• EN
 • NL
News

Coöptatie-klachtenloket mag niet leiden tot heksenjacht

Het plan van aanpak voor coöptatie dat er ligt vanuit wooncorporatie Vechtdal Wonen, is de juiste weg voorwaarts, vinden zowel de universiteitsraad als het college van bestuur. De raad uitte vanmorgen wel haar zorgen over het beoogde ‘platform’ om misstanden te melden. ‘Zoek niet naar vuur waar geen rook is.’

 • EN
 • NL
News

Co-optation complaints desk must not lead to witch hunt

The action plan for co-optation put together by Vechtdal Wonen is the right way forward, according to both the University Council and the Executive Board. However, this morning the council expressed its concerns about the intended 'platform' for reporting abuse. 'Don't look for fire where there is no smoke.'

 • EN
 • NL
News

Uraad wil meer zichtbaarheid ombudsman

Als het aan het college van bestuur en de universiteitsraad ligt, gaat de UT op dezelfde voet door met de ombudsfunctionaris. De raad was overwegend positief, maar tegelijkertijd ook kritisch over de zichtbaarheid van de ombudspersoon.

 • EN
 • NL
News

University Council wants more visibility from ombudsman

If it is up to the Executive Board and the University Council, the UT will continue with the ombudsperson in the same way. The council was predominantly positive, but also critical about the visibility of the ombudsperson.

 • EN
 • NL
News

Uraad vraagt zich af: kunnen we al meer ondanks corona?

Van overvolle minoren tot lege campusterrassen, de universiteitsraad zocht vanmorgen bij het college van bestuur naar meer ruimte binnen de huidige coronabeperkingen. Het CvB zei naar mogelijkheden te zoeken, maar evenveel hinder te ondervinden.

 • EN
 • NL
News

University Council wonders: can we do more despite corona?

From overcrowded minors to empty campus terraces, this morning the University Council asked the Executive Board for more space within the current corona restrictions. The Board said it was looking for possibilities, but is equally hampered.

 • EN
 • NL
News
Studentenverkiezingen universiteitsraad

Drie studentenpartijen strijden om zetels

Zittende partijen DAS, UReka en uTOP doen mee aan de aankomende universiteitsraadsverkiezingen. Over drie weken vinden de verkiezingen voor studenten plaats, waarbij negen zetels op het spel staan.

 • EN
 • NL
News
Student elections University Council

Three student parties contend for seats

Current parties DAS, UReka and uTOP are competing in the upcoming University Council elections. In three weeks the student elections will take place, with nine seats at stake.

 • EN
 • NL
News

‘Engels UT-studenten ondermaats’

Studenten die klagen over projectpartners en docenten die aangeven nauwelijks een klassikaal gesprek te kunnen voeren: een deel van de UT-studenten beheerst de Engelse taal onvoldoende. De Uraad pleit daarom voor strengere toelatingseisen aan de poort.

 • EN
 • NL
News

'UT students' English not up to standard'

Students complaining about project partners and teachers saying they can barely hold a conversation in class: some UT students have inadequate command of the English language. The University Council is therefore calling for stricter admission requirements 'at the gate'.

 • EN
 • NL
News

Voorlopig geen tweede avondcollege

Voorlopig komt er geen tweede avondcollege in de week. Dat werd vanmorgen bekendgemaakt in de universiteitsraad. Het percentage avondactiviteiten loopt voor komend kalenderjaar namelijk terug, vanwege de corona-omstandigheden.

 • EN
 • NL
News

No second evening lecture for the time being

For the time being, there will be no second evening lecture in the week. This was announced this morning in the University Council. The percentage of evening activities will be reduced for the coming calendar year, due to the corona situation.

 • EN
 • NL
News

Uraad stemt in met versoepeling bsa

Eerstejaars UT-bachelorstudenten krijgen een versoepeling van het bindend studieadvies (bsa). De universiteitsraad stemde gisteren in met het besluit van het college van bestuur, wat betekent dat de bsa-norm wordt verlaagd van 45 naar 40 studiepunten.

 • EN
 • NL
News

University Council agrees with relaxing the BSA

First-year UT bachelor's students will receive a relaxation of the binding study advice (BSA). Yesterday, the university council approved the decision of the Executive Board, which means that the bsa standard will be lowered from 45 to 40 ECTS.

 • EN
 • NL
News
Uitslag tussentijdse verkiezingen

Zetels Uraad naar Emile Dopheide en Jacqueline Weppelman

Emile Dopheide (Campus Coalitie) en Jacqueline Weppelman (List Weppelman) krijgen een zetel in de universiteitsraad, zo maakte UT-vicevoorzitter Mirjam Bult zojuist bekend. De opkomst bij deze tussentijdse medewerkersverkiezingen was 20,33 procent.

 • EN
 • NL
News
By-elections results are in

University council seats go to Dopheide and Weppelman

Emile Dopheide (Campus Coalitie) and Jacqueline Weppelman (List Weppelman) will have a seat on the University Council, UT vice-president Mirjam Bult just announced. The turnout in these staff by-elections was 20.33 percent.

News

Weg vrij voor proctoring bij tentamens

De universiteitsraad ging vanmorgen akkoord met een aanvulling op de richtlijn OER, die de deur opent voor proctoring en surveillance bij online tentamens. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij opleidingen, examencommissies en de docenten zelf.

 • EN
 • NL
News

Vier kandidaten in de race voor twee zetels

Vier kandidaten hebben zich gemeld voor de twee beschikbare zetels in de universiteitsraad. Het gaat om Jacqueline Weppelman namens ‘List Weppelman’ en promovendus Anton Atanasov namens ‘List P-NUT’. De Campus Coalitie schuift Joyce Karreman en Emile Dopheide naar voren. Wie zijn ze en waarom willen ze in de Uraad?

 • EN
 • NL
News
University Council By-elections

Four candidates running for two seats

Four candidates have applied for the two available seats on the University Council. They are Jacqueline Weppelman on behalf of 'List Weppelman' and PhD candidate Anton Atanasov on behalf of 'List P-NUT'. Campus Coalition brings forward Joyce Karreman and Emile Dopheide. Who are they and why do they want to be in the Council?

 • EN
 • NL
News

Verkiezingen medewerkers een week later

De tussentijdse universiteitsraadsverkiezingen voor medewerkers zijn een week uitgesteld en zullen nu van 14 tot 18 december plaatsvinden. De reden voor uitstel is procedureel: UT-medewerkers krijgen vandaag en morgen formeel de tijd en kans om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van het stembureau.

 • EN
 • NL
News

Employee elections one week later

The employee by-elections for the University Council have been postponed by a week and will now take place from 14 to 18 December. The reason for postponement is procedural: today and tomorrow, UT staff will formally have the time and opportunity to object to the polling committee's decision.

 • EN
 • NL
News

Tussentijdse verkiezingen voor universiteitsraad

De universiteitsraad houdt tussen 7 en 11 december tussentijdse verkiezingen, omdat er twee medewerkerszetels beschikbaar zijn. Zonder het vervullen van die zetels komt de positie van de centrale medezeggenschap onder druk te staan.

 • EN
 • NL
News

By-elections for University Council

The University Council will hold by-elections between 7 and 11 December, as two staff seats are available. Without filling those seats, the position of the central participatory body will come under pressure.

Read more articles