Info

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 3 oktober 2000 -Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit TN beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Biomagnetische Technologie. -Het CvB heeft het advies van de Stuurgroep HRM overgenomen inzake het honoreren van, voorlopige, toekenningen uit het HRM-fonds; almede de faculteiten hierover te informeren en hen (i) de gelegenh

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 3 oktober 2000

-Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit TN beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Biomagnetische Technologie.

-Het CvB heeft het advies van de Stuurgroep HRM overgenomen inzake het honoreren van, voorlopige, toekenningen uit het HRM-fonds; almede de faculteiten hierover te informeren en hen (i) de gelegenheid te bieden om te reageren op het besluit; (ii) te verzoeken inzicht te geven in de consistentie t.a.v. het leerstoelenplan, het instituutsplan en het personeelsplan.

-Het CvB heeft de procedure werving, selectie en benoeming decanen van augustus 2000 vastgesteld.

-Het CvB heeft de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden AIO's als vastgesteld. De definitieve regeling is te vinden op het net, website P&O, pagina HRM, onder arbeidsvoorwaarden AIO's/TWAIO's. De uiteindelijke keuze wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2000 doorgevoerd. Verder is besloten de Mf 2,3 van OCenW vanaf 2001 naar de faculteiten te verdelen als normatieve toewijzing via een extra verhoging van de promotiepremie met kf 20.

-Het CvB heeft de eerste begrotingswijziging 2000 vastgesteld en deze ter informatie gezonden naar de faculteiten, onderzoekinstituten en diensten met een afschrift naar de Universiteitsraad.

-Het CvB heeft de Klachtenregeling Universiteit Twente vastgesteld. De regeling wordt naar de decanen en diensthoofden gestuurd ter verdere verspreiding.

-Het College heeft de onderwerpen vastgesteld die het naar verwachting kan aanbieden voor de overlegvergadering met de Universiteitsraad van 7 november 2000 en het Dagelijks Bestuur van de Universiteitsraad hierover geïnformeerd.

-Het CvB heeft besloten: *in te stemmen met de uitvoering van het offertetraject en het onderhandelingsresultaat over het project [email protected]; *de daaruit resulterende [email protected] overeenkomst aan te gaan met KPN Mobile; *in te stemmen met de hoofdlijnen van het verdere traject; *het CIV op te dragen de overeenkomst, resp. het project [email protected] verder uit te voeren binnen haar product P 15 Telefonie.

-Het CvB heeft de benoeming van heer dr.ir. A. Rensink tot Universitair Hoofddocent Software Engineering bij de faculteit INF goedgekeurd.

d.d. 19 oktober 2000

-Het CvB heeft de heer dr. J.A.G.M. van Dijk benoemd tot hoogleraar Toegepaste Communicatiewetenschap, toegespitst op de Sociologische Aspecten van de informatiesamenleving bij de faculteit WMW. Het betreft een benoeming voor 1,0 fte ingaande 1 november 2000 voor een periode van vijf jaar.

-Het CvB heeft de heer prof.dr. G. Neave benoemd tot hoogleraar Comparative Higher Educaton Policy Studies bij de faculteit Bestuurskunde. Het betreft een benoeming van 0,25 fte ingaande 1 oktober 2000 voor onbepaalde tijd.

-Het CvB heeft besloten de huidige afspraken over kinderopvang met Catalpa en SKE te verlengen tot 1 januari 2001.

-Het CvB heeft ingestemd met de toekenning van een éénmalige vergoeding voor de verhuiskosten ten behoeve van TSM ad fl. 53.000,-- en toekenning van een éénmalige vergoeding voor afkoop huurverschil ad fl. 250.000,--.

-Het CvB heeft het protocol "Speerpunt- en potential selectieproces aan de Universiteit Twente" van augustus 2000 vastgesteld als uitgangspunt voor de volgende ronde van speerpunt- en potentialselectie; deze ronde zal plaatsvinden in 2002. Voorafgaande aan deze ronde zullen de criteria en de definities die binnen de portfolio-analyse worden gehanteerd, nader worden gedefinieerd en genormeerd. Hierbij is overwogen dat de ervaringen en evaluaties adequaat zijn vastgelegd in het protocol. Ter afronding van de evaluatie heeft het College de evaluatie portfolio-analyse onderzoek en, in samenhang hiermee, het proces waarmee speerpunt en potentials zijn verkozen, voorgelegd aan het Management Team (vergadering 1-11-2000) en het MT uitgenodigd om aanvullende opmerkingen te maken m.b.t. mogelijke verbeteringen in de toekomst.

-Het CvB heeft besloten: a)de voorgelegde Regeling Afstudeersteun UT vast te stellen en deze met terugwerkende kracht per 1 september 2000 in werking te laten treden; b)de volgende regelingen per 1 september 2000 in te trekken: -de Regeling Compensatie Eerste Jaar Prestatiebeurs, -de Regeling Compensatie Overschrijding Diplomatermijn Prestatiebeurs, -de Regeling Bestuurdersbeurzen, -de Regeling Onderbrekingsjaar Bestuursfuncties UT, c)de Universiteitsraad te verzoeken met de besluiten ad a) en b) in te stemmen.

-Het CvB heeft het algemeen deel van het Studentenstatuut UT 2000-2001 vastgesteld en de Universiteitsraad gevraagd hiermede in te stemmen.

-Het CvB heeft besloten tot bevestiging van zijn besluit d.d. 16-10-2000 inzake de vaststelling van de nota Voorbereiding Najaarsoverleg 2000 en toezending daarvan aan de faculteiten, onderzoekinstituten, diensten en de CoBe. Overwogen is daarbij dat de faculteiten, onderzoekinstituten en diensten aan de hand van de nota "Voor-bereiding Najaarsoverleg 2000" het najaarsoverleg over hun jaarplan met de daaronder liggende concept-deelbegroting 2001 kunnenvoorbereiden.

-Het CvB heeft het plan van aanpak 'Gezond en Sterk op het Werk' (GSW) goedgekeurd en zal dit project vooralsnog voor een jaar uitvoeren. Overwogen is daarbij dat het aanbieden van de uitgewerkte gezondheidsprogramma's aan de medewerkers van de UT positieve effecten kan hebben voor medewerkers, het werk en ziekteverzuim en dat dit aanbod past in het instellingsplan geformuleerde beleid.Op basis van evaluatie na een jaar ervaring zal worden beslist of dit wordt gecontinueerd. Het College heeft dit ter bespreking voorgelegd aan het OPUT; de Universiteitsraad zal t.z.t. hierover informatie ontvangen.

-Het CvB heeft besloten tot voorgenomen wijziging van het Bestuurs- en Beheersreglement artikel 10 lid 1 en heeft dit ter instemming voorgelegd aan de Universiteitsraad, waarbij is overwogen het voorgenomen besluit van de Raad van Toezicht van 28 september 2000 dat het centrale bestuur van de Universiteit Twente in de komende zittingsperiode zal bestaan uit maximaal vijf leden.

-Het CvB heeft de benoeming van de heer dr. R.J. Boucherie tot UHD Stochastische Operationele Research bij de faculteit Toegepaste Wiskunde goedgekeurd.

-Het CvB heeft de benoeming van de heer dr. J.M. Gutteling tot UHD Risico- & Crisiscommunicatie bij de leerstoelgroep Psychologie en Communicatie bij de faculteit WMW goedgekeurd.

-Het CvB heeft f 10.000,- toegekend aan het Van Hall Instituut voor het opzetten van een Ondernemingsplan Milieutechnologisch Top Instituut Leeuwarden, waarbij is overwogen de participatiemogelijkheden van de UT in dit nieuwe instituut. Het bedrag van f 10.000,- zal ten laste worden gebracht van de algemene middelen.

Besturen op niveau

Je hebt een tijdlang bestuurswerk gedaan in een commissie, in een vereniging, in een koepel. Je ervaringen omvatten zowel successen als teleurstellingen. Je wilt daar meer van begrijpen. In dat geval is deze cursus annex training uitermate geschikt om je als bestuurder op een hoger niveau te brengen. De cursus wordt gegeven door dr. Maarten van Riemsdijk, verbonden aan de faculteit Technologie & Management van de Universiteit Twente, daarbij ondersteund door prof. dr. Henk Procee van Studium Generale. De cursus wordt gegeven op vrijdag 15 december (19.30-22.00u) en zaterdag 16 december (10.00-15.00u) in 'De Boerderij'. Aanmelden vooraf is nodig; dit kan tot 1 december bij Studium Generale, tel. 053-4893321. Kosten: f25 (incl. lunch). Dit programma is tot stand gekomen i.s.m. de Student Union.

