Agenda

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 23 december 1999 -Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit EL beoogde kandidaat voor de vacature op de bijzondere leerstoel Microgolftechniekenl. -Het CvB heeft de faculteit EL toestemming verleend om tot werving voor de leerstoel Mobiele Radio Communicatiesystemen te mogen overgaan en verleent daarbij de gevraagde ontheffing van de a

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 23 december 1999

-Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit EL beoogde kandidaat voor de vacature op de bijzondere leerstoel Microgolftechniekenl.

-Het CvB heeft de faculteit EL toestemming verleend om tot werving voor de leerstoel Mobiele Radio Communicatiesystemen te mogen overgaan en verleent daarbij de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Het CvB heeft de faculteit T&M toestemming verleend om tot werving voor de leerstoel "ERP-implementatie en Organisatieverandering" te mogen overgaan en verleent daarbij de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Het CvB heeft de faculteit EL toestemming verleend om tot werving voor de leerstoel Applicatieprotocollen te mogen overgaan.

-Het CvB heeft het bestuur voor de onderzoekschool IPV benoemd.

-Het CvB heeft het Automatiseringsjaarplan 2000 vastgesteld.

-Het CvB heeft het advies van de Werkgroep Introductie overgenomen, waarbij de introductie 2000 zodanig verblokt wordt ingedeeld dat eerst het campusgedeelte van de introductie wordt gehouden (totaal 17 dagdelen) en vervolgens de faculteitsintroductie (totaal 9 dagdelen); hierbij de zondag zoveel mogelijk luw in te vullen.

Als data voor de introductie 2000 zijn vastgesteld de dagen vanaf dinsdag 15 augustus tot en met woensdag 23 augustus 2000.

-Het CvB heeft het budget voor de renovatie centrum WB-gebouw fase 2 vastgesteld voor de punten A, B en C conform offerte en heeft de dienst Facilitair Bedrijf opdracht gegeven het (deel)project uit te laten voeren door de combinatie UT-3 v.o.f..

-Het CvB heeft, vanuit de overweging dat t.b.v. continuering van Da Vinci tot 1 mei 2000 van belang is om vanuit de UT middelen voor exhibit-ontwikkeling beschikbaar te stellen, besloten in januari 2000 een voordracht aan het bestuur van Da Vinci te doen, met daarin begrepen de taakstelling, de aanloopperiode van Da Vinci te verlengen tot 1 mei 2000 en de reservering van k% 125 voor de huur van Da Vinci vooralsnog te handhaven en bij afspraken met de verhuurder (deels) te effectueren; k% 200 ter beschikking te stellen voor ontwikkeling van exhibits alsmede een virtueel Da Vinci.

d.d. 13 januari 2000

-Het CvB heeft besloten in principe het project vervoermanagement te verlengen tot 1 april 2000, de huidige regelingen woon-werkverkeer en dienstreizen per 1 april 2000 vast te stellen als zelfstandige regelingen met een looptijd tot 1 januari 2002 en de dienst P&O opdracht te verlenen tot de ontwikkelingen van nieuwe regelingen die per 1 januari 2002 moeten ingaan.

-Het CvB heeft besloten het financiële kader voor de voorgenomen investeringen voor onderwijs en onderzoek voor de periode 2000-2015 vast te stellen op Mf 300 + p.m.; het financiële kader voor de voorgenomen investeringen in het vastgoed vast te stellen op Mf 250 + p.m.

-Het CvB acht het Masterplan Universiteitsterrein een goed discussiestuk om te komen tot besluiten omtrent een nadere invulling ervan en geeft het vrij voor discussie binnen de universitaire gemeenschap.

-Het CvB heeft de notitie Opzet Voorjaarsoverlegronde 2000 vastgesteld en zal deze ter informatie toezenden aan het Management Team en de CoBe.

-Het CvB heeft een projectgroep en deelprojectgroep ingesteld overeenkomstig het plan van aanpak voor een nieuw model bekostiging onderzoek en onderwijs. Aan de projectgroep is opgedragen een voorstel te ontwikkelen voor een nieuwe bekostiging van onderzoek en onderwijs.

-Het CvB heeft besloten drs. B. van Loon en dr. C. Terlouw per direct opdracht te geven onder leiding en verantwoordelijkheid van de decaan van de faculteit TO een instituutsplan voor het Centrum voor expertiseopleiding in het VO op te stellen, binnen de gestelde randvoorwaarden. Als er een reëel perspectief wordt geboden, zal tot oprichting worden overgegaan.

'Seminar Denktechnieken en Kennismanagement

Op vrijdag 3 maart organiseert het Onderwijskundig Centrum voor docenten weer het seminar over creatief denken, over individuele en groepstechnieken voor het vinden van ideeën, omgaan met blokkades, mindmaps, gebruik van denkhoeden, metaforen, de matrix en open space technology. De techieken bleken ook zeer geschikt voor de uitwisseling van kennis en inzicht voor vakgroepen en AIO-overleg. Deelname is voor UT-docenten kosteloos. Informatie: Frank de Mink (2051) of http://www.oc.utwente.nl zie onder cursussen.

Aanmelding (tot 14-02): tel. 5453, [email protected] of via Internet.

Sluitingstijden Groenlo

De Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente zoekt studentonderzoekers die onderzoek willen doen naar de effecten van de verruimde sluitingstijd voor horecazaken. In Groenlo zijn veel horecazaken waaronder een drietal discotheken. In de weekenden komen circa 3.000 tot 40.000 bezoekers naar Groenlo. Na het sluiten van de horecazaken levert het vertrek van de bezoekers veel overlast op. Gebleken is dat met name het taxivervoer bij de oorspronkelijke sluitingstijd het aanbod niet aankan. Voor een betere afvloeiing van de bezoekers is door de Gemeenteraad de Algemene Plaatselijke Verordening gewijzigd. Er is een nieuwe sluitingstijd vastgesteld voor een proefperiode van 31 juli 1999 tot en met 31 januari 2000, De Gemeente wil weten welke effecten deze verruiming op het terugdringen van de overlast heeft. Voor meer informatie: J.A.P.Smit, Vrijhof 208, tel. 053-4893942, email: [email protected]

Besluitvorming gemeente Hengelo

Het comité van omwonenden in Groot Driene (Hengelo) wil een onderzoek naar de besluitvorming rond de geplande komst van een asielzoekerscentrum op het ATC sportterrein. De buurtbewoners zijn verbaasd over deze locatiekeuze vanwege mogelijke interferentie met andere minderheidsgroepen die recent een plaats in de buurt hebben gekregen. Daarom heeft het Comité drie evaluatievragen over het besluitvormingsproces zoals dat bij de Gemeente Hengelo heeft plaatsgevonden: -Is de afweging van mogelijke locaties met voldoende zorgvuldigheid uitgevoerd? -Welke criteria zijn bij deze afweging gehanteerd, en welke niet? -Is de gevolgde afweging in Hengelo vergelijkbaar met gemeenten elders, of wijkt deze op belangrijke punten af? De Wetenschapswinkel zoekt een (BSK-)student met interesse in gemeentepolitiek die deze opdracht in het kader van zijn/haar studie uit wil voeren. Meer informatie: Egbert van Hattem, Wetenschapswinkel, Vrijhof 207/208, tel. 4407, email: [email protected]

Wateroverlast Enschede

De "Vereniging tegen de Wateroverlast in Enschede" wil onderzoek verrichten naar de mogelijkheden om in de stad pompen te plaatsen. De Gemeente Enschede is volgens de Vereniging nalatig en doet te weinig aan de ernstige wateroverlast. In Enschede - alsmede in andere dorpen en steden in Twente - is de grondwaterspiegel gestegen met het wegvallen van industrieën die veel proceswater aan de bodem onttrokken, al blijft de vraag in hoeverre deze stijging de oorzaak is van huidige problemen. De Vereniging wil een analyse van de kosten en de baten van het slim en systematisch inzetten van pompen om zo de wateroverlast in woningen tegen te gaan. Daartoe zoekt de Wetenschapswinkel een studentonderzoeker die deze opdracht in het kader van zijn of haar studie wil uitvoeren. De opdracht wordt begeleid vanuit CT&M. Meer informatie: Egbert van Hattem, Wetenschapswinkel, Vrijhof 207/208, tel. 4407, email:[email protected]

Promoties

Rectificatie

De promotie van M.B. Baroto (T&M) over 'Development of telecommunication industry in Indonesia' vervalt op 18 februari 2000 (16.45 uur in BB2).

