INFO

| Redactie

Als u nog wat wilt verbeteren aan de manier waarop u afstudeerders begeleidt, kunt u misschien wat opsteken in deze cursus van het Onderwijskundig Centrum. Zo'n 250 docenten gingen u de afgelopen 7 jaar reeds voor en waren erg content over het gebodene. In de cursus inventariseren we de taken van een begeleider, gaan we na hoe je opdrachten het best kunt formuleren en bespreken we wat het effect is van verschillende stijlen van begeleiden. We stellen het onderwerp beoordelen uitgebreid aan de orde en besteden tevens aandacht aan vaak voorkomende problemen van studenten. Bij dat alles houden we de tijdsinvestering van de begeleider sterk in de gaten: hoe kun je goed begeleiden zonder de beschikbare tijd te overschrijden?

Algemeen

Cursus 'Begeleiding van doctoraalopdrachten'

Cursustijden: donderdag 8 (hele dag) en vrijdag 9 februari (ochtend). Opgeven tot 22 januari bij het secretariaat OC (2050), inlichtingen bij Harry van de Wouw (2626) of Wim Weenk (2048).

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 23 november 1995

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Haalbaarheidsonderzoek Deeltijdstudies: het college heeft besloten dat in overleg met TBK een verder marktonderzoek gedaan zal worden.

Het college heeft besloten de in 1995 gestarte nieuwe vorm van bestuurlijke procesbeheersing te continueren en informeert hierover de fakulteitsbesturen, direkteuren onderzoekinstituten alsmede de direkteuren centrale diensten en de diensthoofden van het Bureau van de Universiteit. Daarbij wordt tevens een voorstel voor het jaar 1996 gedaan voor inroostering van de interaktie-overleggen en van de excursies/werkbezoeken.

Leerstoel processen rond oppervlaktewateren t.b.v. beheer/TBK. Het college heeft TBK gegeven toestemming om tot werving inzake bovengenoemde leerstoel over te gaan.

Het college heeft ingestemd met de polsing van de door de faculteitsbesturen CT, EL, TN en WB beoogde kandidaat voor benoeming tot hoogleraar Biocompatibiliteit.

Het college is van mening dat, gezien het feit dat het UT-standpunt goed vertegenwoordigd wordt door de VSNU-reaktie, een eigenstandige reaktie aan de Minister van OC&W op het ontwerp-HOOP 1996 niet noodzakelijk wordt geacht. Het college zal de Universiteitsraad van dit besluit op de hoogte brengen.

Het college heeft zijnerzijds de externe en interne Ontwerp-begroting 1996 vastgesteld en zendt deze ter definitieve vaststelling naar de Universiteitsraad en ter informatie naar de faculteiten en diensten.

Het college heeft besloten, gezien de brief van het OPUT d.d. 11-10-1995 en gehoord de discussie in het OPUT op 13-11-1995, het oorspronkelijke besluit om het voorzitterschap OPUT over te dragen aan de Secretaris UT, te handhaven.

Het college heeft het werkplan CvB-UR over de periode december 1995 tot en met april 1996 vastgesteld. Dit werkplan wordt ter informatie toegezonden aan het presidium van de UR.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 14 december 1995

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft een informatieve brief vastgesteld aan de Universiteitsraad inzake de stand van zaken aan de UT in relatie tot het Copernicusverdrag.

Het College heeft in relatie tot het voorontwerp van wet 'Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie' een diskussienota vastgesteld getiteld 'De bestuurlijke organisatie in strategisch perspektief' en zendt die ter bespreking wordt toegezonden aan de Universiteitsraad, het College van Dekanen, CCO, CCR, CCP en COBE; de nota wordt eveneens toegezonden aan de fakulteitsbesturen, instituutsdirekteuren, RCV.

Het College heeft de volgende toewijzingen vastgesteld ten laste van het fonds Centrale Stimulering Onderwijs: kf 125 aan INF (BIT), TN en EL; kf 65 aan TO, BsK, WMW (TCW); kf 44 aan WMW (W&M); kf 80 extra aan INF, als bonus voor de 'eerste prijs Centrale Stimulering Onderwijs 1995'. De Universiteitsraad wordt over deze toewijzingen geïnformeerd.

Het College heeft de procedure voor de verdeling van het fonds Centrale Stimulering Onderwijs in 1996 voorlopig vastgesteld en legt deze voor aan de Universiteitsraad ter definitieve vaststelling en vraagt daarbij tevens verlenging van het toekenningsmandaat voor de projekttoekenning. Tegelijkertijd wordt de procedure gepresenteerd aan de fakulteiten (onder voorbehoud van akkoord UR op 30-1-1996).

Het College heeft de fakulteit INF toestemming gegeven om tot werving over te gaan voor de leerstoel Operationele Aspecten van Netwerken en Open Systemen en verleent de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

Het College heeft ingestemd met polsing van de door fakulteitsbestuur WB beoogde kandidaat voor benoeming tot hoogleraar Werktuigbouwkundige Automatisering.

Het College heeft ingestemd met polsing van de door fakulteitsbestuur TN beoogde kandidaat voor benoeming tot hoogleraar Optische Technieken.

Het College heeft ingestemd met polsing van de door fakulteitsbestuur TBK beoogde kandidaat voor benoeming tot hoogleraar Bescherming van Technische Kennis en Octrooibeleid.

Samenstelling UBAC: het College heeft besloten mw dr. J.M. Voogt (TO) te benoemen als lid van de UBAC voor de periode van 1-12-1995 tot 1-12-1997 onder gelijktijdige decharge van de heer drs. W.G.R. Stoel (TO). Het College heeft besloten de heer dr. M.C.H. van Drunen (TBK) ter herbenoemen als lid van de UBAC voor de periode van 1-12-1994 tot 1-12-1996.

Aan VEB/UT-Mediair wordt alsnog voor 1996 f 40.000,- toegekend voor 6.000 chipcards ten behoeve van alumni en relaties. Dit bedrag gaat ten laste van het project MFK, dat daarom evt. met dit bedrag mag worden overschreden.

Wetenschapswinkel zoekt onderzoekers

- Voor bedrijfskundestudenten die commercieel en tegelijk een beetje ideëel ingesteld zijn ligt er de volgende onderzoeksopdracht bij de Wetenschapswinkel:

Kringloopbedrijf De Cirkel in Lochem verloor een jaar geleden zijn winkel door brand. De nieuwe winkel heeft een ongunstigere ligging, is kleiner en duurder dan de oude. Stichting de Garve, die het kringloopbedrijf beheert, wil weten hoe klanten en potentiële klanten tegen De Cirkel aankijken om aanpassingen gericht op een grotere omzet, te kunnen doen.

Iets voor jou? Bel snel met ir. Cisca Wagenmakers van de Wetenschapswinkel, tel 053-4894407 (di t/m vr ochtenden) of kom langs bij de Wetenschapswinkel, Vrijhof.

- De Wetenschapswinkel zoekt een student Bestuurskunde (v/m) die voor de Enschedese Samenwerkende Organisaties Allochtonen (E.S.O.A.) onderzoek wil doen naar: Ervaringen van Enschedese allochtonen met de behandeling van klachten ten aanzien van de woonsituatie. Uitvoering van de opdracht zou plaats kunnen vinden in het kader van het vak Practicum BestuurskundigOnderzoek (178220).

Heb je interesse? Neem dan contact op met: Jelle Smit (3942) of Peter Hulsenhof (3286)

Bureau Internationale Samenwerking

Studenten/medewerkers die informatie wensen m.b.t. studeren/onderzoek/stage in het buitenland kunnen vanaf januari 1996 zich melden bij Joke Heisterkamp student- en stafmobiliteit Bureau Internationale Samenwerking in de Boerderij op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 10.00-13.30 uur of na telefonische afspraak tel. (489)4697, 's morgens tussen 9.00 en 10.00 uur.

CERN Geneve biedt mogelijkheid voor Summer Student Programme for students in physics and in engineering and computing gedurende de periode juni -september 1996. Aanmeldingsformulieren verkrijgbaar bij Joke Heisterkamp op de gebruikelijke openingstijden.

