Spotlight

Paul van Dijk retires: ‘Always care about the person’

Paul van Dijk is leaving the University of Twente after 35 years to start an early retirement. ‘I have felt privileged to work here,’ says the former director of Twente Graduate School (TGS). A farewell reception in his honour is held tomorrow in the Waaier.

Spotlight
Masterstudent en skeletonner Gidon Bante over zijn Olympische droom

‘De eerste keer ervoer ik pure angst én een enorme adrenalinekick'

UT-student Gidon Bante (25) zit in de afronding van zijn master Biomedical Engineering. Daarnaast probeert hij dit winterseizoen indruk te maken op de skeletonbaan. De Hengeloër droomt zelfs van de Olympische Spelen.

 • EN
 • NL
Spotlight

Topsport combineren met studie, lukt dat? Drie UT'ers aan het woord

Ze studeren op de UT en werken daarnaast keihard om ook als topsporter te kunnen excelleren. De UT telt jaarlijks gemiddeld veertig studenten en medewerkers met een topsportstatus. Wat brengt die status hen? Een zweefvlieger, een topzeilster en een voetbalster van FC Twente aan het woord over hun grote passie.

 • EN
 • NL
Spotlight

Combining top sport with studies, is it possible? Three UT athletes share their views

In addition to their studies at the UT, they put in lots of hard work to excel as top athletes. Every year, the UT has an average of forty students and staff with a status as top-level athletes. What benefits does this status offer them? Below, a glider pilot, a top sailor and an FC Twente football player talk about their great passion.

 • EN
 • NL
PhD stories

‘I enjoy activism very much. Maybe too much’

Students or researchers? PhD candidates fall into a category of their own. What is it like to navigate the sometimes lonely road towards a doctoral degree? In this series, we put young academics of the University of Twente in the spotlight. This episode gives the stage to Roberto Cruz Martinez, an Information Specialist, a University Council member and PhD candidate at the UT.

 • EN
 • NL
PhD stories

‘Ik reik mensen graag de hand’

Zijn het studenten of onderzoekers? Promovendi vormen zo hun eigen categorie. Hoe is het om de soms eenzame weg naar een doctorsgraad te bewandelen? In deze reeks zetten we de jonge onderzoekers van de Universiteit Twente in de schijnwerpers. Aan het woord is Roberto Cruz Martinez, informatiespecialist, universiteitsraadslid en promovendus aan de UT.

 • EN
 • NL
Spotlight

‘Ik mis de studenten, de artiesten en de reuring in de Vrijhof’

Voor veel UT’ers ontwaakte de wereld begin 2022, toen we en masse uit de coronaperiode stapten. Voor Tineke Grootenboer (55), coördinator podiumkunst Cultuur, voelt het nog steeds 2020. Bij haar is begin dit jaar kanker geconstateerd. Ze ziet de campus maar sporadisch en vreest dat het einde van haar UT-tijd na ruim 25 jaar in zicht komt. ‘Normaal vlieg ik door die zaal om alles te regelen, nu zit ik daar in mijn rolstoel.’

 • EN
 • NL
Spotlight

‘I miss the students, the artists and the commotion in the Vrijhof’

For many members of the UT community, the world awoke back in 2022, when we returned from a period dominated by corona at a high pace. For Tineke Grootenboer (55), coordinator performing arts Culture, it still feels like 2020. At the start of this year, she was diagnosed with cancer. Now, she only visits the campus sporadically and fears that the end of her UT tenure is inching closer after more than 25 years. ‘Normally I fly down that hall to arrange everything, now I’m simply sitting here in my wheelchair.’

Spotlight

'Achteraf baal ik dat ik maar zo kort aan de UT studeerde'

Alumna Nicole Vermeulen (42) is winnaar van de Marina van Damme-beurs 2022. Na het afronden van de master International Business Administration in 2005 reisde ze de hele wereld over en vervulde ze functies bij tal van bedrijven, groot en klein. Wat zijn haar drijfveren? En wat betekent de erkenning voor haar? Een verhaal over vrouwen in de top, de energietransitie en de wil om te blijven leren.

 • EN
 • NL
Spotlight
Afscheidsinterview Dick Meijer

‘In de basis is de UT nog altijd een leuke universiteit’

Na zesendertig jaar neemt wiskundedocent Dick Meijer (66) deze week afscheid van de UT. Als Uraadslid was hij jarenlang de luis in de pels van menig universiteitsbestuurder. ‘Het kritisch vermogen van de UT heb ik nooit hoog aangeslagen, daarom probeerde ik dat geluid te vertolken.’

