Info

| Redactie

-Gezien de meerjaren begroting Campus+ en omgeving en het advies van de stuurgroep [email protected]+; overwegende dat de ontwikkeling en implementatie van een elektronische leeromgeving voor de UT van groot belang is; heeft het CvB de meerjaren begroting [email protected]+ goedgekeurd en uit de CSow: voor 2001 kf 857 en voor 2002 kf 395 toegekend aan DINKEL voor de ontwikkeling en implementatie van [email protected]+. Aan DINKEL is verzocht in augustus 2001 en 2002 over de eigen en uitbestede activiteiten een financiële en inhoudelijke voortgangsrapportage aan het college voor te leggen en in 2003 een eindrapportage aan het college aan te bieden.

Algemeen

Besluiten College van Bestuur d.d. 13 juli 2000

-Gezien de brief van de decaan van de faculteit WMW d.d. 3-7-2000; overwegende de positieve uitkomst van de schriftelijke raadpleging van het Management Team; heeft het CvB ingestemd met polsing van de door de faculteit WMW beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Toegepaste Communicatiewetenschap toegespitst op Sociologische Aspecten van de Informatiesamenleving.

-Gezien het verslag van het polsingsgesprek met mevr. Wilderom, ongedateerd; gehoord de inspanningsverplichting van de faculteit T&M om zo spoedig mogelijk na terugkeer van de leerstoelhouder HRM aan de o,5 fte-aanstelling binnen T&M invulling te geven; overwegende het belang van kandidate voor de betrokken faculteiten; heeft het CvB ingestemd met de benoeming van mw. Prof.dr.C.P.M. Wilderom tot hoogleraar Management in Publieke en Private Organisaties bij de faculteit BsK voor 1.0 fte ingaande 15 oktober 2000 tot 15 oktober 2002.

-Gezien de brief van de decaan van de faculteit INF d.d. 5-7-2000; overwegende het positieve advies van het Management Team (schriftelijke raadpleging); heeft het CvB ingestemd met polsing van de door de faculteit INF beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Software Engineering.

Workshop 'Begeleiding van Doctoraalopdrachten'

Afstudeerders begeleiden met minder tijdsinvestering van uw kant? Betere kwaliteits- en voortgangscontrole? De student gemotiveerd houden gedurende het gehele afstudeertraject? In deze cursus worden tips en concrete handvatten aangereikt voor het begeleiden van afstudeerders. Onderwerpen zijn o.a.: de taken van een begeleider, stijlen van begeleiden, formulering van opdrachten, beoordelen van de resultaten, problemen die de studenten tegenkomen en passende reacties daarop. Tevens wordt voldoende ruimte geboden voor al uw vragen en problemen. Doelgroep: docenten en aio's,deelname is voor UT-docenten en aio's kosteloos. Meer informatie: Elly Govers (4870) of Helma Vlas (2608) of op http://www.oc.utwente.nl. Op Internet kunt u ook informatie vinden over andere cursussen van het DINKEL-Instituut/Onderwijskundig Centrum. Data: dinsdag 31 oktober (hele dag) en woensdag 1 november (ochtend). Aanmelding (tot 17-10): tel. (5453), email ([email protected]) of via http://www.oc.utwente.nl.

Omgaan met dyslexie

Dyslexie betekent niet voor iedereen hetzelfde. Dat houdt in, dat er niet één geschikte aanpak is voor studieproblemen die het gevolg zijn van dyslexie. Op donderdag 19 oktober a.s. (9.30 tot 16.00 uur in Utrecht) organiseert Handicap & Studie i.s.m. Nel Hofmeester (Hogeschool Rotterdam) de studiedag 'omgaan met dyslexie'. Naast het uitwisselen van ervaringen en mogelijkheden worden 's middags een aantal workshops gegeven; de thema's zijn: lezend opnemen van informatie, het schrijven van scripties, plannen en organiseren van studie-activiteiten, concentreren, toetsen en omgaan met docenten. Het is de bedoeling dat deze studiedag in de loop van het studiejaar vervolgd zal worden met een aantal trainingen.

Kosten: géén. Aanmelden: Handicap & Studie, tel: 030-2753300 of email: [email protected] (o.v.v. je studierichting). Twee weken voor de studiedag krijg je nadere informatie.

Het christelijk geloof saai?!

Geloven, wat is dat eigenlijk? Leden van de VGST, een christelijke studentenvereniging in Enschede, organiseren een discussiegroep, waarin we het zullen hebben over het christelijk geloof. Vragen als: Wat geloof ik, wat geloven christenen, wat is de zin van het leven, hoe vul je je leven in, wie is God eigenlijk, bestaat hij of niet, hoe betrouwbaar is de Bijbel, hoe zit het met het kwaad in de wereld, en hoe ga je om met de dood, komen aan de orde. Deelname aan de discussiegroep is uiteraard vrijblijvend. Ben je geïnteresseerd, wil je wel eens het gesprek aangaan met christenen en meer weten over het christelijk geloof, bel dan voor meer informatie met Anne Marie Mak: 053-4309967 of mail naar: [email protected]

CD Uitleen-Drienerlo

Pop: 1. Radiohead-Kid A (avant-gardistisch en meeslepend meesterwerk) 2.Hans Teeuwen-Trui (cabaret) 3.Paul Simon-You're The One (singer-songwriter) 4.Blof-Watermakers (Nederpop) 5.Napalm Death-Enemy Of The Music Business (extreme deathmetal) 6.John Hiatt-Crossing Muddy Waters (akoestische rootsplaat) 7.Apocalyptica-Cult (metal-strijkkwartet) 8.Diversen-Superstrings; Magic Melodies Of Trance (de 'betere' technotrance) 9.JamesBrown's Funky People-Part 1-3 (Essentieel archiefmateriaal, strakke funk) 10.David Bowie-Bowie At The Beeb; Best Of BBC Sessions 68-72 (even essentieel, rock). Blues: James Armstrong - Got It Goin' On. Jazz:Max Roach-Deeds, Not Drums (klassieker!) Klassiek: A. Caplet-Le Masque De La Mort Rouge. Wereld: Njava -Vetse (vocale pracht uit Madagascar). Dvd: Kronos Quartet-In Accord. Meer informatie: bel 053-4361130 of kijk op http://come.to/cd-uitleen.

Studiebeurs van de Stichting Universiteitsfonds Twente

Het bestuur van de Stichting Universiteitsfonds Twente stelt voor het academische jaar 2001-2002 wederom een beurs beschikbaar ter grootte van f20.000 (maar niet meer dan de werkelijke kosten) om daarmee een afgestudeerde van de Universiteit Twente, in aansluiting op zijn of haar doctoraalexamen, in staat te stellen gedurende twee semesters aan een instituut van onderwijs en/of onderzoek in het buitenland de wetenschappelijke studie voort te zetten. Het bestuur roept thans gegadigden voor deze beurs op, met het verzoek om vóór 1 maart 2001 een aanvraag in te zenden voor het academische jaar 2001-2002. Maatstaven die bij de beoordeling o.a. zullen gelden zijn: -zeer goede studieresultaten; -sterk advies van vakgroep/faculteit/afstudeerdocent; -motivatie kandidaat; -het onderwijs in het buitenland moet door de kandidaat met vrucht kunnen worden gevolgd; -de taal van het land van keuze moet door de kandidaat in voldoende mate beheerst worden. Om een duidelijk beeld van de aanvraag te krijgen en eventuele onduidelijkheden te kunnen onderbouwen c.q. uitleggen vindt er tevens een gesprek met de selectiecommissie plaats. In de brief waarmee de aanvraag wordt ingediend, dient tevens vermeld te worden: -de vermoedelijke datum van afstuderen; -een omschrijving van de afstudeeropdracht; -een omschrijving van de geplande vervolgstudie met begroting; -de naam van de universiteit of het instituut waar de gegadigde de studie wil voortzetten. Een formulier waarin opgenomen de gegevens waaraan de aanvraag moet voldoen, kan opgevraagd worden bij mevr. T. Kamst, directeur van de Stichting Universiteitsfonds Twente, BB-gebouw kamer 102A, Postbus 217, 7500 AE Enschede, tel. 053-4894534, e-mail [email protected] U kunt deze informatie eveneens vinden op de internetsite van het Universiteitsfonds Twente. Het bestuur zal binnenkomende aanvragen ter advisering voorleggen aan een selectiecommissie, bestaande uit leden van het College voor Promoties. Na ontvangst van het advies van deze commissie zal over de toewijzing door het bestuur van het fonds een beslissing worden genomen. De studiebeurs 2001 wordt uitgereikt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting Universiteitsfonds Twente, vastgesteld op vrijdag 11 mei 2001.