Alle faculteiten

Inschrijving keuzevakken INF/BIT, trim. 3

Voor alle faculteiten. Er zijn speciale inschrijvingsweken voor keuzevakken INF en BIT, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers zal er worden geloot. INF-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben bij een eventuele loting voorrang. Inschrijven voor derde trimester keuzevakken is mogelijk van maandag 7 februari t/m vrijdag 2 maart 2000 bij BOZ-INF (de intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen). LET OP: -Telefonisch worden over definitieve deelnemerslijst geen mededelingen verstrekt. -Inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t alsnog te doen. INF-vakken : 211033-Neurale netwerken en neuro-computing. 211035-Vertalerbouw (zie D2-rooster INF). 211045-Besturingssystemen (zie D1-rooster INF). 211090-Databasetoepassingen. 211095-Gedistribueerde databases & middleware technologie. 211099-Object-georiënteerde data modellen. 211109-Voortgezette logica. 211111-Parallelle processen. 211121-B.O. gedistribueerde operating systemen (BOGOS). 213002-Ontwerpen van digitale systemen (zie D1-rooster INF). 214003-Communicatieprotocollen. 214007-Protocolontwerp. BIT-vakken : 232012-Information retrieval en kennisbeheer. 232035-Decision support systemen. 232050-E-commerce. 234001-Productie-informatietechnologie. 234004-Software-managementtechnieken. 234026-Voortgezette informatiesysteemmodellering.

UniPartners

Ben je op zoek naar een mogelijkheid om je kennis te verbreden en te verdiepen of heb je gewoon en trimester vrij, kom dan eens langs. Wij bieden je de mogelijkheid om een interessant project uit te voeren en er nog een leuk zakcentje mee te verdienen ook. Voor meer informatie: UniPartners, kamer WB hal V, 127C, tel. 4893811/4312975, e-mail [email protected]

Integrand Twente

Zin in een leuke (afstudeer-)stage, een nuttige bestuursfunctie ofeen leuk zakcentje op academisch niveau? Schrijf je geheel vrijblijvend in bij Integrand Twente en we gaan voor je op zoek! Kijk ook op WWW.Integrand.nl. Tel: 4893909.

BSK

Vacature beleidsmedewerker bij 't Bouwhuis in Enschede

Voor alle studenten BSK. 't Bouwhuis te Enschede heeft voor een periode van ± 5 maanden (met waarschijnlijk ook kansen voor de toekomst) een vacature: Beleidsmedewerker ter ondersteuning van de directie en de directiemedewerker, het verrichten van advieswerk, gericht op beleidsvoorbereiding en -uitvoeringen en het leveren van een bijdrage aan het werk van interne projectgroepen en commissies. Hij/zij krijgt rechtstreeks opdrachten van de directie, alsmede hierarchisch en operationeel leiding van de directiemedwerker. Inlichtingen: stagebureau Bestuurskunde ('s ochtends), kamer C-105a, tel. 053-4893240.

Vacature beleidsmedewerker Financiële en Materiële Zaken

Voor alle studenten BSK. Het V.B.K.O. (landelijke besturenorganisatie voor katholieke schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs) heeft een vacature: Beleidsmedewerker Financiële en Materiële Zaken. Taakinhoud: advisering schoolbesturen inzake financiele aangelegenheden, het verzorgen van publicaties op het financiele terrein van bestuur en school, het leveren van een bijdrage in het ontwikkelingstraject van de Informatie en Communicatie Technologie in het onderwijs, etc.. Inlichtingen: stagebureau Bestuurskunde ('s ochtends), kamer C-105a, tel. 053-4893240.

Studentassistent gezocht voor sectie Politicologie

Voor alle studenten BSK. De sectie Politicologie is op zoek naar een studentassistent. Het gaat om een aanstelling voor max. 2 dagdelen per week m.i.v. 1 febr. 2000. De voorkeur gaat uit naar een derde- of vierdejaars BSK-student met belangstelling voor machtsonderzoek. Geïnteresseerden kunnen hun schriftelijke sollicitatie voor 8 febr. a.s. inleveren bij het secretariaat van Staat en Politiek, kamer TWRC C-226.

Vacature administratief/juridisch medewerker openbaar bestuur bij ROC-Oost

Voor D2/D3 studenten BSK. Vacature: Het ROC-Oost in Hengelo zoekt op korte termijn een administratief/juridisch medewerker openbaar bestuur voor 2 lesuren per week. De lesuren worden in overleg met het ROC vastgesteld. Van de student wordt verwacht dat hij/zij het (bestaande) vak Inleiding Bestuurskunde gaat geven aan ROC-leerlingen op MBO-niveau. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Dhr. Corstiaans, tel. 074-8503526.

Afstudeercolloquia

Jeroen Sterling over 'Democratische kwaliteit van gemeentelijke herindeling.' Een rechtsvergelijkend en politicologisch onderzoek naar de gemeentelijke herindelingsprocedures van Nederland en Noordrijn-Westfalen, 10 februari 2000, 11.00 uur, TWRC C-238.

Neeldert Wielenga over 'Hybride Arbodiensten': een onderzoek naar het functioneren van de markt van arbodienstverlening en de gevolgen daarvan voor het ziekteverzuim en de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen, 22 februari 2000, 14.00 uur, TWRC C-238.

Aanmelden Symposium

Voor studenten BSK. Voor studenten EBSK en eerstejaars studenten wordt op vrijdag 11 februari 2000 het symposium 'Werken met Europa' gehouden. Deze dag staat in het teken van de mogelijkheden op de Europese arbeidsmarkt en mogelijke vervolgopleidingen na Europese studies. Een aantal oud-studenten vertellen hun eigen ervaringen over hun eerste baan of door hen gekozen vervolgopleiding. In verband met de lunch en de receptie stellen we vooraanmelding zeer op prijs. Voor studenten zijn aan deze dag geen kosten verbonden. Aanmelden kan door je naam en studentnummer te mailen naar [email protected] Tevens kun je een briefje met naam en studentnummer in het postvakje leggen bij Jaap de Wilde. Het programma begint om 10.00 uur. Vanaf 09.30 uur is iedereen welkom in zaal B-209 van het TWRC gebouw.

Multidisciplinaire Ontwerpopdracht

Voor BSK, CT, EL, INF/BIT, TBK/CT&M, TCW, TN, TO, TW, WB, W&M, WWTS. Zie mededeling TW.

Intekening keuzevak

Voor BSK. 232012-Information retrieval en kennisbeheer, zie onder alle faculteiten.

CT

Anatomie en Fysiologie (135531)

Voor CT, EL en TN. In trimester 2.3 zal voor het eerst bovensetaand college verzorgd worden door Prof.Dr. E. Maranie. Het zal worden gegeven op de woensdagen het 7e en 8e uur. De honorering is 2.5 SP. Dit college is bedoeld voor tweedejaars CT, EL en TN studenten met interesse voor Biomedische Technologie en komt voor studenten die voor de variant BMT gekozen hebben in plaats van een ander vak (CT: Problemen van Milieuverontreiniging, EL en TN: W&M). Het vak Anatomie en Fysiologie integreert vorm en functie van het menselijk lichaam. Gezien het beschikbare aantal colleges is gekozen voor een exemplarische benadering. Topics zijn: 1)Skelet, met als speciaal onderwerp palpabele structuren. 2)Huid,met huidspecialisaties. 3)Hoofd-hals, met veiligheidsaspecten bij verkeersongelukken. 4)Borst-longen, met borstoperaties en gasuitwisseling. 5)Buik, met de verhoudingen van organen tot buikvlies. 6)Bekken, met sluitspiermechanismen. 7)Bloedsomloop, met veneuze microcirculatie-spataderen. 8)Lymfatisch systeem, met zijn evolutie. 9)Vlechtwerken van zenuwen, met zenuwbeschadiging. Kennis opgedaan tijdens dit college geeft u inzicht in het plaatsen van elektroden op de huid, het waarom van een chirurgisch veilige benadering, eisen waaraan implantaten dienen te voldoen, natuurlijke afsluitingen zonder lekkage, en ondermeer dat de huid een levend orgaan is. Het college legt een gedegen ondergrond voor de biomedisch technoloog en maakt hem wegwijs in het menselijk lichaam en in de veelal verwarrende terminologie bekend als potjeslatijn. Andere belangstellenden die deel willen nemen aan dit vak wordt verzocht contact op te nemen met de opleidingsdirecteur van de eigen faculteit. Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie. Aanmelden voor deelname aan dit vak kan tot 19 februari 2000 bij BOZ CT, mevr. J.M.C. Langenhof, CT A101, tel. 2925, [email protected] Informatie: CT: Dr. D.W. Grijpma, CT 1350, tel: 2966. EL: Dr. W.L.C. Rutten, EL/TN 6252, tel: 2761. TN: Dr. Ir. J.S. Kanger, EL/TN 9123, tel: 3726.

Inleiding Biomedische Technologie (135529)

Voor CT, EL, TN.