CD-Uileen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1.Offspring-Conspiracy Of One (punk) 2.Ilse DeLange-Livin' On Love (country) 3.R. Kelly-TP-2.Com (R&B) 4.Cradle Of Filth-Midian (blackmetal) 5.KevnKinney-The Flower & The Knife (singer-songwriter) 6.Seesaw-Gold & Money (eigenwijze, sterke NL-gitaarrock) 7.Jazzanova-Remixes 1997-2000 ('future jazz'-triphop) 8.Dyzack-Neurotic Jackpot (singer-songwriter, alt. rock, pop) 9. Nick Warren-Amsterdam (trancetechno-mix-album) 10.Genesis-Archive 2, 1975-1992 (symfonische rock). Blues: Popa Chubby-One Night Live In NYC. Jazz: Walt Weiskopf Nonet-Siren. Klassiek: 2 cd's met gitarist John Williams: 'plays Barrio' en 'plays Rodrigo'. Wereldmuziek: Farida-Mawal & Maquamat Iraqi. Dvd: Jimi Hendrix-Rainbow Bridge. Meer info? Bel 053-4361130 of surf naar come.to/cd-uitleen.

Oorlog bij Studium Generale

'Wie vrede wil, bereide zich voor op oorlog.' Deze uitspraak is al eeuwen oud en nog steeds actueel. Dat neemt niet weg dat er op twee fronten fundamentele veranderingen gaande zijn. Studium Generale belicht de ontwikkelingen met een cyclus over oorlog op 21 en 28 november om 19.30 uur in het Amphitheater (Vrijhof). Op 21 november zullen Ir. J.H.J.M. Vriends en brigade-generaal prof. J.M.J. Bosch (beide verbonden aan de KMA) ingaan op technologische vernieuwingen en de betekenis daarvan voor militaire strategieën. Op 28 november discussiëren prof.dr. H.J. Achterhuis (UT) en generaal-majoor b.d. mr. drs. C. Homan (Clingendael) met elkaar over de motieven voor oorlogsvoering. Toegang is gratis, aanmelden vooraf is niet nodig. Info: 053-4893321.

Historisch Archief

Onlangs zijn 530 foto's toegevoegd aan de catalogus van het Historisch Archief (HA). Het betreft de foto's behorende bij de 41 rapporten van het Bouwbureau van de Technische Hogeschool Twente. De rapporten, veelal met inhoudsopgave, bevatten gedetailleerde verslagen van de bouwwerkzaamheden op het terrein Drienerlo in de periode juni 1962 t/m augustus 1967. Op verzoek zijn de rapporten ook ter inzage. In totaal zijn nu ruim 3400 afbeeldingen in het archief opgenomen. Deze kunnen worden opgezocht via de UB catalogus http://ubalpha.civ.utwente.nl/cgi-bin/wwwlibmenu. De catalogus bevat foto's, negatieven, dia's en een selectie van boeken en artikelen, die in het HA aanwezig zijn. De foto's en/of dia's zijn voor medewerkers en studenten van de UT beschikbaar voor bijvoorbeeld posters, tentoonstellingen, jubilea of publicaties. Er is ook een collectie historische video's, films, band/dia-programma's en geluidsbanden en -cassettes. Het HA is zeer geïnteresseerd in aanvullende kenmerken voor de beschrijving van de aangeboden beelden. Originele beelden kunnen ter inzage worden gevraagd bij het HA.

Alle factulteiten

Nieuw keuzevak TCW bestemd voor alle studenten

248110 Wetenschaps- en bedrijfsjournalistiek (Bulter); 3,5 SP TCWd2/3, trim 2 en/of 3. Dit vak heeft tot doel studenten kennis en vaardigheden bij te brengen op het terrein van de wetenschaps- en bedrijfsjournalistiek. In het eerste deel van het vak lezen ze een aantal artikelen over bedrijfsjournalistiek en analyseren ze een bedrijfsblad. Daarnaast bestuderen ze het boek van Donkers en Willems, dat vooral het werkveld en de werkwijze van de wetenschapsjournalist in kaart brengt (al oogt de titel breder). Deze twee onderdelen worden getoetst via een tentamen halverwege. Vervolgens trainen studenten zich individueel in het schrijven over wetenschap en bedrijfsaangelegenheden. Iedere deelnemer schrijft een tweetal artikelen in beide werkvelden: vier in totaal. Daarbij worden verschillende journalistieke genres geoefend. Bij alle vier artikelen wordt de aanpak van Donkers en Willems in praktijk gebracht. Het schrijven gebeurt in rondes, afgewisseld met feedback van medestudenten en docent. B: Tentamen en opdrachten. S: Donkers, H. & J. Willems (1999). Journalistiek schrijven voor krant, vakblad en nieuwe media. Bussum: Coutinho en syllabus Wetenschaps- en bedrijfsjournalistiek.

BSK

Statistiek I (153004)

Voor P studenten BSK. Roosterwijziging: De verroostering van Statistiek I (153004) in blok 6 is vrijwel geheel gewijzigd. Voor de juiste gegevens zie het rooster op internet.

Studeren in het buitenland

Voor D1/D2/D3 studenten BSK. Op maandag 18 december a.s. van 15.45 - 17.15 zal er in zaal TWRC B-103 voorlichting worden gegeven over de mogelijkheden van studie (vakken volgen/afstuderen) in het buitenland. Wil je in 2001-2002 bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een gesubsidieerde Socrates-plaats aan een Europese universiteit of wil je vakken volgen of afstuderen in de USA kom dan naar deze bijeenkomst. Tijdens deze voorlichting wordt een brochure (met aanmeldingsformulier) uitgereikt. Dit materiaal is na afloop van de voorlichting ook te verkrijgen via BOZ-BSK.

Staat en politiek (171060)

Voor P studenten BSK. Tentamenroosterwijziging: In verband met studeerbaarheid is het tentamen van Staat en politiek verplaatst van vrijdag 24-11-00 naar woensdag 29-11-00, van 09.00-12.00 uur.

EL

Bureau Onderwijs- en Onderzoekzaken gesloten

I.v.m. het jaarlijkse Facultaire uitstapje op donderdag 16 november a.s. is Bureau Onderwijs- en Onderzoekzaken de gehele dag gesloten. Voor dringende zaken is het Bureau telefonisch wel bereikbaar.

Roosterwijziging EM-veldtheorie en Analyse B

Het college Analyse B 151019 (reeksen) in week 49 t/m 51 gaat van dinsdag het 5e en 6e uur naar het 3e en 4e uur en vindt plaats in WB H4 206. Het zelfde college op donderdag het 1e en 2e uur gaat van CT 3522 naar BB 6. Tevens gaat het college Elektromagnetische veldtheorie (127116) van dinsdag het 3e en 4e uur naar het 5e en 6e uur voor de weken 49 t/m 51 en vindt plaats in EL 10152.

Beurzen

Voor EL/TN. Het Nuffic heeft opnieuw diverse beurzen aangekondigd voor bijna of net afgestudeerde studenten van Nederlandse universiteiten. De beurzen waar het om gaat zijn: -Talentenprogramma; -VSB Beurzen; -Culturele Vedragen. Voor het verkrijgen van informatie en de aanvraagformulieren kun je terecht op de volgende websites: www.vsbfonds.nl/beurs, www.nuffic.nl, www.utwente.nl/disc/international-office. Eveneens zijn er brochures en aanvraagformulieren beschikbaar bij het International Office in de Vrijhof. Uiteraard ben je voor overleg ook welkom op het Bureau Stages en Internationalisering van EL/TN.

