Info

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 27 juni 2001 - Het CvB heeft ingestemd met het verzoek tot verlenging van de bevoegdverklaring van de bijzondere leerstoel Functionaliteit van het Bewegingsapparaat bij de faculteit WB en herbenoeming van de hoogleraar voor een periode van 3 jaar. - Het CvB ingestemd met polsing van de door de faculteit BSK beoogde kandidaat voor de vacature op de leerst

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 27 juni 2001

- Het CvB heeft ingestemd met het verzoek tot verlenging van de bevoegdverklaring van de bijzondere leerstoel Functionaliteit van het Bewegingsapparaat bij de faculteit WB en herbenoeming van de hoogleraar voor een periode van 3 jaar.

- Het CvB ingestemd met polsing van de door de faculteit BSK beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Comparative Higher Education Policy Studies.

- Het CvB heeft de heer dr. A.Th.Pruyn benoemd tot hoogleraar Toegepaste Communicatiewetenschap gericht op Marketingcommunicatie en Consumentengedrag bij de faculteit WMW. Het betreft een benoeming voor 1,0 fte ingaande 1 juli 2001 voor onbepaalde tijd.

- Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit INF beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Beveiliging van Telematicasystemen.

- Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit CT beoogde kandidaat voor de vacature op de Van der Leeuw-leerstoel Chemische Analyse.

- Het CvB heeft de UT-rapportage "Evaluatie MUB" voorlopig vastgesteld. Na bespreking met de Universiteitsraad op 3 juli 2001 wordt de rapportage ter kennis gebracht van de Minister van OC&W.

- Het CvB heeft t.a.v. de rompnota "Voorstel voor twee Brede Bachelor-opleidingen aan de Universiteit Twente" besloten:

1) het opleidingsvoorstel brede bachelor Techniek toe te zenden aan alle technische faculteiten met het verzoek om voor 15 september een door de faculteitsraad vastgestelde ongeconditioneerde toelatingsverklaring tot de Mastersopleidingen binnen de faculteit af te geven;

2) de werkgroep brede bachelors opdracht te geven, de nog ontbrekende hoofdstukken van de bovengenoemde nota voor 1 september a.s. aan te leveren;

3) de werkgroep brede bachelors opdracht te geven, een nieuw voorstel te ontwikkelen voor de brede bachelor opleiding Maatschappijwetenschappen.

- Het CvB heeft besloten op basis van het beleidsplan TART 2001-2005 aan DISC t.b.v. de Stichting TART gedurende de periode 2001-2005 jaarlijks een bijdrage (NNT) van kf 25 beschikbaar te stellen.

- Het CvB heeft naar aanleiding van een desbetreffende vraag vanMESA+ deelname van de UT in de start-up Micronit Microfluidics B.V. goedgekeurd.

- Het CvB heeft naar aanleiding van zijn toezegging in de Begrotingsrichtlijnen 2001 besloten in 2002 aan de faculteit Bestuurskunde ten behoeve van CHEPS een strategische toewijzing van Kf 919 toe te kennen voor het doen van fundamenteel onderzoek onder de in de brief aan de decaan van Bestuurskunde opgenomen voorwaarden met dien verstande dat de toekenning alleen geldt voor 2002 en er geen rechten voor volgende jaren aan kunnen worden ontleend.

- Het CvB heeft besloten de nota Huurtarieven Universiteit Twente voor advies aan het Management Team voor te leggen. Daarbij is overwogen dat het wenselijk is in het kader van de voorgenomen investeringen in en de exploitatie van het vastgoed integrale kosten voor huisvesting bij de gebruikers in rekening te brengen.

- Het CvB heeft de brief van CiT als bestuurlijke reactie op de visitatie van de opleiding CiT vastgesteld ten behoeve van toezending ter informatie aan de minister van OC&W en de Inspectie van het Onderwijs.

- Het CvB heeft de brief van WB als bestuurlijke reactie op de visitatie van de opleiding WB vastgesteld ten behoeve van toezending ter informatie aan de minister van OC&W en de Inspectie van het Onderwijs.

- Het CvB heeft de tekst van de derde publicatie in de serie Uitwerking Masterplan -3, Ruimtebehoefte Onderwijs en Onderzoek- vastgesteld en besloten deze te bespreken met de universitaire gemeenschap. Het College beschouwt bij de gefaseerde uitwerking van voorstellen voor de ruimtelijke ordening van de campus de uitwerking van de ruimtebehoefte als logische derde stap is.

- Het CvB heeft besloten tot een kredietgarantie voor fl. 150.000,00 voor de Stichting Virtual Valley Twente.

- Het CvB heeft de heer prof.ir. A.C. van Bochove herbenoemd als onbezoldigd hoogleraar Fotonische Netwerken bij de faculteit EL. De benoemingsperiode is van 1 november 2001 tot 1 november 2003.

- Het CvB heeft in beginsel het uitvoeringsplan keuzemodel Arbeidsvoorwaarden vastgesteld en besloten de regeling Educatief Verlof m.i.v. 1 januari 2005 in te trekken. Dit beginselbesluit wordt ter instemming aan het Lokaal Overleg voorgelegd.

- Het CvB heeft besloten over te gaan tot gunning van de aanbesteding onderhoud technische installaties.

d.d. 5 juli 2001

- Het CvB heeft aan KPMG Meyburg & Co een adviesopdracht gegeven inzake de BTW rond de bouw en uitbesteed werk.

- Het CvB heeft een bedrag ter grootte van Kf 360 dat bij DINKEL is ondergebracht bij wijze van tender ingezet ten behoeve van de implementatie van de Professionele Leer- en Werkomgeving voorhet jaar 2001.

- Het CvB heeft mede gezien de uitkomsten van de slotconferentie Berenschot d.d. 3 juli 2001 besloten de in het memo van de Taskforce Hartslag van 4 juli gevolgde lijn te bewaren en Roosendaal te benoemen tot voorzitter van de in de memo gestelde stuurgroep.

- Het CvB heeft het Sociaal Statuut vastgesteld. Het Sociaal Statuut treedt op 1 augustus 2001 in werking.

- Het CvB heeft de heer prof.dr. Laurence J.O'Toole, Jr. benoemd tot hoogleraar Comparative sustainability policy studies bij de faculteit BSK. Het betreft een onbezoldigde benoeming voor 0,0 fte ingaande 1 juli 2001 voor onbepaalde tijd.

- Het CvB heeft de heer prof.dr. William M. Lafferty benoemd tot hoogleraar Strategic Research for Sustainable Development in Europe bij de faculteit BSK. Het betreft een onbezoldigde benoeming voor 0,0 fte ingaande 1 juli 2001 voor onbepaalde tijd.

- Het CvB heeft het Instituutsplan IGS goedgekeurd, het instituut IGS ingesteld en heeft het Instituut IGS onder voorwaarden trekkingsrecht verleend op de toegekende middelen Centrale Stimulering Onderzoek:

- Het CvB heeft ten aanzien van de aanvraag van de opleiding TBK inzake middelen t.b.v. een mobiliteitsfonds in verband met TDG-minorstudenten besloten:

- de aanvraag met betrekking tot de personele kosten af te wijzen;

- de aanvraag met betrekking tot de internationale reiskosten te honoreren door middel van het verlenen van trekkingsrechten aan de dienst Studentenvoorzieningen en Campus ten behoeve van het mobiliteitsfonds;

- de Dienst Studentenvoorzieningen en Campus trekkingsrechten ten aanzien van kâ60 vanuit de CS Internationalisering ten behoeve van het mobiliteitsfonds te verlenen. Deze kâ60 dient ingezet te worden ten behoeve van de vergoeding van reiskosten van de studenten die ÚÚn van beide TDG-minors in het studiejaar 2000/2001 gevolgd hebben;

- DiSC hierbij te vragen om ten aanzien van de toekenningen uit het mobiliteitsfonds aan studenten van de TDG-minors met TDG overleg te plegen.

- Het CvB heeft ingestemd met het voorstel om de Stichting Reformatiorische Wijsbegeerte te verzoeken de huidige leerstoelhouder te herbenoemen tot bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte bij de faculteit WMW voor de periode van 1 april 2000 tot 1 april 2003.

d.d. 15 augustus 2001

-Tevens heeft het College van Bestuur een brief vastgesteld t.b.v. de overlegvergadering met de Universiteitsraad d.d. 5-9-2001 waarin opgenomen een procedurevoorstel inzake het overleg over het totaleMasterplan en een inhoudelijk voorstel ter instemming met de start en uitvoering van fase 2a.

-Het College van Bestuur heeft voor de uitvoering van het CvB-project "Plan van aanpak stilstandstudenten" 0,2 fte (schaal 10, periodiek 9) aan het Platform Studiebegeleiding ter beschikking gesteld, te financieren uit het fonds Centrale Stimulering voor de looptijd van 1 september 2001 tot 1 september 2003.

d.d. 30 augustus 2001

-Het College van Bestuur heeft mevrouw dr. M.C. van der Wende benoemd tot hoogleraar Comparative Higer Education Policy Studies bij de faculteit BSK. Het betreft een benoeming voor 0,25 fte ingaande 1 september 2001 voor een periode van vijf jaar.

d.d. 5 september 2001

-Het College van Bestuur heeft ingestemd met het verzoek tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Anorganische Materiaalkunde bij de faculteit CT.

