Info

| Redactie

-Het CvB heeft de tekst van de eerste publicatie in de serie Uitwerking Masterplan; 1 uitgangspunten vastgesteld en besloten te bespreken met de universitaire gemeenschap, overwegende dat voor een gefaseerde uitwerking van voorstellen voor de ruimtelijke ordening van de campus een set ruimtelijke en beleidsmatige uitgangspunten cruciaal zijn.

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 5 april 2001

-Het CvB heeft besloten: tot het instellen van een Werkgroep Veiligheid Evenementen bestaande uit Jan Melief (DISC, vz), Martijn Albers (BB, secr), Tonnie Buitink (CenT, evenementenmanager) SU, FB en het AMD-deel van PAO. -dat de Werkgroep Veiligheid Evenementen rechtstreeks aan de voorzitter van het CvB rapporteert en advies geeft inzake de veiligheid van evenementen in het algemeen en de evenementen in de Bastille in het bijzonder. -tot nader orde andere gelegenheid dan de Bastille te vinden voor grootschalige evenementen, tenzij in overleg met de Werkgroep Veiligheid Evenementen, afdoende maatregelen worden genomen welke door het CvB worden onderschreven.

-Het CvB heeft besloten: A. de collegegeldtarieven UT studiejaar 2001-2002 als volgt vast te stellen: wettelijk tarief: f2930 (euro 1330) instellingstarief f2930- (euro 1330) -duaal tarief (f2930) (euro 1330)/f2130 (euro 967) -deeltijd tarief (f2130) (euro 967) -extraneus f1770 (euro 803) B. de inschrijvingsregeling UT 2001-2002 zodanig te wijzen dat wordt toegevoegd. "Art 3 lid 1: g. bij een inschrijving als duaal student: een verklaring van geen bezwaar van de desbetreffende opleiding" C. De Universiteitsraad dit besluit ter informatie toe te zenden. Het CvB heeft besloten tot het instellen van een "klankbordgroep Hartslag", met als opdracht om op basis van de beleidsvisie zoals die is vastgelegd in de notitie Hartslag (d.d. 1 maart 2001) het CvB te adviseren bij alle tussenstappen die nodig zijn om deze beleidsvisie te realiseren, met als specifieke aandachtsvelden: draagvlak, haalbaarheid, projectopzet en communicatie.

-Het CvB heeft besloten: -dat aan het DINKEL-instituut in de jaren 2001, 2002 en 2003 jaarlijks k%60 wordt toegekend t.b.v. de stuurgroep Major-minor; de toekenning komt ten laste van de bestemde reserve onderwijsvernieuwing, onderdeel 'ondersteuning DINKEL'. -dat aan de toekenning de volgende bijzondere voorwaarden worden gesteld: 1.de besteding van middelen geschiedt met goedkeuring van de stuurgroep Mm/BM en afspraken worden gemaakt over de betrokkenheid van de stuurgroep bij de verantwoording van demiddelen; 2.de middelen worden besteed aan zaken die niet op enig andere wijze binnen het implementatieproces worden bekostigd, zoals studentenhonorering, vergaderkosten, kortlopende incidentele onderzoeken en activiteiten.; 3.de toekenning, die maximaal tot en met 2003 loopt, vervalt indien de stuurgroep Mm/BM wordt opgeheven, met ingang van de opheffingsdatum. Overwegende: - dat dit budget gebruikt zal worden voor incidentele bestedingen in het kader van de implementatie van Major-minor en bachelor-master; -dat met dit budget de stuurgroep financiÙle ruimte krijgt om incidentele activiteiten in het kader van dit implementatieproces te ondernemen; -dat in verband met verantwoordingsprocedure van de middelen het budget onder verantwoordelijkheid van DINKEL komt en de toekenning zodoende aan DINKEL zal worden gedaan.

-Het CvB heeft besloten dat alleen in het bijzondere geval, waarbij de student geen aanspraak meer kan maken op een OV- kaart en hij nog is ingeschreven als student aan de UT, de vergoeding voor het onderdeel reisvoorziening aan de student zal worden verstrekt en daartoe artikel 5 van de regeling afstudeersteun als volgt te wijzigen: "Artikel 5. Aard en omvang van de afstudeersteun. De afstudeersteun bestaat uit een gift welke op verzoek van de ondersteuningsgerechtigde door de UT aan hem wordt verstrekt indien hij heeft voldaan aan de voorwaarden genoemd in deze regeling. De gift bestaat uit de volgende onderdelen: a.een gedeelte ter hoogte van de basisbeurs die de ondersteuningsgerechtigde in het kader van de WSF of de WSF2000 tijdens de erkend vertraagde periode heeft ontvangen; b.een gedeelte ter hoogte van de aanvullende beurs die de ondersteuningsgerechtigde in het kader van de WSF of de WSF2000 tijdens de erkend vertraagde periode heeft ontvangen. c.in bijzondere gevallen, waarbij de student geen aanspraak meer kan maken op een OV kaart verstrekking vanwege de IBG en hij nog is ingeschreven als student aan de UT, kan de gift worden vermeerderd met het bedrag van de vergoeding voor de OV-kaart per maand zoals bedoeld in artikel 5.3, tweede lid van de WSF2000; dit bedrag dient door de student apart en na afloop van de periode waarin hij aanspraak kan maken op een OV kaart te worden aangevraagd. De beschikking waarbij de afstudeersteun is verleend, dient daarbij te worden overgelegd". Hierbij is overwogen dat mede aan de hand van nadere informatie van het Ministerie van OC&W het noodzakelijk is gebleken dat de Regeling Afstudeersteun bijstelling behoeft op het vlak van de vergoeding van de reisvoorziening (OV-kaart) als onderdeel van de uit te keren afstudeersteun aan studenten.

