag 27 april; Religies, onderwerp Scientology, 20.00 uur SPE-HE. Donderdag 27 april; koorrepetitie voor Taizé viering op 10 mei, 20.00 uur, Opstandingskerk, Zonstraat 9, Enschede. Iedere donderdag om 20.00 uur Zen-meditatie, plaats: SPE-HE. Alle SPE-HE activiteiten vinden plaats op de Kortenaerstraat 59-1 (ingang praktijk dokter Haijkens).

Vieringen : Zondag 30 april; "Rondom de Schrift", vg. Hélène van den Bemt, 10.30 uur Vrijhof.

Informatie : SPE-UT: Vrijhof 203 - 053 4892369. SPE-HE: Kortenaerstraat 59-1 053-4871927 www.utwente.nl/spe. [email protected] Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT) 053-4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053-4345107; Arent Weevers (HE) 074- 2909064.

Student Union

Bestuur Student Union

De SU heeft per 1 september 4 nieuwe bestuursleden nodig. Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met motivatie en CV voor 19 mei naar: Student Union-B.A.C., Vrijhof kamer 28, Postbus 217, 7500 AE Enschede # Het bestuur zoekt een projectleider activiteitenkalender, die zich, tegen vergoeding, wil bezighouden met de opzet van een professionele folder die een overzicht biedt van de studentenactiviteiten op de UT. Mail naar [email protected] # AIESEC, AEGEE, SMIT, Monsoon, de CSR en de SU willen in februari 2001 voor het eerst een internationale week organiseren. Interesse om mee te helpen of meer info? Mail het SU-bestuur # Elke vereniging krijgt binnenkort een map met veel informatie over de SU # Het bestuur heeft een subsidie van f500 toegekend aan ConcepT voor deelname aan de BetonKanoRace # De IK zoekt mensen voor de organisatie van de intro 2001. In mei volgt er een informatieavond. Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met motivatie en CV voor 1 juni naar: IK-B.A.C., Vrijhof kamer 28, Postbus 217, 7500 AE Enschede # De 4e versie van het Strategisch Plan 2000-2004 is af en wordt ter afronding voorgelegd aan het College van Bestuur # Het subsidiereglement Subsidie Fonds Algemeen, het erkenningsreglement koepels, het reglement externe kaarten, het faciliteitenkaartenreglement en het beleidsplan zijn door de Raad van Toezicht SU goedgekeurd en vastgesteld # In het weekend van 8 april is er een ECIU Student Wing bijeenkomst geweest in Portugal, waar ook wij bij aanwezig waren. De Student Wing betreft een samenwerking tussen de SU's op het gebied van informatie uitwisseling, het participeren in ECIU-projecten die invloed hebben op studenten en het uitwisselen van studenten op studie, cultureel of sportief vlak. Meer info op de homepage van de SU of op: www.eciu.org # Kom naar het grote Batavierenfeest a.s. zaterdag (vanaf 23:00 uur)!

Sport

Breedtesportvereniging De Stretchers

Elke trainingsavond is bij ons Open Huis, dus kom langs als je zin hebt. We hebben elke training twee sporten op het programma staan, deze zijn als volgt: Trefbal en Volleybal (do. 27 april), Mertebagbal en Unihockey (ma. 1 mei) en Voetbal en Frisbee (do. 4 mei). Natuurlijk doen we naast sportieve zaken ook nog heel wat leuks, zoals de Bata (let op nummer 1!), tournooien en elke maand een activiteit. Zin gekregen? De trainingen zijn elke maandag van 19.30-21.00u en elke donderdag van 21.00-22.30u in sportzaal 1. Dames gebruiken kleedkamer 3 en heren kleedkamer 1. Voor meer informatie kun je Ilja (053-4342422) of Renee (053-4895403) bellen.

DSV Gascogne,

Zondag 7 mei is het weer tijd voor de intercity-scherm uitwisseling, dit keer in Nijmegen. Als vanouds wordt het weer leuk, dus geef je op # Er worden Gascogne-shirts gemaakt, laat Patrick weten als jij ook belangstelling hebt.

SV Lichtgeraakt

Als één van de kleinere verenigingen op de campus bieden wij de mogelijkheid kennis te maken met de schietsport. In het CT-gebouw hebben wij twaalf 10-meter banen. Daarnaast is er een ruime bar en eigen biljart aanwezig. Het lidmaatschap is f50 per jaar, maar mensen die nu lid worden betalen minder dan de helft. Naast het luchtschieten zijn er ook verenigingsuitjes zoals kleiduiven schieten, laserquesten, videomarathons, paintball, barbecues, etc. # Lichtgeraakt verzorgt ook schietinstructies voor disputen, jaarclubs en andere gezelschappen # Onze homepage is verplaatst; voor meer informatie: http://www.student.utwente.nl/~lichtgeraakt of Sytse Ozinga, tel. 0575-513823 b.g.g. 06-16328981.