Studenten die zich willen oriënteren op een stage/studie in het buitenland kunnen hiervoor geheel vrijblijvend gebruik maken van de beursopener die beschikbaar is in de informatie ruimte 'studeren in het buitenland' in de hal van de Boerderij.

VSB Beurzen voor postdoctorale studie/onderzoek in het buitenland. Meer informatie over VSB Beurzen en de aanvraag en selectieprocedure is beschikbaar bij Joke Heisterkamp.

Promoties

Gerard Klaas van Ancum op 19 januari 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Promotor is prof.dr. H. Rogalla. Het proefschrift is getiteld: Electric transport properties of PrBa

2

Cu

3

O

7

_%

Peter Andreas Terpstra op 19 januari 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Promotor is prof.dr. J. Greve. Het proefschrift is getiteld: Dynamics and structure of nucleic acids studies by raman spectroscopy.

Onderwijs

Alle faculteiten

Inschrijving schil- en keuzevakken INF en BIT

Er zijn speciale inschrijvingsweken voor schil- en keuzevakken INF en BIT, waarvan enkele INF-vakken met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers zal er worden geloot. INF- en BIT-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven het desbetreffende vak te willen volgen hebben bij een eventuele loting voorrang. Uiterlijk één week na sluiting van inschrijving zal op de publicatieborden bij BOZ-INF bekend worden gemaakt wie toegang heeft tot het vak. Eventueel zal een wachtlijst gepubliceerd worden. Studenten die alsnog na ingetekend te hebben afzien van deelname aan het vak dienen zich bij BOZ-INF af temelden. Bij nalatigheid hiervan komen in de toekomst alle rechten van voorrang te vervallen.

Inschrijven voor derde trimester keuzevakken is mogelijk van maandag 15

t/m vrijdag 26 januari 1996

LET OP: telefonisch worden over definitieve deelnemerslijst geen mededelingen verstrekt; inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t alsnog te doen.

Let op de onderwijsmededelingen betreffende onderwijswijzigingen 1996-1997! (Deze worden dinsdag 16 januari a.s. gepubliceerd.)

INF-vakken: 211032, seminarium theoretische informatica; 211033, neurale netwerken en neuro-computing; 211095, operationele aspecten van gegevensbanksystemen; 211099, object-gevrienteerde data modellen; 211104, high performance computing; 211109, voortgezette logica; 211121, B.O. gedistribueerde operating systemen; 212017, kennistechnologie voor technische toepassingen; 212018, kennistechnologie voor bedrijfskundige toepassingen; 212028, hulpmiddelen voor informatiesysteemontwerp; 212029, technisch-wetenschappelijke informatiesystemen; 212035, decision support systemen; 214007, protocolontwerp. Schilvakken: 211090, databasetoepassingen; 211111, parallelle processen; 213011, gedistribueerde operating systemen; 214006, applicatieprotocollen. BIT-vakken: 232011, architectuur van complexe informatiesystemen; 232012, information retrieval en kennisbeheer.

Conceptuele structuren

Op verzoek van de docent wordt het college van vrijdag 26 januari 1996 verplaatst naar 2 februari 1996 5+6 in TW-B 103.

Inschrijven voor keuzevakken 3e trimester

Voor: alle faculteiten

Zie mededeling onder TBK

Multidisciplinair ontwerpproject

Bij de meeste faculteiten bestaan plannen voor een multidisciplinair ontwerpproject, dat tot doel heeft studenten te leren samenwerken met mensen van andere disciplines bij het oplossen van een complex probleem. Het project zal een plaats krijgen in het op handen zijnde vijfjarige curriculum, maar vooruitlopend hierop kunnen de faculteiten aan de huidige studenten deze mogelijkheid al op beperkte schaal aanbieden. In het aanstaande derde trimester kunnen acht ontwerpprojecten worden uitgevoerd door derde- en vierdejaars studenten (min. 56 SP doctoraal vereist), die voor multidisciplinaire samenwerking voelen en die nog wat ruimte in hun programma hebben. Het project levert 6 SP op, die in principe in het studieprogramma kunnen worden ingepast. 17januari, 15.45-17.00 uur in CC3 (nieuwe collegezalencomplex) zal er voorlichting worden gegeven over de projecten die dit jaar worden uitgevoerd. U kunt zich dan ook inschrijven voor deze projecten. Kijk bij de informatie van uw studierichting voor welke projecten u kunt intekenen. Vragen per Email: [email protected]

BSK

Staats- en bestuursrecht II (175004)

Voor: D1-studenten BSK

De nabespreking van het tentamen Staats- en bestuursrecht II vindt plaatsop 18 januari a.s. om 12.30 uur in zaal TW-B209.

Europese excursiereis

Voor: D1/3-studenten BSK

In maart wordt er een excursie door Europa georganiseerd voor alle D1-studenten Europese Bestuurskunde en de studenten die het ID-project Communicatie nog niet hebben afgerond.

Voor overige doctoraal studenten en Europese Bestuurskunde studenten die interesse hebben hangen er intekenlijsten bij Sirius, maar hiervoor geldt dat ze alleen mee kunnen als er plaatsen over zijn.

Hongarije

Voor: D3-studenten BSK

Op zeer korte termijn zijn we op zoek naar twee derde- of hogerejaars studenten die in de Hongaarse plaats Nagykörös een stage van vier/vijf weken willen vervullen.

Het zal gaan om een beschrijving van de aanwezige toeristische voorzieningen en een onderzoek naar de mogelijkheden om toeristische voorzieningen tot ontwikkeling te brengen. De reis- en verblijfskosten worden voor je betaald!

Voor informatie kun je contact opnemen met:

David Wubs (tel. 053-4311553) of Marloes Pril (tel.: 053-5382524).

Knelpunten in de organisatie (176701)

Voor: D3-studenten BSK

Het herhaaltentamen Knelpunten in de organisatie vindt plaats op maandag 22 januari a.s. in zaal TW-A101 (aanvang: 9.00 uur).

Managementmodellen en -toepassingen I (176705)

Voor: D3-studenten BSK

Het herhaaltentamen Managementmodellen en -toepassingen I vindt plaats op maandag 29 januari a.s. in zaal TW-A101 (aanvang: 9.00 uur).

Europese studiereis

D-studenten BSK

Van 18 t/m 22 maart is er een reis door Europa gepland (waarschijnlijk Brussel, Straatsburg en Frankfurt/Bonn). Dit is in eerste instantie verplicht voor de tweedejaars Eur.BSK en de D-studenten Eur.BSK die het ID-project communicatie nog niet gehaald hebben. Deze krijgen een brief met intekeninstructies thuisgestuurd. Resterende plaatsen worden onder D-studenten verdeeld. Inschrijflijsten hangen bij Sirius, daarop staan ook de verdere instructies.

EL

250-uurs voordracht

P. Schaak over: Implementation of a learning B-spline network in 20-SIM; 17 januari 1996, 13.30 uur, EL/TN gebouw, zaal 3.164.

Doctoraalvoordracht

M.G.H. Meijerink over: Development of an IC-compatible capacitive pressure sensor; 18 januari 1996, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

INF/BIT

Inhaalcollege Inleiding Bedrijfsinformatiekunde (235004)

Het vervallen college Inleiding Bedrijfsinformatiekunde (235004) van 9 februari 1996 wordt ingehaald op vrijdag 16 februari 1996. Hoorcollege: vrij 16-02, 3+4 in CC-1; werkcollege: vrij 16-02, 5+6 in CC-1.

Inschrijving schil- en keuzevakken INF- en BIT

Zie mededeling onder Alle faculteiten

Inschrijving groepsindeling D-1 derde trimester studiejaar 1995-1996

INF- en BIT studenten die in het derde trimester van het studiejaar 1995-1996 onderwijs willen gaan volgen in het eerste jaar van de doctoraalfase (D1), dienen zich voor 27 januari a.s. in te tekenen voor de groepsindeling bij BOZ-INF. Tevens dient men op de intekenlijsten duidelijk aan te geven aan welke practica men wenst deel te nemen.

