Info

| Redactie

d.d. 10 september 2001 : -Het CvB heeft besloten om de klankbordgroep Hartslag op te heffen onder gelijktijdige dankzegging aan de leden voor hun bewezen diensten, t.w. dhr. Sj. De Heer, studentlid UR, drs. H. Klomp, FEZ, prof.dr.ir. A.J. Mouthaan, EL, prof.dr.ir. D.N. Reinhoudt, MESA+, prof.dr. W. van Rossum, T&M, prof.dr.ir. J.H.A. de Smit, TW, prof.dr.ir. H. Tijdeman, TIM, prof.dr.ir. P.W. Verhagen, TO, prof.dr. W.H.M. Zijm, CTIT, prof.dr. F.A. van Vught, voorzitter, drs. P.A. Binsbergen, secretaris.

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

-Het CvB heeft besloten: -aan de CCO advies te vragen inzake de wenselijkheid van: de brede bachelor opleiding Technische Wetenschappen; de brede bachelor opleiding Maatschappijwetenschappen; de opleiding geneeskunde en de opleiding Gezondheidswetenschappen (beide laatstgenoemde besluiten onder voorbehoud dat de stukken tijdig gereed komen) -aan het Management Team een zelfde advies te vragen -de UR voor te stellen, in te stemmen met toezending aan de ACO voor advies van genoemde nieuwe opleidingen -de RvT goedkeuring te vragen om de genoemde opleidingen aan de ACO ter advies voor te leggen.

-Het CvB heeft besloten de Regeling Garantiebeurzen Eerstejaars Studenten te continueren voor de studiejaren 2002-2003 en 2003-2004 en de UR te verzoeken hiermede in te stemmen.

-Het CvB heeft besloten: -tot het opnieuw aangaan van de overeenkomst UT-Student Union en dit besluit ter instemming voor te leggen aan de UR -kennis te nemen van het geactualiseerde Strategisch Plan SU 2000-2004, dit ter informatie aan de Universiteitsraad aan te bieden en daarbij de UR gelegenheid te geven eventuele kanttekeningen bij het plan te plaatsen; -het jaarplan 2001 SU voor kennisgeving aan te nemen en dit ter informatie aan de UR te zenden; -de financiële meerjarenplanning voor kennisgeving aan te nemen en de SU toe te zeggen dat op korte termijn in een brief financiÙle afspraken worden geactualiseerd en verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden vastgelegd.

-Het CvB heeft besloten de projectomschrijving Potential Governance in a Complex Society onder voorwaarden goed te keuren. Het CvB heeft de verdeling aandachtsgebieden College van Bestuur vastgesteld. Daarnaast heeft het CvB een overzicht vastgesteld van de externe bestuurlijke vertegenwoordigingen/aktiviteiten van de leden van het CvB. Het CvB heeft de heer prof.ir. E.F. Michiels benoemd tot hoogleraar Beveiliging van Telematicasystemen bij de faculteit INF. Het betreft een benoeming voor 0,2 fte ingaande 1 juni 2001 voor een periode van twee jaar.

-Het CvB heeft besloten tot verdere voorbereiding en uitvoering van fase 2b over te gaan en hiermee de instemming van de U-Raad tevragen (vergadering 2 okt 2001)

-Het CvB heeft de heer J.W.M. Melief benoemd tot directeur DISC per 1 sept. 2001.

-Het CvB heeft besloten: -De taakstelling van de Commissie Verlening Afstudeersteun als volgt te wijzigen: De Commissie Verlening Afstudeersteun (CVA) heeft tot taak: a) Het College van Bestuur te adviseren over de inhoud van de verschillende financiÙle regelingen ter ondersteuning van studenten zoals opgenomen in het studentenstatuut; b) als gemandateerde Commissie van het CvB namens het CvB beschikkingen af te geven op individuele aanvragen van studenten op grond van de regelingen genoemd onder a." De Universiteitsraad te verzoeken in te stemmen met voornoemd besluit tot wijziging van de taakstelling van de CVA en als gevolg daarvan de wijziging van de toewijzingsprocedure van aanvragen van afstudeersteun in de Regeling Afstudeersteun waarna de aldus gewijzigde regeling kan worden opgenomen in het Studentenstatuut UT. Mutatis mutandis geldt dit eveneens voor de Regeling Tempobeurscompensatie, de Regeling Garantiebeurzen Eerstejaars Studenten, de Regeling Ondersteuning Topsporters en de Regeling Aanvullende Studiefinanciering Overstappers.

d.d. 17 september 2001 : -Het CvB heeft besloten goedkeuring te geven aan het voornemen van het bestuur van de Stichting UT-extra tot ontbinding van de rechtspersoon.

-Het CvB heeft de eerste begrotingswijziging 2001 vastgesteld en besloten deze ter informatie te zenden naar de faculteiten, onderzoekinstituten en diensten met een afschrift naar de Universiteitsraad.

-Het CvB heeft het plan van aanpak project Universitair FunctieOrdenen Universiteit Twente vastgesteld.

-Het CvB heeft ingestemd met de naamswijziging van de dienst Communicatie en Transfer in Bureau Communicatie per 17 sept. 2001.

-Het CvB heeft ingestemd met het penvoerderschap ITC.

RSK

Vanavond (do. 29 nov.) is er weer een verenigingsavond. We beginnen om 17.30 met een maaltijd in de kantine van de speeltuin "het Kozakkenpark" aan de G.J. van Heekstraat 14 in Enschede. Iedereen die belangstelling heeft voor onze vereniging wordt van harte uitgenodigd om een keer een verenigingsmaaltijd bij te wonen. Na de maaltijd is er een verenigingsavond in de Opstandingskerk, vanaf 19.00 uur staat daar de koffie klaar. Info: bel Arjan; 0742434336 of kijk op: http://www.student.utwente.nl/~rsk.

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1. Jah Wobble & Bill Laswell - Radioaxiom; A Dub Transmission (fusion-dub) 2. Bad Company - Book Of The Bad (drum 'n' bass) 3. Front Line Assembly - Epitaph (industrial dance) 4. Anastacia - Freak Of Nature (soulpop) 5. Princess Superstar - Is... (undergroundhiphop) 6. Angel Crew - Another Day Living In Hatred (NL-hardcore) 7. Diversen - Future Sounds Of Jazz 8 (lounge en nu-jazz) 8. Calvin Russell - Rebel Radio (singer-songwriter) 9. Silent Force - Infatuator (powermetal) 10. Diversen - Nederbeat '63-'69; Beat, Bluf & Branie (4-cd-box); Blues: Tributes - Mississippi John Hurt: Avalon Blues (met o.a. Chris Smither, Lucinda Williams); Jazz: Django Bates - Quiet Nights (ex-Bruford's Earthworks); Klassiek: H. Schutz - Secular Works; Wereld: Nusrat Fateh Ali Khan - Body And Soul (nagelaten opnamen); dvd: Old Grey Whistle Test: 40 Rarely Seen Performances (prachtig archiefmateriaal). Meer info en nog 40.000 cd's op www.cd-uitleen.nl

Hoge Energie Fysica (141125)

Zie mededeling TN.

Oratie

mw. prof. dr. M.J. Peters, benoemd tot hoogleraar Biomagnetische Technologie aan de faculteit Technische Natuurkunde, over 'De magnetische mens', donderdag 20 december 2001, 16.00 uur, BB2.

