Info

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 31 januari 2001 -Het CvB heeft besloten tot het benoemen van de heer prof.dr. H. Wallinga tot waarnemend decaan van de faculteit Informatica voor de periode van 1 februari 2001 tot 1 september 2001. d.d. 1 februari 2001 -Het CvB heeft ingestemd met het verzoek tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Beveiliging van Telematicasystemen bij de fac

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 31 januari 2001

-Het CvB heeft besloten tot het benoemen van de heer prof.dr. H. Wallinga tot waarnemend decaan van de faculteit Informatica voor de periode van 1 februari 2001 tot 1 september 2001.

d.d. 1 februari 2001

-Het CvB heeft ingestemd met het verzoek tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Beveiliging van Telematicasystemen bij de faculteit INF en daarbij ontheffing van de advertentieplicht te verlenen.

-Het CvB heeft dr. D. Konstantas benoemd tot hoogleraar Applicatieprotocollen bij de faculteit INF per 1 maart 2001.

- Het CvB heeft ingestemd met het verzoek tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Integrated Optical Microsystemen/EL-TN.

-Bestuur heeft t.a.v. de Onderwijsjaarcirkel 2001/2002 besloten: *het CCO-advies te onderschrijven; *de Onderwijsjaarcirkel 2000-2001, zoals voorgesteld door de CCO, vast te stellen; *en voor advies aan de UR voor te leggen. Hierbij is overwogen dat de onderwijsjaarcirkel een kader stelt voor de verroostering op opleidingsniveau; dat de opleidingen in het advies voldoende zijn ingegaan op de vragen die het college aan de CCO heeft gesteld en dat de onderwijsjaarcirkel voor advies aan de UR dient te worden voorgelegd.

d.d. 8 februari 2001

-Het CvB heeft de heer dr. G.J. Wöninger benoemd tot hoogleraar Discrete Wiskunde en Mathematische Programmering bij de faculteit TW. Het betreft een benoeming voor 1,0 fte ingaande 1 april 2001 voor onbepaalde tijd met een proeftijd van twee jaar.

-Het CvB heeft ingestemd met het verzoek tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Halfgeleider Componenten bij de faculteit EL.

-Het CvB heeft ingestemd met het verzoek tot verlenging van de bevoegdverklaring van de Radboudstichting inzake de leerstoel Wijsbegeerte en Technologie in relatie tot de katholieke levensbeschouwing en herbenoeming van de hoogleraar.

-Het CvB heeft ingestemd met het verzoek tot verlenging van de bevoegdverklaring van het Nicolette Bruining Fonds inzake de leerstoel Natuur- en Techniekfilosofie en herbenoeming van de hoogleraar.

-Het CvB heeft ingestemd met het verzoek tot instelling (bevoegdverklaring) van de stichting Beweton inzake de leerstoel Toekomststudies Gezondheidszorg voor een periode van 6 jaar en heeft daarbij tevens de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht verleend.

-Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit T&M beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel River Basin Management.

-Het CvB heeft besloten de exploitatie GST definitief op te heffen. De exploitatiekosten over 1999 en 2000 (totaal Mf 1,5) zullen worden verrekend met de reserve Centrale Stimulering voor Mf 0,6 (CSi) en het restant ad Mf 0,9 met de Centrale UT-reserve. Hierbij is overwogen dat de resterende taken inzake internationalisering nog verder zullen worden vormgegeven en dat voor het personeel de nodige maatregelen zijn getroffen.

-Het CvB heeft besloten in principe deel te nemen aan het samenwerkingsverband 'Digitale Universiteit' en te participeren in een gemeenschappelijke regeling die de deelnemende instellingen aangaan en het principe besluit ter advisering aan de Universiteitsraad voor te leggen.

-Het CvB heeft de benoeming van de heer prof.dr. W. Jonker als hoogleraar Databasetechnologie voor Telematica-applicaties bij de faculteit INF voor de periode van 1 maart 2001 tot 1 maart 2006 verlengd. Het betreft hier een onbezoldigde benoeming van 0,2 fte.

- Het CvB heeft de benoeming van de heer dr. H.T.M. Van den Ende tot Universitair Hoofddocent bij de leerstoel Reologie, faculteit TN goedgekeurd.

-Het CvB heeft de benoeming van mevrouw dr. T.M. van der Geest tot Universitair Hoofddocent Document Design bij de faculteit WMW goedgekeurd.

-Het CvB heeft de benoeming van de heer dr.ir. S. Stramigioloi tot Universitair Hoofddocent bij de leerstoel Regeltechniek bij de faculteit EL goedgekeurd.

d.d. 15 februari 2001

-Het CvB heeft het Basisreglement dienstraden Universiteit Twente vastgesteld en dit ter instemming voorgelegd aan de afzonderlijkedienstraden; desgewenst kunnen de dienstraden in overleg met de directeur van hun dienst wijzigingen aanbrengen in de hoofdstukken VI (Werkwijze) en VII (Overlegvergaderingen) van het basisreglement. Hierbij is overwogen dat het voor een goed functionerende medezeggenschap binnen de diensten van belang is dat alle dienstraden in beginsel dezelfde bevoegdheden krijgen; er één geschillenregeling geldt voor alle dienstraden die naar opzet en beoordelingskaders vergelijkbaar is met de geschillenregeling voor de faculteitsraden en de Universiteitsraad en er maximale duidelijkheid wordt verschaft over de bevoegdheden van de dienstraden en de wijze waarop zij deze kunnen uitoefenen.

-Het CvB heeft besloten dat met ingang van het studiejaar 2001/2002 de omvang van de minor 14 studiepunten is; dat het terugbrengen van de minor van 21 SP naar 14 SP geen consequenties heeft voor de reeds gedane toekenningen met betrekking tot de ontwikkeling van de minors; dat aanvragen op basis van gedane reserveringen met betrekking tot de ontwikkeling van de minors beoordeeld zullen worden op basis van de omvang van 14 SP en dat bij toekomstige toekenningen voor aanpassingen m.b.t. de Bachelor-masterstructuur een eventuele onderbesteding van middelen voor de ontwikkeling van minors betrokken zal worden. Over deze toekenningen zal het college zich nader beraden. Overwogen is dat tussen de opleidingen overeenstemming bestaat over de inpassing van Major-minor in de Bachelor-masterstructuur; dat tussen de opleidingen overeenstemming bestaat over de wijze van operationalisering van de verbreding en academische vorming, zoals deze door middel van Major-minor beoogd wordt; dat tussen de opleidingen overeenstemming bestaat over de vormgeving van de minor binnen de bacheloropleiding; dat practische consequenties de CCO verbindt aan de in haar advies omschreven uitgangspunten.

d.d. 22 februari 2001

- Het CvB heeft besloten het oorspronkelijk vastgestelde opslagpercentage sociale lasten 2001 met 2,4% te verlagen tot 37,7% en de beheerseenheden hierover te informeren; waarbij is overwogen dat de invoering van deze externe ontwikkelingen budgettair neutraal kan geschieden.

-Het CvB heeft besloten tot minimale renovatie van de Bestuursvleugel, waarbij van uitbreiding geen sprake zal zijn, tot een maximum bedrag van Mf 1.

-Het CvB heeft besloten: a)na te gaan of medefinanciering van de Digitale Universiteit mogelijk is uit de huidige in de UT-begroting opgenomen budgetten; b)geld te blokkeren t.l.v. de bestemde reserve onderwijsvernieuwing om de eerste Mf 5 te realiseren; c)op korte termijn een notitie te maken over de verdere visie ICT in het onderwijs. d)overlegronde te houden met de faculteiten om te pratenover algemene bijdrage m.b.t. ICT in het onderwijs alsmede participatie in de Digitale Universiteit. Hierbij is overwogen dat het CvB het Business Plan van het Consortium Digitale Universiteit ondersteunt.

-Het CvB heeft besloten per academisch jaar 2001-2002 de bachelor-mastersstructuur als organiserend principe in te voeren zoals geschetst in de notitie 'De bachelor-masterstructuur aan de Universiteit Twente. Uitwerking op hoofdlijnen';

-Het CvB heeft besloten de nieuwe dienst, die ontstaan is door de fusie tussen P&O en AMD, de naam Personeel, Arbeid en Organisatie te geven.

Studenten Net Twente

Maandag 9 april 2001 om 20.00 uur zal SNT een Algemene LedenVergadering houden in TWRC-D103b. Voor meer informatie zie:http://www.snt.utwente.nl/snt/vereniging/alv/.