Studenten die het P-diploma nog niet gaan behalen, mogen deelnemen aan het onderwijs van het tweede jaar (D1) als ze voldoen aan de volgende voorwaarden: ze hebben tenminste 50van de vakken van het eerste jaar met gunstig gevolg hebben afgelegd; voor de tweedejaars-vakken waaraan ze willen deelnemen beschikken ze over de verplichte voorkennis zoals die vermeld staat in de studiegids.

Let op de onderwijsmededelingen betreffende onderwijswijzigingen 1996-1997! (Deze worden dinsdag 16 januari a.s. gepubliceerd.)

Tentamen Inl. bedrijfsinformatiekunde (235004)

Herhaling van mededeling: Het tentamen Inl. bedrijfsinformatiekunde van vrijdag 23 februari 1996 is verplaatst naar woensdag 21 februari 1996, 13.30-17.00 uur. De herkansing Inl. bedrijfsinformatiekunde van vrijdag 16 augustus 1996 is verplaatst naar dinsdag 13 augustus 1996, 13.30-17.00 uur.

Noteer dit op je rooster!!

Extra mogelijkheid ter behaling van de vakken GBBE (186051) en/of GFA (186300)

Voor: TBK-P/D1, CT&M-P/D1, BIT-P/D1

I.v.m. het Praxis-onderwijs in 1996/1997 is er bij de vakgroep FM/BE een bedrijfseconomische case ontwikkeld voor de propaedeuse. In deze case zal een aantal bedrijfseconomische technieken worden gebruikt in een praktijkgerelateerde situatie. Om de case te testen worden er 5 studenten gezocht, die de vakken grondslagen bestuurlijke bedrijfseconomie en/of grondslagen financial accounting niet gehaald hebben. Voorwaarde is wel dat er zowel basiskennis van het boekhouden als van de inhoud van GBBE aanwezig is. Het uitwerken van de case zal ongeveer 40 uur tijd vergen, waarbij de tijden in nader overleg vast te stellen zijn. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Bart Velner (053-4894707).

Opdrachten bij EUROCOUNT

Voor: TBK D3 en BIT D3

Eurocount is een jong bedrijf dat zich specialiseert op de accountancy-sector. Recentelijk is een project opgestart voor het ontwikkelen van een software-tool om de interne organisatie van accountantskantoren te beheersen. Binnen dit project zijn er opdrachten met betrekking tot het modelleren, implementeren en testen van de te ontwikkelen software. Op korte termijn, vóór februari 1996, worden gezocht:

TKB-ers die affiniteit hebben met de accountancy-sector om de intermediair te zijn tussen accountants en ontwikkelaars en TBK-I-ers of BIT-ers die ervaring hebben met modellerings-technieken en die ervaring willen opdoen (of reeds hebben) in een 4GL OO, Progress v8.0, omgeving.

Informatie: belangstellenden voor een technische of afstudeeropdracht kunnen contact opnemen met Fons van Wijnhoven, kamer 219, tel. 4893853. Voor meer informatie kunt u terecht bij A.J.Boersma, tel. 4836562.

Hypermedia structuren en systemen

Als resultaat van de samenwerking tussen de informatica-opleidingen van UT, TUD, TUE en OU kunnen Informatica-studenten het keuzevak Hypermedia structuren en systemen van dr. Paul de Bra uit Eindhoven volgen. Het vak is niet trimester-gebonden. Het gehele onderwijs vindt via Internet plaats. Inlichtingen: Nico van Diepen, INF 1049, telefoon 3761.

Doctoraalvoordracht

Stephan Vos over: Impact of counter-measures against ATM cell loss on protocol stacks for streams of compressed video; 31 januari 1995, 14.00 uur, INF L204 (demozaal).

Statistiek

Studenten die dit vak nog niet hebben afgerond wordt een extra tentamenmogelijkheid geboden op dinsdag 13 februari 1996 van 13.30 - 16.30 uur. Inschrijven bij BOZ-BIT. Op maandag 12 februari 1996 is er op 5+6 een vragenuurtje in TW-C 138.

TBK/CT&M

Studiemateriaal Arch. v complexe IS-en (232011) en Inf.retrieval en kennisbeh. (232012)

Voor Architectuur van complexe informatiesystemen wordt een reader gebruikt, voor Information retrieval en kennisbeheer wordt alleen een dictaat gebruikt.

Systeemcomponenten

Van de op verschillende op colleges uitgereikte en nog uit te reiken stukken, waaronder het schema voor het vak en te bestuderen opgaven, zijn steeds kopieën af te halen bij het secretariaat van de vakgroep SPA, INF-gebouw, kamer 4047.

Inschrijving schil- en keuzevakken INF- en BIT

Zie mededeling onder Alle faculteiten

Lidmaatschap Werkgroep Technische Bedrijfskunde

De Werkgroep Technische Bedrijfskunde die allerlei hand- en spandiensten voor de Wetenschapswinkel verricht bestaat op dit moment uit twee mensen.Drie is beter. Vandaar dat wij nog iemand zoeken die dit jaar mee wil helpen in het bemiddelingswerk van de Wetenschapswinkel. Bel werkgroeplid André Nijhof tel. 4894091 of medewerkster Cisca Wagenmakers tel. 4894407 (di-vr.ochtend) voor meer informatie.

Colloquia

Wouter A. Hoeberechts over: Inventory Controlled; a research at Piedmont Aviation Services into the possibilities of improving the degree of service to the shops and cutting inventory costs; 26 januari 1996, 15.45 uur, BB6.

Arnoud van den Berg & Erik Aaftink over: 'What the futures will bring'; prospects of the Chinese Futures Market; 19 januari 1996, 16.00 uur, BB5.

Germ Huizing over: Service Garantie; 29 januari 1996, 16.00 uur, BB 108.

Jurriën J. Zandbergen over: Capaciteitsallocatie & voorraden binnen de Unilever IJs-Groep; een model voor produktieplanning op middellange-termijn; 25 januari 1995, 15.45 uur, BB7.

Inschrijven keuzevakken 3e trimester

Voor: TBK D, alle faculteiten

In de periode van 8 januari t/m 26 januari 1996 kunnen studenten zich inschrijven vor onderstaande keuzevakken van het derde trimester: 181064, Technologie Transfer; 184111 Management vaardigheden; 182003 Casestudies bedrijfskundige modelbouw; 182004 Bedrijfskundige toepassingen discrete simulatie; 186315 EDI; 186312 Semantic analysis (max. 25 studenten); 186104 Fiscale aspecten van het bedrijfsbeleid; 181020 Kwaliteitsmanagement; 184110 Maatschappelijkbeleid; 188045 Industriebeleid en internationale concurrentie I; 186012 Financieel management in het MKB; 181022 Projectorganisatie en projectmanagement; 186394 BIV, typologie; 186171 Externe verslaggeving, waarde en winst; 188011 Transnationale ondernemingen in niet-westerse landen; 186013 Finance IT (max. 40 studenten); 181018 Industrieel onderhoudsmanagement; 186202 Marketing industriële (business) marketing; 186203 Methoden en technieken in Marketing; 181010 Organisatie van innovatieprocessen; 186401 C.S. Strategische marketing (max. 25 studenten); 180002 Organisatie en management van Japanse ondernemingen; 186206 High Technogoly Marketing (max. 50 studenten)

Ethiekdagen

Voor: TBK D2,3

Vanaf heden kun je je inschrijven voor de ethiekdagen, die op de volgende data zullen plaatsvinden: 22 & 23 januari, 12 & 13 februari, 11 & 12 maart, 18 & 19 maart, 25 & 26 maart en 1 & 2 april.

Elke sessie neemt twee dagen in beslag. Er wordt van je verwacht dat je die dagen van 09.00 - 17.00 uur aanwezig bent (dus ook in de pauze). Vooraf dien je de reader te hebben gelezen. Voor de eerste vier sessies kun je je inschrijven tot 19 januari. Voor de laatste twee sessies kun je je inschrijven tot 18 maart a.s.

Verplaatsing Tentamen GBBE voor CT&M (186052)

Voor: CT&M-propedeuse

Het tentamen GBBE voor CT&M (propedeuse) en het tentamen Beleidsprocessen (D1) vallen samen. Na overleg met de docent van het vak GBBE is het tentamen van GBBE verplaatst naar de middag.

Dus het tentamen GBBE wordt gehouden op 23 februari 1996 van 13.30 tot 17.00 uur.