d.d. 19 april 2001 : -Het CvB heeft het Financieel Jaarverslag 2000 vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

-Het CvB heeft de nota Voorbereiding Voorjaarsoverlegronde 2001 vastgesteld verzonden naar de faculteiten, onderzoekinstituten en diensten.

-Het CvB heeft besloten: *)een gemeenschappelijke p-uitreiking aan de studenten te houden op vrijdag 28 september 2001 (week voor de tentamenweek) in die zin dat er sprake is van een uitreiking van het p-diploma door elke faculteit afzonderlijk en aansluitend een gemeenschappelijke centrale UT manifestatie; *)Kf 50 hiervoor beschikbaar te stellen ten laste van Centrale Stimulering Onderwijs. Hierbij is overwogen dat het nuttig is de zichtbaarheid van het propedeusediploma te vergroten en meer nadruk te leggen op dit diploma waarmee de student zich kwalificeert voor een wetenschappelijke opleiding, dat de voorgestelde opzet van het programma een goed middel is om ouders meer te betrekken bij de Universiteit Twente en van dit voorstel een meerwaarde kan uitgaan.

-Het CvB heeft zijn besluit van 5 april 2001, de heer drs. A. Nimis te benoemen tot directeur CenT m.i.v. 1 augustus 2001, bevestigd.

-Het CvB heeft zijn besluit van 5 april 2001, de heer drs. K.B. de Vries te benoemen tot directeur PAO m.i.v. 1 augustus 2001, bevestigd.

-Het CvB heeft goedkeuring gehecht aan het Instituutsplan BMTI 2002-2006. Het CvB heeft goedkeuring gehecht aan het Instituutsplan CTIT 2001-2005.

-Het CvB heeft besloten: *)de Onderwijsjaarcirkel 2001/2002 conform het CCO-advies definitief vast te stellen; *)de verroostering Major-minor voor het academisch jaar 2001/2002 conform het CCO-advies definitief vast te stellen; *)de faculteiten over beide vaststellingen te informeren; *)de CCO te vragen om, naar aanleiding van de in de CCO geagendeerde discussie over de voor- en nadelen van een semestersysteem, voor de zomervakantie een advies over het al dan niet invoeren van een semestersysteem te geven. overwegende: dat gezien beide adviezen het CvB, nadat eerder over beide onderwerpen een voorgenomen besluit is genomen, de Onderwijsjaarcirkel en de Verrroostering Major-minor definitief kan vaststellen; dat, indien de CCO positief is over het UT-breed invoeren van een semestersysteem, hierover tijdig een besluit door het CvB dient te worden genomen.

-Het CvB heeft besloten de voortgangsrapportage Studeerbaarheidsfonds 1999 vast te stellen en ter informatie aan de faculteiten, de overige projectuitvoerende eenheden, het ministerie van OC&W en de Inspectie van het Onderwijs te zenden.

-Het CvB heeft besloten de benoeming van de heer prof.dr.ir. F.G. Kuper als hoogleraar Bedrijfszekerheid van Informatietechnische Componenten bij de faculteit Elektrotechniek te verlengen van 1-5-2001 tot 1-5-2004.

OPUT vergadering

-De faculteit WB en de groep Civiele Techniek CiT van de faculteit T&M gaan samen in een nieuwe faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW). Het reorganisatieplan en het personeelsplan van deze reorganisatie zijn in het lokaal overleg besproken. Dezebespreking heeft geleid tot de conclusie dat er een melding is gedaan zoals bedoeld in artikel 13.3 van de CAO Nederlandse Universiteiten.

-In het lokaal overleg heeft het CvB melding gedaan van 'Hartslag'. Deze melding heeft plaatsgevonden vanwege de mogelijkheid dat er reorganisaties voortkomen uit 'Hartslag'.

-In het lokaal overleg is het reorganisatieplan van de samenvoeging van de gezamenlijke diensten van de faculteiten EL en TN besproken. Deze bespreking heeft geleid tot de conclusie dat er een melding is gedaan zoals bedoeld in artikel 13.3 van de CAO Nederlandse Universiteiten.

-Verder is er gesproken over het samengaan van de dienst Personeel & Organisatie (P&O) en de Arbo & Milieu Dienst (AMD) in de dienst Personeel, Arbeid & Organisatie. Deze reorganisatie is afgerond zonder dat er overeenstemming met het OPUT over een sociaal plan bestond. Het OPUT wenst derhalve nog een gesprek over de arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden van de AMD die overgaan naar de Stichting Arbodienst Drienerlo.

