Info

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 16 maart 2000 -het verzoek tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Wetenschappelijke Informatie (WMW-INF) en daarbij de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht verleend. -polsing van de door de faculteit WB beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Thermische Conversie Biomassa. -het verzoek tot werving te mogen overgaan inzake d

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 16 maart 2000

-het verzoek tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Wetenschappelijke Informatie (WMW-INF) en daarbij de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht verleend.

-polsing van de door de faculteit WB beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Thermische Conversie Biomassa.

-het verzoek tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Opleidingsdirecteur TN.

-het verzoek tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Interne Geneeskunde (CT-BMTI).

-polsing van de door de faculteit T&M beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Bouw/Infra; Planvorming & Concept-ontwikkeling.

-polsing van de door de faculteit T&M beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel ERP-implementatie en organisatie-verandering.

-Het CvB heeft de heer dr. AJ. Van der Schaft benoemd tot hoogleraar Deterministische Systeem- en Besturingstheorie bij de faculteit TW. Het betreft hier een benoeming voor 1,0 fte, ingaande 1 maart 2000 voor een periode van vijf jaar.

-Het CvB heeft de herbenoeming van de huidige leerstoelhouder van de leerstoel Werktuigbouwkundige Revalidatietechniek bij de Stichting Universiteitsfonds Twente bevorderd. Het betreft een herbenoeming voor 0,2 fte voor een periode van tien maanden ingaande 1 maart 2000.

-Het CvB heeft de tekst van de Intentieverklaring UT-Stichting HON (Hogeschool Oost-Nederland) vastgesteld. Daarbij is overwogen -dat de beide instellingen reeds lange tijd samenwerken op een groot aantal gebieden; -dat het hoger onderwijs in Nederland zich bevindt in een fase van sterke toenadering tussen het HBO en het WO; -dat samenwerking tussen beide instellingen de positie en de kwaliteit van het hoger onderwijs in de regio Oost Nederland zal versterken en dat hierdoor beter ingespeeld kan worden op de vraag vanuit de regio; -dat de beide instellingen door middel van deze verklaring de huidige samenwerking nogmaals onderschrijven en de intentie uitspreken in de toekomst de genoemde samenwerking op een aantal gebieden te willen versterken.

-Het CvB heeft de collegegeldtarieven UT studiejaar 2000-2001 als volgt vastgesteld: *wettelijk tarief f2874; *instellingstarief f2874; *deeltijd tarief f2090; *extraneus f1735 en tevens de inschrijvingsregeling UT 2000-2001 zodanig gewijzigd dat in artikel 13 nieuwe bepalingen worden opgenomen voor onrechtmatig gebruik van de onderwijs- of examenvoorzieningen en voor een verzoek tot inschrijving met terugwerkende kracht. De Centrale Studentenraad is gevraagd hiermede in te stemmen.

d.d. 23 maart 2000

-de Regeling Garantiebeurzen Eerstejaars Studenten te continueren voor de studiejaren 2000/2001 en 2001/2002 en de CSR te verzoeken hiermede in te stemmen. Daarbij is overwogen de wens van de UT om één of meer instrumenten in het kader van het UT-beurzen beleid te hanteren mede ter verhoging van de instroom van studenten en dat er enige invloed van de regeling is op de instroom van eerstejaars (o.m. heeft de regeling bijgedragen aan de keuze voor de UT).

-het project vervoermanagement te verlengen tot 1 april 2000 en per deze datum het project te beëindigen; de huidige regelingen woon-werkverkeer en dienstreizen per 1 april 2000 vast te stellen als zelfstandige regelingen met een looptijd tot uiterlijk 1 januari 2002; de faciliteit voor personeel in vaste dienst op het gebied van OV-bewijzen te handhaven en de dienst P&O opdracht te verlenen tot de ontwikkelingen van nieuwe regelingen die per 1 januari 2002 moeten ingaan, of zoveel eerder als noodzakelijk/mogelijk is.

-de discussienota's Diversiteit en Allochtonenbeleid van 12-01-2000 ongewijzigd vast te stellen als uitgangspunten voor beleid en geeft de dienst P&O opdracht uitvoering te geven aan de in nota's genoemde voornemens. De RBA zal formeel worden geïnformeerd over dit beleid.

-de PC-privé regeling voor personeelsleden definitief vast te stellen, daarbij in overweging nemend dat het wenselijk is een "fiscaal-vriendelijke" PC-privé regeling voor personeelsleden te introduceren en dat het OPUT hiermee heeft ingestemd.

-de Intentieverklaring EUROCAMPUS aan te gaan, waarbij is overwogen dat de UT wil samenwerken met Eurocampus bij het creëren van een virtueel onderwijsaanbod.

