INFO

| Redactie

De Wetenschapswinkel UT zoekt enthousiaste mensen voor de promotiecommissie en voor de TBK-werkgroep. Het afgelopen jaar is de promotiecommissie van de winkel onder andere bezig geweest met het schrijven van een folder en het opzetten van een promotieplan. Nieuwe leden van de commissie krijgen kostenloos de mogelijkheid om een tweedaagse training op het gebied van promotie en communicatie te volgen. Enthousiast geworden? Bel voor meer informatie met Brigitte Wolffenbuttel (tel. 053-324614), Karin de Moel (tel. 053-355791), Wine Krol (tel. 074-777795) of coördinator Wewi Dick Schlüter, tel. 053-893848.

Algemeen

Wetenschapswinkel zoekt werkgroepleden

Studeer je Technische Bedrijfskunde? Wil je klanten van de Wetenschapswinkel helpen met het verhelderen van hun onderzoeksvragen? Wil je in een klein werkgroepje dat maandelijks bijeenkomt gedurende één studiejaar vormgeven aan een beleid dat ertoe moet leiden dat potentiële klanten van de Wetenschapwinkel vaker en effectiever geholpen worden met hun bedrijfskundige vragen? Bellen naar: 053-894407 (Cisca Wagenmakers/ Wetenschapswinkel di t/m vr ochtend) of: 053-777904 (Saïd Benjadi, lid van de werkgroep TBK) of: 053-895041 (Maurice Prins, lid van de werkgroep TBK). Of loop eens binnen bij de Wetenschapswinkel! Vrijhof kamer 016.

De Wetenschapswinkel

- zoekt een afstudeerder (v/m) die voor de actiegroep Megapark Nee onderzoek wil doen naar: de besluitvormingsprocedure rondom het internationaal bedrijvenpark Friesland.

Voor de uitvoering van de opdracht is zeer veel documentatie beschikbaar en bestaat de mogelijkheid van externe begeleiding. Heb je interesse? Neem dan contact op met: Jelle Smit (WeWi, Vrijhof, tel. 894407) of Wouter Werner (TW C 113-b, tel. 893797).

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 24 augustus 1995

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft besloten: a) definitief akkoord te gaan met de verbouwing van het Polaroidpand tot studentensociëteit tot een maximum van 1,9 miljoen gulden ten laste van de liquiditeit van de instelling en de Universiteitsraad hiermee om instemming te vragen; b) in principe het pand aan te merken als studentenvoorziening en als zodanig het beheer van het pand namens het College van Bestuur op te dragen aan de direkteur Campusvoorzieningen. Alvorens een definitief besluit over de beheersstruktuur te nemen, wil het College het standpunt vernemen van de direkteur Campusvoorzieningen en de definitieve uitwerking vastgelegd zien in een nota.

Het College heeft zijn besluit d.d. 20 juli 1995 bevestigd waarin de heer dr.ir. J.M.L. Penninger met ingang van 15 augustus 1995 tot 15 augustus 1997 is benoemd tot hoogleraar Organisatie en Management van Werktuigbouwkundig Onderzoek; het betreft hier een deeltijdaanstelling (32 uur per week).

Het College heeft zijn besluit d.d. 12 juli 1995 bevestigd waarbij een voorlopige Regeling Bestuurdersbeurzen is vastgesteld, die zal gaan gelden voor één jaar, ingaande 1 september 1995.

Het College heeft de datum van de verkiezingen voor een nieuwe Dienstcommissie van het Bureau van de Universiteit in beginsel vastgesteld op 14december 1995 en zal hierover formeel overleg voeren met het OPUT. Als het OPUT akkoord gaat met de genoemde datum dan wordt deze geacht definitief te zijn.

Voordracht Stheemanbokaal en Tonnie Outside-Trofee

Tijdens de Dies van de Sportraad UT dinsdag 19 september a.s. zullen de Stheemanbokaal en de Tonnie Outside-Trofee uitgereikt worden.

De Stheemanbokaal wordt uitgereikt aan de student(e) die in het afgelopen academisch jaar opvallende sportprestaties heeft geleverd en deze heeft weten te combineren met goede studieresultaten en eventueel bestuursfuncties. De Tonnie Outside-Trofee wordt uitgereikt aan de persoon of vereniging die in het afgelopen academisch jaar de UT op sportgebied het meest heeft weten te promoten.

Iedereen die een persoon, vereniging of een commissie wil voordragen voor een van de beide bokalen kan een voordracht indienen bij Sportraad UT (Sportcentrum UT), postbus 217, 7500 AE, Enschede. De voordrachten moeten uiterlijk 12 september bij ons binnen zijn zodat de uitreikers van de bokalen voldoende tijd hebben een goede keuze te maken. Wij hopen op een groot aantal voordrachten.

Mededeling Voorlichting en Externe Betrekkingen

Vanwege het jaarlijks uitstapje zijn de medewerkers van de dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen afwezig op vrijdag 15 september. De dienst is telefonisch bereikbaar via toestel 2212.

Onderwijs

Alle faculteiten

Vakantie BOZ TCW/WWTS/W&M

Voor: alle studenten

I.v.m. vakantie is BOZ TCW/WWTS/W&M vanaf maandag 18 september a.s. tot en met 22 september a.s. gesloten. 's Middags is wel Claudy Reijnen aanwezig voor urgente zaken.

Integrand

Heb jij zin om dit jaar extra praktijk ervaring op academisch niveau op te doen? Schrijf je dan gratis en vrijblijvend (voor je afstuderen) in bij Integrand. Wij zijn het hele jaar op zoek naar enthousiaste doctoraal studenten van alle studierichtingen. Voor deze studenten heeft Integrand betaalde opdrachten, die full-time of part-time vervuld kunnen worden. De duur van de opdrachten varieert van 3 weken tot enkele maanden. Dus kom je snel gratis en vrijblijvend inschrijven! Wij zijn op werkdagen geopend van 9.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-893909.

Stages/afstuderen bij Shell of Procter & Gamble

Heb je interesse in een topstage bij Shell of Procter & Gamble, kom dan langs op onze vestiging voor een gesprek. Bel eerst even om een afspraak te maken met Casper Paardekooper. Op onze vestiging liggen folders en inschrijfformulieren, die je meekrijgt na het gesprek. Shell en Procter & Gamble kunnen stageplaatsen/afstudeerplaatsen creëren voor studenten van alle studierichtingen. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-893909.

Extra tentamen Fysieke Distributie (182067)

Voor: alle faculteiten

Zie onderwijsmededeling onder TBK!

Zaalwijziging Concernmanagement (186458)

Voor: alle faculteiten

Zie onderwijsmededeling onder TBK!

BSK

Colloquium

Peggy Jansen over: Vernieuwende initiatieven in de ouderenzorg. Een onderzoek naar de achtergronden en inhouden van lokale initiatieven ter zake van woon- en zorgvoorzieningen in de ouderenzorg en een beoordeling van deze initiatieven vanuit efficiëntie-oogpunt.

Politicologie I

Voor: P-studenten BSK

Het college Politicologie I van vrijdag 15 september a.s., 1e en 2e uur, vindt plaats in zaal BB-1.

