Info

| Redactie

-Gezien de brief van de decaan van de faculteit CT d.d. 21-5-2001 overwegende de positieve uitkomst van de meningsvorming van het Management Team, heeft het CvB ingestemd met polsing van de door de faculteit CT beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Process Synthesis.

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 6 juni 2001

-Gezien de notitie; ICT in het Onderwijs; d.d. juni 2001, gehoord de reacties van FEZ en PA&O, overwegende het belang van een integrale beleidsvorming sturing heeft het CvB ingestemd met de hoofdlijnen uit de notitie. De notitie is ter discussie gesteld in de Centrale Commissie Onderwijs. Daarnaast is het CvB overgegaan tot het instellen van de voorgestelde stuurgroep.

-Gezien het protocol voor speerpunt- en potentialselectie en de; veranderingen en verbeteringen in de portfolio-analyse ten behoeve van de tweede ronde (2001/2002) van speerpunt- en potentialselectie, overwegende dat het protocol voor de portfolio-analyse nog een nadere uitwerking behoeft, heeft het CvB het document; veranderingen en verbeteringen in de portfolio-analyse ten behoeve van de tweede ronde van speerpunt- en potentialselectie1; aan het MT ter advisering voorgelegd.

d.d. 13 juni 2001

-Gezien de brief van de decaan van de faculteit BSK d.d. 11-5-2001, overwegende de uitkomst van de meningsvorming van het Management Team (schriftelijke raadpleging) heeft het CvB ingestemd met polsing van de door de faculteit BSK beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Comparative sustainability policy studies. Gezien de notitie inzake nut en noodzaak van brede bachelorsopleidingen aan de UT overwegende dat: de kernhoofdstukken van de inhoudelijke nota inzake de brede Bachelor opleidingen aan de UT eind juni gereed zal zijn; de Universiteitsraad hecht aan een tussentijdse informatieuitwisseling inzake plannen voor nieuwe opleidingen aan de UT; heeft het CvB besloten de notitie inzake nut en noodzaak van de brede bachelorsopleidingen in de vorm van een brief ter informatie aan de UR toe te zenden (t.b.v. UR-vergaderingop 26/6/01).

d.d. 20 juni 2001

-Gezien de brief van de decaan van de faculteit TN d.d. 13-6-2001, heeft het College van Bestuur de heer dr. A.G.J.M. van Leeuwen benoemd tot hoogleraar Clinical Applications of Biomedical Optics bij de faculteit TN. Het betreft een benoeming voor 0,2 fte ingaande 1 juli 2001 voor een periode van vijf jaar.

-Gezien de tussentijdse financiële rapportage per 30 april 2001, gehoord de beraadslagingen, overwegende dat het wenselijk is de Raad van Toezicht te informeren over de lopende financiële gang van zaken, heeft het CvB de tussentijdse financiële rapportage ultimo april 2001 vastgesteld en deze ter informatie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.

-Gezien: de Slotregularisatie 2000 die het CvB op 14 maart 2001 heeft vastgesteld; het positieve advies van de Universiteitsraad d.d. 22 mei 2001 na beantwoording door het college van de schriftelijk gestelde vragen; overwegende dat de Raad van Toezicht het goedkeuringsrecht heeft t.a.v. de Begroting, conform art. 9.8, lid 2, sub c van de WHW, heeft het CvB de Slotregularisatie 2000 definitief vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur heeft het Reglement van Orde CvB inclusief de Werkwijze CvB vastgesteld.

Besluiten Raad van Toezicht

Op 3 juli 2001 heeft de Raad van Toezicht de besluiten d.d. 27 maart 2001 goedgekeurd: De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gehecht aan de instelling van: a)de opleiding Bedrijfswetenschappen door de faculteit Technologie & Management; b)de opleiding Industrieel Ontwerpen door de faculteit Werktuigbouwkunde; c)de opleiding Psychologie door de faculteit Toegepaste Onderwijskunde; d)de lerarenopleidingen Algemene Economie, Bedrijfseconomie en Maatschappijleer door de faculteiten Bestuurskunde en Technologie & Management; alsmede goedkeuring gehecht aan de start van de hierboven genoemde opleidingen per augustus 2002. De opleiding Industrieel Ontwerpen zal reeds in augustus 2001 starten door gebruik te maken van de (licht aangepaste) propedeuse Werktuigbouwkunde. Hierbij is overwogen -dat de start van de voorgestelde nieuwe opleidingen Bedrijfswetenschappen, Psychologie en Industrieel Ontwerpen kan bijdragen tot het op een bedrijfsmatig verantwoord peil brengen (en houden) van de eerstejaars instroom van de Universiteit Twente; -de beoogde nieuwe opleidingen goed passen binnen het onderwijs -en onderzoekprofiel van de UT; - de beoogde opleidingen elders in het land zorgen voor een substantiële instroomvan studenten; -de beoogde opleidingen een in de tijd en ook qua inhoud dusdanig gespreid beroep doen op de aan de UT beschikbare expertise en menskracht, dat sprake is van een haalbare krachtsinspanning; -de beoogde lerarenopleidingen Economie, Bedrijfseconomie en Maatschappijleer zullen bijdragen aan het afdekken van een zich aftekenend tekort aan leraren; -deze lerarenopleidingen zullen bijdragen aan een betere benutting van de capaciteit van de Algemene Didactiek voorzieningen aan de UT.

Cursus Begeleiden van werkcolleges

Deze cursus van het Dinkel-Instituut/Onderwijskundig Centrum is bedoeld voor docenten die werkcolleges begeleiden. Cursisten uit eerdere jaren vonden de cursus leerzaam voor zowel ervaren als onervaren docenten. In de cursus staan wij stil bij vragen als: Hoe verbeter ik de bespreking van vraagstukken voor het bord? Hoe organiseer ik mijn werkcolleges nog efficiënter? Hoe vergroot ik de zelfwerkzaamheid van studenten en verbeter ik mijn manier van terugkoppelen? Hoe begeleid ik efficiënt simultaan twee of drie groepen in verschillende ruimten? Deelname is voor UT-docenten gratis. Informatie: Elly Govers (4870) of http://www.oc.utwente.nl. Cursusdata: ma. 3 en ma. 17 september (hele dagen). Aanmelding (tot 20 aug): tel. 053-4895453, e-mail: [email protected] of via Internet.

Onderwijskunde 3

Zie mededeling Universitaire Lerarenopleiding.

Rooster Lerarenopleiding

Zie mededeling Universitaire Lerarenopleiding.

Materiaal voor zelfstudie

Op maandagmiddag 10 september organiseert het Onderwijskundig Centrum weer een studiemiddag voor docenten over de didactische eisen die je moet stellen aan materiaal voor zelfstudie op papier of via Internet. Vooral bedoeld voor docenten die overwegen een syllabus, een homepage, studieteksten, opdrachten of een case te gaan samenstellen of te verbeteren. Van 13.30 - 16.30 uur in de vergaderzaal van het Dinkel Instituut/OC. Deelname is voor UT-docenten kosteloos. Aanmelding (tot 3 september): tel. 053-4895453, e-mail: [email protected] of via http://www.oc.utwente.nl.

