In memoriam: Sjoerd van Tongeren

| Redactie

Op dinsdag 2 februari ontvingen we het bericht dat onze collega Sjoerd van Tongeren, zakelijk directeur van het onderzoeksinstituut IGS, was overleden. Zijn overlijden kwam geheel onverwacht. Hij is 50 jaar oud geworden.

Sjoerd was, vergezeld van zijn echtgenote Nienke, met rector Ed Brinksma in Graz (Oostenrijk) voor een vergadering van het Europese netwerk van energieonderzoek eseia waarvan hij penningmeester was. Daar werd hij getroffen door een zwaar hartinfarct en opgenomen in het universiteitsziekenhuis. Ondanks alle inspanningen is hij dit infarct niet meer te boven gekomen.

Sjoerd begon in 1986 zijn studie Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving aan de Universiteit Twente. Hij was een bijzonder betrokken student, blijkend uit zijn actieve rol in de studentenvereniging Taste en zijn lidmaatschap van de Universiteitsraad. Naast zijn studie was hij actief bij het opzetten van nieuwe bedrijven.

Die studie heeft hij uiteindelijk nooit afgerond (waar hij veel later nog wel eens met spijt op terugkeek). Aan de UT werd hij, vanaf 1996, aangesteld als tijdelijk beleidsmedewerker bij het Bureau Beleidsondersteuning. Eerst op contracten voor kortere perioden, voor enkele speciale klussen, onder meer voor CHEPS, en vanaf 1 juni 1999 in vaste dienst. Hij heeft in deze functie belangrijke bijdragen geleverd aan onder meer de opzet van Kennispark.

In 2005 kwam de positie van zakelijk directeur bij IGS vacant. Op voorspraak van zijn voorganger Leo Goedegebuure werd Sjoerd benoemd op deze vacature. Het instituut IGS was indertijd net als alle instituten nieuw, en moest dus nog worden ontwikkeld. Sjoerd heeft vanaf de begintijd een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van goede onderzoeksprogramma’s met perspectief naar de toekomst, en de inbedding van IGS in de relevante nationale en internationale netwerken van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Zijn betekenis voor IGS en daarmee voor de profilering van het UT-onderzoek in de maatschappij- en gedragswetenschappen kan moeilijk worden overschat.

Sjoerd had duidelijke opvattingen over zijn taak: onderzoekers helpen, ondernemingszin stimuleren, jong talent ontwikkelen, verbindingen leggen. Deze opvattingen heeft hij in de laatste jaren met steeds meer succes in de praktijk gebracht. Vele jongere onderzoekers in het IGS hebben hierdoor profijt gehad van zijn daadkracht. Hij bedacht oplossingen voor situaties die anderen wellicht als onoplosbaar hadden beschouwd. Hij hielp onderzoekers om hun weg te vinden in de EU-onderzoeksfinanciering, en nam hen mee naar instellingen en bedrijven. Bij dit alles verloor hij nooit de menselijke aspecten uit het oog. Voor Sjoerd was de ideale universiteit een gemeenschap van betrokken medewerkers en studenten, en stond het onderzoeksinstituut voor honderd procent ten dienste van die gemeenschap.

In de laatste jaren heeft Sjoerd onder meer samenwerkingsverbanden opgezet met de stad Curitiba in Brazilië en met Europese energie-onderzoekers in het al genoemde eseia-netwerk, het Kenniscentrum voor Risicomanagement en Veiligheid, en het IGS-Datalab op poten gezet en daarbij een nauwe samenwerking met het CBS gestart, terwijl samenwerking met universiteiten in China en Afrika in voorbereiding was. Al deze initiatieven werpen nu hun vruchten af. IGS is de laatste jaren mede dankzij hem uitermate succesvol geworden in het verwerven van Europese onderzoeksfinanciering.

Sjoerds plotselinge dood is een groot verlies voor het IGS-team en voor iedereen op de UT en daarbuiten met wie hij heeft gewerkt. Groter nog is het verlies voor Nienke, en hun kinderen Anniek en Maarten, die nu hun echtgenoot en vader moeten missen. Wij wensen hen veel kracht in de komende tijd.

In het Atrium van Ravelijn hebben wij een condoleanceregister ingericht. Hier kunt u tot en met woensdag 10 februari uw condoleance in achterlaten.

Theo Toonen en Kees Aarts

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.