Promotie

ir. P.T. de Boer (INF) over 'Analysis and efficient simulation of queueing models of telecommunications systems', 19 oktober 2000, 15.00 uur, BB2.

drs. M.W. de Lange (CT) over 'Selective Deoxygenation of Carboxylic Acids', 19 oktober 2000, 16.45 uur, BB2.

Ir. M.J.J. Garvels (TW) over 'The splitting method in rare event simulation', 20 oktober 2000, 13.15 uur, BB2.

ir. L.V.A. Breedveld (TN) over 'Shear-induced self-diffusion in concentrated suspensions', 20 oktober 2000, 15.00 uur, BB2.

ir. M.K. Bosma (EL) over 'Iso-Surface Volume Rendering: Speed and Accuracy for Medical Applications', 20 oktober 2000, 16.45 uur, BB2.

ir. A.F. Zwijze (TN) over 'Micro-machined high capacity silicon load cells', 27 oktober 2000, 13.15 uur, BB2.

mw. A. Friggeri (CT) over 'Self-Assembled Monolayers on Gold: from Ensembles to Single Molecules', 27 oktober 2000, 15.00 uur, BB2.

ir. M. van Sint Annaland (CT) over 'A novel reverse flow reactor coupling endothermic and exothermic reactions', 27 oktober 2000, 16.45 uur, BB2.

Alle faculteiten

Studiebeurs van de Stichting Universiteitsfonds Twente

Zie mededeling Algemeen.

BSK

Operationele research voor niet technische faculteiten (158004)

Voor D2/D3 studenten BSK studenten die de afstudeerrichting Infrastructuur of Milieu volgen.

Studenten die bovensetaand vak dit jaar moeten doen, worden verzocht zich in week 49 te melden bij de docent, dr.ir. J.A.M. Schreuder. Door middel van een persoonlijke opdracht kan het vak dan in het tweede trimester worden afgerond.

Inschrijving vakken blok 3 en 4 d2/3

Voor 2e/3e jaars studenten BSK. De inschrijvingsmap voor D2/3 vakken voor blok 3 en 4 collegejaar 2000/2001 ligt buiten bij BOZ/BSK op de balie. De sluiting is op 27 oktober a.s.

Afstudeercolloquia

Chantal van Sparrentak over 'Extending cooperation beyond existing ties: Matching the University of Twente, the Netherlands and Zhejiang University, P.R. of China', 6 oktober 2000, 15.45 uur, BB-6.

Rens van Munster over 'The role of decentralization on sustainable development in the indonesian mining sector', 16 oktober 2000, 16.00 uur, TWRC C-238.

Mark Hecker over 'Zelfregulering in de vervoersmarkt'. Een verkenning van de mogelijkheden van zelfregulering bij de behartigingvan veilig verkeer in de taxibranche, 17 oktober 2000, 15.45 uur, BB-6.

Gezocht: student-assistent

Voor studenten BSK. In opdracht van het Interdepartementaal Overlegorgaan Departementale Accountants Diensten (IODAD) wordt een evaluatie uitgevoerd van een pilot-project waarbij de departementale diensten in het werkgebied Noord-Nederland samenwerken. Het onderzoek dient eind december te zijn afgerond. Gezocht wordt een student-assistent die in de periode eind oktober - medio december gedurende (in totaal) 4 dagen beschikbaar is voor hulp bij het opstellen en verwerken van een vragenlijst, het plannen van gesprekken e.d.. Nadere inlichtingen bij dr. N. Groenendijk, tel. 4106, C-321. Opgave uiterlijk 9 oktober, via e-mail ([email protected]).

Voorlichting over de afstudeerfase

Voor D2/D3 studenten BSK. Op maandag 16 oktober wordt van 15.45-17.00 uur in TWRC-B209 een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over het afstuderen. Studenten die het komende half jaar denken te gaan beginnen met afstuderen worden dringend verzocht deze bijeenkomst bij te wonen. Het programma voor de afstudeerfase/-opdracht luidt als volgt: 15.45-15.55 uur Carolien Walhof: administratieve procedure afstuderen. 15.55-16.05 uur Jessica ter Hofte: traject Leren/Werken. 16.05-16.25 uur dr. P.A.Th.M. Geurts: opzet afstudeeropdracht en COO probleemstelling formuleren. 16.25-16.35 uur pauze. 16.35-16.50 uur bijdrage oud-student. 16.50-17.00 uur gelegenheid tot het stellen van vragen. De 'Handleiding afstudeeropdracht' is verkrijgbaar bij het Bureau Onderwijs Zaken (TWRC/C-101). Je wordt verzocht deze handleiding voor de bijeenkomst door te nemen.

Thuiszorg Rotterdam zoekt medewerker directiestaf m/v

Voor D2/D3 studenten BSK. Thuiszorg Rotterdam, één van de grootste thuiszorgorganisaties in Nederland met bijna 4000 medewerkers, zoekt een jonge academicus die is geïnteresseerd in een startfunctie (fulltime) bij de directiestaf. Werkzaamheden: ondersteuning directie; adviserende functie op strategisch niveau; ontwikkelingen analyseren binnen de zorgsector en de organisatie; ondersteuning directie en managers bij implementatietrajecten. Profiel: universitaire opleiding in de gezondheidswetenschappen of bestuurskunde recent afgerond; voorkeur gaat uit naar de leeftijd 22 en 27 jaar; interesse in beleidsontwikkeling en projectmatig werken; kennis van de structuur en organisatie van de zorgsector is een pré; analytisch vermogen; kritische houding; multidisciplinaire werkwijze. Informatie: mw. M. Erkelens, tel. 010-2826187 of mw. drs. Ineke Wever (oud-bestuurskundige Twente), tel. 010-2926995. Uw sollicitatiebrief met cv kunt u tot 13 oktober 2000 sturen naar:Thuiszorg Rotterdam, afd. Personeelszaken, t.a.v. de heer W. Hanemaaijer, Postbus 21994, 3001 AZ Rotterdam. De eerste ronde gesprekken zijn op 19 oktober 2000 vanaf 18.00 uur.

