Info

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 13 december 1999 -Het CvB heeft de heer dr.ir. L.J.M. Nieuwenhuis voor de periode 1-1-2000 tot 1-1-2003 benoemd tot hoogleraar Quality of Service van Telematicasystemen. Het betreft hier een dubbelbenoeming in de faculteiten EL en INF met een omvang van 0,2 fte. -Het CvB heeft de Stichting Universiteitsfonds Twente verzocht over te gaan tot benoeming van

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 13 december 1999

-Het CvB heeft de heer dr.ir. L.J.M. Nieuwenhuis voor de periode 1-1-2000 tot 1-1-2003 benoemd tot hoogleraar Quality of Service van Telematicasystemen. Het betreft hier een dubbelbenoeming in de faculteiten EL en INF met een omvang van 0,2 fte.

-Het CvB heeft de Stichting Universiteitsfonds Twente verzocht over te gaan tot benoeming van de beoogde kandidaat tot bijzonder hoogleraar Toegepaste Reologie van Heterogene Materialen bij de faculteit TN. Het betreft hier een benoeming voor 0,2 fte, ingaande 1 januari 2000 voor een periode van drie jaar.

-Het CvB heeft t.a.v. de opzet en de vorm van het Jaarverslag 1999 besloten tot het produceren van een jaarverslag met name als verantwoordingsinstrument naar de Minister waarin zowel het Financieel als het Sociaal Jaarverslag integraal is opgenomen. Daarnaast heeft het College besloten tot het produceren van een Jaaroverzicht 1999 als instrument van Public Relations primair bestemd voor externe relatiegroepen van de UT dat in ieder geval zal verschijnen in de Engelse taal; ter overweging is nog of dit ook in de Nederlandse taal zal worden uitgebracht.

-Het CvB heeft het Instellingsplan 2000-2005 vastgesteld en dat ter instemming voorgelegd aan de Centrale Gezamenlijke Vergadering en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht.

-Het CvB heeft de nadere uitwerkingen van de uitgangspunten uit hoofdstuk 4 van de notitie 'beoordelingen en functioneringsgesprekken' in beginsel vastgesteld en toegezonden aan OPUT, COR, CoBe, Management Team, HRM-stuurgroep.

d.d. 16 december 1999

-Het CvB heeft per 1 januari 2000 tot lid van het bestuur van het instituut MESA+ benoemd: de heren ir. C.M. Vermeulen, M. Westermann, dr. L. Nijman, ir. J. Mulderink, prof.dr. W.E. van der Linden/decaan CT, prof.dr. J. Greve/decaan TN, prof.dr. H. Wallinga/decaan EL.

-Het CvB stelt de Begroting 2000 definitief vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

-Het CvB stelt de onderwerpen vast die het beoogt aan te biedenvoor de overlegvergadering met COR/CSR/CGV d.d. 1 februari 2000 en geeft indicatief enkele onderwerpen aan voor de overlegvergadering d.d. 7 maart 2000.

-Het CvB besluit zich in het kader van de instroom/doorstroom van vrouwen in hogere functies in principe positief uit te spreken t.a.v. de voor de UT als geheel én de afzonderlijke eenheden opgestelde streefcijfers (pag. 7-9), alsmede t.a.v. de voorgestelde maatregelen ter realisatie van deze streefcijfers (pag. 10-18) en de notitie voor advies voor te leggen aan de Centrale Ondernemingsraad, ter bespreking voor te leggen aan het Overlegorgaan Personeelszaken UT en ter informatie aan de Centrale Studentenraad.

Cursus Integratie van ICT in het onderwijs op 24 februari a.s.

Docenten, die zich willen oriënteren op het gebruik van ICT in het onderwijs, maken in deze cursus op donderdag 24 februari kennis met een breed scala aan computertoepassingen die het leerproces kunnen ondersteunen. De nadruk ligt op de onderwijskundige toepassing: in welke gevallen kan welke computertoepassing een nuttige rol spelen? Aan de hand van cases uit het reguliere UT-onderwijs leren de deelnemers welke mogelijkheden er zijn en wat de meerwaarde van ICT kan zijn. Er wordt veelvuldig gewerkt in hands-on sessies om zelf te ervaren, wat het betekent om met ICT te werken. Tot slot wordt aandacht besteed aan de vraag "hoe kan ik zelf beginnen met ICT in mijn eigen onderwijs". Meer informatie: Michiel van Geloven (2046) of http://www.oc.utwente.nl.

Aanmelding (tot 14-02): tel. 053-4895453, [email protected] of via Internet.

Leefomstandigheden mantelzorgers

Stichting Mantelzorg 'Losser de Globe' heeft zich in vijf jaar tijd onmisbaar gemaakt. De Stichting behartigt de belangen van mantelzorgers, geldt als betrouwbaar aanspreekpunt en als kundig bemiddelaar. Voor veel mensen is de confrontatie met mantelzorg plotseling en heeft grote gevolgen voor dagelijks leven, gezin en carrière. Met een onderzoek onder haar leden wil 'Losser de Globe' een duidelijker beeld krijgen van de werkelijke impact die mantelzorg heeft. Volgens de Stichting bevatten bekende gegevens veel open plekken en onduidelijkheden. Welke studentonderzoeker ziet in deze opdracht een uitdaging en verrijkt de actuele maatschappelijke discussie omtrent mantelzorg met nieuwe inzichten? Meer informatie: Egbert van Hattem, Wetenschapswinkel, Vrijhof 207/208, tel. 4407, email: [email protected]

EHBO cursus

Vanaf 14 februari start er een EHBO cursus. Zie inforubriek sport.

Gezocht: Sterke Studenten & Squashende Studenten

Voor de Grote Nederlandse Studenten Kampioenschappen in Rotterdam op 15, 16 en 17 mei. Zie inforubriek sport.

Promotie

ir. J.H.G. van der Stegen (CT) over 'The state of the art and development of modern chlor alkali electrolysis with membrane cells', 17 februari 2000, 15.00 uur, BB2.

ir. S.A. Klein (WB) over 'On the acoustics of turbulent non-premixed flames', 18 februari 2000, 13.15 uur, BB2.

M.B. Baroto (T&M) over 'Development of telecommunication industry in Indonesia', 18 februari 2000, 16.45 uur, BB2.

ir. W.J.R. Velthuis (EL) over 'Learning feed-forward control', 25 februari 2000, 15.00 uur, BB2.

ir. H.T. Coelingh (EL) over 'Design Support for Motion Control Systems', 25 februari 2000, 16.45 uur, BB2.

Oratie

Prof. Dr. W. van Rossum, benoemd tot hoogleraar Commercieel Management en Marketing i.h.b. Innovatiemanagement aan de faculteit Technologie & Management, over 'Innovatie en de ontwikkeling van bedrijfstakken', donderdag 24 februari 2000, 16.00 uur, BB2.

Alle faculteiten

Integrand Twente

Zin in een leuke stage, een nuttige bestuursfunctie of een leuk zakcentje op academisch niveau? Schrijf je geheel vrijblijvend in bij Integrand Twente en we gaan voor je op zoek! Kijk ook op WWW.Integrand.nl. Tel: 053-4893909.

Gezocht: Sterke Studenten & Squashende Studenten

Voor de Grote Nederlandse Studenten Kampioenschappen in Rotterdam op 15, 16 en 17 mei. Zie inforubriek sport.

BSK

Internationale economische betrekkingen en de EU (173205)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: In verband met de Bestuurskunde Arbeidsmarktdag (BAD) op 5 april 2000, komt bovenstaand college van het 3/4 uur te vervallen. Dit college is verplaatst naar donderdag 6 april 2000, het 1/2 uur in lokaal CT-1814.

Wetgevingsleer (175229)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: Bovenstaand van week 6 (9 februari 2000) wordt verplaatst van TWRC A-101 naar TWRC B-102.