Mentorencursus studiebegeleiding en gespreksvoering

Voor docenten die op de UT een mentorfunctie vervullen, voor eerstejaarsstudenten of als generatiementor, organiseren Bureau Studentenpsychologen en het Dinkel Instituut/OC samen ook dit jaar weer een cursus voor (docent) mentoren. Data: wo. 12 september: 13.00-17.00 uur; Inrichting mentoraat en de mentorfunctie,Informatie gesprekssituaties en gespreksvaardigheid, Luistervaardigheid. Wo. 19 september: 13.00-17.00 uur; Studievoortgangsgesprek met studenten. Wo. 26 september: 13.00-17.00 uur; Adviesgesprek, Verwijzing en over de Grenzen van het mentoraat. De deelnemers zullen veel zelf actief zijn in oefensituaties, mede m.b.v. videovoorbeeld en -oefenbanden. Uiteraard neemt ook het uitwisselen van ervaringen een belangrijke plaats in. Als u niet in de gelegenheid bent de volledige cursus te volgen, kunt u ook zich aanmelden voor 1 of 2 bijeenkomsten. Deelname voor UT-personeel is kosteloos. Informatie/aanmelding (voor 29 augustus): tel. 053-4895453, e-mail: [email protected] Inlichtingen: E.B. Smuling, tel. 2043, BSP: B. Boeke, tel. 2032.

Didactic Workshops for AIO's

Do you like to effectively increase your educational skills and knowledge in a relatively short period of time? The Eduational Centre (Onderwijskundig Centrum/DINKEL Institute) offers a workshop for AIOs (Ph.D.-students) and other temporary staff members with an educational task. The workshop content is on preparation of educational sessions, selection or development of study material, proper use of ICT, testing, stimulate the students' self-activity, course planning, teaching and tutoring skills. There will be plenty of opportunities for discussing educational topics on demand, based on your individual educational task. The study load of the workshop is approximately 50 hours in total. Plenary sessions with individual coaching including 20 hours of individual preparation and self-study. Information: Elly Govers (4870 / [email protected]). The next course is planned on: September 11, 12 (morning) and September 18. If you are interested please contact Corine Rietman (3364/ [email protected]).

Workshop Onderwijsbeleid voor leden Opleidingscommissies

Voor (aankomende) leden van Opleidingscommissies, studenten en medewerkers, en andere belangstellenden, organiseert het Dinkel Instituut/OC weer bovenstaande workshop. Data: do. 13 (middag) en 14 september (hele dag). Inhoud: Onderwijsbeleid: proces en document; kwaliteitszorg en visitatie, curriculumplanning. En verandering, onderwijsevaluatie. Wat mag en kan een opleidingscommissie, hoe ziet de nieuwe bestuursstructuur eruit? De opleidingscommissie als bewaker van kwaliteitszorg. Mogelijke werkwijze van een opleidingscommissie. Deze zaken zullen zo praktisch mogelijk aan de orde komen, zodat deelnemers in staat zijn een vertaling te maken voor de situatie in hun eigen faculteit. Daarnaast is uitwisseling van ervaringen met andere faculteiten mogelijk.

Deelname: kosteloos voor UT studenten en -docenten. Informatie/aanmelding (voor 30 augustus): tel. 053-4895453, email: [email protected] of via http://www.oc.utwente.nl.

Teletop

Voor de volgende vakken die gegeven worden door Leo van der Wegen kun je je nu aanmelden voor de Teletopsite: 182078 Practicum OR1 (dit vak is alleen bedoeld voor TBK-studenten en vervangt voor hen 158018) 182075 Logistiek en ketenbeheer 182067 Fysieke distributie 158017 OR1. De sites zijn nog in ontwikkeling, maar bijtijds opgeven wordt aangeraden. Voor het maken van de practicumopgaven van 182078 en 182067 is toegang tot de Teletopsite onontbeerlijk.

Tweede subsidieronde ASPASIA

Voor vrouwelijke UD's. NWO heeft de universiteiten geïnformeerd over de tweede subsidieronde van het stimuleringsprogramma voor vrouwen in de wetenschap ASPASIA. Het programma beoogt wederom vrouwen in de positie van UD of in vergelijkbare functies op grond van hun kwaliteiten in aanmerking te laten komen voor de functie van UHD, waarbij ze de gelegenheid krijgen een onderzoeksproject op te zetten voor een promovendus of postdoc. Het stimuleringsprogramma ASPASIA moet er toe leiden dat meer vrouwen binnen korte tijd werkzaam zijn in de functie van UHD. NWO bewaakt de kwaliteit door de ontvangen aanvragen in een open competitie te honoreren of af te wijzen. Binnen deze tweede (en tevens laatste) ronde zullen ca. 30 voorstellen gehonoreerd worden. Voor vragen over de te volgen procedure kunt u terecht bij uw faculteitsdecaan, de leerstoelhouder of bij Annette Eggen, medewerker Diversiteitbeleid, dienst PA&O, tel. 053-4892237, e-mail: [email protected]

Promotie

Mw. drs. E. van der Schoot (TO) over 'De invloed van het curriculum op de brede inzetbaarheid van afgestudeerden in de verzorging en verpleging', 30 augustus 2001, 13.15 uur, BB2.

Dhr. C.S. Vaucher BSc (EL) over 'Architectures for RF Frequency Synthesizers', 30 augustus 2001, 15.00 uur, BB2.

Dhr. A.M. Magalhães (WMW) over 'Higher Education Dilemmas and the Quest for Identity: Politics, Knowledge and Education in an Era of Transition' (voorlopige titel), 30 augustus 2001, 16.45 uur, BB2.

Dhr. ir. L.J. Prins (CT) over 'Non-covalent Synthesis of Chiral Hydrogen-bonded Assemblies', 31 augustus 2001, 13.15 uur, BB2.

Dhr. ir. M.J.V. Goldschmidt (CT) over 'Hydrodynamic Modelling of Fluidised Bed Spray Granulation', 31 augustus 2001, 15.00 uur, BB2.

Mw. I.N. Vatcheva MSc (INF) over 'Computer-supported Experiment Selection for Model Discrimination', 31 augustus 2001, 16.45 uur, BB2.

Alle faculteiten

Milieubeleid (176403)

Voor: D2/D3 studenten. Het vak Milieubeleid start in het eerste trimester, 28 augustus, 7e & 8e uur, TW-B - 102. Het is bedoeld voor alle UT studenten die belangstelling hebben voor de maatschappelijke aspecten van de milieuproblematiek. Anderen dan BSK studenten kunnen ook een 2,5 SP variant van het vak volgen. Het vak wordt ook gevolgd door de internationale gaststudenten van het Socrates programma. De colleges worden daarom in het Engels gegeven. De ervaring van eerdere jaren leert dat dit voor de Nederlandse studenten geen probleem oplevert. De reader die op de lijst staat bevat voor de internationale studenten uitsluitend Engelstalige artikelen. Voor de Nederlandse studenten wordt een versie beschikbaar gesteld waarin veel van dezelfde artikelen in de vorm van een Nederlandstalige publicatie zijn opgenomen.