Promotie

ir. R. Steijl (CTW) over 'Computational Study of Vortex Pair Dynamics', 14 december 2001, 15.00 uur, BB2.

ir. D.A. Schipper (CTW) over 'Mobile Autonomous Robot Twente. A mechatronics Design Approach', 14 december 2001, 13.15 uur, BB2.

drs. T. Brandsen (BSK) over 'A Wilderness of Mirrors. Quasi-markets, Housing and the Welfare State', 21 december 2001, 13.15 uur, BB2.

drs. S.A. Levi (CT) over 'Supramolecular Chemistry at the Nanometer Level', 21 december 2001, 16.45 uur, BB2.

SPE

Het SPE voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten : Di. 4 dec. Het meest gelezen boek, 19.30 - 21.00 uur, UT - Vrijhof - kamer 201. Iedere di. Zen-meditatie; een avond even rust en stilte tijdens de zit- en loopmeditatie, 20.00 uur, SHE. Iedere do. Vesper in het Stiltecentrum, 17.30 uur, UT - Vrijhof t.o. kamer 205.

Vieringen : Zo. 2 dec. Ochtendgebed, vg. Kees Kuyvenhoven,10.30 uur, UT-Vrijhof.

Info en opgave ; SPe-UT: Vrijhof 203 - 053 4892369 (secretariaat) SPe-SHE: 053 4871927 Kortenaerstraat 59, 1e verd. Hier zijn alleSPe-SHE activiteiten. www.utwente.nl/spe [email protected]

Pastores : Hélène van den Bemt (UT) 0534345107 Kees Kuyvenhoven (UT) 0534337571; Arent Weevers (SHE) 0742909064.

Alle faculteiten

Meedenken met moderne filosofen (161662)

Keuzevak bestemd voor alle studenten (Munnik), 2,5 SP, trim 2, zaal TW A116, do. 3e/4e uur, eerste college 6-12-'01. Doel van het vak: studenten kennis laten maken met enkele belangrijke stromingen uit de hedendaagse wijsbegeerte. Dit jaar gaat de aandacht uit naar de mathematicus-filosoof A.N. Whitehead (1861-1947). Onder wiskundigen is Whitehead m.n. bekend door het werk Principia Mathematica. Zijn filosofie is zeer relevant voor vragen over de grondslagen van de natuurwetenschap, de verhouding van 'lichaam' en 'geest', de milieuproblematiek en de religie. Het college veronderstelt geen wijsgerige voorkennis, en bestaat uit een uitleg en tekstlezing van grondteksten van Whitehead. S: reader (â 15,-) B: mond. tent. of werkstuk.

Hoorcollege Vegetatieve Fysiologie (135528)

In het 2e trim. Wordt op do. het 5e t/m 7e uur in CT 1814 dit hoorcollege gegeven gedurende de weken 49 t/m 51, 2 t/m 4 en 6 t/m 10. Het college geeft een overzicht van de menselijke anatomie, zowel microscopisch als macroscopisch en van de functie van de vegetatieve systemen. Het 5/6e uur wordt gegeven door Prof. Dr. I. Vermes en het 3e uur door een medisch specialist uit het Medisch Spectrum Twente. Studenten kunnen zich voor dit college opgeven via een intekenlijst bij de secretaresse van het Biomedisch Technologisch Instituut, kamer CT 1370, tel. 3367 of per e-mail [email protected] met vermelding van naam, adres en e-mail adres.

College industriële elastomeren (135525)

Zie mededeling CT.

BSK

Roosterwijziging Interactief Bestuur (176342)

Voor D2/D3 studenten: Het college in week 49 vervalt, het eerste college van dit vak is op do. 13-12-2001 het 3/4e uur (week 50). De overige colleges zijn in week 2, 3, 6, 8, 10 ( de colleges in week 51, 7, 9, vervallen).

Afstudeercolloquia

M. Corsten over: Sociaal-constructivisme en de uitvoering van sociale activering. 30 nov. 2001, 15.45 uur, TWRC C-238. N. Bouwers over: COREPER, Spin in het web? Een onderzoek naar de besluitvorming in het COREPER en de gevolgen ervan voor de ministeriële verantwoordelijkheid. 6 dec. 2001, 16.00 uur, TWRCB-209.

Onderwijsdag 11 december 2001

Aan alle studenten en medewerkers van de faculteit BSK. De hoogleraren in den lande zijn het er over eens: de opleiding BSK aan onze faculteit is de beste Bestuurskundige opleiding van Nederland. En dat willen we ook graag zo houden! Ongeveer een jaar geleden werd aan onze faculteit voor het eerst een onderwijsdag georganiseerd. Op di. 11 dec. a.s. krijgt deze dag een vervolg krijgen. Vanaf 15.30u willen wij met de studenten en de medewerkers, een discussie aangaan over wat volgens u en hen de sterke punten van onze opleiding zijn, en op welke punten de opleiding voor verbetering vatbaar is. Meer info over het programma en aanmelding staat op www.bsk.utwente.nl #link#. Uiteraard hopen wij ook u op deze middag te mogen verwelkomen. Want uiteindelijk is iedereen gebaat bij een goede opleiding, nu, maar ook in de toekomst!

De Gemeente Cuyk biedt een afstudeeropdracht

Opdracht: vertaal draaiboeken rampenbestrijding naar het niveau van de ambtenaar die het betreffende deel van het proces dient uit te voeren. Het rampenplan Cuijk is te karakteriseren als een organisatieplan en een waarschuwings- en afsprakenschema m.b.t. het optreden in rampsituaties. Het rampenplan is als het ware de neerslag van gemeentelijk beleid inzake de gecoördineerde bestrijding van grootschalige incidenten, crisis, calamiteiten, zware ongevallen en rampen dan wel de dreiging ervan. Gezien de complexiteit en de grote verscheidenheid van actoren en acties geschiedt de aanpak projectmatig. In het rampenplan van Cuijk wordt niet langer uitgegaan van scenario's, doch van zogenaamde processen. Een proces bestaat uit bepaalde activiteiten. Als een scenario bekend is, kunnen de processen die van toepassing zijn op dit scenario bepaald worden. In het rampenplan zijn 29 processen onderscheiden. Van alle samenwerkende organisaties als de politie, brandweer en GGD heeft de gemeente 13 processen in beheer. Dit zijn o.a. voorlichting/informatie, ontruimen/evacueren, opvangen/verzorgen, milieu en uitvaartverzorging. Elk proces is uitgewerkt in draaiboeken. Hierin zijn de activiteiten voor de medewerkers verder uitgewerkt. De draaiboeken zijn uitgewerkt via uitgereikte sjablonen van de regionale brandweer. Evaluatie op de inhoud van de draaiboeken leert dat de draaiboeken meer toegeschreven dienen te zijn op de medewerker die de activiteit moet uitvoeren. Anders gezegd nu is de inhoud zogenaamd top-down bepaald. Om de kwaliteit van de draaiboeken te verhogen is doorvertaling van onderop wenselijk. Aanvang: z.s.m. Informatie: Bureau Praktijkcomponent ('s ochtends: kamer C-103, tel. 489 3240).

Omgevingsrecht

Voor: alle faculteiten D2/D3: Minor studenten Recht in maatschappij en bedrijf. Studenten van de minor 'Recht in maatschappij en bedrijf', die willen deelnemen aan het (BSK) vak Omgevingsrecht [175235] dienen zich voor 3/12 te melden bij Michiel Heldeweg ([email protected]). In elk geval vervalt het college van 6/12.

Recht voor het openbaar bestuur (172100)

Voor D1 studenten BSK. Roosterwijziging: Het college op do. 6 dec. het 7e/8e uur (groep 2) is verplaatst naar do. 6 december het 1e/2e uur in TWRC D-105B. Groep 1: Achternaam A t/m L, Groep 2: Achternaam M t/m Z, Groep 3 is komen te vervallen.