-Het College van Bestuur heeft ingestemd met het verzoek tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Information Retrieval bij de faculteit INF. Tevens verleende het College de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Het College van Bestuur heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit BSK beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Higher Education Policy Studies.

-Het College van Bestuur heeft de heer dr. U. Karst benoemd tot hoogleraar Chemische Analyse (Van der Leeuw Leerstoel) bij de faculteit CT. Het betreft een benoeming voor 1,0 fte ingaande 1 oktober 2001 voor onbepaalde tijd.

-Het College van Bestuur heeft op basis van de notititie "Gegevens onderwijsmobiliteit" ingestemd met: - het voorstel voor het genereren van informatie op het gebied van onderwijsmobiliteit (actuele mobiliteit), - het gebruik van MUST als informatiesysteem over onderwijsmobiliteit, - de wenselijkheid van Business Object als rapportage voor MUST, - de in voornoemde notitie genoemde kengetallen op het gebied van mobiliteit voortaan te hanteren voor het voorjaars- en najaarsoverleg.

-Het College van Bestuur heeft besloten tot het uitvoeren vanonderzoek met als resultaat een voorstel voor de totstandkoming van een UT-overkoepelend studentvolginformatiesysteem. De opdracht hiervoor wordt aan de werkgroep Institutional Research gegeven

-Het College van Bestuur heeft ingestemd met de voorgenomen benoeming door decaan EL van de heer W.M.W. Evers als directeur bedrijfsvoering van de faculteit EL met ingang van 1 september 2001.

-Het College van Bestuur heeft besloten tot verlenging van de benoeming van de heer prof.dr. E.R. Seijdel tot decaan van de faculteit WMW tot 1 juli 2002.

-Het College van Bestuur heeft besloten tot verlenging van de benoeming van de heer prof.dr. H. Wallinga tot decaan van de faculteit INF van 1 september 2001 tot 1 juli 2002.

-Het College van Bestuur heeft besloten tot benoeming van de heer prof.dr. W. van Rossum tot decaan van de faculteit T&M van 1 september 2001 tot 1 juli 2002.

-Het College van Bestuur heeft besloten tot benoeming van de heer prof.dr. W. van Rossum tot decaan van de faculteit BsK van 1 juli 2001 tot 1 juli 2002.

-Het College van Bestuur heeft besloten tot benoeming van de heer prof.dr. ir. H.J. Grootenboer tot decaan van de faculteit CTW van 1 juni 2001 tot 1 juli 2002.

-Het College van Bestuur heeft besloten de benoeming van de heer prof.ir. B.L. de Goede als hoogleraar Operationeel Management van Telematicasystemen bij de faculteit INF te verlengen van 1 augustus 2001 tot 1 augustus 2004. Het betreft hier een nulbenoeming zonder salariskosten.

-Het College van Bestuur heeft besloten de heer prof.dr.ir. M.M.C.G. Warmoeskerken voor een periode van 2 maal 3 jaar te herbenoemen als hoogleraar Textieltechnologie bij de faculteit CT. De eerste benoemingsperiode is van 1-7-2001 tot 1-7-2004 voor 0,2 fte.

-Het College van Bestuur heeft besloten de heer prof.dr. J.J. Rasker te herbenoemen tot hoogleraar Psychosociale Aspecten van Reumatische Aandoeningen, waaronder patiënten- en publieksvoor-lichting, bij de faculteit WMW. De benoemingsperiode is van 1-7-2000 tot 1-5-2004; de benoemingsomvang is 0,4 fte.

-Het College van Bestuur heeft de benoeming door decaan BSK van de heer dr. N.S. Groenendijk tot Universitair Hoofddocent OverheidsfinanciÙn en Europese Integratie, bij de faculteit BSK, goedgekeurd. De benoeming gaat in per 1 september 2001.

-Het College van Bestuur heeft de benoeming door decaan BSK van de heer dr. P.A.Th.M. Geurts tot UHD Methoden en Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderwijs, in het bijzonder voor de bestuurs- en bedrijfswetenschappen, bij de faculteit BSK, goedgekeurd. De benoeming gaat in per 1 september 2001.

-Het College van Bestuur heeft aan het Stichtingsbestuur Batavierenrace voor herbenoeming voorgedragen de heer mr. C. vanLookeren Campagne voor de zittingstermijn 1 september 2001 tot 1 september 2004.

Naamswijziging Communicatie & Transfer

De naam van de stafafdeling Communicatie & Transfer (CenT) is gewijzigd in Bureau Communicatie (BC). De Engelse naam is Communication Department. Reden voor onze naamswijziging is het onderbrengen van het 'Transfer-gedeelte' van Communicatie & Transfer per 1 okt. wordt ondergebracht in het 'Institute for Knowledge intensive Entrepreneurship' (IKE). Dit nieuwe onderzoekinstituut maakt deel uit van de faculteit Technologie & Management. Daarnaast verhuist het Bureau Communicatie binnenkort naar het BB-gebouw. Wij krijgen daar de beschikking over enkele projectruimten en de ruimte waar tot voor kort de bibliotheek was gevestigd. Zodra meer bekend is over de verhuisdatum, zullen wij u informeren.

Studium Generale

Eet smakelijk? Cyclus over voedsel bij Studium Generale. Eten wat de pot schaft is tegenwoordig een twijfelachtig genoegen. BSE en MKZ doen de eetlust vergaan, chemicaliën resulteren zo nu en dan in allergische reacties. Ook geestelijk roept eten uiteenlopende reacties op. In negatieve vorm leidend tot anorexia en boulemia, in positieve vorm tot een welgemeend 'eet smakelijk!' Deze cyclus van Studium Generale onderzoekt de vele smaken van voedsel.

Op 9 okt. is Prof. dr. Anita Jansen, hoogleraar experimentele psychologie aan de Universiteit van Maastricht, te gast. Zij gaat in op de 'lijners'-paradox, studies naar eetgedrag en lichaamsbeeld en de behandelingsmogelijkheden van een ernstig verstoord eetpatroon. Op 16 okt. Is Prof. Dr. Aalt Bast, hoogleraal farmacologie en toxicologie aan de universiteit van Maastricht, te gast. Deze dag staan de gevaren en misverstanden over voedsel centraal. Hij neemt ons 'gezonde' eetgedrag kritisch onder de loep. De consument denkt namelijk dat hij met het eten van biologische producten zijn gezondheid bevorderd. Is dat echt het geval? Of wordt hier een ideologie verkocht?, vraagt Bast zich af. Di. 9 en 16 okt. 19.30 uur, Vrijhof/Amphitheater. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Wim Kok over Europa

Lezing: Wim Kok over Europa. Lezing op wo. 10 okt, 16.00 uur. Vrijhof/Agora. De Europese Unie wil uitbreiden. Maar willen de inwoners van Europa dat ook? Uit onderzoek blijkt dat krap 30% van de Europese bevolking achter uitbreiding staat. Mag zo'n belangrijke beslissing alleen aan ministers en EU-commissarissen over gelaten worden? Het Nederlandse kabinet staat voor een uitdaging: Is het mogelijk Nederland warm te laten lopen voor een abstract concept als Europa? Is het haalbaar om voldoende achterban voor de uitbreiding te creÙren? Minister-president Wim Kokwaagt een poging. Deze lezing is een coproductie van de Projectgroep Internationalisering Twentse Studenten (PITS), de Student Union en het Studium Generale. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Cursus 'Begeleiding van Afstudeeropdrachten'

Wilt u afstudeerders begeleiden met minder tijdsinvestering en meer plezier? Betere kwaliteits- en voortgangscontrole? De student gemotiveerd houden gedurende het gehele afstudeertraject? In deze cursus worden tips en praktische handvatten aangereikt voor het begeleiden van afstudeerders. We besteden aandacht aan onderwerpen als: de taken van een begeleider, formulering van opdrachten, beoordelen van de resultaten, problemen die de studenten tegenkomen en passende reacties daarop, een handleiding voor studenten, voortgangscontrole, efficiÙnt tijd investeren e.a. Tevens wordt veel ruimte geboden voor al uw eigen vragen en problemen. Doelgroep: docenten en aio's. Deelname voor UT-docenten en aio's kosteloos. Info over de workshop: Helma Vlas (2608) of op Internet. (http://www.dinkel.utwente.nl). Op Internet kunt u ook informatie vinden over andere cursussen van het DINKEL-Instituut/Onderwijskundig Centrum. Data: di. 30 okt. (hele dag) en wo. 31 okt. (ochtend). Aanmelding: tel (5453), [email protected], http://www.dinkel.utwente.nl. U kunt zich aanmelden tot 16 okt. a.s.