Afstudeeropdracht bij Twynstra Gudde Management Consultants B.V, adviesgroep Openbare Orde & Veiligheid, Amersfoort

Voor D2/D3 studenten BSK. Bovenstaand bureau biedt een afstudeeropdracht. Onderwerp: Besturing van politieregio's. Naar aanleiding van de politiewet 1993 is veel geschreven over het huidige functioneren, de sturing en de besturing van de politie. In 1998 is in verschillende onderzoeken (o.a. Rosenthal/Bruinsma en Moor/Bakker/Brummelkamp) vastgesteld dat het gezag en beheer nog steeds door elkaar lopen, de verhouding tussen centrale- en decentrale- sturing onhelder is en de democratische verantwoording en controle tekortschiet. Met "Bestel in Balans" is getracht om de scheiding van gezag en beheer explicieter te maken door het transparant omschrijven van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In dit kader zijn verschillende vragen aan de orde. Elementen van de probleemstelling van het uit te voeren onderzoek zijn de effectiviteit van het toezicht, eenduidigheid van de (be-) sturing van de politie, de verhouding tussen bestuurlijke prioriteiten en prioriteiten van justitie en Openbaar Ministerie en de (vereiste) bestuurlijke kwaliteiten van de betrokken verschillende actoren. Start: medio september/oktober 2000. Inlichtingen: de heer R. Konig, tel. 033-4677788 of privé: 026-3629811/06-51422742; e-mail: [email protected]

Kosten-baten en decisie-analyse (173701)

Voor D2/D3 studenten BSK/CT&M. Roosterwijziging: Het bovenstaande hoorcollege van vrijdag 29 september is vervallen. In plaats daarvan wordt een hoorcollege gegeven op donderdag 19 oktober, het 1/2de uur in zaal TW-A118. Indien dit problemen geeft, graag contact opnemen met de docent.

Algemene economie II (173005)

Voor D1-studenten BSK, oude curriculum. Er is een extra tentamen voor Algemene economie II (173005), en wel in blok 4: 15-03-2001 om 09.00-12.00 uur.

CT

Shell Internationale Stages

Ook dit jaar zoekt Shell International B.V. een aantal studenten om in de zomer van 2001 een stage te doen in één van de meer dan 100 Shell Opco's in de wereld. Onderwerpen zijn o.a. olie- en gasexploratie en -productie. Deze kunnen zowel onderzoeksgericht zijn als van meer praktische aard. Voorwaarde voor deelname is dat men op het aanvangstijdstip van de stage voldoet aan de eisen diede faculteit stelt. Vergoeding: verblijfskosten + zakgeld. De reis wordt door Shell betaald alsmede de verzekering voor de duur van de stage. Selectieprocedure: de student verstrekt gegevens van hem-/haarzelf, vervolgens volgt er een persoonlijk gesprek (1e en 2e ronde). Beide vinden plaats in Den Haag. Een inschrijfformulier ('Shell Group Application Form') is beschikbaar als onderdeel van de brochure "Live it" in een doos in de wachtkamer bij het Stageburau (CT 152) of te vinden onder www. shell.com/careers. Dit dient volledig ingevuld aan Shell Recruitment in Manchester (adres op formulier) geretourneerd te zijn, uiterlijk 27 oktober a.s. (met kopie aan de stagecoördinator).

EL

Switching and Control Systems (125151)

Bovenstaand college van de EL/INF leerstoel TSS, verroosterd in het komende 2e trimester, gaat dit jaar wegens onderbezetting van de leerstoel niet door.

Netwerkanalyse en Practicum MiNa

Eerstejaars krijgen binnenkort in hun postvak een bundel documenten over de organisatie (opzet, roosters, groepsindeling, etc.) van de twee onderwijsblokken met daarin het vak Netwerkanalyse en het Practicum MiNa. Herhalers kunnen de bundel ophalen bij de balie van BOOZ-EL. Alle documenten zijn ook opvraagbaar via Teletop (aanmelding voor alle deelnemers sterk aanbevolen).

Student-assistentschap Digitale Techniek

Voor INF en EL. Zie mededeling INF/BIT/TEL.

D-voordracht

H. Lin (Leerstoel: TSS) over 'Differentiated Services in FRIENDS', 25 oktober 2000, 16.00 uur, INF gebouw, Hal 204 (Demozaal).

INF/BIT/TEL

Student-assistent gezocht voor OOSAO

Voor het practicumgedeelte van het vak OOSAO wordt een student-assistent gezocht. Voorwaarde is dat de student zelf het practicum heeft afgerond. Informatie over dit student-assistentschap kan worden gekregen bij M. Aksit.

Systemen voor coöperatief werk (234007)

Voor BIT D3 studenten. De presentaties voor dit vak vinden plaats op dinsdag 14 november 2000 5e t/m 7e uur in TW-B103.

Student-assistentschap Digitale Techniek

Voor INF en EL. Student-assistenten gezocht voor het practicum bij de vakken Digitale techniek voor eerstejaars INF en EL. Het werk bestaat uit het begeleiden van het practicum gedurende 8 dagdelen en het beoordelen van de practicumverslagen. Voor INF is het practicum op 8 vrijdagmiddagen in weken 2-4 en 6-10. Voor EL is het practicum op 4 opeenvolgende hele dagen, ma t/m do in week 10. Elke taak is 3 SAE. Je kunt voor een van beide of voor beide taken solliciteren. Vereist is dat je het practicum met Altera-software zelf hebt gedaan en het vak en het practicum met een goed resultaat hebt afgerond. Bij de voorbereiding hoort ook een training van één dagdeel. Sollicitaties bij de docent, Jaap Hofstede, via e-mail ([email protected]) of telefonisch (3788). Vermeld: naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail, student-nummer, opleiding en studiefase; of je al eerder student-assistentschappen hebt vervuld en zo ja welke; voor welke taak of taken je solliciteert; eindcijfer en practicumcijfer voor (BB)DT.

Integrand Twente

Voor een productiebedrijf in Borculo zoeken we een IT- en een logistiek-georiënteerde student, die gezamenlijk een opdracht willen uitvoeren. Het gaat over het op papier zetten van batchrecords en deze uiteindelijk in een geautomatiseerd systeem onder te brengen. Ref:G777. Informatie: de Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909. Kijk ook eens op de stage-/opdrachtenbank op internet: www.integrand.utwente.nl.

Switching and Control Systems (125151)

Zie mededeling EL.

Aiesec

Voorlichtingsbijeenkomst internationale stageprogramma van Aiesec op 18 oktober om 12.30 uur in BB-5. Zie mededeling Internationaal.

TBK/CT&M

Statistiek II voor CIT

In verband met dubbele verroostering van de docent worden de hoorcolleges van VR 5+6 in EF T4 verplaatst naar VR 1+2 in BB 1.

Opleveren projectkamers blok 1: Water & ICT

Voor CiT P. De oplevering van de projectkamers die in blok 1 zijn gebruikt voor de vakken Water en Inleiding Civiele Techniek gaat als volgt: De sleutels voor de betreffende projectkamers kunnen op woensdag 4 oktober, donderdag 5 oktober, vrijdag 6 oktober, maandag 9 oktober of dinsdag 10 oktober tussen 12.00-13.00 uur worden ingeleverd bij dhr. Ab Bevers (kamer WB-gebouw naast dereceptie, t.o. de kantine). Dhr. Bevers controleert de projectkamers op eventuele schade. Is alles in orde dan wordt de borgsom teruggestort op het bankrekeningnr. dat destijds op het sleutelafgifteformulier is ingevuld. Voordat de sleutel wordt ingeleverd worden de gebruikers van de projectkamers geacht de kamers schoon te maken. Schoonmaakmiddelen zijn (gratis) verkrijgbaar bij dhr. Bevers.