Student Assistenten gezocht voor EL BAS

Bij het practicum Elektronische basisschakelingen, dat loopt van 7 tot 31 januari 2001, is plaats voor ca. 6 studentassistenten voor in totaal ca. 30 assistenteenheden (ca 500 uren). De belangstelling gaat uit naar 3e/4e jaars studenten EL met mogelijk enige ervaring met het begeleiden van practica. Voorafgaand aan het practicum vindt een korte training plaats onder leiding van het Onderwijskundig Centrum (een Dinkel-tak). De procedure daaromtrent is te vinden onder http://www.el.utwente.nl/onderwijs/welp/. Aanmelden gelieve u te doen via het WELP-aanmeldingsformulier, http://www.el.utwente.nl/onderwijs/welp/formulieren/. Nadere informatie zal gaarne verstrekt worden door de practicumleider, ir. M.G. van Leeuwen, EL/TN kamer 3.240, tel 2728. Sollicitaties worden ingewacht tot 10 december a.s.

INF/BIT/TEL

BedrijfsInformatieSysteemOntwikkeling (186357)

Voor BIT, D1. Voor bovenstaand vak voor BIT worden in de weken 4, 6, 7 en 9 verplichte practicumsessies gehouden. Deze vinden plaats op maandagmiddag, dinsdagmiddag, woensdag, donderdag en vrijdag in de computerruimte in het BB-gebouw (BB204 en BB205). BIT-cursisten nemen dus niet deel aan het practicum voor TBK. Het vak wordt afgerond met een verslag over de eindopdracht. Informatie over de inschrijving voor het practicum en de eindopdracht volgt in het college.

Legitimatie tentamens/examens

Voor alle faculteiten. Voor alle tentamens/examens is legitimatie middels een bewijs van inschrijving verplicht. Deelnemers aantentamens dienen de collegekaart/bewijs van inschrijving zichtbaar op hun tafel in de tentamenzaal te leggen, opdat de surveillant deze kan controleren.

Roosterwijziging Algebra

Voor INF D1 studenten. Het werkcollege 151039 Algebra, gepland in het 2e trimester week 50, 2, 4 voor groep 1,2 & 3 op donderdag het 1e en 2e uur is verplaatst naar het 5e en 6e uur. Groep 1 in CT 1845; Groep 2 in INF L220; Groep 3 in WB Hal V 112.

D-voordracht BIT

Wouter van Aken over 'Impact van e-business op corporate finance', 17 november 2000, 16.00 uur, INF-L204 (Demozaal).

Roosterwijziging Software Engineering (211210)

Voor INF D1 studenten. De Werkcolleges Software Engineering gegeven in het tweede trimester op donderdag 3/4 uur voor groep 1 zijn in de weken 49-51,3,4 en 6 verplaatst naar vrijdag 3/4 uur in WB hal 5 112. De overige weken worden de werkcolleges gegeven zoals op het rooster vermeld staat.

Student-assistent gevraagd voor Gegevensbanken (211076)

Voor het practicum van het vak Gegevensbanken worden nog student-assistenten gevraagd. Het practicum wordt gegeven in trimester 2 van studiejaar 2000-2001 in de weken 51 tot en met 4. U kunt zich aanmelden via e-mail bij de verantwoordelijk docent van het vak, dr. H. Balsters.

Internationale stage

Wil jij binnenkort op internationale stage?! Wat dacht je van een mooie stage in India. Kun jij programmeren in C/C++/JAVA, kom dan snel bij AIESEC langs, want wij kunnen jou die stage aanbieden. Wij helpen je met het zoeken naar een passende stage voor jou. Wil je na het derde trimester weg? Kom dan snel langs bij het AIESEC kantoor (tussen BB43en BB4), of mail naar [email protected]

Student-assistenten gevraagd

Voor TBK en BIT. Zie mededeling TBK/CT&M.

TBK/CTM

Colloquia

Henk-Jan Bielderman over 'Lenen via de Tussenpersoon'. Een onderzoek naar de markt voor kredietproducten voor het MKB via intermediairs, 1 december 2000, 14.00 uur, BB 7.

H.J. Geerligs over 'Het ontwerp van een begrotingsmethode voor de bouw en een onderzoek naar de mogelijkheden voor normalisatie van een begrotingsmethode door middel van een evaluatie van NEN2634 en haar ontstaansgeschiedenis', 1 december 2000, 16.00 uur, BB 4.

T.E. Wolffenbuttel over 'Ontwikkelingen door e-business bij banken en verzekeraars.' Een onderzoek naar de ontwikkelingen van e-business bij banken en verzekeraars op de korte termijn en de mogelijkheden van het Business Center Finance van Getronics Consulting hierbij, 8 december 2000, 15.30-17.30, BB 7.

Roosterwijziging Technisch Practicum (113915)

Voor D1 w-stroom. Bovenstaand vak stond op het rooster op maandag het 1e en 2e uur en op woensdag het 1e en 2e uur. Dit is niet helemaal juist dit moet namelijk zijn op maandag het 1e t/m het 4e uur en ook op woensdag het 1e t/m het 4e uur.

Student-assistenten gevraagd

Voor TBK en BIT. Voor het vak BedrijfsInformatieSysteemOntwikkeling (186357) (TBK, D1, D2., BIT, D1 ) worden studentenassistenten gezocht. Inhoud en vorm zijn vergelijkbaar met het afgelopen jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de docent. Ir. C.P. Katsma ([email protected]) Tel 4093.

Gezocht met spoed: student voor Technische Opdracht

Binnen de afdeling OMST zoeken we met spoed een student voor het uitvoeren van een Technische Opdracht. Het betreft het opzetten van een Inkoopmanagementinformatiesysteem bij een vestiging van Akzo-Nobel in Deventer. Het systeem dient ter ondersteuning van de inkoopcontrolefunktie en moet vanuit het huidige inkoopsyssteem inzicht geven in de inkoopprocessem d.m.v. performance indicatoren. Geplande tijdsduur waarschijnlijk 4 tot 6 weken. Inlichtingen: Dr.ir. L. de Boer (4090), [email protected]

Stage/Afstudeer-opdracht bij MiQ

Voor TBK (voorheen M.I.S. Organisatie-ingenieurs). Wij zijn op zoek naar een afstudeerder die ons kan ondersteunen in het RapidPDM project en dan specifiek voor WP5 het PDM Selectie Tool. Werkzaamheden: -specificeren van vragenlijsten voor het vergaren van data van PDM-leveranciers betreffende hun PDM-systemen; -het uitsturen van de vragenlijsten en verwerken van de data; -doortesten van de PDM-selectiesoftware bij twee case-bedrijven; -het herevalueren van eerdere selecties mbv PDM-selectietool. Het betreft een opdracht voor één student, maar het zouden ook heel goed twee studenten kunnen zijn. Duur vanaf begin december 2000 tot eind juni 2001. (Het is eventueel mogelijk om later beginnen (dan worden niet alle genoemde activiteiten gedaan, de einddatum blijft hetzelfde). Voor meer informatie s.v.p. contact opnemen met Nel Wognum (kamer 421, toestelnummer. 3736).

Inschrijving Technisch Practicum TBK W-STROOM (113915)

Voor studenten TBK W-STROOM. Studenten die willen deelnemen aan dit Practicum in trimester 2.2 dienen zich vooraf persoonlijk in te schrijven. Inschrijving is mogelijk maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 november a.s. van 12.30 tot 13.30 uur, in WB Hal 3 kamer 201A.

Rooster Ontwerpen van onderzoek (228301)

Voor CiT D2. De colleges voor dit vak worden in week 49 gehouden in zaal WB HIV-201. Op maandag 4 december, dinsdag 5 december, donderdag 7 december en vrijdag 8 december van 12.30 tot 13.30 en op woensdag 6 december van 14.45 tot 15.45 uur (6e uur).

Foto's Propedeuse Uitreiking gratis af te halen

Voor TBK P. De foto's die gemaakt zijn tijdens de Propedeuse uitreiking op 20 oktober jl. zijn gratis af te halen bij BOZ TBK.

Multidisciplinaire Ontwerpopdracht (224331)

Voor CiT D2/D3. Doctoraal studenten mogen een (1) pakket vervangen door een MDOO. De projecten voor het tweede trimester 2000/2001 zijn bekend. De projectbundel ligt ter inzage bij de studieadviseur of zie UT-homepage, Onderwijs, MDOO.