TeleTOP biedt nieuwe mogelijkheden

Sinds het begin van dit collegejaar is er een nieuwe versie van TeleTOP beschikbaar. In TeleTOP is o.a. de werkplaats vernieuwd, er is een mogelijkheid tot het maken van een quiz of een poll en ook het rooster biedt een aantal nieuwe opties. Tijdens een demonstratie komen deze en andere nieuwe mogelijkheden aan bod. Wanneer u al bekend bent met de oude versie van TeleTOP, kunt u in een uurtje worden bijgepraat. We nodigen u dan ook van harte uit op een van de onderstaande demonstraties: Ma. 8 okt. 11-12 uur, Ma. 29 okt. 11-12 uur, ma. 12 nov. 11-12 uur, Plaats: Cursuszaal Vrijhof 483. Inschrijven kan bij het secretariaat van het dinkel Instituut, Via [email protected] of tel: 4892050.

CD uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1.Randall Bramblett - No More Mr. Lucky (huwelijk tussen 'progressief' en 'roots') 2. Pernice Brothers - World Won't End (goudomrande, weelderig gearrangeerde alt. pop) 3. Frank Boeijen Groep - Heden (NL-pop, singer-songwriter) 4. Solex - Low Kick And Hard Bop (alt. samplepop) 5.Garbage - Beautiful Garbage (alt. pop/rock) 6. Luka Bloom - Between The Mountains And The Moon (singer-songwriter, folk, modern) 7. Pole - R (haast poetische dub-techno) 8. Flower Kings - Rainmaker (lyrische symfonische rock) 9. Chimaira - Pass Out Of Existence (metal-hardcore-crossover) 10.Snoop Doggy Dogg Presents ThaEastsidaz - Duces 'n Trayz (hiphop); Blues: Lucky Peterson - Double Dealin' (soul-geinjecteerde blues); Jazz: Chick Corea New Trio - Past, Present & Futures; Klassiek: K. Thorstensson - The Expedition (bijzondere box); Wereldmuziek: Mohammed Reza Shadjarian - Dastgah Shaharga (bedwelmende Iranese klassieke suite); dvd: Jazz On A Summer's Day (legendarische film uit 1958 met opnamen van het Newport Festival). Meer info: www.cd-uitleen.nl

Cursus Effectief Studeren

Georganiseerd door Agapé Enschede. Agapé is een interkerkelijke christelijke vereniging voor studenten van de Universiteit Twente en de Hogeschool Enschede. Behalve activiteiten gericht op studenten, die zich in de Bijbel en het christelijk geloof willen verdiepen, biedt zij activiteiten aan die interessant zijn voor een breder publiek, zoals de cursus Effectief Studeren. De cursus 'Effectief studeren' werd ontwikkeld in Zwitserland waar er al meer dan 1.800 studenten aan deelnamen. Enschede heeft de Nederlandse primeur! Inhoud van de cursus: -Meer uit colleges halen: luistertechnieken, aantekeningen maken, archiveren; -Het doelgericht bestuderen van een boek of dictaat; -Je persoonlijke leerstijl; -Strategieën om te onthouden; -Het plannen van je dag, blok en jaar; -Je voorbereiden op een tentamen; -Het schrijven van een verslag; -'De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap' - naar het klassieke boek over persoonlijk management van Stephen Covey. Wanneer en waar: 4 donderdagavonden: 18 oktober, 1, 8 en 15 november, 19.45-22.00 uur. Nader bericht betreffende de locatie volgt per e-mail. Docenten: Ir. Arjan Kooij (1968), studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft. Drs. Gijsbert Pellegrom (1957), studeerde Duits en Frans aan de Rijksuniversiteit Leiden alwaar hij ook zijn eerstegraads lesbevoegdheid haalde. Beide docenten werken thans bij Stichting AgapÞ, een organisatie die jaarlijk meer dan 2.000 cursisten traint in diverse vaardigheden, en hebben ruime ervaring in het geven van trainingen. Kosten: f35 (inclusief reader). Opgave (en nadere info): Meldt je voor 5 oktober aan op een van de volgende manieren: Agapé Enschede, Effectief Studeren, Universiteit Twente, Postvak Vrijhof Postbus 217, 7500 AE Enschede. Voor informatie en opgave kan je ook terecht bij: *de docent Arjan Kooij (06-54 21 456 4), * E-mail: [email protected], * http://www.student.utwente.nl/~agape.

Final presentation

Miss Marija Petkovic-Ilic will give a final presentation on her TWAIO assignment at Ericsson EMN in Enschede. Date: 9 October, 2001, Time: 13:30 - 16:00 hours, Location: L 204, CC-building, Title: Capacity of the UMTS system with two Scrambling Codes per Cell. Graduation committee: -Prof.dr.ir. I.G.M.M. Niemegeers (UT), -Dr.ir. V.F. Nicola (UT), -Ir. F. Brouwer (Ericsson).The presentation will be followed by a TWAIO graduation ceremony, during which Miss Marija Petkovic will receive her certificate for achieving the Master degree in Technological Design (MTD).

Oratie

prof. dr. G. Dewulf (T & M), benoemd tot hooglereaar aan de factulteit Technologie & Management, over 'Praatjes vullen geen gaatjes', De spanning tussen participatie en innovatie, 11 oktober 2001, 16.00 uur, BB II.

Promotie

dr. H. Vos (TO) over: 'Metacongnition in Higher Education. Metacognitie in het hoger onderwijs' 10 oktober 2001, 15.00 uur, BB2.

mw. drs. P.H.G. Fisser (TO) over: 'Using ICT: a Process of Change in Higher Education' (voorlopige titel). 12 oktober 2001, 13.15 uur, BB2. ir. P.C. van der Heijden (CT) over: 'A DSC-Study on the Demixing of Binary Polymer Solutions' 12 oktober 2001, 15.00 uur, BB2.

mw. S.E. McKenney MSc (TO) over: 'Computer-Based Support for Science Education Materials Developers in Africa: Exploring Potentials', 12 oktober 2001, 16.45 uur, BB2.

SPE

Het SPE voor discussies over kennis en ehtiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen. Activiteiten : Do. 4 okt; Filosofie is leuk. Er zijn werelden van verschil tussen sterk en zwak, mooi en lelijk, rijk en arm, goed en kwaad. Filosofen maken deze tegenstellingen tot thema's in hun denken: Aristoteles, Descartes, Hegel, Nietzsche. We lezen een fragment als start van een gesprek. 19.30 - 21.00 uur, UT - Vrijhof - kamer 201. Di. 9 okt; [email protected]_hen.nl; In de romans van de schrijver Dostojewski (1821 - 1881) lopen egotrippers, bedriegers, sadisten en moordenaars rond. Dostojewski laat je meer van jezelf ontdekken dan je lief is. 19.30 - 21.00 uur, UT - Vrijhof - kamer 201. Di. 9 okt: Introductie Zen-meditatie; een avond even rust en stilte tijdens de zit- en loopmeditatie. Zen munt uit in aandacht voor eenvoud, 20.00 uur, SHE. Iedere di. en do.: Vesper in het Stiltecentrum, 17.30 uur, UT - Vrijhof t.o. 205. Wo 10 okt. Muziek en videoavond. Muziek en film kunnen je raken. Samen met anderen kijken en luisteren naar wat je boeit. En erover praten wat dit voor je betekent. Neem je eigen film of CD mee! 19.30 uur, Jekerstraat 134. Vrij. 12 okt. Humanitaire interventie, voor meer info. zie elders in dit blad. Vieringen: Zo. 7 okt. Ochtendgebed vg. Kees Kuyvenhoven, 10.30 uur, UT-Vrijhof. Wo. 10 okt. Taizéviering; in het dorpje Taizé bevindt zich een oecumenische gemeenschap. De broeders zijn van katholieke en protestantse afkomst en wonen in Taizé en over de hele wereld. Iedere tweede wo. van demaand is er in de Opstandingskerk een viering in de stijl van Taizé, 19.30 uur, Zonstraat 9, Enschede. Info/opgave ; SPE-UT: Vrijhof 203 - 053 4892369 (secretariaat) SPE-SHE: 053 4871927 Kortenaerstraat 59, 1e verd. Hier zijn alle SPE-SHE aktiviteiten. www.utwente.nl/spe. [email protected] Pastores : Hélène van den Bemt (UT) 053 4345107 Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Arent Weevers (SHE) 074 2909064.

Alle faculteiten

Integrand Twente

Ons team biedt ruimte voor versterking! Heb jij zin in een gezellig en leerzaam jaar binnen een professionele, landelijke organisatie die midden in het bedrijfsleven staat? Wil je veel contact met bedrijven en studenten? Wil je gratis mee naar workshops bij grote multinationals en contact met studenten van Integrand vestigingen uit het hele land? Dan is Integrand wat voor jou! Info: bel, mail, of kom langs bij, de Vrijhof kamer 120, tel: 4893909. Kijk ook eens op de stage-/opdrachtenbank op internet: www.integrand.utwente.nl.