-Het CvB heeft mede in het kader van de verkiezingen voor de nieuwe medezeggenschapsorganen op 14 juni a.s. 1.Dienstraden ingesteld t.b.v. van resp. het CIV, het DINKEL instituut, DISC, het FB en de gezamenlijke stafdiensten; 2.De directeur van de dienst Sociale Zaken i.o. aangewezen als hoofd van de dienst in de zin van artikel 9.50 WHW voor de dienstraad van de stafdiensten; 3.Voor elk van de voornoemde dienstraden het verkiezingsreglement vastgesteld. 4.De ORD en de directeuren/hoofden van de centrale diensten worden over dit besluit geïnformeerd. 5.De directeuren van het CIV, het DINKEL instituut, DISC, het FB en de dienst Sociale Zaken i.o. is verzocht om op korte termijn een begin te maken met de voorbereidingen van de verkiezingen van de dienstraden.

-Het CvB heeft ingaande 1 januari 2000 een bedrag van kf 200 per jaar voor de jaren 2000, 2001 en 2002 beschikbaar gesteld aan het Dinkel-instituut voor de bekostiging van circa 1 fte voor de ondersteuning van de implementatie van Major/Minor. Daarbij is overwogen dat de inspanningen van het OC in het verleden groot zijn geweest en het College de personele inzet en de bekostiging daarvan wil stroomlijnen.

Besluiten Raad van Toezicht

Op 3 april 2000 heeft de Raad van Toezicht de besluiten d.d. 21 december 1999 goedgekeurd: -De raad heeft het Instellingsplan 2000-2005 op hoofdlijnen goedgekeurd onder voorwaarde van instemming van de CGV en met inachtneming van verwerking van diverse opmerkingen van de raad. Na verkregen instemming van de CGV krijgt de raad de integrale tekst van het Instellingsplan 2000-2005 ter (schriftelijke) goedkeuring voorgelegd mede onder voorlegging van het door het CvB met het CGV afgekaarte puntenlijstje inzake de bevoegdheden.

-De raad heeft de Begroting 2000 goedgekeurd.

-De raad heeft de wijziging van het Bestuurs- en Beheersreglement betr. artikel 23 goedge-keurd, waarbij in lid 1 nu een scheiding is aangebracht in interfacultaire instituten waarvoor de wettelijke bevoegdheden bij het College van Bestuur liggen (WHW 9.21 lid 1) en instituten waarvoor die bevoegdheden zijn overgedragen aan decanen (WHW 9.21 lid 2). Tevens is in artikel 23 lid 2 van het BBR een tekstuele wijziging aangebracht.

-De raad heeft het besluit van het College van Bestuur d.d. 21-10-1999 goedgekeurd, bij welk besluit conform artikel 9.30 lid 1 aanhef en onder b van de WHW is besloten dat de wet op de ondernemingsraden niet van toepassing is op de Universiteit Twente vanaf 1 september 2000.

OPUT-vergadering d.d. 8 en 29 maart 2000

-Het OPUT heeft ingestemd met een PC privé regeling. De regeling geldt van 1 april 2000 tot 1 april 2002. Personeelsleden van de UT kunnen gedurende deze periode onder bepaalde voorwaarden voor een bedrag van maximaal f5000 een computer en bijbehorende apparatuur bij de CIV-shop kopen.

-Het OPUT heeft tot en met 2004 de brugdagen vastgesteld. Als brugdagen zijn aangewezen: de vrijdag na Hemelvaartsdag, de dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar en -als deze dag op een vrijdag valt- 2 januari. Op deze dagen is de UT gesloten.

-In het OPUT zijn nulmeldingen gedaan voor de faculteit Elektrotechniek, het lab van de faculteit Toegepaste Onderwijskunde, de Graduate School Twente, de afdeling Civiele Technologie & Management/faculteit Werktuigbouwkunde, de financiële functie en het Centrum voor Informatie Voorziening. Een nulmelding houdt in dat er een reorganisatie wordt verwacht en daartoe een vooronderzoek wordt ingesteld. Daarnaast is er een tweetal volledige meldingen aan het OPUT gedaan. Dit betreffen de voorgenomen reorganisaties bij de faculteit Toegepaste Wiskunde en het cluster Communicatie en Transfer. Voor beide reorganisaties heeft het OPUT groen licht gegeven. Ook heeft het OPUT ingestemd met het sociaal plan van de faculteit Toegepaste Wiskunde. Dit betekent dat een aantal medewerkers van deze faculteit vervroegd zullen uittreden.

-De volgende OPUT vergadering is op 31 mei.

DiSC/Bureau Studentendecanen

I.v.m. landelijk beraad studentendecanen komt het inloopspreekuur van donderdag 20 april a.s. te vervallen.

Cursus Methodisch Informatie Zoeken

De nadruk van de cursus ligt op het aanleren van vaardigheden en op het benutten van hedendaagse mogelijkheden om snel en efficiënt (literatuur) informatie te vinden en te bewaren. Bestemd voor: wetenschappelijke medewerkers van de UT. Programma: de cursus bestaat o.a. uit interactief leren m.b.v. de computer, praktische oefeningen en een zoekactie in geautomatiseerde internationale informatiebestanden. Uw eigen onderwerp staat daarbij centraal. Bij de cursus hoort een syllabus die ook als naslagwerk goede diensten kan bewijzen bij het methodisch zoeken naar wetenschappelijke (literatuur) informatie. Informatie en aanmelding (vóór 12 mei): via uw informatiespecialist of bij secretariaat S. Schuite (Dinkel/OC, Vrijhof, kamer 4.31). Data: 5 juni en 8 juni a.s. Kosten per deelnemer (f450).