Studeren in het buitenland

Op di. 11 dec. a.s. van 12.30 - 13.45 wordt er in zaal TWRC A-112 voorlichting gegeven over de mogelijkheden van studie (vakken volgen & afstuderen) in het buitenland. Wil je in 2002-2003 bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een gesubsidieerde Socrates-plaats aan een Europese universiteit of wil je afstuderen in het buitenland kom dan naar deze bijeenkomst. Tijdens deze voorlichting wordt een brochure (met aanmeldingsformulier) uitgereikt. Dit materiaal is na afloop van de voorlichting ook te verkrijgen via BOZ-BSK.

CT

Numerieke lineaire algebra (151015)

Zie mededeling TW.

College industriële elastomeren (135525)

Het 1e college van dit vak is op do. 10 jan. 2002, het 1e en 2e uur in CT 1345. Bij deze gelegenheid worden de data voor de vervolgcolleges in onderling overleg afgesproken. Studenten die belangstelling hebben voor dit college worden verzocht zich op donderdagmiddag of vrijdagochtend op te geven bij: Gerda van der Ha, secretaresse van de werkeenheid Rubbertechnologie, kamer CT 1360, tel: 4894621 of per e-mail: [email protected] Prof.Dr.Ir. J.W.M. Noordermeer, Werkeenheid Rubbertechnologie.

Hoorcollege Vegetatieve Fysiologie (135528)

Zie mededeling Alle faculteiten.

EL

Afstudeercolloquium

P.J.Wijnstra over: "Een ultrasoon meetsysteem voor druppels en bellen in het water", 3 dec. 2001, 16.00 uur, EL/TN T4.

INF/BIT/TEL

College Gedistribueerde operating systemen (213011)

Voor: INF D3-studenten. De hoorcolleges van dit vak op wo. het 5/6e uur in week 50 en 51 komen te vervallen vanwege afwezigheid van de docent.

Verplaatsen colleges Implementatie van tel. syst. (265200)

Aan Telematica D2 studenten en INF, BIT D3 studenten. De colleges van dit vak in de weken 49, 50 en 51 worden verplaatst van di. 3/4e naar ma. 5/6e uur in zaal TW-A114. Vanaf week 3 zijn de colleges weer op di. 3/4e in TW-B101.

Afstudeercolloquia

Philip G. Kooijman over: Federated Databases in de Netwerk Economie, op 30 nov. 2001, 14.00 uur, CT-1814.

Jacob Willig over: De meerwaarde van onderwerpselectie ten opzichte van ' simple search' op een bedrijfs Intranet, 30 nov. 2001, 14.00 uur, TW - C238.

Jan-Tom Bellos (INF) over: Design & Implementation of a Placement Algorithm for Chameleon RCP, op 30 nov. 2001 om 16.00 uur in CT-1814.

G.J.F. Olthof (BIT) over: E-business Strategie Ontwikkeling, 6 dec. 2001, 15.00 uur, INF-L204 (Demozaal).

Zaalwijziging

Aan INF-D3 studenten, de colleges van het vak Real-time enbedded systemen zijn niet in zaal U2, maar in zaal CT-1812. Dit geldt voor ma. 5+6 en wo. 1/2e, voor de weken 49-51, 3/4e.

Zaalwijziging Implementatie van teLsystemen (265200)

Aan TEL D2 en HBO. De colleges van dit vak zijn verplaast naar INF-5126. Dit geldt voor de ma. 5/6e in de weken 49-51 en di. 3/4e in de weken 3, 4, 6-9.

Opdrachten op het gebied van "multi-agent systemen"

Aan INF en BIT D3 studenten: E-commerce alleen voor BIT'ers? Agents alleen voor INF'ers? Op het gebied van 'multi-agent systemen' zijn er diverse mogelijkheden om vakgroep- en/of afstudeeropdrachten te doen binnen de clusters TKI en IS. Wij willen de 'Trading Agent Competition' (TAC) onder de aandacht brengen voor een mogelijke opdracht. Voor TAC moeten intelligente agenten ontworpen en getest worden die opdrachten van fictieve klanten op diverse electronische veilingen moeten vervullen. Op deze veilingen moeten de agenten in een wedstrijd-omgeving strijden om de beste waar voor de laagste prijzen. Er zijn on-line oefen-servers aanwezig en jaarlijks zijn er internationale wedstrijden. Info: http://www.cs.utwente.nl/~patveck/tac,@cs.utwente.nl.

Studentenassistenten Bedrijfsinformatiesysteemontwikkeling (186357)

Voor BIT en TBK, D1, D2. Voor bovenstaand vak in het tweede trimester wordt een aantal studentassistenten gezocht voor het begeleiden van het vak en de practicumsessies. De inhoud van het vak is vergelijkbaar met het afgelopen jaar. Zij het dat UML dit jaar aan de stof wordt toegevoegd en het SQL gedeelte afgeslankt. De praktikumomgeving en practicumsessies worden aangepast. Een basiskennis UML en MS Visio is een pre, maar geen vereiste. Als je geïnteresseerd bent in het begeleiden of voor verdere informatie, neem dan kontakt op met C. Katsma bb-219, tst. 4093, ([email protected]) of bij het vakgroepsecretariaat BB-222, tst. 3500.

TBK/CIT

Afstudeercolloquium

Katrien S. Hendriks over: Extension of the IBM E-business wave model: characteristics, strategic options, driving factors and consequences of wave I, wave II and wave III E-business. 11 dec. 2001, 15.45 uur, CT 1812.

Numerieke lineaire algebra (151015)

Voor Cit: Zie mededeling TW.

Retourlogistiek (182014)

Voor TBK D2 L-stroom: het practicum bij dit vak vindt i.v.m. overlap met een ander practicum niet plaats op de maandagmiddag maar op een ander nader te bepalen tijdstip.

Internationale Stage (180066)

Voor: TBK D2 en D3. Wil je in het derde trimester (april 2002) op stage? Maak dan z.s.m. via BOZ een afspraak met de stagecoördinator om je wensen en plannen door te spreken. Lees voor het gesprek alvast de stagehandleiding door (te koop bij de Union Shop). Meer info op de website van de stage.

Bedrijfsinformatiesysteemontwikkeling (186357)

Voor TBK D1 en BIT D1. Voor dit vak dienen de studenten zich via Teletop in te schrijven. Verdere informatie tijdens eerste college op 3 dec. a.s

Constructieleer voor TBK-B generaties 1998 en 1999 (VWO-instroom, 4-jarig programma)

Voor TBK D2 en D3. Door verschillende curriculum- en vakwijzigingen is het totale programma van de B-stroom voor de generaties 1998 en 1999 te omvangrijk geworden. Daarom is besloten dat de B-stroomstudenten uit deze twee lichtingen die dat willen het vak Constructieleer (226567) kunnen laten vervallen. Dit betekent dat deeventueel bij Stress bestelde boeken niet hoeven te worden afgehaald. Degenen uit bovengenoemde groep die het vak al hebben afgerond kunnen de studiepunten gebruiken in de keuzeruimte.

PBV II (112748)

Zie mededeling WB.

Stroming dit jaar in gewijzigde vorm aangeboden

Voor CiT D1 en KMA generatie '00 en '01. I.v.m. ziekte van de heer Wind wordt dit vak in een gewijzigde vorm gegeven. Hieraan kunnen alleen de reguliere D-1 studenten deelnemen. Ouderejaars studenten die het vak nog moeten doen kunnen enkel deelnemen aan de tentamens op 22 maart 2002 of 14 aug. 2002. Meer info voor de reguliere D-1 studenten staat op TeleTOP. Er komt nog een aanvulling op het rooster. Dit wordt via een onderwijsmededeling bekend gemaakt.