Recht van de Europese Unie (175209)

Voor: D3-studenten BSK en CT&M

Voor het vak Recht van de Europese Unie wordt er in het eerste trimester een serie van 8 werkcolleges gegeven op woensdag het 7e en 8e uur in zaal TW-A131. Deelname aan de werkcolleges is niet verplicht, maar wordt ten stelligste aangeraden. De docent voor dit vak is mr. R.A.H.G. Holla, kamer TW-C322, tel. 893242. Er zal een gastcollege worden gegeven over mededingingsrecht door mr. I.W. VerLoren van Themaat, advocaat te Amsterdam. Voor actieve deelname aan alle 8 werkcolleges wordt een cijfer gegeven, dat 40% uitmaakt van het eindcijfer. Bij deelname aan 7 werkcolleges telt het cijfer mee voor 30%, bij 6 voor 20% en bij 5 voor 10%. Indien het tentamencijfer hoger is dan het cijfer voor de werkcolleges, vervalt het cijfer voor de werkcolleges. Het cijfer voor de werkcolleges vervalt als het vak niet wordt gehaald in het academisch jaar 1995-1996.

Op woensdag 27 september van 15.45 - 17.25 uur wordt er een mid-trimester test gehouden die 20% van het eindcijfer bepaalt. Deelname aan deze test is niet verplicht, maar wordt stellig aangeraden. Indien het cijfer voor het tentamen hoger is dan het cijfer voor de midtrimester test, vervalt het cijfer voor de test. Het cijfer voor de test vervalt als het vak niet wordt gehaald in het academisch jaar 1995-1996. De literatuur voor het vak is: R. Barents en L.J. Brinkhorst, Grondlijnen van Europees Recht, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 6e druk, 1994. Jurisprudentie en annotaties, Europees Recht, Ars Aequi 1963 ... 1990,Ars Aequi Libri Nijmegen, 1991. Het EG Verdrag (Verdrag van Rome 1957) en het EU Verdrag (Verdrag van Maastricht 1992). Gebruikt kunnen worden o.a. de Europocket, Kluwer, Deventer, of de Kluwer College Bundel Wetsteksten, deel 2 (de 'Gouden Kluwer'). Eventueel wordt er aanvullende literatuur voorgeschreven tijdens de colleges.

Knelpunten in de Organisatie

Voor: D3-studenten BSK

De colleges van het vak Knelpunten in de Organisatie vinden met ingang vanweek 37 plaats in WB-T809.

Algemene methodologie (177211)

Voor: D3-studenten BSK

Voor het vak Algemene methodologie wordt een extra tentamenmogelijkheid aangeboden op 12 oktober a.s. van 13.30 tot 16.30 uur.

Intekening voor dit tentamen is verplicht en is mogelijk tot vrijdag 22 september a.s.

Tevens is er op 12 oktober a.s. gelegenheid om het werkstuk behorende bij dit vak ter beoordeling in te leveren.

Stagevoorlichting, -syllabus en -aanvraag

Voor: BSK Algemeen

Op dinsdag 10 oktober a.s. zal in zaal CC-4 van 15.45 - 17.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden voor degenen die in het studiejaar 1996-1997 op stage willen gaan.

Bijwoning van deze bijeenkomst is verplicht.

Tijdens deze bijeenkomst circuleert een rooster voor een gesprek met de stagecoördinator. Stage-aanvraag uiterlijk vrijdag 13 oktober a.s. bij het stagebureau (TW-C103, 's morgens van 8.30 tot 12.30 uur).

Stagesyllabus (13e druk, juli 1995 ad f 10,50) te verkrijgen bij UTake. Aanbevolen wordt de syllabus vóór de bijeenkomst te bestuderen en mee te nemen. Op het stagebureau ligt iedere morgen een lijst ter inzage van door stagiairs verrichte aktiviteiten. Ook de (meeste) stageverslagen kunnen worden ingezien.

Degenen die reeds eerder een stage-aanvraag hebben ingeleverd worden verzocht met het stagebureau kontakt op te nemen op 4, 5 of 6 oktober a.s. ('s morgens). Zij moeten op de afsprakenlijst worden gezet en hun aanvraag aktualiseren.

De voorlichtingsbijeenkomst wordt éénmaal per jaar gehouden.

Als je absoluut niet kunt op 10 oktober a.s. kan je deelnemen aan de aparte voorlichting voor studenten van de Vietnam-excursie op 2 november a.s., zaal TW-A101 van 10.30 - 11.30 uur.

Sirius-almanak

Voor: Studenten BSK

Studenten die geen prijs stellen op publicatie van hun foto in de Sirius-almanak wordt verzocht dit vóór 22 september a.s. bij Sirius door te geven.

ID-project Staatkunde

Voor: P-studenten BSK en D1-studenten TCW

De derde druk van Nederlandse Staatkunde, J.W. van Deth, P.A. Schuszler (red.), ligt vanaf woensdagmiddag 6 september a.s. bij de Campusboekhandel Broekhuis.

De toets Staatkunde vindt nu plaats op donderdag 28 september a.s., 15.45 - 17.00 uur in de Sporthal.

EL

Doctoraalvoordrachten

G.R. Hage over: modeling of human-like Arm Movements; 19 september 1995, 15.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1224.

H.H.S.J. Vermeulen over: design and implementation of a digital videocompression- and transmission system for high quality analog video; 14 september 1995, 15.00 uur, CT-gebouw, zaal CT 1812.

F. Dijkstra over: strategies for control of muscle force using a 3D multi-electrode in intraneural stimulation; 14 september 1995, 15.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1224.

Doktoraalopdracht bij de vakgroep ICE

Bij de vakgroep IC-technologie en Elektronica (ICE) is er een doktoraal opdracht mogelijk op het gebied van betrouwbaarheid van elektronische componenten. In dit geval betreft het MOS-transistoren, welke door de steeds afnemende dimensies in toenemende mate bedreigd

worden door betrouwbaarheidsproblemen. In de groep Reliability wordt i.s.m. Philips Semiconductors Nijmegen en het Philips Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven, onderzoek gedaan naar de schade die wordt veroorzaakt door hete ladingdragers (hot-carriers) in MOS Field Effect Transistoren. Door de hoge velden die in deze (submicron) transistoren aanwezig kunnen zijn, worden ladingdragers zodanig versneld dat zij schade aan de transistor kunnen toebrengen. De ladingsdragers kunnen worden ingevangen in het gate-oxyde, maar ook kunnen defecten worden gecreeerd. Vaste lading of lading die in de defecten zit, heeft een verandering in het elektrisch gedrag van de transistor tot gevolg. In het onderzoek naar degradatie van MOS-transistoren wordt gekeken hoe de opbouw van schade plaats vindt en hoe de verschuivingen van transistor parameters daarmee samenhangt als functie van de aangelegde biascondities. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een model van dit gedrag t.b.v. een elektrische circuit simulator. In het onderzoek is nu nog voornamelijk gekeken naar n-kanaals MOSFETs. Voor (C)MOS schakelingen zijn beide typen transistoren echter van belang (p- en n-kanaals). Deze D-opdracht beoogt dan ook het onderzoek verder uit te breiden naar de p-kanaals MOSFETs. Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen met Meindert Lunenborg (tel. 892754, Email: [email protected]).