Wetenschapswinkel UT

Even voorstellen. De Wetenschapswinkel UT is een klantgerichte organisatie die volgend jaar 20 jaar bestaat. De Winkel bemiddelt tussen de vraag naar wetenschappelijke kennis en op de universiteit aanwezige expertise. Studenten kunnen voor ons zelfstandig onderzoek uitvoeren of onder begeleiding van een docent werken. Wij hebben voor alle studierichtingen aanvragen voor onderzoek in portefeuille. Het gaat daarbij om kortdurende zowel als langdurige projecten. De beloning in geld en studiepunten is daarmee in overeenstemming. De combinatie geld en studiepunten spreekt studenten altijd erg aan evenals het opdoen van praktijkervaring. Wij werken voor midden- en kleinbedrijf, non-profitorganisaties, verenigingen, stichtingen en particulieren. Wandel voor informatie over werkwijze, projecten in portefeuille even bij ons binnen; Vrijhof kamers 207 en 208 of bekijk de site: http://www.twente.nl/~wewi/. Wij zijn telefonisch bereikbaar via nummer 053-4893848.

Informatieavond Werkgroep OntwikkelingsTechnieken (WOT)

De WOT is een vrijwilligersvereniging die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking op het gebied van kleinschalige duurzame energie voor ontwikkelingslanden. Op maandagavond 9 april om 19:30u is er weer een informatieavond op het WOT-terrein. Je krijgt dan een rondleiding over het WOT-terrein en je kunt ontdekken wat je zelf kan doen bij de WOT. (Er wordt om 18:00u gekookt op het terrein, meeeten kan, mail dit van tevoren: [email protected]). Het WOT-terrein bevindt zich achter het WB-gebouw op de campus (bij de windmolentjes). Meer informatie: www.wot.utwente.nl.

Studium Generale

Betere mensen maken met DNA-manipulatie? Een plug in je hoofd,zodat je direct on-line kunt? Dit klinkt niet alleen als science-fiction, maar is het ook! Het bureau Studium Generale helpt op 3, 10 en 24 april een aantal mythen over DNA-technologie en Bio-engineering uit de wereld. In de cyclus 'Neuronen, genen en het menselijk tekort' komen vakwetenschappers aan het woord over de werkelijke stand van zaken in DNA-technologie en Bio-engineering. Wat is mogelijk en wat is vooral onmogelijk? Ter afsluiting van de cyclus analyseren twee filosofen het maatschappelijk debat en de angsten die deze nieuwe technieken oproepen. Op 3 april (19.30 uur, Amphitheater (Vrijhof) is dr. Wim Rutten (fac. EL, UT) te gast. Rutten is erin geslaagd hersencellen aan elektronica te koppelen. Aan de hand van beeldmateriaal licht hij toe hoe dit precies in zijn werk gaat. Tevens gaat hij in op de nog zeer bescheiden toepassingen van deze techniek.

Lijstje CD-Uitleen

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1.Manic Street Preachers - Know Your Enemy (britpop) 2.Saul Williams - Amethyst Rock Star (eigenzinnige hiphop) 3.Bonnie 'Prince' Billy - Ease Down The Road (alt. singer-songwriter) 4. Bastian - Ready (80's-style electrofunkpop) 5.Dimension Seven - Ten Ways To Hate (nu-metal) 6.Semisonic - All About Chemistry (alt. gitaarpop) 7.Diversen - Going Thru Life (compilatie nieuw NL-techno-label) 8.Hefner - Residue (nu-jazz, triphop) 9.Sandy Dillon & Hector Zazou - Las Vegas Is Cursed (avant-garde) 10.Los Lobos - El Concionero; Mas Y Mas (prachtige boxset); Blues: Double Trouble - Been A Long Time (ex- S.R. Vaughn-begeleiders); Jazz: Joey Baron - We'll Soon Find It Out (met o.a. Bill Frisell); Klassiek: R. de Visee - Suites De Danses (Monteilhet); Wereldmuziek: Cubanismo - idem (jazzy, virtuoze Cubaanse latin); Dvd: Verdi - Il Trovatore (Pavarotti, Levine). Meer info: 053-4361130 of www.cd.uitleen.nl.

Oraties

Prof.dr.ir. D.R. Muntslag (T&M/INF) benoemd tot hoogleraar ERP-implementatie en organisatieverandering aan de facutleiten Technologie en Management en Informatica, over 'De kunst van het implementeren', 5 april 2001, 16.00 uur, Agorazaal/de Vrijhof.

Promoties

drs. J.T. van der Veen (TO) over 'Telematic support for group-based learning', 6 april 2001, 15.00 uur, BB2.

ir. G. Boselli (EL) over 'On high injection mechanisms in semiconductur devices under ESD', 6 april 2001, 16.45 uur, BB2.

SPE

Het SPE voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteitmeedoen.

Activiteiten

Informatie en opgave ; SPE-UT: Vrijhof 203 - 053 4892369 (secretariaat) SPE-HE: 053 4871927 Kortenaerstraat 59, 1e verd. ingang dr. Haijkens. Hier vinden alle SPE-HE aktiviteiten plaats. www.utwente.nl/spe. [email protected]

Pastores : Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

Alle faculteiten

Voorlichting oude school

Ga je voorlichting geven op je oude middelbare school? Kom dan eerst even langs bij het Studie Informatiecentrum in de Boerderij. Daar geven wij elke week een korte, eenmalige training zodat je goed voorbereid naar je oude school gaat. Elke "even" week valt de training op maandag en elke "oneven" week op donderdag, durend van 12.55-13.35. Ook krijg je dan van ons een informatiepakket mee met informatie over de UT. Alleen als je aan de training deelgenomen hebt, ontvang je na afloop van het bezoek aan je oude school ook de vergoeding van FL. 50,-. Kom dus even langs of bel 5489. Je kunt ook mailen naar: [email protected]

BSK

Afstudeercolloquia

Wouter Wormgoor over 'Beleid inzake internationale politiebijstand. Niet met de handen maar met het hoofd', 6 april 2001, 15.00 uur, CT-1812.

Mark Dorenbusch over 'Criminaliteit in kaart'. Een onderzoek naar de mogelijkheden en knelpunten van een criminele kaart voor de arrondissementsparketten, in het bijzonder het parket Almelo, 17 april 2001, 16.00 uur, TWRC A-101.

Transformatieprocessen in Centraal- en Oost Europa (173715)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: Het eerste college transformatieprocessen (173715) op 30 maart 2001 komt te vervallen. Dit college zal aan het eind van blok 6 worden ingehaald. Een handleiding voor de cursus kan vanaf 30 maart worden afgehaald op het secretariaat van het departement Economie, TWRC-gebouw, kamer C-207.

Politicologie; democratie in theorie en praktijk (172070)

Voor D1 studenten BSK. Voor studenten die dit vak willen volgen is dit een belangrijke mededeling: het boek 'Hedendaagse Democratie' van J.J.A. Thomassen (red.) dat voor dit vak wordt gebruikt, is helaas uitverkocht. Daarom zijn er kopieÙn gemaakt van het boek en andere relevante literatuur. Deze zijn in de vorm van twee readers (één voor de hoorcolleges en één voor de werkcolleges) tegen kostprijs af te halen bij Sirius tijdens de grote boekenverkoop van maandag 26 maart a.s. Let op: dit geldt ook voor niet-leden van Sirius; de Union Shop kan je dit jaar niet helpen aan de juiste readers voor het vak en bij Boekhandel Broekhuis zal alleen het tweede boek, 'Patterns of democracy, government forms and performance in 36 countries' (1e druk 1999) van A. Lijphart te koop zijn. Dus zorg dat je er maandag de 26e bij bent! Meer informatie over dit vak op de TeleTOP-site, of bij: [email protected]".

Inleiding beleidswetenschappen (171140)

Voor P studenten BSK. Roosterwijziging: Het college voor groep 4 op donderdag 3/4 uur wordt verplaatst naar donderdag 5/6 uur in zaal WB HV 112 (week 13 en 14) en in zaal WB HIV 204 (week 15, 17 en 18).

Politieke en juridische ontwikkeling van Europa (178410)

Voor Studenten Europese Bestuurskunde - oude stijl. EBSK-studenten die dit vak nog niet gehaald hebben, kunnen dit vak dit trimester nog een maal volgen samen met de studenten van het Socrates-programma. De colleges vinden plaats op donderdag, 3/4 uur, in het TO-gebouw, zaal L-216. N.B. de literatuur is goeddeels veranderd. Nadere informatie bij prof.dr J.H. de Wilde ([email protected]).