Verplaatsing college OBIK (186351)

Voor: TBK-Propedeuse

In verband met de VWO-voorlichting op vrijdag 9 februari 1996 vervalt het hoorcollege en het werkcollege van het vak OBIK . Deze colleges worden ingehaald op vrijdag 16 februari. Het hoorcollege is op vrijdag 16 februari het 3e en 4e uur in CC1. Het werkcollege op het 7e en 8e uur in CT2520.

Extra mogelijkheid ter behaling van de vakken GBBE (186051) en/of GFA (186300)

Voor: TBK-P/D1, CT&M-P/D1, BIT-P/D1

I.v.m. het Praxis-onderwijs in 1996/1997 is er bij de vakgroep FM/BE een bedrijfseconomische case ontwikkeld voor de propaedeuse. In deze case zal een aantal bedrijfseconomische technieken worden gebruikt in een praktijkgerelateerde situatie. Om de case te testen worden er 5 studenten gezocht, die de vakken grondslagen bestuurlijke bedrijfseconomie en/of grondslagen financial accounting niet gehaald hebben. Voorwaarde is wel dat er zowel basiskennis van het boekhouden als van de inhoud van GBBE aanwezig is. Het uitwerken van de case zal ongeveer 40 uur tijd vergen, waarbij de tijden in nader overleg vast te stellen zijn. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Bart Velner (053-4894707).

Opdrachten bij EUROCOUNT

Voor: TBK D3 en BIT D3

Eurocount is een jong bedrijf dat zich specialiseert op de accountancy-sector. Recentelijk is een project opgestart voor het ontwikkelen van een software-tool om de interne organisatie van accountantskantoren te beheersen. Binnen dit project zijn er opdrachten met betrekking tot het modelleren, implementeren en testen van de te ontwikkelen software. Op korte termijn, vóór februari 1996, worden gezocht:

TKB-ers die affiniteit hebben met de accountancy-sector om de intermediair te zijn tussen accountants en ontwikkelaars en TBK-I-ers of BIT-ers die ervaring hebben met modellerings-technieken en die ervaring willen opdoen (of reeds hebben) in een 4GL OO, Progress v8.0, omgeving.

Informatie: belangstellenden voor een technische of afstudeeropdracht kunnen contact opnemen met Fons van Wijnhoven, kamer 219, tel. 4893853. Voor meer informatie kunt u terecht bij A.J.Boersma, tel. 4836562.

Extra college Algemene Economie voor TBK (173720)

Voor: TBK D1

Op donderdag 21 december j.l. is het college van Algemene Economie voor TBK vervallen, omdat de docent ziek was.

Daarom is besloten om nà het tweede trimester nog een college te geven en wel op maandag 22 januari 1996 het 7e en 8e uur in BB1.

Tentamen oude stijl OBIK (186351)

Voor: TBK-Propedeuse

Studenten van generatie 1994 en eerder kunnen op 21 februari 1996 voor de laatste keer het tentamen OBIK oude stijl afleggen. Inschrijven voor dit tentamen kan van 8 januari t/m 26 januari 1996 via 8044.

Legal Aspects of Automation (189059)

Voor: TBK D3, Erasmus-students

The last lecture of Legal Aspects of Automation at 09-02-1996 (13.45 - 15.30 h.) will be in lecture-room BB6 (in stead of BB5).

Bedrijfsstage (180059)

Voor: TBK-D1

Als je in de zomervakantie je tweedejaars bedrijfsstage wilt vervullen, wacht dan niet met het zoeken van een stageplaats. Uiterlijk 15 mei a.s. moet je je stageplaats hebben aangemeld bij BOZ TBK. Op maandag 29 januari a.s. is er een informatiebijeenkomst over de stage in BB5. Tijd: 12.30-13.30 uur. Als de informatiebijeenkomst ten behoeve van de winterstage in september 1995 al hebt gevolgd hoef je niet te komen.

De stagehandleiding is verkrijgbaar bij de U-Take.

Vervallen hoorcollege Inleiding Technische Bedrijfskunde (onderdeel: Grondslagen van de Technische Bedrijfskunde), vakcode 180049.

Voor: TBK-P

Het hoorcollege Grondslagen van de Technische Bedrijfskunde op 15 januari 1996 komt te vervallen. Het eerste hoorcollege is nu op 22 januari 1996, 5e/6e uur in CC2. Ter voorbereiding op dit college dient de inleiding van de reader van het vak grondig bestudeerd te worden.

Voorbereiding tweedejaars Bedrijfsstage (180059)

Voor: D-studenten TBK die in februari op stage gaan

Op maandag 22 januari a.s. vindt een voorbereidingsbijeenkomst plaats voor studenten die in februari op stage gaan. De stagebegeleider geeft de laatste actuele informatie en praktische tips. Daarnaast maak je kennis met de stage-ervaringen van een TBK-student. Tijd: 12.30-13.30 uur. Plaats: BB5. Vragen? Neem contact op met Hans Heerkens, stagebegeleider TBK, tel 893492, kamer BB425.

Opdracht voor het vak Planning en Beoordeling van Bedrijfskundig Onderzoek (PBBO) (185257)

Voor: TBK D2

Om het vak PBBO af te ronden moet je de volgende onderdelen hebben afgerond: het tentamen; het SPSS-practicum; de opdracht ter voorbereiding van het Bedrijfskundig Doctoraalproject (BKDP).

De opdracht wordt uitgevoerd door de groepen zoals die zijn ingedeeld voor het BKDP. Lever de opdracht uiterlijk vóór 1 maart 1996 in (postvakje Hans Heerkens, Bureau Onderwijszaken), om tijdig het tentamenbriefje van PBBO te kunnen ontvangen. De nagekeken opdrachten kunnen worden vanaf 11 maart 1996 worden opgehaald bij mevr. E. van der Veen (BB316). Opdrachten die na 31 augustus 1996 nog niet zijn opgehaald worden vernietigd.

Op donderdag 18 januari a.s. vindt er een bijeenkomst plaats waarin de opdracht wordt toegelicht. Dan wordt ook een handleiding uitgereikt waarin onder meer de eisen staan vermeld waaraan de uitwerking van de opdracht moet voldoen. Tijd: 12.30-13.30 uur. Plaats: BB5.

Begin maart geeft de docent voor belangstellenden commentaar op de uitvoering van de opdrachten en adviezen voor de verdere uitvoering van het BKDP. Dit gebeurt tijdens vier bijeenkomsten: Thema A (Continuïteit van Organisaties): - maandag 11 maart a.s., 12.30-13.30 uur in zaal BB7. Thema B (Vernieuwing van Voortbrengingssystemen): - dinsdag 12 maart a.s., 12.30-13.30 uur in zaal BB7. Thema C (Bedrijfsvoering in Niet-Westerse Landen):

- maandag 18 maart a.s., 12.30-13.30 uur in zaal BB7.

Thema D, E en F (Effective Management of the Information Resource, Logistiek en Luchtvaart): - dinsdag 19 maart a.s., 12.30-13.30 uur in zaal BB7.

Statistiek I

Op dinsdag 13 februari a.s. vindt er een extra tentamen Statistiek I voor CTM (153028) plaats, van 13.30 tot 16.30 uur. Inschrijving bij BOZ-CTM is verplicht en kan tot en met vrijdag 2 februari.

College Procescomputers I (113111/113112)

Voor CT/WB d1 en TBK-W d2 studenten

Het laatste college dat gepland is op vrijdag 22 december 1995 het 1/2e uur wordt verplaatst naar: vrijdag 26 januari 1996, 1/2e uur in zaal WB Z.124.

Verschuiving colleges OCC I (226020)

Voor: CT&M-p TBK-C/BSK-C

In verband met ziekte van de docent zijn de hoorcolleges van OCC I op woensdag 10 januari en donderdag 11 januari vervallen. De colleges zijn verplaatst naar dinsdag 16 januari 5/6 uur in WB C101 en woensdag 17 januari 5/6 uur in WB T500. Zoals reeds eerder medegedeeld is er donderdag 18 januari 5/6 uur een extra gastcollege in WB C101.

