INFO

| Redactie

-Gezien het voorstel van de faculteit TO, vervat in brief km. 297.995+bijlagen d.d. 25-5-1998; gehoord de uitkomst van raadpleging van de zusterfaculteiten; heeft het college besloten de heer dr. R.J. Bosker te benoemen tot hoogleraar Formalisering van Theorieën betreffende Onderwijsorganisatie en Onderwijseffectiviteit. Het betreft een benoeming voor 0,2 fte voor een periode van vijf jaar ingaande 1 juni 1998.

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 28 mei 1998

-Gezien: het advies in het "Voorstel herdefiniëring dienstverlening" van januari 1998; overwegende: dat (i) in de beleidsnota "Bestuurlijke vernieuwing van de UT; naar een nieuw elan" van februari 1997 reeds het voornemen was vastgelegd te komen tot aanpassing van de organisatie van de diensten; en (ii) zich op deelgebieden van de dienstverlening binnen de UT ontwikkelingen voordoen die het wenselijk maken een en ander in samenhang te bezien; heeft het college besloten: -de nota "Naar een nieu-we organisatie van de dienstverlening aan de UT " vast te stellen en op basis daarvan: -een organisatie-ontwikkelingsproces te starten, waarin naast de structuuraanpassing ook een cultuurverandering voor de diensten is voorzien; -drs. U.J. de Boer, lid Bestuursstaf, te benoemen tot procesmanager; -een projectgroep in te stellen van de volgende samenstelling: U.J. de Boer (voorzitter), A.B.M. Koppen, H. van Egmond, A.V. Schoonheijt, mw. A.E. Oude Grotebevelsborg, W.H. Fij, D. Bosker, W.H. Schram; -aan procesmanager en projectgroep de opdracht mee te geven zoals in de nota is omschreven; -de diensthoofden c.q. de directeuren van de betrokken centrale diensten advies te vragen over deze nota; -de nota te bespreken in het Management Team en de CoBe; -over het voornemen tot reorganisatie advies te vragen van de relevante medezeggenschapsorganen en het te bespreken in het OPUT.

-Gezien het voorstel zoals verwoord in de notitie 'Toekomst Campus/Studentenvoorzieningen UT' (BB/DSZ/4438 d.d. 25 mei 1998) alsmede de adviezen en standpunten zoals aangegeven in de tekst; gehoord de verschillende intern gevoerde discussies en de beraadslagingen in de CvB-vergadering; overwegende - de brede wens om een extra impuls te geven aan de studentenvoorzieningen UT; -de noodzaak tot herdefiniëring van de dienstverlening UT; -de veranderingen voortvloeiend uit de invoering van de MUB; -de organisatorische consequenties zoals meegenomen in de nota Organisatie van de Dienstverlening; -er geen sprake is van 'marktwerking', zoals voorgesteld door de Toetsgroep, maar van behoud van de huidige situatie waarbij in overleg tussen de genoemde actoren langlopende afspraken worden gemaakt over een 'pakket van dienstverlening' (waaronder de inzet van personeel en ruimten); heeft het CvB besloten tot vaststelling van de in de notitie 'Toekomst Campus/Studentenvoorzieningen UT' gedane voorstellen m.b.t. een bestuurs- en beheersmodel voor de studentenvoorzieningen waarbij onder meer - de kerndoelen van de studentenvoorzieningen zijn de academische vorming van de student, de ontwikkeling tot ondernemende student, de facilitering daartoe door de UT, ruimte voor activisme en ontspanning en medezeggenschap voor en van studenten. De faculteiten dienen hierbij - naast de organisaties voor de campusvoorzieningen - ook een rol te spelen door de student denodige ruimte te bieden; -het studentenzelfbestuur een maximale eigen verantwoordelijkheid krijgt; -dit studentenzelfbestuur vorm en inhoud krijgt binnen de context van de nagestreefde brede academische vorming; -het studentenzelfbestuur wordt geconcretiseerd in een verantwoordelijkheid voor een (gedeelte van een) 'eigen gebouw' op de campus alsmede de 'eigen gebouwen', de Pakkerij en het watersportcomplex; -het studentenzelfbestuur wordt ondersteund vanuit de Dienst StudentenZaken; -het bovenstaande leidt tot de keuze voor de vorming van een Student Union. Het CvB zendt de notitie ter instemming aan de CSR.

-Gezien - de positieve reactie van het Management Team op het Actieplan Internationaal Onderwijs, - de door het MT onderschreven noodzaak de Graduate School Twente een slagvaardiger opzet te geven; overwegende dat inrichting van de Graduate School Twente van vitaal belang is voor het bereiken van gestelde doelen in de Nota Internationalisering, heeft het CvB besloten: -drs. B.J.M. Kokkeler te benoemen tot kwartiermaker voor de Graduate School Twente, die in nauwe samenwerking met het beoogde bestuur zal optreden voor de inrichting van deze eigenstandige unit; -de startnotitie Graduate School ter advisering voor te leggen aan het MT.

-Gezien het voorstel verwoord in brief AMD (98HK0135IS) d.d. 12-5-98; alsmede de adviezen en de standpunten verwoord brief AMD/St. Arbodienst Drienerlo (98HK0141AR) d.d. 18-5-98, brief Van Buchem (BS98/087/MvB) d.d. 25-5-98 en brief FEZ (FEZ/98/099/hk) d.d. 19-5-98; overwegende de wettelijke verplichting tot het aansluiten bij een gecertificeerde arbodienst; heeft het CvB besloten om in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet, met terugwerkende kracht tot 1 januari 1998, de aan de Universiteit Twente gelieerde Stichting Arbodienst Drienerlo te contracteren als Arbodienst. Het contractvoorstel wordt ter advisering voorgelegd aan de COR.

-Gezien - de voornemens zoals vastgelegd in de nota Financieel Beleid UT; -de voorliggende concept-nota Ontwerp-Begrotingsrichtlijnen 1999; -het voorliggende AGP-advies d.d. 26-5-98 (FEZ/297.983); gehoord het MT op 7 mei 1998; de CoBe op 12 mei 1998; de beraadslagingen; overwegende dat diverse externe en interne omstandigheden een verandering vereisen voor het UT-verdeelmodel voor de Begroting 1999; heeft het CvB besloten de nota Ontwerp-Begrotingsrichtlijnen 1999 vast te stellen en een managementsamenvatting daarvan ter goedkeuring voor te leggen aan de RvT en ter advisering aan de CGV en voorst de nota ter informatie toe te zenden aan het MT, de CoBe en de faculteiten, onderzoekinstituten en diensten.

-Gezien het voornemen, zoals geuit in de Begroting 1998, tot het uitbrengen van een nota Financieel Beleid; gehoord - de bespreking in de CoBe van 8 april 1998; het advies van het MT van 9 april 1998; de bespreking in de RvT van 14 april 1998; het advies van de CGV van 27 mei 1998; overwegende - dat het wenselijk is om een aantal relatief nieuwe gremia een eerste inzicht te bieden in het Financieel Beleid van de UT; -dat de interne en externe omstandigheden een aanpassing vergen van het Financieel Beleid; -conform art. 9.14 lid 2 van de WHW het wenselijk is dat de decanen c.q. het MT bij kunnen dragen aan de opstelling van de Begroting c.q. het Financieel Beleid; -conform art. 31a lid 7 van de WOR de COR/CSR een adviesrecht is verleend over de Begroting c.q. het Financieel Beleid; -conform art. 9.8 lid 2c van de WHW de RvT het goedkeuringsrecht heeft t.a.v. de Begroting c.q. het Financieel Beleid; heeft het CvB besloten de nota Hoofdlijnen Financieel Beleid en de nota Implementatie Financieel Beleid en de nota Implementatie Financieel Beleid 1999-2007 vast te stellen en deze voor definitieve goedkeuring naar de RvT te zenden en ter informatie naar het MT, de CGV en de CoBe.