Algemene beginselen van het recht II (175004)

Voor D1 studenten BSK. Ter voorbereiding van het eerste hoorcollege op 7 februari (5e en 6e uur) dienen de studenten hoofdstuk 1 van het boek Juridische Staatsleer door te lezen en de handleiding voor het vak te bestuderen. De handleiding is in week 5 verkrijgbaar bij de UTake.

Inschrijving vakken D2/3 trimester 3

Voor D2/D3 studenten BSK. Vanaf donderdag 20 januari 2000 kunnen D2/D3-studenten zich inschrijven voor vakken van het derde trimester. De inschrijflijsten liggen bij BOZ. De inschrijftermijn sluit op woensdag 1 maart 2000. Inschrijving is verplicht!

wISCIT: chipcards

Voor D3 studenten BSK/TCW/INF. Het wISCIT project (Webgericht Interdisciplinair Studenten Chipcard Innovatie Team: zie ook http://www.wISCIT.org) zoekt studenten die zich willen bezighouden met projecten rond het gebruik van chipcards. Onderwerpen: -Elektronische verkiezingen en de rol van chipcards als indetificatiemiddel; -mogelijk maken van ontmoetinge met vreemden in Virtuele Gemeeschappen; -Smartcard, internet en beveiliging; -enz. Gezocht wordt studenten van allerlei pluimage, zowel technisch als maatschappijwetenschappelijk georiënteerd.

Gemeente Enschede: Overheidsloket 2000 project

Voor D3 studenten BSK/TCW/INF. Voor het Enschedese Overheidsloket 2000 (http://www.enschede.nl/ole2000) zoeken we studenten die meewerken aan de realisatie van geïntegreerde dienstverlening via internet. Onderwerpen voor een stage/afstuderen zijn: -evaluatie interface van het Ole21 systeem (TCW/INF/BSK);

-ontwerp van een methode om fysieke dienstverleningsprocessen te vertalen naar electronische processen (BPR achtig); -ontwerp van interactie voor geïntegreerde dienstverlening. Neem voor informatie contact op met Dr. Ronald Leenes.

Algemene economie II (173005)

Voor D1 studenten BSK. Vragenuurtje: Na overleg met de docent, Dhr. Dieben, is er op donderdag 27 januari 2000 tijdens het 5/6 uur een vragenuurtje gepland i.v.m. het tentamen Algemene economie II (173005). Dit tentamen is op dinsdag 1 februari 2000. Het vragenuurtje wordt gehouden in zaal B-209.

Leefomstandigheden mantelzorgers

De Wetenschapswinkel zoekt BSK-studenten voor een opdracht van Stichting Mantelzorg 'Losser de Globe'. Zie mededeling Algemeen.

CT

Voorbereiding TBK-component

Voor studenten TN, EL en CT die op stage gaan. Zie mededeling TN.

Integrand Twente

Wij zoeken voor een bedrijf in Genemuiden een student die voor het bedrijf onderzoek gaat doen naar materialen voor deurmatten. Het bedrijf wil graag weten of de onderkant van een schoonloopmat van een ander milieuvriendelijker materiaal kan worden gemaakt dan PVC. Ref.752. Lijkt jou deze opdracht interessant of zoek je een andere opdracht? Kom dan bij ons langs, Vrijhof kamer 120, tel. 4893909, WWW.Integrand.nl.

EL

Toets Dynamische systemen (124165)

De (meerkeuzevragen)toets van dit vak, 10 februari 2000, 8.30-10.15 uur is in CC1. Om deel te kunnen nemen aan deze toets moet men zich aanmelden. Men kan zich t/m 28 januari bij BOOZ-EL aanmelden.

Colloquium

Dr. R. Srinivasan (Centre for Air Borne Systems, Bangalore, India) over 'Results in Fast Simulation and Application', 1 februari 2000, 16.00 uur, BB-gebouw, zaal BB 6. Meer informatie: http://www.el.utwente.nl/nieuws/colloquia/.

Student Assistenten gezocht!!

Voor het practicum 3.2 - Informatie overdracht zijn nog enkele Student Assistenten nodig. Het Assistenschap omvat 10 SA eenheden en vindt plaats in week 11 en 12. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier: http://www.el.utwente.nl/onderwijs/welp/formulieren/.

Voorbereiding TBK-component

Voor studenten TN, EL en CT die op stage gaan. Zie mededeling TN.

INF/BIT

Studenten gezocht voor voorlichtingsteam

Studievoorlichting verzorgt vanuit de Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen de voorlichting aan en werving van nieuwe studenten. We zijn bezig voor studievoorlichting een nieuw team te vormen die zal bestaan uit studenten uit allerlei studierichtingen. Dit team heeft nog studenten nodig van de opleiding BIT. Alle werkzaamheden die onder voorlichting vallen zullen in de toekomst door enthousiaste studenten worden gedaan olv een coördinator. Wil je meewerken in dit team aan een professionele aanpak van studievoorlichting, waarbij de ideeën van de studenten een grote rol kunnen spelen en heb je het gevoel dat je enthousiast met voorlichting bezig wilt zijn, wilt werken aan je eigen ontwikkeling en je voor een tijd wilt binden, hoor ik het graag spoedig van je via mijn email: [email protected]

Voorkenniseisen Electronic Commerce (232050)

De voorkenniseisen voor dit vak zijn als volgt vastgesteld. De verplichte voorkennis bestaat uit drie vakken, te weten (1) Tele-informatica (214100), 2) Gegevensbanken (211076) of Database-ontwerp (211077) en (3) Bedrijfsinformatiesysteemontwikkeling (186357) of Analyse en ontwerp van informatiesystemen (233100) of Ontwerpen van informatiesystemen (211007). Gewenste voorkennis is een of meer van de volgende vakken: Informatiemanagement en planning (235020), Architectuur van complexe informatiesystemen (232011), Impact van informatisering (182005).

Afstudeeropdracht

Verifieerbare Generalisatie van XSLT Document Transformaties Tijdens de opkomst van Internet is HTML flink uit haar voegen gegroeid, en daarom wordt nu geprobeerd documenten weer beter te structureren door over te stappen op XML en XSLT als standaarddataformaten. XML wordt daarbij gebruikt om pure data weer te geven, terwijl alle representatie-specifieke aspecten in een XSLT stylesheet worden gestopt. Voor deze opdracht moet je dus werken aan de esthetische kant van taalontwerp, aan de implementatie van een stylesheet-gedreven compilertje, en aan algebraische bewijsvoering. Denk je dat jij de duizendpoot bent die we zoeken, loop dan eens langs om golflengtes af te stemmen! Voor informatie: http://wwwhome.cs.utwente.nl/-vanrein/teaching.XTL.html, Rick van Rein ([email protected]).

Aanmelding D-examenvergaderingen INF/BIT

Voor D3-studenten INF

Voor D3-studenten BIT

Algemeen : Aanmelden dient schriftelijk te gebeuren middels het aanmeldingsformulier. Het info-setje met daarin o.a. het formulier aanmelding D-examen en het formulier aankondiging D-voordracht is af te halen bij BOZ-INF. Het verslag zal, indien daar toestemming voor gegeven wordt, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet er een losbladig exemplaar van het verslag worden ingeleverd bij het secretariaat van het INF-cluster. Studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ.

BedrijfsInformatieSysteemOntwikkeling (186357)

Voor BIT, D1. Het studiemateriaal voor de ontwerpopdracht bestaat uit deel 2 en deel 3 van het dictaat (verkrijgbaar bij de Utake vanaf week 5) en de practicumhandleiding/eindopdracht (verkrijgbaar in BB-316 vanaf week 6). De eerste deelopdracht bestaat uit een kort projectvoorstel per team, in te leveren uiterlijk maandagochtend 14 februari op het college (dus niet op het college van week 6, zoals abusievelijk in het collegerooster) of in het postvakje van de docent (BB-316). Voor verdere aanwijzingen zie de practicumhandleiding.

wISCIT: chipcards

Voor D3 studenten BSK/TCW/INF. Zie mededeling BSK.

Gemeente Enschede: Overheidsloket 2000 project

Voor D3 studenten BSK/TCW/INF. Zie mededeling BSK.