Overheidscarrière beurs

Voor studenten BSK. Op 30 en 31 maart wordt de overheidscarrière beurs gehouden in de jaarbeurs in Utrecht. Info over deze beurs kun je vinden op www.carrierebeursoverheid.nl. Hier kun je ook gratis toegangskaarten aan vragen. Ook bij Sirius zijn gratis toegangskaarten verkrijgbaar.

Bestuurlijk juridisch medewerker (V/M) voor 36 uur per week (1,0 fte)

Voor D2/D3 studenten BSK. De heeft Gemeente Alphen a/d Rijn zoekt een Bestuurlijk juridisch medewerker (V/M) voor 36 uur perweek (1,0 fte). De functie. -ontwikkelen van toetsingskaders en regelgeving voor uitvoering van subsidieverordening; -adviseren bij het opstellen van en het invulling geven aan gemeenschappelijke regelingen, convenanten en contracten; -ondersteunen van de afdeling bij juridische vraagstukken; -(mede) verantwoordelijk voor de vormgeving van werkprocessen (ontwikkeling naar budgetsubsidiering en de coördinatie van de subsidiecyclus); -bijdragen aan de totstandkoming van een geïntegreerde beleidsadvisering. Beloning. Vooruitlopend op de functiewaardering is de functie geïndiceerd op schaal 9, maximaal f6.393,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Inlichtingen. Lex Noyon, hoofd afdeling AMWZ, tel. 0172-481282 of Paul Ellerbeck (onze oud-Bestuurskundige), tel. 0172 - 481 663, e-mail: [email protected]

Politicologie; democratie in theorie en praktijk (172070)

Voor D1 studenten BSK. Roosterwijziging: De werkgroepen voor blok 5 zijn gesplitst in 4 groepen. De groepen 1 en 3 blijven op de oude tijd. De groepen 2 en 4 gaan naar de vrijdag. Groep 2 is gepland op vrijdag 5/6 uur in zaal CT 1349 in de weken 14, 17 en 18 en in week 15 op woensdag 5/6 uur eveneens in CT 1349. Groep 4 is gepland op vrijdag 3/4 uur in zaal CT 1349 in de weken 14, 17 en 18 en in week 15 op woensdag 3/4 uur in zaal CT 1405.

Studenten gezocht voor MDOO

Een van de Multidisciplinaire Ontwerpopdrachten van het komend derde trimester betreft een ontwerp voor de herinrichting van de stationsomgeving van Breda, in opdracht van ingenieursbureau Tauw te Deventer. In het team dat hiervoor is samengesteld is nog behoefte aan input vanuit BSK. Een of twee studenten die hier willen inspringen, gelieven contact op te nemen met prof. A van der Veen. MDOO is een keuzevak van 6 SP, maar een afwijkend aantal is in dit geval bespreekbaar.

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) studenten

Voor BSK, T&M, TW en WMW. Zie mededeling WTM.

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

CT

Wetenschapswinkel en chemie

De Wetenschapswinkel krijgt regelmatig aanvragen voor onderzoek binnen op het gebied van de studierichting. In samenspraak met de opleidingsdirecteur is het in een aantal gevallen mogelijkom deze projecten in het curriculum op te laten nemen. Daarnaast zijn de opdrachtgevers regelmatig in staat om de student-onderzoeker(s) een redelijke beloning te betalen voor hun inspanningen. Kortom, heb je belangstelling in een praktijkopdracht, studiepunten al of niet in combinatie met enige verdienste, neem dan contact op met coördinator Dick Schlüter; tel. 4891135 of email; [email protected]

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

Energiesystemen (114138)

Voor WB/CT/TBK D3-studenten. Zie mededeling WB.

Stijg tot ongekende hoogte!

Carrièreweek 2001. Zie mededeling TBK/CIT.

EL

D-voordracht

M.A. Hallie (leerstoel: IC-O) over 'Feasibility of a High Voltage Audio Class D Output Stage Directly Connected to Main', 30 maart 2001, 15.30 uur, EL/TN gebouw, zaal 3164.

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

Studeren in het buitenland, studiejaar 2001-2002

Voor EL en TN. Het is aantrekkelijk om te studeren aan een van de universiteiten waarmee een zogenaamde Socrates overeenkomst is afgesloten. Je kan dan namelijk een beurs verwerven. Recent meldden een aantal Socrates partners dat aanmelding voor 1 mei 2001 bij hen moet plaatsvinden. Ben je geïnteresseerd maak dan snel een afspraak met de coördinator internationalisering Willemien Wallinga-de Jonge, 053-489 2763, kamer EL/TN B1124. Binnenkort ontvangen jullie de nieuwe "Gids voor studie en stage in het buitenland". Wil je de informatie nu al lezen ga dan naar: http://www.utwente.nl/disc/international-office/. Zomerstages IMEC (Interuniversity Microelectronics Center), Leuven, België. IMEC biedt jaarlijks aan studenten die drie studiejaren voltooid hebben, betaalde zomerstages aan. De stages lopen van 6 augustus t/m donderdag 13 september 2001. De onderwerpen staan op de website http://www.imec.be, onder de rubriek Campus.

INF/BIT/TEL

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

TBK/CIT

Integratiecase 2001 (180065)

Voor TBK Praxis en herhalers. De integratiecase vindt plaats van dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juni 2001. Houdt deze week dus vrij als je aan de case mee mag doen! Vanwege het uitvallen van de maandag (2e pinksterdag) moet er in dieweek hard en soms ook in de avonduren worden gewerkt. Toegelaten word je als je een voldoende hebt voor minstens drie van de vijf bedrijfskundige P-vakken: Bedrijfseconomie (186061), MT&O I (184168), Inleiding TBK (180063), Oriëntatie Bedrijfsinformatiekunde (186353), Grondslagen Marketing (186257 - deel 1). Het gaat om een geïntegreerde toepassing van de in die vakken geleerde "theorie". De projecten bij deze vakken worden dan ook niet apart als vak meegeteld. Nadere mededelingen over inschrijving voor deze case volgen nog! HTS-ers zijn vrijgesteld voor de case. De coördinatie is in handen van Dr. W.M. van Woerden (e-mail [email protected]).

Tentamen pakket Planvorming en Conceptontwikkeling (226150)

Voor CiT D2/D3. Dit pakket wordt mede d.m.v. van een tentamen afgerond. Het tentamen is op donderdagmiddag 5 juli 2001 (week 27). Het hertentamen is op donderdagochtend 23 augustus 2001 (week 34). Voor alle duidelijkheid: TBK-studenten die het vak Publiek-Private Samenwerking doen door een deel van het pakket te volgen hoeven geen tentamen te doen.

(Internationale) Stage (180066)

Voor TBK D1/D2. Wil je per december 2001 op stage? Meld je dan uiterlijk 15 April aan voor een intakegesprek met de stagecoördinator. Lees eerst de stagehandleiding (te koop bij de Union Shop) en maak vervolgens een afspraak via BOZ. Meer informatie: www.sms.utwente.nl, kies Studenten, kies Internationale Stage TBK.

Aanmelden student-assistentschap

Voor CiT. Studenten die zich op willen geven als zijnde beschikbaar voor een student-assistentschap kunnen zich melden op het faculteitsbureau (kamer WB W114) om een formulier in te vullen. Het formulier is vanaf heden ook in te vullen via de website. Kies na www.sms.utwente.nl achtereenvolgens voor studenten, studentensite en aanmelden student-assistentschap.

Colloquium

Rick Leusenkamp over 'Het opzetten van een Activity Based Costing systeem voor een stafafdeling van een pensioenverzekeraar. Tevens het opzetten van een interne verrekenstructuur teneinde de staven en diensten beter te kunnen beoordelen', 6 april 2001, 15.45 uur, BB7.

Impact van automatisering (182005)

Voor TBK. Voor het vak moet worden ingeschreven via http://teletop.utwente.nl, dat is mogelijk tot donderdag 22 maart 2001. De colleges zijn op maandag het 5e en 6e uur in BB3, gegeven door de docent dr. D.M. Swagerman. De colleges zijn zodanig gekozen dat er voldoende beeld wordt geschetst van de Impact van de ICT op organisaties en maatschappij. Hiervoor komen diverse thema's aan de orde. Om niet louter en alleen theoretische modellen en concepten uit de literatuur zal een aantal gastsprekers verhalen over de impact van ICT in de praktijk vertellen. Als rode draad door het vak loopt het project "Economie van de 21e eeuw" (www.E21E.EZ.nl) van het Ministerie van Economische Zaken. Het project bestaat uit 4 thema's waarbij ICT centraal staat. Het vak wordt verstrekt via TeleTOP. TeleTop is een systeem waarin je websides kunt vinden van vakken. Om toegang te krijgen tot het vak in TeleTOP heb je een account nodig. Via het CIV krijg je een username en password (=je teletop account) toegewezen. Jehebt hierover per brief informatie ontvangen. Weet je je account echt niet meer bel dan CIV helpdesk telefoon 2311. Bij BOZ ligt een folder en een studentenhandleiding klaar waarin de aanmeldingsprocedure wordt beschreven. Deze luidt in het kort: Inloggen via je teletop account. Dan klik je cursusaanvraag aan, opleiding: TBK. Dan komt in de lijst het vak te staan, deze vink je aan en druk je op "verstuur aanvraag".