BSK

Liber amicorum voor Prof. Dick Ruiter

Tijdens een feestelijk samenzijn met 'medewerkers uit heden en verleden', vrij. 28 sept. jl., ontving Prof. D.W.P. Ruiter t.g.v. zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar Staats- en bestuursrecht bij de Faculteit Bsk een liber amicorum getiteld: De Regel Meester, opstellen voor Dick W.P. Ruiter. Dick Ruiter trad op 1976 in dienst als gewoon hoogleraar bestuursrecht bij de afdeling der algemene wetenschappen van de toenmalige Technische Hogeschool Twente. Het boek bestaat uit 17 wetenschappelijke bijdragen geschreven door voornoemde medewerkers en is uitgegeven door TUP. De titel van het boek verwijst in het bijzonder naar Ruiter's inspirerende analyses van het rechtsregelbegrip en van complexen van regelgeving; vanuit het perspectief van zowel de bestuurlijke organisatie, de wetgevingsleer als de (institutionele) rechtstheorie.

Voorlichting over de afstudeerfase

Voor: D2/D3 studenten BSK. Voorlichting over de afstudeerfase 15 okt. 2001. Plaats: WB C-101; aanvang 15.45 uur. Studenten die het komende half jaar denken te gaan beginnen met afstuderen wordt dringend verzocht deze voorlichting bij te wonen. Het programma voor de afstudeerfase/-opdracht luidt als volgt: 15.45 - 15.55 uur Bert van Rein : administratieve procedure afstuderen. 15.55 - 16.05 uur mevrouw drs. Nelleke van Adrichem: Traject Leren/Werken 16.05 - 16.25 uur dr. P.A.Th.M. Geurts: opzet afstudeeropdracht en COO probleemstelling formuleren. 16.25 - 16.35 uur pauze. 16.35 - 16.50 uur bijdrage oud-student. 16.50 - 17.00 uur gelegenheid tot het stellen van vragen. De 'Handleiding afstudeeropdracht' is verkrijgbaar bij het Bureau Onderwijs Zaken (TWRC/C-101). Jewordt verzocht deze handleiding voor de bijeenkomst door te nemen.

Vertrek coördinator praktijkcomponent en studieadviseur

Voor: Alle studenten BSK. 10 okt. is de laatste werkdag van Jessica ter Hofte. Zij gaat eerst met zwangerschapsverlof, en heeft vervolgens elders een baan aanvaard. Voor wat betreft studieadvies kunnen studenten na 10 okt. terecht bij Bert van Rein (kamer C-112, tel: 4893201) Hij is 's middags vanaf 12.45 aanwezig. Afspraken kun je maken via Mw. Hendriks van het stagebureau 053 489 3240 ('s ochtends). Voor wat betreft de stages is Mw. Hendriks voorlopig het eerste aanspreekpunt, in afwachting van een definitieve invulling van de functie. Ze is iedere ochtend aanwezig in kamer C103, ze is telefonisch te bereiken op: 4893240.

Inleiding politicologie (171230)

Voor: P studenten BSK. Boeken Inleiding Politicologie. Voor dit vak (2e blok, 1e trim, 1e jaar BSK) zijn de volgende twee boeken verplicht: Andeweg en Irwin (1993) Dutch Government and Politics, Comparative government and Politics, MacMillan Press, Houndmills etc EN Hague, R & M. Harrop (2001) Comparative Government and Politics, an introduction, vijfde editie. Palrave, New York Deze boeken zijn verkrijgbaar via de campusboekhandel. Daarnaast is er een kleine reader samengesteld. Deze is verkrijgbaar via de Utake.

Criminologie (176391)

Voor: D2/D3 studenten BSK. De literatuur voor bovenstaand vak dat met ingang van 4 dec. op di. het 3/4e uur wordt gegeven is als volgt gewijzigd: Lanier, Mark M. en Stuart Henry (1998), Essential Criminology. Boulder, Colorado: Westview Press. ISBN 0-8133-3136-6; ISBN 0-8133-3137-4 (pbk). Lissenberg, E., S. van Ruller en R. van Swaaningen (red.) (2001), Tegen de Regles IV. Een inleiding in de criminologie. Nijmegen: Ars Aequi Libri

Staat, politiek en samenleving (171070)

Voor: P studenten BSK. Betreft: Staatkunde. De leerstof voor de toets Staatkunde is veranderd. Ouderejaars studenten die de toets Staatkunde bij het oude vak Staat, politiek & samenleving nog niet hebben gehaald, krijgen nog twee keer de gelegenheid over de oude stof de toets af te leggen. Deze twee gelegenheden vallen samen met de toets Staatkunde die wordt afgenomen bij het nieuwe vak Case Uitgaansgeweld (171270). Zie TAST voor de precieze data (aan het einde van blok 1 en blok 2).

Afstudeercolloquia

Gilbert Klok over: Recherche in ontwikkeling. Een onderzoek naar de doorontwikkeling van de recherchefunctie in het regiokorpsNoord- en Oost-Gelderland. 8 okt. 2001, 16.00 uur, TWRC C-238.

Sandra Weber over: Democratisering in de Russische Federatie. Een onderzoek naar civil en economic society als voorwaarden voor democratie. 9 okt. 2001, 16.00 uur, TWRC C-238.

Hedwig Kramer over: Slachtofferzorg in Amsterdam: Een lastig parket? Een onderzoek naar de knelpunten in de uitvoering van de slachtofferzorg op het arrondissementsparket Amsterdam. 10 okt. 2001, 15.30 uur, TWRC C-238.

CT

P Geslaagden dd. 31 augustus 2001

Baake, w.b.j., Bemmel, g. van, Borggreve, j.l. Bruin, j. de Buijtenen, mw. m.s. van, Donk, g.j.w. van der, Gastel, h.c.a. van, Geurts, d.e.m., Gils, m.j.g.m. van, Goorhuis, mw. m.j.a., Grooth, j. de, Haandel, l. van, Henket, r.l.b., Hink, r.n., Hoekstra, mw. e., IJzer, mw. a.c., Ingen, l.o. van, Jansen, j.j.m., Lammens, t.m., Liebrecht, l.j.h., Mookhoek, s.d., Perk, m.p. van der, Peters, mw. a.m., Raspe, mw. m., Reijerkerk, s.r., Rijsdijk, m.m., Schiferli, j., Siemerink, m.j., Sijbrandi, n.j., Spijksma, g.i., Stortelder, mw. j.k., Stroomer, j.c.j., Struijk, r.g., Verhoeven, r.h.f., Vis, w., Vries, mw. i.j. de, Wermink, w.n., Wester, m., Wijngaarden, r.p.t. van.

Bedrijfseconomie voor CT

Dit vak wordt sinds studiejaar 2000/2001 niet meer gegeven. In het studiejaar 2001/2002 kunnen CT-studenten meedoen aan een van de volgende vakken: in het eerste trimester Bedrijfseconomie voor Cit (186050) of Grondslagen Bedrijfseconomie (186001), in het tweede trimester Bedrijfseconomie voor WB (186002). CT-studenten worden verzocht bij inschrijving en op hun tentamenwerk duidelijk hun studierichting te vermelden.

EL

Studeren in het buitenland

De faculteiten TN en EL hebben op di. 9 okt. 2001 (vanaf 15.45 uur in zaal EL/TN T4) binnen het kader van de internationale week een voorlichtingsbijeenkomst "Studeren in het buitenland". De coördinator internationalisering vertelt over de mogelijkheden. Vervolgens verhalen drie studenten over hun ervaringen. Arnout Salome, Aristotle University of Thessaloniki; Laura Kallenberg, Aalborg Universitet; Frits Rabbering, University of Strathclyde in Glasgow. Er is voldoende tijd voor het stellen van vragen. Verdere informatie bij Willemien Wallinga-de Jonge, tel. 2763, kamer EL/TN B 1124.

Afstudeercolloquia

R.A. Landman over: DSSS Kanaalmodelering, 10 okt. 2001, 15.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

A.J. van den Berg over: The Design of Multistage Sampling RateConverters with the DESFIL Package, 11 okt. 2001, 11.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

Integratieproject (122833)

Voor EL 3e jaars. Het integratieproject (3.1 project) begint een week eerder dan verroosterd en wel op wo. 24 okt. a.s (week 43, aanvang 8.30 in de Welpzaal).

Major Presentatie Embedded Systemen

Zoals vermeld in het rooster is op vrij. 12 okt. 2001 de presentatie van de major Embedded Systemen, in Zaal BB6, aanvang 9:00 u 's middags zijn er demo's bij de deelnemende vakgroepen (S&S-NT, IC-O en RT) en aansluitend is er een borrel in de Tombe. Zie voor het volledige programma de webpagina van de ESWEL: http://www.rt.el.utwente.nl/eswel/ Meer info op de onderwijs-webpagina's van EL: http://www.el.utwente.nl/onderwijs/major-voorlichting/embedded/ Aanmelden verplicht via e-mail, uiterlijk di 9-10-2001, bij Jol Bolsius, secretaresse Regeltechniek, via e-mail: [email protected], i.v.m bestellen lunch.

INF/BIT/TEL

INF en EL studentassistenten gezocht voor practicum (BB)DT (213001/213100)

Voor INF en EL D1-studenten. Voor het practium bij BBDT (EL) en DT (INF) zoeken we studenten die bij het practicum willen assisteren. BBDT voor EL valt in week 47, hele dagen van 19 november t/m 22 november. Voor INF loopt het practicum in het tweede trimester week 2-10 op vrijdagmorgen. Belangstellenden die het vak met success hebben afgerond worden uitgenodigd om zich te melden bij Paul Havinga ([email protected]), tel. 4894619. De vergoeding is 2 SAE voor 8 dagdelen.