Roosterwijziging Stroming

Voor CiT D1, KMA generatie'00 en '01. I.v.m. ziekte van de heer Wind wordt dit vak in het 2e trimester gegeven door de heer Gorissen. Hierdoor zijn er wat wijzigingen in het rooster. In blok 3 blijft het hoorcollege op dezelfde tijd staan t.w. do. het 1/2e uur in CC 4. In blok 4 wordt het hoorcollege verschoven van wo. het 1/2e uur naar do. het 3/4e uur in zaal WB C101. Daarnaast worden er extra werkcolleges gegeven op ma. het 7/8e uur in de weken 50,51, 2 t/m 4 en 6 t/m 11. De werkcolleges worden gegeven in groepjes van 5, welke verdeeld worden over de computerzaal en de projectkamers.

Studiefinanciering overstappers van 4-jarig naar 5-jarig curriculum

Voor CiT generatie '99 en ouder. Voor studenten die overgestapt zijn van het vier- naar het vijfjarig curriculum is het van belang te weten dat d.m.v. het invullen van een overstapformulier voor CSA, deze gegevens niet automatisch aan de IBG worden doorgegeven. De IBG gaat altijd uit van een door de student zelf ingezonden mutatieformulier. Als je nog geen mutatieformulier hebt ingevuld krijg je dus problemen met het extra jaar studiefinanciering. Je kunt eventueel ook met je correspondentienummer en bewijs van inschrijving voor de vijfjarige CIT opleiding naar het Steunpunt Studiefinanciering in Enschede gaan en dan verwerken ze daar de gegevens.

Roosterwijziging Communicatiepracticum

Voor CiT P. Voor dit vak wordt het werkcollege voor groep 1 van dinsdag 18 dec. verplaatst naar wo. 19 dec. het 3e en 4e uur in zaal TW B103A. Het werkcollege voor groep 2 van di. 22 jan. wordt verplaatst naar wo. 23 jan. het 3/4e uur in zaal TW D103B.

Roosterwijziging IMOD A blok 5

Voor CiT D1. Voor het vak IMOD A is het rooster dusdanig gewijzigd dat het duidelijker is om het rooster in z'n geheel hieronder te vermelden: BLOK 5 (Voor BLOK 6 zie onderwijsmededelingnr.BOZ01.179)

-Week 13: Maandag 3e en 4e uur hoorcollege alle groepen in zaal BB4 Donderdag 1e t/m 4e uur practicum groep 3 en 4 in WB T700 Vrijdag 5e t/m 8e uur practicum groep 1 en 2 in WB T700

-Week 14: Dinsdag 1e en 2e uur werkcollege groep 1 en 2 in WB T500B Dinsdag 3e en 4e uur werkcollege groep 3 en 4 in WB HIV 208, Donderdag 1e t/m 4e uur practicum groep 3 en 4 in WB T700, Vrijdag 5e t/m 8e uur practicum groep 1 en 2 in WB T700

-Week 15: Maandag 1e en 2e uur werkcollege groep 1 en 2 in WB T500B, Maandag 3e en 4e uur werkcollege groep 3 en 4 in WB T500A, Woensdag 1e t/m 4e uur practicum groep 1 en 2 in WB T700, Donderdag 1e t/m 4e uur practicum groep 3 en 4 in WB T700

-Week 16: Maandag 3e en 4e uur hoorcollege alle groepen in BB 4, Woensdag 1e t/m 4e uur practicum groep 1 en 2 in WB T700, Donderdag 1e t/m 4e uur practicum groep 3 en 4 in WB T700

-Week 17: Maandag 1e en 2e uur werkcollege groep 1 en 2 in WB T500B, Maandag 3e en 4e uur werkcollege groep 3 en 4 in WB T500A, Woensdag 1e t/m 4e uur practicum groep 1 en 2 in WB T700, Donderdag 1e t/m 4e uur practicum groep 3 en 4 in WB T700

Roosterwijziging IMOD A blok 6

-Voor CiT D1: Voor het vak IMOD A is het rooster dusdanig gewijzigd dat het duidelijker is om het rooster in z'n geheel hieronder te vermelden:

Blok 6 (Voor BLOK 5 zie onderwijsmededelingnr.BOZ01.178)

-Week 21: Dinsdag 7e en 8e uur hoorcollege alle groepen in WB C101, Woensdag 1e t/m 4e uur practicum groep 1 en 2 in WB T700, Donderdag 1e t/m 4e uur practicum groep 3 en 4 in WB T700

-Week 22: Maandag 1e en 2e uur werkcollege groep 1 en 2 in WB T500B, Maandag 3e en 4e uur werkcollege groep 3 en 4 in WB T500A, Woensdag 1e t/m 4e uur practicum groep 1 en 2 in WB T700, Donderdag 1e t/m 4e uur practicum groep 3 en 4 in WB T700

-Week 23: Maandag 1e en 2e uur werkcollege groep 1 en 2 in WB T500B, Maandag 3e en 4e uur werkcollege groep 3 en 4 in WB T500A, Woensdag 1e t/m 4e uur practicum groep 1 en 2 in WB T700, Donderdag 1e t/m 4e uur practicum groep 3 en 4 in WB T700

-Week 24: Maandag 3e en 4e uur hoorcollege alle groepen in BB 4, Woensdag 1e t/m 4e uur workshop groep 1 en 2 in WB T500B, Donderdag 1e t/m 4e uur workshop groep 3 en 4 in WB T500B

-Week 25: Maandag 3e en 4e uur hoorcollege alle groepen in BB 4, Woensdag 1e t/m 4e uur workshop groep 1 en 2 in WB T500B, Donderdag 1e t/m 4e uur workshop groep 3 en 4 in WB T500B

-Week 26: Maandag 3e en 4e uur hoorcollege alle groepen in BB 4, Woensdag 1e t/m 4e uur workshop groep 1 en 2 in WB T500B, Donderdag 1e t/m 4e uur workshop groep 3 en 4 in WB T500B, Vrijdag 5e uur groep 1 toets WB T700, Vrijdag 6e uur groep 2 toets WB T700, Vrijdag 7e uur groep 3 toets WB T700, Vrijdag 8e uur groep 4 toets WB T700

-Week 27: Woensdag 1e uur groep 1 herkansingstoets WB T700, Woensdag 2e uur groep 2 herkansingstoets WB T700, Woensdag 3e uur groep 3 herkansingstoets WB T700, Woensdag 4e uur groep 4 herkansingstoets WB T700

TN

Numerieke lineaire algebra (151015)

Zie mededeling TW.

Supergeleidende devices (145019)

Het college bestaat uit 12 colleges die op ma. en wo. van 9:00 tot 11:00 worden gegeven in zaal 4110 van het ELTN gebouw. Ze beginnen op ma. 3 dec. (docent Flokstra) en worden na de kerstvakantie voortgezet op wo. 9 jan. (docent Gerritsma). Bespreking tentamen + vaststellen datum herkansing Detectie en signaalverwerking (146003) op 3 dec, 13.00 uur in EL/TN B0210.