250-uurs voordracht

M. Vliek over: bewegingsmeting met behulp van meters en gyroscopen; 13 september 1995, 9.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

M.C.V. de Leuw over: Meten van optische verliezen aan rechte en gebogen golfgeleiders; 8 september 1995, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal 10.152.

Vakgroepvoorlichting EL

Voor: Doktoraal studenten

De vakgroep voorlichting wordt gehouden in week 38 t/m 43 op de dinsdagmiddag, 7e en 8e uur in T4.

Colloquium

Jurgen Brugger (IBM Research Division, Zurich Research Laboratory) over: micro System Technologies for scanning probe instruments; from single to multiple probe operation; 13 September 1995, 16.00 uur, EL/TN-gebouw, zaal T 4.

College Coderingstheorie (123113)

Voor: EL/TW/INF-studenten

Met ingang van het cursusjaar 1995/1996 wordt er geen onderwijs meer verzorgd in het doktoraalvak 'Coderingstheorie en Cryptologie'. Wel wordt de mogelijkheid om tentamen in dit vak af te leggen gegarandeerd tot 1 september 1996. Daarna is hier geen gelegenheid meer voor. Studenten die een afspraak voor het tentamen willen maken dienen contact op te nemen metBOZ-EL.

Omschrijving doktoraalopdracht EL

Calibratie van een robotarm. Opdrachtomschrijving: modellering van de robotarm, identificatie van de optredende parameters, selectie van een te gebruiken meetsysteem, ontwerp van een protocol, voor de bepaling van de armparameters (calibratie), realisatie van de benodigde software, test van de software en analyse van de prestatie van het ontwikkelde calibratie-protocol. Begeleiding: dr. M.J. Korsten (EL/TN 8204, tel, 2779), ing. R Bruis (EL/TN 8136, tel. 2797).

INF/BIT

Semantiek van programmeertalen en datatypen (211061)

In dit vak worden methoden en technieken behandeld om te redeneren over (de semantiek van) programma's. Een beoordeling voor het vak kan verkregen worden door het maken van huiswerkopgaven uit het boek en dictaat. Er is in 1995-1996 geen hoorcollege verroosterd, maar in overleg met de deelnemers zal er zo nu en dan een vragenuur zijn. Belangstellenden wordt verzocht voor 15 september kontakt op te nemen met de docent: M.M. Fokkinga, tel 3711, kamer INF 2039, email: [email protected]

College Coderingstheorie en Cryptologie (123113)

Voor: EL/TW/INF studenten

Met ingang van het cursusjaar 1995/1996 wordt er geen onderwijs meer verzorgd in het doktoraalvak `Coderingstheorie en Cryptologie'. Wel wordt de mogelijkheid om tentamen in dit vak af te leggen gegarandeerd tot 1 september 1996. Daarna is hier geen gelegenheid meer voor. Studenten die een afspraak voor het tentamen willen maken dienen contact op te nemen met BOZ-EL.

Mentoraat ouderejaars BIT-studenten

Voor studenten die hun BIT-P hebben gehaald, maar die nog geen afstudeerorientatie hebben gekozen, zijn generatiementoren aangesteld. Je kunt kontakt met deze mensen opnemen als je: wilt praten over je studievoortgang, motivatieproblemen hebt, wilt praten over je vertraging en over hoe je weer op gang kunt komen, begeleiding wilt bij de keuze van vakgroep en vakken of bij de keuze van een andere opleiding, etc. De generatiementoren houden de studievoortgang van de studenten van hun generatie bij. Mochten ze denken dat je te sterk vertraagd bent, dan zullen zij met jou kontakt opnemen om samen uit te zoeken hoe je weer op gang kunt komen.

Wie zijn het? Generatie: jaar dat je met BIT begonnen bent. 1993 t/m L:R.R. Bakker, kamer 3122, tel. 3782; rest: J. Geerlings, kamer 4005, tel. 3773; 1994: J.L.H. Oei, kamer 3033, tel. 4284.

Integratieproject INF (219100)

Voor: eerstejaars INF

In de studiegids ontbreekt de vakbeschrijving van het Integratieproject, vakcode 219100. Die luidt als volgt. Het integratieproject INF heeft drie doelen. In het project wordt aan studenten een informaticaprobleem voorgelegd, dat systematisch opgelost moet worden. Daarbij moet kennis uit het merendeel van de andere propedeusevakken worden toegepast. Tenslotte is een doel van het project dat deelnemers ervaring opdoen met samenwerken in eengroep van zes personen. Het project zal draaien om de beslissingsondersteunende software van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. Om in het derde trimester mee te kunnen doen aan het Integratieproject (vakcode 219100) moet voldaan zijn aan enkele verplichte voorkenniseisen: 1. Tenminste 15 SP behaald, 2. Twee van de volgende drie vakken gehaald: 211200 Functioneel programmeren, 212100 Informatiesystemen, 211201 Imperatief programmeren.

Stagiair/afstudeerder gevraagd bij SETI

Onderwerp: Information retrieval met taaltechnologie. Opdracht: aan de Universiteit Utrecht loopt binnen het onderzoeksinstituut voor Spraak en Taal een project op het gebied van information retrieval dat onder meer gebruik maakt van taaltechnologie (= natuurlijke-taalverwerking). Er is behoefte aan een afstudeerder INF die naast het bieden van ondersteuning aan het project als informaticus een ontwikkeltaak op zich kan nemen, of aan een stagiair INF voor projectondersteuning. Plaats: Universiteit Utrecht. Aanvang: 1 oktober (of zo spoedig mogelijk daarna). Duur: 6-8 maanden voor een afstudeeropdracht, 3 maanden voor een stage. Inlichtingen bij: Prof.dr. F.M.G. de Jong INF, vakgroep SETI, tel: 3680.

Mentoraat ouderejaars INF-studenten

Voor studenten die hun INF-P hebben gehaald, maar die nog geen vakgroep hebben gekozen, zijn generatiementoren aangesteld. Je kunt kontakt met deze mensen opnemen als je: wilt praten over je studievoortgang, motivatieproblemen hebt, wilt praten over je vertraging en over hoe je weer op gang kunt komen, begeleiding wilt bij de keuze van vakgroep en vakken of bij de keuze van een andere opleiding, etc. De generatiementoren houden de studievoortgang van de studenten van hun generatie bij. Mochten ze denken dat je te sterk vertraagd bent, dan zullen zij met jou kontakt opnemen om samen uit te zoeken hoe je weer op gang kunt komen. Wie zijn het? Generatie: jaar dat je met INF begonnen bent. Bij wie van de twee moet je zijn? Voor de generatie 1985 maakt het niet uit. Daarna staat het erbij.