Vervallen colleges Gedistribueerde operating systemen (213011)

Voor: INF D3-studenten. De hoorcolleges van dit vak op wo. het 5e en 6e uur in week 50 en 51 komen te vervallen vanwege afwezigheid van de docent.

Inschrijven practicum Ontwerpen van informatiesystemen (211007)

Voor: INF D2-studenten. Studenten voor het college van dit vak in het 2e blok van het 1e trim. worden op het 1e college gevraagd zich in te schrijven voor een practicum, dat onderdeel uitmaakt van de eindbeoordeling. Nadere details over de inschrijvingsprocedure worden tijdens het 1e college-uur gegeven.

Inschrijving B.O. Telematica

Voor BIT, INF, EL en TEL studenten. Op ma. 15 okt. het 5/6e uur in INF-U2 is de eerste bijeenkomst van dit vak. Studenten die dit vak willen volgen worden verzocht dan aanwezig te zijn voor hetmaken van nadere afspraken omtrent de onderwerpen en organisatie. Dit jaar is het ook mogelijk zelf een onderwerp op het gebied van de telematica in te brengen. Coördinator: Jan Geerlings ([email protected])

Opdracht in COIP (214500)

Aan INF -p studenten. In dit vak werk je in teams van 4 studenten aan een onderdeel van een website. Die teams kun je zelf vormen. Er is een webapplicatie gemaakt waarmee je jezelf met je team kunt inschrijven (zie Teletop-site van COIP). Zorg dat je voor het eerste hoorcollege (15-10) je team ingeschreven hebt. Op dit college wordt de teamindeling compleet gemaakt indien er nog onvolledige teams zijn. Binnenkort kun je via deze webapplicatie ook voorkeuren opgeven voor opdrachten waarmee je aan de slag gaat. Houd dus deze Teletop-site in de gaten.

Seminarium TKI: Virtuele Mensen / Talking heads

Aan INF en BIT studenten. Het seminarium TKI (tweede trimester) is dit jaar gewijd aan het onderzoek naar en de ontwikkeling van virtuele mensen. In het Virtuele Muziekcentrum (http://parlevink.cs.utwente.nl/). De precieze werkvorm is afhankelijk van het aantal studenten. In gezamenlijke bijeenkomsten wordt de relevante literatuur besproken. Studenten werken in groepjes aan een project waarin met de tools die voorhanden zijn een (onderdeel van een) talking face gemaakt wordt en waarover ze rapporteren in de vorm van een wetenschappelijk artikel. De eerste bijeenkomst is op wo. 5 dec. om 13.45 (5/6u) in INF 2126. Eventueel kunnen volgende bijeenkomsten op een ander tijdstip plaatsvinden. Wil je dit seminarium volgen, meld je dan z.s.m. aan door een mailtje te sturen naar [email protected] Laat eventueel weten of wo. 5e/6u een geschikte tijd is.

Colloquium INF

Dr. Gerd Wagner will give a lecture on Wednessday 10 October 2001 at the Faculty of Computer Science. Title of his lecture: Agent-Oriented Modeling: Extending the UML., Room: L 204. Time: 14:00 - 15:00 hrs. For any further details on this subject we refer to Dr. Wagner's homepage: http://tmitwww.tm.tue.nl/staff/gwagner.

TBK/CIT

Integrand Twente

Een meubeldistributie-bedrijf in Enschede is op zoek naar een student die marktonderzoek wil doen. Eerst zal hij/zij zich moeten richten op een eerste inventarisatie van mogelijke deelmarkten, artikelgroepen, etc. Vervolgens op basis van een vast te stellen 'shortlist' meer specifieke marktinformatie verkrijgen en het formuleren van een verder plan van aanpak om te komen tot daadwerkelijke verbreding van de huidige dienstverlening. Ook moet onderzoek worden verricht naar de mogelijkheden om de logistieke keten van de meubeldistributie van fabriek naar consument te verkorten. Info: bel, mail, of kom dan even langs bij Integrand Twente, de Vrijhof kamer 120, tel: 053-4893909. Kijk ook eens op de stage-/opdrachtenbank op internet: www.integrand.utwente.nl.

Afstudeercolloquium

Astrid A. ter Wiel over: 'Een klantgerichte servicegraad bij Brocacef'. Het definiëren, meten en verbeteren van de servicegraad van farmaceutische groothandel naar ziekenhuisapotheek, 12 oktober 2001, 15.45 uur, BB5.

Operationele Research II

Voor: TBK D2. Op di. 2 okt, het 1/2e uur, vervalt het Hoorcollege voor dit vak. Dit college wordt verplaatst naar di. 16 okt. a.s., het 1/2e uur in BB2.

Informatie voor Processen en Besturing

Voor: TBK D1. I.h.k. van bovenstaand vak zijn in week 40 een tweetal gastcolleges gepland: di. 2 okt, 3/4e uur in CC2: Henk Bakker van Cap Gemini Ernst & Young - over een landelijk datawarehouse voor besturingsinformatie * vrij. 5 okt. 3/4e uur in CC1: Edwin van Megesen van Aureus Consulting - over het gebruik van AO procesmodellering bij de invoering van ERP systemen.

Verpleegkunde Casestudies

Voor: TBK D2, G-stroom. Op do. 8 nov. (week 45) is er het 1e t/m het 4e uur een hoorcollege voor bovenstaand vak. Plaats: BB3 (en NIET in BB6, zoals op het rooster vermeld staat).

Intekenlijst herhalersgroep Constuctieleer

Voor: Cit D Studenten van de generatie '00 en ouder die in het tweede trimester het vak Constructieleer willen (over)doen kunnen niet aansluiten bij de werkcolleges die voor de D1 verroosterd staan omdat de D1 werkcollegegroepen anders te groot zouden worden. De hoorcolleges (di. 1/2e uur, week 6-10, WB C101 en vrij. het 3/4e uur in week 10 in BB 1) kunnen wel samen met de D1 studenten gevolgd worden. De betreffende studenten worden verzocht zich voor 26 okt. a.s. in te schrijven voor een zogenaamde herhalersgroep. Op de intekenlijst moet je ook aangeven welke andere vakken je van plan bent te volgen in het 2e trimester. Op die manier kunnen we een zo geschikt mogelijk tijdstip uitzoeken voor de colleges van de herhalersgroep. De intekenlijst ligt bij BOZ CiT (WB Z-127) op de tafel in de gang.

Inschrijftermijn D2/D3 vakken Civiele Techniek in 2e trimester

Voor: CiT D2/D3, TBK, BSK. Vanaf woensdag 10 oktober t/mdonderdag 1 november a.s. is de inschrijving geopend voor de deze vakken die in het tweede trimester van start gaan. De intekenlijsten liggen op de tafel in de gang bij BOZ CiT (WB Z127). Dit bericht is ook van belang voor TBK-B studenten die het vak Uitvoeringsprocessen (226161) moeten doen en voor de TBK en BSK studenten die een vak van Civiele Techniek in hun keuzeruimte op willen nemen. Let op: de intekenlijsten liggen op de tafel in de gang bij BOZ CiT. Je kunt je dus niet intekenen bij BOZ TBK of BSK! Mocht je zelf om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid zijn je in te schrijven dan wordt je geacht iemand anders te vragen dat namens jou in de hierboven genoemde periode te doen!

Zaalwijziging Mechanica van constructies

Voor CiT D1. Op vrij. 2 nov. het 5/6e uur (week 44) wordt het college van dit vak gegeven in WB HV212.

Opleveren projectkamers blok 1

Voor CiT P. De oplevering van de projectkamers die in blok 1 zijn gebruikt voor het vak Water gaat zoals hieronder wordt beschreven: de sleutels voor de betreffende projectkamers kunnen van vrij. 4 okt. t/m di. 9 okt. tussen 9.00 - 15.00 uur worden ingeleverd bij de receptie van het WB-gebouw (tegenover de kantine). De heer Jongedijk controleert de projectkamers op eventuele schade. Is alles in orde dan wordt de borgsom teruggestort op het bankrekeningnummer dat destijds op het sleutelafgifteformulier is ingevuld. Voordat de sleutel wordt ingeleverd worden de gebruikers van de projectkamers geacht de kamer schoon te maken. Schoonmaakmiddelen zijn (gratis) verkrijgbaar bij de heer Jongedijk. Om problemen te voorkomen wordt jullie geadviseerd de sleutel niet alleen maar achter te laten bij de receptie, maar samen met de heer Jongedijk mee te gaan om de projectkamer te bekijken, zodat achteraf geen discussie kan ontstaan over het wel of niet schoon zijn van de projectkamer.

Roosterwijziging

Het hoorcollege van het vak 181069 Management van ontwerpprocessen (BK-W) dinsdag 5-6 uur wordt gegeven in zaal CT 1814. Dit in tegenstelling tot wat op het rooster vermeld staat!

TCW

AIESEC

Cultural Differences, another dimension. Zie mededeling Internationaal.

TN

Studeren in het buitenland

Zie mededeling EL.