Computational Dispersion Rheology: Theorie van Eenvoudige Vloeistoffen (149020)

A.s. maandag 3 december start op het 3e en 4e uur het bovenstaande 8sp vak van Prof.dr. W.J. Briels in zaal 2156 EL/TN gebouw. Aanmelden voor dit vak kan bij het secretariaat. Tel: 3805 of via e-mail: [email protected]

Algemene Relativiteitstheorie (141108)

A.s. maandag 3 december start op het 5e en 6e uur bovenstaand college van Prof.dr. W.J. Briels in zaal 8124 van het EL/TN gebouw. Aanmelden voor dit vak kan bij het secretariaat. Tel: 3805 of via e-mail: [email protected]

Hoge Energie Fysica (141125)

Bovenstaand TN college over elementaire deeltjes en hun relatie met het ontstaan van het heelal van Prof. B. van Eijk vangt aan op donderdag 6 december om 15.45 in zaal B1224. Geïnteresseerden van buiten TN zijn eveneens welkom.

TO

Afstudeercolloquium

A.H.F. Langevoord over: Competentiegericht toetsen met "eenRotterdams accent". Een model en procedure voor de inrichting van "portfolio en assessment" voor de HBO-opleiding logopedie aan de Hogeschool Rotterdam. Di. 18 dec. 2001, 16.00 uur, L216.

College instructietheorie in andere zaal

Dit college op vr. 25 jan. 2002 het 2e uur is verplaatst naar CC4.

Extra SPSS toets 196201 en 196202

Voor de oude datavakken van de P Inleiding methoden en technieken van SWO en Dataverzameling en -verwerking 1 wordt nog eenmaal een SPSS toets afgenomen op vr. 8 februari 2002 van 13.45 tot 15.15 in PC zaal L102. Inschrijven bij Frans Houweling van 21 jan. tot 1 feb. 2002.

Intekening voor practicumgroepen

Vanaf heden kan men zich bij het Servicepunt van TO intekenen voor de groepsindeling van het vak Presenteren. De intekening sluit op ma. 21 jan. 2002.

TW

Numerieke lineaire algebra (151015)

aanbiedende faculteit: TW, vakcoördinator: Mike Botchev ([email protected]) bijzonderheden: cursus wordt in het Engels gegeven. Tijd: 3e trim: start op do. 7+8 (28 maart 2002), waarbij het definitieve rooster besproken kan worden. Plaats: Zaal B-101 TWRC gebouw. Inhoud vak het oplossen van lineaire stelsels en eigenwaardeproblemen. Behalve klassieke algoritmes (zoals QR, Gauss eliminatie, SVD) wordt in deze cursus aandacht besteed aan de moderne iteratieve methodes (conjugate gradients, BiCGstab, Jacobi-Davidson). De cursus is bedoeld voor studenten die in hun werk berekeningen met matrices (zouden) moeten doen en is geschikt voor studenten van TW, TN, CT, WB en CIT. Een diepe wiskundige achtergrond is niet vereist, men moet slechts bekend zijn met de basisbegrippen uit de lineaire algebra, zoals vectors, matrices, eigenwaarden en eigenvectoren. In de cursus wordt er veel aandacht besteed aan het efficiÙnt gebruik van Matlab en gratis beschikbare software, zoals LAPACK. De cursus is sterk toepassingsgericht, het is ook mogelijk om concrete problemen te bespreken waarvoor de student belangstelling heeft. Belangstelling? geef je op via de VIST-site.

WB

Numerieke lineaire algebra (151015)

Zie mededeling TW.

PBV II (112748)

Dit is vorig studiejaar voor het laatst gegeven. Als vervanging voor dit vak geldt "Stochastische Modellen in Productie en Logistiek"(153083). Dit vak wordt in het tweede trimester 10 keer gegeven op ma 5+6 (hoorcollege) en 4 keer op vrij. 3+4 (werkcollege). Studiemateriaal bestaat uit uitreikstukken. Het vak wordt afgesloten met een opdracht. Voor dit vak is het noodzakelijk om OR II (158006) bestudeerd te hebben.

Afstudeercolloquium

I. Stieltjes (WA) over: Positie van het focus bij een lasoptiek met een door de pols geleidde laserbundel. 17 dec. 2001, 14.00 uur, WB Z.203.

Studieverenigingen

TObias

Het lustrum loopt al weer bijna ten einde. Morgen nog de percussie en de almanakpresentatie, komt allen! # Ben je op zoek naar een onderwijskundig bijbaantje? Kijk op onze vacaturebank. Je komt er via de link op de site http://www.svtotobias.nl # We zoeken nog iemand die in de galacommissie wil, lijkt het je wat? Kom eens langs.

Stress

Er worden nog mensen gezocht voor de Stress Press, Onderwijscommissie, Boeken.com en Webmasters. Interesse? Mail [email protected] Ma. 3 dec. is de ALV van Stress zijn om 19.00 uur in BB1. Hier zullen o.a het secretariële en financiële jaarverslag worden behandeld en het huidige bestuur wordt gedechargeerd. Heb je nog geen Stress Almanak?! Kom er dan eentje ophalen in onze kamer. Van 13 t/m 20 dec. is de Holland Xperience. Hier maken 30 buitenlandse en 30 binnenlandse studenten kennis met Enschede, Amsterdam en Eindhoven. Er worden o.a. een aantal bedrijfsbezoeken en andere leuke activiteiten, zoals een sporttoernooi en schaatsen. Meer info hierover staat op www.hollandexperience.estiem.org. Op 18 dec. is een uitstapje naar de Enschedese Bierbrouwerij, Grolsch. Hiervoor kan je je inschrijven in de Stresskamer. Info: www.stress.utwente.nl.

Arago

Vijfde vrij. van de maand dus dit keer wordt de Vrimibo getapt door Arago en Scintilla (een grote schuimparty) # Ma. en di. in de pauze boekenverkoop voor het tweede trim. # Tijdens de boekenverkoop is er commissiemarkt waar alle commissies laten zien wat ze doen # Volgende week do. Sinterklaasborrel en dit wordt een groot festijn!

Sirius

Houd 4 dec. vrij want dan is er een ALV in de middagpauze over het lustrum van Sirius dus wees erbij en beslis mee over de toekomst. Per mail wordt je geïnformeerd over plaats en tijd # Wezoeken mensen die een nieuwe studiereis willen organiseren, het liefst eerste- en tweedejaars studenten. Interesse? kom dan langs in onze kamer en meld je aan. # In dec. staat er weer een Inhouse op het programma, ga mee en bekijk een aantal gave werkgevers. Op 11 dec. bezoeken we het Ministerie van Financiën. Inschrijven kan via de mail of via de inschrijflijst bij onze kamer # Sinds mei is er weer een lezing met als thema: Terrorisme. Datum: 12 december, locatie volgt. # Op 15 dec. houden we weer de traditionele ouderdag. Informeer bij de eerstejaarscommissie. # Vele commissies zoeken nieuwe mensen. Kom een keer langs in onze kamer of mail [email protected] Vacatures zijn er bij de excursiecommissie, Sirius Sights redactie of de websitecommissie en de borrelcommissie # Check voor up to date info onze website www.bsvsirius.nl.

Abacus

Voor diegenen die morgen nog tentamen hebben: Heel veel succes! # Op di. 4 dec. houden we onze eerste trimester ALV, waarin er gediscussieerd kan worden over het beleid # Op 6 dec. komt Sinterklaas langs op onze faculteit! Maar hij kan niet zonder gedichten/kado's die door jullie aangeleverd moeten worden. Wees dus creatief! # Het eerstvolgende Mathematisch Café is op 13 dec. # De borrel na het Mathematische Café is ook goed om te bezoeken om lekker bij te kletsen! # Schrijf alvast kerststukjes voor de Ideaal! # Vragen? Bel 3435, mail [email protected], surf naar www.abacus.utwente.nl.