Colloquium

Mark Bressers over 'Verbetering van het primaire proces bij DAF Bus International te Eindhoven, herontwerp van de interface tussen verkoop en voortbrenging', 3 november 2000, 15.45 uur, BB7.

Roosterwijziging Maple-practicum Wiskunde II voor HTS-ers

Voor CT&M HTS generatie '00. Het rooster voor het Maple-practicum, dat onderdeel uitmaakt van het vak Wiskunde II (151082), is voor de HTS-studenten als volgt gewijzigd: -in week 49 t/m 51 en 3 Maple-practicum op vrijdag 5e + 6e uur; -in week 2: Maple-practicum op donderdag 7e + 8e uur. Het practicum vindt steeds plaats in TW A106. De overige studenten van P-werkcollegegroep 1 hebben gewoon Maple-practicum op de tijden die op het blauwe rooster staan aangegeven.

Roosterwijziging Mens, Technologie & Organisatie (184172)

Voor CiT D1 en HTS-ers generatie '00. Voor het vak MT&O wordt in week 2 het college (coo) verschoven naar vrijdag het 5e + 6e uur.

Student-assistenten gezocht bij de vakgroep Bt&Bp

Voor de practica bij de vakken Grondmechanica (week 49,50) en Civieltechnische Materiaalkunde (week 6-11) worden student-assistenten gezocht voor het assisteren bij practica en het nakijken van verslagen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij G.H.Snellink, WB-HV-101, e-mail [email protected] Graag vermelden voor welke vakken interesse bestaat en welk cijfer daarvoor gehaald is.

Integrand Twente

Andersen Consulting biedt studenten een weekend in Nice aan om eens op een andere manier kennis te maken met het bedrijf. Het weekend staat in het teken van pittige cases en uiteraard de nodige gezelligheid. Interessant? Haal bij ons het inschrijfformulier! Integrand, de Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909. Kijk ook eens op de stage-/opdrachtenbank op internet: www.integrand.utwente.nl.

Financiële instellingen en -markten (186009)

Voor TBK D1. Op donderdag 2 november a.s. 5, 6 en 7e uur is er een inhaal hoorcollege voor bovenstaand vak in BB1.

Roosterwijziging Strategisch Pers. Management (184158) groep 2

Voor TBK D2/D3. Het werkcollege SPM voor groep 2 op maandag 6 november a.s. 3-4 uur komt te vervallen. Hiervoor komt in de plaats voor groep 2: Dinsdag 7 november a.s. 1-2 uur werkcollege SPM in CT1349. Groep 1 blijft ongewijzigd.

Roosterwijziging DOBP (182066)

Voor D1. Op donderdag 19 oktober a.s. (wk 42) 3-4 uur wordt het hoorcollege Discrete Optimalisering van bedrijfsprocessen verplaatst van CC4 naar CC1 (éénmalige roosterwijziging).

Kosten-baten en decisie-analyse (173701)

Voor D2/D3 studenten BSK/CT&M. Zie mededeling BSK.

Aiesec

Voorlichtingsbijeenkomst internationale stageprogramma van Aiesec op 18 oktober om 12.30 uur in BB-5. Zie mededeling Internationaal.

TCW

D-voordrachten

Nancy Brugman over 'Gebruikersonderzoek naar websites', 6 oktober 2000, 13.00 uur, TW-B103.

Emmy van Woerden over 'Imago van de taxibranche en knelpunten in de personeelsvoorziening', 6 oktober 2000, 15.30 uur, C238.

Integrand Twente

Ons team biedt weer ruimte voor versterking! Heb jij zin in een gezellig en zeer leerzaam jaar binnen een professionele, landelijke organisatie die midden in het bedrijfsleven staat? Wil je veel contact met bedrijven en studenten? Wil je gratis mee naar workshops bij grote multinationals en contact met studenten van Integrand vestigingen uit het hele land? Neem dan contact met ons op: tel. 053-4893909.

TN

D-voordrachten

Stefan Brzozowski over 'The influence of the partial oxygen pressure on the growth of NdBa2Cu3O7-d thin films by pulsed laser deposition', vrijdag 6 oktober 2000, 15.30 uur, EL/TN T4.

J.A. Loaiza Rivas over 'Application of the Coupled Mode Theory to the study of the optical coupling between dielectric straight waveguides and cylindrical microsonators', maandag 9 oktober 2000, 14.00 uur, EL/TN T4.

Rectificatie: Anton Kuijper over 'Remagnetisation and snapback on LHC-strands', donderdag 26 oktober 2000, 16.00 uur, EL/TN B1220.

Aanmeldingsprocedure Doctoraal-examen TN in december 2000

Studenten die aan het examen willen deelnemen moeten zich hiervoor altijd opgeven, ook wanneer de D-voordracht het laatste onderdeel van het afstuderen is of alle cijfers reeds binnen zijn. Bureau onderwijszaken is immers onbekend met de plannen van de student: er kunnen diverse redenen zijn waarom een student de formele datum van het D-examen zou willen uitstellen. Verder wordt u gevraagd u te willen houden aan de hieronder vermelde data. Sluiting aanmelding: 15 november 2000; terugtrekken tot: 7 december 2000; examenvergadering (uitslag): 12 december 2000; uitreiking v.d. diploma's: 14 december 2000. Twee exemplaren van het D-verslag dienen bij BOZ TN te worden ingeleverd (1 ex. archief, 1 ex. bibliotheek). Alle cijfers moeten binnen zijn bij BOZ TN op donderdag 7 december a.s. en ongeveer 3 weken voor de D-voordracht moet met BOZ contact worden opgenomen zodat tijdig voor een zaal kan worden gezorgd.

Analyse B (156016)

Het werkcollege van Analyse B dient te worden voorbereid door bestudering van de bijbehorende stof. Voor het eerste werkcollege luidt het programma als volgt: stof: paragraaf 1.1-1.2.8; vraagstukken: 1.1 abc, 1.2 abdfg.

Leerstoelvakken lage temperaturen

De modules Cryogene technieken (145012) en Materiaalkunde van dunne film supergeleiders (145013) starten in week 42 en NIET in week 41 zoals abusievelijk in het TN rooster staat vermeld. Cryogene technieken begint op maandag 16 oktober in zaal 4110 van het EL/TN gebouw, om 9 uur. Het eerste college Materiaalkunde voor dunne film supergeleiders begint op woensdag 18 oktober, eveneens in zaal 4110 om 9 uur.

TO

Inleiding methoden en technieken van s.w.o. (196201)

Voor TO-P. In tegenstelling tot hetgeen in het rooster vermeld staat is het werkcollege 196201 op woensdag 29 september, het 7e + 8e uur in L226, voor de groepen 1-6. De werkcolleges in week 40, 41, 45 en 46 zijn allemaal het 5e en 6e uur in L 226 voor alle groepen (1-6).

Instructie en taakanalyse (194522)

Voor TO-D3. Bovenstaand college van dinsdag 3 oktober, het 5e en6e uur, is in overleg met de studenten verplaatst naar woensdag 4 oktober het 3e en 4e uur in INF U-1 (in het informaticagebouw).

Reader voor Systeembenaderingen in de Onderwijskunde (196006)

Voor TO-D2. De reader voor dit vak kan tegen betaling van f20 worden afgehaald bij het secretariaat van de afdeling TO/OMD, kamer H109. De studiehandleiding en de practicumhandleiding worden gewoon verkocht bij de U-Take.

TW

PDV uit de Math. Fysica (155010)

Voor WB en TW. Zie mededeling WB.