-Gezien de in de bijgevoegde aanbiedingsbrief voorgestelde wijzigingen t.o.v. de huidige regeling; overwegende dat een cumulatie van verlofongewenst is; heeft het CvB besloten de regeling Ouderschapsverlof UT 1998 in beginsel vast te stellen. De CoBe is verzocht advies uit te brengen op de vergadering van 10 juni a.s. Indien dit advies niet tot nadere wijzigingen leidt zal de regeling ter instemming aan het OPUT worden aangeboden.

-Gezien het gevoerde overleg met de CSR en de COR en gezien het convenant medezeggenschap; overwegende dat met deze reglementen tevens de medezeggenschapsregeling van de UT nader is uitgewerkt; heeft het CvB besloten: -de reglementen van de centrale studentenraad en de centrale gezamenlijke vergadering vast te stellen; -met deze reglementen tevens de medezeggenschapsregeling van de UT vast te stellen; -na instemming de medezeggenschapsregeling ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Toezicht.

-Gezien het gevoerde overleg met de CSR en de COR; overwegende dat met dit convenant een degelijke basis is gelegd voor een goede medezeggenschapsverhouding met de medezeggenschapsorganen; heeft het CvB besloten het in de overlegvergadering van 27 mei 1998 met de CSR/COR afgesloten convenant te bekrachtigen.

-Gezien de (aangepaste) notitie 'How to make a winning team?'; overwegende dat met dit plan een degelijke basis is gelegd voor de samenvoeging van de Bestuursstaf en het Beleidsbureau; heeft het CvB besloten in te stemmen met het plan van aanpak voor de samenvoeging van de Bestuursstaf en het Beleidsbureau en dit ter advisering voor te leggen aan de Ondernemingsraad voor de gezamenlijke diensten.

-Gezien het voorstel van de faculteit WB, vervat in brief km.297.793 d.d. 13-5-1998; heeft het college besloten de heer prof.ir. A.W.J. de Gee te benoemen tot hoogleraar Tribologie. Het betreft een benoeming voor 0,2 fte voor een periode van één jaar ingaande 1 juni 1998.

-Correctie op de CvB-besluitenlijst van 27 april jl. Het CvB heeft de tijdelijke benoeming van de heer dr. J.W. Schot tot UHD op het aandachtsgebied æLange termijn ontwikkeling van techniek in de maatschappij en de mogelijkheden deze te beïnvloedenÆ bij de faculteit WMW voor de periode van 1-1-1998 tot 1-1-2001 goedgekeurd.

d.d. 11 juni 1998. -Gezien het voorstel van de faculteit TN, vervat in brief km. 298.017+bijlagen d.d. 23-3-1998 en het daarover ingewonnen advies van het Management Team d.d. 26-3-1998; gehoord de uitkomst van raadpleging van de zusterfaculteiten; heeft het college besloten de heer dr. D. Lohse te benoemen tot hoogleraar Warmte- en Stromingsleer. Het betreft een benoeming voor 1,0 fte voor onbepaalde tijd ingaande 1 juli 1998.

-Gezien het voorstel van de faculteit CT, vervat in brief km. 297.913+bijlagen d.d. 15-5-1998 en het daarover ingewonnen advies van het Management Team d.d. 11-6-1998; heeft het college besloten in te stemmen met het verzoek om tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Katalytische Processen en Materialen.

-Gezien het voorstel van de faculteit TN, vervat in brief km. 297.936+bijlagen d.d. 18-5-1998 en het daarover ingewonnen advies van het Management Team d.d. 11-6-1998; heeft het college besloten in te stemmen met het verzoek om tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Laserfysica.

-Gezien het voorstel van de faculteit Bsk, vervat in brief km. 297.576+bijlagen d.d. 26-4-1998 en het daarover ingewonnen advies van het Management Team d.d. 11-6-1998; heeft het college besloten in te stemmen met het verzoek om tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Economie van de Collectieve sector. Tevens verleent het college de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Gezien het voorstel van de faculteit EL, vervat in brief km. 298.460+bijlagen d.d. 4-6-1998 en het daarover ingewonnen advies van het Management Team d.d. 9-4-1998; gehoord de uitkomst van raadpleging van de zusterfaculteiten; heeft het college besloten de heer dr.ir. W.F. Druyvesteyn te benoemen tot hoogleraar Elektro-akoestiek. Het betreft een benoeming voor 0,2 fte voor een periode van drie jaar, ingaande 1 juni 1998.

-Gezien het voorstel van de dienst CIV en het daarover ingewonnen advies van FEZ; heeft het college besloten in te stemmen met het zodanig aanpassen van de PC-Privéregeling studenten dat ook bij CSA geregistreerde vooraanmelders van deze regeling gebruik kunnen maken.

-Gezien het advies van het Management Team inzake de hoofdlijnen van het Major-minor concept (MT 98/335); gehoord de discussie naar aanleiding van dit advies in de MT-vergadering van 11 juni 1998; overwegende - dat het wenselijk is een overkoepelend UT-onderwijsconcept in te voeren; -dat het Major-minor concept gegeven de gevoerde discussie in de diverse gremia binnen de UT op voldoende draagvlak kan rekenen; -dat in het gevoerde proces op meer dan voldoende wijze aan betrokkenen binnen de UT de gelegenheid is geboden hun opvattingen kenbaar te maken; -dat het wenselijk is, gegeven de verdere voortgang van het uitwerkings- en implementatietraject, aan de instelling duidelijkheid te verschaffen omtrent de invoering van Major-minor; heeft het college besloten tot invoering van Major-minor als overkoepelend UT onderwijsconcept.

-Gezien het voorstel van de dienst P&O en het daarover ingewonnen advies van FEZ; heeft het College van Bestuur in beginsel besloten tot: -invoering van een premiespaarregeling bij de UT met ingang van 1 juli 1998, waarbij de werkgeversspaarpremie wordt vastgesteld op f55 per maand, respectievelijk f660 per jaar; -het sluiten van overeenkomst daartoe met de ING Bank en het hoofd van de dienst P&O daarover met deze bank verplichtende gesprekken te voeren (zo nodig in overleg met hoofd FEZ); -het vaststellen van het reglement premiespaarregeling UT. Dit beginsel-besluit zal vervolgens aan het OPUT worden voorgelegd ten behoeve van formeel overleg met het verzoek met het beginsel-besluit in te stemmen.

-Gezien het voorstel van de dienst P&O en het daarover ingewonnen advies van FEZ; gehoord het MT op 7 mei en het OPUT op 27 mei jl.; heeft het college besloten tot definitieve vaststelling van de be-sluiten genoemd in P&O 98/38 in het kader van de invoering van de ADV en de nieuwe Seniorenregeling per 1 augustus 1998.

-Gezien het voorstel van de dienst P&O en het daarover ingewonnen advies van FEZ; heeft het college besloten de hoofdlijnen van de 'UT-Senioren+-regeling 1999' vast te stellen en het MT te sonderen, alsmede het OPUT. Daarbij het OPUT te verzoeken een bereidverklaring af te geven voor het ter beschikking stellen van de OC&W-gelden in het kader van ''De jaren tellen''.