Inter-Actief

Laatste kans om je in te schrijven voor de wintersport! Twee weken na de kerstvakantie reizen Inter-Actief en Communiqué af naar Risoul voor een coole ski- of boardvakantie. Zie website voor meer info # Meer pepernoten dan je op kunt en de slechtste Sinterklaasgrappen vind je op 4 dec. in de borrelkelder. Natuurlijk komt de Sint zelf ook en heeft deze diverse "verrassingen" voor jullie. Vanaf 16:30 # Wil je Jos Verstappen naar de kroon steken? Of vind je karten gewoon wel leuk? Di. 11 dec. kun je je helemaal uitleven! De AXI heeft dan een avondje onbeperkt karten voor je geregeld in Nordhorn! Kaartjes f35 # We zoeken nog mensen voor commissies. Interesse? Kom langs in onze kamer in Hal-B, L216, tel 3756, geopend: 12.30 - 15.30, of mail: [email protected] Meer info www.inter-actief.net.

W.S.G. Isaac Newton

Op 3, 5 en 6 dec. zijn er weer boekenverkopen op de Newtonkamer. Ook deze keer is het mogelijk om te pinnen. # Avante zit inmiddels in Brazilië. Wil je weten hoe het ze daar vergaat? Kijk op de homepage voor de nieuwste updates vanuit Brazilië # Do. 6 dec. is er een sollicitatietraining van de Human Capital Group. Na afloop van de training is er een borrel met hapjes. Wil je meedoen?Schrijf je in op ons bord # Wil je commissiewerk gaan verrichten, kom langs in onze kamer of mail het bestuur # De Newtonkamer is elke dag minimaal van 10 tot 16 uur geopend. Tel. (053-489)2531; e-mail: [email protected]

Scintilla

Di. 4 dec. zal Scinterklaas ons vereren met een bezoek aan de Tombe. Misschien heeft hij voor jou nog wel een verrassing. Dus zorg dat je aanwezig bent. # Nu de tentamens zijn afgelopen, kun je al je stress bij de VriMiBo wegdrinken. De gemaakte tentamens kunnen nog steeds bij het bestuur ingewisseld worden voor bierbonnen. # De Tweefpa is dit jaar op 11 dec. Na een heerlijke maaltijd wordt er een film bekeken. Dit alles gebeurt onder het genot van een doppel Palm. Ook kunnen er leuke Palm goodies gewonnen worden. # Op 18 dec. presenteert de SJaCo zijn jaarboek. Zij signeren het jaarboek voor de aanwezigen. Dit alles onder een biertje dat u wordt aangeboden door de SJaCo. # Quote van de week! Barrytd: "Een pakje, is dat een driedelig pak voor Maarten?" # Dit alles en nog veel meer kan na gelezen worden op http://www.scintilla.utwente.nl.

ConcepT

Als je klachten hebt over de vakken of de tentamens, kun je deze aan ons doorgeven. Wij bespreken deze dan gebundeld met de opleiding. # Heb jij al gestemd voor de Docent van het Jaar? Kijk snel op onze website! # Op 13 dec. gaan we op excursie naar de bouwplaats van de Tweede Lekbrug in de A2 bij Vianen. Schrijf je snel! # Schrijf alvast in je agenda: ConcepT-feest op 11 dec. in de Nieuwmarkt. # Ma. 3 dec. gaan we bowlen in Miracle Planet. Helaas is dit al volgeboekt, we beginnen om 20:00 uur # Beton kan drijven! Mensen met hart voor beton kunnen zich nu aanmelden om betonnen kano's te bouwen en er mee te racen. # Het netwerk, de pc's, de website en de servers van ConcepT zoeken beheerders. Gebrek aan ervaring is geen enkel bezwaar # Ga je verhuizen? Geef op onze website je nieuwe adres door # Vragen/info: bel 3884, [email protected], www.ConcepT.utwente.nl.

Cultuur

A Night of Comedy

DPO presenteert i.s.m. de UT-lustrumcommissie: A Night of Comedy, Do. 6 dec. 2001. Deze wordt nog groter worden aangepakt dan de voorgaande edities. Deze avond 4 Nederlandse comedians, te weten: (MC) Sjaak Bral (NL), Martijn Oosterhuis, Jim Spelmans en Javier Guzman. Om deze avond nog specialer te maken komt de gerenommeerde Nieuw-Zeelandse comedian Bob MacLaren ook langs om zijn kunsten te laten zien. Agora, Vrijhof, do. 6 dec. 2001, zaal open 20.30, aanvang 21.00 Kaarten: f15/f10 (UT-medewerkers en UT-studenten). Voorverkoop bij de portier van de Vrijhof en bijaanvang aan de deur. Ook kun je reserveren via www.dpo.nl.

Diversen

KIvI

KIvI Regio Oost organiseert i.s.m. KIvI Filosofie & Techniek een presentatie 'Normen en waarden van de ingenieur: Omgaan met risico's en gevaren in techniek' door dr. ir. Mieke Boon (universitair docent bij Systematische Wijsbegeerte - WMW) op do. 13 dec. a.s. in de Vrijhof. De ethische aspecten waar ingenieurs i.v.m. risico's en gevaren tijdens het ontwerpproces mee te maken krijgen zijn echter niet altijd even makkelijk herkenbaar. Hoe kun je de ethische aanvaardbaarheid van risico's en gevaren beoordelen? In de praktijk bestaan er verschillende methoden om over de aanvaardbaarheid van bepaalde risico's te beslissen. Er bestaat geen consensus welke methode (in welk geval) het beste is, maar het is mogelijk te discussiëren over de voor- en nadelen van de verschillende methoden in het licht van ethische uitgangspunten. Na de inleiding op dit onderwerp wordt in groepjes gewerkt aan een case-study. Vanaf 18.45 uur is er ontvangst met koffie, na afloop wordt er een drankje geserveerd in het Theatercafé van de Vrijhof. Deelname: f15/gratis (KIvI-leden/studenten). Aanmelding: Elfride Dijkstra-ten Dam, [email protected], tel. 4097.

C.S.V. Agapé

Agapé is een christelijke studentenvereniging voor studenten van de UT en het HBO # Je bent van harte welkom bij al onze activiteiten # Morgen vieren Charles, Maaike, Kim en Marie-Elise hun verjaardag met een feest op Matenweg 30 (schildpatio) # Aanstaande di. 4 dec. is er weer een trefavond in het Kozakkenpark, G.J. van Heekstraat 14. Wouter Burggraaf spreekt dan over de omgang met Gods Woord. De avond begint om 18:00 uur met een gezamenlijke maaltijd waarvoor je je kan opgeven op onze homepage # Di. 18 dec. organiseert Agapé een open kerstfeest. Houd deze datum dus vrij! # Info: www.student.utwente.nl/~agape.

G.A.T.

Hoi iedereen! # Vanavond is er weer een geweldige G.A.T.-avond! Heerlijk je do. beginnen met een paar biertjes en wat vage muziek. # Albert zegt: laten we daarna naar de Atak gaan! Drum & Bass op zijn best, deze avond! # Morgen is er een filmnacht met bizarre, grappige en gave sci-fi films! Mail Sander of Albert voor details # Over een paar weken komt het Weekendje Weg eraan! Binnenkort meer info # G.A.T. zit iedere do. vanaf 20:30 in de Vivaan, een verborgen bar in de Bastille # Bel de G.A.T.-barlijn (8046) op do. of kijk op onze website voor details: http://www.student.utwente.nl/~gat.