Integrand Twente

Wij zoeken voor een bedrijf in Deventer een student die voor hen een start gaat maken met het omzetten van hun Medisch Informatie Systeem voor de gezondheidszorg naar een intranet applicatie. Ref.G750. Lijkt jou deze opdracht interessant of zoek je een andere opdracht? Kom dan bij ons langs, Vrijhof kamer 120, tel. 4893909, WWW.Integrand.nl.

TBK/CT&M

Excursie Waterbeweging en Morfologie (224220)/Transportverschijnselen en Morfologie (221012)

Voor CT&M D2, D3. In het kader van bovenstaande vakken wordt er op donderdag 27 januari a.s. een excursie georganiseerd naar Rijkswaterstaat, Directie-Oost Nederland. Deelname aan de excursie is alleen mogelijk voor studenten die tentamen in één van dezevakken willen doen. Voor deze studenten wordt deelname sterk aangeraden. De volgende zaken zullen aan de orde komen: -Een presentatie over het Baggerbos; -Bezichtiging van en toelichting over de Nevengeulen bij Gameren; -Een presentatie over de baggeractiviteiten in de Waal; -Een presentatie over rivierbeheer van de Rijntakken. Vertrek: 07.30 uur, parkeerplaats WB-gebouw (verzamelen 07.15 uur!). Kosten: f30 p.p. Inschrijving en betaling voor 21 januari a.s. bij Dorette Olthof.

Voorlichting studeren in het buitenland

Voor TBK-studenten. Buitenlandervaring opdoen en tegelijk vakken halen? Ga dan een tijdje studeren in het buitenland. TBK heeft mogelijkheden bij ca. 30 Europese en 1 Amerikaanse universiteit. Op vrijdag 28 januari wordt er een voorlichting gehouden over studeren in het buitenland. Waar kun je naar toe, wat zijn de voorwaarden, wat kan er allemaal etc. Ook zullen een aantal studenten vertellen over hun eigen ervaringen van studeren in het buitenland. Plaats: BB 6. Tijd: 12.30-13.30 uur. Meer informatie: www.sms.utwente.nl/tbk/tbk-intern/Studerenbuitenland.html; Frank van den Berg, BB 306, tel. 3522, email: [email protected]

Nadere regelingen IMOD-A (221231)

Voor D1 CT&M-studenten 2.3 trim 99/00. De eerste bijeenkomst van IMOD-A is in week 13, dinsdag 28 maart 8.30 uur, zaal BB5. Inschrijving: i.v.m. het beperkte aantal praktikumplaatsen dienen IMOD-A deelnemers welke niet-nominaal lopen, vrij doctoraal volgen of van buiten CT&M afkomstig zijn zich vóór 15 maart aan te melden bij BOZ-CT&M. Reguliere CT&M studenten voor wie het vak verroosterd is hoeven zich niet in te schrijven. Voorkennis: In Imod-A gebruiken we bepaalde voorkennis uit de vakken Wiskunde-3&4 en Statistiek-1&2. U wordt geacht deze voorkennis redelijk te beheersen. Indien u (een van) deze vakken niet gevolgd hebt moet u rekening houden met extra tijdbesteding om de kennislacunes op te vullen. Voor het vlot uitvoeren van de praktikumopdrachten is het noodzakelijk dat u kunt omgaan met Windows-NT en het spreadsheetpakket Excel. U wordt geacht zich de basisvaardigheden in het bedienen van deze software zelf eigen te maken. Het CIV biedt hiervoor cursussen aan: zie het CIV-cursusboeken of de CIV-shop, tel 053-4892305. Website: Bij het vak IMOD-A gebruiken we een Website voor o.a. de uitgifte en administratieve afhandeling van opdrachten, http://www.sms.utwente.nl/vakgr/civt/imodalgemeen/index.htm. Spelregels: Deelname aan werkcolleges, praktika en workshops is verplicht en vereist voor het verkrijgen van een beoordeling. Een voldoende beoordeling voor de tussentijdse basiskennistoets (week 15) is voorwaarde voor toelating tot de praktika. De beoordeling van het vak IMOD-A vindt plaats aan de hand van de basiskennistoets en ingeleverde praktikum- en workshopverslagen. Verhindering: Indien u verhinderd bent om aaneen van de verplichte aktiviteiten deel te nemen, dient u zelf te ruilen met een student uit een parallelgroep in dezelfde week. Als dat niet lukt kunt u de gemiste aktiviteit het volgende cursusjaar inhalen. In geval van "overmacht" kunt u in overleg met de docent naar een oplossing zoeken. De behaalde beoordelingen blijven geldig tot uiterlijk na afloop van de volgende uitvoeringsronde.

Vervallen colleges ontwerpproject verkeer (222310)

Voor CT&M P. De colleges voor dit vak op maandag 21 februari en 6 maart a.s. het 1e en 2e uur komen te vervallen.

Nieuw collegerooster IMOD A (221231)

Voor CT&M D1. In het rooster voor dit vak dat in blok 5 en 6 gegeven wordt, zijn een aantal wijzigingen aangebracht. Het nieuwe collegerooster ziet er als volgt uit: Hoorcollege: -dinsdag het 1e + 2e uur in week 13, 16, 21 en 23 in BB5. Werkcollege: -Groep 1 en 2 gezamenlijk op dinsdag het 5e + 6e uur in week 14, 17, 19, 22, 24 en 25 in CT1812. -Groep 3 en 4 gezamenlijk op dinsdag het 3e + 4e uur in week 14, 17, 19, 22, 24 en 25 in WB HIV-201. Workshop: -Groep 1 op woensdag het 5e + 6e uur in week 13 en 14 in WB Z-124. -Groep 2 op woensdag het 7e + 8e uur in week 13 en 14 in WB Z-124. -Groep 3 op donderdag het 5e + 6e uur in week 13 en 14 in CT-1405. -Groep 4 op donderdag het 7e + 8e uur in week 13 en 14 in WB HV-108. Practicum: -Groep 1 en 2 gezamenlijk op woensdag het 5e t/m 8e uur in week 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26. -Groep 3 en 4 gezamenlijk op donderdag het 5e t/m 8e uur in week 16, 17, 19 21, 24, 25 en 26. -Groep 3 en 4 gezamenlijk op vrijdag het 5e t/m 8e uur in week 22 en 23.

Toevoeging rooster pakket W2 - blok 4

Voor CT&M D2. Aan het rooster voor het vak Functioneel Ontwerpen van Waterbouwkundige Constructies (224121), dat onderdeel uitmaakt van het D2-pakket Waterbouwkunde dat in blok 4 wordt gegeven, is het volgende toegevoegd: -dinsdag het 1e + 2e uur in week 7; -dinsdag het 7e + 8e uur in week 6 en 7; -woensdag het 7e + 8e uur in week 6. Het betreft hier practica in de computerruimte van CT&M, die zich bevindt naast de kantine van het WB-gebouw.

Intekenlijst betonpracticum Civieltechnische Materiaalkunde

Voor CT&M P, TBK-B D1. Op de balie bij Bureau Onderwijszaken CT&M ligt vanaf heden de intekenlijst voor het betonpracticum behorende bij het vak Civieltechnische Materiaalkunde (226072). Het practicum bestaat uit twee sessies: één aan het begin van het blok en één drie weken later. De sessies duren 3,5 uur en de groepen moeten uit minimaal 4 en maximaal 5 personen bestaan. Het betonpracticum is voor TBK-B studenten niet verplicht. Geïnteresseerde TBK-studenten kunnen zich echter toch voor het practicum inschrijven. De inschrijving sluit op dinsdag 8 februari 2000.