Dit vak voor studenten uit de faculteiten CT, EL en TN met belangstelling voor Biomedische Technologie zal in trimester 1.3 worden verzorgd, woensdag 5e en 6e uur. De honorering is 3 SP. In dit vak wordt kennis gemaakt met verschillende aspecten van dit sterk multidisciplinaire vakgebied. Dit wordt gedaan aan de hand van een serie colleges rond het thema 'de ziekte van Parkinson', waarin medische achtergronden belicht worden. Onderwerpen: het neurale systeem, stofwisselingsstoornissen en gewrichtsstijfheid, spier en spierstijfheid. Dit deel wordt met een toets (2 SP) afgesloten. Naast de serie colleges zal het vak bestaan uit een projectopdracht waarin toepassing van technologie in een medische omgeving centraal staat. Verschillende projecten worden verzorgd en begeleid door personen uit de genoemde faculteiten. De projecten zullen afgerond worden met een projectverslag en een presentatie (1 SP). Voor eerstejaars studenten CT en TN die reeds vanaf het eerste jaar kiezen voor de variant Biomedische Technologie komt dit vak in de plaats van een ander vak. Voor deze CT studenten in plaats van het 1.3 Project, voor TN studenten komt dit vak in de plaats van W&M en komt het P-project in het teken staan van biomedische technologie. Voor EL studenten die zijn overgestapt naar het nieuwe programma is dit vak verplicht onderdeel van het tweede jaars curriculum geworden. Andere belangstellenden die deel willen nemen aan dit vak wordt verzocht contact op te nemen met de opleidingsdirecteur van deeigen faculteit. Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie. Aanmelden voor deelname aan dit vak kan tot 19 februari 2000 bij BOZ CT, mevr. J.M.C. Langenhof, CT A101, Tel: 2925, [email protected] Informatie: CT: Dr. D.W. Grijpma, CT 1350, tel: 2966. EL: Dr. W.L.C. Rutten, EL/TN 6252, tel: 2761. TN: Dr. Ir. J.S. Kanger, EL/TN 9123, tel: 3726.

Multidisciplinaire Ontwerpopdracht

Voor BSK, CT, EL, INF/BIT, TBK/CT&M, TCW, TN, TO, TW, WB, W&M, WWTS. Zie mededeling TW.

EL

Multidisciplinaire Ontwerpopdracht

Voor BSK, CT, EL, INF/BIT, TBK/CT&M, TCW, TN, TO, TW, WB, W&M, WWTS. Zie mededeling TW.

Anatomie en Fysiologie (135531)

Voor CT, EL en TN. Zie mededeling CT.

Integrand Twente

Wij zoeken voor een bedrijf in de regio een student voor het ontwerp van vermogens-elektronica waarbij de opgewekte warmte d.m.v. ingebouwde heatsinks wordt afgevoerd. Er moeten tevens hechtings-proeven en trekproeven gedaan worden. Uitgebreide rapportage in de Engelse taal. Ref.G744. Informatie: Vrijhof kamer 120, tel. 4893909 of schrijf je geheel vrijblijvend in op WWW.Integrand.nl.

Intekening INF keuzevakken

Voor EL. 211045-Besturingssystemen, 213002-Ontwerpen van digitale systemen, 214003-Communicatieprotocollen, zie onder alle faculteiten.

Inschrijven Numerieke Wiskunde (154020/23)

Voor EL. Zij die het practicum van dit vak willen volgen in de weken 6-11 en zich nog niet hebben ingeschreven, kunnen zich nog t/m dinsdag 8 februari inschrijven bij G. Zwier, kamer TW-B311, of op het hoorcollege. De groepsindeling zal vanaf vrijdag 11 februari via het NW-publicatiebord in de TW-practicumzaal A-106 bekend gemaakt worden. Er zijn 2 practicumbijeenkomsten (16 februari, 8.30 uur, en 7 maart, 15.45 uur); aanwezigheid is verplicht. U dient in het bezit te zijn van de specifieke EL-practicumhandleiding van januari 1999 of latere druk.

Inleiding Biomedische Technologie (135529)

Voor CT, EL, TN. Zie mededeling CT.

INF/BIT

Discrete wiskunden en logica voor BIT (151050)

In verband met de verminderde belangstelling worden de werkcolleges voor dit vak gecomprimeerd van 3 naar 2 groepen. Groep 1 heeft werkcollege op WO 3+4 en op DO 5+6 in TW-A 112. Groep 2 heeft werkcollege op WO 3+4 in TW-A 114 en op DO 5+6 in TW-A 116.

Wiskunde III voor BIT (152017)

In verband met de verminderde belangstelling worden de werkcolleges voor dit vak gecomprimeerd van 3 naar 2 groepen. Groep 1 heeft werkcollege en zelfstudie in INF -L 208. Groep 2 heeft werkcollege en zelfstudie in INF -L 212.

D-voordracht BIT

T.B.W. Konings over 'Flexible tarifing & pricing: onderzoek naar flexibiliteit en de toepassing hiervan op het tarifing & pricing proces', 9 februari 2000, 15 45 uur, INF L-204 (Demozaal).

Herkansing tentamen Informatiesystemen (212010) en extra tentamenvoorbereiding

Aan INF en BIT P-studenten die het vak Informatiesystemen (212010) nog moeten afronden. In week 10 is er op donderdag 9 maart 5/6 uur in zaal CC-3 een extra tentamenvoorbereiding op de herkansing van het tentamen Informatiesystemen (212010). Het tentamen wordt gehouden in week 12 op donderdag 23 maart van 9.00 - 12.30 uur. Inschrijving voor het tentamen via TAST is mogelijk van 7 februari tot en met 2 maart a.s.

Afstudeeropdracht Data reduction in large databases

Duur:± 7 maanden. Contactpersonen: Prof. Dr. W. Jonker ([email protected]). Ir. J.E.P. Wijnands ([email protected]). Locatie: KPN Research, Groningen. Vereisten: -een WO afstudeerder in de informatica en/of wiskunde; interesse in databases en data mining technieken; zelfstandig kunnen werken; goede communicatieve vaardigheden. Wij bieden een interessante en dynamische omgeving waarin bedrijfsleven en wetenschap worden gecombineerd. De opdracht zal worden uitgevoerd in een werkveld waarin database, proces en artificial intelligence technieken zijn gebundeld (knowlegde area Information Systems). Zowel KPN als de universiteit dragen zorg voor de begeleiding. Informatie: prof.dr. Wim Jonker, INF-3122 tel. 3782 (dindsdag), of: Stuur je brief met CV op naar: KPN Research, bureau Werving & Selectie, Antwoordnummer 341, 9700 AA in Groningen of bel voor een informatiepakket 050-5821129.

Inschrijving schil- en keuzevakken INF/BIT, trim. 3

Voor INF en BIT-studenten. Er zijn speciale inschrijvingsweken voor schil- en keuzevakken INF en BIT, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers zal er worden geloot. INF-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben bij een eventuele loting voorrang. Inschrijven voor derde trimester keuzevakken is mogelijk van maandag 7 februari t/m vrijdag 2 maart 2000 bij BOZ-INF (de intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen). LET OP: -Telefonisch worden over definitieve deelnemerslijst geen mededelingen verstrekt. -Inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t alsnog te doen. INF-vakken : 211033-Neurale netwerken en neuro-computing. 211095-Gedistribueerde database & middleware technologie. 211099-Object-georiënteerde data modellen. 211109-Voortgezette logica. 211121-B.O. gedistribueerde operating systemen (BOGOS). 213014-Procesbesturing en robotica. 214007-Protocolontwerp. Schilvakken : 211090-Databasetoepassingen. 211111-Parellelle processen. 213002-Ontwerpen van digitale systemen. 214003-Communicatieprotocollen. BIT-vakken: 232012-Information retrieval en kennisbeheer. 232035-Decision support systemen. 232050-E-commerce. 234001-Productie-informatietechnologie. 234004-Software-managementtechnieken. 234026-Voortgezette informatiesysteemmodellering.

Inschrijving keuzevak E-commerce (232050)

Degenen die zich willen inschrijven voor dit vak dienen zich bij de balie van Bureau Onderwijszaken INF/BIT te melden. Hier zal gedurende de inschrijvingsperiode een intekenlijst gereed liggen. Denk aan de voorkenniseisen. Zie hiervoor de onderwijsmededeling "Voorkenniseisen E-commerce" op WWW onder de faculteit INF: http://www.utwente.nl/mededelingen/1/3/B/.

Multidisciplinaire Ontwerpopdracht

Voor BSK, CT, EL, INF/BIT, TBK/CT&M, TCW, TN, TO, TW, WB, W&M, WWTS. Zie mededeling TW.

TBK/CTM

Mondelinge afronding Funderingstechniek (226142)

Voor CT&M D2. In tegenstelling tot eerdere berichten zal het nieuwe D2-vak Funderingstechniek (226142), dat onderdeel is van het pakket Geokennis, niet schriftelijk maar mondeling worden afgerond. Dit betekent dat de tentamens die stonden verroosterd op 31 januari 2000 en 18 augustus 2000 komen te vervallen. Voor alle duidelijkheid: het oude D2-vak Funderingstechniek (226563) kan wel schriftelijk worden afgerond. De laatste mogelijkheid daarvoor is op 31 januari 2000 (inschrijving is reeds gesloten).