Internationaal

International Office (DiSC)

Het IO ondersteunt je bij je oriëntatie en voorbereiding voor verblijf in het buitenland voor studie of stage, Vrijhof kamer 206, tel. 4895424, [email protected], Website: kijk onder onderwijs: studie & stage buitenland. (http://intoffice.utwente.nl). Je kunt iedere dag bij ons terecht van 08.30-17.00. Houd onze website in de gaten voor actueel nieuws # Met groot succes is de eerste Internationale Week op de UT gerealiseerd. Lijkt het je leuk daar volgend jaar aan mee te werken, neem dan contact met ons op # De diverse beurzen voor studie in het buitenland zijn weer bekend, kijk voor een overzicht op onze website of kom langs voor nadere informatie bij IO # I.h.k. van het cultureel verdrag tussen Israël en Nederland zijn er twee studiebeurzen van 9 maanden en een zomerbeurs beschikbaar. De aanvragen moeten 14 dec. bij de Nuffic binnen zijn (via IO). Neem voor meer info contact op met IO.

AEGEE

Wil je eens een keer de kerstsfeer proeven op een speciale plaats, vier dan kerst in Wenen van 6 tot 9 dec. Hier worden o.m. de kerstmarkten en bijzondere plaatsen in de omgeving van Wenen bezocht worden. Deze speciale en gezellige happening met de 'AEGEE-family' wordt gecombineerd met een event over EU-enlargement # 14 t/m 23 dec. kun je in Istanbul deelnemen aan het congres "co-operation for development and stability in South Eastern Europe". Zoals de naam het al zegt zullen hier o.m. de problemen in de Zuid Oost Europese landen aan bod komen # Info: bel 053-4321040, kijk op http://www.aegee-enschede.nl of mail naar [email protected]

Foundation S.M.I.T.

Dear students, coming up this month: 6 Dec. traditional Dutch Sinterklaas Party, the one thing you should not miss. On 13 Dec. we will have an international Christmas Dinner. Bring your own party food and let the rest taste it! Details will follow later. Be sure to check December's Talkative for more information. You will receive it soon. # For those international (PhD) students who do not yet receive S.M.I.T.'s monthly newsletter (the Talkative), but are interested, drop by at our office or send us your name, address, etc. # For questions: Our office in the portocabins next to the Vrijhof is open every working day from 12:45 till 13:30. Telephone: 4052, [email protected] http://www.student.utwente.nl/~smit.

@TK=Pakkerij

AEGEE

Op 7 en 8 dec. wordt er door AEGEE-Enschede een seminar en debat georganiseerd genaamd DESIRE. Tijdens dit event kun je je diepste verlangens ontdekken en ervaren hoe ze verschillen van andere Europese studenten # Do. 13 dec. is het Eerstejaarsfeest.Details volgen nog, maar zet die datum alvast in je agenda! # Er staat weer een uitwisseling met Munster op het programma, 18 dec. kan je daar een traditionele kerstmarkt bezoeken # SociÙteit Asterion is iedere di. en do. geopend vanaf half 10. Info: tel: 053-4321040, [email protected], www.aegee-enschede.nl.

Audentis

Aanstaande ma. om 20:00 uur vindt er een ALV plaats # Volgende week do. 6 dec. is het befaamde kroegsquash, georganiseerd door dispuut Ad Hoc met een hoofdprijs van f750 dus komt allen een balletje opslaan op de kroeg en natuurlijk de eerste prijs in de wacht slepen # Het symposium 'Mens en Macht' georganiseerd door onze eigen Symposiumcommissie is op 16 jan. 2002. Sprekers: MariÙtte Hamer, Karel Glastra van Loon, Jan Mans en Arne van der Wal. Voor meer info kijk op www.Mensenmacht.nl.# Meer info over Audentis: tel: 4328384, mail [email protected] of kijk op: www.audentis.nl.

A.S.V. Taste

Vanavond wordt het dertiende dies der A.S.V Taste spetterend geopend met het flatfeest! # Vrijdag gaan we A.S.V Taste met haar bevriende verenigingen naar de cabaretvoorstelling van Job Janze. # Za. 1 dec. is het bourgondisch eetfestijn met de LBE leden in de SociÙteit Antigoon. Ook kun je deze avond je dartkwaliteiten testen. # 2 dec. is de cantus # Ma. 3 dec. houdt het veertiende bestuur haar diesreceptie, waarna vervolgens de almanakuitreiking zal plaatsvinden # Di. 4 dec. gaan de Taste-leden naar Parijs! # Op Sinterklaasavond worden er op creatieve wijze pepernoten geschoten worden # Do. 6 dec. wordt het dies spectaculair afgesloten met een groots feest in Sociëteit Antigoon! Komt dus allen en vier het dertiende dies der A.S.V Taste! # Voor vragen aan het bestuur van A.S.V. Taste bel 0534326238 of mail ([email protected]).

Alpha

Vanavond is er weer een gezellige sociëteitsavond in Flux # Het Datsja Totaal feest: Het feestweekend dat alle andere feesten overtreft. Ook Dennis G. Bart en Hesther zijn aanwezig! Dit moet je niet willen missen # Sinterklaas is in het land, en is wonderbaarlijk op de Vuige Bastards gestrand. Op 5 dec. deelt hij pakjes uit, aan elke snuit (die ook zelf pakjes meeneemt) # Do. 6 dec. is er een MoresActiviteit met het thema: 'Het Aristocratisch Verenigd Koninkrijk in de Victoriaanse Tijd'. Voor dit feest gaan we met z'n allen in de Happietaria eten, geef je hier ten minste twee dagen van tevoren voor op! # Heb je belangstelling voor een christelijke studentenvereniging? Kom dan eens langs tijdens een sociëteitsavond. Elke donderdagavond in sociëteit Flux, Oude Markt 24 (3e verdieping). Info: www.csvAlpha.nl.

Sport

Gezocht: spandoek & bestuurslid

Jaja, deze week een ander stukje dan normaal. Iemand heeft namelijk het o-zo-mooie-en-functionele "Schrijf je in voor de Batavierenrace" spandoek gejat. Deze willen we deze graag terug. Oh, je wilt er wat voor terug? Nou, wij hebben wel wat dingetjes liggen hoor... Batavierenbier met een glas bijvoorbeeld, of mooie flashlights. Wil je een andere tegenprestatie? Vertel het ons! Verder zoeken we ook nog iemand die samen met ons de 30e Batavierenrace wil organiseren. Op het werkveld Wedstrijd, Route en Veiligheid ben je dan verantwoordelijk voor contact met 20 gemeenten, politie, motorrijders en natuurlijk zorg je dat elke deelnemer en elk busje de juiste route neemt. Naast een geweldig evenement (grootste studentenevenement van Nederland!) krijg je bestuurlijke ervaring, interessante contacten, een ruime afstudeervergoeding en nog veel meer! Interesse? Informeer via 053-4893787, [email protected] of kom langs bij Vrijhof kamer 232.

Piranha Rules The Waves

Heb jij ook zin om te domineren in het water? Kom dan eens kijken en doe mee bij de trainingen. Lekker trainen in het sportcentrum en een borrel in de VB. Kijk voor de trainingstijden en andere activiteiten op onze website www.zpv-piranha.nl.

DRV Euros

Afgelopen weekend was de Hel van het Noorden. Vanwege de zachte temperaturen en weinig wind was de zes-kilometer-lange race door de Groningse polder iets minder Helachtig, maar er zijn geen Euro´den in geslaagd om een blik mee terug te nemen naar Enschede. Volgende week is de Sint weer op de Sevende Camer. Weet je nog iets waarover iemand door de Sint aan tand gevoeld moet worden, geef dat dan aan hem door ([email protected]). Of knutsel iets moois in elkaar. 16 dec. is er een toertocht door het mooie winterse landschap. De bestemming is nog onbekend. Info: www.drv-euros.nl.