Pakketten D2/D3 2001/2002

Voor CiT D2/D3. De D2/D3 pakketten die dit cursusjaar verblokt (7 weken) worden gegeven, zullen vanaf studiejaar 2001/2002 gestrekt (14 weken) worden gegeven. Studenten die hierdoor serieuze planningsproblemen krijgen kunnen contact opnemen met de studieadviseur.

Sluiting inschrijving VBBE (186053)

Voor TBK D3. In het tweede trimester gaat het vak Voortgezette Bestuurlijke BedrijfsEconomie weer van start; een discussiecollege waarbij in elke zitting een (door de deelnemers zelf geschreven) nota centraal staat. De inschrijving voor het vak (bij de secretaresse van FMBE op kamer BB320) sluit op maandag 20 november. Bij vragen of opmerkingen: bel Sander van Triest, tel 4545.

Foto's Propedeuse uitreiking gratis af te halen bij BOZ

Voor TBK. De foto's die gemaakt zijn tijdens de Propedeuse uitreiking op 20 oktober jl. zijn gratis af te halen bij BOZ TBK tijdens de openingsuren (van 13.00 tot 16.00 uur).

TCW

Inleiding Communicatiewetenschap (241301)

Voor P-studenten. Alle tentamens van dit vak duren 2 uur in plaats van 3,5 uur. De aanvangstijd van de tentamens blijft hetzelfde.

Dataverzameling en -verwerking (243207)

Voor P-studenten. Er komt een extra toets voor het vak Dataverzameling- en verwerking voor P-studenten. Deze toets zal plaatsvinden op woensdag 6 december 2000, 's ochtends, in L102 en L103. Intekenen voor deze toets kan tot en met 17 november 2000 bij BOZ-TCW.

Communicatiekundig ontwerpen 3 (246020)

Het inleidend hoorcollege Communicatiekundig ontwerpen 3 (246020) op maandag 4 december het 3e/4e uur en dinsdag 5 december het 3e/4e uur wordt verplaatst naar dinsdagmiddag 5 december a.s. van 12.30 uur - 13.30 uur in zaal TW-B103. Studenten die zich voor dit vak nog niet ingetekend hebben, kunnen zich via de mail aanmelden bij [email protected]

Inschrijving groepsindeling Interne Communicatie (245020)

Voor D1-studenten. In verband met de presentaties in week 9 dienen er voor het vak Interne Communicatie (245020) groepjes van 5 (niet meer en niet minder) te worden gevormd. Vanaf heden is inschrijving voor deze groepsindeling mogelijk.

D-voordrachten

Frank Majoor over 'Dealerloyaliteit aan Volkswagen/Audi dealerbedrijven van Dealer Groep Pon', 22 november 2000, 14.00 uur, TW-A101.

Mignon van Halderen over 'Het bestellen van gezondheidsproducten via internet' 1 december 2000, 16.00 uur, Filmzaal van de Vestingbar.

Olav de Maat over 'De inrichting van de Brakel Interieurgroep', 8 december 2000, 16.00 uur, TW-A101.

(Her)tentamens Methoden en technieken 1 (243010)

Voor HBO-TCW studenten. Dit vak is opgebouwd uit drie afzonderlijke modules: Inleiding statistiek (2 SP), Inleiding SPSS (1 SP) en Methoden en technieken van dataverzameling (2 SP). Elke module wordt afzonderlijk getoetst. Studenten ontvangen pas een eindcijfer voor het vak, wanneer ze de toets SPSS hebben gehaald. Het eindcijfer van het vak is het gemiddelde van de eindcijfers van de toetsen Inleiding statistiek en Methoden en technieken van dataverzameling. Beide toetsen moeten minimaal met een 5,0 en gemiddeld met een 5,5 worden afgerond. Op de volgende tijdstippen worden de afzonderlijke modules getentamineerd: Inleiding statistiek: *Dinsdag 30 januari 2001, 09.00 uur-12.30 uur. *Week 33 of 34 (definitieve datum en tijdstip nog niet bekend). Inleiding SPSS: *Nog niet bekend. Methoden en technieken van dataverzameling: *Maandag 20 november 2000, 13.30 uur-15.30 (alleen toets M&T van dataverzameling). *Dinsdag 30 januari 2001, 09.00 uur-12.30 uur. *Week 33 of 34 (definitieve datum en tijdstip nogniet bekend).

TN

Vragenuurtje Detectie en signaalverwerking (146003)

Voor TN en WB. Dit vragenuurtje zal plaatsvinden op maandag 20 november a.s. het 5e+6e uur in EL/TN 8128.

Organisatie D1 project

Alle studenten die zich hebben aangemeld voor het D1-project hebben een e-mail ontvangen (via student-mail UT).

Voortgezette fysische stromingsleer deel 2 (147018)

Experimentele meetmethoden in de stromingsleer. In het aankomende tweede trimester zal deel 2 van het onder andere voor de leerstoel Warmte- en Stromingsleer bestemde vak Voortgezette Fysische Stromingsleer gegeven worden. Tevens wordt in het tweede trimester het college Turbulentie gegeven. Docent: Dr. Michel Versluis. College start woensdag 13 december 2000 1e en 2e uur in zaal WB Toren 500 B. Onderwerpen: Flow visualisation, thermocouples, hot wire anemometry, high-speed imaging, data and image acquisition techniques, particle sizing techniques, bubble tracking. Optische technieken: speckle velocimetry, Schlieren technieken, laser Doppler anemometry, Mie, Rayleigh and Raman scattering, molecular tagging, particle imaging and particle tracking velocimetry, ultrasound velocimetry, non-lineair optical techniques. Het college zal deels in hoorcollegevorm aangeboden worden. Verder zijn er informatieve labtours, 'hands-on' labtours, korte voordrachten van experts uit het vakgebied en deelopdrachten aan de hand van review artikelen uit de vakliteratuur. Het tentamen zal aan het einde van het trimester mondeling worden afgenomen. Literatuur zal tijdens het college worden aangegeven. Deelnemende studenten worden verzocht zich in te schrijven op de Teletop website voor dit vak. Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met de docent: [email protected] of telefonisch op toestel 8077.

Analyse B vragenuur

Op vrijdag 24 november wordt er een vragenuur gehouden voor Analyse B (156016). Tevens zal dan het tentamen van 05-10-1998 worden voorgemaakt. Tijd: 3+4, plaats: TW-B 209.

Turbulentie (147015)

In het aankomende tweede trimester zal het onder andere voor de leerstoel Warmte- en Stromingsleer bestemde vak Turbulentie gegeven worden. Tevens wordt in het tweede trimester deel 2 van het college Voortgezette Fysische Stromingsleer gegeven. Docent: Prof.dr. Detlef Lohse. College start maandag 4 december 2000 1e en 2e uur in zaal WB hal V 108. Contents: Navier-Stokes equation, hydrodynamical instabilities, routes to chaos, transition to turbulence, Rayleigh-Benard convection, Boussinesq equation, potential flow, fully developed turbulence, Kolmogorov's theory of turbulence, intermittency, phenomenological models for intermittency, cascade models, k-e-model, boundary layer theory, turbulent diffusion. Deelnemende studenten worden verzocht zich in te schrijven op de Teletop website voor dit vak. Materiaal voor dit college, zoals artikelen en huiswerk, wordt op de Teletopsite geplaatst. Het tentamen zal mondeling worden afgenomen. Feedabck en interactie direct en via de Teletop gewenst. Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met de docent: [email protected] of telefonisch op toestel 8076. References: L. D. Landau and E. M. Lifshitz, "Fluid Mechanics", Pergamon Press. U. Frisch, "Turbulence", Cambridge University Press. T. E. Faber, "Fluid Dynamics for Physicists", Cambridge Univ. Press. M. Lesieur, "Turbulence in Fluids", Kluwer. A. S. Monin and A. M. Yaglom, "Statistical Fluid Mechanics", MIT Press. G. K. Batchelor, "The theory of homogenous turbulence", Cambridge Univ. Press. G. K. Batchelor, "An introduction to fluid dynamics", Cambridge Univ. Press. F. T. M. Nieuwstadt, "Turbulentie", Epsilon Uitgaven, Utrecht.

College Biomedische Optica (144030)

Dit vak (2e trimester) fungeert als deel 2 van het 8 SP-leerstoelvak van BFT maar kan ook afzonderlijk worden gevolgd. In dat geval omvat het vak 4 SP. Belangstellenden hiervoor wordt verzocht hun naam door te geven aan: [email protected] voor het maken van een afspraak.