Financiële logistiek (186313)

Voor TBK. In het derde trimester wordt dit vak (2,5 sp) op maandag het 7e en 8e uur gegeven. Dit jaar heeft dit vak het onderwerp 'de gevolgen van ICT op de externe verslaggeving'. Dit onderwerp wordt in de colleges uitgediept waarbij van de studenten veel eigen inbreng en onderzoek wordt verlangd. Omdat het gezamenlijk verrichten van onderzoek een belangrijk deel van de werkzaamheden uitmaakt is de inschrijving gelimiteerd tot twaalf studenten. Aanmeldden per mail bij de docent dr. D.M.Swagerman ([email protected]).

Roosterwijziging 182077 - voorheen 112747

Voor TBK D2/D3 en WB. De vakcode en de naam van het vak Prod. besturing en voorraadbeheer zijn gewijzigd. Het vak heeft nu als code 182077 en heet voortaan: Productie planning: operations scheduling. Het hoorcollege van woensdag 11 april 5-6 uur vervalt en wordt verplaatst naar donderdag 12 april 5-6 uur in WB HIV 206.

UniPartners Twente - Choose to go UP!

Wordt als student Projectmanager of voer projecten uit als Student-adviseur (f25 per uur!) UniPartners Twente voert in opdracht van bedrijven, overheden en instellingen in projectvorm opdrachten uit. Deze projecten worden uitgevoerd en begeleid door studenten. De begeleiding van het gehele project wordt gedaan door student-projectmanagers van UniPartners Twente, en 1 of meerdere ouderejaars student-adviseurs worden geselecteerd voor de uitvoering van het project. Meld je nu aan als projectmanager of student-adviseur! # Wij hebben op dit moment plaats voor studenten die een serieuze bestuursfunctie willen vervullen. Als bestuurslid heb je een erg afwisselende functie en maak je veel contacten met bedrijven en andere studenten. Heb je nog tijd over naast je studie en wil je kennis en ervaring opdoen binnen een gezellige en dynamische organisatie, kom langs (WB hal V, kamer 127-c), mail [email protected] of bel 3811/053-4312975. Kijk op www.utwente.nl/UniPartners voor meer informatie.

Wetenschapswinkel

De Wewi krijgt regelmatig aanvragen voor onderzoek binnen ophet gebied van infrastructuur en bouwen en wonen enz. In samenspraak met de opleidingsdirecteur is het in sommige gevallen mogelijk om deze projecten in het curriculum op te laten nemen. Daarnaast zijn de opdrachtgevers regelmatig in staat om de onderzoeker(s) een redelijke beloning te betalen voor zijn inspanningen. Kortom, heb je belangstelling voor studiepunten en enige verdienste neem dan contact op met de coördinator Dick Schlüter over de CT&M-getinte projecten die de wetenschapswinkel in portefeuille heeft; tel. 4891135 of email; [email protected]

Studentassistent gezocht voor T&O vernieuwing

Jij zoekt een interessante bijbaan op hoog niveau met goede verdiensten en tevens mogelijkheden voor het leggen van contacten voor stage en afstuderen? Periode: per direct t/m halverwege volgend collegejaar. Piek in de tijdsbelasting ligt rond het einde van het eerste trimester. Taken: algemene ondersteuning van docenten, tentamen maken en nakijken, case-excursies organiseren en opdrachten nakijken. Eis: je hebt T&OV afgerond met een voldoende. Voor vragen/inlichtingen contact opnemen met Steven Visser (tel. 3924, e-mail: [email protected]).

Organisatiewaarden en bedrijfsethiek (184157)

Voor TBK D2. Inschrijven Ethiekdagen. In mei en juni vinden weer de Ethiekdagen plaats. Van 23 april t/m 27 april kun je je inschrijven voor de Ethiekdagen. De inschrijflijsten liggen bij BOZ TBK op de balie. De Ethiekdagen worden gehouden op: 3 en 4 mei 2001 in WB HV 112, 8 en 9 mei 2001 in WB T 500 A, 21 en 22 mei 2001 in WB HIV 201, 13 en 14 juni 2001 in CT 1349 (13 juni) en WB HIV 208 (14 juni). Er kunnen zich per sessie maximaal 25 studenten aanmelden. De studenten dienen voor begin van de Ethiekdagen het werkboek Ethiekdagen; Maatschappelijk verantwoord ondernemen; nr. 326 in de U-take aan te schaffen en het werkboek ook vooraf al te bestuderen. Voorwaarde om deel te nemen aan de ethiekdagen is dat men minimaal een 4.0 heeft gehaald voor het tentamen; Organisatiewaarden en bedrijfsethiek; de studenten worden geacht beide dagen (1e t/m 8e uur) beschikbaar te zijn.

Afstudeeropdracht bij AKZO Nobel Salt

Profiel: Student met logistiek kennis en ervaring met simulatie. Korte omschrijving: Akzo Nobel Salt produceert en verkoopt ongeveer 800 artikelen Salt 'Specialties'; op 3 produktielocaties binnen Europa. Door deze gegroeide complexiteit is er behoefte ontstaan om een simulatie-model op te zetten, waarmee een aantal beslissingen rondom produktieplanning kunnen worden doorgerekend in termen van kosten en leverperformance, o.a.: Hoogte van veiligheidsvoorraden, Runlengte-keuzen, Samenvoegen van artikelen, Make-to-order versus Make-to-stock. Aan de hand van historische bestelgegevens (bijv. Orderhistorie van het jaar 2000) wordendergelijke beslissingen dan gesimuleerd en worden de consequenties voor kosten en leverperformance bepaald. Geïnteresseerden kunnen zich voor 2 april melden bij Matthieu van der Heijden, tel. 2852, e-mail [email protected]

Gebruik TeleTOP bij Strategisch Management (186456)

Voor TBK D2. Dit jaar wordt bij dit vak gebruik gemaakt van TeleTOP. In TeleTOP kun je informatie vinden die je nodig hebt om het vak te volgen. Verder kun je via TeleTOP bijvoorbeeld vragen stellen aan de docenten en opdrachten inleveren. Om toegang te krijgen tot TeleTOP moet je je eerst in TeleTOP aanmelden voor het vak. Dit kan vanaf 26 maart via de startpagina http://teletop.utwente.nl en de knop; Cursusaanvraag. Je hebt hiervoor een loginnaam en een password nodig dat je aan het begin van dit cursusjaar van het CIV hebt gekregen. Wanneer je dit niet meer weet, ga dan even langs het CIV of bel met de helpdesk: tel. 2311. Wanneer je wilt weten hoe je met TeleTOP kunt werken, kun je een studentenhandleiding ophalen bij BOZ of printen via de Studenten Supportsite (de handleiding is te vinden onder Tips).