Systeemanalyse in de Civiele Techniek (221310)

Voor: TBK-C / BSK-C

Aan alle deelnemers voor het vak systeemanalyse (221310). Inschrijven is verplicht: de groepsgroote is beperkt tot maximaal 32 deelnemers. Daarom is inschrijven noodzakelijk. De inschrijflijst hangt op het prikbord naast BOZ-CT&M (WB N 112). Bij over-intekening hebben studenten van vroegere generaties voorrang, daarna is de datum van intekenen bepalend (wie het eerst komt ...). Ditzelfde vak wordt overigens in het cursusjaar 96/97 gegeven in het eerste trimester, dit kan als "overloop" fungeren voor de studenten die nu niet mee kunnen doen. Aanwezigheid: Het vak wordt gegeven in praktikumvorm, en heeft daarom een aanwezigheidsverplichting (bij afwezigheid kan geen beoordeling gegeven worden). Hiervan kan slechts, incidenteel, bij uitzondering worden afgeweken, en alleen indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het rooster van de colleges, werkgroepsessies en praktika is verkrijgbaar bij BOZ-CT&M

Studiemateriaal: Een collegedictaat wordt uitgereikt op het eerste college. Dit dictaat is hetzelfde als is gebruikt in het cursusjaar 94/95. Oude dictaten van cursusjaren vóór 94/95 zijn niet meer bruikbaar. Beoordeling: Het vak systeemanalyse kent een schriftelijk tentamen op dinsdag-middag 11 juni en een herkansing op woensdag-ochtend 14 augustus. Oefenopdrachten dienen ingeleverd en besproken te worden. Elke opdracht wordt met een cijfer beoordeeld. Het eindcijfer van het vak wordt bepaald op basis van de oefenopdrachten en het tentamen.

TCW

Inschrijving onderzoekspracticum differentiatie communicatie in profit en non-profut organisaties (168633)

Voor: D2/D3-TCW-studenten

Vóór 26 januari a.s. kunt U zich inschrijven voor het onderzoekspracticum van de differentiatie Communicatie in profit en non-profit organisaties (168633), dat in het 3e trimester zal plaatsvinden. U kunt hierbij een keuze maken tussen kwantitatief of kwalitatief gericht onderzoek. Intekenlijsten bevinden zich op het mededelingenbord TCW.

Hertentamens Methoden en technieken III (168908)

Voor: D2-TCW-studenten

Voor het vak Methoden en technieken III (168908) zal op verzoek van de studenten een hertentamen gegeven worden op: 22 januari 1996, 13.30 - 17.00 uur, INF hal laag 212. Het hertentamen, dat gepland staat op 23 augustus1996 vervalt hiermee.

TN

Roosterwijziging

Voor: P-studenten TN

Het college Electriciteit en magnetisme (code 140526) op dinsdag het 1e en 2e uur in de weken 6 t/m 11, wordt in tegenstelling tot het rooster, in de even weken gegeven in CC 1 en in de oneven weken in CT 1814.

Doctoraalvoordracht

L.P.A. Simons over: 'MAVERICK: Measurement and Averaging of Variable Evoked Responses Including Correlation Knowledge'; 24 januari 1996, 14.00 uur, BB 6.

Analyse A TW/Differentiaalvergelijkingen TN

Zie mededeling onder TW.

TO

College Procescomputers I (113111/113112)

Voor CT/WB d1 en TBK-W d2 studenten

Het laatste college dat gepland is op vrijdag 22 december 1995 het 1/2e uur wordt verplaatst naar: vrijdag 26 januari 1996, 1/2e uur in zaal WB Z.124.

Colloquium

H.J.D. Klein over; taperslijtage in continugietmachines; 16 januari 1996, 13.30 uur, WB N.105.

C. Troelstra over: wrijving in dieptreksimulaties; 18 januari 1996, 10.30 uur, WB N.105.

Herkansing OKT2 (195602)

Voor: TO-D1-studenten

De herkansing voor OKT2 (195602, module 4) op vrijdag 26 januari 1996 duurt het 5e, 6e PLUS het 7e en 8e uur en vindt plaats in H321 (vergaderzaal) van het TO-gebouw.

Methodisch ontwerpen van toetsen (196015)

Voor: D3 studenten

Het vak Methodisch ontwerpen van toetsen (196015) op 15 januari 1996 begint om 10.00 uur in plaats van 8.30 uur.

Toets en herkansing Opleidingsconsultancy (195021)

Voor: TO-D3-studenten

Voor het vak Opleidingsconsultancy (195021) komen zowel de toets op 5 februari 1996 als de herkansing op 19 februari 1996 te vervallen.

TW

Analyse C TN/Differentiaalvergelijkingen TW

S.A. van Gils, docent voor de vakken Analyse C voor TN (156021) en Differentiaalvergelijkingen voor TW (156023), is om medische redenen voorlopig niet beschikbaar. Het college wordt voor de rest van het trimester overgenomen door F.P.H. van Beckum.

Examenvergadering doctoraal

Uiterlijk tot en met vrijdag 23 februari 1996 kan men zich opgeven voor het doctoraal-examen Toegepaste Wiskunde op maandag 25 maart 1996 d.m.v. het invullen van een aanmeldingsformulier bij BOZ-TW. Wij zijn geopend van 10.00 - 14.00 uur. Terugtrekken voor het examen is mogelijk tot en met vrijdag 22 maart 1996. Een samenvatting van de doktoraalopdracht (bij voorkeur op een floppie) dient te worden ingeleverd bij BOZ-TW, alsmede een exemplaar van het doktoraalverslag. Het verslag zal, indien U daarvoor uw toe-stemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van TW gaan. De diploma-uitreiking zal plaatsvinden op donderdagmiddag 18 april 1996. Inschrijven voor het doktoraal-examen na de sluitingsdatum is niet meer mogelijk! N.B. - De eerstvolgende examenvergadering is op 24 juni 1996. In speciale gevallen, mits tijdig aangevraagd, is het mogelijk om administratief te slagen.

WB

College Procescomputers I (113111/113112)

Voor CT/WB d1 en TBK-W d2 studenten

Het laatste college dat gepland is op vrijdag 22 december 1995 het 1/2e uur wordt verplaatst naar: vrijdag 26 januari 1996, het 1/2e uur in zaal WB Z.124.

Colloquia

C. Troelstra over: wrijving in dieptreksimulaties; 18 januari 1996, 10.30 uur, WB N.105.

Doctoraaluitreiking d.d. 14 maart 1996

Voor: WB D3-studenten

WB-studenten die wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op 14 maart 1996 dienen zich voor 22 FEBRUARI 1996 aan te melden bij Bureau Onderwijszaken WB, d.m.v. het inleveren van het D-examenaanvraagformulier.

De tentamen-resultaten dienen uiterlijk 29 FEBRUARI 1996 bij BOZ/WB binnen te zijn. Tevens is het inleveren van een exemplaar van het D-verslag vereist!

Tentamen Kunststoffen, construeren en eigenschappen (112111)

Voor: WB D1-studenten, generatie 1994

Op 15 januari 1996 om 9.00 uur - 11.30 uur in WB C.101/WB T.500.

Stageplaats in Indonesië

De Vakgroep Biomedische Werktuigbouwkunde is op zoek naar studenten die stage willen lopen in Indonesië. Het gaat hierbij om ontwerpopdrachten ophet gebied van de revalidatie in het Fatmawati Ziekenhuis in Jakarta en het Prof. Dr. R. Soeharso Ziekenhuis in Solo. Ben je geïnteresseerd, kom dan dinsdag 16 januari om 12.30 uur naar zaal WB Hal 5-108. Enkele studenten zullen dan over hun stage ervaringen in Indonesië vertellen. Tevens zullen de mogelijkheden voor nieuwe stageplaatsen worden besproken.

Praktikum Plasticiteit en Kruip (115737) en Omvormtechnologie, plasticiteitsleer (115731).

Voor: WB-D3 studenten

Het praktikum wordt gehouden in week 6 (5 t/m 9 feb.). Voor Plasticiteit en Kruip moeten drie opdrachten worden uitgevoerd, voor Omvormtechnologie de eerste twee opdrachten. Inschrijving (in groepen van 2) is mogelijk vanaf 8 januari in de praktikumruimte van T-900. De handleidingen zijn vanaf maandag 22 januari af te halen bij de secretaresse van Technische Mechanica (kamernr. W-216). Inlichtingen zijn te krijgen bij H.C. Stoker, tel. 4894014.