Inschrijving vakken Civiele Techniek 1e trimester 2001/2002

Studenten van andere opleidingen die in het eerste trimester van studiejaar 2001/2002 (keuze)vakken willen doen bij Civiele Techniek (te herkennen aan vakcode 22....), dienen na te gaan of ze zich daarvoor moeten inschrijven. Normaliter is het alleen nodig je in te schrijven voor vakken die voor CiT-studenten D2/D3-vakken zijn. De inschrijftermijn is geopend vanaf heden t/m 13 juli a.s. Voor enkele vakken geldt een kortere inschrijftermijn. Zie daarvoor ook de onderwijsmededelingen bij CiT. De inschrijflijsten liggen op de balie bij BOZ CiT (WB W126).

BSK

Afstudeercolloquia

Ferry Pankras over: Sociale Activering, Kostenstructuur op (regionaal) niveau. Op 23 augustus 2001, 11.00 uur, TWRC C-238.

Bast Vosmer over: 'Balans in belangen' - een analyse van het stakeholdersmanagement van KPN Public Affairs. 24 augustus, 16.00 uur, CC-4.

Louise Aangeenbrug en Moniek Leeftink over: 'Leefbaarheid en veiligheid in nieuwbouwwijken; een vergelijkende studie naar de leefbaarheid en veiligheid in nieuwbouwwijken en al langer bestaande wijken', 28 augustus 2001, 11.00 uur, BB-6.

Petra Bulk over: Privacy en veiligheid in balans? Een empirisch onderzoek naar de uitwisseling van persoonsgegevens tussen lokale partners in veiligheid, 28 augustus 2001, 16.00 uur, TWRC B-209.

CT

Onderwijskunde 3

Zie mededeling Universitaire Lerarenopleiding.

Maple prakticum (150534)

Voor studenten die dit prakticum nog niet hebben afgerond bestaat de mogelijkheid dit te doen op vrij. 24 augustus 2001 15:00 - 17:00in TW-A106. Als u mee wilt doen moet u zich inschrijven via TAST. De opdrachten moeten op een diskette worden ingeleverd. Het gebruik van het Mapleboek en dictaten is toegestaan.

Rooster Lerarenopleiding

Zie mededeling Universitaire Lerarenopleiding.

EL

Trimesterwijziging Constructieprincipes

Zie mededeling WB.

Onderwijskunde 3

Zie mededeling Universitaire Lerarenopleiding.

Maple prakticum (150539)

Voor studenten die het Maple-prakticum nog niet hebben afgerond bestaat de mogelijkheid dit te doen op vrijdag 24 augustus 2001, 15:00 - 17:00 in TW-A106. Als u mee wilt doen moet u zich inschrijven via TAST. De opdrachten moeten op een diskette worden ingeleverd. Het gebruik van het Mapleboek en dictaten is toegestaan.

Microtechnologie tbv Transducenten (EL 122821; TN 143002)

Dit vak staat voor EL studenten verroosterd in de weken 35 t/m 45 op ma. en wo. (3/4 uur). Voor TN studenten wordt het vak gegeven als een van de onderdelen van het MK Leerstoelvak "Microsystemen: materiaal, technologie en ontwerp" (TN 143910). I.t.t. het rooster wordt het 1e college gegeven op wo. 5 september 3/4 uur in EL 10152. Tijdens het 1e college zal ook de rest van de data bekend zijn. Ook wordt het veranderde rooster gepubliceerd op de TeleTop pagina. Informatie: secretariaat MK tel 1032).

Rooster Lerarenopleiding

Zie mededeling Universitiare Lerarenopleiding.

Afstudeercolloquia

E. Blok (S&S nt) over: Classification Methods for the Purpose of Fingerprint Identification, 20 augustus 2001, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

J. Osnabrugge(RT) over: Control of mechanical interaction in haptic displays, 20 augustus 2001, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

B. van Wermeskerken (RT) over: Position and velocity estimation in linear motors, 22 augustus 2001, 15.00 uur, BB-gebouw, zaal BB-6.

Aanmelding P-examen augustus 2001 (P-studenten en HBO-ers)

Opdat de uitslag van het P-examen vastgesteld wordt, dient men zich aan te melden bij BOOZ-EL (van 10.00 tot 14.00 uur) d.m.v.het invullen van een daartoe bestemd formulier. In de laatste tien kalenderdagen van augustus (ook al is de uitslag van de augustus-zittingen nog niet bekend). De diploma-bescheiden worden officieel uitgereikt in een openbare zitting van de Examencommissie in de tweede helft van september; het diploma wordt gedateerd op 31 augustus 2001.

Advertentie voor student assistenten

Gevraagd: 2 Student Assistenten (EL/INF) voor 5 SAE elk, gedurende het eerste trimester van 2 Student Assistenten (EL/INF) voor 5 SAE elk, gedurende het eerste trimester van 2001/2002. Je assisteert bij het vak Telematica Systemen en Toepassingen dat dit jaar samenvalt met Inleiding Telematica voor EL. We zoeken naar twee ouderejaars studenten die interesse hebben voor het vakgebied van de Telematica. Het werk bestaat uit het nakijken van huiswerk en tentamenwerk en het communiceren met de studenten via Teletop. Meld je aan (voor september) voor een sollicitatiegesprek bij Hans Daemen INF 5010, Tel. 2812, email: [email protected]

INF/BIT/TEL

Maple prakticum (150531)

Voor: studenten die het Maple-prakticum nog niet hebben afgerond bestaat de mogelijkheid dit te doen op vrijdag 24 augustus 2001, 10:30 - 12:30 in TW-A106. Als u mee wilt doen moet u zich inschrijven via TAST. De opdrachten moeten op een diskette worden ingeleverd. Het gebruik van het Mapleboek en dictaten is toegestaan.

Rooster Lerarenopleiding

Zie mededeling Universitaire Lerarenopleiding.

Studiemateriaal Organisatietheorie en -praktijk (181054)

Voor: BIT. Voor dit vak is zoals bekend het boek Organization Theory and Design (7de editie) van Richard L. Daft verplicht. Aanvullend studiemateriaal bestaat net als vorig jaar uit een aantal artikelen. Op de website van de afdeling Technologie en Organisatie (faculteit T&M, onder het kopje Courses) vindt u een overzicht van deze artikelen. Voor meer informatie komt u naar het eerste plenaire college (donderdag 30 augustus, 3/4 uur). Daarna houdt Tatyana Bondarouk spreekuur elke dinsdag en donderdag in de lunchpauze op kamer 405.

Advertentie voor student assistenten

Zie EL.