-Gezien het voorstel van de dienst P&O en het daarover ingewonnen advies van FEZ; overwegende dat nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn om tijdelijke functies aantrekkelijk te maken voor medewerkers met een aanstelling voor onbepaalde tijd; dat de voorgestelde regeling de risico's voor flexibele medewerkers weliswaar niet wegneemt maar wel verzacht; heeft het college besloten de in de notitie Mobiliteitsgarantiefonds genoemde voorstellen over te nemen en de ingangsdatum vast te stellen op 1 september 1998.

-Gezien het voorstel van de dienst P&O en het daarover ingewonnen advies van FEZ; heeft het college besloten de Tekst Studiefaciliteiten voor medewerkers en de Regeling Betaald Educatief Verlof 1998 vast te stellen en de Regeling Opleidingen 1998 in beginsel vast te stellen en ter instemming naar het OPUT te sturen.

-Gezien het feit dat met de inwerkingtreding van de CAO Nederlandse Universiteiten, art. 3.1, er nieuwe eisen gesteld worden aan het wervings- en selectieproces UT; overwegende dat de huidige wervings- en selectiecodeUT uit 1993 dateert; dat de inzichtelijkheid in deze regeling te kort schiet; dat de huidige code niet aansluit bij de aangescherpte concurrentieverhoudingen en de steeds krapper wordende arbeidsmarkt; heeft het College van Bestuur in beginsel besloten de Kaderregeling Werving en Selectie Universiteit Twente 1998 vast te stellen en deze voor instemming aan het OPUT voor te leggen en deze te agenderen voor bespreking in de CoBe.

-Gezien de notitie "Universiteit Twente, de Telematica Universiteit" d.d. 16 februari 1998; het VirtUE Deployment Business Plan, Summary, TEN Euro ISDN programme DG XIII European Commission; het verslag "Questions and Answers Concerning the Virtue Deployment Project. Telephone conversation G. Van der Perre (EuroPACE 2000) - H. Oleskey (European Commission-DG XIII)"; het overzicht "Virtue, Services offered by the central organisation"; de Financial conditions for core universities and extension universities; de Guidelines for writing the investment plan; het Investment Plan University of Twente, d.d. 10 juni 1998; het FEZ-advies VirtUE Development project, d.d. 10 juni 1998, kenmerk: FEZ/BEZ/98-067; overwegende de wens van het College van Bestuur om de UT wat betreft telematica toepassingen in het onderwijs (inter)nationaal te profileren als 'Telematica Universiteit'; heeft het College van Bestuur besloten om een 'Letter of intent' te ondertekenen waaruit blijkt dat de UT in principe deel wil nemen als 'core university' aan het VirtUE DEVELOPMENT project (TEN-TELECOM 1998) en in dat verband bereid is de noodzakelijk investeringen (minimaal 300.000 Ecu voor elk van de eerste twee projectjaren) in apparatuur, personeel en operationele kosten te plegen, en minimaal 200.000 Ecu (voor elk van de eerste twee projectjaren) zal inzetten ten behoeve van cursus ontwikkeling.

-Het College van Bestuur heeft besloten het voorstel van de WAR inzake Wijziging regeling Tempo-beurscompensatie over te nemen en dit ter instemming aan de CSR voor te leggen.

-Gezien het voorstel van de faculteit CT, vervat in brief km. 298.189+bijlagen d.d. 28-5-1998; heeft het college besloten in te stemmen met de benoeming van dr.ir. F.C.J.M. van Veggel tot Universitair Hoofddocent op het aandachtsgebied Fysisch-organische Chemie bij de werkeenheid Supramoleculaire Chemie en Materiaalkunde per 1 juli 1998 voor 1,0 fte.

-Gezien het voorstel van de faculteit T&M, vervat in brief km. 298.166+bijlagen d.d. 22-5-1998; heeft het college besloten in te stemmen met de benoeming van dr. M.J. van Riemsdijk tot Universitair Hoofddocent op het aandachtsgebied Sociaal Management en Sociale Bedrijfswetenschappen bij de leerstoel Human Resource Management per 1 juni 1998 voor 1,0 fte.

-Gezien het voorstel van de faculteit EL, vervat in brief km. 298.235+bijlagen d.d. 27-5-1998; heeft het college besloten in te stemmen met de benoeming van dr.ir. T.J.A. de Vries tot Universitair Hoofddocent Regeltechniek bij de leerstoel Regeltechniek per 1 juli 1998 voor 1,0 fte.

Dienst Studentenzaken/Bureau Studentendecanen

In verband met afwezigheid van de decanen komt het inloopspreekuur van maandag 29 juni a.s. te vervallen.

Wetenschapswinkel UT

Voor studenten van verschillende studierichtingen heeft de Wetenschapswinkel diverse projecten in de aanbieding. Je kunt er behalve de nodige praktijkervaring ook studiepunt(en) vaak ook wat geld mee verdienen. Projecten d.d. 16 juni 1998: 841: Onderzoek mogelijkheden electrische auto (J). 844: Wat willen ouderen/bejaarden voor vertier in Mariënheem (J). 855: De Stichting Woonwerk wil bodemonderzoek i.v.m. geuroverlast (D). 856: Stichting Woonwerk wil onderzoek t.g.v. ISO-certificering (E). 863:Particulier wil onderzoek haalbaarheid theeschenkerij (E). 866: Stichting Woonwerk wil onderzoek administratiesysteem (D). 874: Project Viermarken wil automatisering bedrijfsvoering (D). 877: Eetcafé De Huifkar wil marktverkenning t.g.v. lunches (E). 880: Educatief Centrum Raalte haalbaarheidsonderzoek onderwijs (E). 881: Particulier uit Glanerbrug wil bodemonderzoek (D). 883: Dienst Studenten Zaken wil onderzoek eerstejaars (D). 887: Waarbeekschool heeft last van muffe geur in lokaal (D). 895: Stichting Stuiver wil communicatieplan richting doelgroep (E). 896: Toegankelijkheid gebouwen voor gehandicapten in Vorden (D). 908: Taxi Centrale in Losser wil haalbaarheid vervoersopties (E). Informatie: Wewi, Vrijhof kamer 207/208, tel. 053-4893848.

Openingstijden/sluiting Sportcentrum vakantie-periode

Zie mededeling Sport.

Promoties

ir. G.W. Bos (CT) over 'On the use of albumin-heparin as a substrate for endothelial cell seeding', 21 augustus 1998, 13.15 uur, BB2.

ir. R.S. Heeg (TW) over 'Stability and transition of attachment-line flow', 21 augustus 1998, 15.00 uur, BB2.

ir. A.G. Steghuis (CT) over 'Catalyzed partial oxidation of methane tot synthesis gas', 27 augustus 1998, 15.00 uur, BB2.

ir. P.J. Slangen (CT) over 'Novel amphiphilic monomers and polymers with oligo (hexafluoropropene oxide) segments', 28 augustus 1998, 13.15 uur, BB2.

C.R. Neagu (EL) over 'An implantable electrochemical microactuator driven by telemetry', 28 augustus 1998, 15.00 uur, BB2.

ir. N.F.A van der Vegt (CT) over 'Molecular dynamics simulations of sorption and diffusion in rubbery and glassy polymers', 28 augustus 1998, 16.45 uur, BB2.

Alle faculteiten

Sluiting BOZ/WB tijdens de zomervakantie

Voor: Alle Studenten. Bureau OnderwijsZaken WB is van woensdag 15 juli 1998 t/m vrijdag 31 juli 1998 gesloten!