D.A.V. Kronos

Mocht je tijdens de Bata toch denken dat je iets beter had moeten trainen, heb je toch meer spierpijn dan verwacht of wil je gewoon harder lopen? Kom dan eens langs bij Kronos. Naast lopen wordt er bij Kronos ook op vele andere gebieden aan atletiek gedaan. Dit kun je zelf ervaren op de open UT-kampioeschappen die op zondag 7 mei vanaf 14:00 uur op de Sintelbaan zullen worden gehouden. Inschrijven is ter plekke mogelijk en kost niets. Voor meer informatie: bel Sjoerd, 4353475, mail: [email protected] of ga naar: run.to/kronos. Trainingen: dinsdag om 18:00 uur op de Sintelbaan van de UT en donderdag om 18:00 uur in het FBK-stadion in Hengelo.

D.W.V. Klein Verzet

Ma. 18:00 toertraining; di. 18:00 wedstrijdtraining (helm verplicht); wo. 18:00 mountainbiketraining; do. 18:00 intermediate wegtraining; zo. 11.59 toertraining. Voor al deze trainingen voor het sportcentrum verzamelen. Zorg dat je op tijd komt. Als je nog geen lid bent, kom dan gewoon eens geheel vrijblijvend meefietsen. Noteer alvast de volgende data: 5 t/m 7 mei studententoertocht Maastricht; 24 mei 18:00 ut-rabo kampioenschap wielrennen; 31 mei t/m 4 juni sauerland; 14 juni 18:00 ut-rabo kampioenschap mountainbike; 19 juli 18:00 ut-rabo kampioenschap tijdrijden; 23 september NSK-wielrennen op de campus. Nog vragen bel dan mark (4895054) of mail naar [email protected] Kijk ook eens op onze homepage voor activiteiten, jaartrainingsrooster en nog veel meer http://www.student.utwente.nl/~kverzet/.

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Kom eens lekker trainen bij Aloha. Voor maar f25 ben je al lentelid! # De Bata444race staat weer voor de deur. Op vrijdag 28 april is er in de mensa om 18:30 een pastaparty (bata-voor) om de nodige koolhydraten op te doen voor de zware strijd. Op 29 april is er in de tuin van Niels Mellema Calslaan 39 een bata-na. Deze begint om 19:00u # Belangrijke andere evenementen: 1 mei de sauna (na de looptraining); do 11 mei is er een heuse Aloha-Promo-Avond # Vraag familie en vrienden of ze vrijwilliger willen zijn bij de UTT (doorgeven aan Rob Senden of George van de Donk) # Er is een overeenkomst met Klein Verzet gesloten over het gebruik van het sleutelhok voor onderhoud van je fiets. Je moet daarvoor een sleutelpas aanvragen. Interesse? Laat het Bert Wervers weten, natuurlijk ook voor informatie # Fietstraining start op do. 6 april, 16:00 bij Casper # Belangrijk: geen zwemtraining op 5 mei, omdat dan het sportcentrum gesloten is # Meer informatie: Marco (4618498) of Jetse (4337422).

D.Z. Euros

Lijkt het je leuk om ook eens een keertje te zeilen?! Informeer dan eens bij Euros Zeilen. Het weekend van 3-4 juni hebben we een voorjaarsintroductie, waarbij je kennis kan maken met de vereniging. In de zomer worden er gezellige instructieweken, weken zeilen over de Waddenzee en zeezeiltochten georganiseerd. Voor iedereen die van zeilen houdt is dit een zeer goedkope mogelijkheid om je vakantie te vieren. Natuurlijk is er ook weer iedere eerste en derde woensdag van de maand een borrel in het Watersportcomplex de 'Sevende Camer' aan het Twentekanaal. Neem voor meer informatie of inschrijvingen contact op met Jantien van Aken (053-4335079 of [email protected]).

UT-kampioenschappen Atletiek

Zondag 7 mei zijn weer de UT-kampioenschappen atletiek, voor wie zin heeft in een relax wedstrijdje of eens nader kennis wil maken met de atletieksport. Die dag zal op de sintelbaan op de campus weer een groot aantal onderdelen aangeboden worden. Inschrijven voor deze wedstrijd is niet nodig en deelname is geheel gratis. Onderdelen 14.00: 200 meter horden, 14.15: kogelstoten, 14.30: Drienerlose El (=67,415 meter), 14.45: hoogspringen, 15.15: 400 meter, 15.30: Drienerlose Mijl (=1348,3 meter), 15.45: verspringen, 16.15: 5000 meter, 16.45: 4 x 100 meter estafette, 17.00: speerwerpen. Bel voor meer informatie: Rink: 4350090.