Inschrijving voor groepswerk Strategisch Management (186456)

Voor TBK D2. Inleiding: Al eerder is bekend gemaakt dat er in het kader van dit vak op 26 april, 3 mei, 10 mei en 7 juni werk/responsiecolleges (i.p.v. hoorcolleges) zijn ingeroosterd. Daarbij is ook aangegeven dat het, i.v.m. het grote aantal studenten, voor het vierde werk/responsiecollege noodzakelijk is om de studenten te verdelen over vier clusters (clusters A, B, C en D). Voor twee van deze clusters (cluster A en B) geldt dat het vierde werk/responsiecollege (donderdag 7 juni) niet het 3e en 4e uur, maar het 1e en 2e uur plaatsvindt. Voor de andere twee clusters (cluster C en D) vindt het vierde werkcollege gewoon het 3e en 4e uur plaats. Inschrijving vor de werk/responsiecolleges is mogelijk t/m dinsdag 3 april via TeleTOP. Bij de inschrijving dienen, i.v.m. het maken van een aantal opdrachten, groepen van vier studenten te worden gevormd. Verder kan bij de inschrijving een voorkeur worden aangegeven voor een cluster (en daarmee voor het tijdstip voor het volgen van het werk/responsiecollege). Om je in te schrijven dien je als volgt te werk te gaan: 1.Op de TeleTOP-site van Strategisch Management vind je aan de linkerkant een knop; Inschrijving, druk hierop. 2.Nu zie je een lijst met bovenaan het bericht; Belangrijk!!! staan. Lees dit bericht (zie m.n. de tip!). 3.Ga nu weer terug naar de lijst en selecteer uit de lijst een cluster (zo mogelijk naar eigen voorkeur) en een groep waar nog één of meerdere vrije plaatsen beschikbaar zijn. 4.Schrijf je nu, conform de instructies in het bericht; -belangrijk- in. LET OP: Aangezien deelname aan het vierde werk/responsiecollege een verplicht onderdeel van het vak vormt, wordt studenten die op de betreffende datum (donderdag 7juni) tijdens het 1e en 2e uur andere studieverplichtingen hebben dringend verzocht om zich z.s.m. in te schrijven. Het aantal beschikbare plaatsen tijdens het 3e en 4e uur is namelijk beperkt. De definitieve groepsindeling en de definitieve verdeling van de groepen over de clusters wordt op 5 april via TeleTOP bekend gemaakt. Bij het maken van deze definitieve indeling/verdeling gaan wij uiteraard zo veel mogelijk uit van de opgegeven voorkeuren (en de volgorde, in de tijd, waarin deze voorkeuren via bovenstaande procedure aan ons zijn doorgegeven).

Wiskunde III voor TBK (152073)

Op verzoek van de docent komt het hoorcollege in week 17 ( VR 1+2 in CC 4) te vervallen.

Fysisch Technologisch Practicum (139909)

Voor TBK. In tegenstelling tot eerdere berichten vindt het practicum plaats op de maandag- en dinsdagmiddagen!

Roosterwijziging Projectmanagement (226400)

Voor CiT P. Voor dit vak wordt het hoorcollege van donderdag 14 juni het 7e en 8e uur, verplaatst naar dinsdag 19 juni het 7e en 8e uur in BB3.

Nieuwe studieadviseur en stagecoördinator

Voor CiT. Met ingang van 1 april zal er een nieuwe medewerkster aantreden als studieadviseur en stagecoördinator: Mevrouw A. de Kiewit. Zij neemt de taken op stagegebied over van mevrouw Rinket en de studieadviseurswerkzaamheden van de heer van Rein. Mevrouw de Kiewit is vanaf 1 april te bereiken in kamer W124 en op tel. 4882.

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

Integrand Twente

Voor TBK. Voor een productiebedrijf in Borculo, die diverse eindproducten maakt van kaaswei, zoeken wij 2 studenten die zich gezamenlijk bezig willen gaan houden met het op papier krijgen van batchrecords. Steeds meer klanten van dit bedrijf willen graag weten hoe het product geproduceerd is en met welke grondstof. Om deze informatie te verschaffen is het nodig dat er batchrecords op papier worden gezet en uiteindelijk in een geautomatiseerd systeem gezet worden. De opdracht is ook geschikt als afstudeeropdracht voor 1 student mits affiniteit met beide onderdelen. Ref.G777. Info: Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909 of www.integrand.utwente.nl.

Energiesystemen (114138)

Voor WB/CT/TBK D3-studenten. Zie mededeling WB.

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) studenten

Voor BSK, T&M, TW en WMW. Zie mededeling WTM.

Zaalwijziging IMOD A (221231) in week 14 - groep 3

Voor CiT D1. De workshop voor het vak IMOD A (221231) op woensdag 4 april (week 14) het 3e + 4e uur is verschoven van zaal WB HIV201 naar zaal WB HV112.

Civieltechnische materiaalkunde (226072)

Voor CiT P, TBK D1. De drukbank welke wordt gebruikt bij het uitvoeren van het tweede praktikumdeel is nog steeds defect. Daarom kunnen deze delen voorlopig geen doorgang vinden. Om toch al een tentamencijfer te kunnen bepalen krijgen alle CiT(en TBK) studenten van jaargang 2000 die de eerste praktikummiddag al hebben uitgevoerd een 7 voor het gehele praktikum (dit cijfer weegt voor 10% mee in het eindcijfer). Studenten die een hoger cijfer wensen mogen het tweede praktikumdeel uitvoeren en het praktikumverslag schrijven zodra de drukbank gerepareerd is. Dit zal d.m.v. een onderwijsmededeling worden bekend gemaakt. Daarna kunnen deze studenten een afspraak met ing. G.H. Snellink (tel 2565) maken om het tweede deel van het praktikum alsnog uit te voeren. Nadere informatie is te verkrijgen bij dr. ir. H.J.H. Brouwers (tel 4056) en ing. G.H. Snellink.

Stijg tot ongekende hoogte!

Let op: de deadline komt heel erg dichtbij! 2 & 3 mei is de

Carrièreweek 2001. Je kan je nog inschrijven tot 31 maart! Maak tijdens de Carriereweek kennis met verschillende bedrijven uit 6 sectoren: Banking, IT consultancy, Fast moving consumer goods, Chemie, Consultancy en Multinationals. Volg 's ochtends de bedrijfspresentaties en voer 's middags een gesprek. Schrijf je in voor 31 maart op www.aiesec.nl ! # Meer informatie over de Carrière week: kom langs bij AIESEC in het BB-gebouw of mail naar inschrijven @aiesec.utwente.nl.

TCW

Wetenschapswinkel en enquêtes

De Wetenschapswinkel krijgt regelmatig aanvragen voor onderzoek binnen op het gebied van de studierichting. Met name het ontwerpen van enquêtes, de organisatie van het afnemen en het verwerken door middel van SPSS hebben wij regelmatig in portefeuille. In samenspraak met de opleidingsdirecteur is het veelal mogelijk om deze projecten in het curriculum op te laten nemen.Daarnaast zijn de opdrachtgevers regelmatig in staat om de student-onderzoeker(s) een redelijke beloning te betalen voor hun inspanningen. Kortom, heb je belangstelling in een praktijkopdracht, studiepunten al of niet in combinatie met enige verdienste, neem dan contact op met Egbert van Hattem, tel. 4894407 of email; [email protected]

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

Integrand Twente

De overheidsgroep van een bedijf in Bodegraven zoekt een stagiair die onderzoek doet naar de manier waarop de communicatie van de overheidsgroep met de overheid verloopt en naar de manier waarop die communicatie beter kan verlopen. Resultaat van het onderzoek zou moeten zijn een 'best way' van communiceren voor de overheidsgroep zelf. Het bedijf zoekt naar studenten die in staat zijn zelfstandig te werken en bereid dit te doen in een commerciële omgeving. Je komt in contact met een groot aantal diverse personen en organisaties die behoren tot het netwerk en onderzoekt een markt die permanent in beweging lijkt te zijn. Ref.Z67. Info: Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909 of www.integrand.utwente.nl.

Stijg tot ongekende hoogte!

Carrièreweek 2001. Zie mededeling TBK/CIT.

TN

Leerstoelvoorlichtingsmiddag

De leerstoelvoorlichtingsmiddag van de leerstoel Computational Materials Science is woensdag 4 april om 14.00 uur in EL/TN 10156.

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

Studeren in het buitenland, studiejaar 2001-2002

Voor EL en TN. Zie mededeling EL.

TO

TOO: productie van onderwijssystemen (193702)

Voor TO-D1 en TO deeltijd. Het tentamen voor het vak Technologie voor opleiding en onderwijs: productie van onderwijssystemen (193702) wordt gehouden op vrijdag 30 maart a.s. van 10.40 -12.30 uur in zaal CC4.

TW

Verplaatsing hoorcollege WO

Op verzoek van de docent wordt het hoorcollege in week 18 van WO 5+6 verplaatst naar week 23 op dezelfde tijd en in dezelfde zaal ( A-108b). Het werkcollege in week 18 op VR 5+6 wordt eveneens verplaatst en ook naar week 23 maar dan op DO 5+6 in TW-A 108b.

Inleiding Wiskundige systeemtheorie (156056)

In verband met Goede Vrijdag wordt het werkcollege van VR 5+6 in week 15 verplaatst naar DO 7+8 op 12 april a.s. in TW-D 105b.

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) studenten

Voor BSK, T&M, TW en WMW. Zie mededeling WTM.

WB

Transport in turbulente stromingen met chem. r. (114142)

Voor WB D3-studenten. Aanvang van het college is in week 14, het college van week 13 vervalt.