Integrand Twente

Wij zijn voor de volgende projecten op zoek naar: 1) Bedrijf in Hengelo zoekt een TBK-L student die vraag en aanbod van ziekenhuisbedden op elkaar wil afstemmen. Ref:650. 2) GROLSCH zoekt een (bijna) afgestudeerde student(e) TBK voor onderzoek naar het management op de logistiek/produktie afdelingen (uitzicht op vast baan). Ref:630. 3) Een student(e) TBK/TCW die voor een instelling in Almelo onderzoek wil verrichten naar de exploitatiemogelijkheden van een kabelkrant. Ref:643. 4) Een student(e) TBK-L die bij de HEINEKEN financieel af wil studeren. Ref:B49. 5) Een student(e) TBK die voor een bedrijf in Apeldoorn, dat zich bezig houdt met moffelen, spuiten en epoxeren, een concurrentie-analyse in Duitsland wil gaan uitvoeren. Ref:638. 6) Een student(e) TBK/I/BIT voor een mogelijke afstudeeropdracht bij een bedrijf in Houten. De (afstudeer)opdracht bestaat uit het presenteren van de resultaten van data-mining uitkomsten in een volledig 'geautomatiseerd' rapport. Ref:648. 7) Een student die een marktonderzoek wil uitvoeren voor een bedrijf in Hengelo. Ref:651. 8) TBK/WB student die voor een bedrijf in Deventer de kwaliteitsprocedures wil aanpassen aan het Europese kwaliteitsmodel. Ref:653. # Heb je interesse in deze of andere opdrachten of wil je meer weten over een bestuursfunctie bij Integrand? Kom dan bij ons langs, Vrijhof kamer 120. tel. 4893909.

Kamerzoekdagen CBR

De Centrale BewonersRaad organiseert op 2, 3 en 4 juli aanstaande de traditionele kamerzoekdagen. Hierbij nodigen wij iedereen uit voor het Kamerzoekdagen Feest op donderdag 2 juli vanaf 22.00 uur in de Vestingbar (band: 'Voor de Bakker'). Vrijdag 3 juli om 10.30 uur begint het 'zoeken'. Heb je als campusflat kamers vrij, maak dit zo origineel mogelijk duidelijk (kalk nodig?, bel ons of de SSHD even). Zoek een huisgeno(o)t(e) die bij je past!

Openingstijden BOZ/CT tijdens de zomervakantie

Zie mededeling CT.

BOZ TBK gesloten

Zie mededeling TBK/CT&M.

Multidisciplinaire Ontwerpopdracht (MDOO)

In een Multidisciplinaire Ontwerpopdracht (MDOO) werk je met studenten van andere faculteiten aan een ontwerp voor een externe opdrachtgever. MDOO (6 SP) is in alle opleidingen minstens een keuzevak, in een aantal opleidingen zelfs verplicht. Het komend jaar zijn er twee mogelijkheden om MDOO te doen: in het tweede trimester en in het derde. Eind september komt de projectenbundel uit. Kijk ook op de website, aan te klikken via UT-homepage/Onderwijs. Diana Dalenoord, tel. 3450, e-mail: [email protected]

Partiële differentiaalvergelijkingen Numerieke Oplosmethoden 2 (155016)

Een extra gelegenheid dit vak te volgen doet zich voor in het eerste trimester, wanneer het gegeven wordt in de M.Sc.-opleiding. De voertaal is daar Engels. (Er is uiteraard een Nederlands diktaat). Dinsdagen 1+2 in HL 212, en in even weken ook op donderdagen 5+6 in CT 3520. F.P.H. van Beckum, TW, 3414.

Voortgezet Programmeren

Voor Alle faculteiten. In het eerste trimester wordt voortgezet programmeren alleen gegeven voor TW. Studenten van andere faculteiten die het vak als keuzevak willen volgen kunnen dit alleen in het tweede trimester doen. Voor nadere informatie: [email protected]

Faculteitsbibliotheek WB

Zie mededeling WB.

Vakwerk zoekt studenten

Wil je komend studiejaar iets leuks doen naast je studie tegen een

aardige vergoeding? Help dan mee met de tot standkoming van de Vakwerkgids. Het betreft het bijhouden van keuze-vakken zoals vermeld in de gids en enquetes uitdelen bij de bijbehorende tentamens. Voor informatie: BSK: Esther (4330559), EL en INF/BIT: Wilbert (4895084), TBK/CT&M: Annemarie (4305451), TN: Robert (4895057), TO: Marieke (074-2421699).

Summerschool Ondernemerschap

De Liaisongroep organiseert van 17 tot 21 augustus de summerschool voor studenten die er over denken ondernemer te worden. In deze week zal op intensieve wijze kennis gemaakt worden met de belangrijkste aspecten van het ondernemerschap. Aan het eind van de week zal de ondernemer in spe zijn ondernemingsplan, dat gedurende de week wordt opgesteld, kunnen presenteren. Het beste plan zal met een TOP-plaats beloond worden, inclusief een startsubsidie van f30.000. Inlichtingen/aanmeldingen: [email protected] of Jann van Benthem 053-4894699.

BSK

Afstudeercolloquia

Anke Kijzers over 'Beter dan de buren? Een onderzoek naar de ontwikkeling van een benchmark voor gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht om de prestaties en werkwijzen te optimaliseren',

29 juni 1998, 16.00 uur, TW B-209.

Marieke Gels over 'De sterke arm in de elektronische brievenbus', 29 juni 1998, 16.00 uur, TW C-238.

Dennis Langerak over 'Venlo en het grote-stedenbeleid. De invloed van nieuw beleid op de gemeentelijke beleidsvoering', 30 juni 1998, 16.00 uur, TW C-238.

Jeroen Klok over 'De VN, de NAVO en de OVSE. Politiek-juridische en politieke knelpunten bij de stroomlijning', 2 juli 1998, 13.30 uur, TW C-238.

Milieurecht (175017)

Voor D2/D3 studenten BSK. Het tentamen milieurecht op 1 juli is vervangen door een werkstuk met een aanvullend mondeling. Voor meer informatie hierover kunt u bellen met mr. A.C. van Wageningen, tel. 053-4894233/dr. W.G. Werner, tel. 053-4893797 of b.g.g. secr. vakgroep Bestuur en Beleid, tel. 053-4893260.

Vacature gemeente Den Haag

Voor afgestudeerden BSK. De gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling zoekt talentvolle academici die tijdens een veelzijdig traineeprogramma van ongeveer 2 jaar worden voorbereid op een loopbaan bij de gemeente. Het gaat om loopbaantrajecten op het gebied van: 1)Management. 2)Financiën en control. 3)Personeel en organisatie. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevr. Hendriks tel. 053-4893258.

Gezocht: adviseur Organisatie en Communicatie

Voor afgestudeerden BSK. Het bedrijf Oranjewoud te Oosterhout zoekt een adviseur Organisatie en Communicatie voor de afdeling Ruimtelijke Inrichting Zuid. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevr. Hendriks tel. 053-4893258.

CT

D2-vak Milieubewust ontwerpen (114504)

Voor WB/TBK-W/CT/CT&M d2-studenten en BSK d1-studenten, milieuvariant. Zie mededeling WB.

Openingstijden BOZ/CT tijdens de zomervakantie

Bureau Onderwijszaken CT is van maandag 13 juli 1998 t/m vrijdag 31 juli 1998 dagelijks geopend (m.u.v. de vrijdag) van 9.00-12.00 uur.

D-colloquium

Inge Mewe over 'Pyrolose van biomassa in een geintegreerde pilot plant roterende conusreactor', 1 juli 1998, 16.00 uur, CT 1814.

Inhaalpracticum en practicumtoets van Inleiding in het programmeren (211000)

Voor TBK/CT&M, CT, TN. Zie mededeling TBK/CT&M.