1989 t/m L: J. Zwiers, kamer 2051, tel. 3699. rest : mw. N. Wognum, kamer 3016, tel. 3736. 1990 t/m K :T. van der Genugten, kamer 4035. 3706. rest :J. Kuper, kamer 2037, tel. 3785. 1991 t/m K : N. van Diepen, kamer 1049, tel. 3761 rest : J. Geerlings, kamer 4005, tel. 3773. 1992 t/m K :H. Bonnes, kamer 1102, tel. 3728. rest: T. van der Genugten, 4035, tel. 3706. 1993 t/m K: J.T. van der Veen, kamer 4013, tel.3747 rest: T.R.C. Bonnema, kamer 4027, tel. 3682 1994: H. Grunefeld, kamer 1051, tel.3768.

Inzien tentamen Inleiding Organisatiekunde (181051)

Het tentamen Inleiding Organisatiekunde van 24 augustus jl. kunt u inzien op vrijdag 29 september 11.30 - 13.00 uur. Hiervoor dient u wel een afspraak te maken met Vera Scholten, tel: 053 - 893480.

TBK/CT&M

Zaalwijziging Werkcollege Inleiding Civiele Techniek (221110)

Voor: CT&M-P

Het werkcollege Inleiding Civiele Techniek op maandag het 5e en 6e uur voor groep 3+4 wordt met ingang van week 36 verplaatst van WB T1109 naar TW B209

Zaalwijziging Inleiding Civiele Techniek (221110)

Voor: CT&M-P

Het werkcollege Inleiding Civiele Techniek voor de groepen 1+2 op de woensdag het 5e en 6e uur wordt niet gegeven in CT 1349 maar in WB HV212.

Inschrijven voor tentamen Inleiding Civiele Techniek (221110)

Voor: CT&M-P

Voor het tentamen Inleiding Civiele Techniek op donderdag 5 oktober a.s. moet je je inschrijven. Inschrijven kan via telefoonnumer 053-898044. Indien dit systeem je studentnummer niet accepteert, ga dan bij Bureau Onderwijszaken CT&M langs en zet je daar op de lijst. Inschrijven kan t/m vrijdag 29 september a.s.

Integrand

Integrand is op zoek naar een enthousiaste TBK-student(e) of afgestudeerde die zich al ingeschreven heeft tijdens zijn studie. Deze student zal begeleiding en advies geven bij het voltooien van een kwaliteitshandboek van een bedrijf in Hengelo. Aan de hand van dit kwaliteitshandboek wil het bedrijf in 1996 overgaan tot ISO-9000-certificering. De student moet flexibel zijn en ervaring hebben met ISO-certificering. De startdatum is augustus/september 1995. De opdracht is full-time en de vergoeding is minimumloon. Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan even langs op onze vestiging: Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-893909.

Extra groepen Schriftelijke Communicatie voor TBK (168223)

Voor: TBK D1, D2, D3

De 2 extra groepen voor het vak Schriftelijke Communicatie zijn als volgt verroosterd: groep 4: woensdag 1e en 2e uur in CT2127; groep 5: woensdag 5e en 6e uur in CT2133. De colleges zijn in de weken 36, 38, 40 en 42.

Studenten die ingedeeld zijn in groep 4 of 5 hebben hiervan thuis bericht gehad.

Eerstejaars TBK moeten een afspraak maken met de studieadviseur.

Voor: TBK-P

De studie-adviseur treedt dit jaar op als mentor voor alle eerstejaars van TBK. Om een kennismakingsgesprek te arrangeren is een behoorlijke organisatie nodig. Bij BOZ/TBK ligt de komende twee weken een lijst met data waarop een afspraak met de studie-adviseur mogelijk is. Op deze lijst moet je je in de komende twee weken intekenen. Laat je dit na, dan wordt er na deze periode een afspraak voor je gemaakt. En of dit een gunstig tijdstip voor je wordt is natuurlijk maar de vraag. Neem dus even zelf het initiatief en teken je in!

Zaalwijziging college Gedrag in Organisaties (184164)

Voor: TBK-P / BIT D1

Op woensdag 13 december a.s. (week 50) wordt het college Gedrag in Organisaties verplaats van zaal CC1 naar de Agora in de Vrijhof, collegetijd blijft ongewijzigd, namelijk 7e en 8e uur. Het betreft hier een éénmalige zaalwijziging.

Zaalwijziging Concernmanagement (186458)

Voor: D2,3 alle faculteiten

Vanaf vrijdag 22 september a.s. (week 38) vinden de colleges van het vak Concernmanagement plaats in zaal CT2151 en niet meer in BB106. Collegetijden blijven ongewijzigd.

Extra tentamen Fysieke Distributie (182067)

Voor: D1 alle faculteiten

In verband met de overstap op een ander boek zal op 31 oktober a.s. 's morgens van 9.00 - 12.30 uur een laatste gelegenheid worden gegeven om tentamen af te leggen over de oude stof (Van Goor: Fysieke distributie - denken in toegevoegde waarde, plus uitreikstukken). Aan dit extra tentamen kan uitsluitend worden deelgenomen indien men zich heeft ingeschreven.

Inschrijven kan vanaf 25 september a.s. t/m 13 oktober a.s. De zaal wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Nieuw boek Fysieke distributie

In tegenstelling tot hetgeen in de studiegids staat vermeld zal met ingang van het tweede trimester van dit studiejaar bij het college Fysieke Distributie (182067) gebruik worden gemaakt van het boek Business Logistics Management van R.H. Ballou (3rd edition, Prentice-Hall, 1992). Van dit boek is ook een Nederlandse vertaling in de handel, maar deze wordt sterk afgeraden in verband met de vele onnauwkeurigheden die hierin voorkomen. Nadere informatie over de tentamenstof zal tijdens het eerste college worden gegeven.

Inzien tentamen Inleiding Organisatiekunde (181051)

Het tentamen Inleiding Organisatiekunde van 24 augustus jl. kunt u inzien op vrijdag 29 september 11.30 - 13.00 uur. Hiervoor dient u wel een afspraak te maken met Vera Scholten, tel: 053 - 893480.

Colloquia

A.D. Benschop over: Waste Water Treatment at AECI Modderfontein, SA; 21 september 1995, 13.45 uur, CT 1814.

F.E. Cornelissen over: netwerkmarketing, farce of force? Onderzoek naar de mogelijkheden van netwerkmarketing voor het aanbieden van produkten en diensten voor Nederlandse bedrijven; 22 september 1995, 13.45 uur, CT 1812.

Jasper Buddelmeijer & Jeroen C. Verhoeven over: take off for improvements, recommendations for improvements on the quality system of the Machining department of PT IPTN, Bandung; 28 september 1995, 15.45 uur, BB3.

Wilhelm van Eeken over: vele handen maken licht werk; een onderzoek naar de effecten van groepsgericht werken in de bezorging van Media Expressse; 29 september 1995, 13.45 uur, CT 1814.

Jeroen H.J. Gijsbers over:

'van potentieel naar Marktaandeel'; onderzoek naar de toekomstperspectieven in de consumentenmarkt voor de divisie bedrijfstelecommunicatie van Siemens Nederland N.V.; 26 september 1995, 12.30 uur, BB4.