Hoorcollege Vormgeving (112435)

Voor WB-IOPM D2-studenten. Binnenkort (trimester 3.3) gaat het vak vormgeving van start, verzorgd door Wim Muller en Peter-Paul Verbeek. Over de inhoud van het vak word je nog nader geïnformeerd. Nu echter een paar roostertechnische/organisatorische punten. Het vak omvat een viertal hoorcolleges en enkele oefeningen die je in teamverband doet. De hoorcolleges zijn als volgt verroosterd: Datum: dinsdagmiddag 27-3, 3-4, 10-4 en 1-5-2001. Plaats: WB Hal V.108. Tijd: 5/8e uur (13.45-17.25 uur). Leermiddelen: het vak wordt gegeven aan de hand van een reader. Bovendien dien je per team van 4 studenten te beschikken over een fotocamera. De beoordeling van het vak vindt half mei plaats a.d.h.v. het teamverslag en de toelichting en bespreking daarvan. I.t.t. hetgeen het rooster vermeldt, is er geen schriftelijk tentamen. Deelname aan de hoorcolleges en de oefeningen is verplicht om het vak te kunnen afronden.

Hoorcollege Dynamica van machines en mechanismen (113130)

Voor WB D3-studenten. Dit hoorcollege wordt verplaatst van week 18 (2 mei 2001) naar week 17 (25 april 2001). De zaal blijftongewijzigd.

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

Afstudeercolloquium

N. van Steenis (BW) over 'Stabiel afzetten met een knieprothese', 30 maart 2001, 10.00 uur, WB T.1300.

Energiesystemen (114138)

Voor WB/CT/TBK D3-studenten. Het college verroosterd op vrijdag het 3/4e uur, komt 30 maart a.s. te vervallen.

Wijziging D3-jaarrooster 2000-2001

Voor WB-studenten. Op bovengenoemd rooster staat abusievelijk vermeld dat week 18 een vakantieweek (v) en week 16 een collegeweek is. Echter, week 18 is een college-week (c) en week 16 een vakantie-week.

WTM

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) studenten

Het management van de faculteiten BSK, T&M, TW en WMW stellen zich o.a. tot doel de gezondheid en veiligheid van studenten tijdens hun opleidingstraject zo veel mogelijk te waarborgen. Aan deze doelstelling liggen verantwoordelijkheidsbesef en naleving van wettelijke regelgeving (Arbowet) ten grondslag. Aangezien bij bovengenoemde faculteiten op dit moment geen duidelijk overzicht is van mogelijke knelpunten op dit gebied, wordt er vanaf week 14 begonnen met uitvoering van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) studenten. D.m.v. het uitzetten van enquêtes onder een aantal studenten en een rondgang door de gebouwen worden de knelpunten geïnventariseerd en zal het management, onder advies van de sectie Arbo en Milieu (SAM), een Plan van Aanpak maken (naar verwachting vóór de zomervakantie), waarin maatregelen zijn opgenomen om de geconstateerde knelpunten op te lossen of te verminderen. Hierbij zal onderscheid worden gemaakt tussen centrale en decentrale actiepunten. Het kan zijn dat je binnenkort benaderd wordt door één van de student-leden van de projectgroep RIE studenten om de enquête in te vullen. Hierbij word je vriendelijk verzocht hieraan mee te werken.

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

WWTS

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

Studieverenigingen

Inter-Actief

Volgende week donderdag 5 april is het weer zover: de 11 bierentocht! Wil je ook meelopen voor 15 piek langs alle borrelkelders, schrijf je dan in op 5 april vanaf 12:30 uur in de CT-kantine. Donderdag 29 maart 2001 is het pokeren in de borrelkelder. Drie april is het Welkvelddag, dè IT-bedrijvendag. Creeer alvast een beeld van toekomstige werkgevers. Loop mee met de Bata met het Inter-Actief team. Met medestudenten genieten van deze sportieve gezelligheid, in het team van Inter-Actief, en geniet van de vele voordelen, zoals goedkope deelname en lekker eten. Studie alleen te saai? Zin in even wat anders? Inter-Actief biedt mogelijkheden! Er is nog plek in de I/O-vivat-redactie, in de Commissie voor Lezingen en Excursies, en in onze automatiseringscommissie Neptunus. Zelf een leuk initiatief? Laat het ons weten! Kom langs bij Inter-Actief, Hal-B L224, tel. 3756, [email protected], of surf naar: www.inter-actief.net.

TObias

In april staat er weer een aantal activiteiten op de planning: Op 11 april in de middagpauze organiseert de ACCIE weer een paasbrunch. Vorig jaar was dit een overweldigend succes, en dit jaar willen we dit succes minstens evenaren. Iedereen is welkom, niet alleen studenten, maar zeker ook masters en medewerkers. Ben je als paashaas verkleed, dan mag je gratis eten. Kijk voor de voorwaarden op de posters. Schrijf je in op het mededelingenbord! Op 25 april is de traditionele Grolsch-excursie gepland. Deze excursie moet je als student in Twente minstens één keer in je leven hebben meegemaakt, bovendien is het een uitstekende kans om eens een paar bijzondere biertjes van deze brouwerij te proeven. Het aantal inschrijvingen is beperkt, dus schrijf je in zodra de inschrijflijst er hangt.

Scintilla

Volgende week donderdag 5 april is het weer zover: de 11 bierentocht! Wil je ook meelopen voor 15 piek langs alle borrelkelders, schrijf je dan in op 5 april vanaf 12:30 uur in de CT-kantine. Op woensdag 11 april is er een excursie naar Vitatron Medical. Dit bedrijf uit Dieren houdt zich bezig met biomedische technologie. Vitatron staat bekend om hun pacemakertechnologie. Op het programma staan een rondleiding en een drietal presentaties over de hard- en softwarekant van de producten die ze ontwikkelen. De excursie zal omstreeks 11.00 uur vertrekken. Inschrijven: in de kantine, onze kamer of via [email protected] Aankomend weekend kun je het het nieuwe bestuur werkelijk overal tegenkomen, want dan is het bestuitje weer begonnen. Het bestuur is afgelopen week tijdens de ALV gewisseld. Kom eens langs in onze kamer, elke dag open van 9.30-16.30 uur.

Alembic

Dinsdag 27 maart begon de vakgroepvoorlichting voor tweedejaars en hoger en HBO-ers die ingestroomd zijn. Lees de Kattebel elke week voor de voorlichtingen diekomen. Vanmiddag (29 maart) in de middagpauze vindt een ASOCT plaats in CT3520. Heb je vragen of opmerkingen over het onderwijs op CT? Kom dan langs! Vanmiddag (29 maart) is om 16:00 uur de uitzwaaiborrel van de BuCo 2001. Vanavond (29 maart) begint om 20:00 uur het grote "Big Brother is watching you" verjaardagsfeest. Kom langs en laat zien dat CT-ers wel weten hoe je een feestje moet bouwen. Woensdag 4 april is het traditionele Alembic zaalvoetbaltoernooi. Vorm samen met je vrienden een team van vier personen en schrijf je in op het Alembicbord. Donderdag 5 april vindt de beruchte 11-bierentocht weer plaats. Meer info volgt nog. Je kunt je nu op het Alembicbord inschrijven voor het OSTS-symposium over CO2, dat op 12 april in Delft wordt gehouden.

ConcepT

Wil jij een supergaaf introkamp organiseren voor de nieuwe eerstejaars? Vind je het organiseren van een symposium een uitdagende klus? Wil jij je ouders laten zien wat je bij Civiele Techniek uitvoert? Wil jij betrokken zijn bij de studieboeken? Meld je dan aan voor de Introkamp-, Symposium-, Ouderdag- of Boekencommissie. # Vergeet niet je bestelde studieboeken op te halen. Je kunt deze week betalen met je PIN-pas! Volgende week, tijdens de vrije verkoop, is er geen PIN-automaat meer. # Volgende week donderdag 5 april is het weer zover: de 11 bierentocht! Wil je ook meelopen voor 15 piek langs alle borrelkelders, schrijf je dan in op 5 april vanaf 12:30 uur in de CT-kantine! # Kom een gratis kaartje afhalen voor de Overheidsbeurs. # De laatste ontwikkelingen rond de studiereis lees je in de Studiereis Nieuwsflash op onze website. # Tegenvallende tentamens of onhaalbare vakken? Dien een klacht in via het digitale klachtenformulier op onze website. # Kom een exemplaar van de Almanak ophalen op de ConcepT-kamer. # Als je dat nog niet gedaan hebt: neem gelijk je Rijkswaterstaat-cadeau mee. # Schrijf je in voor het ConcepT-Batavierenrace-team. We zijn vooral op zoek naar dames. # Op 3 april is een excursie naar La Tour, een groot bouwproject in Apeldoorn # Kom op de ConcepT-kamer onder het genot van een bakje koffie eens een civieltechnisch vakblad lezen. # Vragen of info: bel 3884, e-mail naar [email protected] of surf naar www.ConcepT.utwente.nl.