Roosterwijziging Relativiteitstheorie (141114)

Wegens de hoge opkomst zijn de colleges (donderdag 5e+6e uur, week 41, 42 en 43) verplaatst naar BB5. De rest van de verroosterde colleges komen te vervallen. Het tentamen zal plaatsvinden op donderdag 8 november het 5e+6e uur in CC1.

TO

Leren, Instructie en Technologie

Voor D2-studenten. Het tentamen voor bovenstaand vak van a.s. vrij. 5 okt., het 3e/4e uur is in zaal U3(informatica-gebouw).

Analyse en ontwerp van onderwijsorganisaties

Voor D2- en D3-studenten. Het tentamen voor bovenstaand vak van vrij. 5 okt., het 5e/6 uur is in zaal L213.

TW

Doctoraalexamen geslaagden Toegepaste Wiskunde

S.N. Strubbe, Woerden, 31 augustus 2001.

WB

Afstudeercolloquium

P. Groot (BW) over 'Ontwerp van een kyfose-orthese', 4 oktober 2001, 13.30 uur, WB T.1300.

Studieverenigingen

Tobias

Op 18 okt. is de eerstvolgende accieborrel waarbij de nieuwe leden de oude commissie gaan vervangen. Plaats: kantine tijd: 15.30. # Het lustrum komt steeds dichter bij! De lustrumcommissie heeft voor die week heel veel mensen nodig die helpen bij alle activiteiten. Als het je leuk lijkt mee te helpen in de lustrumweek, kom dan even langs in onze kamer, dan noteren we je naam. # Op 16 nov. is het welbekende multiculturele diner! Dit jaar zijn er ontzettend veel masters, dus dat belooft wat voor de hoeveelheid aan gerechten. Binnenkort hangen er inschrijflijsten op het mededelingenbord en posters met datum, tijd, plaats en kosten. # Heb je je nog niet opgegeven voor een commissie, maar lijkt het je wel leuk om actief te worden bij TObias? Kom dan zo snel mogelijk even langs in onze kamer om te kijken waar nog plaatsen vrij zijn! # tel: 2531, email: [email protected]

W.S.G. Isaac Newton

De inschrijving voor de binnenlandse reis is geopend! Schrijf je snel in op het newtonbord of op de homepage! # Do. 11 okt. is er een computerveiling in T500A. Op deze veiling worden gebruikte computers van de Newtonkamer geveild. Dus ben je nog op zoek naar een pc en/of onderdelen? Kom dan langs! # Di. 23 okt. is i.s.m. Stress een soort excursie naar consulting bedrijf "The BostonConsulting Group". Tijdens dit bezoek krijgen de deelnemers een case voorgelegd. Dit alles om kennis te maken met de consulting hoek. Nadere gegevens worden t.z.t. bekend gemaakt # Wo. 1 nov. vanaf 13:00 uur is er een discussiemiddag. Op deze middag is er de kans te discussiÙren met het bestuur. Het bestuur heeft zelf al een aantal punten waar ze het met de leden eens een keer over wil hebben. Eigen inbreng van punten is natuurlijk ook mogelijk. Iedereen die interesse heeft en graag eens met het bestuur van mening wil wisselen is van harte uitgenodigd # Heb je interesse om commissiewerk te gaan verrichten, kom dan even langs bij het bestuur. We zijn nog op zoek naar mensen voor het organiseren van excursies of het organiseren van het symposium. Kom langs op onze kamer of stuur een mailtje naar het bestuur. # Wo. 14 nov. wordt de 3e ALV gehouden in T1300 # Heb je zin in een lekker bakje koffie of heb je vragen? Kom langs in onze kamer # Tel: 053 4892531; [email protected];

Inter-Actief

Als de dagen langer worden en het weer kouder, komt er weer een stukje van Inter-Actief. Za. 13 okt. neemt de activiteitencommissie je mee naar discotheek de Index in Duitsland. Neem je paspoort mee en stap rond 22.00 uur bij INF op de bus. Prijs: f10 (inclusief entree) Koop snel je kaartje!. # Creatief met kurk? Van ma. 15 t/m 19 okt. is de voorronde van de landelijkeontwerpwedstrijd Createch. Check: www.createch.utwente.nl. # di. 16 okt. 2001, speciaal omdat jij erom vroeg, de extra palmpaasborrel. Di. na de tentamens om 16:30. De Palmpaasborrel # di. 23 okt. 2001, Broodje KIvI, Ingenieursvereniging KIvI zal - onder het genot van een gratis lunch - een presentatie verzorgen. Meer info over onderwerp en inschrijving volgt nog. Het nieuwe bestuur is bijna rond, kom ze bekijken op de ALV op 23 oktober. Onze wisselborrel is de dag daarna. (Meer) info: kamer, Hal-B, L216, tel 3756, [email protected],

www.inter-actief.net # Lees jij dit stukje en wil je een lekker bakje koffie of thee? Kom het ophalen in de Inter-Actief kamer, waar de koffie-beleving hoogtij viert! (Natuurlijk ook voor thee- en waterliefhebbers).

Alembic

Op 16 en 17 okt. zijn de bedrijvendagen en daarvoor zijn we nog op zoek naar dagcommessarisen, interesse? kom dan even langs op onze kamer. Daarnaast is ook het bedrijvendagen boek weer binnen en deze zijn ook bij ons verkrijgbaar. # Do 18 okt. is er een excursie naar AkzoNobel in Hengelo, voor de eerstejaars. Wil jij weten wat er gedaan wordt met het plaatselijk opgegraven zout en direct kennis maken met een groot Nederlands chemieconcern? Schrijf je dan binnenkort in op ons bord. # Tweedejaars kunnen ook naar AkzoNobel en wel di. 23 okt, maar dan met een excursie naar de locatie in Deventer. Hier kom je de alles te weten komen "PolymerChemicals". Inschrijven kan binnenkort op ons bord. # Ons jaarlijkse symposium wordt gehouden op wo. 24 okt. Het thema: "Levensmiddelenchemie - van boer tot bord" wordt a.d.h.v. enkele lezingen en cases belicht worden. Meer info volgt nog, maar houd deze dag alvast vrij! # Do 25 okt. is er weer een ASOCT. # Op 31 okt. is er weer een lunchlezing. Medewerkers van Unilever zijn aanwezig om te vertellen over hun werk bij Unilever. Binnenkort kun je je hiervoor opgeven op ons bord. # De bestelde tentamen CD-rom's kunnen opgehaald worden. # De boeken voor statistiek zijn binnen. # C.T.S.G. Alembic. Tel.: 053-489 2866 http://alembic.ct.utwente.nl.

Arago

Vandaag start de inschrijving voor de Aztec! Deze studiereis voert de reislustige aragonaut volgend jaar naar Californie en Mexico. Heb je interesse kom dan langs! # Vrij. is er weer een brak-vrimibo met wederom een nieuw Brak bier. Durf de confrontatie aan en kom gezellig de week afsluiten. # De bedrijvendagen komen eraan en alle bedrijven presenteren zich in het bedrijvendagenboek. In de AK te verkrijgen voor slechts 2,50.

Abacus

Het weekend van 2, 3 en 4 nov. is de isaac-trip naar Parijs. De inschrijflijst hangt op de gebruikelijke plaats, bij onze kamer. Prijs: f150,-. Schrijf je snel in er zijn nog maar een paar plaatsen vrij! # De eerstkomende borrel is op 4 okt. Vanwege dierendag is het een Jager-borrel.# De jaarlijkse spelletjesavond op 17 okt. komt er ook weer aan, de inschrijflijst hangt bij de Abacuskamer, dus aarzel niet en schrijf je in. Prijs: f2,50 per team en een team bestaat uit twee personen. # Verder gaat er wo. 24 okt. een heel nieuw initiatief van start, namelijk een bridgecursus. Duur: 10 weken. Deze wordt elke woensdagavond gehouden. Voor leden is de cursus gratis # Vragen? Bel 3435, mail [email protected], surf naar www.abacus.utwente.nl. of wap naar www.abacus.utwente.nl/wap

S.V. ConcepT

Kom vandaag in de middagpauze bij ConcepT langs voor een ludieke dierendagactie. 's Middags ben je welkom in de borrelkelder voor de Dierendagborrel. # Interessante civieltechnische projecten en uitgaan in Italië, Frankrijk, Zwitserland, België: er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij voor de Buitenlandreis. Prijs: f450. Schrijf je snel in. # De foto's van het introkamp, betonkanorace, zeilweekend en diverse excursies kun je via de website bezichtigen en nabestellen. # Heb jij je al ingeschreven voor de Bedrijvendagen? Kijk op www.utwente.nl/bd. # Vind je het leuk om foto's te maken? Leef je dan uit in de Fotocommissie. # We zoeken nog mensen die het organiseren van de eerste studiereis van ConcepT als uitdaging zien. # Het netwerk, de pc's, de website en de serversvan ConcepT zoeken beheerders. Gebrek aan ervaring is geen enkel bezwaar. # Klachten over vakken kun je via onze website indienen. # Ga je verhuizen? Geef op onze website je nieuwe adres door. # Op de ConcepT-kamer kun je altijd langskomen voor gezelligheid, koffie of informatie over bedrijven. # Vragen of info: bel 3884, mail: [email protected] of surf naar www.ConcepT.utwente.nl.