Voortgezet Programmeren

Zie mededeling 'Alle faculteiten'.

EL

Tentamen Halfgeleider Devices voor HBO-ers (121706)

Bovengenoemd tentamen voor HBO-ers op 29 juni vervalt omdat het vak met een aantal projekten wordt afgerond.

INF/BIT

Aanmelding D-examenvergaderingen INF en BIT in september 1998

Voor D3-studenten INF

De diploma-uitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 18 september 1998.

Voor D3-studenten BIT

De diploma-uitreiking zal plaatsvinden op donderdag 17 september 1998.

Algemeen

Studentassistenten voor het nieuwe vak ICT (213120)

In het tweede blok van het eerste trimester (wk 42-46) wordt voor TBK het vak 'Inleiding Informatie en Communicatietechnologie' verzorgd. Bij dit vak hoort een practicum. Voor de begeleiding van het practicum worden studentassistenten gezocht. Interesse? Voor meer informatie en opgave: Bert Molenkamp, INF4051, tel. 3704, e-mail: [email protected]

D-voordrachten BIT

W.D. Noorlag over 'The technical challenges to realize evergreen enterprise resource backbones', 26 juni 1998, 15.30 uur, BB-6.

Theo Weijers over 'Operationele besturing in beheer. Het ontwikkelen van prestatie-indicatoren voor incidenten- en wijzigingenbeheer', 30 juni 1998, 15.45 uur, INF-U2.

P-geslaagd BIT

Reinold J.H. Ophuis.

TBK/CT&M

D2-vak Milieubewust ontwerpen (114504)

Voor WB/TBK-W/CT/CT&M d2-studenten en BSK d1-studenten, milieuvariant. Zie mededeling WB.

D-voordrachten

Mark van Koningsveld over 'Grafentheorie als hulpmiddel bij de conceptuele modellering; De ontwikkeling van een methode voor het opstellen van conceptuele modellen van grote ecosystemen, op basis van teksten, met behulp van de grafentheorie', 26 juni 1998, 14.00 uur, CC L204.

Jan. E. Agter jr. over 'De wijze en mate waarin constructability principes vertaald werden/dienden te worden in het Terminal One Project op John F. Kennedy International Airport, New York', 26 juni 1998, 16.00 uur, BB5.

Jeroen M.J. Klumper over 'Productie scheduling voor de Verflijn van Hoogovens N.V. Ontwerp van een Decision Support System', 23 juli 1998, 15.45 uur, BB6.

BOZ TBK gesloten!

In de zomervakantie is BOZ TBK GESLOTEN van maandag 20 juli t/m vrijdag 31 juli 1998!

Afsluiting Projectmatig werken (180064)

Voor TBK P-studenten. Als afsluiting van bovengenoemd vak (Van Woerden, 0.5 SP) en om de bijbehorende studiepunten te verzilveren, dient elke PRAXIS projectgroep kritisch te reflecteren op het eigen functioneren en op de onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten van Projectmatig werken aan de orde zijn gekomen. Voor groepen die niet bij het laatste college Produktiesystemen I aanwezig waren is bij BOZ/TBK een evaluatieformulier verkrijgbaar. Inleveren uiterlijk 1 juli 1998 eveneens bij BOZ/TBK.

3e jaarsstage TBK

Voor TBK-studenten generatie 96 en later. Op donderdag 10 september is er een voorlichting over de nieuwe 3e jaarsstage van TBK. Deze voorlichting wordt gehouden in zaal BB 1, van 12.30 tot 13.15 uur. Tijdens deze voorlichting wordt verteld wat de nieuwe stage inhoudt, welke voorwaarden worden gesteld aan de stageplaats en hoe de hele procedure van het zoeken van een stageplaats in zijn werk gaat. Meer informatie: Frank van den Berg, stagecoördinator TBK, tel. 4893522, e-mail [email protected]

Eindopdracht Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor WB, TW, TBK. Zie mededeling WB.

Vaststelling cijfer simulatie van logistieke systemen (182011)

Voor WB, TW, TBK. Zie mededeling WB.

Colleges Strategisch Personeelsmanagement (184158)

Voor TBK D1-herhalers, D2-studenten. Voor bovenstaande colleges in het 1e trimester kun je je inschrijven van 13 juli t/m 24 juli via de inschrijflijsten bij BOZ-TBK.

Inhaalpracticum en practicumtoets van Inleiding in het programmeren (211000)

Voor TBKCT&M, CT, TN. In week 33 en 34 (10 t/m 18 augustus) is het mogelijk het practicum van het vak Inleiding in het programmeren af te ronden of in te halen. Deze herkansing wordt afgesloten met een practicumtoets. De studenten die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, moeten zich hiervoor voor 3-7-1998 inschrijven bij BOZ-INF. Praktische gegevens: Aanvang: maandag 10 augustus 9.00 uur. Plaats: week 33 in zaal INF-C5 en in week 34 (maandag en dinsdag) op cluster O6. Practicumtoets: donderdag 20 augustus 14.00 uur in INF-C5. Studenten die alleen aan de practicumtoets willen deelnemen dienen zich eveneens voor 3-7-1998 in te schrijven bij BOZ-INF.

TN

Tentamen Technische Transportfysica II/SWO I

Voor TN en WB. Het TN-vak Technische transportfysica II (TTF II) (147014) en het WB-vak Stromingsleer en warmteoverdracht I (SWO I) worden in augustus gezamenlijk getentamineerd. Het tentamen zal plaatsvinden op donderdagOCHTEND 20 augustus 1998; 9.00-12.30 uur. Hiermee VERVALT: voor TN het tentamen op 10 augustus a.s. en voor WB het tentamen op 20 augustus 's middags.

D-voordracht

Gideon Wiegerinck over 'The influence of high frequency fields on high Tc DC-SQUIDS', maandag 6 juli 1998, 15.30 uur, TW B209.

Inhaalpracticum en practicumtoets van Inleiding in het programmeren (211000)

Voor TBK/CT&M, CT, TN. Zie mededeling TBK/CT&M.

Voortgezet Programmeren

Zie mededeling 'Alle faculteiten'.

TO

D-voordrachten

Sylvie Bergs over 'Ontwikkeling van toetstechnische kwaliteitscriteria ter beoordeling van het examensysteem van de STIVAS', vrijdag 10 juli 1998, 16.00 uur, L216.

A.R. Willemze over 'Transfer van schaaktrainingen', donderdag 20 augustus 1998, 14.00 uur, L213.

Dico Timmerman over 'Rendement van een visuele handleiding', vrijdag 21augustus 1998, 14.00 uur, L213.

Aanmelding Doctoraal Examen Augustus 1998

Voor TO-D3-studenten. Uiterlijk t/m 24 juli 1998 kan men zich aanmelden voor het doctoraal examen Toegepaste Onderwijskunde d.d. 10 september 1998. Aanmelding gescheidt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende D-aanmelding, D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-TO. Terugtrekken voor de vergadering is mogelijk t/m 31 augustus 1998 bij BOZ. De diploma-uitreiking is op vrijdag 18 september ('s middags). Inschrijven voor het doctoraalexamen na de sluitingsdatum is niet mogelijk. Zie hiervoor de gehele procedure de 'handleiding differentiële gedeelte'. Bij BOZ moet aanwezig zijn vóór maandag 31 augustus: -goedgekeurd studieprogramma; -contract doctoraalwerk; -eindevaluatie afstudeeropdracht; -verslag(en) t.b.v. bibliotheek (ingebonden); -kopie samenvattingen (Nederlands en Engels), voorzien van de handtekening van de afstudeerbegeleider; -elektronische versie van genoemde samenvattingen (Word); -alle cijfers; -bewijs dat je de vereiste 10 colloquiumpunten hebt behaald (alleen voor studenten t/m generatie '92).