Arago

Donderdag ALV-dag! Vanavond vanaf 19:15 ben je welkom in B1220 # Volgende week donderdag 5 april is het weer zover: de 11 bierentocht! Een tocht langs alle bierkelders in die onze wonderschone campus rijk is! Wil je ook meelopen voor 15 piek langs alle borrelkelders, schrijf je dan in op 5 april vanaf 12:30 uur in de CT-kantine! # Dinsdag 3 april is er een Cuco Film Work Shop! Wil je net zo veel Oscars als Gladiator halen dan is dit een goed begin! # Fysica2001 is een natuurkundesymposium in Utrecht! Wil je mee, meld je dan aan bij [email protected] De reiskosten worden vergoed en bij inschrijving ben je gratis een jaar lang lid van het NNV!

Isaac Newton

Donderdag 29 maart is er de gratis commissie interesse borrel! Heb je zin om komend jaar weer een nieuwe leuke commissie te doen, kom hier dan naartoe voor meer info en geef je interesse aan! # Woensdag 4 april is het eerstejaarsfeest, thema: Jungle. Be there! Kaartverkoop 28 maart bij de WB-ingang # Donderdag 5 april is hetzover: de 11 bierentocht! Wil je ook meelopen voor 15 piek langs alle borrelkelders van de Campus, schrijf je dan in op 5 april vanaf 12:30 uur in de CT-kantine!" # 12 april is de gratis almanak uitreikingsborrel! Kom ook je dubbeldikke Almanak ophalen!# Wil je nog meelopen met de BATA444 schrijf je dan nog snel even in dan kan je nog net meelopen bij Isaac Newton! # Bezoekje brengen aan Shell Pernis, het schip 'All seas' en de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg? Op donderdag 12 April is de Rotterdamdag. Schrijf je in!!# Binnenkort komt er weer een zaalvoetbaltoernooi, meer info volgt nog # Zet ook vast de data voor de bestuurswissel in je agenda: Op 25 april de ALV met een gratis borrel en 26 April de wisselstunt (de vijver!) en een gratis borrel. # De Newtonkamer (in de kelder) is elke dag minimaal van 10 tot 16 uur geopend. Tel. (053- 489)2531; e-mail: [email protected]

Sirius

In de Sirius-kamer zijn gratis kaarten af te halen voor de Carrièrebeurs van de overheid (f15 p/st) # 3 April zal Sirius m.m.v. Cap Gemini een Workshop 'Meer Blauw op straat' houden # 5 April is weer de jaarlijkse 11-bierentocht. Drink een biertje in alle borrelruimtes die de UT heeft! Als Siriuslid krijg je extra een eigen t-shirt van onze borrelruimte! # Op 11 April is er een excursie naar de Grolsch fabriek! # Op 24 April om 12.30 uur is de halfjaarlijkse ALV. Locatie en agenda volgen # Op 25 april gaat Sirius op bezoek bij Ordina # Voor al deze activiteiten geldt: inschrijflijsten hangen op de deur van onze kamer, en meer informatie is te vinden op onze website, www.bsvsirius.nl # Op 23 mei organiseren wij een conferentie over de onderwerpen MKZ en BSE. Hoe gaat Europa om met deze grensoverschrijdende problematiek? # Dit jaar vindt de ISAAC-trip weer plaats. 18 t/m 20 mei gaan we weer reizen met de bevriende verenigingen, dit keer naar Parijs. Schrijf je in met je vriendengroep! 1 introducee per persoon mag ook mee! # Op 6 juni is er weer het wervelende ISAC-feest, mede georganiseerd door Communiqué, Abacus en Ideefiks # 15, 16 en 17 Juni kunnen alle actieve Sirius leden (zij ontvangen een uitnodiging) mee op het Actieve Ledenweekend (ALW). De locatie wordt waarschijnlijk Brugge.

Abacus

Vanmiddag is er weer een Mathematisch Café om 15.40uur in C238. De sprekers zijn Douwe Dijkstra en Richard Boucherie. Na afloop is er een Drie-Landen-Punt Borrel! # Woensdag 4 april is er een pooltoernooi om 20.00uur in Stadsveld. Er hangt een inschrijflijst bij de Abacuskamer. Je moet je inschrijven per team(2 personen).# Donderdag 5 april is het weer zover: de 11 bierentocht! Wil je ook meelopen voor 15 piek langs alle borrelkelders, schrijf je dan in op 5 april vanaf 12:30 uur in de CT-kantine!# Vrijdag 6 april is er de gehele dag een excursie naar Accenture in Amsterdam! Accenture is een consultancy-bedrijf. Er hangt een inschrijflijst bij de Abacuskamer.# Donderdag 3 mei is de kaleidoscoopdag. Dit is hetzelfde als een symposium, maar dan groter. Het thema dit jaar is Cryptografie. Dit wordt een zeer gave dag en houd de datum dus alvast vrij! #Vragen? bel 3435, mail naar [email protected], surf naar www.abacus.utwente.nl. of wap naar www.abacus.utwente.nl/wap.

Cultuur

Bellettrie Bibliotheek

Op 2 april 2001 is er om 20:00 uur een algemene ledenvergadering van de Bellettrie. Deze vindt plaats in de Bellettrie ruimte. Op de ALV zullen onder andere een voorstel tot verhoging van de contributie en een voorstel om het HR te veranderen behandeld worden. De stukken liggen in de Bellettrie ruimte.

Campus Instrumenten Fonds

Het Campus Instrumenten Fonds heeft de volgende instrumenten per direct beschikbaar voor verhuring: electrische gitaar (Fender, Telecaster custom) f7.50, Altviool (Emner) f10, Fagot (Oscar Adler) f12.50, Hobo (Cabart, Ecole Special) f10, Althobo (Rigoutat) f10, A-Klarinet (Boosey&Hawkes) f10, Bes-Klarinet (Noblet, Artiste 45) f10, Piccolo (Hammig) f7.50, 2 Altsaxofoons (Yamaha) f10. De genoemde prijs is de huurprijs per maand. UT studenten die in een van de UT-orkesten spelen hebben voorrang. Meer informatie bij

Annette Hulsbeek ([email protected], 4894400).

ALV Spellenvereniging Fanaat

Donderdag 5 april 2001 om 20:15 is er een ALV van Fanaat. Deze vindt plaats in de Bellettrie ruimte. De agenda hangt op het prikbord.

Diversen

Amnesty International

Maandag 2 april is er weer een Groepenoverleg. Iedereen die geïnteresseerd is in mensenrechten is van harte welkom! We beginnen om 20.00 in de Vrijhof. Koffie en thee is aanwezig.

KIvI

KIvI Afdeling Jonge Leden Oost organiseert i.s.m. studievereniging Stress een worklunch op donderdag 5 april a.s. van 12.30-13.30 uur in de expositieruimte van het BB-gebouw. Onder het genot van een gratis lunch kun je op actieve wijze kennis maken met een actueel (technisch) bedrijfskundig onderwerp. Het thema van deze worklunch is 'Stratego in de lucht'. De problematiek rond de fusies van de KLM is bekend. Hoe zou jij hiermee omgaan? Kun jij beter stratego spelen dan de KLM-directeuren? Luchtvaartdeskundige Hans Heerkens verzorgt een inleiding en daagt je uit in de strategische cockpit plaats te nemen. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus geef je snel op via: [email protected] Meer informatie over de activiteiten van het KIvI is te vinden op http://www.student.utwente.nl/~kivi.

Internationaal

AEGEE

Na de tentamens is het de hoogste tijd om weer eens wat verder te kijken dan je boeken. In Italië (Salerno) wordt er van 3 tot 6 mei een filmfestival georganiseerd, waar zelfs de kans ligt dat je in dejury terechtkomt. Voor de serieuzere onder ons organiseert AEGEE-Udine mei een congres over de uitbreiding van de EU richting het oosten. Er zal gekeken worden naar sociale, economische en politieke aspecten # Dus kom naar Asterion en kijk in de reismap! Voor meer informatie over een van deze activiteiten of over AEGEE bel naar 053-4321040, kijk op http://www.aegee-enschede.nl of mail [email protected]student.utwente.nl.