Extra keuzevak blok 4: Labour Based Engineering (188018)

Voor CT&M D2/D3 en overige geïnteresseerden met belangstelling voor ontwikkelingslanden. In blok 4 wordt het keuzevak Labour Based Engineering gegeven. Labour Based Engineering staat voor het aanleggen, onderhouden en beheren van civieltechnische objecten en voorzieningen, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de productiefactor arbeid. Doel van het toepassen van labour-based methodieken is niet alleen het creëren van werkgelegenheid op korte termijn, maar ook het bijdragen aan de algehele sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Het vak bestaat uit 3 hoorcolleges, zelfstudie en een opdracht. De docent is ir. L.P.J. Mosch (tel. 487 6669). De colleges zijn op dinsdag het 1e + 2e uur in week 6, 7 en 10 (ofwel 8 februari, 15 februari en 7 maart 2000). Geïnteresseerden dienen zich z.s.m. in te tekenen op de lijst die op de balie bij BOZ CT&M ligt.

Fysische systemen (140531)

In week 6 begint bovenstaand vak, dat uit hoor- en werkcolleges en practicum bestaat. Begonnen wordt met een hoorcollege, maandag 7 februari 3e en 4e uur in zaal BB1. Gaat hier allen heen ! Bij dit college wordt de indeling voor het practicum getoond. Wie aanwezig is, heeft inspraak. Verder is er de volgende correctie op het rooster: voor de groepen 2 en 3 begint de practicumperiode niet in week 7, maar in week 6. Wel juist op het rooster, maar onopvallend, staat: een eenmalig hoorcollege op vrijdag 11 februari 3e en 4e uur. Vanaf heden is een studiewijzer af te halen bij BOZ-TBK met practische informatie en zijn diktaat "Fysische Systemen" en laboratoriumjournaal (model TN) verkrijgbaar bij de U-take.

Integrale systeemontwikkeling (186358)

Voor TBK D2/D3. Het boek "Requirements Engineering" door Kotonya en Sommerville is niet meer verplicht voor dit vak, en behoeft derhalve niet te worden aangeschaft.

Nieuw rooster pakket Verkeersbouwkunde (222130) (blok4)

Voor CT&M D2. In het rooster voor het pakket Verkeersbouwkunde, dat in blok 4 wordt gegeven, zijn zoveel wijzigingen aangebracht dat er een nieuw rooster is gemaakt. Het nieuwe rooster ziet er als volgt uit: College: -maandag het 2e t/m 4e uur in week 6, zaal TW A-114; -maandag het 3e + 4e uur in week 7, zaal TW A-114; -dinsdag het 3e + 4e uur in week 6 en 7, zaal WB Z-124; -dinsdag het 5e t/m 8e uur in week 8, 9, 10 en 11, zaal WB Z-124; -woensdag het 3e + 4e uur in week 7, zaal WB Z-122; -woensdag het 5e t/m 8e uur in week 6, 7 en 8, zaal WB HV-212; -donderdag het 3e + 4e uur in week 6 en 11, zaal WB Z-124; -vrijdag het 3e + 4e uur in week 6 en 7, zaal WB Z-124. Toets: -woensdag het 1e t/m 4e uur in week 8, zaal WB HV-112; Vragenuur: -dinsdag het 1e t/m 4e uur in week 8, 9, 10 en 11, zaal TW C-238; -donderdag het1e t/m 4e uur in week 8, zaal WB HIV-206. Presentaties: -donderdag het 1e t/m 4e uur in week 10, zaal WB HIV-206.

BedrijfsInformatieSysteemOntwikkeling (186357)

Voor TBK, D1, D2. Inschrijving voor het ontwerpdeel van het vak in groepen van 4 personen is mogelijk vanaf maandag 24 januari t/m vrijdag 4 februari bij BOZ/TBK. Voorwaarde voor deelname is dat de toets is gehaald. Het studiemateriaal voor het ontwerpdeel bestaat uit deel 2 en deel 3 van het dictaat (verkrijgbaar bij de Utake vanaf week 5) en de practicumhandleiding/eindopdracht (verkrijgbaar in BB-316 vanaf week 6). De eerste deelopdracht bestaat uit een kort projectvoorstel per team, in te leveren uiterlijk maandagochtend 14 februari op het college (dus niet op het college van week 6, zoals abusievelijk in het collegerooster) of in het postvakje van de docent (BB-316). Voor verdere aanwijzingen zie de practicumhandleiding.

Toppers in Twente

Op maandag 7 februari a.s. (18:00-19:45 uur, BB kantine) verzorgt P. Morley M.Sc., lid Raad van Bestuur KPN een lezing in het kader van de lezingencyclus 'Toppers in Twente'. Hij is verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, techniek en (informatie-) technologie binnen KPN. Hij licht toe hoe KPN met deze gebieden omgaat. Aanmelding/informatie: zie www.stress.utwente.nl/lezingen. Studenten, medewerkers en ondernemers uit de regio zijn van harte uitgenodigd. Vooraf is er vanaf 17:30 mogelijk een broodje te eten in de kantine.

TCW

Integrand Twente

Wij zoeken voor een bedrijf in Terborg een student die voor hen de arbeidsvoorwaarden van Nederlandse bedrijven gaat afstemmen. Ref.G739. Lijkt jou deze opdracht interessant of zoek je een andere opdracht? Kom dan even langs, Vrijhof kamer 120, WWW.Integrand.nl. Tel: 4893909.

wISCIT: chipcards

Voor D3 studenten BSK/TCW/INF. Zie mededeling BSK.

Gemeente Enschede: Overheidsloket 2000 project

Voor D3 studenten BSK/TCW/INF. Zie mededeling BSK.

TN

Inschrijving en roosterwijziging College Grootschalige toepassing en supergeleiders (145016) Herman ten Kate

Voor D-studenten en promovendi. In het college behandelen we de elektrische en magnetische eigenschappen van technische supergeleiders en worden de belangrijkste toepassingen in supergeleidende magneten en energietechniek geïntroduceerd. Het college wordt gegeven aan de hand van handouts en de beoordeling is aan de hand van een mondeling tentamen. Het doctoraal college begint volgens het D3/D4 rooster in week 6 op maandag 7 februari, maar deze datum is niet correct. De docent is niet full-time aanwezig op de UT. Daarom wil hij een afspraak maken over de college uren. Waarschijnlijk worden de 6 colleges gegeven op vrijdagochtend vanaf 4 februari, dus bijvoorbeeld op de volgende 6 vrijdagen: 4 en 11 en 25 februari, 10, 17 en 24 maart. Deze data kunnen eventueel in overleg worden aangepast. Studenten en AIO/OIO's die het college willen volgen worden hierbij uitgenodigd zich nu in te schrijven, bij voorkeur voor vrijdag 28 januari. Aanmelding voor deelname kan bij Ans Veenstra (secr., EL/TN kamer 4222); [email protected], tel. 053-4893841 onder vermelding van naam, e-mail adres en telefoonnummer. Dus: het eerste college is op 4 februari, college uren 1+2, vanaf 8.30 uur in zaal EL/TN B 1228. Verdere informatie over de inhoud: prof.Herman H.J. ten Kate (docent), TN, [email protected], +41.22.767.1187 of 053-4893841.

LT-module 'Instrumentatie en Biomagnetisme' (145017)

Bovenstaande LT-module wordt gegeven op de maandagochtenden in de wk 5 t/m 9. Van 9.00-10.30 uur is er college in zaal 4110 van het EL/TN gebouw. Daarna zijn excursies en lab-bezoek gepland. De module is gefocusseerd op het magnetisch meten van foetale hartactiviteit, foetale magnetocardiografie. De module wordt verzorgd door Riet Peters en Marcel ter Brake van de leerstoel Lage Temperaturen en Rik Quartero, gynaecoloog bij het Medisch Spectrum Twente. Riet Peters besteedt in de wk 5 en 6 aandacht aan biomagnetisch signalen, signaalverwerking, modellen en simulaties. Hierbij wordt een bezoek gebracht aan het Biomagnetisch Centrum Twente. Rik Quartero geeft in wk 7 college over meer conventionele diagnostische technieken, met aansluitend een bezoek aan het ziekenhuis MST. Marcel ter Brake behandelt in de wk 8 en 9 SQUID magnetometrie en ruisonderdrukking, met een bezoek aan laboratoriumruimtes binnen het EL/TN gebouw. Voor nadere informatie: [email protected]

Herkansing Detectie en signaalverwerking (146003)

Voor TN en WB. Deze herkansing is op woensdag 9 februari a.s. vanaf 13.30 uur in EL/TN B1224.