Roosterwijziging eerste collegeweek Constructieleer (226567)

Voor CT&M D1, TBK-B D2. Het rooster voor dit vak is in de eerste collegeweek van blok 4 (week 6) als volgt gewijzigd: Er is een gezamenlijk inleidend college voor alle CT&M en TBK-studenten tegelijk op maandag 7 februari a.s., het 5e + 6e uur, in BB-2. De overige in die week verroosterde colleges komen hiermee te vervallen. In plaats daarvan is er later in week 6 een excursie naar Miracle Planet. Meer informatie hierover volgt in het college op 7 februari a.s. Vanaf week 7 worden de colleges voor CT&M-studenten weer per werkcollegegroep apart gegeven, zoals ook op het rooster staat vermeld. TBK-studenten krijgen ook apart les.

Zaalwijziging Constructieleer (226567) - groep 3

Voor CT&M D1 - werkcollegegroep 3. De colleges voor dit vak op woensdag het 3e + 4e uur in week 7 t/m 11 zijn in zaal CT-178 i.p.v. in zaal BB-109. Zaal CT-178 is te vinden boven in het noodgebouw dat aan de CT&M-kant van het CT-gebouw staat.

Opdrachtbespreking pakket Oppervlaktewater (M1)

Voor: studenten Waterbeweging & Morfologie (224220) en Transportverschijnselen en Morfologie (221012). Op woensdag 2 februari a.s., 13.45 - 14.45 uur, is er voor geïnteresseerden een extra college in WB HIV-208 waarin opdracht 3 (Morfodynamica) zal worden besproken.

Civieltechnische Materiaalkunde (226072)

Voor TBK/CT&M. Op maandag 7 februari a.s. wordt op het 3e en 4e uur het eerste college van het vak Civieltechnische Materiaalkunde verzorgd. Dit college bevat een overzicht van het vak (opzet, inhoud, tentaminering, praktikum etc), alsmede een introductie voor het uitvoeren van het betonpraktikum. Alle studenten wordt ten zeerste aangeraden dit college bij te wonen. Informatie: dr. ir. H.J.H. Brouwers (tel 4056) en ing. G.H. Snellink (tel 2565).

Fysische systemen (140531)

Voor TBK. In week 6 begint het vak "Fysische Systemen", dat uit hoor- en werkcolleges en practicum bestaat. Begonnen wordt met een hoorcollege, maandag 7 februari 3e en 4e uur in zaal BB1. Gaat hier allen heen ! Bij dit college wordt de indeling voor het practicum getoond. Wie aanwezig is, heeft inspraak. Verder is er de volgende correctie op het rooster: voor de groepen 2 en 3 begint de practicumperiode niet in week 7, maar in week 6. Wel juist op het rooster, maar onopvallend, staat: een eenmalig hoorcollege op vrijdag 11 februari 3e en 4e uur. Vanaf heden is een studiewijzer af te halen bij BOZ-TBK met practische informatie en zijn diktaat "Fysische Systemen" en laboratoriumjournaal (model TN) verkrijgbaar bij de U-take.

Colloquia

Floortje Arts over 'Het succes van Publiek Private Samenwerking (PPS)!?' Een onderzoek naar de motieven voor PPS van gemeenten en projectontwikkelaars bij binnenstedelijke vernieuwingsprojecten, 18 februari 2000, 15.45 uur, BB-6.

Koen Nijssen over 'De invloed van verticaal transport van bouwmaterialen en -materieel op de bouwtijd van hoogbouwprojecten', 22 februari 2000, 16.00 uur, WB HV-112.

Programma voor Management van Technologie - I-stroom

Voor TBK D3. Docent: Prof.dr. R.A. Stegwee. In het I-stroom specifieke gedeelte van Management van Technologie gaan we in op de specifieke zaken die het management van informatie- en communicatietechnologie (ICT) vereisen. Conform de indeling van de basisliteratuur wordt achtereenvolgens ingegaan op de strategische betekenis van ICT, de invloed van ICT op organisaties, het managen van ICT operaties en het managen van ICT ontwikkelingen. Dit gebeurt op een tweetal manieren: -Door het bestuderen van de basisstof, het verzamelen van achtergrondliteratuur per deelgebied en het verzorgen van een presentatie hierover. -Door het houden van een workshop om binnen een gegeven bedrijfssituatie te komen tot besluiten rondom het management van ICT. De groep wordt in drie teams opgedeeld, waarbij ieder team twee presentaties en één workshop verzorgt. De beoordeling vindt plaats op basis van de presentaties, de deelname aan de discussies hierover, de inbreng in de workshops en de rapportage over de eigen workshop. Verplichte literatuur: 'Corporate Information Systems Management: The Challenges of Managing in an Information Age' van Lynda M. Applegate en F. Warren McFarlan, uitgegeven door McGraw Hill Higher Education, 1999; ISBN 0-07-290282-5. Het rooster: 1 februari WB Hal IV 206 Introductiecollege Docent 5e-6e uur. 8 februari WB Hal IV 206 Introductieworkshop Strategie Docent 5e-8e uur. 15 februari WB Hal IV 206 Workshop Organisatie Team 1 5e-8e uur. 18 februari Nog niet bekend Presentaties Organisatie Teams 2 en 3 12.30-16.30 uur. 22 februari WB Hal IV 206 Workshop Operaties Team 2 5e-8e uur. 29 februari WB Hal IV 206 Presentaties Operaties Teams 1 en 3 5e-8e uur. 7 maart WB Hal IV 206 Workshop Ontwikkeling Team 3 5e-8e uur. 14 maart WB Hal IV 206 Presentaties Ontwikkeling Teams 1 en 2 5e-8e uur. Globale tijdsbesteding 20 uur per week, inclusief verplichte aanwezigheid bij presentaties en workshops. Totaal: 160 uur (4sp).

Zaalwijziging Management Accounting (186056)

Voor TBK D1. Dit college wordt op dinsdag 15 februari 2000 7-8 uur éénmalig verplaatst naar BB1 i.p.v. BB2.

Stroomvoorlichting TBK week 9

Voor TBK P. De stroomvoorlichting TBK zal plaatsvinden in week9: op 28 februari 2000 1-2 uur BB1; op 1 maart 2000 1-2 uur BB1. Hiermee vervallen de geplande voorlichtingen in week 11.

Vervallen Colleges/Zaalwijziging College

Voor TBK P, D1, D2 en D3. In verband met de voorlichting komen de volgende colleges op vrijdag 18 februari 2000 te vervallen:

181075 Produktie- en logistiek management BB1 5-6 uur. 186002 Grondslagen Bedrijfseconomie voor WB BB4 3-4 uur. Het volgende college wordt verplaatst: 182013-Logistieke Automatisering van BB5 3-4 uur naar CT1405 3-4 uur.

Integrand Twente

Voor een bedrijf in Enschede zijn we op zoek naar een student die 4 tot 6 weken wil werken aan het verzamelen van gegevens van geïnteresseerde bedrijven in een energie-concept. Tevens dient een presentatie voor dit concept gemaakt te worden. Ref.G753. Lijkt jou deze opdracht interessant of zoek je een andere opdracht? Kom dan even langs bij Integrand Twente, de Vrijhof kamer 120. Schrijf je geheel vrijblijvend in bij Integrand Twente en we gaan voor je op zoek! Kijk ook op WWW.Integrand.nl. Tel: 4893909.

Multidisciplinaire Ontwerpopdracht

Voor BSK, CT, EL, INF/BIT, TBK/CT&M, TCW, TN, TO, TW, WB, W&M, WWTS. Zie mededeling TW.

Intekening keuzevak

Voor T&M. 232035-DSS, zie onder alle faculteiten.

TCW

Multidisciplinaire Ontwerpopdracht

Voor BSK, CT, EL, INF/BIT, TBK/CT&M, TCW, TN, TO, TW, WB, W&M, WWTS. Zie mededeling TW.

TN

Anatomie en Fysiologie (135531)

Voor CT, EL en TN. Zie mededeling CT.

Multidisciplinaire Ontwerpopdracht

Voor BSK, CT, EL, INF/BIT, TBK/CT&M, TCW, TN, TO, TW, WB, W&M, WWTS. Zie mededeling TW.

Inleiding Biomedische Technologie (135529)

Voor CT, EL, TN. Zie mededeling CT.

TO

Afstudeercolloquium

Lisette Smit over 'Onderwijskundige richtlijnen voor veiligheids-cd-rom's', vrijdag 25 februari 2000, 14.00 uur, L213.