-Vanuit de faculteit Bestuurskunde is een melding gedaan over een vooronderzoek naar een reorganisatie van het BOZ van de faculteit. Deze melding is door het OPUT ter kennisgeving aangenomen.

-De volgende vergadering van het Lokaal Overleg is op 2 juli 2001.

Batavierenrace - 30!

Wil jij de 30e Batavierenrace organiseren? Samen met negen anderen kun jij het zesde lustrum van de Batavierenrace neerzetten! Gezelligheid, bestuurlijke ervaring, contacten met sponsoren, universiteiten, een ruime vergoeding van de UT: dit zijn maar een paar dingen die je ervoor terugkrijgt # Dus je bent geïnteresseerd? Kijk eens op www.batavierenrace.nl, en bel ons of kom langs voor meer informatie. Organisatie Batavierenrace, Vrijhof kamer 232, telefoon 489 37 87, [email protected]

Internationale conferentie: lessons from ICT in developing countries

Op vrijdag 15 juni wordt op de Universiteit Twente een internationale conferentie gehouden, dat zich m.n. richt op satelliet- en internetontwikkelingen in ontwikkelingslanden als Indonesië. Het betreft de resultaten van een 3-jarig onderzoeksprogramma gefinancierd door de KNAW, tot stand gekomen door samenwerking tussen het Institut Teknologi Bandung (ITB) in Indonesië en de Universiteit Twente, in de persoon van dr. Nico Schulte Nordholt (TDG) en prof.dr. Arie Rip (WMW). Meer informatie en inschrijving: http://www.sms.utwente.nl/tdg/scotconference of (489)3545.

Promoties

drs. B.H. Moonen (TO) over 'Teacher learning in inservice networks on internet use in secondary education', 31 mei 2001, 13.15 uur, BB2.

ir. H.S.C. Metselaar (WB) over 'Thermally Induced Wear Transition in Ceramics' (voorlopige titel), 1 juni 2001, 15.00 uur, BB2.

Mw.ir. M.C. van der Voort (T&M) over 'Design and Evaluation of a New Fuel-Efficiency Support Tool', 1 juni 2001, 15.00 uur, Collegezalen Complex.

Oraties

Prof. dr. J. Molenaar (TW), benoemd tot hoogleraar Mathematische Modellering van Kunststoffen aan de faculteit Toegepaste Wiskunde, over 'Waarom werkt wiskunde ook voor polymeren?', 31 mei 2001, 16.00 uur, BB2.

SPE

Het SPE voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten Vieringen Informatie en opgave ; SPE-UT: Vrijhof 203 - 053 4892369 (secretariaat) SPE-SHE: 053 4871927 Kortenaerstraat 59, 1e verd. ingang dr. Haijkens. Hier vinden alle SPE-SHE aktiviteiten plaats. www.utwente.nl/spe. [email protected]

Pastores : Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Arent Weevers (SHE) 074 2909064.

INF/BIT/TEL

Zaalwijziging Electronic Commerce (232050)

Voor BIT D2/D3. Het college E-commerce zal op vrijdag 1 juni (week 22) niet plaatsvinden in CC-4 maar in CC-1.

Roosterwijziging Inl. wisk. systeemtheorie (156057)

Voor INF D2 studenten, het werkcollege van dit vak gegeven in de weken 22-25 op do 5/6 uur wordt voor groep 3 en 4 verplaatst naar di 5/6 uur. De werkcolleges vinden voor groep 3 plaats in CT-3520 en voor groep 4 in CT-3522.

Het 2e trimester op stage?

Zie mededeling TBK.

Integrand Twente

Een bedrijf in Leusden zoekt een student die interesse heeft in het meedraaien in het advies- en implementatiewerk en het onderzoeken van de mogelijkheden op het gebied van kennismanagement, ICT, bedrijfskunde en consultancy binnen het bedrijf. De activiteiten van het bedrijf bestaan voornamelijk uit het creëren van customised ICT-gerelateerde oplossingen op kennismanagement- en BPR (business process redesign) gebied. Ref.K109. Info: Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909 of www.integrand.nl.

Zaalassistenten gezocht

Voor: tweede en hogere-jaars studenten. Voor het collegejaar 2001-2002 zijn er vacatures voor de functie van zaalassistent in de practicumzalen van Informatica. De taken bestaan uit het uitvoeren van beheerstaken, toezicht houden op de gebruikers van de practicumzalen en het verlenen van ondersteuning bij practica. Er wordt van je verwacht dat je goed met mensen om kunt gaan, bij problemen handelend kunt optreden en dat je de practica van het eerste jaar Inf, Bit of Tel hebt afgerond. Ervaring als studentassistent bij practica is een pré. De werktijden zijn in overleg met de andere zaalassistenten en de betaling gaat in de vorm van SAE's. Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met één van de zaalassistenten of met Jeroen van Luin via tel. 3738 of e-mail: [email protected]

Zaalwijziging BOGOS (211121)

Voor INF D3-studenten. Het hoorcollege van dit vak vindt op dinsdag 19 juni (week 25) het 5e en 6e uur eenmalig plaats in zaal INF-U1.

Zaalwijziging XML-technologie in E-commerce (232055)

Het college XML technologie in E-commerce op dinsdag 12 juni het 5e en 6e uur (week 24) vindt plaats in zaal CC-3 i.p.v. zaal WB Hal V 212.

