• EN
 • NL
Spotlight

Slecht plan? Het geld komt toch wel; hoe het weer mis dreigt te gaan met basisbeursmiljoenen

Bestuurders die vinden dat ze door een hoepel moeten springen, controleurs die de onderwijskwaliteit niet controleren, en een minister met slappen knieën. Het zijn de hoofdrolspelers in het circus dat de kwaliteitsafspraken heet. ‘Bij heel veel plannen kun je niet met zekerheid zeggen of het onderwijs er beter van wordt.’

 • EN
 • NL
Spotlight
How it might all go wrong again with the abolished student grant millions

Got a bad plan? The money will turn up anyway

Administrators who think they have to jump through hoops, inspectors who fail to check the quality of education, and a fainthearted minister. These are the main players in the circus that is known as the quality agreements. ‘With a lot of plans, you can never say for sure whether education will improve as a result.’

Spotlight
Moties en motieven

Hoe stemden de partijen over hoger onderwijs?

In verkiezingstijd kunnen politici gouden bergen beloven, maar wat hebben ze de afgelopen jaren gedaan? Welke moties hebben ze gesteund en welke juist niet?

 • EN
 • NL
Spotlight

Studenten die meebeslissen over basisbeursmiljoenen, het was een prachtige theorie

Studenten mochten meebeslissen over de besteding van de basisbeursmiljoenen. Folia-redacteur Laura ter Steege reisde van Amsterdam via Groningen naar Nijmegen en stuitte op chaos, bestuurlijke eigenwijsheid en gebrek aan openheid.

 • EN
 • NL
Spotlight

Students having input on what to do with the basic grant millions was great in theory

Students got input on how to spend the millions saved from the abolition of the basic grant. Folia editor Laura ter Steege travelled from Amsterdam to Groningen and Nijmegen and found nothing but chaos, stubborn administrators, and a lack of transparency.

 • EN
 • NL
Spotlight
Aantal internationale studenten verdubbelt in vijf jaar

Hoe de basisbeursmiljoenen verdampen

Studenten die hun basisbeurs kwijtraakten zouden er beter onderwijs voor terug krijgen. Minder grote hoorcolleges, meer kleine werkgroepen. Maar de honderden miljoenen euro’s die vrijkomen dankzij het wegbezuinigen van de beurs, zijn door de ongebreidelde toename van het aantal internationale studenten een druppel op de gloeiende plaat.

 • EN
 • NL
Spotlight
Number of international students doubles in five years

How the basic grant millions evaporate

Students who lost their basic grant would get better education in return. Fewer massive lectures, more small working groups. But the hundreds of millions of euros that are freed up thanks to the cutback of the basic grant, are a drop in the ocean because of the unbridled increase in the number of international students.

 • EN
 • NL
Spotlight

Voorinvesteringen, een recept voor mislukking

In ruil voor het inleveren van hun basisbeurs zouden studenten beter onderwijs krijgen. Er was één probleempje: de basisbeursmiljoenen kwamen pas vanaf 2018 stukje bij beetje vrij. Daarom moesten universiteiten en hogescholen alvast 600 miljoen euro uit eigen zak in het onderwijs steken. Waarom hebben studenten daar zo weinig van gemerkt?

 • EN
 • NL
Spotlight

Pre-investments: a recipe for failure

When the basic grant was abolished, students were promised better education in return. There was just one small problem: the bursary millions were only released in small bits as of 2018. That’s why research and applied sciences universities had to go ahead and invest 600 million euros from their own reserves in education. Why is it that students have hardly noticed this?

 • EN
 • NL
Eerstejaars van nu

‘Ik wil weten wat er in de échte wereld speelt’

Een coronadiploma, geen studiebeurs en onderwijs op afstand: de huidige eerstejaars staan bekend als de ‘genaaide generatie’. Maar wat zijn hun dromen voor de toekomst? Hoe gaan zij de hemel bestormen? In deze tweede aflevering van ‘Eerstejaars van nu’: Martin Mikšík (21), student Business Information Technology.

 • EN
 • NL
Eerstejaars van nu

'I want to know what goes on in the real world'

A corona diploma, no study grant and online education: today's freshmen are known as the ‘screwed generation’. But what are their dreams for the future? How will they skyrocket? In this second episode of 'Freshmen Today': Martin Mikšík (21), a student of Business Information Technology.