Rudy F.X. Gironce over:

onderzoek naar uitval van het stuurmechanisme van de automatische transmissie 4 HP14/18Q bij ZF Getriebe GmbH, Saarbrücken; 21 september 1995, 13.45 uur, BB7.

J.J. de Hullu & M.P Verharen over: tomorrow will be better ! a proposal for improvement of the Quality organisation of the Dongping Hemp Mill in the People's Republic of China; 22 september 1995, 10.45 uur, BB4.

Milo Mooij & Marco R. Visser over: de mogelijke vormgeving van de civiele activiteiten van Hollandse Signaalapparaten BV te Hengelo; 29 september 1995, 15.45 uur, BB4.

R. Morskate & R. Snijders over: a new way of predicting bankruptcy (?)

A study of the credit monitor program and the EDF-model by KMV; 28 september 1995, 13.45 uur, TW B209.

Rectificatie: Onno-Pieter Sonnega over: de marktkansen van de verkoop van PVC compounds binnen de Benelux; 26 september 1995, 15.45 uur, CT 1349.

Harm-Jan Steenhuis over: a national & international marketing strategy forHitech Magnetics, Bangalore (India); 13 september 1995, 15.45 uur, BB7.

Sjoerd F.M. van Schriek over: mogelijkheden tot verhoging van de leverbetrouwbaarheid en verkorting van de levertijd bij Weweler NV.; 26 september 1995, 15.45 uur, CT 1345.

J.K. Verhoeve over: opmerkingenbus Stork Ketels, achterhaald idee of bruikbaar management instrument. Onderzoek naar mogelijkheden ter verbetering van het ideeënsysteem van Stork Ketels; 25 september 1995, 15.45 uur, BB6

Truus Vernhout over: 'Kwaliteitszorg in de juridische dienstverlening'; het ontwikkelen en invoeren van een systeem van kwaliteitszorg in de organisatie van het advocaten-en belastingadvieskantoor Groener Rieske c.s. te Hengelo; 29 september 1995, 10.00 uur, Twentezaal (Ondernemingshuis).

Peter Visser over: Technologie Intensiteit Regio Twente; een onderzoek naar de invloed van samenwerking tussen kenniscentra en intermediairen op het gebied van technologie transfer; 25 september 1995, 15.45 uur, BB5.

Rectificatie: Collin Ziemerink over: de huidige en toekomstige positie van Kelly Services Nederland. Een vergelijk tussen interne en externe factoren, nu en in de toekomst vormt een aanzet tot een marketingplan waarmee Kelly Services Nederland beter kan inspelen op de toekomstige markt; 28 september 1995, 13.45 uur, CT 1814.

TN

P - Zaalwijziging Inleiding mechanica (140538)

De colleges voor het vak Inleiding mechanica (140538) zullen in tegenstelling tot wat op het rooster staat gehouden worden in zaal: CC3, woensdag 3e/4e uur, oneven weken.

Toegepaste tensorrekening

Voor: D3

De colleges voor het vak Toegepaste tensorrekening (149018) zullen in tegenstelling tot wat op het rooster staat gehouden worden in zaal: WB Z124, woensdag 1e/2e uur.

D2 - Zaalwijziging Inl. vastestoff. (142002)

De colleges voor het vak Inl. vastestoff. (142002) zullen in tegenstelling tot wat op het rooster staat gehouden worden in de zalen: maandag 1e/2e uur BB3, m.u.v. week 42 en 43 (BB1), woensdag 5e/6e uur WB T500.

Calculus I

Het hoorcollege op maandag 1 + 2 wordt met ingang van week 36 verplaatst van BB 3 naar BB 1.

TO

Instructie van sociale en managementvaardigheden

Voor: TO-D3-studenten

Het vak Instructie van sociale en managementvaardigheden (194516) zal in de weken 36 t/m 45 op de maandag de gehele ochtend worden gehouden in Hal Laag 212 in het INF-gebouw.

Data-analyse 1 (153010)

Voor: TO-P-studenten

Het vak Data-analyse 1 (153010) zal in de weken 36 t/m 42 op de dinsdag het 3e en 4e uur in WB-T809 worden gehouden. In de weken 44 t/m 48 zal dit vak op de dinsdag het 3e en 4e uur in TW-A101 worden gehouden.

TW

Asymptotische technieken (153026)

Voor TW-D3 studenten

Om de belangstelling te peilen wordt studenten die van plan zijn het komende studiejaar het vak Asymptotische technieken (153026) te volgen verzocht dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken bij de docent, dr. W.C.M. Kallenberg TWRC-B 208, tel 053-893374.

PDV uit de MF

In verband met de beperkte gebruiksmogelijkheden van collegezaaal BB 4 worden de werkcolleges van vrijdag 5 + 6 verplaatst naar WB-H IV 206.

Analyse IV EBS

Het hoorcollege op donderdag 3 + 4 wordt verplaatst van WB-T 1109 naar WB-Z 124.

Calculus I

Het hoorcollege op maandag 1 + 2 wordt met ingang van week 36 verplaatst van BB 3 naar BB 1.

College Coderingstheorie (123113)

Voor: EL/TW/INF-studenten

Met ingang van het cursusjaar 1995/1996 wordt er geen onderwijs meer verzorgd in het doktoraalvak 'Coderingstheorie en Cryptologie'. Wel wordt de mogelijkheid om tentamen in dit vak af te leggen gegarandeerd tot 1 september 1996. Daarna is hier geen gelegenheid meer voor. Studenten die een afspraak voor het tentamen willen maken dienen contact op te nemen met BOZ-EL.

WB

B.O. op het gebied van de Werktuigbouwk. Automatisering (code 113141)

Voor WB D3-studenten

In het kader van het WA-BO liggen er diverse opdrachten op het terrein van de Werktuigbouwkundige Automatisering, Mechatronica en het Ontwerpen. De opdrachten hebben veelal een technisch danwel applicatief innovatief karakter, waarbij een beroep wordt gedaan op uw werktuigbouwkundige vakkennis-integratie om produktconcepten te ontwikkelen, de haalbaarheid ervan aan te tonen danwel een concept concreet uit te werkten. De opdracht kan door een of twee personen worden uitgevoerd. In enkele gevallen bestaat de mogelijkheid de opdracht voort te zetten in een afstudeeropdracht. Aanmelding en inlichtingen bij ir. E. Gerritsen, WB Z.110, tel: 2434/2520.

Colloquia

J. Bekkering over: ontwerp van een membraanklep met vezelversterking, 12 september 1995, 10.30 uur, WB N 105.

R.R. van Kessel over: toepassing van de pluiminitiatietijd als meetinstrument; 15 september 1995, 14.00 uur, WB Hal V.212.

N. Vissers over: operator Planning within the context of Shop Floor Control; 8 september 1995, 14.00 uur, WB N.105.

M. Snoep over: produktiebesturing en -beheersing in machinefabriek Noord Oost Nederland B.V.; 8 september 1995, 15.00 uur, WB N.105.

M. Groenestein over: werkvoorbereiding op de Rijkswerf: het ontwerp van een database; 13 september 1995, 15.30 uur, WB N.105.