TBK/CIT

Colloquia

G. Sluijsmans over 'Toeritdosering en het onderliggend wegennet', 1 juni 2001, 11.00 uur in TW C 238.

Dennis de Swart over 'Strategische analyse van ICT in consument gericht bouwen', 5 juni 2001, 16.30 uur, WB HV 112.

Anne Barendregt over 'Veranderend Waterbeheer?' Een studie naar de aanpak van wateroverlastsituaties in regionale watersystemen: Commissie Waterbeheer 21e Eeuws versus Waterschappen, 8 juni 2001, 15.45 uur, BB6.

Heleen J. van Essen over 'The Star Method, a method to determine the individual functions at DSM Composite Resins', 15 juni 2001, 16.00 uur, BB6.

Internationale conferentie: lessons from ICT in developing countries

Zie mededeling Algemeen

Het 2e trimester op stage?

Heb jij er wel eens aan gedacht om jouw doorzettingsvermogen te beproeven en je in een onbekend avontuur te storten? Voor management of humanitaire stages ben je bij AIESEC aan het goede adres. Zoek jij een stage op marketing of IT-gebied voor in het 2e trimester en ben jij gefascineerd door andere culturen? Lijkt het jou wat om vier maanden in Brazilië door te brengen? # Let op: je kan nog tot 6 maanden NA je afstuderen op stage! Kom voor informatie op de infobijeenkomst op 31 mei, 12.30 in BB 6. Let op de selectierondes zijn al begin juni! # Vragen of interesse? Kom langs bij het AIESEC-kantoor tussen BB3 en BB4. Of mail [email protected]

Integrand Twente

Een bedrijf in Helmond is op zoek naar een student die een financieel plan wil opzetten. Onderdelen hiervan zijn een planning- en controlcyclus, bestuurlijke informatievoorziening, ontwikkelen van een periodieke interne managementrapportage gericht op bedrijfsadministratieve aspecten en het ontwikkelen van een periodieke externe managementrapportage gericht op financieel administratieve aspecten. Ref.K128. Informatie: Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909, www.integrand.nl.

Lezing 'The Role of Appropriateness'

James P. Kahan, PhD Corporate Research Director, Rand Europe, Leiden Hoogleraar Rand Graduate School of Public Policy, Santa Monica (CA) geeft een lezing op ma 28 mei a.s. om 15:00 in BB-6. De lezing draagt de titel: The Role of "Appropriateness" In Health Service Research.

Zaalwijziging Electronic Commerce (232050) BIT D2/D3

Zie mededeling INF/BIT/TEL.

BOZ TBK gesloten

Maandag 28 mei a.s. zal BOZ TBK de gehele dag gesloten zijn.

TCW

Het 2e trimester op stage?

Zie mededeling TBK/CiT.

TN

Roosterwijziging D1: Klassieke mechanica (141127)

Zie mededeling WB.

TW

Rectificatie Voorlichting keuze EBS / FTS / FWS

De eerder aangekondigde voorlichting over de keuze tussen de Economisch Besliskundige Stroom, Fysisch Technische Stroom en de Financieel Wiskundige Stroom is nu op: di 29 mei 2001, 15.45 - 16.45 uur, TWRC-B 209.

WB

Statistiek voor WB (153033)

Om WB-studenten de gelegenheid te geven het symposium Joule Unlimited te bezoeken, heeft de docent besloten de werkcolleges voor dit vak van do 7 juni voor alle vier groepen te laten vervallen.

Roosterwijziging D1: Klassieke mechanica (141127)

I.t.t. wat er op het rooster vermeld staat zal het college van do. het 1e + 2e uur gegeven worden in week 22, 31 mei a.s. en niet in week 23.

Afstudeercolloquium

B. Schat (TMK) over 'Active Vibration Isolation of an Electronic Equipment Box', 7 juni 2001, 10.00 uur, WB T.1300.

WTM

Internationale conferentie: lessons from ICT in developing countries

Zie mededeling Algemeen.

Cultuur

Vereniging Campusomroep Drienerlo (VCD)

Altijd al je eigen tv- of radio-programma willen maken? Of zou jij graag willen bezighouden met de nieuwste ontwikkelingen op Internet (streaming media)? Dat kan allemaal bij de VCD! De VCD houdt zich bezig met het maken van tv, radio en Internet. We kunnen altijd mensen met nieuwe, creatieve ideeën gebruiken. Dus kom eens langs bij onze studio (Studio 55, de Vrijhof)! # Elke maandag om 20.30 'Een goed gesprek met...' op UTV. Elke week wordt er een gast live geïnterviewd over zijn activiteiten op de universiteit. Heb je het programma afgelopen maandag gemist? Het wordt de hele week herhaald # Radio Drienerlo zendt 24 uur per dag non-stop muziek uit! Je kunt ons vinden op 96.0 FM # Op 5 juni staat er een BBQ gepland! Over de mail krijg je meer info # Meer informatie: mail [email protected] of kijk op http://www.utvlive.nl.