D-voordracht INF

M.S.J. Tünnissen over: Accessory Control Bus Module for the GSM Handset Platform, 21 augustus 2001, 11.00 uur, INF-L204 (Demozaal).

D-voordracht BIT

Koen Zweers over: A Conceptual Architecture for Mobile Payment Services, 23 augustus 2001, 15.45 uur in INF-U1.

Geslaagde INF doctoraalstudenten juni 2001

De volgende studenten slaagden voor het doctoraal examen Technische Informatica: Lewie Donckers (met lof), Jan Egges, Eelco Grakist, Maartje van Hardeveld, Marijn A.H. Huijbregts, Jan Peter Sanderman, Eric H.W. Vermetten, Albertha J. Zaaijer.

Geslaagde BIT doctoraalstudenten juni 2001

De volgende studenten slaagden voor het doctoraal examen Bedrijfsinformatietechnologie: Marcel F.J. Baarslag, David J.M. Beentjes (met lof), Martinus J. de Bruijne, Auke J. Damstra (met lof), Sjoerd H.G. Krosse, Reinier T. van de Pas, Dave J. Pit, Henk J.A. Richmond, Mark H.J. Tiemessen, Maarten A. Vink, Merijn A. Weiss (met lof).

TBK/CIT

Teletop

Zie mededeling Algemeen.

Herkansing Inleiding Programmeren (211017)

Voor: TBK PRAXIS, D1. N.a.v. een mailtje van STRESS het volgende: er blijken wél herkansingen te zijn voor Inleiding Programmeren in augustus 2001: wo. 22 augustus van 09.00-11.00 uur (Theorietoets), do. 23 augustus van 09.00-11.00 uur (Praktijktoets). Inschrijven kan via TAST.Stage 2001-2002.

Voor: CiT D2: stage 2001-2002 (herhaalde oproep). Willen alle studenten die van plan zijn in het 1e of 2e trimester 2001-2002 op stage te gaan, controleren of hun gegevens in de planning zijn opgenomen (zie het mededelingenbord of de deur van het Stagebureau WB, W-122). Tevens worden studenten die in het 3e trimester 2001-2002 op stage willen en nog geen intakegesprek hebben gehad, verzocht voor 28 september een aanmeldingsformulier op te halen bij het Stagebureau.

Maple prakticum voor P en D1

Voor P-studenten: herkansingsdata Maple-prakticum: vrij. 24 augustus 2001 15:00 - 17:00 in TW-A106. D1 studenten: herkansingsdata Maple-practicum: vrij. 24 augustus a.s. 10:30 - 12:30 in TW-A106. Inschrijven moet via TAST. Let op: Schrijf u in voor de juiste versie: de toets voor eerstejaars is 's middags, en de toets voor tweedejaars is 's ochtends. De opdrachten moeten op een diskette worden ingeleverd. Het gebruik van het Mapleboek en dictaten is toegestaan.

Rooster Lerarenopleiding

Zie mededeling Universitaire Lerarenopleiding.

Studiemateriaal 'Ontwerpen' (114703)

Voor: TBK-W D2-studenten. Er gaat bij dit vak gewerkt worden uit een totaal nieuw dictaat. Dit is te verkrijgen via de 'Student-Union'. Het vak start in week 36.

Afstudeercolloquia

Lodewijk Pool over 'Development of a programme strategy and project manual for the Sekhukhuneland development programme', 21 augustus 2001, 15.45 uur, BB6.

Erwin Heeringa over ' Algengroei in het stedelijk water van de gemeente Zeewolde. Oorzaken en oplossingsrichtingen', 22 augustus 2001, 16.00 uur, WB HV-112.

Rogier Jongeling over 'Low cost energy efficient housing by South African housing associations', 23 augustus, 15.45 uur, WB HV112.

Ton Poppe over 'De inrichting van het betalingverkeer en de administratieve organisatie voor een gedistribueerde financieel administratieve dienstverlening in de reisbranche', 24 augustus 2001, 13.45 uur, BB7.

Casper Plat over 'Returnable packaging in de supply channel van Mikron Corporation Rochester', 29 augustus 2001, 15.45 uur, Amphitheater Vestingbar.

Sander Klaver over 'Een onderzoek naar de mogelijkheden tot samenwerking op de inkoopfuncties (van i.h.b. de facilitair bedrijven) van het Medisch Spectrum Twente en Revalidatiecentrum het Roessingh, 30 augustus 2001, 15.45 uur, BB7.

M.A.J. van Summeren over 'Het ontwerp van een integraal management zorgsysteem voor Dura Vermeer Stedelijke Ontwikkeling B.V.', 31 augustus 2001, 10.40 uur, BB6.

Cornelie van Driel over 'Het effect van omgeving op verkeersgedrag'. Een meta-analyse over de samenhang tussen wegmarkering en rijsnelheid en tussen wegmarkering en koers houden, 31 augustus 2001, 11.00 uur, WB HV212.

Sander Scheltens over 'Kwaliteit van de logistiek van bouwelementen', 31 augustus 2001, 11.00 uur, WB T500A.

Jacques IJpma over 'Projectmanagementaanpak binnen de organisatie Aino', 31 augustus 2001, 11.00 uur, BB7.

Frederik Somsen over 'Inzicht in Winstgevendheid'. De ontwikkeling en implementatie van een activity based costing systeem bij Fennema BV, 31 augustus 2001, 13.45 uur, BB7.

F.A.E.T. Thevissen over 'Global Organizing; How to structure and optimize global organizing in an integration-based business network', 31 augustus 2001, 13.45 uur, WB T500B.

Steven Visser over 'Design of a research Performance Measurement System at NIAB (UK)', 31 augustus 2001, 14.00 uur, BB4.

Marko Kremer over 'Supply Chain Sumulation. What strategiesshould Unilever use to improve its stoch management for the Eurepean Ice Cream market', 31 augustus 2001, 15.30 uur, TW B209.

David Bunders & Jeroen Bruggemann over 'An equipment FMEA study at the Philips display factories in Austria and China', 31 augustus 2001, 15.45 uur, CC2.

Milou R. van Hagen over 'Organisatienetwerken en de onderliggende instrumentatie over methoden, technieken en systemen die de samenwerking tussen organisaties ondersteunen', 31 augustus 2001, 16.00 uur, WB Hal 4 206.

M.C. Matthijsen over 'Integrated and effective Shopper Communication'. An evaluative study of the processes and activities related to Shopper Communication at Procter & Gamble Benelux, 31 augustus 2001, 16.00 uur, TWA 101.

Rogier L. Halvers over 'Designing a project selection tool for Ericsson Netherlands', 31 augustus 2001, 16.30 uur, BB7.

Nils Martijn Bonder over 'Een onderzoek naar het toepassen van een kwaliteitsplan bij een projectontwikkelingsmaatschappij', 12 september 2001, 15.45 uur, BB 6.

Harald M.J. Lek over 'Wireless communication in supermarket organisations in the Netherlands', 28 september 2001, 16.30 uur, BB3.