C. Waringa over: High temperature cleaning of pyrosis gasses containing HCI with slaked lime in the rotational particle separator; 8 september 1995, 14.00 uur, WB Hal IV.208.

R. Lemmen over: High Frequency Response of Structures Statistical Energy Analysis; 14 september 1995, 10.30 uur, WB Hal V.212.

T.P. van Houten over: berekeningen van de gassmering tussen leeskop en harde schijf; 14 september 1995, 10.30 uur, WB N.105.

Toegepaste tensorrekening (149018)

Voor: D3

De colleges voor het vak Toegepaste tensorrekening (149018) zullen in tegenstelling tot wat op het rooster staat gehouden worden in zaal: WB Z124, woensdag 1e/2e uur.

Cursus Inleiding bibliotheekgebruik (119911)

Voor WB-studenten

WB-studenten moeten voor ze met hun afstudeeropdracht beginnen de cursus 'Inleiding bibliotheekgebruik' gevolgd hebben. Ook lagerejaars studenten kunnen hieraan deelnemen. Deze cursus duurt ongeveer 2,5 uur en bestaat uit een korte inleiding en een practicum waarbij opdrachten in de WB-bibliotheek uitgevoerd moeten worden. Op de volgende data wordt er weer een cursus gegeven: 26 september, 19 oktober, 14 november, 14 december en 15 januari om 13.45 uur in zaal WB T.307. Opgeven (verplicht) bij de balie van de WB-bibliotheek (tel.: 2084). Een handleiding wordt bij het begin van de cursus verstrekt.

Inschrijving Practicum Produktiesystemen II (code 112412)

Voor WB D3-studenten

Het practicum Produktiesystemen II zal dit jaar worden aangeboden in het 1e trimester week 40 t/m 43 en in het 2e trimester week 48 t/m 51. Het practicum wordt gegeven op alle middagen, met uitzondering van vrijdag. Verplichte tijdsbesteding: 4 opeenvolgende weken een middag. Studenten die hieraan willen deelnemen dienen zich vooraf persoonlijk in te schrijven.

Inschrijving is mogelijk: woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 september van 12.00 tot 13.30 uur in kamer WB Z.104. In verband met curriculum-wijziging is het de laatste mogelijkheid dit practicum te volgen.

PDV uit de MF

In verband met de beperkte gebruiksmogelijkheden van collegezaaal BB 4 worden de werkcolleges van vrijdag 5 + 6 verplaatst naar WB-H IV 206.

Diversen

ALV Bellettrie Bibliotheek

Maandag 9 oktober wordt een algemene ledenvergadering van de BB gehouden in de Bellettrie-ruimte. Het begint om 20.15u. Enkele agendapunten zijn: financiëel jaarverslag, wijziging contributie, bestuurswisseling. De definitieve agenda wordt bekendgemaakt in de Bellettrie.

SNT

Nu het nieuwe collegejaar begonnen is, zijn we weer op zoek naar mensen die enthousiast mee willen helpen. Er zijn nog enkele plaatsen in het bestuur vrij, en we zoeken mensen die WWW pagina's willen maken. We staan ook open voor nieuwe initiatieven. Als je een goed idee hebt m.b.t. het Internet en/of het Campusnet, neem dan vooral contact op. Voor aanmeldingen en informatie kun je terecht per E-mail bij [email protected]

AEGEE

Van 14 - 16 sept is er in Nijmegen een 'Academy on Europe and the involvements of it's citizens'. Hier zal mevrouw H. Maij-Weggen (Europees Parlement) één van de sprekers zijn. Voor de nieuwe studenten die tijdens de introductie geïnteresseerd zijn geraakt in AEGEE, organiseren we in het weekend van 15 tot 17 september een grandioos Intro Kamp. Hierbij zijn natuurlijk ook de ouderejaars leden van harte welkom om de nieuwe aanwinsten te komen bewonderen en er gewoon een gezellige boel van te maken! Wilje ruim voor de tentamens je hersenen toch al een keer op full-speed laten werken, doe dan mee aan het 'Reuze Europa Triviant' dat AEGEE-Utrecht op woensdag 20 september organiseert. Tevens organiseert AEGEE-Groningen op 23 & 24 september een wadloopweekend met daarbij een museumbezoek en de nodige gezelligheid in de studentenstad van het noorden. Het dispuut KADMOS zal van 6 t/m 8 oktober een liftweekend organiseren naar de hoofdstad van de champangestreek: Reims. Een liftkoppel zal tenminste bestaan uit één ervaren lifter, zodat ook mensen zonder liftervaring dit eens kunnen meemaken. Als je je voor deze activiteiten wilt opgeven of gewoon wat meer informatie wil, kun je terecht op de AEGEE-kamer: Vrijhof 232 (0534-892207) of elke woensdag in sociëteit 'Asterion' aan de stadsgravenstraat 19.

DJC Rossinant

Na een zeer geslaagd eerstejaarsfeest afgelopen donderdag, is het nu tijd geworden voor de kennismaking voor de nieuwe eerstejaars. Deze begint morgen, vrijdag 8 september, inschrijven hiervoor is niet meer mogelijk. Dinsdagavond is er zaaltijd op de Tor en woensdagavond, ook op de Tor, installatie van de nieuwe eerstejaars. Deze avonden zijn slechts toegankelijk voor leden en aspirantleden. Zie voor meer informatie de mailing van 5 september j.l.. Donderdagavond is er eten op de Tor, inschrijven hiervoor bij de soccie is verplicht. Voorts is donderdag een gewone sociëteitsavond. Leden, komt allen en begroet de nieuwe leden!

WOT

Op dinsdag 12 september houdt de Werkgroep OntwikkelingsTechnieken een informatieavond. De avond is bedoeld voor mensen die wat meer willen weten over wat de WOT doet en die wellicht zelf interesse hebben om mee te werken. Aanvang om 20:00 op het WOT-terrein aan de Achterhorst (bij

de windmolens achter het WB gebouw). Voor meer informatie kun je contact opnemen met de WOT. Ben je geïnteresseerd in zonne-energie, windenergie, waterkracht, ontwikkelingssamenwerking en technologie, redactie, publiciteit, internet of onderwijs, dan is dit de kans om je overtollige energie duurzaam kwijt te kunnen. Vrijhof kamer 207, tel: 053-892845, e-mail: [email protected]

Trefavond Agapè

Dinsdag 12 september heeft christelijke studentenvereniging Agapè haar eerste trefavond van het nieuwe seizoen. Op deze avond komen we met alle bijbelstudie- en celgroepers bij elkaar, zodat we echt samen het jaar beginnen. Je hoort dan ook in welke groep je zit. Deze avond is ook een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met onze vereniging! Plaats en aanvang: 19.30 uur in zaal 5 van de Vrijhof. Daarvoor eten in de mensa, verzamelen 18.00 uur onderaan trap mensa 1. Voor meer info, bel Duko (357679).