Campus en studentenleven

SPE

Groepen en vesper

Alle groepen en het vesper vinden weer op de afgesproken tijden plaats. Voor nieuwe groepen is er een folder, die aan velen is toegezonden. Belangstellenden kunnen deze halen of aanvragen bij het secretariaat.

Viering

Zondag gaat Trees Verstegen, medewerkster in de Zwanenhof voor 'de arme kant van Nederland' voor. De dienst begint om half elf in de Audiozaal.

Collecten

24 december morgengebed voor Stichting Correntina. In Correntina deed een SPE-er zijn afstudeer-opdracht in een parochie, die we sindsdien ondersteunen, %130,25; Kerstnacht % 423,70 en Kerstmorgen % 200,90, totaal % 624,60 voor Solidaridad.

Bereikbaarheid pastores: Carla van der Heijden (r.k.), tel. 053-4776678. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Studentenvakbond SRD

Vrijhof kamer 33, tel. 053-4895236 of intern 4033. De SRD gaat verhuizen! Nu nog in Vrijhof kamer 33, vanaf januari 1996 naast de universiteitsbibliotheek. Kantoor dagelijks geopend van ca 09.00 - 17.00 uur.

Spreekuur Studiefinanciering: elke vrijdag in het SRD-kantoor. OV-kaart-restitutie: studenten die in het buitenland afstudeerden/stage liepen en hun OV-kaart dus niet konden gebruiken kunnen via ons restitutie (91 gulden per maand) bij de IBG aanvragen. Formulieren liggen bij ons klaar. SRD33: Medio december verschijnt het decembernummer van ons maandelijks opinieblad. Daarin onder meer nieuws over: OV-kaart-restitutie; voortgang implementatie 'operatie Kwaliteit en Studeerbaraheid' op de UT; verslag laatste Universiteitsraadsvergadering; informatie over onze reunie op 27 januari aanstaande. Reünie: 27 januari 1996 Bastille vanaf 13.30 uur. Gevarieerd programma rondom rol van de tduentenvakbond in verleen, heden en toekomst. Hierbij de oproep om adressen van oud SRD'ers aan ons door te spelen.

Diversen

Schrijfmiddag Amnesty International

Op woensdag 17 januari a.s. organiseert Amnesty International vanaf 12.30 de maandelijkse schrijfmiddag. Je kunt o.a. schrijven voor de Peruaanse Myriam Guadalupe Galvez Vargas die ten onrechte is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf vanwege 'terroristische misdaden'. N.B. In verband met de verbouwing van de Vrijhof is de schrijfmiddag verplaatst naar de kantine van het Collegezalen Complex.

DSC Cheiron

Sociëteit 'Philyra', Walstraat 45 tot en met 49, tel.4324357/4328384(Senaat). Vanavond wordt een toneelstuk opgevoerd door lichting '95, een prima mogelijkheid om de pijn van de Kroegjool te vergeten. Tevens is de entree, na het groenentoneel, vrij voor leden van het DJCR. In week drie is de soci teit misschien gesloten i.v.m. de verbouwing voor het Lustrum. Donderdag 18 januari kunt u naar DJC.info.

FSST Tsjerk Hiddes

Folle Lok en Seine yn it nije jier. Yn dit nije jier is der op 20 en 21 jannewaris it Diës fan WSSFS en op 10 en 11 febrewaris ús Diës. Foar 15 maart stiet der in ekskursje nei de Ljouwter Krante op it programma. We wurde om 14:00 oere yn Ljouwert ferwachte. En dan is der op 4 april in ekskurzje nei Grolsch, middeis yn Enschede.

Opjaan foar it ien en oar kin by Siebren (5025) of by Michiel (5007).

Sjoch ek ris op ús Internet-bledside. It adres is http://snt.utwente.student.nl/campus/Tsjerk/WWW/Tsjerk.html .

Bellettrie Bibliotheek

Op de maandelijkse filmavond wordt deze keer de thriller 'The Firm' vertoond. Hierin speelt Tom Cruise de rol van jong briljant advocaat. Hij komt tot de ontdekking dat het kantoor waarvoor hij werkt een criminele organisatie is. Sydney Pollack registreerde deze verfilming van het gelijknamige boek van John Grisham. Iedereen is welkom om deze spannende film op maandag 15 januari om 20:00 te komen bekijken. De toegang is natuurlijk gratis. Voor inlichtingen, bel (489)5249.

ASV Taste

Na de nieuwjaarsreceptie van zondag en het nieuwjaarsconcert van afgelopen dinsdag is 1996 ook voor de vereniging een feit. Na twee weken van afzien, is de sociëteit ook weer geopend en zal de stilte voorbij zijn, want er is genoeg te doen. Vanavond zal dispuut Thoridor een feest organiseren. Volgende week dinsdag 16 januari is er cabaret uit Leiden in de sociteit. Waarna op donderdag 18 januari, dispuut Bastet een feest geeft. Donderdag de 18e is trouwens ook de copysluiting voor de Smaakmaker gepland. De ARGUS zal binnenkort ook weer plaats gaan vinden en aan het begin van volgende maand staat ons een bezoek van onze Rotterdamse zustervereniging Gaudium te wachten. De openingstijden van sociëteit Antigoon, Oude Markt 18, zijn zondag van 21.00 tot 0.00 uur, dinsdag van 21.00 tot 2.00 uur en donderdag van 21.00 tot 4.00 uur. tel.: 053-4326238.

Lezing Stanley Rensch

Vandaag (donderdag 11 januari) komt Stanley Rensch, mensenrechtenactivist voor Suriname, een lezing houden over de gewenste toekomstige ontwikkeling van het Binnenland van Suriname, bij de Vakgroep Ontwikkelingskunde. Aanvang 12.30 uur collegezaal CT1812.

Studieverenigingen

Inter-Actief

Studievereniging Inter-Actief wenst iedereen een gelukkig 1996! # In het nieuwe jaar zijn tal van activiteiten gepland. Op 16 januari kun je een kijkje nemen bij het NIKHEF, het National Institute for Nuclear Physics and High-Energy Physics in Amsterdam. Op het programma staat een introductie van de lineaire deeltjesversneller, de gedistribueerde besturing van de deeltjesversneller en een ondergronds bezoek. Bij voldoende belangstelling wordt vervoer voor OV-weekend kaarthouders geregeld tegen schappelijke prijs. Schrijf je in op de lijst op het prikbord # Op 24 januari snooker-avond, 20.00 uur, inschrijven op het prikbord # Dinsdag 30 januari 1996, 13.30-16.00 uur: werkvelddag voor INF & BIT. Een werkvelddag is een middag waarop je in een informele sfeer vragen kunt stellen aan pas afgestudeerde informatici van verschillende bedrijven. Vraag alles over hun werk, sollicitaties, het nut van de stage en de aansluiting van de studie op de praktijk. Een inschrijflijst hangt op het IA-prikbord # VWO-voorlichtingsdagen, op 9 en 10 februari 1996. Mensen die willen helpen bij de voorlichting, kunnen zich aanmelden bij Ewout Prangsma # Voor die mensen die hun constributie nog niet betaald hebben: doe dit alsnog # Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief kamer in Hal-B kamer L224. #E-mail: '[email protected]' #WWW: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/'.

Sirius

Wil jij weten wie ons nieuwe erelid wordt? Kom maandag 15 januari naar de algemene ledenvergadering, 20.00 uur, Kegelbar (Bastille) # Woensdag 17 januari bestuurswisselfeest in Mark Twain, met een optreden van Insert Coin, 22.00 uur # Woensdag 24 januari het jaarlijkse nieuwjaarsfeest in La Conga, zaal open 22.00 uur, met wederom een optreden van Insert Coin # Lever al je oude D2/D3 tentamens in voor de Sirius tentamenbank (in de brievenbus bij Sirius).