Monsoon

Excursion Tropenmuseum: Friday 6th of April. (Departure 12:58 from Enschede) SIGN IN at [email protected] # The Tropenmuseum makes it possible for you to stroll around the courtyard of a Javanese house, roam through noisy Arab streets, or find yourself in a thunderstorm in the middle of the African savannah. You can relax to the authentic music of a South American jukebox - or listen to the gripping life story of a tropical rainforest-dweller. There's always something new to see or hear!

International Office (DiSC)

Het International Office ondersteunt je bij je oriëntatie en voorbereiding voor verblijf in het buitenland voor studie of stage, Vrijhof kamer 206, tel. 4895424, [email protected], Kijk voor de website onder onderwijs: studie & stage buitenland. (www.utwente.nl/disc/international-office) # Woensdag 4 april om 8.30u (Theatercafé) staat het ontbijt met de rector i.h.k.v. internationalisering. Alle buitenlandse studenten/medewerkers zijn van harte welkom (voertaal: Engels)# Lijkt het je leuk om internationaal bezig te zijn, maar kun je (nog) niet weg? Zet je dan in voor het organiseren van de landelijke internationale week waar de UT ook aan mee zal doen!! De internationale week is in oktober en richt zich op alles wat met studeren/stage in het buitenland en internationalisering op de campus te maken heeft. Info: Bastiaan van Gils (Student Union) of Suzanne van der Kolk (IO) # Het netwerk UNISCENE waar de UT deel van uitmaakt, organiseert alweer haar derde Summer School van 6-17 aug in Linköping, Zweden. Thema: 'Higher eductaion and working life'. Opgave: tot 30-04 bij IO. Reis- en verblijfskosten worden vergoed en je ontvangt na afloop een certificaat. Kijk ook op www.intsek.liu.se/IS2/uniscene_summerschool.html # Zomerbeurzen voor Turks aan TOMER in Istanbul: deadline 20-04 # Onderzoeksbeurzen Turkije voor afgestudeerden: deadline 1-06 # Studiebeurzen Egypte: deadline 20-04 # Beurzen Jordanië.

AIESEC Carrièreweek

Je kan je nog maar heel even inschrijven voor de Carriereweek!! De deadline staat op 31 maart, wees er snel bij. # Maak tijdens de Carriereweek kennis met verschillende bedrijven uit 6 sectoren: Banking, IT consultancy, Fast moving consumer goods, Chemie,Consultancy en Multinationals. Volg 's ochtends de bedrijfspresentaties en voer 's middags een gesprek. Schrijf je in voor 31 maart op www.aiesec.nl ! # Meer informatie over de Carriereweek: kom langs bij AIESEC in het BB-gebouw of mail naar inschrijven @aiesec.utwente.nl.

Mensa-menu

Zaterdag 31 maart

Soep van de dag

***

rundvlees in pepersaus

doperwten en wortelen

rijst

Vegetarisch: bonengoulash

Zondag 1 april

Soep van de dag

***

varkensoester in paprikasaus

snijbonen of keuze groente

frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: kaasgroenteschijf

Maandag 2 april

Heldere kippensoep

***

Cotelet Bonne Femme met garni van o.a.

aardappelen, wortel, ui, champignons

doperwten en spek of

omelet Bonne Femme

Vegetarisch: omelet Bonne Femme

Dinsdag 3 april

gebonden aardappel preisoep

***

varkensschnitzel - zigeunersaus

groente macedoine

frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: veg.schnitzel Bastille

Woensdag 4 april

Chinese tomatensoep

***

Bami Goreng - loempia

Sambalboontjes - satésaus

Atjar tjampoer - kroepoek

Vegetarisch: veg. loempia

Donderdag 5 april

Goulashsoep

***

kalkoen cordon bleu - tomatensaus

savooiekool

gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: veg. cheese burger

Vrijdag 6 april

Groente vermicellisoep

***

gebakken scholfilet of gepocheerde vis filet

of vleesgerecht - saus tartare - bietjes

frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: gevulde aubergines

'DE STEK'

HAP AAN DE TAP

Maandag 2 april t/m vrijdag 6 april

Shoarmaschotel met

Frietes en knoflooksaus

saladebar

En natuurlijk zijn er tussen de middag

nog altijd die lekkere warme

ovenverse broodjes in het café

van de Bastille

Sport

Open UT Tafeltennis

Zaterdag 31 maart organiseert Tafeltennisvereniging Thibats de Open UT tafeltenniskampioenschappen. Dit is de mogelijkheid om studiegenoten of flatgenoten uit te dagen of om gewoon eens lekker een toernooitje te spelen. Iedereen is welkom! Er zal gespeeld worden in verschillende klassen zodat je altijd tegen mensen van je eigen niveau speelt. Kosten voor zowel het enkelspel als het dubbelspel bedragen f2,50. Aanmelden kan tot vrijdag 20.00 uur via [email protected] Kijk voor meer informatie op www.thibats.nl.

Euros

Op het moment dat dit stukje geschreven/ingeleverd wordt, zijn er nog geen uitslagen van de Head, maar als jullie dit lezen, zullen die zeker bekend zijn. Al vraag ik me af of dit stukje gelezen wordt, want iedereen is natuurlijk druk bezig bij de Pre-Varsitydag!! En over 1,5 week is het zover; de Varsity. Dit weekend is er eerst het Development Camp, dus houd daar rekening mee. Volgende week is er op dinsdag de enige echte Bataborrel en op donderdag is de Pyramidedag met daarna de release van de Website. Let verder op alle andere inschrijflijsten, want er hangen er veel!! Voor info kan je altijd contact opnemen met het bestuur: [email protected] of 053-4341136.

D.R.V. Hippocampus

Altijd al een keertje willen paardrijden? Dan is dit je kans! Om kennis te kunnen maken met de paardensport, biedt Hippocampus je een introductiecursus aan. Deze cursus is 4 donderdagen in april en kost f50. Naast paardrijden leer je hierbij ook een aantal andere vaardigheden zoals bijvoorbeeld zadelen. Natuurlijk kun je ook gewoon een keer de sfeer komen proeven. Elke donderdag hebben we zelf de beschikking over de bar van de manege en daar kun je ons dan ook zeker vinden. Enthousiast geworden? Voor meer informatie: Esther ter Hofte, tel. 053-4323660 of Marjolein, tel. 053-4362011 of mail naar [email protected]

Zeilvereniging D.Z. Euros

Op woensdag 4 april is er een gezellige etentje met borrel in het Watersportcomplex. Wil je mee-eten? Geef je op via www.euros.nl. Vanaf 31 maart tot 8 april vindt de heenvaart naar Friesland plaats. Hierna zal er elk weekend weer gevaren worden. Voor inschrijvingen kun je bij de secretaris terecht. Verder wordt er natuurlijk weer volop gebouwd en geklust en gebouwd bij Euros; op maandag- en dinsdagavond in de loods aan de Achterhorst en in de weekenden aan de Klipperaak Ebenhaëzer. Ben je geïnteresseerd in zeilen of wil je lid worden? Je bent altijd welkom op een van de Eurosactiviteiten om eens rond te kijken. In het weekend van 26 & 27 mei organiseren we een gezellig introductieweekend voor geïnteresseerden. Wil mee of meer informatie, kijk dan op www.euros.nl. Je kunt ook mailen of bellen voor informatie: [email protected] of telnr. 053-4335079. Leef je uit op het water!!!

DZC Vleugellam

Heb jij nog nooit gevlogen en wilt daar verandering in brengen. Ga dan een keer mee met een vliegweekend. Een weekendje zweefvliegen is de ultieme manier om de magie van het vliegen teontdekken. A.s weekend gaan we in Varrelbusch vliegen en het weekend daarna in Kleve. Voor meer informatie kun je een mailtje sturen naar: [email protected] of bel Daan Overmars (06 22231119).

Breedtesportvereniging De Stretchers

De eerstvolgende trainingen gaan we de volgende sporten doen: Do. 29 maart Knuppelen en Trefbal, Ma. 2 april Basketbal en Unihockey, Do. 5 april TT Volleybal en Handbal. Op zondag 1 april gaan onze voetbalspecialisten strijden in de 2e ronde van het Flaza. Naast sportief zijn hoort gezelligheid, en daarvoor biedt het komende Lente-uitje de mogelijkheid. Er zijn nog volop andere evenementen waar je je ook voor kunt inschriijven. Doe dit via de

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.