RKSV Johannes

Donderdagavond 14 september is er een introductie-avond georganiseerd door 'RKSV Johannes' voor de nieuwe leden om eens nader met elkaar kennis te maken. Belangstellenden zijn altijd welkom. Eén glas apostel brauwbier gratis! Tevens wordt die avond het activiteitenprogrammna voor het komende jaar doorgenomen. 'Johannes' organiseert onder andere theologie- en filosofie-avonden die worden verzorgd door de broeders van de St.Paulus kerk in Enschede en een aantal keren per jaren een lezing. Het geloof en de manier daarmee om te gaan staan daarbij centraal. Aanvang 20.00, Maanstraat 30 in Enschede. Voor informatie, bel: 053-895151.

DSC Cheiron

Na het leerzame kennismakingsweekend zijn afgelopen dinsdag de aspirantleden geïnaugureerd. Op de woensdag en donderdag is de Sociëteit weer toegankelijk voor introducées. Vrijdag 8 september om 15.30 uur is het fustjevechten tegen het Eindhovens Studenten Corps, ditmaal in Enschede.

Integrand

Integrand is voor een landelijke studentenorganisatie op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en vooral gezellige mensen, die een jaar lang interessante dingen willen doen naast hun studie. Je hoofdactiviteit zal bestaan uit het bemiddelen in opdrachten tussen studenten en bedrijven. Daarnaast zal je nog een functie uitoefenen, waarin je al je creativiteiten kwijt kunt. Je krijgt daarbij trainingen van multinationals als Shell, Procter & Gamble, Randstad, Heineken enz. Heb je tijd en lijkt het je leuk, of wil je meer informatie, kom dan langs op onze vestiging: Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-893909.

Studieverenigingen

Alembic

Boekenverkoop: alle bestelde boeken zijn binnen. De verkoop is elke pauze tussen 12.45 en 13.30 uur op de Alembickamer, alwaar je alsnog bestellingen kan doorgeven. Solomons is uit voorraad leverbaar, ook als je het boek niet besteld hebt # De nieuwe tentamenbundels (P en D1) zijn er. Voor alle eerste-, tweede- (en derde)jaars die van plan zijn dit jaar veel studiepunten te halen is de bundel een geweldige aanrader #Foto's Bata444: we hebben op de Alembickamer nog vele bewijzen liggen van de geleverde inspanningen, kom even langs om ze foto's op te halen # Tot en met 8 september kan je je nog aanmelden voor het Alembicbestuur. Als je een onvergetelijk jaar wilt hebben, waarin je samen met zes anderen de vereniging gaat leiden, twijfel dan niet en schrijf je in (formulieren verkrijgbaar op de Alembic kamer).

Arago

Arago houdt op 7 september een openingsborrel, alwaar je je kunt aanmelden voor een funktie binnen de vereniging. We zoeken nog mensen voor verschillende functies: van symposia tot borrels. *Data: 12 september is er weer een AGTN-vergadering; 13 september wadlopen vanaf Pieterburen, nu inschrijven; 22 t/m 24 september SAFARI, ergens in Nederland; 27 september excursie naar brouwerij de Leeuw; 4 en 5 oktober Bedrijvendagen: het bijbehorende boekwerk is voor f 2,50 af te halen in de Aragokamer; 11 oktober TSM-lezing; de eerstejaarsexcursie naar Dodewaard is 18 oktober. Schrijf je nu in op het Aragoprikbord; op 26 oktober is er een ALV en wisselt het bestuur. Iedere vrijdag VRIMIBO, de wekelijkse vrijdagmiddagborrel.

ConcepT

P-diploma-uitreiking op 19 september! Nodig al je familieleden, vriendjes en vriendinnetjes uit. Wij zorgen voor de roosjes * Scintilla bestaat binnenkort dertig jaar. Daarom leek het onze collega's een leuk idee om alle studieverenigingen tegen elkaar uit te laten komen in een VLOTTENRACE. Wie vertegenwoordigt ConcepT? * Woensdag was de supergezellige borrel met introfoto's. Nabestellen kan tot 22 september * Vanaf nu zijn ook de boekwerken voor de bedrijvendagen te verkrijgen op de ConcepTkamer (f 2,50). Ook is de commissie op zoek naar dagcommissarissen. * De fotocommissie is nu nog onderbezet. Kan jij misschien mooie/goede foto's maken?? Join the commissie! * Grolsch excursie: voor de duidelijkheid, meerderejaars op dinsdag 19 september, eerstejaars op donderdag 21 september.

Inter- Actief

De volgende activiteiten zijn al gepland: dinsdag 12 september excursie naar Softlab te Naarden, georganiseerd door de COLEX. *Voor alle actievelingen van afgelopen jaar is er het actievelingenetentje op donderdag 14 september a.s. Tijd en plaats zullen t.z.t. nog bekend gemaakt worden *De Algemene Ledenvergadering (met bestuurswisseling) is dinsdag 19 september a.s., 19.30 uur in Logica. *Woensdag 20 september borrel in Hal B. *We zoeken nog veel mensen voor commissies. *Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief-kamer in Hal-B kamer L224. *E-mail: '[email protected]' #WWW: 'http://wwwbeno.cs.utwente.nl/ InterActief/'.

Abacus

Traditiegetrouw zal het afgelopen bestuursjaar met de ALV op 13 september worden afgesloten. Alle leden zijn uitgenodigd om te luisteren naar de resultaten van het afgelopen jaar, waarbij men ook de nodige kritiek kan leveren op het beleid van Abacus. Het jaarverslag zal deze keer gevolgd worden door een uitgave van een almanak, beide voorzien van namen, adressen en telefoonnummers van de leden van Abacus. Indien iemand geen prijs stelt op vermelding dient men het bestuur in te lichten # Op 12 oktober zal het symposium van de commissie S5 gehouden worden. Nadere aankondigingen volgen.

Scintilla

Op 9 september bestaat Scintilla 30 jaar. Daarom zal op vrijdag 8 september het actievelingenuitje gehouden worden met aansluitend de viering van ons dertig jarig bestaan. Vandaag (donderdag) kan je je nog inschrijven, wees snel! *In de lustrumweek van 14 tot en met 21 september zullen er vele activiteiten plaatsvinden; noteer deze data dus alvast in je agenda! Het (voorlopige) programma is als volgt: do 14: Openingsreceptie en presentatie jaarboek; vr 15: symposium 'Telecommunicatie aan huis' en cantus; za 16: Viri-dag en gala in het parkhotel; ma 18: Scintilla Highland Games en borrel met barbecue; di 19: Excursies naar Texas Instruments en Grolsch; wo 20: Vlottenrace en Stores veiling met borrel; do 21: Grandioos eindfeest. Inschrijving voor diverse activiteiten kan op het prikbord in de kantine of in de Scintillakamer. Informatie over de aanvangstijden en inschrijvingen staat in de Lustrumfolder die te verkrijgen is in de Scintillakamer en de kantine van het EL/TN gebouw. *Voor de volgende studiereis zijn wij op zoek naar tweede, derde en vierde jaars studenten die deze willen organiseren. De reis zal voorjaar '97 plaats vinden, kom eens informeren. *Let op de openingstijden van de STORES zijn gewijzigd: maandag 12.30-13.30, woensdag 12.30-14.30 en vrijdag 12.30-13.30. *De eerstejaars groepsfoto kan door de eerstejaars opgehaald worden in de Scintillakamer. Tevens kunnen daar foto's van het introduktiekamp en EL-venture bekeken en besteld worden. *Binnenkort wordt er een nieuwe commissie opgericht en wel de EESTEC, Electrical Engineering STudent's European assoCiation. Dit is een samenwerkingsverband van elektrotechniek studievereningen uit heel Europa. Hiervoor zoeken wij jongere jaars studenten die zin hebben om uitwisselingen te organiseren met en bezoeken te brengen aan andere landen. De eerste uitwisseling die op stapel staat zal ons naar Slovenië voeren. # Voor komend jaar staan weer vele leuke activiteiten op stapel, te beginnen met ons lustrum. Voor al deze activiteiten hebben wij actieve leden nodig, dus kom eens langs in de Scintillakamer en informeer naar de mogelijkheden.