Gehouden colloquia : Noortje van der Poel over 'Effectief leidinggeven aan new product development teams' op 5 juli 2001.

Ben Molema over 'Co-makership in de bouw' op 17 juli 2001.

Barry Timmer over 'Projectbeheersing bij Bedrijfsmechanisatie Philips Roosendaal'. Onderzoek naar een methode voor het tijdig signaleren en de juiste maatregelen bij afwijkingen in projecten op 12 juli 2001.

Arjan Rogier de Groot over 'Informatiebehoefte van het IPE-proces: Een aanpak voor de bepaling en analyse van informatiestromen binnen de product-engineering van Thales vanuit een Concurrent Engineering perspectief' op 27 juli 2001.

Extra vakken aangeboden in 1e trimester 2001/2002

Voor: CiT D2/D3/D4. In het 1e trimester van studiejaar 2001/2002 gaan twee studenten een pakket volgen dat zal bestaan uit de vakken: -Numerieke Wiskunde en Programmeermethoden (154020 of 154021); normaliter 2,5 SP maar aan te vullen tot 3 SP; -MICS (221220); normaliter 3 SP, maar aan te vullen tot 4 SP. Indien er nog meer belangstellenden zijn voor deelname aan dit experimentele pakket, dan dient men contact op te nemen met dr. S. Hulscher (tel. 4894256). Let op: Bovengenoemde vakken kunnen door overige belangstellenden worden opgenomen in de vrije pakketruimte. Ze kunnen niet de plaats innemen van een pakket van voortgezet niveau (ofwel een zogenaamd sterpakket).

Introductiecollege MT&O II

Voor: TBK D1. Op ma. 27 augustus a.s., het 3e en 4e uur is er een introductiecollege in BB2 voor alle studenten die MT&O II in studiejaar 2000/2001 moeten volgen. Aanwezigheid is verplicht.

Pakket B11, Industrialisatie (226210) in Teletop

Voor CiT D2/D3. Voor het pakket Industrialisatie (B11) wordt gebruik gemaakt van TeleTOP. Studenten die dit pakket gaan volgen, en zich reeds hebben aangemeld bij BOZ, dienen zich ook aan te melden bij TeleTOP (http://teletop.utwente.nl). Dit kan vanaf heden tot 1 september a.s.

Pakket W5, Ontwerpproject water II (224150) in Teletop

Voor CiT D2: Voor dit pakket wordt gebruik gemaakt van TeleTOP. Studenten die dit pakket gaan volgen, en zich reeds hebben aangemeld bij BOZ, dienen zich ook aan te melden bij TeleTOP (http://teletop.utwente.nl). Dit kan vanaf heden tot 1 september a.s.

Studiemateriaal Organisatietheorie en -praktijk (181054)

Voor: BIT. Voor dit vak is zoals bekend het boek Organization Theory and Design (7de editie) van Richard L. Daft verplicht. Aanvullend studiemateriaal bestaat net als vorig jaar uit een aantal artikelen. Op de website van de afdeling Technologie en Organisatie (faculteit T&M, onder het kopje Courses) vindt u een overzicht van deze artikelen. Voor meer informatie komt u naar het 1e plenaire college (do. 30 augustus, 3/4 uur). Daarna houdt Tatyana Bondarouk spreekuur elke di. en do. in de lunchpauze op kamer 405.

Mens, Technologie & Organisatie II (184170)

Voor: TBK D1. Zoals vermeld op het rooster vindt het eerste plenaire college plaats op 27 augustus, 3/4 uur in BB2. Om mee te kunnen doen is aanwezigheid bij dit eerste college verplicht. Groepen worden ingedeeld en aansluitend vindt verkoop van benodigd studiemateriaal plaats.

Bedrijfskundig Onderzoeken en Ontwerpen (BOON, 185259)

Voor: TBK D2/3. Dit vak is verplichte voorkennis voor de stage. Informatie over de verschillende onderdelen van het vak vind je op TeleTop. De 1e week van elk trimester is er gelegenheid de BOON-case te volgen. Daarnaast is er eind augustus eenmalig een extra gelegenheid. De data voor de BOON-cases voor het komende collegejaar zijn: ma. 27 t/m wo. 29 augustus. De case begint om 9.00 uur in BB3. vr. 31 augustus t/m dinsdag 4 september. De case begint om 9.00 uur in BB3. ma. 3 t/m wo. 5 december. Ma. 25 t/m wo. 27 maart: je dient je voor de case in te schrijven d.m.v. de inschrijflijst bij BOZ. De inschrijving voor de cases in augustus en september is reeds gesloten. De uiterste inschrijfdata voor de cases in december en maart zijn resp. 9 november en 1 maart. Er kunnen max. 40 personen deelnemen. Studenten die in het trimester waarinde case wordt gegeven op stage gaan hebben voorrang. Om te kunnen deelnemen aan de BOON-case moet je: het SPSS-practicum hebben afgerond. Het rooster voor het practicum wordt gepubliceerd in het UT-Nieuws; het COO-practicum hebben afgerond. Dit kan thuis of in de computerzaal; de instaptoets met minimaal een 6 hebben afgerond. Voor elk trimester zijn er twee gelegenheden om de toets af te leggen. Je vindt de data in het jaarrooster. Ook voor de instaptoets moet je je inschrijven, en wel via TAST. Er is geen maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Zorg dat je tijdens de case het volgende materiaal bij je hebt: het boek Business Research Methods, de Methodological Checklist for the EMBA end-term assignment; (te downloaden via TeleTop); de reader van het eerstejaarsvak Inleiding TBK, waarin een hoofdstuk over de Algemene Bedrijfskundige probleemaanpak is opgenomen. Als je de reader niet meer hebt is het hoofdstuk over de ABP ook te downloaden via TeleTop.

Voorlichting internationale stage (180066)

Op do. 27 september wordt er een voorlichting gehouden over de internationale stage. Aan bod komen ondermeer de ingangseisen, de voorwaarden van de stage en de hele procedure van het vinden van een stageplaats t/m de afronding. Ook wordt kort ingegaan op het vak BOON, wat als verplichte voorkennis geldt voor de stage. Tevens zal een student over zijn ervaringen vertellen. Plaats: BB2. Tijd: 12.30-13.30 uur. Informatie: Frank van den Berg, stagecoördinator TBK, tel. 4893522, email: [email protected]

Productie- en logistiek management (181075)

Voor TBK Propedeuse en D1. De lijst met resultaten van het project hangen nog steeds op de muur bij kamer BB237. Studenten die het project niet af hebben, krijgen tot 1 september 2001 de tijd om het project alsnog af te ronden. Als je opdracht 1 onvoldoende hebt gemaakt, neem dan contact op met dhr. Bandsma, voor de andere opgaven met dhr. Van der Wegen. Indien het project niet afgerond is voor 1 september 2001, dan moet volgend jaar het volledige project opnieuw worden gemaakt. Zoals bekend, wordt een tentamencijfer pas ingevoerd nadat het project is afgerond. Indien het project niet op 1 september 2001 is afgerond, dan vervallen eventuele voldoende tentamenresultaten die in juli of augustus 2001 zijn behaald voor dit vak en moet volgend studiejaar ook het tentamen opnieuw worden gemaakt. Diegenen die in juli tentamen gemaakt hebben, maar het project nog niet af hebben, kunnen op kamer BB224 op een cijferlijst in de doos met nagekeken tentamens hun cijfer vinden. Op deze kamer kan ook het nagekeken werk ingezien worden, elke ochtend van 9-11, mits de secretaresse aanwezig is.