Wijzigingen keuzevakken (195506) en (195022)

Voor TO-D3. Het college van het vak Planning en beleid t.b.v. schoolorganisaties en opleidingen binnen arbeidsorganisaties van woensdag 24 mei wordt verplaatst naar dinsdag 30 mei, het 1e en 2e uur in zaal L213. Het werkcollege van het vak Curriculumevaluatie en -onderzoek van donderdag 15 juni komt te vervallen. Er wordt een extra hoorcollege ingeroosterd op donderdag 22 juni, het 7e en 8e uur in zaal L213.

Sluiting Bureau Onderwijszaken TO

Bureau Onderwijszaken TO is in verband met een cursus op dinsdag 8 februari a.s. gesloten.

Multidisciplinaire Ontwerpopdracht

Voor BSK, CT, EL, INF/BIT, TBK/CT&M, TCW, TN, TO, TW, WB, W&M, WWTS. Zie mededeling TW.

TW

Multidisciplinaire Ontwerpopdracht

Voor BSK, CT, EL, INF/BIT, TBK/CT&M, TCW, TN, TO, TW, WB, W&M, WWTS. Als je in het derde trimester wilt deelnemen, geef je dan i.v.m de organisatie nu vast op aan [email protected] (voorlopige aanmelding).

W&M

Multidisciplinaire Ontwerpopdracht

Voor BSK, CT, EL, INF/BIT, TBK/CT&M, TCW, TN, TO, TW, WB, W&M, WWTS. Zie mededeling TW.

W&M

Multidisciplinaire Ontwerpopdracht

Voor BSK, CT, EL, INF/BIT, TBK/CT&M, TCW, TN, TO, TW, WB, W&M, WWTS. Zie mededeling TW.

WB

Inschrijven Numerieke Wiskunde (154020)

Voor WB. Studenten met een HBO-opleiding die dit vak willen volgen in de weken 6-11 en zich nog niet hebben ingeschreven, kunnen zich nog t/m dinsdag 8 februari inschrijven bij G. Zwier, kamer TW-B311, of op het hoorcollege. De groepsindeling zalvanaf vrijdag 11 februari via het NW-publicatiebord in de TW-practicumzaal A-106 bekend gemaakt worden. Er zijn 2 practicumbijeenkomsten (tijden in overleg met de HC-docent!); aanwezigheid is verplicht. U dient in het bezit te zijn van de practicumhandleiding "voor CT en INF" van juni 1999 of latere druk. U hebt vrijstelling voor de eerste opdracht.

Integrand Twente

Integrand heeft voor jou veel mogelijke stageplaatsen in de aanbieding, in héél Nederland! Kom, geheel vrijblijvend, eens langs in de Vrijhof kamer 120 of schrijf je in via WWW.Integrand.nl. Op deze webpagina vind je tevens een heleboel opdrachtsomschrijvingen! Integrand Twente, Vrijhof k120 tel: 4893909.

Multidisciplinaire Ontwerpopdracht

Voor BSK, CT, EL, INF/BIT, TBK/CT&M, TCW, TN, TO, TW, WB, W&M, WWTS. Zie mededeling TW.

WWTS

Multidisciplinaire Ontwerpopdracht

Voor BSK, CT, EL, INF/BIT, TBK/CT&M, TCW, TN, TO, TW, WB, W&M, WWTS. Zie mededeling TW.

Studieverenigingen

Stress

Uit de lezingencyclus: 'Toppers in Twente' (Lezingen door Topsprekers uit het bedrijfsleven) verzorgt op maandag 7 februari 2000 P. Morley M.Sc., lid Raad van Bestuur KPN een lezing van 18:00-19:45 uur in de BB kantine. Hij is verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, techniek en (informatie-) technologie binnen KPN. Hij zal toelichten hoe KPN met deze gebieden omgaat. Aanmelding/informatie: zie www.stress.utwente.nl/lezingen. Studenten, medewerkers en ondernemers uit de regio zijn van harte uitgenodigd. Vooraf is er vanaf 17:30 mogelijkheid om een broodje te eten in de kantine # Op woensdag 23 februari kan je gratis naar STORK, waar het programma o.a. zal bestaan uit een lunch, case, rondleiding en borrel. Inschrijven/info: in onze kamer, via [email protected] of www.stress.utwente.nl/stromen # Voor overige informatie zie www.stress.utwente.nl.

Ideefiks

Op 5 maart is de traditionele MATINEE, vanaf 13 uur in het Vestzaktheater. Geef je act voor 18 februari op. # Het SOFT van februari is woensdag de 16e, 12.30 uur, TW B101. # Er zijn mensen nodig voor de TOK-redactie en de organisatie van de OUDERDAG. # Lever je oude tentamens in voor de TENTAMENBANK! #Kom een keer langs, we zijn niet moeilijk te vinden: TW B104, tel. 053-4893284, meel: [email protected], internet: www.wmw.utwente.nl/ideefiks.

TObias

Op 1 maart gaan we schaatsen met de Multi-Cultee! # 19 feb. organiseert de Accie een uitje naar de Dieka, een discotheek in Markelo! Schrijf je in op het mededelingenbord van TObias! # 15 feb. De Accie organiseert een Filmavond! # 7 feb. Excursie naar de NS. Deze excursie is onderdeel van SCOON (Student Contacten Onderwijskundige Opleidingen Nederland), dus het is meteen ook je kans om mensen te ontmoeten die in andere steden onderwijskunde studeren! # De kopijstop van de Orator is verschoven naar 4 februari. # De foto's van de SLO-excursie staan op het net! Kijk op onze web-site: http://to-www.edte.utwente.nl/TO/verenigingen/tobias/tobias.htm.

Sirius

Op 9 februari (19.30 uur in Flux (Pakkerij)) is er weer een politiek cafe over politiebevoegdheden o.a. aan de hand van het incident in de Millnix-buurtl, geleid door Prof.dr.van der Vijver. Aansluitend is er een borrel # op 15 februari is er een spectaculaire filmnacht in het TW-gebouw met een aantal spannende films. Er is tevens de gelegenheid om van te voren met zijn allen te gaan eten # Op 16 februari om 16.30u is er een Spaanse borrel in de VB samen met Abacus en Communiqué # Op 25 februari vindt het Gala "El Mundo de Ensueno" plaats. Kaartverkoop in de middagpauzes # Van 31 maart tot 2 april is de jaarlijkse ISAAC-Trip. Dit jaar gaan we naar Berlijn. Kosten: max. f125 (leden) en voor introducees (max. 1 p.p.) f135-. Meld je snel aan voor 29 februari (zie inschrijflijst bij onze kamer) # Het bestuur wisselt eind maart. We zoeken nog een penningmeester, een secretaris en een vice-voorzitter. Meld je uiterlijk 4 februari bij ons aan, tel. 053-4893204, [email protected] of kom langs in TWRC-B108.

Abacus

Dinsdag 8 februari organiseert Abacus vanaf half 5 weer een borrel, alleen niet in de kantine maar in Kleintje VB. Hopelijk kunnen we jullie in deze gezellige bar verwelkomen om met iedereen wat te drinken # Donderdag 10 februari is er weer een Mathematisch Cafe. Geniet van een leukje stukje wiskunde vanaf 15.40 uur in C238 onder het genot van een kopje koffie of thee # Donderdag 17 februari is er een Excursie naar Watson Wyatt Brans&Co. De bedoeling is dat je met een groepje een case gaat oplossen. Zeker de moeite waard dus! Inschrijven kun je in Abacuskamer # Dinsdag 22 februari organiseren we weer een gezellig Pooltournooi. Het begint om 8 uur (graag om kwart voor 8 aanwezig) en kost slechts fl 7,50. Je kunt je nu per team opgeven bij Abacus # Meedoen aande BATA444-Race? Abacus gaat ook een meerennen! Schrijf je gauw in bij de Abacuskamer # Samen met Sirius en Communique organiseren wij het Gala 'El mundo de Ensue±o' op vrijdag 25 februari. Houdt deze avond vrij en kijk uit naar meer informatie.

ConcepT

Schrijf je in voor het laserschieten en poolen tegen Newton op 15 februari # De Rijkswaterstaatkalender en de nieuwe almanak zijn nog op te halen in onze kamer # Op 22 en 24 februari vindt resp. een lezing en een excursie (in de vorm van een case) van Goudappel Coffeng plaats. Onderwerp: verkeersbeheersingsmaatregelen omtrent het komende grote onderhoud op de A10 West. Inschrijven als deelnemer op onze kamer # Wie loopt er mee met de Betonne Bikkels? De inschrijflijst voor de Bata hangt er! # De ConcepTueelcommissie zoekt mensen # Niet weg te slaan uit de borrelkelder? De Borrelbikkels zoeken versterking! # Als je een mening hebt over het onderwijs, schrijf je dan in voor de Onderwijscommissie # Op 17 februari is het symposium 'Shifting boundaries towards a waterproof future'. Wil je volgend jaar het symposium organiseren? Meld je dan aan voor het symposium 2001! # Laat je ouders zien wat je hier nou eigenlijk doet, geef je op voor de Ouderdagcommissie! # Dit jaar doet ConcepT weer mee aan de internationale Betonkanorace, die in Mechelen, België, op 12 en 13 mei georganiseerd wordt. Bouw een betonnen kano en race mee, schrijf je in voor de Betonkanoracecommissie! # Voor vragen/info: tel. 3884, [email protected] of http://www.ConcepT.utwente.nl.