Communiqué

Allemaal op de ALV en de borrel geweest? Alle bezoekers van de borrel zijn nu waarschijnlijk nog in de hawaii-sferen # Er zijn nog steeds boeken van de bedrijvendagen verkrijgbaar in de communique-kamer. Wil jij goed voorbereid naar de Bedrijvendagen op 16 en 17 okt. gaan? Koop dan een boek voor het luttele bedrag van f1,-!

Cultuur

Themanacht

Apollo is op zoek naar activisten voor de themanacht! Thema dit jaar is "Stemmen". Heb jij tijd en zin op om dinsdagavond 16 oktober te komen tappen en cateren of wil je overdag helpen opbouwen of juist 's nachts alles afbreken? Meld je dan bij: Anneke Lub ([email protected], 074-2592005) of Tanja Timmermans ([email protected]). Je entree en enige versnaperingen zijn voor onze rekening. Op het programma staan o.m. een chansonnier en cabarettalent Jelle de Bruijn.

Apollo

Pacht. Uit volle macht proberen we om de pachtcommissie te vullen. Het is 6 uur in de week werk en je wordt er mee beloond in de vorm van afstudeermaanden. Er wordt gezocht naar iemand met feeling voor de horeca. Je krijgt je eigen café en gaat samenwerken met UTCatering, verenigingen van Apollo en Vrijhof Cultuurcentrum. Info: [email protected] of bel: 053 4894404.

ALV Spellenvereniging Fanaat

Do. 11 okt. om 20:15 is er een ALV van Fanaat. Plaats: de Bellettrie ruimte. De agenda hangt op het prikbord. Uitnodiging ALV. Op do. 11 okt. a.s. is er een ALV van Fanaat om 20.00 uur in de Bellettrie ruimte. Alle leden van Fanaat worden bij deze van harte uitgenodigd dan aanwezig te zijn.

Bellettrie & Fanaat

Wo. 17 okt. is er om 20:00 uur een gezamenlijke ALV van de Bellettrie en Fanaat in de Bellettrie ruimte. De ALV gaat over de verbouwing van de Bastille.

Bellettrie

Op ma. 8 okt. is er om 20:00 uur is discussiebijeenkomst over de nieuwe statuten voor de Bellettrie. We nodigen iedereen uit mee te discussiëren. Het voorstel hangt op het prikbord. Op ma. 22 okt. is er om 20:00 uur een ALV van de Bellettrie Bibliotheek in de Bellettrie ruimte. De Bellettrie wil op deze ALV o.a. de statuten wijzigen. Ook is er een bestuurswissel. Alle leden en leners zijn uitgenodigd langs te komen.

4 happy feet

Vanavond is er wederom een vrijdansavond in café Gerritsen, Voortsweg 109 te Enschede. Deze wordt elke donderdag in de even weken gehouden. Op deze avonden kun je niet alleen veel dansen, maar is het ook erg gezellig. Iedereen is welkom om tussen 21.00 en 24.00 uur langs te komen. Leden gratis, niet-leden f2,50. #Het showteam, Teddy, is op zoek naar nieuwe leden. Dans je op D-niveau of hoger en heb je zin om eens wat anders met dansen te doen, schrijf je dan in op de intekenlijst bij de lessen.

DVE op muzikale ontdekkingsreis naar Bilbao

Het Drienerloos Vocaal Ensemble (DVE) reist van 7 t/m 10 dec. af naar de Baskische stad Bilbao. In Bilbao is 9 dec. het 'First International Euro Christmas Carol Festival', georganiseerd door de Baskische organisatie ter promotie van de Euro. Uit ieder Euro-land is een studentenkoor uitgenodigd om zijn land te vertegenwoordigen op het festival. Nederland is vertegenwoordigd door DVE! Ieder koor brengt twee Kerstliederen ten gehore uit het land van herkomst. Samen met alle andere aanwezige koren wordt het Baskische kerstlied 'Al Nacimiento del Hijo de Dios' en het laatste deel van Beethovens negende symfonie (het Europees volkslied) ten gehore gebracht. Za. 8 dec. is er de mogelijkheid om de stad Bilbao zelf te verkennen. Als het je leuk lijkt om mee te gaan naar Bilbao, neem dan contact op met Gijs (4895035) of (06-53979527), kijk op onze homepage (www.student.utwente.nl/~dve) mail ([email protected]).

De pakkerij

AEGEE

Cultural differences, an other dimension: do. 4 okt. organiseren Aiesec en Aegee een symposium over cultuurverschillen. Kom meer te weten over wat je te wachten staat als je op stage naar het buitenland gaat of over typisch Nederlandse gewoonten tijdens de interactieve lezingen en workshops! Meer info over de inschrijving bij Aiesec of Aegee # Iets wat je echt niet mag missen is het kamp! Dit jaar vertrekken we op vrij. 12 okt. naar Markelo, voor een weekend met supergave activiteiten # Wil je meedoen met het 'coolste' event van het jaar? Schaats dan mee op 18 okt. met de jaarclubs van AEGEE-Enschede, gevolgd door een winterwarmeapres-schaats party! # SociÙteit Asterion is iedere di. en do. geopend vanaf half 10. Info: 053-4321040, [email protected], www.aegee-enschede.nl.

ASV TASTE

Afgelopen week heeft het veertiende bestuur haar constitutieborrel gehouden, welke zeer geslaagd was! Tevens was het Open Forum van Wo. 26 sept. een goede inspiratiebron voor het bestuur. Op Do. 27 sept. was de eerste EJC-activiteit en menig eerstejaars heeft genoten van een lekkere Chinese maaltijd! # Aanstaand weekend zal er wederom op traditionele wijze bij de Military gewerkt worden. Na afloop zal er een gezamenlijk borrel zijn. # Alle commissies opgelet: De doelstellingendag van 29 sept. is verplaatst naar 13 okt. en wij hopen jullie natuurlijk in grote getalen te begroeten! # Voor vragen aan het bestuur van A.S.V. Taste: tel: (053-4326238) mail: ([email protected]).

CSV Alpha

Zo. 14 okt. is de kopijsluitingsdatum van de Digtus. Het thema is: Heum. # Di. 16 okt. is de ALV met bestuurswissel en de installatie van de eerstejaars. Komt allen! # Een dag later is de info-avond van Happietaria. Een spreekster komt ons iets vertellen over het vluchtelingenkamp in EthiopiÙ, waar we voor gaan inzamelen. Verder staan er nog een hoop leuke en interessante dingen op het programma. Zorg dus dat je ook hier bij bent. De avond wordt gehouden in het gebouw van de baptistengemeente, aan de Spechtstraat nr. 32. Aanvang 20:00 uur. # Heb je ook belangstelling voor een christelijke studentenvereniging? Kom dan eens langs tijdens een sociÙteitsavond. Elke donderdagavond in societeit Flux, Oude Markt 24 (derde verdieping). Info: www.csvAlpha.nl.

Diversen

KIvI

KIvI Afdeling Jonge Leden Oost organiseert i.s.m. Golfclub Driene een golfclinic op za. 13 okt. a.s. van 14.00-17.30 uur bij Golfclub Driene, Enschedesestraat 381, Hengelo. O.l.v. Pim van der Toorn maak je in twee uur kennis met alle ins en outs van dit fascinerende spel. Natuurlijk is er ook ruim gelegenheid om kennis te maken met elkaar. De gehele middag speelt zich af op en rondom de baan van Golfclub Driene. Voor het benodigde materiaal wordt gezorgd. Er gelden geen speciale kledingvoorschriften, behalve dat het dragen van naaldhakschoenen op de baan maar niet is toegestaan. Het verdient verder aanbeveling om je naar de weersomstandigheden te kleden. Hopelijk kunnen we genieten van een mooie herfstmiddag! De middag begint om 14.00 uur met ontvangst met koffie en koek en wordt afgesloten met een drankje en hapje. Kosten (incl. koffie, drankjes en hapje): f40 voor (werkende) KIvI-leden en f30 voor studenten. Aanmelden: Elfride Dijkstra-ten Dam, [email protected], tel. 4097.

Sport

S.V. Lichtgeraakt

Onder de indruk van de coole moves van mannen als James Bond of Arnold Schwarzenegger? Heb je je weleens afgevraagd hoe het kan dat zij altijd raakschieten en de tegenstander altijd mis? Kom het uitproberen! Wij bieden de mogelijkheid om met vuurwapens te schieten. In een cursus van minimaal vier weken wordt geleerd hoe een wapen veilig te hanteren en wordt de zuiverheid van het schieten getraind. Plaats: schietbaan CT-gebouw. Tijd: ma. 20.00u, 's middags op andere dagen is er, op afspraak, vaak ook de mogelijkheid om langs te komen. Na vier avonden training kun je meekomen voor een vuurwapen-sessies op de schietbaan in Haaksbergen. Na het statische trainen met de luchtwapens krijg je nu de kans voor het echte werk onder begeleiding van ervaren schutters, waarmee je samen leuke en afwisselende schietoefeningen kunt doen. Heb je zin om mee doen? De volgende vuurwapensessie is eind sept., dus het is zaak om snel te beginnen met schieten! Info:http://www.student.utwente.nl/~lichtgeraakt/ of 0651171168 (Sytse Ozinga).