TObias

Het bestuur wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar en veel feestplezier in 1996 # Voor de leden wordt op 17 januari een film gedraaid, 20.30 uur in L216. Introducees zijn ook van harte welkom # Het bestuur zoekt een penningmeester, die vanaf februari de financiële zaken voor TObias gaat verzorgen # Leden die volgend jaar een knallend Lustrum van TObias willen organiseren, kunnen plaatsnemen in de Lustrumcommissie # Vond jij het Na-Introduktie-Kamp ook zo fantastisch? Stap dan in de KC'96 # De Ouderdagcommissie zoekt nog actieve leden. Voor meer informatie kun je altijd terecht in de TObias-kamer.

Arago

Ook in 1996 staat Arago voor veel activiteiten; 10 januari startten we met een excursie naar Hooghoudt # 11 januari (vanmiddag) oliebollen(borrel), vanaf half vijf even kantine van EL/TN, om even gezellig bij te kletsen # 16 januari (dinsdag) AGTN-vergadering om 13.30 uur in één der bunkerzaaltjes. Discussieer mee over het onderwijs of kom gewoon een keertje luisteren. # Dinsdagavond 16 januari het legendarische activelingenetentje gehouden. Heb jij in 1995 in een Arago-commissie gezeten? Ja, dan mag je mee. Nee, ga dan in 1996 in een commissie # 17 januari wordt er een sollicitatietraining gegeven m.m.v. een aantal bedrijven. Op deze dag worden lezingen en tips gegeven. Dinsdag 13 februari zullen gesprekkenrondes n.a.v. hun proefsollicitatie plaatsvinden voor mensen die daar behoefte aan hebben # 23 januari in de Aragokamer klaverjasavond. Kun je klaverjassen, doe dan gewoon mee (ook al heb je geen 'partner') # woensdag 24 januari: lezingenmiddag, oud TN-studenten uit Twente, vertellen hun verhaal over het leven na de studie # 's avonds (24-1) Het nieuwjaarsfeest i.s.m. andere studieverenigingen in La Conga. Voorverkoop kaarten via Arago f 3,50. Aan de kassa f5. Band: Insert Coin. La Conga is open om 22.00 uur # 31 januari wordt de uitgestelde excursie naar Philips Natlab gehouden. Info: Ramon # Woensdag 14 februari in CC: lezing door adviesbureau Mc Kinsey.# Het bestuur van Arago wenst iedere lezer een gelukkig, gezond en actief 1996 toe.

Alembic

Het bestuur van Alembic wenst iedereen een succesvol en gezond 1996! # Donderdag 18 januari om 20.00 uur een klaverjasavond in de borrelkelder. Meld je aan op het Alembic-bord # Ook dit jaar is er weer een sollicitatiecursus. Woensdag gaat om 13.30 in BB2 de lezingenmiddag van start. Op deze middag komen verschillende mensen aan het woord die het solliciteren van diverse kanten belichten. Op 13 februari is er de proefsollicitatie-gesprekkendag. De kosten zijn f12,50 en de inschrijving sluit op 17 januari # Omdat in mei 1996 de ROTS-regeling van kracht wordt is er bij de onderwijscommissaris een kopie van deze regeling af te halen voor de studenten die hier vragen over hebben # Er zijn nieuwe enqueteformulieren bijgemaakt ter evaluatie van het 3.1-prakticum. Ze liggen op de balie van de Alembic-kamer. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk derde jaars dit formulier invullen om de resultaten zo representatief mogelijk te maken. Heb je hem al ingevuld, vraag dan aan je studiegenoten of ze hem ook even invullen!

ConcepT

Om te beginnen een goed 1996. Er zijn deze maand weer veel activiteiten * Excursie op 23 januari, naar de Kop van Zuid en een verdiepte winkelstraat (Beursplein). Inschrijflijsten hangen tot en met 19 januari op de ConcepT borden * Op 25 januari jaarvergadering, tijdens welke de almanak wordtuitgereikt. Afsluitend receptie/borrel * De dag ervoor, 24 januari, (nieuw)jaarsfeest. Dit jaar met een nieuwe locatie: La Conga, met een gastoptreden van Insert Coin. Voorverkoop kaarten (f 3,50) start binnenkort * Kom dan naar de lezing over het NS station Drienerlo op woensdag 17 januari tussen 10.30 en 12.45 uur in BB2 (toegang uiteraard gratis)* Voor actieve leden: dinsdag 16 januari de ALB van het tweede trimester, met een eerste presentatie van het kandidaatsbestuur. Na de traditionele borrel worden jullie dan van harte uitgenodigd om mee te gaan eten * Tot slot: de Nieuwjaarsborrel is 11 januari (vandaag dus).

Stress

De nieuwe BK-trends, die als onderwerp 'Fusies en Overnames' heeft, is eind december uitgekomen. De redactie van BK-trends is nog op zoek naar mensen die enthousiast mee willen werken aan volgende edities van dit blad. # Ook de TBK-W commissie zoekt nog mensen. Deze commissie houdt zich actief bezig met het met het organiseren van excursies en andere aan de W-stroom verwante activiteiten. Zo staat er 9 januari een excursie naar Axa Stenman Nederland op het programma. Inschrijven voor de commissie kan op het Stressbord. # ESTIEM organiseert in week 6 de voorrondes voor de management-game TIMES. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu als deelnemer aanmelden op het Stress-bord. # De langverwachte Almanak komt in januari uit. De commissie is druk bezig de laatste hand aan de inhoud te leggen. # Stress wenst alle (actieve) leden en 'vrienden' een kickend 1996 toe! # En als laatste: Voor vragen, opmerkingen, kennismaking met het nieuwe bestuur en gezelligheid: kom naar de Stress-kamer of bel voor informatie over Stress (489)3527.

Scintilla

Het bestuur van Scintilla wenst iedereen een voorspoedig en succesvol 1996 (in het bijzonder degene die wij dit afgelopen dinsdag op de nieuwjaarsborrel niet persoonlijk hebben kunnen wensen). # Begin het nieuwe jaar goed en wordt actief in een van de vele commissies van Scintilla. Op dit moment zijn er vacatures in o.a. de IKEL'96 (Introduktie Kommissie ELektrotechniek), studiereiscommissie, SYMPO en SJACO'96 (Scintilla's JAarboek COmmissie). Kom eens langs in de Scintillakamer om vrijblijvend te informeren naar wat je te wachten staat in deze leuke en leerzame commissies. # De STORES heeft nu de retesnelle Quantum Fireball 1,28 Gb Hard Disk voor de spotprijs van fl 499,- op VOORRAAD. # Op woensdag 17 januari om 13.30 uur zal in BB2 een lezingenmiddag voor de sollicitatietraining plaatsvinden. Vier sprekers zullen dan de belangrijkste aspecten van het solliciteren behandelen. Daarnaast is er op 13 februari de mogelijkheid om een proefsollicitatiegesprek te voeren. Meer info is te krijgen in de Scintillakamer. # De nieuwe SUN is uit! Mis hem niet, hij ligt voor je klaar in de hal bij de liften. # Ben je nog steeds niet in het bezit van het mooie jaarboek 'Journey into Scyberspace' met smoelenboek van alle leden? Kom dan een exemplaar halen in de Scintillakamer. # De afgelopen tijd bij Scintilla op de foto gekomen? Kom eens langs in de Scintillakamer om de foto's van het zesde lustrum te bekijken en/of te bestellen. # Iedereen die zijn lidmaatschap per machtiging of acceptgiro heeft betaald kan zijn lidmaatschapspasje ophalen in de Scintillakamer. Geen acceptgiro ontvangen? Kom even langs voor een acceptgiro of betaal contant en neem je pasje gelijk mee. # Let op! Het faxnummer van Scintilla is gewijzigd: (053) 4891068. Verder is Scintilla bereikbaar per telefoon (053) 4892810 en per Email [email protected]

Sport

DWV Klein Verzet

Ook in '96 gaan alle trainingen maximaal door! Elke woensdagmiddag om 14.00 u. wordt voor het Sportcentrum vertrokken voor een ATB-training door de Twentse bossen. Heb je nog geen ervaring, dan is deze training dé mogelijkheid om kennis te maken met deze onwijs gave vorm van wielersport. Elke donderdag vindt om 18.30 u. de zaaltraining plaats in het krachthonk in het Sportcentrum. Krachtpas niet vereist! A.S. donderdag 11 januari na de training om 21.00 in Kleintje Vestingbar: Nieuwjaarsborrel!! Info: tel. 053-4353673 (Erwin).