Communiqué

De tentamens zitten er bijna op!!! Volgende week is de Communiquékamer weer gewoon open!# Geef je op voor de High tea....waan je in Londen voor maar f2,50. Kaartjes vanaf volgende week elke pauze te koop in onze kamer # Cap Gemini zit al vol, maar hou posters in de gaten voor andere ExSyLe-activiteiten # De CommuniquÚkamer is van maandag tot donderdag open van 10:30 tot 16:00 uur en vrijdag tot 14:30 uur. # telefoon: 053 4894461 # internet: www.communique.utwente.nl # e-mail: [email protected]

Arago

Op maandag 21 februari wordt het jaarlijkse aktievelingen-etentje georganiseerd! Iedereen die in 1999 aktief is geweest bij Arago is van harte uitgenodigd mee te eten in SamSam aan de Oude Markt. Teken je in op het prikbord! # Wil je dit jaar koninginnedag eens anders vieren dan in de vorige jaren, schrijf je dan in voor het Aragoteam voor de Bata444race! # Van 31 maart tot 2 april gaat de jaarlijkse ISAAC-trip weer plaatsvinden! Dit jaar gaan we naar Berlijn. Wil je meer informatie over dit geweldige avontuur, neemcontact op met Lieuwe of schrijf je meteen in op de lijst op het prikbord. # Ook in het nieuwe blok is er weer gratis koffie en thee in de Aragokamer!

Scintilla

Vandaag is de laatste dag dat je kunt inschrijven voor de excursie naar het hoofdkantoor van ABN-AMRO in Amsterdam op maandag 7 februari # Dinsdag 8 februari is er in de Tombe de Lustrumborrel. Het lustrumthema en programma zullen op deze borrel bekend gemaakt worden. Tevens kun je je opgeven om actief te worden in het Lustrumsymposium. De Borrel tapt, naast het gewone bier, nu ook Wintervorst. #De volgende dag (9 februari) is het Symposium:"Smart Highway" van Scintilla over de ontwikkeling en toekomst van verkeerstechnologie. Geef bij het inschrijven ook de voorkeur voor de 2 paralelle sesies. Meer informatie op: www.scintilla.utwente.nl/smarthighway # Dinsdag 15 februari organiseert de SCALA Laserquesten in Hengelo. Je kunt je inschrijven in de kantine of via internet # Ons semi-wetenschappelijk maandblad De Vonk zoekt nog enkele redacteurs. Heb je zin om actief te worden in De Vonk kom dan een keer langs in de SK of stuur een mailtje naar [email protected]

Isaac Newton

Dinsdag 15 februari gaan wij laserquesten tegen Studievereniging ConcepT, schrijf je in op het Newtonbord! # Wie bedenkt de beste activiteit voor het 7e Lustrum. Het beste idee wordt uitgevoerd tijdens de lustrumweek en de bedenker wordt beloond met een lustrum prijzenpakket o.a. bestaande uit vrijkaarten voor alle activiteiten. # Op 29 april dit jaar gaat Isaac Newton weer meelopen met de 28e Batavierenrace. Dus schrijf je in op het Newtonbord en uit voor het eten de 29e april. # Heb jij zin om vanaf 26 april onze vereniging te besturen? Kom eens langs bij het bestuur als jij hier interesse in hebt! # Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die een aantal van onze commissies willen versterken. Ben jij geïnteresseerd kom dan eens langs in de Newtonkamer # De Newtonkamer (WB Z-103) is volgende week elke dag open van 10.00 tot 16.00 uur, tel. 053-4892531; [email protected]; www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Internationaal

Monsoon

Dinsdag 8 februari organiseert de lezingen & excursie commissie van Monsoon de eerste lezing uit een lezingencyclus over China. De lezing begint om 19.30 uur in de Boerderij. Wie dat leuk vindt kan om 17.30 uur ook komen eten in het Chinees restaurant De Mandarijn. Je kunt je hiervoor voor 3 februari inschrijven bij de Monsoon-kamer (CT-1796).# Monsoon zoekt nog actieve mensenvoor o.a. de Symposium-cie en de borrel-cie. Bel voor meer informatie naar tel. 3543 of kom in de middagpauze even langs in de Monsoon-kamer.# Ga je stage lopen of afstuderen in het buitenland? Kom dan eens bij Monsoon langs voor het Kompas. Dit is een boekje met handige tips en o.a. een voorbeeld van een Engelse c.v.

Aegee

Al plannen gemaakt voor na je hertentamens? Naast ons eigen congres "Windows to the World" (dat van 4-6 februari zal plaatsvinden) kan er weer volop gereisd worden naar het buitenland. Zo kan je van 25-27 feb. naar Ljubljana in Slovenië. Hier is een congres over "Erasmus Power". Van 16 tot 19 maart kun je weer naar het Filmfestival in Szeged in Hongarije. Kijk voor alle verdere mogelijkhedensnel eens in de reismap!

AIESEC

Buitenlandse ervaring opdoen?! Ga op stage met AIESEC! Kom naar de voorlichting op 16 februari om 12.30 uur in BB6 of kom langs op het AIESEC-kantoor in het BB-gebouw voor meer informatie # Ben jij eerste of tweedejaars en ben jij geïnteresseerd in andere culturen en wil jij je horizon verbreden? Dan is het Ambassadeurs Programma zeker iets voor jou! Deze zomer zendt AIESEC 20 eerste- en tweedejaars studenten uit als AIESEC-ambassadeur naar Peru, Zuid-Afrika, Bolivia, Turkije, Mexico, Roemenië, Egypte of de Filippijnen. Dus haal snel het inschrijfformulier bij het AIESEC-kantoor.

International Office

Wil je in de zomer je talen aanscherpen? We hebben informatie beschikbaar over de verschillende mogelijkheden in o.a. Canada, Brazilië en Spanje # !Let op! De deadlines voor de beursaanvragen komen eraan. De aanvragen voor de VSB-beurs en Het talentenprogramma moeten voor 1 maart opgestuurd zijn. Het voorbereiden van een dergelijke aanvraag kost veel tijd, dus begin tijdig! Informatie over de beurzen is beschikbaar op het International Office # Studeer je af voor september 2000? Dan kan je deelnemen aan het Japan Prijswinnaarsprogramma (deadline 1 maart!). Een jaar lang studeren en stage lopen in Japan, met een gedegen voorbereiding in Nederland # International Office ondersteunt je bij je oriëntatie en voorbereiding voor verblijf in het buitenland voor studie, stage of postdoctorale studie, kamer 253, tel. 4895424, [email protected], www.utwente.nl/disc/international-office.

Cultuur

Stand Up Comedy

Vanavond (3 februari) is er weer Stand Up Comedy in de Vrijhof. De line up is ijzersterk: Steve k. Amos, Martin Davis, John Fealy, MC is: Wilco Terwijn. Iedereen die vorige keer is geweest heeft kunnen zien dat het bomvol zat. Dat zal nu niet anders zijn. Geadviseerd wordt kaarten van te voren te kopen bij de receptie Vrijhof. Liever niet reserveren.

Theatersportwedstrijd

Stel je voor: je zit lekker onderuit gezakt in een stoel in het theater en opeens wordt door één van de spelers op het podium om een emotie gevraagd. Jij roept woede en krijgt eindelijk te zien hoe je met voordringende mensen bij de bakker moet afrekenen. Bij de vraag naar een voorwerp roep je koekjestrommel en een verhandeling over het gebruik van de koekjestrommel in het verkeer is het gevolg. Alle scènes, die dan weer humoristisch of muzikaal zijn, dan weer tot nadenken aanzetten, worden door drie rechters beoordeeld op Inhoud, Techniek en Amusement. Is dit je een keer overkomen? En, beviel het? Kom dan op vrijdag 11 februari om 20.00 uur naar het Amphitheater (Vrijhof), want daar speelt theatersportvereniging Pro deo een wedstrijd tegen De Noordsterren uit Leeuwarden. De entrée bedraagt f5/f3.

Pythische Spelen Enschede 2000

Inmiddels is bijna heel Nederland op de hoogte: met Hemelvaart zijn de Pythische Spelen in Enschede. Overal hangen onze posters en liggen de informatiebrochures. Nieuwsgierig? Haal de brochure op in de Vrijhof of bekijk onze website: www.pythischespelen.nl. Meer informatie is ook telefonisch te verkrijgen: 053-4893877.