Voorbereiding TBK-component

Voor studenten TN, EL en CT die op stage gaan. Op donderdag 10 februari as wordt er een voorbereidingsbijeenkomst gehouden voorde TBK-component technische stage. Voor degenen die binnenkort op (technische) stage gaan en de TBK-aanteking hebben gekozen hebben is deze bijeenkomst verplicht. Aanvang 9.00 uur, zaal CT 1814 (aanmelden vooraf niet nodig). Meer informatie: zie de stagehandleiding. De volgende voorbereidingsbijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 30 mei.

SOTN-bijeenkomst

Vandaag is er om 12.30 uur, in B-1220, een SOTN-bijeenkomst, waarin gediscussieerd zal worden over koppeling van vakken aan practica. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierover mee te komen praten. # Het StudentenOverleg TN is op zoek naar twee enthousiaste mensen die in maart zitting willen nemen in de OpleidingsCommissie. Heb je interesse of wil je meer weten over de OC? Neem even contact op met het SOTN of de OC. Ook zoeken we iemand die in maart het SOTN-bestuur wil komen versterken. Interesse? Mail ons: [email protected] of kom eens langs in de Aragokamer.

Zaalwijziging Elektriciteit en magnetisme (140525)

De colleges van woensdag 3e+4e uur; alle weken (6,8 en 10) zijn verplaatst naar BB1.

TO

Roosterwijziging ICT en Mediakunde 2 (193202)

Voor TO-P en TO-deeltijd. 2e semester. Vrijdagvariant: voor dit vak zijn extra practica voor de vrijdagvariant verroosterd op:

-vr. 28 januari, 7e/8e uur in L102 en L109; -vr. 24 maart, het 5e/6e uur in L102 en L109; -vr. 28 april, het 5e/6e uur in L102 en L109; -vr. 19 mei, het 7e/8e uur in L102 en L109. Het practicum voor de vrijdagvariant op 10 maart is verschoven van het 5e en 6e uur naar het 9e en 10e uur in de studio, L102 en L109. Het practicum voor de vrijdagvariant op 25 februari vervalt. Weekvariant: Voor de weekvariant zijn extra practica verroosterd op de volgende dagen: -wo. 22 maart en wo. 26 april, de hele ochtend in L102 en L109. Week- en vrijdagvariant: De presentatie op 28 april vervalt. De toetsen op 14 april, 26 april en 12 mei vervallen. De toetsen van 22 maart en 24 maart worden verschoven naar 25 februari, het 5e/6e uur in L102, L107 en L109 (week- en vrijdagvariant). De herkansing wordt verschoven van 14 april naar vrijdag 31 maart, het 3e en 4e uur in L102 en L109. 193202-Zomerperiode. Voor de weekvariant zijn groepen 7 en 8 erbij gekomen. Groep 7 heeft opname op donderdag 8 juni en montage op donderdag 15 juni. Groep 8 heeft opname op dinsdag 13 juni en montage op dinsdag 20 juni. Voor de vrijdagvariant zijn groep 11 en 12 erbij gekomen. Groep 11 heeft opname en montage op vrijdag 2 en zaterdag 3 juni. Groep12 heeft opname en montage op vrijdag 9 en zaterdag 10 juni.

Roosterwijziging Organisatie en Sturing van onderwijs (192201)

Voor TO-P en TO-deeltijd. De toets voor dit vak is verschoven van vrijdag 19 mei, het 7e en 8e uur, naar vrijdag 19 mei, het 5e en 6e uur.

Roosterwijziging Ergonomie (193301)

Voor TO-P en TO-deeltijd. De toets voor dit vak is verschoven van dinsdag 16 mei en vrijdag 19 mei, naar vrijdag 7 april van 10.30u tot 11.30u. De herkansing is verschoven van 23 juni naar vrijdag 12 mei, het 7e+8e uur. Het college van vrijdag 7 april, het 3e uur in CC3, komt te vervallen.

Roosterwijziging Instructietheorie (194202)

Voor TO-P en TO-deeltijd. De toets voor dit vak is verschoven van vrijdag 10 maart, het 9e en 10e uur, naar vrijdag 10 maart van 13.00u tot 15.30u.

Roosterwijziging Onderwijskundig ontwerpen: methoden en technieken (195802)

Voor TO-P en TO-deeltijd. De workshop voor de vrijdagvariant op vrijdag 23 juni is verschoven van het 7e t/m het 10e uur naar het 5e t/m het 8e uur in L213.

WB

Afstudeercolloquia

M. Brinkhuis (TMK) over 'Grazing sound', 28 januari 2000, 14.00 uur, WB N.105.

C. Beijers (TMK) over 'Fluid forces on a whirling drill collar; Numerical simulations and scale modeling', 1 februari 2000, 13.30 uur, WB N.105.

Zaalwijziging Hoorcollege Inleiding stromingsleer (115411)

Voor WB D1-studenten. Bovengenoemd hoorcollege, verroosterd op dinsdag het 5/6e uur, wordt 1 februari a.s. verplaatst van zaal EF T.4 naar zaal BB.5.

Doctoraal-uitreiking d.d. 9 maart 2000

Voor WB D3-studenten. WB-studenten die wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op donderdag 9 maart 2000 dienen zich voor 17 februari 2000 aan te melden bij Bureau Onderwijszaken WB, d.m.v. het inleveren van het D-examenaanvraagformulier. De tentamenresultaten dienen uiterlijk 24 februari 2000 bij BOZ/WB binnen te zijn. Tevens is het inleveren van een exemplaar van het D-verslag vereist.

Statistiek en Stoch. (153019)

Op verzoek van jullie studievereninging zullen de werkcolleges op woensdag 19 april (3e + 4e uur) komen te vervallen. Het is echter wel mogelijk om op het 1e + 2e uur alsnog het werkcollege van de andere groepen bij te wonen.

Herkansing Detectie en signaalverwerking (146003)

Voor TN en WB. Zie mededeling TN.

WMW

D-voordrachten

Arjen Konijnenberg over 'E = f (K x A x M). De waarde van een krachtenveldanalyse voor het opstellen van een communicatieplan'. Een onderzoek naar de waarde van een krachtenveldanalyse voor het opstellen van een communicatieplan uitgevoerd binnen KPN-Research, Leidschendam, 28 januari 2000, 15.00 uur, 15.00 uur.

Esther Roos over 'Huisstijl en Huisstijloperaties in organisaties'. Het onderzoek gaat over de opvattingen die Nederlandse organisaties hebben over huisstijloperaties, 4 februari 2000, 16.00 uur, TW B209.

Jos Bartels over 'De Communicerende Universiteit?!, een verkennende studie naar de interne communicatie op de Universiteit Twente'. Dit een doctoraalscriptie over de sterke en zwakke punten van de interne communicatie van de Universiteit Twente (UT), 4 februari 2000, 16.00 uur, Amphitheater, Vrijhof.

Studieverenigingen

Arago

Vandaag is er om 12.30 uur in B1220 een SOTN-bijeenkomst over koppeling van vakken aan practica. Iedereen is van harte welkom # Iedereen die in '99 aktief is geweest bij Arago is uitgenodigd voor het jaarlijkse aktievelingen-etentje op maandag 21 februari in SamSam (Oude Markt). Intekenen: zie prikbord! # Wil je dit jaar koninginnedag eens anders vieren dan in de vorige jaren, schrijf je dan in voor het Aragoteam voor de Bata444race! # Het SOTN is op zoek naar twee enthousiaste mensen (in maart) voor de OpleidingsCommissie en het SOTN-bestuur. Interesse? Mail ons: [email protected] of kom eens langs in de Aragokamer # Van 31 maart tot 2 april is de jaarlijkse ISAAC-trip; dit keer naar Berlijn. Meer informatie hierover bij Lieuwe of schrijf je in op het prikbord # De foto- en de webcommissie zoekt nieuwe leden! Informeer bij het bestuur! # Succes iedereen met de tentamens volgende week!