Integrand Twente

Integrand Twente zoekt het hele jaar door studenten van alle studierichtingen die een jaar bestuurservaring op willen doen. Als Integrand-bestuurslid onderhoud je intensief contact met zowel studenten als bedrijfsleven, krijg je de kans om verschillende trainingen bij verschillende multinationals te volgen en krijg je de mogelijkheid zowel bij het Midden- en Kleinbedrijf als grote multinationals een kijkje te nemen. Interesse? Kom dan nog voor de zomervakantie bij ons langs, Vrijhofkamer 120, tel. 4893909, e-mail: [email protected]

TW

Eindopdracht Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor WB, TW, TBK. Zie mededeling WB.

Vaststelling cijfer simulatie van logistieke systemen (182011)

Voor WB, TW, TBK. Zie mededeling WB.

WB

D2-vak Milieubewust ontwerpen (114504)

Voor WB/TBK-W/CT/CT&M d2-studenten en BSK d1-studenten, milieuvariant. In verband met de opzet van het onderwijs (taakgroepen) voor het vak 'Milieubewust ontwerpen', dat in het komende cursusjaar in het 1e trimester wordt gegeven, dienen studenten die willen deelnemen zich UITERLIJK WOENSDAG 1 JULI A.S. bij BOZ/WB te hebben opgegeven. Een intekenlijst ligt gereed. In verband met de genoemde opzet is deelname aan colleges en groepsbijeenkomsten VERPLICHT. De colleges worden gegeven in de weken 35 en 36. BSK-studenten doen het milieuvariant-vak 'Ketenbeheer' (114503) via de cursus 'Milieubewust ontwerpen' (114504). WB-studenten kunnen deelnemen aan 114504, indien zij behoren tot de generatie '92 en ouder. Opmerking: In het 2e trimester van '98-'99 wordt het vak 'Levenscyclusgericht ontwerpen' (114531) gegeven, dat voor WB-studenten vanaf generatie '93 'Milieubewustontwerpen' heeft vervangen. Hierbij wordt aangesloten op het 1e jaarsvak 'Ketenbeheer' (114503). Studenten van andere faculteiten kunnen 114531 ook volgen i.p.v. 114504, zij het met enige extra colleges.

Tentamen S.W.O 1 en TTF 2 (147007/147014) d.d. 20-08-98

Bestemd voor WB/TN D2-studenten. Het TN-vak 'Technische Transport Fysica' (TTF 2; 147014) en het WB-vak 'Stromingsleer en warmte-overdracht 1' (SWO 1; 147007) wordt in augustus gezamenlijk geëxamineerd. Het tentamen zal plaatsvinden op DONDERDAGOCHTEND 20 AUGUSTUS 1998 OM 9 UUR! Daarmee vervalt voor TN het tentamen op 10 augustus 1998 en voor WB wordt het tentamen niet 's middags, maar 's morgens op 20 augustus 1998 gehouden.

Doctoraaluitreiking d.d. 8 oktober 1998

Voor WB D3-studenten. WB-studenten die na 31 AUGUSTUS 1998 afstuderen en wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op DONDERDAG 8 OKTOBER 1998 dienen zich voor 17 SEPTEMBER 1998 aan te melden bij Bureau Onderwijszaken WB, d.m.v. het inleveren van het D-examenaanvraagformulier. De tentamenresultaten dienen uiterlijk 24 SEPTEMBER 1998 bij BOZ/WB binnen te zijn. Tevens is het inleveren van een exemplaar van het D-verslag vereist! WB-studenten die voor 1 SEPTEMBER 1998 afstuderen en wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op DONDERDAG 8 OKTOBER 1998 dienen alle tentamens, D-examenaanvraagformulier en D-verslag uiterlijk 31 AUGUSTUS 1998 te hebben ingeleverd bij BOZ/WB. E.e.a. conform het SSNS-WB, bijlage 5 punt 2.

Notities voor de vakantieperiode

Voor WB-studenten. Bureau onderwijszaken WB is van WOENSDAG 15 JULI 1998 T/M VRIJDAG 31 JULI 1998 GESLOTEN. Inschrijven voor de augustus-tentamens kan via TAST (Tentamen Aanmeld Systeem Twente; http://www.utwente.nl/tast/) of via het VOICE RESPONSE SYSTEEM (+31-(0)53-4895566) t/m vrijdag 24 juli 1998. Ook in de vakantieperiode worden door BOZ/WB geen cijfers doorgegeven! De eerstvolgende Doctoraal-uitreiking zal plaatsvinden op donderdag 8 oktober 1998 (zie onderwijsmededeling). De WB week- en jaarroosters 1998-1999 zijn vanaf maandag 10 augustus 1998 (week 33) af te halen bij BOZ/WB. De colleges beginnen weer op maandag 24 augustus 1998. BOZ/WB wenst iedereen een prettige vakantie.

Afstudeercolloquia

J. Scholten (WA) over 'The development of an advanced workstation for controlled laser cleaning of paintings', 29 juni 1998, 14.00 uur, WB N.105.

B. van Uem (BW) over 'Het voorspellen van de spierkrachten tijdens de loopbeweging van de mens', 30 juni 1998, 10.00 uur, WB N.105.

C. Verboom (BW) over 'Ontwikkeling van een driedimensionaal element voor geheugenmetaal', 2 juli 1998, 13.30 uur, WB N.105.

G. Thijssen (POM) en W. Tebbens (POM) over 'Information Requirements in Value-Added Logistical Services', 3 juli 1998, 13.30 uur, WB N.105.

J. Bluemink (POM) over 'Requirements specification for an transportation system in an electronics manufacturing plant', 6 juli 1998, 13.30 uur, WB N.105.

Eindopdracht Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor WB, TW, TBK. Er is besloten om de inleverdatum voor de eindopdracht te verplaatsen van 26 juni 1998 naar 3 juli 1998 (of 6 juli 1998 voor 9.00 uur 's ochtends). Voor de herhaalmogelijkheid in augustus geldt dat de datum 26 augustus 1998 wordt. Deze herhaalmogelijkheid staat alleen open voor diegenen die op 3 juli reeds serieus werk hebben ingeleverd (zie ook practicumregeling).

Vaststelling cijfer simulatie van logistieke systemen (182011)

Voor WB, TW, TBK. Het eindcijfer voor het bovengenoemde vak wordt bepaald als een gewogen gemiddelde van het cijfer voor de toets en het cijfer voor de eindopdracht ((2 * cijfer eindopdracht + 1 * cijfer toets)/3). Hierbij geldt dat pas een eindcijfer wordt vastgesteld als voor zowel de eindopdracht als de toets een cijfer vijf of hoger behaald is. Bovendien dienen alle drie practicumopgaven met een voldoende te zijn afgesloten. Nieuw in deze formulering is de mogelijkheid om te kunnen volstaan met een cijfer vijf voor de toets en de eindopdracht.

Faculteitsbibliotheek WB

In verband met de vakantie is de WB-bibliotheek in de periode 27 juli t/m 7 augustus 1998 's middags geopend. De openingstijden zijn dan: 13.30-17.00 uur. Ook in de vakantieperiode moet u boete betalen als uw boeken te laat worden ingeleverd, dus tijdig terugbrengen of verlengen! Verlengen kan, behalve in de bibliotheek, ook op de werkplek via het online bibliotheeksysteem of telefonisch (2084).