TCW

Inschrijving TeleTOP

Voor: alle TCW-studenten. Vanaf dit collegejaar zijn alle vakwebsites bij TCW opgezet in TeleTOP. Om toegang te krijgen tot de sites heb je een TeleTOP-account nodig. Ben je je TeleTOP-account kwijt of vergeten, dan kun je op de interne TCW site teruglezen hoe je aan een nieuw account komt. Vanaf 15 augustus a.s. kun je met je account toegang aanvragen tot alle vakken die je komend trimester wilt volgen. Ga naar: http://teletop.utwente.nl/ en klik op 'cursus aanvraag'. Selecteer je opleiding en het collegejaar. Vervolgens kun je aangeven tot welke sites je toegang wilt hebben. Na 1 a 2 werkdagen heb je vervolgens toegang. Je krijgt hier geen apart bericht over. Neem met vragen over TeleTOP contact op met Iris van de Kamp ([email protected]), ICT-medewerker TCW.

(Her)tentamens Methoden en technieken 3 (243030)

Voor: HBO-TCW studenten. Dit vak is opgebouwd uit twee afzonderlijke modules: Evaluatie-onderzoek (2 SP) en Praktische onderzoeksvaardigheden (3 SP). Het eindcijfer van het vak is het gemiddelde van de eindcijfers van de toetsen Evaluatie-onderzoek en Praktische onderzoeksvaardigheden Beide toetsen moeten minimaal met een 5,0 en gemiddeld met een 5,5 worden afgerond.

TN

Voortgezette Fysische Stromingsleer (147017)

Dit vak wordt in HC/WC-vorm gegeven en start op 27/29-08-01, precieze tijden worden in nader overleg vastgesteld. Het vak is onderdeel van het verplichte leerstoelpakket, maar kan ook door studenten van andere groepen worden gevolgd. Als leidraad wordt gebruikt het boek Fluid Dynamics for Physicists, T.E. Faber, Cambr. Univ. Press, ISBN 0-521-42969-2. Ieder, die dit vak wil volgen, wordt verzocht zich z.s.m. bij de docent aan te melden i.v.m. zaalreservering, telefonisch via 3085 of via email [email protected]

Onderwijskunde 3

Zie mededeling Universitaire Lerarenopleiding.

Maple prakticum (150533)

Voor studenten die het Maple-prakticum nog niet hebben afgerond bestaat de mogelijkheid dit te doen op vr. 24 augustus 2001 10:30 - 12:30 in TW-A106. Als u mee wilt doen moet u zich inschrijven via TAST. De opdrachten moeten op een diskette worden ingeleverd. Het gebruik van het Mapleboek en dictaten is toegestaan.

Microtechnologie tbv Transducenten (EL 122821; TN 143002)

Zie mededeling EL.

Systemidentification and Learning Control (148110)

Recent is duidelijk geworden dat dit vak van Prof. Michel Verhaegen (TN) komend jaar wel wordt gegeven. Dit blijft een regulier vak maar zal m.i.v. komend jaar i.s.m. de faculteit TW worden gegeven. Het HC is in handen van Michel Verhaegen (TN) en het WC wordt verzorgd door Gjerrit Meinsma (TW). Het vak wordt gegeven in het 1e trimester en het 1e college is op vr. 7 september, 1e en 2e uur, op de vijfde vloer van het TN gebouw, bij de SCE groep, zaal 5164 Rooster: HC in weken 36 t/m 45, vrij. 1e /2e uur, zaal EL/TN 8124. WC in weken 37 t/m 46, ma. 1e /2e uur, zaal: CT 3520. Week 41 is collegevrij. Het vak werd afgelopen jaar door studenten positief beoordeeld. Een vakbeschrijving is te vinden op http://www.sce.tn.utwente.nl/education/ident_learn.html.

Rooster Lerarenopleiding

Zie mededeling Universitaire Lerarenopleiding.

D-voordrachten

Sander Jobing over "On the fetal magnetocardiogram", maandag 20 augustus 2001 om 14.00 uur in BB6.

P.W. van den Hoogenhof over "Determination of the nucleatoin density for Siepitaxy on Si(001) and Ge(001)", woensdag 22 augustus 2001 om 13.30 uur in BB4.

A.M. Tijink over "The effect of added mass on a single rising bubble", woensdag 22 augustus 2001 om 14.30 uur in EL/TN T4.

Joris de Vries over "Hot-film anemometry in two-phase flows", woensdag 22 augustus 2001 om 16.00 uur in EL/TN T4

Marcel Kloosterman over "Running patterns versus clustering in a granular gas", donderdag 23 augustus 2001 om 16.00 uur in BB5.

Inge van Dorsen over "Fabrication of Submicron Photonic Crystal Structures in Silicon Using Laser Interference Lithography", vrijdag 24 augustus 2001 om 15.30uur in EL/TN T4.

J.H.S. v.d. Worp over "Electron beam simulations and diagnostics for a Compton Free Electron Laser driver", maandag 27 augustus 2001 om 13.00 uur in EL/TN 8124.

M.P.M. Krutzen over "Active control in adaptive optics for atmospheric aberration compensation", maandag 27 augustus 2001 om 13.30 uur in BB6.

N.H. Bergboer over "Robust subspace identification using estimation with bounded data uncertainty", maandag 27 augustus 2001 om 15.45 uur in EL/TN T4.

TO

Afstudeercolloquia

Harmke Kuppens over 'De ontwikkeling, try out en acceptatie van een teleleeromgeving', vrijdag 24 augustus 2001, 16.00 uur, TO L216.

Gehouden colloquium: Tamara Gilberts over 'Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker! Het ontwerp van een opleidingstraject voor het belastingplan 2001' op donderdag 5 juli 2001.

TW

Rooster Lerarenopleiding

Zie mededeling Universitaire Lerarenopleiding.

D-voordrachten

Stefan Strubbe over 'The Optimal Mixed Sensitivity Problem for a Class of Delay Systems', 24 september 2001, 14.00 uur, TWRC - D103a.

Gehouden voordracht : Ivo Liebregts over 'A mathematical model for cable/pipe laying at open sea' op 15 augustus 2001.

Teletop

Zie mededeling Algemeen.

WB

Trimesterwijziging Constructieprincipes (113136)

Voor: WB/EL D3-studenten. Bovengenoemd vak wordt per cursusjaar 2001-2002 verplaatst van het 1e naar het 3e trimester. Het vak wordt in het 3e trimester gegeven op do. het 1/2e uur in zaal WB Hal IV.206 (weken: 13-17/21-25).