Inter-Actief

Wij jij je talent aanscherpen en hoog finishen bij Inter-Actief? Het grote Inter-Actief Dart-Toernooi vindt plaats op 9 februari en is een stuk minder saai dan Hankey tegen Baxter op TV *** Voor alle eerstejaars: zet 22 februari maar alvast in je palmtop! Want dan zullen de grondvesten van het informaticagebouw trillen van het Eerstejaarsfeest (jammer van die verbouwing) *** Inter-Actief: bovenin hal-B. Telefoon: 3756, E-mail: [email protected]

Scintilla

De BinEx organiseert maandag 7 februari een excursie naar ABN-AMRO in Amsterdam. Daar wordt o.a. de dealing-room bezocht. Inschrijven kan in de kantine, SK en via internet # Februari heeft geen eerste dinsdag van de maand borrel maar een Lustrumborrel op dinsdag 8 februari in de Tombe. Op deze borrel wordt o.a. het thema van het lustrum rond 9 september gepresenteerd # Woensdag 9 februari is het symposium "Smart Highway" over de ontwikkelingen en toekomst van de verkeerstechnologie. Zie de flyers en de Scintilla-homepage voor meer informatie. Je kunt je inschrijven in de kantine, de SK, via internet of met de flyer # De Scala organiseert op dinsdag 15 februari Laserquesten in Hengelo # De Ouderdag was GENIAAL.

TObias

Rectificatie: In het vorige UT-nieuws stond vermeld dat het Gala (7 april !) wordt georganiseerd samen met Isaac Newton. Helaas voor hen doen we dit samen met Inter-Actief en Arago # 1 mrt. Schaatsen met de Multi Cultee! # 19 febr Ga mee met de Accie naar de Dieka, een discotheek in Markelo! Schrijf je in op het mededelingenbord van TObias! # 7 feb. Excursie naar NS-opleidingen georganiseerd door de LEX # De millenniumactiviteit was gaaf! Kijk op de TObias-site voor de foto's en beantwoord de prijsvraag, om kans te maken op een ballonvaart! (http://to-www.edte.utwente.nl/TO/verenigingen/tobias).

Abacus

Op dinsdag 8 februari organiseren we vanaf 16.30 uur een borrel in Kleintje VB. Je bent van harte welkom # Donderdag 10 februari is er weer een Mathematisch Café. Geniet van een leukje stukje wiskunde vanaf 15.40 uur in C238 # Donderdag 17 februari kun je meegaan met de excursie naar Watson Wyatt Brans&Co. De bedoeling is dat je met een groepje een case gaat oplossen. Zeker de moeite waard dus! Inschrijven: in onze kamer # Meedoen aan de BATA444-RACE? Abacus gaat ook een meerennen! Schrijf je gauw in # Samen met Sirius en Communiqué organiseren wij het gale 'El mundo de Ensueño' op vrijdag 25 februari. Houdt deze avond vrij en kijk uit naar meer informatie # Je kunt je nu inschrijven voor de ISAAC-trip naar Berlijn op 31 maart (f125: Abacusleden; f135 introducées).

Stress

Gisteren heeft er een Stress-infoborrel plaatsgevonden, speciaal voor geïnteresseerden in commissies bij Stress. Er zijn namelijk een groot aantal uitdagende plaatsen vrij, zowel voor eerste- als ouderejaars. Niet aanwezig geweest op deze wervingsborrel, maar wil je toch actief worden bij Stress, of een goede aansluiting vinden op je huidige commissie? Kijk eens op: www.stress.utwente.nl/werving of mai: [email protected] # De studiereizen naar Cambridge en de Randstad waren zéér geslaagd! Binnenkort zullen de foto's te zien zijn op de Stress website, zodat iedereen nog een beetje kan nagenieten # Voor overige informatie kun je natuurlijk altijd kijken op: www.stress.utwente.nl.

Isaac Newton

Wie bedenkt de beste activiteit voor het 7e Lustrum. Het beste idee wordt uitgevoerd tijdens de lustrumweek en de bedenker wordt beloond met een lustrum prijzenpakket o.a. bestaande uit vrijkaarten voor alle activiteiten # Op 29 april dit jaar gaat Isaac Newton weer meelopen met de 28e Batavierenrace. Dus schrijf je in op het Newtonbord en uit voor het eten de 29e april # Wij zoeken nog steeds mensen die een aantal van onze commissies willen versterken # De Newtonkamer (WB Z-103) is volgende week van elke dag van 10.00 tot 16.00 uur open, tel. 053-4892531, [email protected]; www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

SPE

Voor discussies over kennis en ETHIEK - moderne FILOSOFIE - kritische ECONOMIE - allerlei RELIGIES - je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten : di. 1-02 De Toverberg. Er worden passages uit het boek De Toverberg van Thomass Mann besproken. 19.30 uur UT - Vrijhof, kamer 201. di. 1-02 Film "La vita e bella", 19.30 uur UT - Vrijhof. do. 3-02 Religies, 21.00 uur HE- Kortenaerstraat 59, 1 hoog (ingang dokter Haijckens).

Vieringen

Zen-meditatie

Informatie

CSR

De Centrale Studentenraad, tevens onderdeel van de Centrale Gezamenlijke Vergadering vergadert in een cyclus van vijf weken met het College van Bestuur. Dat wil zeggen dat eens in de vijf weken de CSR en de CGV om de tafel zitten met het CvB en in de week voor die vergadering zelf om de tafel gaan zitten om een en ander voor te bespreken. - Deze week was de vooroverlegvergadering en komende week de eigenlijke overlegvergadering. De onderwerpen die deze cyclus aan bod komen zijn: (CSR) een concretere uitwerking van het rapport over studentenactivisme, een rapport over de instroom en doorstroom van vrouwen in hoger onderwijs en (CGV) de uitwerkingen van het instellingsplan 2000-2005, het vastgoedplan, de financiering van de universiteit, het instellen van de faculteit construerende technische wetenschappen (CTW) en natuurlijk nog wat (kleinere) informatiestukken. De vergaderingen zijn openbaar, dus als je in een onderwerp interesse hebt ben je van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen bij de overlegvergadering (9 feb 10:30 CSR / 13:30 CGV, L200). - Heb je vragen of ben je gewoon geïnteresseerd in de medezeggenschap? Kom dan gerust eens langs in de CSR kamer: BB-507, tel. 4219, e-mail: [email protected]

Internationaal

International Office

Deze zomer organiseren verschillende buitenlandse universiteiten zoals Harvard en Cambridge zomercursussen. Bel ons indien je geïnteresseerd bent # De aanvragen voor de VSB-beurs en Het talentenprogramma moeten voor 1 maart opgestuurd zijn. Het voorbereiden hiervan kost veel tijd, dus begin tijdig! # Studeer je af voor september 2000? Dan kan je deelnemen aan het Japan Prijswinnaarsprogramma (deadline 1 maart!). Een jaar lang studeren en stage lopen in Japan, met een gedegen voorbereiding in Nederland # Naast de website is er een Gids voor Studie en Stage in het Buitenland. Deze gids ondersteunt je in de oriëntatie voor studie/stage in het buitenland en de noodzakelijke voorbereidingen. De Gids ligt bij ons klaar # Wij ondersteunen je bij je oriëntatie en voorbereiding voor verblijf in het buitenland voor studie of stage, kamer 253, tel. 4895424, [email protected], www.utwente.nl/disc/international-office.

AEGEE

Er gebeurd weer van alles bij AEGEE. Zo vind er 4, 5 en 6 februari het -door Enschede georganiseerde- internationale ICT-congres plaats. Op 18 februari is er het AEGEE-gala i.s.m. AEGEE-Amsterdam. De sociëteit is natuurlijk ook iedere dinsdag en donderdaggeopend vanaf 20.30. AEGEE-Enschede is te bereiken via053-4321040, [email protected] of http://aegee.student.utwente.nl.