D.B.V. De Stretchers

Voor de komende drie trainingen ziet het rooster er als volgt uit: Do. 29 nov. Basketbal en Frisbee, Ma. 3 dec. Unihockey en Badminton, Do. 6 dec. TT Volleybal en Mertebagbal. Na de training op 3 dec. zal de goede oude Sint zijn opwachting weer maken bij de Stretchers, komt dat zien! Houd de map en de internetsite in de gaten, want er worden de komende weken nog vele toernooien en evenementen georganiseerd: www.stretchers.nl. Lijkt breedtesport jou ook te gek, of wil je er iets meer over te weten komen? Kom dan een keer langs bij een training. We zijn op ma. van 19.30u tot 21.00u en op do. van 21.00u tot 22.30u te vinden in sportzaal 1. Info: bel Casper (053-4307436) of Richard (053-4783657).

Vakgericht

Zin om te korfballen? De trainingsleden van Vakgericht trainen op di. om 17:30-18:30 en wo. om 21:00-22:30. De competitieleden trainen op di. om 18:30-19:30 en do. om 18:00-19:30 in sporthal 2 van het sportcentrum. Kom gerust een keer langs op de training als je interesse hebt. Afgelopen zo. heeft Vakgericht met 8-16 gewonnen van Olympia '22 1. Komende zo. speelt het team uit in Winterswijk tegen WIKO 1. Info over Vakgericht: www.vakgericht.nl of bel Marjette: 053-4354431.

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (ongeveer 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveaus: van tweede divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Elke do. is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2. Als je het leuk vindt om een keer mee te doen dan kan dat. Elke ma. van 18.30-20.00 wordt er beginnerstraining gegeven om de fijne kneepjes van het badmintonvak te leren, maar bel even of er plaats is omdat het nu redelijk druk is. Voor vragen kan je bellen met Ruben (053-4895065) of mail ([email protected]). Kijk ook op www.diok.nl voor meer info.

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Zin in een triootje? Kom dan trainen bij Aloha, want dat is lekker en gevarieerd sporten, ieder op zijn eigen niveau. Kijk voor de winterstrainingstijden op www.alohatriathlon.nl # Vanavond kun je je fiets in de legendarische Aloha kleuren hullen en vooraf is er uiteraard weer een pastaparty. Opgeven bij de EC: [email protected] # Wo. 5 dec Conditietest. Opgeven via de website # Info: bel Vanessa (053-4895173) of Wil (074-2502920) of mail [email protected]

Kronos

Wil je ook zo'n cool artikel in het UT-Nieuws als Martien vorige week? Kom dan langs en ontplooi je bij Kronos! Wie weet sta jij dan met een foto op de sportpagina binnenkort! Kom eens langs op onze trainingen, geheel vrijblijvend natuurlijk! Naast deze trainingen staan er natuurlijk ook gezelligheidsactiviteiten op het programma zoals Sinterklaas a.s. dinsdag! Op di. trainen we op de Sintelbaan van de UT van 18.00 tot 19.30 (bij slecht weer onder de hoofdingang van CT). Op do. Trainen we van 18.00 tot 19.30 in het FBK stadion in Hengelo en ook daar ben je natuurlijk van harte welkom! Er is iedere di. mogelijkheid tot massage na de training! Info: Arnout SalomÚ (053-4301726 of 06-53685276), [email protected] en http://run.to/kronos.

D.B.V. Arriba

Basketballen doe je natuurlijk bij Arriba! Arriba telt op dit moment 8 herenteams (waaronder een recreantenteam) en 2 damesteams. Naast het basketballen zijn er veel gezellige evenementen en organiseert Arriba zelf de nodige toernooien. Kom ook een keer geheel vrijblijvend meetrainen! Voor de heren kan dat op dinsdag om 19:30 in sporthal 1, op dinsdag om 22:30 in sporthal 2 of op donderdag om 18:00 uur in de houten zaal. Voor de dames kan dat op dinsdag om 19:30 in sporthal 1. Houd de website goed in de gaten voor het allerlaatste nieuws: http://www.student.utwente.nl/~arriba. Meer Info: Wim (053-4895028) of Linda (053 4350626).

BSV De Stoottroepen

Bewijs nu dat de Stoottroepers niet kunnen poolen en doe mee met het Open UT pooltoernooi op 19 december. Iedereen kan meedoen en iedereen kan winnen, maar iedereen zal een leuke avond hebben. Het toernooi zal om 20:00 beginnen bij Snooker en Poolcentrum Twente in de Brammelerstraat en je kunt je opgeven bij Erik: [email protected] # Voor de leden: vier sinterklaas zoals je het nog nooit gevierd hebt en ga snookeren op het sinterklaastoernooi op 5 december. Uiteraard zal het niet aan pepernoten en gezelligheid ontbreken. Aanmeldingen gaan wederom via Erik.

Student Union

Het bestuur van de SU feliciteert de UT met het 40-jarig bestaan! # Vanavond is er een Lustrum-Unionfeest in de Vestingbar met de band: Insert Coin! # Het stuk Bachelor/Master & Activisme is gereed. Het staat op onze website. Tevens zullen de deelnemers het stuk per mail toegezonden krijgen # Vanaf heden kunnen ook verenigingen een WAP-toestel en abonnement krijgen. Kijk voor meer info hierover op onze website: www.studentunion.nl # Gezocht: 3 nieuwe bestuursleden! Heb jij interesse in een fulltime functie als studentbestuurder voor het bestuursjaar van februari 2002 t/m feb. 2003? Dit is je kans! Stuur een sollicitatiebrief met je CV naar: B.A.C. Student Union, Vrijhof kamer 28, Postbus 217, 7500 AE Enschede # Zoek je een kamer of heb je een kamer vrij? Kijk dan op www.studentunion.nl/kamers # Activiteiten aankondigen op onze website: [email protected] Bestuursvacatures plaatsen: [email protected] # Student Union, Vrijhof kamers 27, 28, 29, tel: 0534898006, [email protected]

Mensa-menu

Week 49

Zaterdag 1 december

Soep van de dag

***

Babi ketjap - nasi goreng

tjap tjoy

kroepoek

Vegetarisch: veg. loempia

Zondag 2 december

Soep van de dag

***

Varkensschnitzel met jachtsaus

groentemacedoine

frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: veg. schnitzel

Maandag 3 december

Groentevermicelli soep

***

Stampot zuurkool met rookworst of

speklapje - vleessaus of

goulash met rijst

Vegetarisch: veg. braadworst

Dinsdag 4 december

Goulashsoep

***

Varkensoester Bastille - pepersaus

sperziebonen

gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: twee kaaskrokantjes

Woensdag 5 december

Chinese groentesoep

***

Babi panggang - panggangsaus

Chinese roerbakgroente

kroepoek

witte rijst

Vegetarisch: groenteballetjes in

panggangsaus

Donderdag 6 december

Kerriesoep

***

Gebakken visfilet of gepocheerde vis of

vleesgerecht - remouladesaus

wortelparisien

frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: gevulde vleestomaat

Vrijdag 7 december

Franse uiensoep

***

Biefstuk tartaar - uiensaus of

gevulde paprika - pikante kool

caré aardappelen

Vegetarisch: pizza

'DE STEK'

HAP AAN DE TAP

Maandag 3 t/m vrijdag 7 december

Schnitzel met zigeunersaus en

gebakken aardappelen wedges

saladebar

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.