Fanaat

Op vrijdag 25 mei houdt Fanaat 's van 12.00 tot 17.00 uur in de Bellettrie ruimte (i/d Bastille bij de telefooncel) een rollenspeldag. Wil je het een keer zien of meespelen, dan ben je welkom! Een rollenspel is misschien het best te omschrijven als een interactief verhaal. Je speelt, meestal in een groep, een karakter in het verhaal en je hebt dus ook invloed op het verloop ervan. De plot en de omgeving van het verhaal zijn bedacht door een spelleider, zodat er een beetje structuur in blijft. In een rollenspel kan van alles gebeuren, misschien moet je groep een mooie prinses redden van een draak, maar besluit je de draak een handje te helpen omdat de prinses stiekum heel gemeen is. Je kan, afhankelijk van de setting, bv. moorden oplossen, op vampiers gaan jagen, verre sterrestelsels verkennen of dwergen verleiden etc. Ook het karakter dat je speelt kan je vaak zelf kiezen: een stevige barbaar met een Oostenrijks accent bv. of een klein ventje met harige voeten en een grote eetlust of een vioolspelende detective met een rare pet en een pijp.

Diversen

Gevorderdencursus Duitenberg

BSC Duitenberg organiseert 22 en 31 mei een Gevorderdencursus. Deze zal onder andere bestaan uit een Technische Analyse en uit OptiestrategieÙn. Voor meer informatie of om je in te schrijven, zie de website www.duitenberg.nl. Je kunt ook mailen naar [email protected]

CD uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1.Sixteen Down - Headrush (verrassende NL alt. rock) 2.Echolyn - Cowboy Poems Free (knappe symfo, speciale import) 3.Ian McNabb - s/t (Costello-achtige liedjesman) 4.Mouse On Mars - Idiology (veelzijdige electronica-act) 5.Zoot Woman - Living In A Magazine (80's-style retropop) 6.Sporto Kantes - Act 1 (zeer afwisselend, triphopachtig) 7.Cowboy Junkies - Open (serene, weidse sfeer) 8.Herbert - Bodily Functions (lounge-house) 9.Tindersticks - Can Our Love (weldadig georchestreerde chansons) 10.Diversen - Break 'n' Bossa-serie (mengvormen van (nu-)jazz en bossanova); Blues: Michael Burks - Make It Rain; Jazz: Wynton Kelly - Kelly Blue (pianoplaat uit 1959); Klassiek: L. Lechner - Newe Teutsche Lieder (WR, Cordes); Wereldmuziek: Martin Carthy - Carthy Chronicles (4CD-carriereoverzicht). Meer info: 053-4361130 of www.cd-uitleen.nl.

Internationaal

AEGEE

Houd je ervan om flink te lachen, ga dan naar het congres "Smile" In Erlingen/Nünberg. Experts zullen je alles vertellen over de wetenschappelijke, medische en filosofische aspecten van het lachen. En uiteraard zal het geheel doorspekt zijn met grappen # Als je van muziek en dansen houdt, kun je van 14 tot 17 juni inNijmegen deelnemen aan " in need of some international vibes?" # 2 tot 6 juli is in Genua het congres "The role of European students in the World Summit (G8)". Let verder goed op de deadlines voor de congressen die na de zomervakantie plaatsvinden! Voor actuele informatie over deze congressen kun je terecht op www.aegee.org # Voor meer informatie over AEGEE bel naar 053-4321040, kijk op http://www.aegee-enschede.nl of mail [email protected]

Op stage in december?

Ben jij gefascineerd door andere culturen? Schrijf je dan nu in voor een warm welkom in bijvoorbeeld Mexico of Polen. Er zijn enkele prachtige IT- of marketingstages beschikbaar in Oost-Europa en Azië. Naast management traineeships kan je met AIESEC ook op humanitaire stage. Ga lesgeven in Engelse aan Afrikaanse kinderen, of voorlichting aan mensen in Zuid-Amerika. Ook tot 6 maanden na je afstuderen! # Kom voor informatie op de infobijeenkomst op 31 mei, 12.30 in BB 6. Let op de selectierondes zijn al begin juni! # Vragen of interesse? Kom langs bij het AIESEC-kantoor tussen BB3 en BB4. Of mail [email protected]

International Office (DiSC)

Het IO ondersteunt je bij je oriëntatie en voorbereiding voor verblijf in het buitenland voor studie of stage, Vrijhof kamer 206, tel. 4895424, e-mail: [email protected], Kijk voor de website onder onderwijs: studie & stage buitenland. (www.utwente.nl/disc/international-office) # Pre-departure course voor studenten naar de VS. De NACEE organiseert op 18 juni a.s. (14.00-17.00) de jaarlijkse predaparture Orientation voor studenten die komend studiejaar aan een Amerikaanse universiteit gaan studeren. Er wordt aandacht geschonken aan praktische aspecten, ervaringen van studenten die reeds geweest zijn en verschillen in academische cultuur. Deelnamekosten: f15 p.p. incl. informatiepakket. Aanmelden (vóór 6-6): Inica Loe via [email protected] De bijeenkomst is aan de Herengracht 430, Amsterdam (NACEE kantoor) # De Steering Group International Week organiseert i.h.k.v. de landelijke WilWeg campagne en het UT lustrum een internationale week aan de UT, van 3 t/m 10 oktober. De Steering Group is al druk bezig met de voorbereidingen en werkt samen met PITS. Er is nog een vacature voor programme coordinator. Interesse? neem dan contact op met IO # De Universiteit van Pecs organiseert van 16 juli-5 augustus verschillende zomerprogramma's. Voor meer info kijk je op: www.isc.pte.hu# De Universiteit van Aveiro organiseert van 2-31 juli een international summer course:www.dlc.ua.pt.