We zijn overigens nog steeds op zoek naar mensen die mee willen helpen met de organisatie van de onderdelen in de categorie Nieuwe Media, te weten Film & Video, DJ, VJ, Webdesign en Computer Art.

SHOT

Op donderdag 10 en 17 februari om 20.00 uur houdt SHOT open repetities. Belangstellenden zijn dan van harte welkom in de Audiozaal van de Vrijhof # Muziek spelen? Wij zoeken nog enthousiaste houtblazers, koperblazers en slagwerkers! # Op het programma: concertreis naar Rostock in de zomer # Meer informatie bij Joost Smit, e-mail [email protected], tel. 5102 ('s middags meestal bereikbaar).

Broodje Cultuur

Filosofie van kunst, techniek en kermisattracties. Een lezing door Petran Kockelkoren, maandag 14 februari 2000, 12.35 uur, Amphitheater (Vrijhof), f5/f2. Voor informatie & reserveringen: 053-4898002. Zie cultuurpagina.

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop : 1.Primal Scream-Xtrmntr [lekkere dance] 2.Crowded House-Afterglow [poprockverzamelaar, onuitgebracht materiaal] 3.Ninja Tune-Bricolage [afwisselende ambienttechno] 4.Guy III [hiphop,R&B] 5.Thomas Fehlman-One To Three.Overflow [ambientachtig] 6.Nocturnus-Ethereal Thomb [metal] 7.Jean Michel Jarre-Metamorphoses [Jarre in dancejasje] 8.Zea-Kowtow To An Idiot [gitaarrock+techno] 9.Luke Vibert/BJ Cole-Stop The Panic [eclectische dance] 10.The Buthcher's Wife-Sister [melodieuze rock] Wereldmuziek : David Krakauer-Klezmer Madness [jazzy klezmer] Klassiek : Pandolti Mealli-Violsonates door Manze, Egarr & Jacobs [verrassende vroege barok]. Meer info : 053-4361130 of come.to/cd-uitleen.

SRD

Dinsdag 8 februari kan je weer vanaf 12.30 uur meelunchen met de SRD. Brood, thee, koffie, en lekker fris lekker anders, alles staat voor f2 klaar in de portacabin. Aanmelden is wenselijk: bel 5236 # Donderdag 10 februari houdt de SRD haar ALV, en wel om 20.00 in de cursuszaal van het OC. Voor meer info en/of voor de vergaderstukken kun je langskomen bij de SRD # Integrating Cultures: een informatie- en discussiemiddag voor allochtone HE en UT studenten. Zegt het voort, zegt het voort: 9 maart vanaf 15.00, op de campus # De SRD is te vinden in 'Kleintje Vrijhof' tegenover de Bastille. Geopend van 9 tot 5. Tel 5236/4033. E-mail: [email protected] Homepage: http://www.utwente.nl/~srd.

HoBiHe

Ook homo, bi, lesbisch, hetero of kweenie? HoBiHe organiseert naast symposia, de HoBiHe Filmclub en posteracties ook andere dingen: kom bijvoorbeeld eens kennis maken met andere HoBiHe'ers op onze maandelijkse etentjes. Bij HoBiHe in SPE kun je over alles wat met coming out te maken heeft praten (da's het erachter komen en ervoor uitkomen dat je niet hetero bent). Deze groep wordt i.s.m. het studentenplein SPE georganiseerd. Elke donderdag in februari om 20:00 uur bij 't Spe aan de Kortenaerstraat 59, wordt er gratis een film gedraaid met een rose tint. evens zoekt HoBiHe nieuwe bestuurs- en PR-leden! Wil je meer weten? Bekijk http://hobihe.srd.utwente.nl, mail: [email protected] of bel de SRD (489 5236), Tamara (06-23811349).

SPE

Voor discussies over kennis en ETHIEK - moderne FILOSOFIE - kritische ECONOMIE - allerlei RELIGIES - je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten : Ma. 07-02 Muziek die je raakt, 19.00 uur Calslaan13-101, voor de liefhebbers om 18.00 uur gezamenlijk eten in de mensa, s.v.p.opgave vooraf. Di. 08-02 Het meest gelezen boek, 19.30 uur UT - Vrijhof, kamer 201. Do.10-02 Filosofie maar dan leuk, 19.30 uur, UT - Vrijhof, kamer 201.

Vieringen

Zen-meditatie

Informatie en opgave : www.utwente.nl/spe. SPE-UT: [email protected] 053 4892369 - Vrijhof 203 SPE-HE: 053 4871927 - Kortenaerstraat 59. Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

Sport

Euros Kano

Maandagavond 7 februari zal de ALV plaatsvinden. Na afloop van de training eten we eerst samen in de Sevende Camer en aansluitend zal de ALV plaatsvinden. Maak kennis met het nieuwe bestuur en geef je mening over de nieuwste ontwikkelingen en de plannen van het bestuur voor de toekomst. Als je mee wilt eten, meld je dan van te voren bij Natascha (aanmelden tijdens de training kan ook nog): 053 4347309. Bij haar kun je je ook afmelden voor de ALV. Hopelijk tot maandag!

D.Z. Euros

Woensdag 2 februari is er een borrel van euros zeilen in de Sevende Camer; Woensdag 9 februari is er een borrel van de Sociëteitscommissie in de Sevende Camer voor alle Euros-leden; Donderdag 10 februari is er om 20:00u een beginnerslezing en een schipperslezing in de Vrijhof; Woensdag 16 februari is er een constitutie-borrel van euros zeilen in de Sevende Camer; Zaterdag 26 februari gaat een groep leden naar de Hiswa. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Leonie Brunsting ([email protected]).

Piranha Waterpolo/Onderwaterhockey

Ben jij een echte teamplayer en nog waterbestendig ook? Kom dan donderdag 17 Februari kennis maken met twee takken van sport binnen Z.P.V.Piranha. Van 19.15-20.30 is er een introtraining waterpolo en van 20.30 tot 21.45 is er een introtraining onderwaterhockey, beide in het spiegelbad/sportcentrum UT. De sporten worden op verschillende niveaus beoefend en zijn voor zowel mannen als vrouwen. Meer weten? Bel Esther/Anneloes: tel. 053-4312334, of kijk op onze homepage: http://www.student.utwente.nl/~piranha.

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (ongeveer 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveaus: van tweede divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Er kan zowel op beginners- als competitieniveau getraind worden. Elke donderdagavond is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2, waar ook niet-leden van harte welkom zijn om een keertje te komen kijken. Voor vragen kan je bellen met Alex (053-4304753) of Arno (053-4895092), of kijk op ons internetadres: www.diok.nl.

Drienerlose Hockey Club

DAMES GEZOCHT! De Drienerlose Hockey Club zoekt dames die de onbezette posities willen opvullen die gedurende de winterstop zijn ontstaan. Op alle niveaus zijn er nog een aantal plaatsen open in onze teams. Of je nu voor de prestaties gaat of liever de derde helft speelt in ons unieke clubhuis de Boortoren, je bent altijd van harte welkom. Uiteraard zijn ook heren nog altijd van harte welkom. Heb jij zin om kennis te maken met de hockeysport of wil je de draad weer eens oppakken, kom dan eens meetrainen met een van onze teams. Voor informatie over de club en de trainingstijden kun je bellen met Robert (4895167) of Bas (4358234) of een mailtje sturen naar [email protected] Bezoek ook eens onze homepage op http://snt.student.utwente.nl/~DHC.

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Belangrijke data: 3 februari Ultimate Stochey Challenge tegen de Stretchers., 7 februari Sauna na de looptraining, 8 februari Grolsch excursie!! Wie wil er nou niet heen????. 13:00 bij portier of 13:30 bij ingang Grolsch #De trainingstijden: maandag 16:30-18:00 krachttraining, krachthonk, sportcentrum; maandag 19:30-21:00 Looptraining, sintelbaan; dinsdag 7:15-8:15 zwemmen, binnenbad, sportcentrum; dinsdag 21:30-22:30 conditietraining, sporthal II, sportcentrum; woensdag 20:30-21:45 zwemmen, binnenbad, sportcentrum; vrijdag 21:00-22:00 zwemmen, binnenbad, sportcentrum # Voor meer informatie bel Marco (06-23768078) of Jetse (4337422).