Sport

Schermvereniging Gascogne

Dinsdag 5 September (dus niet 29 September, zoals op de inschrijfformulieren stond vermeld) is de introductiecursus schermen weer begonnen. In vier weken tijd worden je hier de beginselen van het schermen bijgebracht. Wil je het eens proberen of een keertje komen kijken, kom dan langs tijdens de training dinsdags en donderdags om 17:30 uur in de schermzaal, of bel Wilhelm (779403).

GO leren?

GO gespeeld op de infomarkt, de verenigingsavond of ben je gewoon nieuwsgierig. Woensdag 13 september start de introductiecursus GO. In 8 lessen wordt er kennis gemaakt met het spel GO. Dit Japanse spel geldt al eeuwen als het bordspel van de wereld. De eerste les is gratis en begint om 20.00 uur in het café van de Bastille. Voor de overige lessen en voor het lesmateriaal (o.a. het standwerk 'GO' van Kaoru Iwamoto) betaal je maar f 20. Tevens kan er voor f 15 een set (bord en stenen) worden aangeschaft. Inlichtingen: Erik (053-352364) en Peter (053-341170).

Basketballvereniging Arriba

In het Sportcentrum van de UT wordt dit weekeinde (9 en 10 september) het jaarlijkse Top Basketballtoernooi gehouden. De hoogste teams van Arriba (dames 1, heren 1 en heren 2) spelen zaterdag en zondag steeds twee wedstrijden en het is voor hen dan ook een belangrijke test met het oog op de nieuwe competitie. Vorig jaar werd het toernooi bij de heren gewonnen door Slivnica, een professioneel team uit Slovenië. Dit jaar zorgt een herenteam uit Polen voor het internationale tintje. Ook de oud-ledenvereniging Amartano zal met een dames- en een herenteam van de partij zijn. De wedstrijden duren zaterdag van 9 tot 17.30 uur en zondag van 10 tot 18.30 uur. Zaterdagavond wordt in de Vestingbar het Top Toernooi-feest gehouden.

Harambee Volleybal

Volleybalvereniging Harambee is nog op zoek naaar een aantal enthousiaste spelers en speelsters. Op dit moment zijn er met name spelverdeelsters (voor alle klassen) nodig. Ook is er nog plaats in onze recreantencompetitieteams. Heb jij interesse? Geef je dan op bij Harambee door een briefje in de bak in het sportcentrum te gooien. Of bel voor meer informatie Marjoline, tel. 053 - 350869 of de Harambeelijn, tel. 053 - 895220.

S.V. Lichtgeraakt.

Het is nog steeds mogelijk om aan de introductie cursus van SVL mee te doen. In vier trainingen wordt de basis van de schietsport bijgebracht. Moeite met de concentratie of prestatie? Kom een keer schieten. De cursus is 's maandags (kosten F5,-), trainingen zijn op maandag en donderdag, begin steeds om 20:00. Ook voor groepen is het mogelijk om een (éénmalige) instructie te krijgen. Voor meer inf.bel: Gert-Jan 074-913175, Radko 895014 of Dick 319100.

Komt Sport Komt Raad Toernooi

Woensdag 20 september wordt weer het jaarlijks terugkerend KSKR-toernooi georganiseerd. Teams van 7 tot 10 personen kunnen zich voor deze dag opgeven bij de Sportraad (Spc. tel 8001) De inschrijving sluit zondag 17 september. Daarnaast worden er ook activisten gezocht die willen meehelpen het toernooi een succes te maken.

Introductiecursus Boogschieten

Sagittarius' introcursus begint op 13 september om 20.00 uur. Route vanaf de hoofdportier: rij richting CT-gebouw over de normale weg. Rij na ca. 150 meter rechtsaf de parkeerplaats op en blijf de bocht rechts aanhouden. Onze voordeur is voorzien van posters en deurbel.

Menu

Week 37

ZATERDAG 9 SEPTEMBER

Champignonsoep

***

Gebraden Kippebout Bonne Femme

met Garnituur van o.a.Aardappel-

Bacon-Champignons en Groente

# Hamschijf

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 10 SEPTEMBER

Heldere ossestaartsoep

***

Schnitzel-Paprikasaus

# Fricandeau

Tuinbonen met Wortelen

Rauwkostsalade buffet

Gebakken Krielaardappelen of Rijst

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 11 SEPTEMBER

Goulashsoep

***

Rollade-Jachtsaus

# Blinde vink

Savooiekool-Rauwkostsalade buffet

Carré of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 12 SEPTEMBER

Oosterse groentesoep

***

Nasi Goreng-Saté-Omelet-Satésaus

# Japanse rol

Atjar Tjampoer-Kroepoek

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 13 SEPTEMBER

Cellerysoep

***

Gebakken Tartaar-Uiensaus

# Gebraden gehakt

Groente Macedoine-Rauwkostsalade

buffet-Frites of Gek.aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 14 SEPTEMBER

Groentevermicellisoep

***

Roomschnitzel Haway-Kerriesaus

# Hamburger

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 15 SEPREMBER

Tomatensoep

***

Griekse Moussaka-Tomatensaus

Gebakken gemengde groente

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

# = Vleesgerecht van biologisch

Dynamisch vlees

___________________________________

VEGETARISCH

___________________________________

MAANDAG 11 SEPTEMBER

Tomatensoep

***

Vegetarische Cajundish

Jambalayarijst-Coleslaw

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 12 SEPTEMBER

Oosterse groentesoep

***

Gevulde Paprika met Groentemelange

en Roerei gegratineerd met Kaas

Groente Macedoine-Rauwkostsalade

buffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 13 SEPTEMBER

Cellerysoep

***

Provencaalse Champignonragout

Tagliatelle Verde-Doperwten

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 14 SEPTEMBER

Groentevermicellisoep

***

2 Kaaskrokantjes-Kaassaus

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

C A F E

h a p a a n d e t a p

Shasliks met zigeunersaus

Balkanrijst

Csardasalade

B R A S S E R I E

d e s o c i ë t e i t

maandag 11 + dinsdag 12 september

Entrecôte Café Paris

verse groente, rauwkostsalade, frites

woensdag 13 + donderdag 14 september

Spare ribs met diverse sauzen

rauwkostsalade,stokbrood