 • EN
 • NL
Spotlight
Interview Dick Meijer

‘At its core, the UT is still a great university’

After thirty-six years at the UT, mathematics lecturer Dick Meijer (66) bids the university farewell this week. As a member of the University Council, he has been a thorn in the side of many a university board member over the years. ‘I never thought highly of the UT’s critical capacity, so I tried to be that voice of criticism myself.’

 • EN
 • NL
Spotlight
Success of diversity policy can only be measured by monitoring

New shot at cultural barometer

Research universities and universities of applied sciences are doing their utmost to create diverse, inclusive environments. However, monitoring the perception and effectiveness of diversity and inclusion proves difficult in practice. Professor Jojanneke van der Toorn explains why it is essential for good policy.

 • EN
 • NL
Spotlight
Succes diversiteitsbeleid alleen te meten door monitoring

Nieuwe kans voor culturele barometer

Universiteiten en hogescholen doen hun best om een diverse en inclusieve omgeving te creëren. In de praktijk blijkt het echter moeilijk de beleving en effectiviteit van diversiteit en inclusie te monitoren. Hoogleraar Jojanneke van der Toorn legt uit waarom dat voor een goed beleid wel essentieel is.

 • EN
 • NL
Spotlight
Facts and figures

What diversity policy in higher education looks like

The study of diversity and inclusion in higher education identified where this policy is evidenced. How do institutions show that they want to be more diverse and inclusive? In what concrete ways do students and staff see all of the intentions and policy documents reflected?

 • EN
 • NL
Spotlight
Diversiteit en inclusie in feiten en cijfers

Zo ziet het diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs er uit

Voor het onderzoek naar diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs is in kaart gebracht waar dit beleid in het hoger onderwijs tot uitdrukking komt. Hoe draagt de instelling fysiek uit dat ze diverser en inclusiever willen zijn? Wat zien studenten en medewerkers concreet terug van alle voornemens en nota’s?

 • EN
 • NL
Spotlight
What it’s like to be a diversity officer in times of polarisation

Diversity officers need to be thick-skinned

Diversity officers are keen to turn their organisation into somewhere where nobody feels that they face additional barriers due to factors such as skin colour or gender. Nearly all of them find themselves on the end of negative reactions or harassment. Some are even threatened.

 • EN
 • NL
Spotlight
Hoe het is een diversiteitsmedewerker te zijn in tijden van polarisatie

Boegbeelden van diversiteitsbeleid moeten een dikke huid hebben

Diversiteitsmedewerkers willen van hun instelling een plek maken waar niemand extra barrières ervaart door factoren zoals huidskleur of gender. Ze hebben bijna allemaal te maken met negatieve of intimiderende reacties, sommigen zelfs met bedreigingen.

 • EN
 • NL
Spotlight
De grootste twistpunten

Hoe vooral hete hangijzers het debat over diversiteit en inclusie domineren

Pogingen om het onderwijs inclusiever te maken stuiten regelmatig op weerstand van zowel voor- als tegenstanders van diversiteitsbeleid. Of het nu om het aanpassen van een westerse bias in het curriculum gaat of om het bordje dat op de wc-deur hangt. Dit zijn de vier grootste twistpunten.

 • EN
 • NL
Spotlight
The principal controversies

Hot topics that dominate the debate on diversity and inclusion

Attempts aimed at making education more inclusive are regularly met with resistance from both advocates and opponents of diversity policy – whether it’s about shifting Western bias in the curriculum or about the signs on toilet doors. These are the four major controversies.

 • EN
 • NL
Spotlight

Steeds meer UT-wetenschappers staan op tegen klimaatcrisis

Pratend aan de bestuurstafel, of fulminerend bovenop de zeepkist. Hoewel de vorm verschilt, spreken meer en meer UT-wetenschappers zich actiever en meer activistisch uit voor het klimaat. Vijf van hen vertellen over hun beweegredenen, zorgen, dogmatisme en systeemverandering. ‘De ivoren toren-benadering past niet meer bij ons.’

 • EN
 • NL
Spotlight

More and more UT scientists stand up in the face of climate crisis

Talking at the executive table or fulminating on top of the soapbox. Although the form varies, more and more UT scientists are speaking out more actively and in a more activist way on climate issues. Five of them talk about their motivations, concerns, dogmatism, and systemic change. 'Sitting in the ivory tower no longer suits us.'

Read more articles