WB

Werkcollege Analyse A (151018)

Voor D1-studenten. Bovengenoemd werkcollege gaat voor groep C en D op dinsdag van het 3/4e uur naar het 5/6e uur in de weken 42 t/m 46. Let op: groep C zaal INF L 1220; groep D zaal T 500 b. Voor de groepen A en B blijft het ongewijzigd.

PDV uit de Math. Fysica (155010)

Voor WB en TW. In verband met de nog steeds grote belangstelling voor de werkcolleges op VR 5+6 worden deze met ingang van 29 september verplaatst van TW-B 102 naar CT 1345.

Stijfheid en Sterkte 3 (115711)

Voor D2 studenten WB. In het kader van dit vak worden 3 computeroefeningen gehouden van elk 1 dagdeel. Voor deze oefeningen moet je je per groepje van 2 studenten inschrijven. Schrijf tegelijk in voor alle drie de oefeningen. De inschrijving geschiedt vanaf week 42 via een inschrijfprogramma op de inschrijf-PC in het WB-T900. Bij de inschrijving wordt gevraagd naar de studentnummers! De oefeningen worden gehouden in de weken 43 t/m 48. De data zijn ter plaatse aangegeven. De oefeningen moeten worden voorbereid aan de hand van een handleiding die in het diktaat 'Aanvulling en Handleiding bij Stijfheid en Sterkte 3' is opgenomen. Zonder voorbereiding kan de oefening niet worden afgerond. Er zijn slechts zeer beperkte herhalingsmogelijkheden. Het tentamen wordt alleen beoordeeld als de oefeningen zijn afgerond. Bij dit vak wordt verder gebruik gemaakt van het boek: Finite Element Analysis, Theory and practice, van M.J. Fagan.

WTM

Annulering vak Maatschappij gericht Ontwerpen (160515)

In tegenstelling tot wat er in de UT-studiegids 2000/2001 staat (pagina 53 en pagina 55), wordt het 1e jaars bovenstaande vak (docent Jelsma) vanaf studiejaar 2000/2001 niet meer aangeboden. Dit WTM-vak treft u niet meer op het WTM-rooster aan, maar staat echter (i.v.m. de vroegtijdige aanlevering van kopij) nog wel in de studiegids 2000/2001.

SPE

Het SPE. Voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Viering : zo 8 okt."Rondom de Schrift" vg. Hélène van den Bemt, 10.30u Vrijhof.

Activiteiten : De dictatuur van de economie, di. 10 okt. In hoeverre beïnvloedt geld jouw keuzes? 19.30u, SPE-UT, Vrijhof kamer 201. De taal van het verhaal, di. 10 okt. Wat heeft de bijbel vandaag te zeggen? 21.00u, SPE-UT, Vrijhof kamer 201. Broodje Religie, wo 11 okt. A course of Miracles werd in de periode '65-'73 gedicteerd aan Helen Schucman. Het boek heeft voor talrijke mensen het leven en denken veranderd. Wat is nu precies, die cursus in wonderen? 12.30-13.30u, SPE-UT, kamer 202. Taizéviering, wo 11 okt, 19.00u, Opstandingskerk, Zonstraat 9, Enschede. Het lichaam centraal, wo 11 okt. Heb ik of ben ik een lichaam? 20.00u, SPE-HE, Kortenaerstraat 59, 1e. Vesper: Iedere donderdag om 17.30u, Stiltecentrum t.o. kamer 205.

Zen-meditatie : Iedere donderdag om 20.00u, SPE-HE Kortenaerstraat 59, 1e.

Informatie

Pastores : Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

SRD

De Studentenvakbond SRD behartigt de belangen van alle studenten in Enschede. Hiervoor zoek de SRD nog enthousiaste deeltijderbestuurders en activo's die zich bezig willen houden met onderwijs en de campus. Je kunt ook zelf een onderwerp kiezen dat je aanspreekt. Neem contact op op met de ridders van de SRD: 053-4895236 of [email protected] en bekijk http://www.srd.utwente.nl. DeSRD heeft ook een kamerbank op internet: http://steunpunt.srd.utwente.nl/. De tentamenbank van de SRD staat op http://orakel.srd.utwente.nl/. Bij het SRD Studentensteunpunt (gevestigd in het SRD kantoor, tel. 053-4893635 of http://steunpunt.srd.utwente.nl) kun je terecht met al je vragen over o.a.: huur, studiefinanciering, afstudeersteun en onderwijs. OOG-avond: de SRD organiseert samen met de Landelijke Studenten VakBond een 'over onderwijs gesproken' avond op 18 oktober. Thema: Is ICT een hulpmiddel of een onderwijsvernieuwing? Kom langs en uit je mening!

HoBiHe

HoBiHe organiseert gezelige activiteiten voor homo, bi, lesbische en heterostudenten uit Enschede en is een werkgroep van de SRD. Heb je belangstelling of wil je ook op onze mailinglist komen, bel dan de SRD en vraag naar Martijn (053-4353228), mail hobihe ([email protected]) of bekijk onze homepage: http://hobihe.srd.utwente.nl/. Vanavond is er een introductie BBQ op Calslaan 7-3 om 18.00.

Studieverenigingen

Ideefiks

Ideefiks heeft weer te lang binnen gezeten en heeft drastisch behoefte aan een beetje frisse lucht. Vrijdag 6 oktober gaan we hem uitlaten, verzamelen bij 't hok om 13.45 uur # Er is nog één plaatsje vrij voor het zeer beroemde en niet eens zo zeer niet gevreesde introweekend van Ideefiks op 13/14/15 oktober # 25 oktober is het weer zover: het ISAC-feest, lekker feesten met de luitjes van Sirius, Abacus en Communiqué # 26 oktober is de excursie naar het Ruhrgebied # 31 oktober is het weer de hoogste tijd om de hersentjes ook wat vertier te gunnen, dus dan gaan we weer borrelen in 't Bo(rre)lwerk # Vragen of gewoon behoefte aan een luisterend hondenoor? Tel. 053-4893284, Meel: [email protected], Internet: http://www.wmw.utwente.nl/ideefiks.

Stress

Stress zoekt bestuur 2001! Don't go with the flow...Speciaal voor bestuursgeïnteresseerden organiseert Stress in oktober 2 interesse-borrels. Heb je de eerste op 4 oktober gemist? Kom dan naar borrel op woensdag 18 oktober om 21.00 uur in café San Remo! # Van 25 t/m 27 oktober wordt er voor alle Stress-leden weer een Company Fun Tour georganiseerd, dit keer naar Keulen. Richtprijs: 100 DM. Inschrijven kan in het voorportaal van de Stress-kamer. Kijk ook op www.stress.utwente.nl/cft # Van 14 t/m 18 oktober organiseert Estiem een meerdaagse trip naar de Randstad voor zowel Nederlandse als buitenlandse studenten. Schrijf je snel in (zieintekenlijst voorportaal Stress-kamer) of kijk op www.stress.utwente.nl/estiem/Ensche-D-Event # Kijk voor de andere zaken eens op www.stress.utwente.nl.

Scintilla

Woensdag 18 oktober is er vanaf 18:00 het aktievelingenuitje in het restaurant de Zegger in Hengelo. We vertrekken om 17:15 met de fiets vanaf het EL/tn-gebouw. Vooraf inschrijven in de Scintillakamer is verplicht # Dinsdag 31 oktober om 20.00 uur is er de halfjaarlijkse ALV. Tijdens deze ALV zal het bestuur van samenstelling wisselen. Het kandidaatsbestuur is te vinden op de homepage # De volgende dag is er de mogelijkheid om het nieuwe bestuur te feliciteren tijdens de receptie in de Tombe vanaf 16:00 uur.