Mensa-menu

Week 22

Zaterdag 26 mei

Soep van de dag

***

Boeuff Bourguignonne

doperwten

rijst

Vegetarisch: bonengoulash

Zondag 27 mei

Soep van de dag

***

schouderkarbonade

paprikasaus - sperziebonen

gebakken kriel of gekookte aardappelen

Vegetarisch: kaas groenteschijf

Maandag 28 mei

Braziliaanse maissoep

***

Orientaalseschotel van reepjes

varkensvlees en groente

doperwten

gele rijst

Vegetarisch: pizza

Dinsdag 29 mei

Goulashsoep

***

Twents gehakt of gebakken lever

spinazie of keuze groente

gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: Provenþaalse champignon ragout

Tagliatelle verde

doperwten

Woensdag 30 mei

Heldere kippensoep

***

gebakken of gepocheerde visfilet

of twee kroketten

currysaus - wortel Parisien

frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: gev. vleestomaat

Donderdag 31 mei

Champignonsoep

***

Gebakken kipfilet - paprikasaus

broccoli of keuze groente

frites

Vegetarisch: twee veg. kroketten

Vrijdag 1 juni

Heldere ossenstaartsoep

***

Vlaams runderlapje

andijvie

gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: braadworst

'DE STEK'

HAP AAN DE TAP

Maandag 28 mei t/m vrijdag 1 juni

Shoarmaschotel met friet

knoflooksaus

saladebar

Pakkerij

AEGEE

Ma. 28 mei is de volgende A V. Komt allen om je stem te laten horen # Wil je in Enschede de sfeer van Europa proeven? Kom dan naar de European Night tijdens de IT school op do. 7 juni # 6 en 7 juni wordt het lustrum van de pakkerij gevierd. De vier gezellige verenigingen in de pakkerij zullen verscheidene activiteiten neerzetten. Kom dus vooral kijken bij de AEGEE-activiteiten!! # Op vr. 6 juli is het weer tijd voor het overbekende Slotfeest. Begin je vakantie goed met een knalfeest! # Sociëteit Asterion is iedere dinsdag- en donderdagavond geopend vanaf half 10. Bel voor meer info naar 053-4321040, mail naar [email protected] of kijk op www.aegee-enschede.nl.

Sport

DZC Vleugellam

Ook dit jaar organiseert de Drienerlose Zweefvlieg Club weer een zomerkamp. Heb jij ook zin om één of meer geweldige weken te beleven in de zomervakantie, meld je dan nu aan bij Daan Overmars (06 22231119) om één of meer weken te gaan zweefvliegen. Het is voor iedereen hartstikke leuk, of je nou al goed kan vliegenof niet. Deze zomer zullen we naar het thermiekrijke Tsjechië gaan. In Tsjechië kan je zeer lange vluchten maken of als je nog niet kan vliegen dan zullen onze eigen instructeurs jou dat leren. Eens zal ook jij dan op 1500 meter hangen. Tot in Tsjechië!!

Batavierenrace - 30!

Zie mededeling Algemeen

Kronos

Het verenigingsweekend is achter de rug. Het was hartstikke gezellig. Nu is het dan weer tijd voor actie! Do en vrij a.s. is het NSK individueel. Ook als je geen lid bent van Kronos kun je als student mee doen in Nijmegen. Het wordt natuurlijk ook weer heel gezellig. We trainen om 18.00 uur op dinsdag op de Sintelbaan en op donderdag in het FBK stadion in Hengelo. Voor meer informatie kun je terecht bij Arnout Salomé 053-4301726 of 06-53685276), [email protected] en http://run.to/kronos.

Vakgericht

Hallo Vakgerichters, de laatste wedstrijd van het veldseizoen is gespeeld. Afgelopen zondag won Vakgericht 1 met 4-19 van Turbulas 1! Er zullen vanaf deze week geen gescheiden trainingen voor trainings- en competitieleden meer zijn. Op zowel ma als di kan door iedereen van half 8 tot 9 getraind worden. Vanaf 3 juni worden beide trainingen op het kunstgrasveld gehouden. Na de training van 28 mei is er in de Beiaard een borrel ter ere van onze nieuwe trainer/coach Wim Smit. Het Vakgericht zeilweekend zal 2, 3 en 4 juni zijn en de Comité 1499 16 en 17 juni. Voor meer informatie over Vakgericht en het korfballen op de UT kijk op www.vakgericht.nl, mail naar [email protected] of bel naar Marjolein (053-4895044).