D-voordrachten

Geert Altena over 'Modal Mismatch: The match for a new optical sensing generation', maandag 20 november 2000, 15.30 uur, EL/TN T4.

Phillip Ekkels over 'Microflown improvement: various means to improve the SNR of the microflown', woensdag 22 november 2000, 16.00 uur, EL/TN T4.

Zaalwijziging Structuuronderzoek (148002)

Het hoorcollege (dinsdag het 5e+6e uur) wordt, in tegenstelling tot wat er op het rooster vermeld staat, gegeven in EL/TN 4110.

Beurzen

Voor EL/TN. Zie mededeling EL.

TO

Afstudeercolloquium

Miranda Martens over 'Ontwerprichtlijnen en een Internetontwerp voor het leren kunstbeschouwen voor de beginner ter bevordering van reëel kunstbezoek', vrijdag 24 november 2000, 16.00 uur, L216.

TW

Kansrekening voor TW (153003)

Er is een vragenuurtje voor dit vak op donderdag 30 november a.s. (3+4) in de MSc room TW (achter de vergaderzaal TW-B 219).

Calculus II voor TW (152027)

In verband met een dubbele verroostering van de docent wordt het werkcollege voor groep 1 op DI 5+6 in de weken 8 en 10 verplaatst naar DI 3+4 (de zaal blijft A 108 b).

Afwezigheid van prof. Bisschop

Prof.dr. J.J. Bisschop zal gedurende het kalenderjaar 2001 niet aanwezig zijn. Studenten die met een opdracht bij hem bezig zijn of nog tentamens bij hem willen afleggen zullen wel door hem begeleid c.q. geholpen worden bij het afronden van het tentamen. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij BOZ-TW.

WB

Afstudeercolloquium

S.J.B. Wolbers (TMK) over 'Quite Quiet'; On the reflection of noice in a hairdryer, 16 november 2000, 15.00 uur, WB N.105.

Doctoraalstage WB

Voor D3/D4 studenten. Voor alle betrokken studenten die hun doctoraalstage willen plannen wordt informatie verstrekt op woensdag 22 november om 10.40 uur in WB N.105. De 'Handleiding voor de Doctoraalstage 2000-2001' verkrijgbaar bij de Union Shop, code 888 zie ook http://www.wb.utwente.nl/onderwijs/boz/stagebureau.htm. Coördinator Stage & Internationalisering, ing. P.E.van Riesen, WB N.225, tel.: 053-4892457, [email protected]

Vragenuurtje Detectie en signaalverwerking (146003)

Voor TN en WB. Zie mededeling TN.

Internationale stage

Wil jij een internationale stage doen? Maar denk je dat het niet lukt. Dan heb jij je goed vergist! AIESEC biedt jou nu namelijk die mogelijkheid wél. Wil je begin volgend jaar weg? Kom dan even langs bij het AIESEC kantoor (tussen BB3 en BB4) of mail naar [email protected]

WTM

Wijziging trimester WTM-college Inleiding recht en maatschappij (175101)

Bovenstaand WTM-vak (docent: Harmsen) zal in tegenstelling tot wat er in het WTM-rooster staat, niet in het 2e trimester wordenaangeboden, maar in het 3e trimester op donderdag 3e en 4e uur. Het college start in INF L200 op donderdag 29 maart 2001 en eindigt op donderdag 31 mei 2001.

Cultuur

Bellettrie Filmhuis

Woensdag 22 november; 21:00 (! let op, andere tijd dan normaal); de film "Not one less"; vergaderzaal 8, de Vrijhof.

In a remote mountain village, the teacher must leave for a month, and the mayor can find only a 13-year old girl, Wei Minzhi, to substitute. The teacher leaves one stick of chalk for each day and promises her an extra 10 yuan if there's not one less student when he returns. Within days, poverty forces the class troublemaker, Zhang Huike, to leave for the city to work. Minzhi, possessed of a stubborn streak, determines to bring him back. She enlists the 26 remaining pupils in earning money for her trip. She hitches to Jiangjiakou City and begins her search. The boy, meanwhile, is there, lost and begging for food. Minzhi's stubbornness may be Huike and the village school's salvation. Toegang: f1 (leden/f3,50 (U+ kaart)/f5. Halfjaars abonnement: f10 (leden)/f30 (U+ kaart)/f45. Meld je nu aan voor de mailinglist en ontvang de laatste nieuwtjes: www.student.utwente.nl/~bellettrie/filmhuis.

4 Happy Feet

Na de geslaagde pool-, dart- en shuffelavond van 8 november j.l. staat jullie iets nieuws te wachten. Donderdagavond 21 december zal er een groots kerstdinerdansant plaatsvinden, georganiseerd door de activiteitencommissie. Dit houdt in dat tijdens en na een goed verzorgde kerstmaaltijd gelegenheid is tot stijldansen. Een erg sfeervolle avond, dus noteer de datum vast in je agenda! # Er worden nog mensen gezocht om de teammatch of de wedstrijd te organiseren. Tijdens de teammatch strijden teams van mensen uit verschillende dansniveaus tegen elkaar voor een dansprijs en voor een originaliteitsprijs. Na 2 jaar weg te zijn geweest wordt er ook weer een open wedstrijd gehouden, waar ook mensen van buiten 4 happy feet aan mee mogen doen. Wil je helpen met het organiseren van een van deze 2 evenementen, neem dan contact op met Leon Evers, 053-4895040.

Lap alle verkeersregels aan je laars!

Kom op zaterdag 18 november vanaf 11:00 uur naar spellenvereniging Fanaat om je lekker uit te leven! Een hele dag lang racen met verschillende bordspelen en een netwerk van 8 computers met racesturen voor iedereen. Toegang is gratis, koffie & thee staan klaar. Fanaat is te vinden onder de Bastille, naast de Unionshop. Alvast tot dan! Info: [email protected]

Diversen

B.S.C. Duitenberg

De Beleggingsvereniging Duitenberg heeft nog enkele plaatsen vrij in commissies. Staat gezelligheid voor jou op nummer 1 en wil je leren geld verdienen, dan zoeken wij jou! Neem contact met ons op ([email protected]) of loop in de middagpauze eens binnen voor een kop koffie in onze kamer (WB hal5-127B).

Bedrijvendagen

De Stichting Bedrijvendagen Universiteit Twente zoekt een nieuw bestuur. Lijkt het je wat om één van de grootste evenementen op de universiteit te organiseren? Heb je zin om deze uitdaging aan te gaan? Neem dan contact met ons op of kijk op www.utwente.nl/bd voor meer informatie. Kamer: WB Hal V-129, tel. 053-4893898, E-mail: [email protected]

KIvI

KIvI Regio Midden organiseert i.s.m. NIRIA een bijeenkomst 'Zicht op de Toekomst' op donderdag 30 november om 19.30 uur in de Hogeschool Arnhem/Nijmegen, Ruitenberglaan 26 in Arnhem. U wordt meegenomen op een spectaculaire reis naar de toekomst o.l.v. Rudolf Das. Samen met zijn broer Robert Das geniet hij grote bekendheid als toekomstillustrator. Enige maanden geleden voltooiden de broers een indrukwekkende film over de geschiedenis en de toekomst van onze wereld. Rudolf Das zal de film bij u inleiden en u terdege voorbereiden op zijn visie op het verleden en de toekomst. In het tweede deel presenteren de gebroeders Das u de te verwachten ontwikkelingen in de komende tachtig jaar. Speciale aandacht wordt er geschonken aan de ontwikkelingsbreuklijn tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden van onze wereldbol. Welke gevolgen heeft onze snel aan verandering onderhevige mentaliteit op het wereldbeeld? Staan ons nog buitenaardse contacten te wachten? Na de film is er gelegenheid voor discussie. Informatie: Elfride Dijkstra-ten Dam, e-mail: [email protected], tel. 4097.

UniPartners - academisch adviesbureau

Wij hebben op dit moment plaats voor studenten die een serieuze bestuursfunctie willen vervullen. Heb je interesse in het managen van projecten en het runnen van de organisatie die erachter zit, kom dan eens langs. Als bestuurslid heb je een erg afwisselende functie en maak je veel contacten met bedrijven en andere studenten.