Isaac Newton

Allereerst willen we iedereen, m.n. de organisatoren en de deelnemers, bedanken voor de zeer geslaagde lustrumweek! # Vanmiddag is er vanaf 15:30 een borrel in de kelder. Hier zullen de foto's van het lustrum te zien zijn op een monitor! # De homepage is totaal vernieuwd en nog veel interactiever geworden # Vrijdag 6 oktober om 12.30 uur is er een (gratis) lezing over 'Ruimestations en hun dynamica'. Plaats: hal IV-206 # Voor de tweedejaarsprojectgroepen is er dinsdag een excursie naar ESA/ESTEC. Per projectgroep kunnen er 2 mensen mee # We zoeken nog mensen die ook iets willen organiseren bij onze vereniging. Er zijn genoeg mogelijkheden! # Je kunt je nog inschrijven voor het Na-Introkamp op 20, 21, 22 oktober # 10 oktober vinden de traploopkamioenschappen van de UT plaats in ons gebouw # De Newtonkamer (WB portacabins 67,69,70,71) is elke dag van 10-16u open, tel. 053-4892531; [email protected]; www.isaacnewton.utwente.nl.

ConcepT

Op 19 oktober wordt er in de middagpauze een commissiemarkt gehouden, met name voor eerste- en tweedejaars. Alle commissies zullen uitleggen en laten zien waar ze mee bezig zijn. Er wordt gezorgd voor koffie/thee en taart, dus kom in ieder geval even langs om te kijken # Dezelfde dag, 19 okotber is ook de Driekampborrel! Wil je meedoen met een team van minimaal 5 personen, geef je dan op bij ConcepT # De Onderwijscommissie is op zoek naar een eerstejaars die zich wil bemoeien met het onderwijs en klachten van medestudenten wil behandelen # Weet je zonder naar de commissiemarkt te gaan al dat je geïnteresseerd bent in een commissie, zoals de ConcepTueelcommissie of IACES (de internationaal georiënteerde commissie), kom dan langs op de ConcepT-kamer # Vragen of info: bel 3884, e-mail naar [email protected] of surf naar http://www.ConcepT.utwente.nl.

TObias

De almanak is klaar! Kom hem dus snel ophalen in de TObiaskamer! Voor leden is de almanak gratis, niet-leden kunnen hem voor maar f5 kopen # Eerstejaars: Het na-introkamp komt er weer aan! Het kamp is in het weekend van 19-21 oktober. Geef je dus snel op. Voor maar f35 kun je al mee en voor f25 meer krijg je ook nog een echt "na-introkamp T-Shirt" # 30 novemberis TObias jarig! Dat wordt gevierd met een volleybaltoernooi en een feestelijke borrel! Dus vorm een volleybalteam en doe mee! # Op 18 oktober is de Groninger-onderwijsdag. Deze activiteit is van SCOON (Het landelijk overleg van Onderwijskunde-studenten). Dus lijkt het je leuk om studenten van andere Ondewijskundestudies te ontmoeten? Ga dan naar deze activiteit!

Abacus

Donderdagmiddag 19 oktober is er weer een Mathematisch Café met aansluitend een borrel in kleintje VB. Kom met zoveel mogelijk van je jaar en dan wordt het vast weer heel gezellig en ook leerzaam # Woensdag 25 oktober is het ISAC-feest! Het thema deze keer is Indianen. Het grote Ugh-feest! Dus verzin alvast een leuk outfit om aan te doen. Je krijgt nog te horen wanneer en waar je kaartjes kan kopen # We zoeken mensen voor de Almanakcommissie 2000/2001 # Dit jaar hebben we de organisatie van de kaleidoscoopdag in handen. Dit is een symposium, maar dan groter dan voorgaande jaren, omdat het nu ook voor alle zusterverenigingen is. Voor de organisatie hiervan hebben we nog mensen nodig # Of lijkt het je wat om verantwoordelijk te zijn voor de tentamenbundels van Abacus of voor de homepage van Abacus? Kom dan eens bij ons langs! # Heb je nog geen almanak van 1999/2000? Kom hem dan ophalen in onze kamer!

Alembic

De galafoto's zijn eindelijk binnen, verkrijgbaar op onze kamer! Heb je nog niet betaald, neem dan wel even geld mee # Op 25 oktober a.s. wordt het jaarlijkse symposium weer georganiseerd. Het onderwerp is: "Moderne Milieu Ontwikkelingen, een milieugerichte kijk op de chemische industrie". Hou deze datum alvast vrij, want het beloofd een geweldig symposium te worden # Het is al weer twee weken geleden dat het volleybaltoernooi heeft plaatsgevonden. Er zijn nog een aantal teams die moeten betalen. Doe dit z.s.m. op onze kamer # De eerstejaars die niet mee waren met het supergave naintrokamp kunnen hun geld van ons terugkrijgen. Doegroepouders die nog niet betaald hebben wordt verzocht dit z.s.m. te doen # De internetcommissie heeft hard gewerkt aan de homepage en je kunt nu het resultaat gaan bekijken op: www.ct.utwente.nl/~Alembic.

Communiqué

Ten eerste alle mensen die hertentamens hebben: veel succes de komende week # Op 9 november herhaalt de TACCIE haar succesvolle excursie naar de Tubantia. Wil je mee hou posters en mail in de gaten!# Heb je je nog niet opgegeven voor een commissie en wil je wel graag actief worden bij Communiqué? Stuur dan een mailtje naar [email protected] of kom langs in de CommuniquÚ-kamer(A227)tussen 10.30 en 16.00 uur en ook voor vragen, opmerkingen of ideeÙn kun je er ook elke dag terecht # Verder kun je natuurlijk bellen: 053-4894461.

Student Union

Bestuur Student Union

Van 16 t/m 19 oktober viert de SU haar éénjarig bestaan. Kijk elders in dit UT-Nieuws voor het programma van de week # Iedereen is welkom op de tweede vrijdagmiddag-borrel op 6 oktober om 16:30 uur in het Theatercafé (kosten zijn voor eigen rekening) # Het ontwerptraject van de Bastille is in gang gezet. De architecten, Robert Winkel en Barend Scherpbier, hebben een V.O.F. opgezet waarin hun beide architectenbureaus participeren. Doordat de architectenkeuze zo lang op zich heeft laten wachten, moet de planning worden aangepast. Onder voorbehoud wordt het ontwerptraject in maart afgesloten. Tot juni wordt gewerkt aan het gereedmaken van het bestek. Na de IK2001 wordt gestart met de verbouwing met als streefdatum de oplevering in april 2002 # We zoeken diverse mensen voor uiteenlopende nieuwe projecten. Bijvoorbeeld voor de redactie van het nieuw te vormen Union Magazine # Activiteiten aankondigen op onze website: [email protected] Bestuursvacatures plaatsen: [email protected] # Informatie: tel. 053-4898006, [email protected] of www.studentunion.nl.

Pakkerij

Aegee

Volgende week is het al zover. Van 13 t/m 15 oktober vindt weer het AEGEE-Kamp plaats. Tijdens het kamp vinden veel leuke activiteiten plaats, een dropping, een cantus en een middag waarop je de commissies van AEGEE goed zult leren kennen en natuurlijk nog veel meer leuke dingen. Ben je nog niet lid, wordt het dan zo snel mogelijk en ga mee op Kamp. Bijpraten over het kamp, dat kan op 19 oktober tijdens de traditionele Mondudamo Wijnborrel in Asterion. Lijkt dit je allemaal leuk, schrijf je dan in via de reismap in Asterion.