D.S.T.V. Aloha

Wo 30 mei wordt een leuke dag met een oranje-blauw tintje. We gaan dan met de hele D.S.T.V. Aloha terug naar de roots van onze sport: de hele triathlon zoals die in 1977 op Hawaii is ontstaan. Deze afstand, bestaande uit 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km lopen zal op deze dag in estafettevorm worden uitgevoerd. We beginnen om 7.30u in het buitenbad. Er is steeds 1 persoon bezig, de anderen kunnen niet alleen supporten maar er is ook een ontbijtbuffet bij het zwembad. Het bestuur daagt de hele vereniging uit om het evenement (geen wedstrijd) toch wat extra spanning te geven. Dus: bestuur vs. de rest van Aloha, beide een hele triathlon in estafettevorm. Wellicht heeft u interesse om een kijkje te komen nemen bij dit evenement, dan bent u van harte welkom.

Breedtesportvereniging De Stretchers

Voor de komende trainingen ziet het rooster er als volgt uit: Do. 24 mei Hemelvaartsdag, dus helaas geen training. Vervolgens Ma. 28 mei Knuppelen en TT Unihockey, Do. 31 mei Volleybal en Handbal. 13 juni organiseert de EC een creatieve avond en ook zijn er vanuit de TOC nog unihockeytoernooien in Clausthal en Leoben. Ook kun je binnenkort weer een specialistenuurtje verwachten. Houd dit alles in de gaten en schrijf je op tijd in! Doe dit via de map of onze website: www.student.utwente.nl/~stretchers. Hier kun je ook voor ons online-clubblad, foto's, uitslagen, historie en verdere informatie terecht. Ben je benieuwd of breedtesport ook iets voor jou is, kom dan eens langs op een training, elke maandag (19.30-21.00) en elke donderdag (21.00-22.30) in sportzaal 1. Meer info: Alisia (053-4760566) of Casper (053-4307436).

Sportraad zoekt nieuw Bestuur!

Wil jij er ook voor zorgen dat de sport op de UT bruist? Toe aan een leuke en leerzame uitdaging? De Sportraad zoekt per oktober 4 nieuwe bestuursleden om met een compleet zestal samen een jaar (of anderhalf) voor de sport te gaan. Vrijkomende functies zijn: commissaris Sport, secretaris, penningmeester Sportraad (voor 1 jaar) en vice-voorzitter/penningmeester FNS (11/2 jaar). Loop eens binnen bij de Sportraadkamer voor meer informatie, tussen 12.30 en 13.30 kun je dan ook nog van de befaamde lunch genieten. Op maandag 28 en dinsdag 29 mei heeft de Sportraad van 20.00 tot 23.00 uur een infostand in het Sportcentrum. Kom langs, mail: [email protected], of bel: 1144.

Studieverenigingen

Scintilla

Aankomend weekend kun je de bestuursleden van Scintilla weer overal in Nederland tegenkomen tijdens het beruchte bestuitje. Blijf dus vooral binnen en houdt ramen en deuren gesloten! # Schrijf je nu in voor de Cantus Scintillae van 13 juni. Dit zang- en drankfestijn begint om 20.00 uur. De inschrijflijst hangt in de Scintillakamer. Kijk ook eens naar de Clico-site voor teksten en melodieÙn van de cantusliederen # Schrijf alvast in je agenda: woensdag 13 juni zal Lucent voor Scintilla lezing verzorgen in T4. Het thema zal later bekend worden gemaakt # Spreuk van de week: StevenL "Samenwonen is het werk van de duivel".

SV Concept

Wil jij in een nieuwe commissie workshops en lezingen organiseren? Wil jij de nieuwe Almanak maken? Meld je dan aan vor de InducCie of Almanakcommissie # We zoeken nog steeds enkele enthousiaste mensen die het symposium willen organiseren. Interesse? Kom dan langs voor een vrijblijvend gesprek # Wil jij de komende BULA organiseren? Meld je dan snel aan! # Tegenvallende tentamens of onhaalbare vakken? Dien een klacht in via hetklachtenformulier op onze website # Ga je verhuizen? Geef op de website je nieuwe adres door # De inschrijving voor de tweedaagse excursie naar Antwerpen is geopend. Wees er snel bij! Kosten: f60 inclusief overnachting # Meld je aan als activiest voor de Ouderdag in het Introkamp # OP de ConcepT-kamer kun je altijd met je projectgroep langskomen voor gezelligheid, koffie of informatie over bedrijven # Vragen of info: bel 3884, e-mail naar [email protected] of surf naar www.ConcepT.utwente.nl.

Sirius

29 mei organiseert de excursiecommissie een excursie naar de rechtbank. Informatie volgt nog # 12 juni brengt diezelfde studiereiscommissie een bezoek aan de Tweede Kamer. Inschrijven: in onze kamer (TW B-113) of via [email protected] # 13 Juni gaat Sirius op inhouse bij het ministerie van financiën. Hier kan je zien hoe het er in de praktijk op een ministerie aan toe gaat. Voor deelname is inschrijving bij ons verplicht # 19 juni is er dan weer de fantastische jaarlijkse barbecue. Hierna worden nog een of twee DVD-films op een groot scherm bekeken # Wil jij volgend jaar een nieuwe uitdaging aangaan dan ben jij de geschikte persoon die wij zoeken voor ons nieuwe kandidaatsbestuur. Je kan je aanmelden bij het bestuur # Wil jij helpen een gaaf feest of symposium te organiseren, ga dan voor onze lustrumcommissie! # Wij zoeken nog mensen voor de nieuwe (lustrum)almanakcommissie. Geef je op, want de commissie is waardevol vanwege de commissie-ervaring # Check voor up to date informatie over activiteiten, boeken etc. onze website www.bsvsirius.nl.