Pakkerij

AEGEE

Sommigen zijn nog aan het leren voor een laatste tentamen morgen, maar de meesten hebben ze alweer achter de rug. En dat is maar goed ook, want morgen begint het congres 'Window to the World'. We hebben er allemaal erg veel zin in! De laatste informatie staat op http://aegee.student.utwente.nl/saec/conference/ # Dinsdag 8 februari om 21.30 uur vieren we dat we een nieuw bestuur hebben met een speciale wisselborrel. We hopen jullie dan te zien! # Op 18 februari is het AEGEE-gala in Amsterdam, jij bent er dan toch ook?# Op onze website kun je een mooie almanak-enquête invullen. Nog ideeën voor deze almanak? Mail dan naar [email protected] # De sociëtiet is elke dinsdag- en donderdagavond open vanaf 21.30 u, piekuur tot 22.30 u. We zijn altijd te bereiken via 053-4321040 of [email protected]

A.S.V. Taste

De komende maand staan er voor de vereniging een hoop activiteiten op stapel. Volgende week woensdag (9-feb) een ALV en donderdag (10-feb) een Open Avond. De eerste jcio's presenteren zich 15 feb en 17 feb komt Gaudium invallen (Houdt meel en eieren gereed!). 18 Feb begint het winterkamp, waar iedereen zich nog steeds voor kan inschrijven # De Co-In is nog op zoek naar enthousiaste commissie-leden voor o.a. de IK # Voor vragen kan je terecht bij het bestuur (tel. 053-4326238) of kom langs op een van onze sociëteitsavonden. De sociëteit opent op donderdag en dinsdag om 21.00u en op vrijdag en zondag om 22:00u.

C.S.V. Alpha

Op woensdag 16 februari wordt er door de gezamenlijke christelijke studentenverenigingen een forum georganiseerd over 'save sex, normvervaging op het gebied van seksualiteit'. Aanvang 20:00 uur in CC1. Vanaf 19:30 uur is iedereen welkom, toegang is gratis # Ook belangstelling voor Alpha? Kom eens langs in societeit Flux (Oude Markt 24, derde verdieping). Elke donderdagavond is de societeit geopend. Meer informatie op http://alpha.student.utwente.nl, of bel Rudi (053-4762862) of Martin (053-4317152).

Audentis

De komende weken staan er weer veel activiteiten op het programma. De negentiende dies natalis zit er aan te komen, daarom zal dinsdag zal het thema onthuld worden. Volgende week donderdag staat de kroegjool op het programma. Deze avond zal in het teken staan van vele mores die weer voorgesteld zullen worden. Vervolgens zal op zondag 13 februari de sigarenproef avond plaatsvinden, waarvoor leden zich nog in kunnen schrijven. Tenslotte staan erop 15, 17 en 22 februari de jaarclubpresentaties op het programma. Voor meer informatie: kijk op onze vernieuwde homepage www.audentis.nl, bel 4328384 of mail [email protected]

CSR

Major minor roosterindeling: blok, trimester, semester of dakpan? Waarschijnlijk gaat de major minor indeling binnen een trimester systeem worden ingepast. Op eerste gezicht zou een semester systeem de meest logische keuze zijn: half jaar minor gevolgd door anderhalf major, dit sluit ook mooi aan op het buitenland waar meestal met een semester systeem wordt gewerkt. Nadelen van ditsysteem zijn vanzelfsprekend integratie in het bestaande systeem (overwegend trimester), maar ook een gebrek aan flexibiliteit. Als je een 1e trimester 2e jaars vak gemist hebt moet je of je minor een jaar uitstellen of het vak nog een jaar. Bij een invulling in trimesters is de week verdeeld in major en minor dagen. In de major dagen kun je dus aan dat inhaalvak werken. Vanuit de CSR wordt er toch nog gekeken naar de mogelijkheid van het semester systeem. Het ingewikkeld (major dagen, minor dagen en zelfs major minor dagen) mixen van minors door majors haalt wel iets weg van het idee 'een half jaar focussen op een andere richting'. Een optie om de flexibiliteit te helpen is twee startpunten van de minor, aan het begin van ieder semester. Dat geld hier echter een rol gaat spelen moge duidelijk zijn - CSR, kamer 507 van het BB gebouw, tel 4219.

Diversen

China

Van Confusius tot Mao, van keizerrijk tot communistische staat, van Chinese muur tot voorzichtige openheid voor de wereldeconomie; Studium Generale houdt drie lezingen over een land waar alles enorm is: China. De drie inleiders zijn allen verbonden aan de vakgroep Sinologie van de Universiteit Leiden. Op dinsdag 8 februari houdt als eerste dr. E.B. Vermeer om 19.30 uur een lezing over 'Van keizerrijk tot Mao: de expansie van de Chinese staat' in het Amphitheater (Vrijhof). Hij zal betogen dat de omvang en de superieure beschaving van China in het verleden tot een stagnerende technologische en organisatorische ontwikkeling leidde. Na het uiteenvallen van de staat heeft de communistische beweing China weer verenigd en versterkt, maar opnieuw was er een rem die leidde tot maatschappelijke dwang en internationaal isolement. De entree is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig.

RSK

Vanavond (3 februari) is er weer een Open Maaltijd. Deze gratis maaltijd organiseert de christelijke studentenvereniging RSK en is bedoeld voor alle belangstellenden. Naast het genieten van de warme maaltijd, kun je dan vrijblijvend kennismaken met de leden van de RSK. De maaltijd begint om 17:40. De plaats is, zoals gewoonlijk in Het Heelal, Jupiterstraat 29 in Enschede. Wil je meer weten? Bel dan Renate: 074-2909384. Kun je vanavond niet, dan geen nood. De volgende Open Maaltijd wordt op 24 februari gehouden, zelfde tijd, zelfde plaats.

Amnesty International

Aanstaande maandag om 20:00 is onze ALV in de Vrijhof en alle leden zijn daar natuurlijk van harte welkom. Laat het even weten als je komt want dan krijg je de agenda van te voren thuisgestuurd# Zaterdag 12 februari is het etentje bij Marije, als je nog wil komen moet je dat even laten weten # Wil je je opgeven voor een van bovenstaande dingen of wil je gewoon wat meer weten over Amnesty dan kan je bellen met Eddy, tel. 4895025.

KIvI

De Afdeling Jonge Leden Midden van het KIvI organiseert een bijeenkomst "Denken als een topmanager" op donderdag 24 februari a.s. in Utrecht (locatie nog niet bekend) van 19.00-22.00 uur. Tijdens deze trainingsavond kom je meer te weten over de vragen 'Hoe word ik manager?' 'Wat moet ik doen?' Waar moet ik op letten?'. Aan de hand van stellingen en voorbeelden wordt aangegeven wat de essentie is bij het bereiken van een hogere functie binnen het bedrijf. Deze training wordt verzorgd door CKJ Consultancy te Vlaardingen, organisatiebureau voor bewustwordingstrajecten. Kosten: f20 (KIvI-leden), f30 (niet-leden). Aanmelding/informatie: Elfride Dijkstra-ten Dam, accountmanager KIvI, e-mail: [email protected], tel. 4097 of Hong Tong Wu, e-mail: [email protected], tel. 020-6976637.

Menu

Week 6

Zaterdag 5 februari

Soep van de dag

***

Varkensvlees in roomsaus

Groente macedoine

Gebakken kriel- of gekookte aardappelen

Zondag 6 februari

Soep van de dag

***

Paprikaschnitzel met paprikasaus

Tuinbonen of wortelen

Carré of gekookte aardappelen

Maandag 7 februari

Belgische Pot au Feu

***

Luikse karbonade % Gentse visgratin

Antwerpse wortelen % Brussels lof

Vlaamse frites - Fritessaus

Dinsdag 8 februari

Hollandse groentesoep

***

Stamppot zuurkool met vleessaus

Speklap of rookworst

Of Gegratineerde spaghetti salami met tomatensaus - Roerbakgroente

Woensdag 9 februari

Goulashsoep

***

Runderhamburger met gebakken uien

Fritessaus - Sperziebonen

Frites of gekookte aardappelen

Donderdag 10 februari

Florida groentesoep

***

Roomschnitzel Hawaï met kerriesaus

Pikante kool

Gebakken of gekookte aardappelen

Vrijdag 11 februari

Aspergesoep

***

Gevulde rollade met gehakt - Espagnolsaus

Andijvie à la crème

Gekookte aardappelen

VEGETARISCH

Maandag 7 februari

Belgische uiensoep

***

Oostender omelet

Vlaamse frites % Brussels lof - Fritessaus

Dinsdag 8 februari

Hollandse groentesoep

***

Gevulde rissole met spinazie en kaas

Tomatensaus % Roerbakgroente

Gebakken aardappelen

Woensdag 9 februari

Franse uiensoep

***

Provencaalse champignonragout

Wortelen % Tagliatelli Verde

Donderdag 10 februari

Florida groentesoep

***

Gevulde aubergine % Roomsaus

Pikante kool % Gebakken aardappelen

HAP AAN DE TAP

Maandag 7 t/m vrijdag 11 februari

Brusselse stoofschotel

Rauwkostsalade - Frites

BRASSERIEMENU

Maandag 7 en dinsdag 8 februari

Roerbakschotel van gevogelte en groente in sojasaus

Papri

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.