C.S.V. Alpha

Het nieuwe jaar is nu officieel begonnen. Ook dit jaar zullen er weer een aantal kringen gehouden worden. De kringleiders zullenhun kringen volgende week donderdag 12 oktober presenteren. Tevens is dan de kopijsluitingsdatum voor de Digtus # 13 en 14 oktober zijn er VWO-voorlichtingsdagen. Wie helpt er mee? # 15 oktober is er een IKV op Uskumølle # Dinsdag 17 oktober is de ALV (niet in september dus) # Heb je ook belangstelling voor een christelijke studentenvereniging? Kom dan zeker eens langs tijdens een sociëteitsavond. Elke donderdagavond in sociëteit Flux, Oude Markt 24 (3e verdieping). Kijk voor meer info op alpha.student.utwente.nl of bel Martin: 053-4317152.

Audentis

Afgelopen dinsdag vierde Audentis de dies van Sociëteit T.R.A.M., waarna de Sociëteit volbeladen stond met doegroepen. Dinsdag vond namelijk de doegroepenreunie plaats, waarbij meer dan 180 mensen aanwezig waren, die konden genieten van overheerlijk arabische maaltijd. Donderdag was de socciewissel, waarbij soccie Kroese het roer heeft overgegeven aan soccie Kleijne. Soccie Kroese bedankt en soccie Kleijne succes. Vandaag zal er een spetterende na-introfeest zijn bij Audentis. Verder kan je je nog inschrijven voor de NaKennismakingsTijd die plaatsvindt vanaf 13 oktober. Deze NKT is dit jaar de laatste mogelijkheid om lid te worden, dus als je het nog niet gedaan hebt: grijp je laatste kans!! Inschrijven is mogelijk op de Sociëteit. Voor meer informatie: zie www.audentis.nl, [email protected] of tel. 4328384.

Internationaal

Aegee

Druk bezig met de tentamens? Volgende week ben je er weer vanaf en zijn er weer genoeg mogelijkheden om delen van Europa te kunnen bekijken. Van 18-22 oktober vindt in Boekarest het seminar 'XLLL-eXtra Life Long Learning' plaats. Lijkt het je wat, kijk dan in Asterion in de Reismap voor meer informatie. Tevens vindt in dit weekend in Frankfurt de conferentie: 'Two-Europes-One Univerity' plaats. Bekijk hier samen met andere Aegee-leden uit heel Europa de invloed van grenzen. Kom eens langs in de Sociëteit Asterion en kijk in de reismap voor nog meer reismogelijkheden binnen Europa.

Aiesec

Wil jij het derde trimester op buitenlandse stage?! Kom dan 18 oktober om 12.30 uur naar BB-5. Daar zal Aiesec namelijk een korte voorlichting geven over haar internationale stageprogramma. Tijdens deze voorlichting zal tevens een stagiair over zijn ervaringen met Aiesec vertellen. Ben jij geïnteresseerd? Kom dan langs!! Uiteraard kan je altijd langs komen bij het AIESEC-Kantoor in BB of een mailtje sturen naar [email protected]

Cultuur

Bellettrie Filmhuis

Woensdag 11 oktober; 20:30; de film "Rent A Friend" in vergaderzaal 8 in de Vrijhof. Geregisseerd door Eddy Terstall. Had je nog een vriend nodig? Geen zin om alleen naar het voetbal te kijken? Huur een vriend! Rent A Friend gaat over iemand die het idee heeft, zich zelf als vriend te verhuren. 'Er zijn weer veel grappige dialogen, er is een geestige soapwereld gecreëerd en er zijn ook veel visuele grapjes, die van de film soms een melig zoekplaatje maken'. (NRC Handelsblad). Toegang: f1 (leden)/f3,50 (U+ kaart)/f5. Halfjaars abonnement: f10 (leden)f30(U+ kaart)/f45. Meld je nu aan voor de mailinglist en ontvang de laatste nieuwtjes: www.student.utwente.nl/~bellettrie/filmhuis.

4 Happy Feet

Vanavond is er wederom een vrijdansavond in café Gerritsen, Voortsweg 109 te Enschede. Deze wordt elke donderdag in de even weken (behalve 19 oktober) gehouden. Op deze avonden kun je niet alleen veel dansen, maar is het ook erg gezellig. Iedereen is welkom om tussen 21.00 en 0.00 uur langs te komen. Leden gratis, niet-leden f2,50 # Er staat iets te gebeuren! Houd je ogen open en woensdagavond 8 november vrij.

Sport

The Slapping Studs

Ben jij geïnteresseerd in de snelste teamsport ter wereld? Kom dan ijshockeyen bij 'The Slapping Studs'. Bel voor een gratis introtraining of meer info Jorrit van Dijk, tel. 053-4300559.

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (± 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveaus: van eerste divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Elke donderdagavond is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2. Als je het leuk lijkt om een keer mee te doen dan kan dat. Elke maandag van 18.30-20.00 wordt er beginnerstraining gegeven om de fijne kneepjes van het badmintonvak te leren. Voor vragen kan je bellen met Frank (053-4357641). Kijk ook op www.diok.nl voor meer informatie.

D.R.V. Euros

Veel activiteiten op de agenda (en niet alleen voor de wedstrijdroeiers!). Inschrijflijsten hangen in de Sevende Camer. -17 oktober. AV. Zorg dat je er bent om te horen wat het nieuwe bestuur dit jaar wilgaan doen! -20/21/22 oktober. Eerstejaarsweekend om met elkaar leuke dingen te doen en dus niet alleen maar roeien. -28 oktober. Knorresteijn Memorial Regatta. De 'biggetjesgezellige' wedstrijd bij ons eigen Euros. Zorg dat je een van de vele bokalen wint! -29 oktober. Purmerondrace. Veel verschillende nummers met hele grote prijzen (Lars kan hier meer over vertellen). Info bestuurskamer: 053-4341136.

S.V. Lichtgeraakt

Ben je het zat om elke keer te moeten omkleden voor en na te sporten? Hekel aan douchen, stinkende sportschoenen of een zwarte sporttas? Dit is de uitkomst: als één van de kleinere verenigingen op de campus biedt wij de mogelijkheid kennis te maken met de schietsport. In het CT-gebouw hebben wij twaalf 10-meter banen. Daarnaast is er een ruime bar en eigen biljart aanwezig. Het lidmaatschap is f50 per jaar. Naast het luchtschieten zijn er ook verenigingsuitjes zoals kleiduiven schieten, laserquesten, videomarathons, paintball, barbecues, etc. # Lichtgeraakt verzorgt ook schietinstructies voor disputen, jaarclubs en andere gezelschappen # Voor meer informatie: http://www.student.utwente.nl/~lichtgeraakt of Sytse Ozinga, tel. 0575-513823 bgg: 06-16328981.

TC Ludica

Ook dit jaar zijn er mogelijkheden om in de tennishallen van Tennis Centrum Enschede te trainen, in het Snaartje van Oktober en op de website is een inschrijfformulier te vinden. Haal nu ook je tennisbonnen bij de penningmeester op, altijd handig voor als je naast de wintertraining op een vrij uurtje in de hal wil tennissen. Uiteraard is er ook van alles te doen in het Paviljoen, aankomende dinsdag 10 oktober is er de Gentlemen Night, voor wie meer wil weten, lees je het Snaartje of bezoek je de website. Paviljoen: 053-4892347, website : www.ludica.nl, e-mailadres: [email protected] Kom gerust vrijblijvend langs.