Nieuwe openingstijden voor inschrijving cursussen en kaartverkoop sportcentrum.

Vanaf januari '96 zijn de openingstijden voor de inschrijving van cursussen en de verkoop van krachtsportpassen, fitnesspassen, zwem- en tenniskaarten gewijzigd. De nieuwe tijden zijn: ma. van 9.00 tot 16.30 uur; di. géén inschrijvingen/verkoop; wo. en do. van 9.00 tot 17.00 uur; vrij. géén inschrijvingen/verkoop.

Voor verdere informatie kunt U ook telefonisch terecht (op bovenstaande tijden) bij: Paulina Masselink, secr. LV&S, tel.nr. 4891148 (b.g.g. 4898001).

Nieuwe cursus krachttraining jan. '96

Op dinsdag 23 en donderdag 25 januari a.s. start er een nieuwe cursus krachttraining. Er zijn nog ongeveer 35 plaatsen over, dus reageer snel!! De tijden waar u uit kunt kiezen zijn (voor zover mogelijk): Dinsdags van 15.30 tot 16.30 uur of van 18.00 tot 19.00 uur. Donderdags van 20.30 tot 21.30 uur. De cursus bestaat uit 8 lessen (o.a. techniek en trainingsopbouw) en wordt gegeven door dhr. Oranen in het krachthonk van het Sportcentrum.

Vanaf maandag 8 jan. a.s. kunt u zich inschrijven voor deze kursus bij de secr. van het sportcentrum. Openingstijden zijn vermeld bij bovenstaande mededeling. Voorwaarden: campuskaart '95/'96 + pasfoto. De kosten bedragen % 10,=, te voldoen bij de inschrijving. Reageer tijdig want vol is vol!!

DSTV Aloha

De komende weken staan er enige activiteiten op het programma. Op ma 15 jan is er weer een zwemtest. Daarnaast is er op wo 17 jan de mogelijkheid tot het doen van een conditietest tussen 12.00 - 13.30 uur. Je kunt je opgeven bij Rob (074-2430180). Verder is er op zo 21 jan een zwemwedstrijd in Wierden. Je kunt je melden bij Arjen (053-4778494) voor de 100 m of 500 m vrij. Tot slot: morgen, vrij 12 jan, is er een borrel op Meteorenstraat 70 beginnend om 21.30 uur.

Vacatures Sportraad

In maart komen er drie vacatures bij de Sportraad vrij. Secretaris (1 jaar), penningmeester FNS (1 jaar) en vice-voorzitter/penningmeester (1/2 + 1 jaar). Wil jij een gezellig, gaaf en leerzaam bestuursjaar (met auditorensteun) en je inzetten voor studentensport op de campus? Solliciteer dan voor 30 januari, kom langs bij de sportraad of bel: 1144.

Nacht van Drienerlo

Zaterdag 27 januari wordt voor de 19e keer de Nacht van Drienerlo gehouden. Dit sportspektakel vindt plaats in het sportcentrum vanaf 19.30 uur. Er wordt o.a. zaalvoetbal, volleybal en basketbal beoefend. Rond 4.30 uur zal er gezamenlijk ontbeten worden. Een team bestaat uit minimaal 6 personen waaronder tenminste één meisje. De kosten per team zijn f 75 (incl. ontbijt). Wil je meedoen, geef je dan zo snel mogelijk op. Dit kan door een briefje met: teamnaam, naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon in te leveren in het postvakje van v.v. Drienerlo in het sportcentrum. Vragen: Jochem Meesters (4895035) of Jeanette Mensink (4319918).

Aqua Jogging

Vrijdag 12 januari start wederom een cursus aqua jogging. Aanvang: 14.00-14.45 uur of 14.45-15.30 uur (nieuw uur). Kosten f 85 (gehele winterseizoen tot medio mei 1996). Inschrijvingen bij Erna Tijdhof (0541-514756). Iedereen is welkom. Er is mogelijkheid een 'gratis proefles' bij te wonen. De aquajogging lessen vinden plaats onder deskundige begeleiding.

Piranha Duikteam

Al die tijd heeft het aan de UT moeten ontbreken, maar nu is in oprichting: Studenten Duikteam Piranha. Ben je een (ervaren) sportduiker (NOB/CMAS etc.) en geïnteresseerd, bel dan: Stijn (4895012) of Avsarhan (4328419).

UT-snelschaaktoernooi

Donderdag 25 januari wordt weer het UT-snelschaaktoernooi gehouden. Plaats: sportcentrum zaal A, 20.00 uur, kosten f 2,50.

DSV De Skeuvel

Nu het weer onmogelijk is om de schaatskunsten op natuurijs te vertonen, organiseert 'De Skeuvel' de UT kampioenschappen. Dit zijn open allround wedstrijden, waaraan iedereen mag meedoen. Je kunt je krachten meten op de 500m, 1000m, 1500m en de 5000m (gevorderden). De kosten bedragen Fl 15,-. Deze spannende wedstrijden vinden donderdag 18 januari a.s. om 09.00 plaats in de schaatsarena 'De Scheg' in Deventer. Als jij staat te popelen om je krachten te meten, geef je dan op bij Hans Aikema (053-4762862). Hans is ook beschikbaar voor uitgebreide informatie. 'De Skeuvel' wenst iedereen een goed 'schaats96'.

Menu

Week 3

ZATERDAG 13 JANUARI

Franse uiensoep

***

Gebakken Kippebout Bonne Femme

met garnituur van o.a. aardappelen

Bacon-Champignons-Doperwten-Wortel

en Uien

# Karbonade

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 14 JANUARI

Cellerysoep

***

Rollade-Rode wijnsaus

# Rolladeschijf

Pikante Kool-Rauwkostsalade

buffet-Gebakken Krielaardappelen

of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 15 JANUARI

Champignonsoep

***

Gegratineerde Macaronischotel

Bolognaise-Mexicaanse groente

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 16 JANUARI

Oosterse groentesoep

***

Indiase Curryschotel

# Japanse rol

Sambal boontjes-Pilavrijst

Atjar Tjinta-Kroepoek

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 17 JANUARI

Goulashsoep

***

Gebakken Visfilet of Visgratin

of Vleesgerecht-Hollandaisesaus

# Blinde vink

Wortelen-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 18 JANUARI

Minestronesoep

***

Stamppot Boerenkool-Rookworst of

Verse worst-Vleessaus

of Chili Con Carne met Rijst

# Braadworst

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 19 JANUARI

Aspergesoep

***

Varkensoester-Jachtsaus

# Fricandeau

Spinazie of Keuze groente

Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

# = vleesgerecht van biologisch

dynamisch vlees

MAANDAG 15 JANUARI

Champignonsoep

***

Gevulde Aubergine-Tomatensaus

Pikante kool-Rauwkostsalade

buffet-Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 16 JANUARI

Oosterse groentesoep

***

Provencaalse Champignonragout

Worteltjes en Doperwtjes

Rauwkostsalade buffet

Tagliatelle Verde

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 17 JANUARI

Chinese tomatensoep

***

Sojaburger Haway-Kerriesaus

Mexicaanse groente-RAuwkostsalade

buffet-Zilvervliesrijst

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 18 JANUARI

Minestronesoep

***

Gevulde Paprika met Groentemelange

en Roerei gegratineerd met Kaas

Snijbonen-Rauwkostsalade buffet

Gebakken aardappelen

***

Keuze nagerecht

C A F E

h a p a a n d e t a p

KIP BONNE FEMME met garnituur van

o.a. gebakken champignons,doperwten, spek,ui,aardappel en wortel

Rauwkostsalade

B R A S S E R I E

D e S o c i ë t e i t

Maandag 15 + Dinsdag 16 januari

Duitse biefstuk met gebakken uien

verse groente,rauwkostsalade,frites

Woensdag 17 + Donderdag 18 januari

Boerenomelet met bacon, rauwkostsalade,stokbrood

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.