Teletop

Zie mededeling Algemeen.

Maple-prakticum

Voor studenten die het Maple-prakticum nog niet hebben afgerond bestaat de mogelijkheid dit te doen op vrij. 24 augustus 2001, 15:00 - 17:00 in TW-A106. Als u mee wilt doen moet u zich inschrijven via TAST. De opdrachten moeten op een diskette worden ingeleverd. Het gebruik van het Mapleboek en dictaten is toegestaan. Veranderingen in het onderwijsprogramma WB.

Voor alle WB-studenten. Vanaf cursusjaar 2001-2002 wordt een ingrijpende verandering van de opleiding ingevoerd. Het programma is opgedeeld in 2 fasen: een bachelorprogramma van 3 jaar en een masterprogramma van 2 jaar. Het bachelorprogramma is een ongedeeld programma en kent niet langer een onderscheid in de stromen IOPM en OAMS. En in het derde studiejaar is ruimte gemaakt om een minor (14 SP) te kunnen doen. Dit heeft grote gevolgen voor de rest van het programma en leidt tot aanzienlijke verschillen tussen het bachelorprogramma en het huidige programma. Het nieuwe programma wordt per jaar voortschrijdend ingevoerd: in 2001 een nieuw P-programma, in 2002 een nieuw D1 (wordt B1) en in 2003 een nieuw D2 (wordt B2). Daarop anticiperend is de verroostering van de vakken in het bestaande D1- en D2-programma vanaf 2001 al aangepast. Voor de studenten die nominaal studeren heeft dit weinig gevolgen. Maar voor studenten die achterlopen en onderwijsen/of tentamens willen inhalen, is het zaak om de roosters voor komend studiejaar goed te bekijken en er rekening mee te houden dat vakken mogelijkerwijs in andere trimesters zijn verroosterd dan het afgelopen jaar en dat de tentamens in andere periodes vallen. Zie overgangsmaatregelen: http://www.wb.utwente.nl/onderwijs/boz/Overgangs_maatregel%2001%2002.xls.

Doctoraal-uitreiking

4 oktober 2001 in zaal WB C.101. Voor: WB D3-studenten. WB-studenten die na 31 Augustus 2001 afstuderen en wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op donderdag 4 oktober 2001 moeten zich voor 13 september 2001 aanmelden bij BOZ/WB, d.m.v. het inleveren van het D-examenaanvraagformulier. De tentamenresultaten moeten uiterlijk 20 september 2001 bij BOZ/WB binnen zijn. Tevens is het inleveren van een exemplaar van het D-verslag vereist! WB-studenten die voor 1 september 2001 afstuderen en wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op donderdag 4 oktober 2001 dienen alle tentamens, D-examenaanvraagformulier en D-verslag uiterlijk 31 augustus 2001 te hebben ingeleverd bij BOZ/WB, zie studentenstatuut-WB, bijlage 5.

Studiemateriaal 'Ontwerpen' (114703)

Voor TBK-W D2-studenten. Er gaat betreffende bovengoemd vak gewerkt worden uit een totaal nieuw dictaat. Het dictaat is via de 'Student-Union' te verkrijgen. Het vak start in week 36.

Rooster Lerarenopleiding

Zie mededeling Universitaire Lerarenopleiding.

WTM

Nieuwe WTM-vakken vanaf studiejaar 2001/2002

-Reformatorische wijsbegeerte (161683) WTM-doelstelling: A Ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Docent: Hoogland prof J, Studiepunten: 1. Collegevorm: HC Hoorcollege, WC Werkcollege, Beoordeling: Schriftelijk tentamen of opdracht, Studiemateriaal: Wordt nader bekend gemaakt. Vak vindt plaats in het tweede trimester. Studenten die interesse hebben voor de colleges moeten zich voor 1 december 2001 aanmelden bij de docent. Indien de deelnemersgroep dat wenst kan van de normale collegetijden (het 3e en 4e uur op donderdag) worden afgeweken. Extra informatie: leerstoel.

-Reformatorische Wijsbegeerte (protestants-christelijk).

-Inleiding Logica (211112) WTM-doelstelling: B Inzicht geven in de samenhang der wetenschappen Docent: Dr.ir. J. Kuper Studiepunten: 2,5 Collegevorm: HC hoorcollege Beoordeling: Schriftelijk tentamen, Studiemateriaal: Nader bekend te maken. Vak vindt plaats in het 3e trimester op donderdag 3e en 4e uur.

Vervallen WTM-vakken vanaf studiejaar 2001/2002

Vanaf studiejaar 2001/2002 zullen de volgende WTM-vakken niet meer aangeboden worden: 160507 Wetenschapscommunicatie en kennisverspreiding (docent Steehouder,WTM-propedeuse-vak). Op 22 augustus a.s. (ochtendzitting) en op 10 oktober a.s. (middagzitting) zullen de laatste tentamenmogelijkheden voor dit vak plaatsvinden. 161640 Wetenschappelijke wereldbeelden (docent Drees), WTM- doctoraal 161641 Wereldbeelden, inspiratie en verantwoordelijkheid (docent Drees), WTM-doctoraal 161642 Vrije wil of determinisme? (docent Drees), WTM-doctoraal (I.v.m. het vertrek van prof.dr. W.B. Drees). 161802 Politieke filosofie (docent Mol), WTM-doctoraal 161803 Opdracht politieke filosofie (docent Mol), WTM-doctoraal 162323 Technologie, strategie en beleid (docent Stemerding), WTM-doctoraal.

WWTS

Onderwijskunde 3

Zie mededeling Universitaire Lerarenopleiding.

Afstudeercolloquium

J.E. van de Fliert over 'GSM in the rural and urban jungles of Indonesia'. A case study of an emerging localized socio-technical system, vrijdag 24 augustus 2001, 16.00 uur, TW C228.

Diversen

Selfmanagementcursus

Het Bureau Studentenpsychologen organiseert weer een Selfmanagementcursus van 13 september t/m 2 november 2001.

KIvI

KIvI Regio Oost organiseert op donderdag 20 september 2001 van 17.00 tot ± 20.30 uur een regioborrel bij Hitec Power Systems, Bedrijvenpark Twente 40 in Almelo. Tijdens een regioborrel is er ruimschoots gelegenheid om contacten te leggen met collega-ingenieurs en -studenten. Er wordt een presentatie gehouden over de core business van Hitec Power Systems, fabrikant van noodstroomsystemen. Tevens is er een rondleiding door het bedrijf, waarbij er gelegenheid is voor het stellen van vragen. Programma: 17.00 Ontvangst. 17.30 Welkomstwoord voorzitter Regio Oost. 17.35 Presentatie Hitec Power Systems. 18.15 uur Rondleiding door het bedrijf. 19.00 Informeel samenzijn met drankje en hapje. Deelname is gratis. Aanmelding vóór 17 september a.s. bij Elfride Dijkstra-ten Dam, e-mail: [email protected], tel. 4097.