Tentamen Technische Transportfysica II/SWO I

Voor TN en WB. Zie mededeling TN.

Integrand Twente

Integrand Twente zoekt het hele jaar door studenten van alle studierichtingen die een jaar bestuurservaring op willen doen. Als Integrand-bestuurslid onderhoud je intensief contact met zowel studenten als bedrijfsleven, krijg je de kans om verschillende trainingen bij verschillende multinationals te volgen en krijg je de mogelijkheid zowel bij het Midden- en Kleinbedrijf als grote multinationals een kijkje te nemen. Interesse? Kom dan nog voor de zomervakantie bij ons langs, Vrijhofkamer 120, tel. 4893909, e-mail: [email protected]

Voortgezet Programmeren

Zie mededeling 'Alle faculteiten'.

WWTS

Afstudeercolloquium

Femke Merkx over 'Public Understanding of Science in New Metropolis', 1 juli 1998, 14.00 uur, TW C238.

SPE

Het SPE Studentenplein organiseert voor UT- en HE-studenten activiteiten als symposia, discussiegroepen, workshops, excursies, reizen, enz. Je kunt voor een keer of voor langere tijd meedoen. Informatie: www/utwente.nl/spe of het secretariaat (ma/di/wo/do-middag.

Joods leven Op woensdagavond 1 juli a.s. om 19.30 uur begint het bezoek aan de prachtige synagoge te Enschede aan de Prinsestraat (in de nabijheid van het hoofdgebouw van de HE). Aanmelding: secretariaat SPE-UT.

Viering 5 juli zal het morgengebed zijn in "De Boerderij", aanvang 10.30 uur. Gedurende de zondagen in juli en begin augustus zal er een morgengebed gehouden worden. Op 16 augustus: Introduktieviering in DeVrijhof.

Vakantie

Adressen Internet: www/utwente.nl/spe. SPE-UT: 053-4892369, Vrijhof 203, Pb 217, 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053-4871927, Pb 70.000, 7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (prot-UT), 053-4337571, Hélène van den Bemt (RK-UT en HE), 053-4345107, Arent Weevers (prot-HE), 074-2909064.

SRD

De nieuwe UT Vizier is uit! Lees over telematicatoepassingen in het TO-onderwijs, onvoldoende studeerbaarheid in het tweede jaar van EL en de activiteiten van HoBiHe. Een nummer kost slechts f3.# Ook deze week en komende week nog veel succes met jullie tentamens. Als je nog op zoek bent naar oude tentamens, kom dan langs bij de Orakelzuil, bij de SRD-balie, of surf langs: http//snt.student.utwente.nl/~ttb. De komende twee weken staat de orakel-ton in het sportcentrum. Als jij daar je gemaakte tentamens ingooit is wordt onze tentamenbank completer!# Volgende week woensdag is er wissel-ALV, kom van tevoren gezellig broodjes bakken bij het kampvuur. Svp wel even laten weten, de inschrijflijst hangt op kantoor!# Heb je wijzigingen door te geven aan de IBG? Of begin je na de zomervakantie met lenen? Bij de SRD liggen alle formulieren voor je en informatiefolders.# Wist je dat: Technische Natuurkunde al per september 1998 begint met major/minor?# SRD is dagelijks bereikbaar in de Vrijhof kamer 151 naast de CSA en de UT-bieb.

Diversen

KIvI

KIvI Regio Oost werkt op dit moment hard aan het programma voor het komende halfjaar. Er zijn weer diverse bedrijfsexcursies gepland, o.a. naar HSA, Honeywell, Wehkamp, NLR en Medisch Spectrum Twente. Daarnaast staan op het programma een cursus Time Management, diverse interessante lezingen, sigaren proeven en natuurlijk de traditionele regioborrels bij bedrijven in de omgeving. Als u het programmaboekje wilt ontvangen, dat begin augustus verschijnt, neem dan even contact op met Elfride Dijkstra, bureaumanager KIvI Regio Oost, tel. 4097, e-mail: [email protected] Ook zal het complete overzicht van activiteiten binnenkort te vinden zijn op de internet-pagina van KIvI-AJL-Oost http://www.student.utwente.nl/~kivi. Het laatste nummer van het KIvI magazine 'De Ingenieur' is geheel gewijd aan loopbaan en arbeidsmarkt, het bijbehorende KIvI-Nieuws staat geheel in het teken van de KIvI-ledenservices. Er zijn exemplaren verkrijgbaar bij de faculteitsbibliotheken en bij Elfride Dijkstra. Bezoek voor meer informatie over het KIvI de internetpagina http://www.kivi.nl.

Studieverenigingen

Monsoon

Monsoon'ers, een pretige vakantie toegewenst, maar eerst natuurlijk veelsucces met de tentamens. Voor september staat een ALV gepland waarbij het nieuwe bestuur gaat aantreden. Deze mensen kunnen wel wat hulp gebruiken, dus als je in een commissie wil.. Tot volgend jaar! Voor niet-leden: We staan in de introductie ook op de info-markt, als je meer wilt weten, kom dan maar langs. Tel. 4893543, email: [email protected], homepage: www.sms.utwente.nl/vakgr/vok/monsoon/monsoon.htm.

Communiqué

Voor het analysedeel van de differentiatie Pofit- en non-profit zijn nog twee boeken extra die nabesteld kunnen worden. De titels van de boeken hangen op het mededelingenbord bij de Communiqué-kamer.# Ben je komende introductie geen doegroepouder, maar wil je wel de nieuwe TCW'ers een beetje leren kennen? Schrijf je dan nu in op het mededelingenbord bij Communiqué om tijdens de faculteitsintroductie te helpen.# Op 12 en 13 september gaat Communiqué zeilen in Friesland, je kan je inschrijven op het Communiqué-bord.# Voor meer informatie: Communiqué, TWRC-A223, tel. 053-4894461, [email protected], http://www.wmw.utwente.nl/studiever/communique/.

Inter-Actief

Inter-Actief bedankt alle actieve leden voor de inzet van het afgelopen jaar! Met zijn allen hebben we een hoop voor elkaar gekregen.# IA wenst al haar leden veel succes bij de aankomende tentamens!# Als je je foto niet in het komende jaarboek wilt zien, kun je nu bezwaar maken en komt je foto niet in het boek.# Zin in een een enerverend jaar? Voor volgend jaar kunnen we nog kandidaten gebruiken voor het bestuur, de studieriescommissie en een symposium. Dus: blijf niet stilzitten en doe wat naast studeren alleen.# Bekijk Inter-Actief op het Internet: WWW: www.inter-actief.net email: [email protected]

ConcepT

Donderdag 2 juli is de laatste borrel voor de zomervakantie, dus kom allemaal nog gezellig even een biertje drinken in de borrelkelder. Men kan foto's van de afgelopen activiteiten nabestellen. Tevens wordt er deze zomer een civieltechnische vakantiefoto-wedstrijd gehouden. Schiet er dus maar op los met je camera en win een prijs! Heb jij in de tweede week (12 t/m 19 juli) van de vakantie nog niets te doen? Schrijf je dan nu in voor de Summercourse! ConcepT zoekt voor de Aktiviteitencommissie nog nieuwe leden. Het Introductiekamp herbeleven? Dat kan! Je kunt je vanaf nu inschrijven als activist. Tenslotte wenst ConcepT al haar leden veel succes met de tentamens. Kijk voor meer informatie op het ConcepT-bord. ConcepT is verder te bereiken in WB Hal IV kamer 201, tel. 3884; E-mail: [email protected] of http://www.student.utwente.nl/~ConcepT/.