Basketballvereniging Arriba

Studentenbasketballvereniging Arriba houdt op 6 en 7 mei een groot internationaal toernooi. Topbasketballcoach Glenn Pinas komt ook en geeft op zaterdag 6 mei enkele trainingen in het Sportcentrum van de Universiteit Twente. Glenn Pinas is coach van MPC Donar en is al vijf keer uitgeroepen tot Coach van het Jaar in de eredivisie voor heren. Wil je deze beroemdheid wel eens zien? Kom dan kijken bij het toernooi. Het toernooi duurt op zaterdag van 9.00 tot 19.00u en op zondag van 10.00 tot 18.00u. De trainingen van Glenn Pinas zullen op zaterdagmiddag gehouden worden, maar de precieze tijden zijn nog niet bekend. Meedoen aan de trainingen is alleen mogelijk voor toernooideelnemers. Publiek is welkom bij de toernooiwedstrijden en de trainingen. Meer informatie bij: Aleid Meijberg, tel: 053-4314080.

Menu

Week 18

Zaterdag 29 april (Koninginnedag)

Oranje Batavierenmenu

Soep van de dag

***

Oranje Schnitzel met ananas

en paprika roomsaus

Koninginnemix % gekookte aardappelen

Nassau salade

Vegetarisch alternatief: cheeseburger

Zondag 30 april

Soep van de dag

***

Pepersteak met geb. uien en champignons

Pepersaus % sperziebonen

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief:

Vegetarische hamburger

Maandag 1 mei

Tomatengroentesoep

***

Varkensoester met champignonroomsaus

Bloemkool - rauwkostsalade

Frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief:

Provençaalse champignonragout

met tagliatelle verde

Dinsdag 2 mei

Heldere ossenstaartsoep

***

Gehakt cordon bleu met tomatensaus

Savooie kool

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief

Vegetarische cordon bleu

Woensdag 3 mei

Goulashsoep

***

Indische macaroni met ketjapsaus

Of twee kroketten met fritessaus

Doperwten

Gebakken aardappelen

Vegetarisch alternatief:

Vegetarische macaronischotel

Of vegetarische kroket

Donderdag 4 mei

Gebakken of gepocheerde visfilet of

Vleesgerecht met remouladesaus

Rode bietjes

Frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief:

Vegetarische gevulde kool

Vrijdag 5 mei (bevrijdingsdag)

Soep van de dag

***

Varkensrollade met zigeunersaus

Tuinbonen of wortelen

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief: vegetarische braadworst

HAP AAN DE TAP

Maandag 1 en donderdag 4 mei

Gevulde varkenslende met tutti frutti

Rode portsaus

Rauwkostsalade

Gebakken aardappelen

BRASSERIEMENU

Maandag 1 mei en dinsdag 2 mei

Scholfilet in bierbeslag

Verse groente en rauwkostsalade

Aardappelkroketjes

Woensdag 3 mei t/m donderdag 4 mei

Mexicaanse stoofschotelRoerbakgroente en Mexicaanse bonensalade

Jambalayarijst

Week 19

Zaterdag 6 mei

Soep van de dag

***

Kipjachtschijf met jagersaus

Sperziebonen

Frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief: omelet

Zondag 7 mei

Soep van de dag

***

Rundvlees in een romige paprikasaus

Doperwten of wortelen

Witte rijst

Vegetarisch alternatief: gevulde paprika

Maandag 8 mei

Goulash soep

***

Hawaïschnitzel met kerriesaus

Bloemkool en rauwkostsalade

Carré of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief: gebakken kaasplak

Dinsdag 9 mei

Hollandse groentesoep

***

Spaghetti bolognaise met tomatensaus

Groente macedoine

Of Mexicaanse stoofschotel

Jambalayarijst

Vegetarisch alternatief

Tagliatelle met champignonragout

Woensdag 10 mei

Kerriesoep

***

Gebakken of gepocheerde visfilet

Of twee kroketten - cocktailsaus

Worteltjes of doperwten

Frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief:

Omelet champignons of vegetarische kroket

Donderdag 11 mei

Oosterse tomatensoep

Bami Goreng met Javaanse prikadel

Chinese hotsaus

Sambalboontjes en kroepoek

Vegetarisch alternatief:

Bami Goreng met sambalboontjes

Vrijdag 12 mei

Aspergecrèmesoep

***

Varkensoester Bastille - pepersaus

Pikante witte kool

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief: gevulde aubergines

HAP AAN DE TAP

Maandag 8 mei t/m vrijdag 12 mei

Boeuff Bourguignonne runderstoofschotel

Met champignons en ui en spek

Rauwkostsalade en aardappelkroketjes

BRASSERIEMENU

Maandag 8 en dinsdag 9 mei

Entrecôte Café de Paris

Verse groente en rauwkostsalade

Frites

Woensdag 10 en donderdag 11 mei

Gepocheerde wilde zalm met Hollandaisesaus

Drie asperges - rauwkostsalade

Gekookte aardappelen

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.