Kronos

Nu de dagen korter worden en je steeds vaker thuis voor de tv hangt, is het juist nu hoog tijd voor beweging! Kom eens langs bij Kronos! De gezelligste studentenatletiekvereniging van Nederland. Afgelopen weekend hebben we met een team meegedaan aan de Hart van Brabantloop (een soort Bata in het klein). Heel gezellig natuurlijk! Als je dat ook wel wat lijkt: op di trainen we op de Sintelbaan van de UT van 18.00 tot 19.30. Verder is er een training op do. van 18.00 tot 19.30 in het FBK stadion in Hengelo en ook daar ben je natuurlijk van harte welkom! Verder is er iedere di. mogelijkheid tot massage na de training! Do. en volgende week do. zijn de clubkampioenschappen, dus kun je meteen testen hoe je het doet op de bepaalde onderdelen! Info: Arnout Salomé (053-4301726 of 06-53685276), [email protected] en http://run.to/kronos

ZPV-Piranha

Een beetje ontspannen tussen het leren door? Kom eens op een Piranhatraining langs om te zwemmen, waterpoloen of onderwaterhockeyen. 17 Okt. presenteert du EVC weer een borrel, ditmaal de Piranha karaokeborrel in kleintje VB. Kijk voor het trainingsrooster en meer interessante informatie op www.zpv-piranha.nl

Vakgericht

Interesse in korfbal? Kom dan eens kijken bij SKV Vakgericht! Wij trainen op ma. van 19:30-21:00 op het Sintelbaanveld en op woensdagavond van 19:00-20:00 (trainingsleden) en van 20:00-21:00(competitieleden) op het kunstgrasveld. Afgelopen zo. heeft Vakgericht 8-8 gelijk gespeeld tegen Hellas. Komende zo. speelt het team uit tegen Turbulas 1. De midweek speelt wo. 10 okt. weer, uit tegen Blauw Zwart. Do. 4 okt. is de Pre-ALV vanaf 20:30 in de Beiaard. Het bestuur kan dan al je vragen over de ALV stukken beantwoorden. Info: www.vakgericht.nl of bel Marjolein 053-4895044

Organiseer zelf de Batavierenrace!

Komend jaar vindt het zesde lustrum van de Batavierenrace plaats: dat betekent dus één groot spektakel! We zijn nog op zoek naar één persoon die dit spektakel ook echt wil waarmaken. Je begint het organisatiejaar rustig. Langzamerhand ga je er steeds meer tijd aan besteden, tot aan de bekroning van je werk op 27 april 2002. Dan staat er een 30e Batavierenrace, waarvoor jij een heleboel hebt gedaan. Natuurlijk krijg je er niet alleen een geweldige race voor terug. Achteraf blijkt ineens dat je toch een hoop bestuurlijke ervaring en veel contacten (zowel onder studenten als onder bedrijven) hebt opgedaan. Natuurlijk heb je een geweldig jaar met alle commissieleden uit Nijmegen en Enschede. Verder krijg je een ruime vergoeding van de UT. Wil je meer weten? Op http://www.batavierenrace.nl staat meer informatie. Natuurlijk kun je altijd contact met ons opnemen, of langslopen bij: Organisatie Batavierenrace, Vrijhof kamer 232, tel: 489 3787 [email protected]

Internationaal

AIESEC

Cultural Differences, another dimension: vandaag 4 okt. organiseren Aiesec en Aegee een symposium over cultuurverschillen. Kom meer te weten over wat je te wachten staat als je op stage naar het buitenland gaat of over typische Nederlandse gewoonten tijdens de interactieve lezingen en aangeboden workshops. Inschrijven is een prÚ, dus ga naar [email protected]

AEGEE

In Mannheim wordt van 04 tot 11 nov. een interessante activiteit georganiseerd over cultuur, geld en industrie in Duitsland. Bezocht worden o.a. het nationale theater van Mannheim, de beurs van Frankfurt en BASF Ludwigshafen # Van 04 tot 11 nov. is er in Valladolid een European School. Een mooie gelegenheid om in Spanje kennis te maken met AEGEE. Van 17-21 november is in Turijn het congres 'Severe human rights violations'. Schrijf je in als je meer te weten wilt komen over misdaden tegen de mensheid # Info over AEGEE: 053-4321040, kijk op http://www.aegee-enschede.nl, [email protected]

International Office (DiSC)

Het IO ondersteunt je bij je oriëntatie en voorbereiding voor verblijf in het buitenland voor studie of stage, Vrijhof kamer 206, tel.4895424, e-mail: [email protected], Kijk voor de website onder onderwijs: studie & stage buitenland. (http://intoffice.utwente.nl). Je kunt iedere dag bij ons terecht van 08.30-17.00. Houd onze website in de gaten voor actueel nieuws # Deze week is het International Week op de Ut. Het programma is als volgt: Wo. 3 okt. opende de rector de Internationale Week voor alle geïnteresseerden in een speciale en Engelstalige uitvoering van het maandelijkse 'ontbijt met de rector'. Do. 4 oktober dag organiseren AIESEC en AEGEE een serie lezingen en workshops over cultuurverschillen en landen. 's Avonds is een feest in de sociëteit Asterion van AEGEE. Za. 6 okt. organiseren het IO en stichting SMIT met de buitenlandse studenten en AIO's een internationaal diner. Alle bezoekers nemen een traditioneel gerecht van hun land mee. Na afloop is voor iedereen een feest in de Vestingbar op de campus. Ma. 8 okt. organiseren de twee ontwikkelingskundeorganisaties Monsoon en WOT een symposium over buitenlandmogelijkheden anders dan stage of studeren. Di. 9 okt. zijn er facultaire voorlichtingen over uitwisselingsprogramma's en studeren in het buitenland en wo. 10 okt. is er de gehele middag een infomarkt waarbij o.a. de Nuffic, Lippmann, de Nacee, IDP Australië, de internationale verenigingen, internationaliseringcoördinatoren aanwezig zullen zijn. Aan het eind van de middag is er lezing met discussie door minister president Wim Kok, over de uitbereiding van de Europese Unie. De locaties variëren, maar in de Vrijhof zal alles duidelijk aangekondigd staan! # Ook dit jaar organiseren we weer cursussen Nederlands voor internationale studenten/medewerkers die langer dan twee jaar aan de UT verblijven.

Student Union

Bestuur Student Union

Gwendy van Schooten heeft de UT-activismeprijs gewonnen! # De Student Union heeft een nieuwe activiteitenkalender. Kijk voor voor meer info op www.studentunion.nl # Er is een nieuw plan ontworpen omtrent de pachtcommissie van Apollo. Hiervoor zoeken we 3 mensen die 5 tot 7 uur per week willen besteden aan het runnen van een eigen kroeg! Informeer bij Apollo of de Student Union, beiden in de Vrijhof # Op wo. 17 okt. a.s. organiseren wij i.h.k. van het Student Union Trainingenprogramma i.s.m. Human Capital Group een interviewtraining voor studentbestuurders. Deze training gaat in op het competentiegericht interviewen van mensen. Er zijn 2 bijeenkomsten: de 1e sessie is vn 09.30-12.30 uur, de 2e van 13.30-16.30 uur. Deelname is gratis. Aan-/afmelden: tot 12 okt.# Op vrij. 2 nov. a.s. is er een training "Projectmatig werken in vogelvlucht", georganiseerd door SU i.s.m. Twijnstra Gudde en bedoeld voor studentbestuurders en leden van grote projectcommissies. Opgave: [email protected] De training is gratis en is incl. lunch en borrel. Studentenorganisaties met max. 100 leden kunnen max. 2 deelnemers aanmelden # Zoek je een kamer of heb je een kamervrij? Kijk op www.studentunion.nl/kamers.# Activiteiten aankondigen op onze website: [email protected] Bestuursvacatures plaatsen: [email protected]# Info: Vrijhof kamers 27, 28, 29, tel: 053-4898006, [email protected]

Mensa-menu

Internationale week aan de UT

Zaterdag 6 oktober

Soep van de dag

***

Spaanse paëlla met vis en kip

Kidneybeans met zure room

Gele rijst

Vegetarisch: gevulde paprika

Zondag 7 oktober

Soep van de dag

***

Varkensschnitzel - paprikasaus

sperziebonen

gebakken kriel of gekookte aardappelen

Vegetarisch: schnitzel

Internationale week aan de UT

Maandag 8 oktober

CALDO FALLEGO (Galicische boerensoep)

***

Corsicaanse kip - Fricassee van

groente met eieren

bieslook aardappelen

Vegetarisch: twee kaaskroketten

Internationale week aan de UT

Dinsdag 9 oktober

Groentevermicelli soep

***

Cosido Mexicana (Mexicaanse vleesschotel)

Hartalizas (groente stoofschotel)

Arroz Acapulco (Mexicaanse rijst)

Vegetarisch: Mexicaanse stoofschotel

Woensdag 10 oktober

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.