Dus heb je nog tijd over naast je studie en wil je kennis en ervaring opdoen binnen een gezellige en dynamische organisatie, kom dan langs of stuur een mailtje. Wij zitten in WB hal V, kamer 127-c. Mailen kan naar: [email protected] Bellen kan ook: 3811 of 053-4312975. Kijk op www.utwente.nl/UniPartners voor meer informatie.

Centrale BewonersRaad

De Centrale BewonersRaad is weer springlevend! Acht nieuwe mensen behartigen de belangen van de campusbewoners # Als je problemen hebt met de SSHD, of suggesties voor verbetering van onze woonomgeving, ben je van harte welkom op ons spreekuur # We zitten iedere donderdag in de middagpauze in de bovenste portacabin naast de Vrijhof. Je kunt ons ook bellen (tel. 8036) of liever nog mailen ([email protected]) # Je kunt ook direct contact opnemen met Wytse Mensonides (voorzitter, tel. 5022) of Marjolijn Kostelijk (secretaris, tel. 5167).

G.A.T.

Je zou natuurlijk vanavond de hele avond naar de MTV Awards kunnen kijken. Maar ja, die worden toch nog vijfduizend keer herhaald, dus waarom zou je? Nee, kom dan gewoon naar G.A.T. Gezellig een avondje een frisje of biertje drinken, en een paar dartpijltjes gooien of een spelletje Set spelen. We zijn in ieder geval weer gewoon open vanaf 20:30 uur. Wil je na 23:00 uur nog naar binnen, bel dan even de GAT-bar-lijn, 8046. Tot vanavond!

Internationaal

AEGEE

Zoals de wijze Shakespear als eens schreef: Two beers or not two beers, dit is een wijsheid die tot op de dag van vandaag niet aan waarheid heeft ingeboet. Mede daarom wordt er van 23-26 november in Giessen een congres met dezelfde titel gehouden. Nagenoeg tegelijkertijd is er een bijzonder interessant congres over de conflicten tussen economische ontwikkelingen en het milieu: Ecology & economy in the 21st century, Conflict or Consensus. Dit congres zal van 24-26 november worden gehouden in Bayreuth.

AIESEC

Wil jij volgend collegejaar op buitenlandse stage?! Dan moet je nu langskomen op het AIESEC kantoor. We hebben per direct een mooie stage bij Ericsson India. Heb je interesse kom dan even langs bij ons AIESEC-Kantoor in BB of stuur een mailtje naar [email protected]

Menu

Week 47

Zaterdag 18 november

Soep van de dag

***

Zigeunerschnitzel met

Zigeunersaus - doperwten

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: veg.schnitzel

Zondag 19 november

Soep van de dag

***

Biefstuk tartaar - gebakken uien

Gebakken witlof of keuze groente

Frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: kaasgroenteschijf

Maandag 20 november

Toscaanse tomatensoep

***

Spaghetti bolognaise met tomatensaus

Groentemacedoine of cajun dish

Met jambalayarijst

Vegetarisch: gegratineerde

volkorenmacaronischotel

Dinsdag 21 november

Oxtail clair

***

Varkensschnitzel met

Champignonroomsaus - sperziebonen

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: gebakken kaasplak

Woensdag 22 november

Braziliaanse maissoep

***

Gepocheerde wilde zalm

Hollandaisesaus of vleesgerecht

wortelparisien

Aardappelgratin of gekookte aardappelen

Vegetarisch: gevulde vleestomaat

Donderdag 23 november

Chinese groentesoep

***

Nasi Goreng met saté en omelet

Satésaus - gado gado

Kroepoek

Vegetarisch: veg. saté en omelet

Vrijdag 24 november

Asperge crèmesoep

***

Vlaams runderlapje of twee kroketten

Vleessaus - koolrabi met kaassaus

Frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: veg.cheeseburger

'DE STEK'

Hap aan de tap

Maandag 20 november t/m vrijdag 24 november

Varkenslende gevuld met tutti frutti

Aardappelkroketten

Saladebar

De Hap aan de Tap wordt geserveerd in de nieuwe eetgelegenheid 'De Stek', nabij de hoofdingang van de Bastille.

En natuurlijk zijn er tussen de middag

nog altijd die lekkere warme

ovenverse broodjes in het café

Pakkerij

A.S.V. Taste

Het moet toch even gezegd worden: het Halloween-feest van afgelopen donderdag was een groot succes. De spinnenwebben en de verkleding hielpen mee aan een sfeer die helemaal top was!! # Ja, ja, de tentamens komen er voor sommigen van ons aan. Dat wordt nu even bikkelen zodat je je daarna helemaal kunt laten gaan tijdens onze twaalfde-diës week. Het thema is 'water en vuur' en dat zul je merken!! Donderdag 30 november barst het feest los. Daarna een week lang allerlei leuke activiteiten waar je je nu al voor moet inschrijven! In de hal vind je de inschrijflijsten. Kom vooral, om er samen met alle leden een mooie verenigingsdiës van te maken om nooit meer te vergeten # Voor meer informatie kun altijd bellen naar het bestuur (053-4326238) of mailen naar: [email protected]

AEGEE

Vanavond is er weer een groot 3-uithoeken feest! Dan zullen mensen uit Groningen en Maastricht naar Enschede komen voor wat weer een fenomenaal feest zal worden. Daarnaast moeten jullie zeker ook de 7e december vrijhouden in jullie agenda, want dan komt Münster samen met ons Sinterklaas vieren.

C.S.V. Alpha

Vanavond is er een sing-in. De koffie staat klaar om kwart voor acht # Zaterdag is het huisfeest van Uskemolle ter ere van de verjaardagen van Dick, Cees en Martin. We zijn hier allemaal voor uitgenodigd # Zondag is er een IKV in Hengelo. Het IKV wordt gehouden in de baptistengemeente (marskamp 45) en de dienst begint om zeven uur # Volgende week donderdag zal Ronald Lepez van de stichting 'sports witnesses' een thema-avond komen verzorgen met als thema: 'met God valt niet te sporten?' Zorg dat je hier bij kan zijn, want het belooft interessant te worden! # Heb je ook belangstelling voor een christelijke studentenvereniging? Kom dan eens langs tijdens een sociëteitsavond. Elke donderdagavond in sociëteit Flux, Oude Markt 24 (3e verdieping). Kijk voor meer info op alpha.student.utwente.nl of bel Maarten: 053-4353456.

Audentis

Vanavond zullen de dames van de Vereniging een gezamelijk diner gebruiken, georganiseerd door het damesdispuut Pimpelle. Bij deze zijn nogmaals alle vrouwelijke Audentianen uitgenodigd voor deze gezellige Kroegavond. De studiecommissie is volop bezig om, voor zij die wel een studiesteun in de rug kunnen gebruiken, extra studiemogelijkheden in de Pakkerij aan kunnen te bieden. Binnenkort zullen de eerste Kroegcolleges van start gaan. (Voor vragen hierover Sjoerd Reterink). Dat werk en studie elkaar op verschillende wijze en ook op verschillende plaatsen kunnen ontmoeten, is wel gebleken uit de succesvolle ondernemingsavond, die afgelopen woensdag bij Audentis heeft plaatsgevonden. Uit de gesprekken is een wens van voortzetting van dit soort avonden naar voren gekomen. Natuurlijk krijgt u zo snel mogelijk bericht wanneer duidelijk is wanneer de volgende ondernemingsavond een feit zal zijn. Aankomende zaterdag, 18 november, zal er een Honorair Senatoren Overleg op de Sociëteit zijn. Mochten er nog vragen zijn, bel de Senaat op 053-4328384.

Promotie

mw. drs. R. Limbach (TO) over 'Supporting designers: Instructional Knowledge', 1 maart 2000, 16.45 uur, BB2.

