• EN
 • NL
News
Hoe ITC studenten vlekkeloos door de studie loodst

‘Wij gidsen van aankomst tot vertrek’

Een derde van de niet-Europese eerstejaars studenten op de campus gaat gebukt onder psychische en sociale klachten die een wissel trekken op hun studie. Drie kilometer verderop, in het ITC-gebouw, haalt 99 procent van de masterstudenten de eindstreep binnen de gestelde tijd. Hoe doet die faculteit dat?

 • EN
 • NL
Spotlight
How ITC chaperons students through their studies

‘We guide from arrival to departure’

One third of the non-European first-year students on campus suffer from psychological and social issues that influences their study. Three kilometers away, in the ITC building, 99 percent of Master's students reach the finish line within the specified time. How does that faculty manage this?

 • EN
 • NL
Spotlight
Hoe jonge internationale studenten worstelen

‘Je wordt er als international uitgedrukt’

‘Ik wil geen medelijden, maar hulp’, zegt de Mexicaanse bachelorstudent Javier. Medelijden is wat hij kreeg toen hij aanklopte bij de UT-psycholoog. Hij voelde zich vervreemd van al die andere studenten.

 • EN
 • NL
Spotlight
How young international students struggle

‘As an international you are pushed out’

'I don’t want compassion, but help,' says the Mexican bachelor student Javier. Because compassion is what he got when he talked to the UT psychologist about the alienation he felt from all those other students.

 • EN
 • NL
News

Geld en woning lastig voor niet-Europese bachelors

Eén op de acht niet-Europese nieuwe bachelors had afgelopen collegejaar studieproblemen vanwege psychische, sociale of medische omstandigheden. Dat staat in het jaarrapport van de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO). De commissie ziet nieuwe drempels voor deze studenten, zoals geldproblemen en huisvesting.

 • EN
 • NL
News

Money and housing difficult for non-European bachelors

One in eight non-European new Bachelor's students had study problems in the last academic year due to psychological, social or medical circumstances. This is stated in the annual report of the Personal Circumstances Committee (CPO). The committee sees new thresholds for these students, such as money problems and housing.

 • EN
 • NL
News
Advies over aanpak sociale en psychische studentenproblemen

‘Begeleiding internationale bachelors goed op orde te krijgen’

Hoe moet de UT omgaan met de 34 procent niet-Europese eerstejaars bachelorstudenten die psychische en sociale problemen ondervinden op de campus? Daarover vergaderde het Platform International Affairs (PIA) afgelopen week om tot een advies te komen voor de universitaire commissie onderwijs.

 • EN
 • NL
News
Advice on how to deal with social and psychiatric problems of students

‘Get the guidance for international students in order’

How should the UT deal with the 34 percent non-European first-year Bachelor students who experience psychological and social problems on campus? The Platform International Affairs (PIA) met this week to come up with an advice for the University Committee for Education.

 • EN
 • NL
News

UT moet internationals beter integreren

De internationalisering van de UT brengt problemen met zich mee, onder andere door culturele verschillen in omgang. Dat staat in een rapportage over integraal veiligheidsmanagement. Ook ontstaan meer crisissituaties. De UT zou daarom moeten investeren in experts op dit terrein, luidt het advies van ET-hoogleraar Joop Halman.

 • EN
 • NL
News

UT must integrate internationals better

The internationalization of the UT creates problems, partly due to cultural differences in interaction. This is stated in a report on integral safety management. Crisis situations are also increasingly emerging. The UT should therefore invest in experts in this field, according to the advice of professor Joop Halman.

News

Psychische gesteldheid jongeren nauwelijks verslechterd

Alle berichten over depressiviteit en burn-outs ten spijt is het aantal jongeren met psychische klachten de afgelopen tien jaar slechts ‘heel licht’ toegenomen, stelt het CBS: van 8,8 naar 10,9 procent.

News

Uraad: ‘Aandacht voor mentale problemen bij studenten’

Studenten gaan gebukt onder mentale druk, blijkt uit landelijk onderzoek. En de UT is geen uitzondering. Er is een landelijk actieplan van het netwerk Studentenwelzijn dat over deze problematiek gaat. De Uraad besprak de situatie aan de UT.

Van de redactie
Psychische problemen

Menselijke maat

Het tweewekelijkse commentaar van U-Today. Uit onderzoek en rapporten blijkt dat studenten psychische nood ervaren. De oplossing wordt gezocht in bewustzijn en preventie, maar de stap ervoor, namelijk het rendementsdenken en de focus op studiesucces, blijft onaangeroerd.

 • EN
 • NL
News

UT-studenten gebukt onder psychische problemen

Het aantal UT-studenten dat zich meldde met klachten over depressie is vorig collegejaar ten opzichte van het jaar ervoor bijna verdubbeld: van 77 naar 150. Ook het aantal studenten waarbij burn-outklachten geconstateerd werden verdubbelde nagenoeg: 28 gevallen ten opzichte van 16 in het studiejaar ervoor. Dat blijkt uit een rapport van Student Affairs Coaching & Counselling.

 • EN
 • NL
News

UT students buckled under mental problems

The number of UT students reported with depression symptoms has almost doubled in size the previous academic year compared to the year before: from 77 to 150. In addition, the number of students diagnosed with burnout symptoms almost doubled in size: 28 compared to 16 students the year before. Those numbers appeared in a report from Student Affairs Coaching and Counselling.

News

‘Schiet op met onderzoek psychische klachten PhD's’

Promovendi Netwerk Nederland maakt zich zorgen over de psychische gesteldheid van promovendi en wil dat er zo snel mogelijk een landelijk onderzoek komt naar hun gezondheidsklachten.

News

'Psychische hulp studenten moet beter'

Alle hogescholen en universiteiten moeten goede en laagdrempelige steun bieden aan studenten met psychische problemen, vindt een grote meerderheid in de Tweede Kamer.

News

'Welbevinden is belangrijker dan geluk'

Volgens onderzoek van UT-promovenda Marijke Schotanus-Dijkstra kan een betekenisvol leven leiden tot een verkleining van het risico op psychische problemen.

Read more articles