W.S.G. Abacus

Ma. 28 mei is de Grolsch-excursie. We vertrekken om 13:10 vanaf TW. Van 13.30u t/m 16.30u kan je een kijkje nemen in de fabriek en na afloop fijn biertjes proeven. Je kan je nog als reserve opgeven op een inschrijflijst op het Abacusbord. # Wo 30 mei is er een discussie-bijeenkomst om 16.00u in B102. Wil je discussiÙren over hoe het bestuur bezig is, houd dan de datum alvast vrij! # 15 juni is de Abacus Sportdag van 11.00u t/m 17.00u. Een inschrijflijst voor teams van 6 hangt op het Abacusbord. Wie verslaat het bestuursteam? # Vragen? bel 3435, mail naar [email protected], surf naar www.abacus.utwente.nl. of wap naar www.abacus.utwente.nl/wap

Alembic

Vandaag (23/5) is er weer een ASOCT-bijeenkomst in de middagpauze in CT3522 met als onderwerp 'voorlichting', in aanwezigheid van de voorlichter CT Theo van Dam # De inschrijving voor de lunchlezing van Akzo Nobel op 28 mei (middagpauze) is geopend. Inschrijven (3e jaar en hoger): Alembicbord # De jaarlijkse Martin Bosman-loop (5 km) is op 5 juni om 12:45 uur. Inschrijven: opAlembic-bord, via tel. of per e-mail # Derdejaars en hoger kunnen zich nu inschrijven voor de excursie naar Paques op 19 juni. Meer info: zie inschrijfformulier op het Alembic-bord # Kom 31 mei naar het afsluitende symposium van de studiereis naar de V.S. Info is te halen bij de BuCo 2001 # Wo. 6 juni organiseert het Membrane Valley Twente een symposium met als titel: "Membranen in Twente, recente ontwikkelingen in (drink)waterbehandeling". Deze activiteit duurt de hele dag en bevat naast het symposium een excursie naar de WaterleidingMaatschappij Overijssel en een lunch. Dit symposium wordt in CT gehouden en daarom krijgen Alembic-leden een speciale korting. Deelnamekosten: f25. Inschrijven: zie Alembic-bord # Info: tel. 053-4892866, http://alembic.ct.utwente.nl/.

WMW-Ideefiks

Vanavond (23/5) is er weer een borrel in het Bolwerk. Vanaf 21.30 kun je daar terecht tot laat op de avond, of zal het dan al weer morgen zijn als de laatste weggaan? # Vragen of gewoon behoefte aan een luisterend hondenoor? Tel. 053-4893284, meel: [email protected], internet: http://www.wmw.utwente.nl/ideefiks.

W.S.G. Isaac Newton

Vanmiddag is er de gratis almanakborrel! Het bestuur heeft ook voor hapjes gezorgd. Kom ook je dubbeldikke Almanak ophalen! # De inschrijving voor het symposium Joule Unlimited is nog steeds geopend! Meld je snel aan via de website van de symposiumcommissie of stuur de antwoordkaart in die aan de uitnodiging zit # Heb je interesse om commissiewerk te gaan verrichten, kom dan even langs bij het bestuur. # Heb je zin in een lekker bakje koffie of heb je vragen? Kom langs in onze kamer (in de kelder), elke dag minimaal van 10 tot 16 uur open, tel. 053-4892531; [email protected]

Student Union

Wil jij ook een lefgozer zijn in de intro? Kom dan één of meerdere dagen meehelpen tijdens de introductie 2001! Je kunt je nu opgeven bij de IK2001 # Krijg een eerstejaars in je bed. Neem een logé tijdens de Intro! Bel, mail, of kom langs! IK2001, p/a Vrijhof, tel. 053-4892356, [email protected], www.utwente.nl/ik # Speciaal bedoeld voor studentbestuurders organiseert Procter & Gamble 6 juni a.s. i.s.m. ons bestuur de training 'Negotiation Skills', onderhandelingsvaardigheden met als doel: vergroting van je kennis en vaardigheden van onderhandelingen. Aan-/afmelden: tot 1 juni # Op wo 20 juni a.s. organiseert ons bestuur i.s.m. AMEV Nederland N.V. twee bijeenkomsten, die in het teken staan van de financiën en verzekeringen van studentenorganisaties. De eerste sessie is van 9:30-12:30 uur, de tweede van 13:30-16:30. Aan-/afmelden: tot 15juni. Verenigingen met meer dan 100 leden kunnen drie deelnemers afvaardigen, die met minder dan 100 leden twee # Ons bestuur gaat per 1 september 2001 wisselen. Wil je één jaar in het bestuur plaatsnemen? Neem dan z.s.m. contact op of kijk op onze website # Activiteiten aankondigen op onze WAP/website: [email protected] Bestuursvacatures plaatsen: [email protected] # Student Union, Vrijhof kamers 27/28/29, tel. 053-4898006, [email protected], www.studentunion.nl.