Internationaal

International Office (DiSC)

Het IO ondersteunt je bij je oriëntatie en voorbereiding voor verblijf in het buitenland voor studie of stage, Vrijhof kamer 206, tel.4895424, e-mail: [email protected], Kijk voor de website onder onderwijs: studie & stage buitenland. (http://intoffice.utwente.nl). Je kunt iedere dag bij ons terecht van 08.30-17.00! Houd onze website in de gaten voor actueel nieuws # Het IO heeft een nieuwe wensite, check 'em op http://intoffice.utwente.nl # Ook dit jaar organiseren we weer cursussen Nederlands voor internationale studenten/medewerkers die langer dan twee jaar aan de UT verblijven # Niet vergeten: van 3 t/m 10 oktober viert de UT haar International Week! Meer info bij IO # Er is ook volop informatie aanwezig in onze infotheek, kom gerust een keertje langs!

AEGEE

Van 14 t/m 21 september is er een European School in Marseille. Wil je je bestuurlijke kennis verbreden en lijkt het je leuk om naar Zuid-Frankrijk te gaan, dan is dit een goede gelegenheid # Wo. 19 september en donderdag is er een excursie naar Brussel van herendispuut Incognito. Hierbij zullen de Europese Commissie, de coreper, de NAVO en het Europese Parlement bezocht worden. Vervoer is geregeld. Schrijf je zo snel mogelijk in # Vanaf 1-10-2001 is er in Brussel "The Parlement of 28". Met een grote groep kan je ervaren hoe het er in het Europese parlement aan toe gaat # Voor meer informatie over AEGEE bel naar 053-4321040, kijk op http://www.aegee-enschede.nl of mail naar [email protected]

Lerarenopleiding

Onderwijskunde 3

Men kan het vak Onderwijskunde 3 ook in de maand augustus volgen. Dit vak wordt dan per TeleTop aangeboden. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de Lerarenopleiding ([email protected]).

Rooster Lerarenopleiding

Het rooster is nog niet gereed, maar het zal globaal als volgt zijn: Onderwijskunde 1, op maandagmiddag, Vakdidactiek (en Schoolpractium) 1 op woensdag, eind van de middag Voordrachtsvaardigheden, op woensdag van ongeveer 13.30 tot 15.45 uur. Deze onderdelen starten omstreeks 10 of 17 september. Het streven is om Onderwijskunde 2 en Vakdidactiek 2 in aan te bieden zodra Onderwijskunde 1 en Vakdidactiek 1 afgelopen zijn, dus vanaf begin november.

Mensa-menu

Week 34

Zaterdag 18 augustus

Soep van de dag

***

roerbakschotel van kalkoen

verse groenten en noten

Oriëntaalse ketjapsaus

Risotto

Vegetarisch: roerbakschotel van

Soja -groente en noten

Zondag 19 augustus

Soep van de dag

***

Duitse biefstuk met geb. uien

Demi - Glacesaus - broccoli

aardappelgratin

Vegetarisch: gevulde tomaten

Maandag 20 augustus

Aspergesoep

***

Griekse gyrossteak

zazikisaus - Moussaka

Vegetarisch: schnitzel Moussaka

Dinsdag 21 augustus

Chinese tomatensoep

***

Nasi Goreng - Ajam Pangang

satésaus - roerbak Chinese kool

kroepoek

Vegetarisch: gebakken banaan met klapper

Woensdag 22 augustus

Florida groentesoep

***

gebakken koolvisfilet of gepocheerde vis

of vleesgerecht - remouladesaus

bietjes

frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: groenteburger

Donderdag 23 augustus

Champignonsoep

***

Macaroni A La Carbonara

met spek, ui, kaas en roomsaus of

Schotel Garden met o.a. kip, tomaat,

ananas, champignons en paprika,

gegratineerd met kaas

Vegetarisch: Schotel Garden

Vrijdag 24 augustus

Franse uiensoep

***

Twentse gehaktbal of runderlapje

Espagnole saus - spinazie a la crème of

keuze groente

gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: vegt. braadworst

'DE STEK'

HAP AAN DE TAP

Maandag 20 augustus t/m vrijdag 24 augustus

Coq au vin

Kip in rode wijn saus en paprika

gebakken krieltjes

saladebar

Pakkerij

AEGEE

De intro is weer in volle gang! Dit is de ideale kans om AEGEE-Enschede van dichtbij te leren kennen! Op do. 16 augustus vanaf 10:00 is er een seventies party met de band "The Groove Phenomenon" in de sociëteit Asterion van AEGEE in de pakkerij # Za. 18 aug zijn er verenigingsronden waarbij je al je vragen over AEGEE kan stellen. Om 22:00 is er weer een feest in Asterion met DJ Razor # Wo. 22 aug is er een gezellige AEGEE barbeque op het terras van het sportzalencomplex. Schrijf je wel even in (uiterlijk 's middags dezelfde dag bij de intro commissie van AEGEE) # Na de intro vind het HAIP programma plaats met veel leuke activiteiten om de nieuwe leden kennis te laten maken met AEGEE # Sociëteit Asterion is iedere di- en do. geopend vanaf half 10. Meer info: tel. 053-4321040, e-mail [email protected] of www.aegee-enschede.nl.

SPE

Het SPE voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is ergelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen. Vieringen : Zo. 19 augusutus Ochtendgebed door Gemeenteleden 10.30 uur, UT-Vrijhof. Zo. 19 augustus Taizéviering, 19.30 uur, welkom vanaf 19.00 uur, Amphitheater - Vrijhof. Informatie en opgave ; SPE-UT: Vrijhof 203 - 053 4892369 (secretariaat) SPE-SHE: 053 4871927 Kortenaerstraat 59, 1e verd. Hier vinden alle SPE-SHE aktiviteiten plaats. www.utwente.nl/spe. [email protected] Pastores : Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Arent Weevers (SHE) 074 2909064.

Sport

Pentarace

12 September wordt alweer de 3e pentarace door de sportraad georganiseerd. In deze pentarace is plaats voor zowel doegroepen, andere groepen of individuele bikkels, die in hun eentje de vijf sporten gaan afleggen. De sporten zijn zwemmen, skeeleren, spurten (op de step), kanoën en lopen. Heb je zin om mee te doen, vraag dan informatie, of schrijf je in bij de sportraad: [email protected] of telefonisch: 1144.

High Tech Hitters

Iedereen is welkom op de trainingen van de High Tech Hitters! Voor de mensen met én zonder ervaring in honkbal en softbal. Onze vereniging heeft een dames softbalteam, een heren softbalteam en een heren honkbalteam. De honkballers trainen op di. om 18.30 en de softballers op wo. om 18.30. We hebben handschoenen e.d. klaar liggen voor je, dus kom gewoon een keertje langs op het honkbalveld op de campus. Voor meer informatie kun je mailen naar [email protected] of bellen naar 053-4355811 (Piet). Zie je op het sportveld!

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.