SPE

Het SPE voor discussies over kennis en ETHIEK - moderne FILOSOFIE - kritische ECONOMIE - allerlei RELIGIES - je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten : Donderdag 16 nov. Friedrich Nietzsche, 2e avond van 3 thema-avonden over de filosoof met de hamer die honderd jaar geleden overleed. Thema; RELIGIE, God is dood. Wat zal de mens doen met de vrijheid die ontstaat als knellende religieuze beperkingen wegvallen? Spreker: Dr N. Helsloot, ongebonden filosoof teAmsterdam, 19.30 uur - toegang gratis, UT, Filmzaal - VB - Bastille. Donderdag 23 nov. Eetgroep, gezellig een hapje eten, praten en luisteren, 18.00 uur op de HE, kosten f7,50, opgave tot wo. 22 nov. 17.00 uur, tel. 053 4892369. Vanaf 20.30 SPE-café op dezelfde locatie. Vesper: Iedere donderdag om 17.30 uur in de Vrijhof, Stiltecentrum, t.o. kamer 205. Zen-meditatie: iedere donderdag 20.00 uur, HE. Vieringen: Zondag 19 nov. Rondom de Schrift, vg. Hélène van den Bemt, 10.30 uur Vrijhof.

Informatie

Pastores

Sport

Breedtesportvereniging De Stretchers

De komende trainingen: Do 16 november Voetbal en Mertebagbal, Ma 20 november Unihockey en Badminton, Do 23 november Handbal en Frisbee. Kom gerust eens kijken. De trainingen zijn elke maandag van 19.30 tot 21.00 uur en elke donderdag van 21.00 tot 22.30 uur in sportzaal 1. Dames gebruiken kleedkamer 3 en heren kleedkamer 1. Als je meer informatie wilt, kun je bellen met Alisia (053-4760566) of Renee (053-4895403) of komen kijken tijdens een training.

SKV Vakgericht

Vakgericht heeft nieuwe trainingstijden. Deze zijn voor trainingsleden: di.17:30-18:30, wo.21:00-22:30 en do.17:30-18:30 en voor competitieleden: di.18:30-19:30 en do.18:30-19:30 (evt.ook wo.). Mensen die graag eens het korfballen op de Campus uit willen willen proberen zijn van harte welkom op een van deze trainingen. De zaalcompetitie begint voor Vakgericht 1 op zondag 19 november om 14:40 met een wedstrijd tegen Wiko 1 in Sporthal 2. Het team kan wel een steuntje in de rug gebruiken, dus Vakgerichters komt allen jullie team aanmoedigen! Voor meer informatie kijk op www.vakgericht.nl of bel Marjolein van Veenendaal 053-4895044.

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Zin in iets anders ? Kom dan trainen bij Aloha, want dat is lekker en gevarieerd sporten, ieder op zijn eigen niveau. Dus denk niet: ik heb een conditie van niets, dus ik kan niet komen trainen. Kom gewoon en sport lekker mee!! Kijk voor de winterstrainingstijden op de homepage www.student.utwente.nl/~aloha. # do 23-11 pannenkoekenavond, opgeven bij de EC # Voor meer informatie over Aloha bel Ferry (053-4895005) of Bart (053-4359255).

S.V. Lichtgeraakt

Ben je het zat om elke keer te moeten omkleden voor en na te sporten? Hekel aan douchen, stinkende sportschoenen of een zwarte sporttas? Dit is de uitkomst: als één van de kleinere verenigingen op de campus biedt Lichtgeraakt de mogelijkheid kennis te maken met de schietsport. In het CT-gebouw hebben wij twaalf 10-meter banen. Daarnaast is er een ruime bar en eigen biljart aanwezig. Wedstrijden op regionaal en nationaal niveau mogelijk. Het lidmaatschap is 50 gulden per jaar. Naast het luchtschieten zijn er ook verenigingsuitjes zoals kleiduiven schieten, laserquesten, videomarathons, barbecues, etc. Hierover meer op de training # Lichtgeraakt verzorgt ook schietinstructies voor disputen, jaarclubs en andere gezelschappen # Elke maandagavond van 20.00-2200 training # Voor meer informatie: of Sytse Ozinga 0575-513823 b.g.g. 06 16-328981.

v.v. Drienerlo

Heb je verloren met Flaza of wil je nog oefenen voor de tweede ronde dan kan dat natuurlijk. Word dan lid van v.v. Drienerlo. Wil je informatie over zaalvoetbal, neem dan contact op met Steven ([email protected]). Wil je informatie over veldvoetbal, neem dan contact op met Rolf ([email protected]). Voor algemene informatie over de vereniging en de verschillende mogelijkheden van lid worden, kun je altijd contact opnemen met Matthijs ([email protected] of 053-4359848). Alle informatie is ook te vinden op de homepage www.vvdrienerlo.nl.

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (ongeveer 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveaus: van eerste divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Elke donderdagavond is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2. Als je het leuk vindt om een keer mee te doen dan kan dat. Elke maandag van 18.30-20.00 wordt er beginnerstraining gegeven om de fijne kneepjes van het badmintonvak te leren. Voor vragen kan je bellen met Frank (053-4357641). Kijk ook op www.diok.nl voor meer informatie.

Batavierenrace

Schrijf je nu in voor de 29e Batavierenrace. De race zal dit jaar plaatsvinden op 28 april 2001. We gaan er dit jaar voor om ons eigen wereldrecord als grootste estafetteloop te verbeteren en daar kan jij aan meehelpen! Schrijf je daarom nu in voor 30 november bij je sportraad. De race bestaat uit 18 herenetappes en 7 vrouwen. Na de race zal weer het spetterende Batavierenfeest plaatsvinden. Tot ziens bij de 29e Batavierenrace!!!

Trainen bij Kronos

Afgelopen weekend naar Nijmegen geweest en bij de estafette-cross de derde plaats gepakt. Daarna uiteraard wezen stappen en dat was als vanouds erg gezellig. De komende periode staat er ook weer veel op het programma. Zo gaan we vanavond naar de film en is er binnenkort ook een videomarathon. Natuurlijk komt Sinterklaas nog even langs op 5 december en zit er al weer een ALV aan te komen. En dat terwijl er tussendoor ook nog eens getraind wordt. En wel op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Geen excuses meer dus. Als je zin hebt, komt dan vrijblijvend eens langs op een van onze trainingen op dinsdag van 18.00-19.30 uur op de Sintelbaan en op donderdag van 18.00-19.30 uur in het FBK in Hengelo. Voor meer informatie kun je mailen met [email protected] of bellen met Sjoerd op 435 34 75. Ook kun je natuurlijk onze homepage bezoeken op run.to/kronos.

D.R.V. Euros

Was je er? NIET? Je hebt wat gemist. Er zijn 4 blikken getrokken op de Bosbaan! De ene helft was voor Rene ten Thije, de overigen waren respectievelijk voor de eerstejaars lichte heren en License to Row. Vermeld moet worden dat Ganoteon (dames regioploegje) ook wel heel dicht in de buurt kwam. Maar de Asopos was meer dan alleen roeien; na de boerenkoolstamppot van de Akcie zijn we in Amsterdam gaan snookeren/poolen en de meeste mensen hadden zelfs daarna nog energie over: stappen in Amsterdam tot in de vroege uurtjes. Gelukkig was de Roeicie de volgende dag vroeg op om de toertocht in goede banen te leiden (Hulde ende B'vo). Eindigend in de pizzaria kon iedereen terugkijken op een geslaagd weekend, toch? Volgende week is er weer regiolunch. En ook al bijna: Sinterklaas. Omdat de goedheiligman al een jaartje ouder is, moeten jullie zelf aan een cadeau en gedicht voor je coaches denken!! Succes met de tentamens.

De Dutch Batters

Belangrijke Mededeling # Het bestuur is vanaf volgende week met winterreces. De tijd zal gebruikt worden om de laatste hand te leggen aan de Reeglementen. Hierbij wordt vooral aandacht gegeven aan de positie van de Vrouw en een herziene uitgave van het Witte Boekje. Ook moet nog zeker gekeken worden naar het beruchte "artikel 8". # Tijdens het reces gaan de tweewekelijkse borrels door, alsook de maandelijkse training # De enquetes zijn bijna allemaal binnen. Een hertelling zal niet nodig zijn en de resultaten zullen dan ook begin volgend jaar bekend worden gemaakt op het prikbord # Het bestuur wenst iedereen een goede tentamenperiode, alsmede een goede kerst en een goede jaarwisseling.