Cultuur

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop : 1.Charlatans-Us And Us Only [triphopbritpop] 2.Kelis-Kaleidoscope [R&B/hiphop/funk] 3.Madd Rapper-Tell 'Em Why You Madd [hiphop, producent: Puff Daddy] 4.Sizzla-Be I Strong [rastafunk] 5.Anders Osborne-Living Room [countryblues/swamprock] 6.Kenziner-The Prophecies [progressieve powermetal] 7.De Infernali-Symfonia De Infernali [mix: electro en gothic metal] 8.Consumed-Hit For Six [punkrock] 9.Is Ook Schitterend!-Investigations: Songs Of Dire Straits Live [covers van Flashback-tour] 10.Kraftwerk-Expo2000 [elektrotechno]. Blues : Junior Kimbrough-Meet Me In The City [rauwe blues als R.L. Burnside] Wereldmuziek : Papa Wemba-M'Zee Fula-Ngenge [ritmische afrofunk]. Meer info : 053-4361130 of come.to/cd-uitleen.

4 Happy Feet

Donderdag 27 januari is er weer vrijdansen bij café Gerritsen aan de Voortsweg 109 te Enschede. Deze vrijdansavond staat in het teken van het sprookje. Kleed je als de prins op het witte paard of de prinses op de erwt, als trol mag je natuurlijk ook verkleed. Voor degene die het best verkleed is is er een kleinigheidje. Op 29 Februari is er weer de doldwaze teammatch. schrijf je in tijdens de lessen. 8 Februari is er een introductieles. Er start een nieuwe beginnersgroep om 20:00 uur en voor de verdere niveaus zijn de tijden na te vragen bij: Cathalijne Bader 053-4354161.

Sport

NSK Ultimate Frisbee Indoor

Zondag 30 januari a.s. vinden in het Sportcentrum van de UT de Nederlandse Studentenkampioenschappen Ultimate Frisbee Indoor plaats. Aan dit toernooi doen 11 teams mee. De teams zijn afkomstig uit Groningen, Nijmegen, Utrecht, Delft, Amsterdam, Wageningen en Enschede. Deze NSK worden georganiseerd door de Disc Devils Twente, voor al uw schijfaangelegenheden. Alle geïnteresseerden zijn natuurlijk van harte welkom die dag. De finale wordt gespeeld om 16 uur.

Basketballen bij Cabezota

Handbalvereniging Cabezota is een veelzijdige vereniging. Dat uit zich bijvoorbeeld in het feit dat er op trainingen ook vaak anderesporten worden beoefend, zoals basketbal! Maar Cabezota doet natuurlijk hoofdzakelijk aan handbal. Lijkt je dit wel interessant, kom dan eens langs bij een van de trainingen: di 19.30-21.30 sporthal 2, do 18.00-19.30 sporthal 1. Voor meer info bel Joost (053-4895154).

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (ongeveer 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveaus: van tweede divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Er kan zowel op beginners- als competitieniveau getraind worden. Elke donderdagavond is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2, waar ook niet-leden van harte welkom zijn om een keertje te komen kijken. Voor vragen kan je bellen met Alex (053-4304753) of Arno (053-4895092), of kijk op: www.diok.nl.

Piranha Waterpolo/Onderwaterhockey

Altijd al meer willen doen met water? Donderdag 17 februari kan je kennis maken met twee takken van sport binnen Z.P.V.Piranha. Van 19.15-20.30 is er een introtraining waterpolo en van 20.30 tot 21.45 is er een introtraining onderwaterhockey, beide in het spiegelbad/sportcentrum UT. Deze trainingen zijn open voor iedereen! Meer weten, bel Esther/Anneloes: tel. 053-4312334 of kijk op onze homepage: http://www.student.utwente.nl/~piranha.

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Iedereen kan weer meedoen met de Bata-444-race op zijn eigen niveau. Kom een keer langs op een van onze trainingen! # De kokosnoot (inclusief inschrijfformulieren en trainingsschema) is weer verschenen vraag hem aan iemand van de redactie! # De Grolsch excursie is op 8 februari (niet in januari). Verzamelen bij Portier om 13:00 # Sauna op ma. 7 februari na de looptraining # Vroege zwemtraining op di. (7:15-8:15) # Verzamelen om 22:30 in het café van Enschede Mark Twain voor de foto-bestel-borrel op wo. 2 februari # Trainingstijden: Ma. 16:30-18:00 krachttraining, krachthonk, sportcentrum; Ma. 19:30-22:30 Looptraining, Sintelbaan; Vanaf 2 februari is de looptraining niet om 19:30 maar 20:00 uur, dezelfde plaats/tijd.; Di. 7:15-8:15; Zwemtraining, Binnenbad, Sportcentrum; Di. 21:30-22:30 conditietraining, Sporthal II, Sportcentrum; Wo. 20:30-21:45 Zwemtraining, Binnenbad, Sportcentrum; Vr. 21:00-22:00 Zwemtraining, binnenbad, sportcentrum # Informatie: Jetse (4337422) of Marco (053-4618498).

Flabil, Flatbiljarttoernooi

Lijkt het je leuk om een keer te biljarten? Dat kan nu, want BSV de Stoottroepen organiseert op woensdag 9 februari het Flabil. Doe mee met een team van drie personen (dit hoeven niet perse flatgenoten te zijn). Het toernooi wordt gespeeld in het biljarthok van BSV de Stoottroepen en deelname is gratis. Schrijf je in via de internetpagina www.student.utwente.nl/~stoottroepen/utkampioenschap.htm of bel Ferdy Migchelbrink (4895165). De contributie van BSV de Stoottroepen is vanaf nu tot september gehalveerd, dus slechts f30.

Nacht van v.v. Drienerlo

Ook in 2000 organiseert v.v. Drienerlo weer een nacht vol sport, spel en vooral gezelligheid. Het toernooi wordt gehouden in de nacht van 5 op 6 februari, van 20.00 tot ± 5.00 uur. In de sportkantine zal een leuke activiteit plaatsvinden. De volgende sporten worden beoefend: stockey, volleybal, basketbal, trefbal en ook voetbal mag natuurlijk niet ontbreken. Teams van 6 à 8 personen kunnen zich inschrijven middels een briefje in het postvak van v.v. Drienerlo. Of stuur een mailtje naar Rune: [email protected] (tel: 4895074) of Coen: [email protected] (tel: 4895006). Vermeld de naam van de contactpersoon, de teamnaam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de contactpersoon. Het inschrijfgeld bedraagt f75 per team. Hiervoor krijg je een supergezellig toernooi en een lekker ontbijt terug!

Trainen bij KRONOS

Afgelopen weekend sneuvelde het clubrecord 800m indoor, tijdens de jaarlijkse NSK indoor in Zuidbroek. Ook werden er medailles gewonnen op de 1500m en de 60m horden. En dat terwijl het weekend niet alleen in het teken stond van de wedstrijd, maar ook juist het uitgaansgedeelte een belangrijke plek in nam. En dus maakte een grote groep Kronauten, samen met studentenatleten uit andere steden, de stad Groningen onveilig. We zien iedereen weer terug op de jaarlijkse Hyde Park Relays in Londen! Info op http:/snt.student.utwente.nl/~kronos. Trainingstijden: ma. krachthonk/sporthal II, 16:30 uur; di. sintelbaan UT, 18:00 uur; wo. sportcentrum, 12:15 uur, 60 min. herstel duurloop; do. FBK-stadion Hengelo, 18:00 uur; za/zo. duurloop. Informatie: Erik, 4307226; [email protected]

EHBO cursus

Vanaf 14 februari start er een EHBO cursus. Begin op 14 februari met de cursus en begin juni doe je examen voor je EHBO/reanimatie diploma. De cursus wordt gegeven op de campus en kost f112,50. Je moet in het bezit zijn van een Union Plus Kaart. Meer informatie bij de Sportraad in het sportcentrum, tel. 4891144.