D.W.V. Klein Verzet

Trainingen: maandag 17:00 toertraining; dinsdag geen wedstrijdtraining meer; woensdag 17:00 mountainbiketraining; donderdag 17:00 intermediate wegtraining. Voor al deze trainingen voor het sportcentrum verzamelen. In november gaat het wintertrainings-schema in. Als je nog geen lid bent, kom dan gewoon eens geheel vrijblijvend meefietsen. Nog geen fiets? Bel dan even om een KV-fiets voor weinig te huren. Vandaag om 20.30 A.L.V. in zaal 5 van de Vrijhof. Nog vragen bel dan Sander (4895057) of mail naar [email protected] Kijk ook eens op onze homepage voor activiteiten, jaartrainingsrooster en nog veel meer http://www.student.utwente.nl/~kverzet/.

Batavierenrace

Sinds kort heeft de Batavierenrace een nieuw internet en e-mail adres. Namelijk www.batavierenrace.nl en [email protected] Bekijk op ons nieuwe adres ook de foto's van afgelopen race! Tot ziens bij de 29e Batavierenrace op 28 april!

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Wil je iets doen aan je gewicht? Kom dan eens bij ons trainen. We hebben een programma speciaal voor aankomende Alohanen, op ieder zijn eigen niveau. Kijk voor de trainingstijden op de homepage www.student.utwente.nl/~aloha # Aloha is de trotse winnaar van de Tonnie-outside Trofee. Dit bevestigt was we al lang wisten n.l. dat Aloha gewoon ontzettende toffe, gezellige en goede vereniging is # Dinsdag 10 oktober worden de traploopkampioenschappen georganiseerd door Aloha en Kronos! opgeven bij Ferry Melchels (053-4895005) # De AV is op donderdag 26 oktober in de Kleine Zaal om 19:45, de stukken worden precies een week ervoor in de bak gelegd # Geef je op voor het spetterend gave verenigingsweekend op 27-28-29 oktober bij Rinke Klein Entink (053-4895010) # Informatie: Marco (053-4618498) of Jetse (053-4337422).

D.A.V. Kronos

We hebben een prachtig verenigingsweekend gehad, dat heel erg verassend in het Noordhollandse Castricum werd gehouden. Er waren heel wat nieuwe leden mee die zo de vereniging op een heel andere manier hebben leren kennen # Vanavond 7 oktober zijn de clubkampioenschappen waar je kunt kiezen uit de technische- en de loopmeekamp. Volgende week vindt het vervolg plaats # Tussendoor kun je nog meedoen met de Open UT traploopkampioenschappen op dinsdag 12 oktober in het WB-gebouw. Er wordt gekeken wie er als snelste 13 trappen kan beklimmen # Kortom, Kronos is en blijft in beweging en het is zeker de moeite waard om eens vrijblijvend langs te komen op een van onze trainingen (di. 18.00-19.30u, Sintelbaan (UT) en do. 18.00-19.30u, Fanny Blankers-Koen Stadion, Hengelo). Informatie: run.to/kronos, [email protected] of bel Sjoerd, tel. 053-4353475.

Diversen

B.S.C. Duitenberg

De Beleggingsvereniging Duitenberg heeft nog enkele plaatsen vrij in commissies. Staat gezelligheid voor jou op nummer 1 en wil je leren geld verdienen, dan zoeken wij jou! Neem contact met ons op ([email protected]) of loop in de middagpauze eens binnen voor een kop koffie in onze kamer (WB hal5-127B).

KIvI

KIvI Afdeling Jonge Leden Midden organiseert een workshop'Emotionele Intelligentie' op zaterdag 28 oktober van 10.00-17.00 uur in Vergadercentrum La Vie, Lange Viestraat 351 in Utrecht. Waarom zijn mensen met een gelijke intelligentie lang niet altijd even succesvol? Het antwoord luidt dat emotionele intelligentie (EQ) 2x zo belangrijk is voor het bereiken van resultaten dan rationele intelligentie (IQ). Het trainen van emotionele intelligentie heeft de volgende resultaten: inzicht in eigen EQ, effectief beïnvloeden en vergroten van inlevingsvermogen, versterken aanpassingsvermogen en flexibiliteit, betere sociale relaties. Onderdelen van de workshop, verzorgd door Cruciaal Psychologisch Advies, zijn o.a.: presentatie van de theorie, meting persoonlijk EQ m.b.v. test en assessment, praktische ervaringsoefeningen met simulaties en rollenspelen. Kosten: f75 (leden)/f100 (niet-leden) incl. koffie, lunch en drankje na afloop. Informatie: Elfride Dijkstra-ten Dam, tel. 4097, [email protected]

Integrand Twente

Ons team biedt weer ruimte voor versterking! Heb jij zin in een gezellig en zeer leerzaam jaar binnen een professionele, landelijke organisatie die midden in het bedrijfsleven staat? Wil je veel contact met bedrijven en studenten? Wil je gratis mee naar workshops bij grote multinationals en contact met studenten van Integrand vestigingen uit het hele land? Dan is Integrand wat voor jou! Wil je meer informatie kom naar de Vrijhof kamer 120, bel 053-4893909 of kijk eens op de stage-/opdrachtenbank: www.integrand.utwente.nl.

G.A.T.

Vanavond natuurlijk weer een gezellige avond in Vivaan. Mocht het je nog niet opgevallen zijn: de Bastille sluit tegenwoordig om 23:00, als je daarna nog binnen wilt kan je gewoon even 8046 bellen, dan laten we je binnen # Binnenkort wordt het Flat-zaalvoetbal-toernooi weer georganiseerd en wij doen ook mee. Ook zin om in een gezellige sfeer tegen een balletje te trappen en daarna samen wat te gaan eten ofzo? Vertel het Igor # Je kunt je nog steeds bij Rianne opgeven voor het weekendje Groningen (27-29 oktober), de opvolger van het weekendje Utrecht.

Menu

Week 41

Zaterdag 7 oktober

Soep van de dag

***

Gebraden gehakt - vleessaus

Sperziebonen

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: gevulde courgette

Zondag 8 oktober

Soep van de dag

***

Gevulde rollade - rode wijnsaus

Bloemkool

Frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: kaasgroenteschijf

Maandag 9 oktober

Hollandse groentesoep

***

Varkensschnitzel - jachtsaus

Groentemacedoine

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: vegetarische schnitzel

Dinsdag 10 oktober

Goulashsoep

***

Mexicaanse stoofschotel

Riz Pilav

Mexicomix

Vegetarisch: cajun dish

Woensdag 11 oktober

Franse uiensoep

***

Gebakken tongscharfilet of visgratin

Of vleesgerecht met currysaus

Rode bietjes

Frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: volkoren macaroni

Donderdag 12 oktober

Tomatencrèmesoep

***

Reepjes shoarma met knoflooksaus

Gemengde gebakken groente

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: sojaburger Hawaï

Vrijdag 13 oktober

Heldere ossenstaartsoep

***

Schouderkarbonade of gevulde paprika

Paprikasaus - sperziebonen

Carré of gekookte aardappelen

Vegetarisch: gevulde paprika

'DE STEK'

HAP AAN DE TAP

Maandag 9 oktober t/m vrijdag 13 oktober

Civapcici met Balkansaus

Djuvecrijst

De Hap aan de Tap wordt geserveerd in de nieuwe eetgelegenheid 'De Stek', nabij de hoofdingang van de Bastille.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.