Drienerlose Hockey Club (DHC)

Wil je lid worden van de Drienerlose Hockey Club of gewoon een keer meetrainen, bel dan met Kresten (tel: 4895102) of mail naar [email protected] Bezoek ook de nieuwe website: www.dhcdrienerlo.nl waar je ook alle info nog terug kan vinden.

Studieverenigingen

TObias

30 november is TObias jarig, en ter ere daarvan organiseert de ACCIE op 6 december een volleybaltoernooi. Schrijf je in op het mededelingenbord !! # Op 29 november is de werkvelddag. Schrijf je nu in !! # Heb je goede ideeën voor de website? Mail ze aan TObias: [email protected]

Alembic

De commissie-inschrijving is geopend. Heb je zin om volgend jaar iets leuks te doen, schrijf je dan nu in op het Alembic-bord!!! De inschrijving sluit op 5 december # Ben je vorige week vergeten de boeken voor het tweede trimester te bestellen, dan heb je nu nog de tijd tot 7 december om ze alsnog te bestellen. Je boeken zul je waarschijnlijk niet meer op tijd ontvangen # De galafoto's zijn al een tijdje binnen. Er zijn een aantal mensen die ze nog steeds niet afgehaald/betaald hebben. Kom dit zo snel mogelijk doen, zodat je de foto's thuis kan showen # Commissieleden die hun wijn nog niet ontvangen hebben, kunnen deze ophalen op de Alembic-kamer # Heb jij zin om mee te helpen met het maken van The Cat, kom je dan inschrijven voor de Cat redactie. Wil je hier eerst meer informatie over hebben, vraag dan even naar Michael, hij kan je hier meer over vertellen # De openingstijden van de Alembic-kamer zijn enigszins veranderd: op maandag- en vrijdagochtend zijn we niet meer geopend. De rest van de week blijven we gewoon open voor al je vragen of een kop koffie/thee/ranja.

ConcepT

Zelf je betonnen kano maken en er dan een race in peddelen? Geef je op voor Betonkanoracecommissie # De ConcepTueelcommissie zoekt mensen die van lay-outen en het regelen van artikelen voor in het verenigingsblad houden. Heb je geen hekel aan computers, geef je dan op bij ConcepT # Volgende week is er weer borrel in de borrelkelder, je weet de weg! # Heb jij goede plannen voor de nieuwe ConcepT-kamer. Rond de Kerst zal de verhuizing plaatsvinden, dus als je ideeÙn hebt, kom dan eens langs # Vragen of info: bel 3884, e-mail naar [email protected] of surf naar http://www.ConcepT.utwente.nl.

Arago

De inschrijving voor de Otzi studiereis naar Zwitserland en Italië is geopend; wil je mee schrijf je dan snel in! # De commissiemarktdie 20 november gehouden zou worden is verplaatst naar 4 december # Mocht je niet zo lang willen wachten met actief worden binnen Arago: geen probleem, spreek het bestuur aan, er is genoeg te doen! # Succes met de tentamens komende week/weken! # De Aragokamer zal komende week gewoon geopend zijn.

Abacus

Iedereen heel veel succes met zijn of haar tentamens # Dinsdag 5 december is de Sinterklaasborrel. Dan komt Sinterklaas op bezoek. Als je een gedicht een een cadeautje voor iemand hebt, moet je dat even doorgeven # De muziekavond gaat plaatsvinden ergens in februari/maart. Heb je zin om te helpen met het organiseren van de muziekavond? Laat dit dan even weten bij Abacus! # We zoeken nog steeds mensen voor de Almanakcommissie 2000/2001. Dus heb je zin om met nog drie andere Abacusleden ervoor te zorgen dat er een nieuwe Almanak komt? Kom even langs of stuur een mailtje! # Heb je nog geen almanak van 1999/2000? Kom hem dan ophalen in de Abacuskamer! # Vragen? bel 3435, mail naar [email protected] of surf naar www.math.utwente.nl/abacus.

Inter-Actief

Na een hele week regen, wind en ander herfstweer zijn jullie natuurlijk weer wanhopig om een leuke activiteit te bezoeken. Bijvoorbeeld: 16 november klaverjassen in de borrelkelder, van 20:00 tot 22:00, strijd voor de wisselbeker # 13 dec 2000 symposium Secure IT, inschrijven kan in de kamer, of via de website # Wij zoeken nog enthousiaste mensen die aan de slag willen met het organiseren van de studiereis of symposium # Als je bezwaren hebt tegen de plaatsing van je foto in het jaarboek of lidmaatschapskaart, mail dan even naar [email protected] # Er zijn weer koeken! Kom een lekkere koek eten of koffie of thee of fris drinken # Kom langs bij Inter-Actief, Hal-B L224, tel 3756, [email protected], of surf naar: www.inter-actief.net.

Ideefiks

De Tok ligt in jullie postvakje! # De after-Uitdam borrel is op maandag 4 december, 16.00 uur. Melk is gratis voor deelnemers aan het introweekend. Plaats wordt nog bekendgemaakt. Jullie kunnen alvast foto's bestellen via de homepage # Als jullie de tentamens achter de rug hebben gaan we Ideefiks uitlaten: vrijdag 1 december, 13.45 uur # Je kunt je inschrijven voor de Sinterklaasavond op 15 december # Vragen of gewoon behoefte aan een luisterend hondenoor? Tel. 053-4893284, Meel: [email protected], Internet: http://www.wmw.utwente.nl/ideefiks.

Scintilla

De deelnemers aan studiereis ShinTabi verblijven momenteel inJapan. Aankomende zondag zullen ze naar Taipei in Taiwan vertrekken. Een dagelijks actueel reisverslag is te lezen op de internetsite van ShinTabi # Kom vrijdagmiddag weer borrelen tijdens de Vrimibo in de Tombe om 16:00 uur! # Scintilla's koffieping en quote of the day zijn vierentwintig uur per dag op internet, maar ook op de wappagina te zien www.scintilla.utwente.nl/wap # Quote of the week: Marcel: Een probleem is geen probleem meer als je hetgene dat geen probleem is als een probleem beschouwt...

W.S.G. Isaac Newton

Vanmiddag is er weer een borrel in de kelder. Kom dus zeker even langs om de gezeligheid en een drankje te proeven! # De intocht van onze vereniging in de nieuwe newtonkamer komt steeds dichterbij! Zoals het er nu uit ziet zal dit in week 48 al gaan gebeuren! # Ook in week 48 wordt de inschrijving voor de nieuwe europese reis waarschijnlijk geopend. De commissie is op dit moment hard bezig met de organisatie ervan! # Kijk ook eens op de homepage: www.isaacnewton.utwente.nl # Verder wil ik iedereen graag nog even veel succes wensen met de tentamens die voor de deur staan! # Voor vragen, een blikje fris of een bakje koffie, is iedereen welkom in de newtonkamer # De Newtonkamer (WB portacabins 67,69,70,71) is elke dag van 10 tot 16 uur geopend. Tel. (053- 489)2531; Fax (053- 489)4005; e-mail: [email protected]

Union

Bestuur Student Union

De SU helpt de UT en KPN mee met de uitgifte van de WAP-telefoons. I.s.m. Apollo en de Sportraad heeft het Unionbestuur geregeld dat leden van cultuur- en sportverenigingen in dit kader een zakcentje kunnen verdienen voor zichzelf en voor hun vereniging. Als je wil helpen bij de uitgifte, kun je je aanmelden bij je vereniging # Hiernaast levert het Unionbestuur een toegevoegde waarde door het ontwikkelen van een activiteitenkalender, die mede via de WAP op te vragen is. Studentenorganisaties kunnen hun activiteiten doorgeven via [email protected] # Op vrijdag 24 november vindt er een presentatie van het structuurplan van de Bastille-architect plaats in de Audiozaal (Vrijhof). Deze presentatie is bedoeld voor Bastille-gebruikers en andere geïnteresseerden # Graag wil de vertrouwenscommissie de studentenorganisaties vragen om de informatie over hun sponsoring spoedig toe te sturen # De derde nieuwsbrief van dit collegejaar is verstuurd # Activiteiten aankondigen op onze WAP/website: [email protected] Bestuursvacatures plaatsen: [email protected] # Student Union, Vrijhof kamers 27, 28, 29, tel. 053-4898006, [email protected], www.studentunion.nl.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.