Sirius

In oktober van dit jaar zullen binnen het bestuur vier plaatsen vrij komen. Het gaat om de functies PR-commissaris, Secretaris, Onderwijs-commissaris en Commissaris externe betrekkingen. Heb jij interesse om een jaartje bestuurservaring op te doen laat het ons weten! Als je nog vragen hebt kun je natuurlijk altijd even langs komen in de Siriuskamer. Succes met de tentamens en alvast een fijne vakantie toegewenst.

Isaac Newton

Op 9 juli is er weer een beach-volleybal toernooi op De Oude Markt. Wil je mee doen, schrijf je dan in op de Newton-kamer.# Het faculteitsblad 'De Appel' zoekt enthousiaste redactieleden. Heb je schrijf-ambities, loop daneens binnen op de appelkamer (WB Z-103).# Iedereen succes met het voorbereiden van de aankomende (project)tentamens.# De Newton-kamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur geopend, tel. 053-4892531; e-mail: [email protected]; internet: http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

WSG Abacus

Wil je tijdens de introductie mee barbequen, schrijf je dan in op de inschrijflijst bij Abacus. Het is in Reutum, de routebeschrijving hangt bij Abacus, het kost f17,50 en daarvoor kun je eten en drinken. Wil je blijven slapen, dan kun je dat ook aangeven bij Abacus. Schrijf je in, want dat is heel gezellig en kom je snel in contact met de nieuwe TW-studenten.# Heb je nog zin om actief bij de introductie betrokken te zijn, help dan mee met de MSc introductie. Dit is de introductie voor buitenlandse studenten die TW gaan studeren.# Abacus wenst iedereen heel veel succes met de tentamens en een hele gave vakantie!

Arago

Vanmiddag in de pauze is de SOTN-vergadering met o.a. een evaluatie van het afgelopen collegejaar. Het begint om 12.30 uur in B1220. Laat je mening horen over het onderwijs van TN!# Vrijdag 26 juni is in de kanitine de posterpresentatie van de eerstejaars projecten. De presentatie is ook bedoeld voor ouderejaars. Het begint om 15.00 uur; de dag wordt afgesloten met een borrel.# Vrijdag 3 juli is de afscheidsborrel van de Raman. De studiereiscommissie nodigt iedereen uit om vanaf 16.30 uur in de borrelkelder te komen.

Scintilla

Het bestuur wenst iedereen succes met de tentamens. Over iets meer dan een week is het vakantie. Iedereen dan ook een prettige vakantie toegewenst en tot ziens bij de introductie. De IKEL 98 heeft ook dit jaar weer een pracht intro in petto. Als je nog wat van de intro wil meemaken: deze begint zondag 9 augustus.# Na de vakantie is ook het moment aangebroken actief bij Scintilla te worden (of verder te gaan natuurlijk). Er zijn behoorlijk wat commissies die wel wat hulp kunnen gebruiken.# Als laatste activiteit voor de vakantie: Nederland-Mexico kijken in de borrelkelder. Kijk voor het laatste nieuws op het prikbord!

Sport

v.v. Drienerlo

Iedereen die interesse heeft voor voetbal zit bij de v.v. Drienerlo goed. We zoeken nog diverse spelers/speelsters voor teams op het veld en in de zaal. Het eerste elftal speelt al jaren in de 3e klasse KNVB-zaterdag. Voor informatie kan je bellen met Robert (veld: tel. 4895129), Chris (zaal: tel. 4895018) of Peter (algemeen: tel. 4318536).

Openingstijden/sluiting Sportcentrum vakantie-periode

Maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli a.s. is het Sportcentrum tot 17.00 uur geopend. Tijdens de vakantie-periode is het Sportcentrum van vrijdag 3 juli, vanaf 17.00 uur, t/m zondag 2 augustus a.s. gesloten. Maandag 3 t/m vrijdag 7 augustus a.s. is het Sportcentrum tot 20.00 uur geopend. Tijdens de vakantie-periode kunnen de sportverenigingen hun post ophalen in de postkamer van UT-Service centrum, CT-1137, tussen 09.30-12.30 en 13.30-17.00 uur.

Twekkelerveldloop 1998

Op zaterdag 27 juni a.s. organiseert D.A.V. Kronos weer de Twekkelerveldloop. Deze wedstrijd- en prestatieloop van 10 kilometer door het Twekkelerveld begint om 20.45 uur. Inschrijven en omkleden doe je in buurtcentrum De Sloep, Van Heekstraat 408. De wedstrijd valt samen met de Nacht van Enschede Noord(-West). Er zullen dus diverse andere attracties zijn. Zo zie je van Twekkelerveld eens iets meer dan de snackbar. Voor meer informatie: Bram, tel. 4315481 of Ivo, tel. 4895403.

GNSK 1998

Het is zover! De langverwachte medewerkers-shirts zijn er (bijna)! Vanaf maandag 29 juni kun je je shirt ophalen bij de GNSK commissie. Activisten die gewerkt hebben voor een subcommissie kunnen de shirts afhalen bij de subcommissie. De overige activisten kunnen terecht bij de GNSK commissie, regelmatig te vinden in de Sportraadskamer. Mocht je ons niet kunnen vinden, mail dan even naar: [email protected] voor een afspraak.

Kom badmintonnen bij DIOK!

DBV DIOK is de badmintonvereniging van de UT. Op 3 augustus beginnen we weer met de beruchte opstarttrainingen om het luie zweet van de vakantie eruit te slaan. Je kunt vanaf dan drie keer per week badmintonnen en een keer per week op de sintelbaan lopen. De perfecte voorbereiding voor de competitie! Wil je competitie spelen of beginnen met badminton, bel Danielle van Corven (tel. 4303766) of John Sanders (tel. 4302798) of kom langs op de infomarkt op 13 augustus!

Menu

WEEK 27

ZATERDAG 27 JUNI

Soep van de Dag

***

Schnitzel-Zigeunersaus

Savooiekool

Gebakken of Gekookte aardappelen

ZONDAG 28 JUNI

Soep van de Dag

***

Gebraden Kipjachtschijf of

Vleesgerecht

Doperwten, Appelmoes

Frites of Gekookte aardappelen

MAANDAG 29 JUNI

Goulashsoep

***

Varkenssteak-Vleessaus

Bloemkool

Gebakken of Gekookte aardappelen

DINSDAG 30 JUNI

Minestronesoep

***

Lasagne-Roerbakgroente

WOENSDAG 1 JULI

Kerriesoep

***

Mexicaanse Taco - Tacosaus

Mexicaanse groente

Frites

DONDERDAG 2 JULI

Oosterse groentesoep

***

Indiase curryschotel

Kroepoek

Rijst

VRIJDAG 3 JULI

Aspergesoep

***

Gebakken Visfilet of Visgratin

of Vleesgerecht-Hollandaisesaus

Wortelen

Frites of Gekookte aardappelen

H A P A A N D E T A P

Maandag 29 juni - Vrijdag 3 juli

Griekse Steaks met Gyroskruiden

Zazikisaus, Frites, Rauwkostsalade

BRASSERIEMENU

Maandag 29 juni - Dinsdag 30 juni

Mexicaanse Taco's, bonensalade, rauwkostsalade, rijst

Woensdag 1 juli - Donderdag 2 juli

Varkenssteaks van de grill met kruidenboter, verse groente,

rauwkostsalade, frites

***

i.v.m. Zomervakantie

Buffet 2 gesloten

vegetarisch alternatief

verkrijgbaar op Buffet 1

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.