 • EN
 • NL
Spotlight

This is how your basic grant died

These days it is nothing out of the ordinary for students to accumulate large debts. For almost 30 years preceding 2015, this was different. In 2015, the Dutch government put an end to the largely disliked basic grant. A story about hard cutbacks and wondrous promises. 'The situation completely exploded that evening.'

 • EN
 • NL
Spotlight

Zo sneuvelde jouw basisbeurs

Een forse schuld opbouwen is voor de huidige student doodnormaal. Dat was bijna 30 jaar anders, tot de politiek in 2015 een einde maakte aan een basisbeurs - waar eigenlijk niemand meer gelukkig mee was. Over spijkerharde bezuinigingen en mooie beloftes. ‘Het ontplofte die avond volledig.’

 • EN
 • NL
Eye of the Beholders
60 years UT, episode 1: 1961-1965

‘Anything was possible at that time, because nothing was there yet’

The UT celebrates its 60th birthday this year. To celebrate, U-Today will travel back in time with eyewitnesses every month. This first edition looks at the years 1961-1965. ‘Most of all, there was a positive atmosphere. A bit like: let’s make this the best it can be.’

 • EN
 • NL
Ooggetuigen
60 jaar UT, aflevering 1: 1961-1965

‘Alles kon in die jaren, want er was nog niets’

De UT viert dit jaar haar zestigste verjaardag. Daarom gaat U-Today iedere maand terug in de tijd met ooggetuigen. In deze eerste aflevering de jaren 1961-1965. ‘Er heerste bovenal een positieve sfeer. Zo van: we gaan er wat van maken hier.’

 • EN
 • NL
Ooggetuigen
60 jaar UT, aflevering 1: 1961-1965

‘Alles kon in die jaren, want er was nog niets’

De UT viert dit jaar haar zestigste verjaardag. Daarom gaat U-Today iedere maand terug in de tijd met ooggetuigen. In deze eerste aflevering de jaren 1961-1965. ‘Er heerste bovenal een positieve sfeer. Zo van: we gaan er wat van maken hier.’

 • EN
 • NL
Eye of the Beholders
60 years UT, episode 1: 1961-1965

‘Anything was possible at that time, because nothing was there yet’

The UT celebrates its 60th birthday this year. To celebrate, U-Today will travel back in time with eyewitnesses every month. This first edition looks at the years 1961-1965. ‘Most of all, there was a positive atmosphere. A bit like: let’s make this the best it can be.’

 • EN
 • NL
Spotlight

Op zoek naar miljoenen, verstopt tussen belofte en praktijk

Het ziet er in theorie best florissant uit, in 2015. In ruil voor een uitgeholde basisbeurs komt er een ‘sociaal’ leenstelsel. Studenten kunnen naar behoefte geld lenen, en betalen dat later naar draagkracht terug. Er komt een berg geld vrij voor beter onderwijs, en studenten kunnen meepraten hoe dat onderwijs eruit gaat zien.

 • EN
 • NL
Spotlight

In search of millions, buried between promises and practices

Together with other higher education media outlets, we are looking into what has become of the promises that were made when the basic student grant was abolished in a series of investigative stories. In theory, things looked pretty good back in 2015. In exchange for a hollowed-out basic student grant, a 'social' loan system would be put in its place. Students could borrow money as needed, and pay it back later depending on their financial means. A lot of money would be freed up for better education, and students would get to have their say in what that education would look like.

Spotlight
Interview met Sylvester Ponsen, directeur U Parkhotel

‘Ik geloof niet in traditioneel hotelletje spelen’

Sylvester Ponsen (47) is sinds 1 januari de nieuwe directeur van het U Parkhotel. Een start in crisistijd, bemoeilijkt door een brand in de keuken van het hotel eind december. Een valse start? Absoluut niet, vindt Ponsen. ‘Dit is de beste introductie die ik kon hebben.’

 • EN
 • NL
Spotlight

En hoe vond je het, studeren aan de UT?

Aan de UT studeren meer dan tachtig verschillende nationaliteiten. Die smeltkroes op de campus levert talrijke verhalen, tegenstellingen en connecties op. Hoe kijken drie internationals, die op punt van afstuderen staan, terug op hun periode in Nederland?

 • EN
 • NL
Spotlight

So how did you like it, studying at the UT?

Over eighty different nationalities study at the UT. That melting pot on campus produces numerous stories, contrasts and connections. How do three internationals, who are about to graduate, look back on their time in the Netherlands?

Read more articles