• EN
 • NL
Spotlight
Collegevoorzitter Vinod Subramaniam over een bewogen 2023

‘Juist nu voel ik een grote behoefte dit samen op te lossen, wir schaffen das’

Collegevoorzitter Vinod Subramaniam beleefde een intens jaar, met de voortdurende discussie over de internationalisering van het hoger onderwijs. Hoe kijkt hij terug op 2023? En wat brengt 2024 de UT? ‘Ik gun de organisatie meer tijd om te ontplooien, te groeien en te ontwikkelen.’

 • EN
 • NL
Spotlight
President of the Executive Board Vinod Subramaniam on an eventful 2023

‘I feel a great need to solve this together, wir schaffen das’

Executive Board President Vinod Subramaniam has been through an intense year, with the ongoing debate on the internationalisation of higher education. How does he look back on 2023? And what does 2024 hold for the UT? ‘I’d like for the organisation to have more time to unfold, grow and develop.’

 • EN
 • NL
News
BMS-decaan Tanya Bondarouk en vicedecaan Ciano Aydin over het internationaliseringdebat

‘Wij willen de nuance terug in deze discussie’

De politieke roep om een taalaanpassing van Engelstalige bachelors wordt luider, zo bleek ook voor en na de Tweede Kamerverkiezingen. Waar UT-opleidingen met een stevig technisch profiel mogelijk uitgezonderd worden, ligt met name de BMS-faculteit onder een vergrootglas.

 • EN
 • NL
News
BMS dean Tanya Bondarouk and vice dean Ciano Aydin about the internationalisation debate

'We want the nuance back in this discussion'

The political call for a linguistic change in English-language bachelors is getting louder, as was clear before and after the House of Representatives elections. Where UT programmes with a solid technical profile may be exempted, the BMS faculty in particular is under a magnifying glass.

 • EN
 • NL
News

‘Engelse taal verrijkt juist de opleiding psychologie’

Vanuit Den Haag neemt de politieke druk op de Engelse voertaal in bachelors toe. Dat knelt voor de UT met name in BMS-opleidingen, zoals psychologie. Wat vinden Nederlandse maar ook internationale studenten van de roep om een mogelijke terugkeer naar het Nederlands?

 • EN
 • NL
News

'The English language actually enriches the psychology programme'

From The Hague, political pressure on the English language in bachelors is increasing. For the UT, this bites especially in BMS programmes, such as psychology. What do Dutch but also international students think of the call for a possible return to Dutch?

 • EN
 • NL
News
YAT members on internationalisation debate and election results

'It’s the gradual change I fear’

The internationalization debate and language policy, the recent election results and the UT’s financial issues. These developments feel like a ‘perfect storm’ for Young Academy Twente members Caroline Fischer and Canan Acar. ‘People are angry at the system and are looking for scapegoats.’

 • EN
 • NL
News
YAT-leden over kwestie internationalisering en verkiezingsuitslag

‘Het is de geleidelijke verandering waar ik bang voor ben’

Het internationaliseringsdebat, het taalbeleid, de recente verkiezingsuitslag én de financiële problemen van de UT. Die ontwikkelingen voelen voor Jonge Akademie Twente-leden Caroline Fischer en Canan Acar als een 'perfecte storm'. 'Mensen zijn boos op het systeem en zoeken zondebokken.'

News

Zuyd Hogeschool wil juist extra werven in het buitenland

De politiek wil er minder, maar Zuyd Hogeschool wil juist meer buitenlandse studenten. ‘We zijn niet doof voor de weerstand, maar het is onze plicht’, zegt collegevoorzitter André Postema.

 • EN
 • NL
News

Tweede Kamer wil weten: hoe beoordeel je onderwijstaal?

De keurmeesters van het hoger onderwijs vragen Engelstalige opleidingen waarom ze eigenlijk in het Engels lesgeven. Demissionair minister Robbert Dijkgraaf probeert de Tweede Kamer uit te leggen hoe dat gebeurt.

 • EN
 • NL
News

How do you assess the language of instruction in higher education?

The NVAO, charged with monitoring the quality of higher education, asks programmes why they teach in English. Outgoing Education Minister Robbert Dijkgraaf explains the process behind this to the House of Representatives.

 • EN
 • NL
News

Discourse in Dutch Politics makes internationals feel less welcome

The push in Dutch politics to restrict the internationalisation movement in The Netherlands causes foreign students and staff members to feel less welcome at Dutch universities. This is evident from the indicative results of a survey conducted by six university news media, including U-Today.

 • EN
 • NL
News

Politiek discours zorgt dat internationals zich minder welkom voelen

De tendens in de Nederlandse politiek om de internationaliseringsbeweging in Nederland aan banden te leggen, maakt dat buitenlandse studenten en medewerkers zich minder welkom voelen aan Nederlandse universiteiten. Dit blijkt uit de indicatieve resultaten van een enquête uitgevoerd door zes universitaire nieuwsmedia, waaronder U-Today.

 • EN
 • NL
News

Korter zoekjaar stoot buitenlandse afgestudeerden af

Internationale studenten vertrekken na het afstuderen sneller uit Nederland dan uit ander landen, blijkt uit een recent onderzoek. Dat komt onder meer doordat ze hier minder lang de tijd krijgen een baan te zoeken.

 • EN
 • NL
News

Pressure to find a job driving away foreign graduates

International students in the Netherlands are quicker to leave after graduation than those in other countries, a recent survey shows. Part of the reason for this is that recent graduates are given less time to look for a job here.

News

Inspectie wist niet van studentenstop voor internationals bij UvA

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft als eerste universiteit het aantal internationals beperkt binnen een opleiding. Dat mocht eigenlijk niet, maar de inspectie greep niet in: die wist niet dat het écht zou gaan gebeuren.

 • EN
 • NL
News
Hoogopgeleide internationals nodig op krappe arbeidsmarkt

Denemarken kan toch niet zonder internationale studenten

Denemarken beperkt sinds twee jaar de instroom van buitenlandse studenten, maar keert nu op zijn schreden terug. Hoogopgeleide internationals blijken onmisbaar op de krappe arbeidsmarkt.

 • EN
 • NL
News

Denmark cannot do without international students after all

For two years Denmark has been restricting the influx of foreign students, but is now pulling back from that position. Highly educated internationals are proving indispensable on the tight labour market.

News

Omtzigt wil helemaal geen Engelstalige opleidingen meer

Aan de universiteiten moet het Nederlands binnen drie of vier jaar de voertaal worden, zei Pieter Omtzigt afgelopen vrijdag in praatprogramma Op1. 'Dan komen er minder buitenlandse studenten naar Nederland.'

News

Kamer wil snel wetsvoorstel internationalisering krijgen

Ondanks de moeizame discussies in het kabinet rond migratie is minister Robbert Dijkgraaf gewoon doorgegaan met het voorbereiden van zijn wetsvoorstel rond internationalisering. Dat was slim, vindt demissionair premier Mark Rutte.

Read more articles