Gezocht: Sterke Studenten & Squashende Studenten

15, 16 en 17 mei zijn er Grote Nederlandse Studenten Kampioenschappen in Rotterdam. We zijn nog op zoek naar sporters die uit kunnen komen in de onderdelen Sterkste Studententeam (metonderdelen zoals die ook in het tv-programma 'De sterkste man van Nederland' te zien zijn) en Squash. Ben je een bovengemiddeld sterke student(e) of een actief squash(st)er en lijkt het je leuk je te meten met studenten uit andere steden kom dan langs bij de Sportraad voor meer informatie. Ook bellen (4891144) of mailen ([email protected]) hoort tot de mogelijkheden.

Roeien doe je bij D.R.V. Euros!

Vanavond zal de Tweede Euros ErgometerKampioenschappen plaatsvinden. Nadat de wedstrijdroeiers zich al op de Ergohead hebben bewezen (Eloine, Maarten en Jelmer hebben geblikt!) hebben nu de regioroeiers de kans hun ergometerkunsten te laten zien. Na de veelbelovende resultaten op de Eerste Euros ErgometerKampioenschappen wacht iedereen op de resultaten van vandaag # Volgende week dinsdag is er borrel met een dartskampioenschap om al je tentamens te vergooien.

Diversen

Studium Generale

De cyclus 'Middeleeuwen' wordt op 1 februari (19.30 uur in het Amphitheater/Vrijhof) afgesloten met een lezing 'Middeleeuwse filosofie: een nieuw huis op oude fundamenten' van dr. L.W. Nauta, postdoc en universitair docent geschiedenis van de filosofie van de Rijksuniversiteit Groningen. Het denken leek in die periode erg statisch en laverend tussen Aristoteles en de Bijbel was er weinig origineels te bieden. Nauta zal betogen dat binnen de regels van het spel grote creativiteit mogelijk was. De toegang is gratis en meer informatie via tel. 053-4893321.

Kunst in de Middeleeuwen

Aansluitend op de lezingencyclus 'Middeleeuwen' is er een cursus 'Kijken naar kunst in de Middeleeuwen'. Tijdens de eerste twee avonden op de maandagen 7 en 14 februari licht kunsthistorica Elvira van Eijl de beeldende en de bouwkunst toe. De laatste avond is bestemd voor de middeleeuwse muziek en dan zal drs. Ed Tervooren, oud-docent muziekgeschiedenis aan het Conservatorium te Enschede, de gids zijn. De cursus is in de Boerderij en de avonden beginnen om half acht. Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden via tel. 4893321. Deelnamekosten: f2,50 (studenten), f5 (anderen).

Het getal 0

Onder de titel 'Everything you always wanted to know about...het getal 0' besteed Studium Generale een middaglezing aan een uitzonderlijk getal. Het getal bestaat, in vergelijking met andere getallen, pas kort en bovendien mag je er niet door delen. Dr. FritsGöbel, tot voor kort werkzaam aan de faculteit Toegepaste Wiskunde, zal in één uur tijd over dit vreemde verschijnsel helderheid verschaffen. De lezing begint op woensdag 2 februari om 16.00 uur. De toegang is gratis.

Maleisië

Studium Generale houdt i.s.m. de studievereniging Arago van TN op 4 en 5 februari een weekeinde over Maleisië. Op vrijdagavond geeft dr. Tom van den Berge, docent aan de vakgroep talen en culturen van Zuidoost-Azië van de Rijksuniversiteit Leiden een algemene inleiding. Op zaterdagmorgen geeft prof.dr. Otto van den Muijzenberg van de vakgroep Sociologie en Moderne Geschiedenis der Niet-westerse samenlevingen (in het bijzonder van Zuid- en Zuidoost Azië van de Universiteit van Amsterdam) een lezing over de actuele politieke en economische ontwikkelingen. Arago gaat binnenkort op reis naar Maleisië en Singapore en het weekeinde dient voor hen ter voorbereiding. Ook andere belangstellenden kunnen zich echter via tel. 4893321 aanmelden.

RSK

Op donderdag 3 februari is er een gratis Open Maaltijd voor alle belangstellenden die de christelijke studentenvereniging RSK organiseert. Naast het genieten van de warme maaltijd, kun je dan vrijblijvend kennismaken met de leden van de RSK. De maaltijd is om 17.40 uur in Het Heelal, Jupiterstraat 29 in Enschede. Wil je meer weten? Bel dan Renate: 074-2909384. Kun je deze avond niet, dan geen nood. De volgende Open Maaltijd is op 24 februari, zelfde tijd, zelfde plaats.

KIvI

Excursie KIvI Afdeling Jonge Leden Oost naar Miracle Planet. De bouw van het mega-recreatiepark Miracle Planet naast het Arke Stadion is volop bezig. Op loopafstand van de campus verrijzen een megabioscoop met tien aparte zalen en diverse horecavoorzieningen, een kartcentrum met vier verschillende banen en een indoor-shooting center voor paintball en lasergames. Bovendien wordt er een 'entertainment center' met een grote theaterzaal voor theaterproducties en popconcerten gebouwd. In het voorjaar van 2000 moet de eerste fase van het mega-project gereed zijn. KIvI Afdeling Jonge Leden Oost zal een bezoek brengen aan dit bouwproject op 21 februari a.s. om 13.30 uur. Deelname voor KIvI-leden gratis, niet-leden f5. Aanmelding/informatie: Elfride Dijkstra-ten Dam, [email protected], tel. 4097 of Cécile Cluitmans, [email protected], tel. 4353429, www.kivi.nl.

B.S.C. Duitenberg

Let op!! Binnenkort organiseert Duitenberg weer een basiscursusbeleggen! Voor meer informatie: iedere dag tussen 12.30-14.00 tel. 053-4894245 of WB-hal V127-b of stuur een meeltje naar [email protected]

Menu

Week 5

Zaterdag 29 januari

Soep van de dag

***

Spaghetti Bolognaise

Kaas-roomsaus

Doperwten

Zondag 30 januari

Soep van de dag

***

Rundvlees in stroganoffsaus

Roerbakgroente

Gebakken of gekookte aardappelen

Maandag 31 januari

Champignonsoep

***

Boerenkool met vleessaus

Verse worst of rookworst

Of

Mexicaanse bonenschotel

Rijst - Mexicomix

Dinsdag 1 februari

Goulashsoep

***

Runderlapje met uiensaus

Rode kool - Appelmoes

Gekookte aardappelen

Woensdag 2 februari

Oosterse groentesoep

***

Nasi Goreng met saté

Of Foe Yong Hay

Satésaus - Kroepoek

Donderdag 3 februari

Broccoli-crèmesoep

***

Gebakken visfilet of visgratin

Of

Vleesgerecht met saus tartare

Bietjes

Frites of gekookte aardappelen

Vrijdag 4 februari

Heldere kippensoep

***

Pepersteak met pepersaus - Bloemkool

Carré of gekookte aardappelen

VEGETARISCH

Maandag 31 januari

Champignonsoep

***

Pizza

Dinsdag 1 februari

Braziliaanse maïssoep

***

Oekraïneschotel met paprikasaus

Omelet % Gekookte aardappelen

Woensdag 2 februari

Oosterse groentesoep

***

Gevulde paprika met groentemelange,

gegratineerd met kaas

Gebakken aardappelen

Donderdag 3 februari

Broccoli-crèmesoep

***

Griekse Moussaka met roomsaus

HAP AAN DE TAP

Ma. 31 januari t/m vrijd. 4 februari

Griekse steak met zazikisaus

Frites - Komkommersalade

BRASSERIEMENU

Maandag 31 januari en dinsdag 1 februari

Kotelet Suisse met tomatensaus

Verse groente % Lyonaise aardappelen

Rauwkostsalade

Woensdag 2 en donderdag 3 februari

Gegrilde zalmtournedos met kruidenboter

Geglaceerde wortelen - Aardappelgratin

Rauwkostsalade

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.