Alle faculteuten

Module voordrachtsvaardigheden

Zie mededeling Universitaire Lerarenopleiding.

BSK

Tentamen beoordelings briefjes/mededelingen

Voor studenten BSK. Vorig jaar is tijdens de openbare vergaderingen van het Studentenoverleg verschillende malen de vraag gerezen waarom er voor bepaalde periodes geen cijferbriefjes zijn verstrekt voor gemaakte tentamens. Volgens de administratie bij BOZ krijgt iedereen voor een behaald eindresultaat een cijferbriefje. Mochten er studenten zijn die van bepaalde eindresultaten geen cijferbriefje hebben gekregen en deze alsnog willen ontvangen dan kunnen deze zich melden bij BOZ. Cijferbriefjes worden echter maar 1 keer verstrekt, dus dit geldt niet voor studenten die een verkeerd correspondentieadres hebben opgegeven (en daardoor geen briefje hebben gekregen), voor studenten die hun cijferbriefje zijn kwijtgeraakt of studenten die om een andere, niet aan BOZ te wijten reden, geen cijferbriefje hebben gekregen.

EL

Meet- en Regeltechniek 2 (fout op WB-rooster)

Attentie: Het rooster van WB vermeldt een verkeerde plaats en data voor het college Meet- en Regeltechniek 2. Ook een recente onderwijsmededeling van WB geeft foutieve informatie. Het college begint op 22 mei en wordt gegeven op maandag het 3e en 4e uur en op woensdag het 3e en 4e uur in zaal EL/T4 (t/m 21 juni). Het vak wordt afgesloten met een korte bespreking van de opdracht die tijdens het college zal worden uitgereikt. De data van deze besprekingen worden binnenkort aangekondigd.

Herkansing Inleiding Energietechniek (124177)

Er is een versnelde herkansing van dit vak welke plaats gaat vinden op 10 mei a.s. van 13.30-17.00 uur. Inschrijving hiervoor is verplicht via TAST (let op inschrijvingstermijn) en de zaal zal t.z.t. via TAST bekend worden gemaakt. Belangrijk: Het hertentamen op 22 augustus is hierbij vervallen.

Mid-P project (129363)

Periode: 20 -28 april 2000. In dit project is het uw taak om in een groep van 4 studenten een ontwerp-opdracht uit te voeren. De groepen worden zorgvuldig samengesteld, en elke groep krijgt een opdracht toegewezen. Het ontwerpproces krijgt aandacht via het parallel'vak' Digitale Ontwerpportfolio. U moet zich nu aanmelden voor het vak Digitale Ontwerpportfolio, als u dat nog niet hebt gedaan. Het kost tijd voordat u geregistreerd bent. De opdrachten zijn verplicht voor het MID-P-project. Het adres is: http://www.teletop.el.utwente.nl. Daar zijn alle aanwijzingen te vinden. U kunt gebruik maken van de PC-zaal als u thuis geen internet verbinding heeft. Schriftelijk intekenen voor het MID-P-project is eveneens nodig en kan tot uiterlijk 17 april 2000 bij BOOZ-EL. Op donderdag 20 april 2000, om 8.30 uur, vindt in zaal T4 een introductie-bijeenkomst plaats. U krijgt dan informatie over: inhoud en doel van het project; vorm en werkwijze; groepsindeling, opdracht en zalen; wie de begeleiders en student-assistenten zijn per opdracht. Voorts krijgt u een uitgebreide handleiding en verdere richtlijnen aangereikt. Nadere informatie: P.P.L. Regtien (2782) of H.Vos (2808).

Zaalwijziging Voortgezette Elektronica II (122224)

De colleges Voortgezette Elektronica II zijn in alle genoemde weken op maandag het 3e/4e uur en woensdag het 3e/4e uur in 3164.

INF/BIT

Zaalwijziging Technology Assessment voor BIT (162325)

Voor BIT D1-studenten. In week 16 op woensdag 19 april het 5e en 6e uur vindt dit vak eenmalig in zaal CC-2 plaats in plaats van CC-3. In week 17 op donderdag 27 april het 7e en 8 uur vindt het vak eenmalig in zaal TW-C238 plaats in plaats van in zaal TW-B209.

Zaalwijziging Electronic commerce (232050)

Het hoorcollege vindt in week 15 op vrijdag 14 april het 5e en 6e uur eenmalig plaats in zaal WB Hal IV 206 in plaats van in zaal BB-5.

D-voordracht BIT

Erik Hoeksema over 'Het toepassen van Bayesiaanse netwerken op een shopping assistant web site', 14 april 2000, 16.15 uur, INF L-204 (Demozaal).

Doegroepouders gezocht

Wij, de leden van de Introductie Kommissie Informatica (IKI), willen dit jaar weer een onvergetelijke (faculteits-)intro aanbieden. De Intro loopt dit jaar van dinsdag 15 tot en met woensdag 23 augustus. Lijkt het je leuk ons daarbij te helpen en een groep nieuwe eerstejaars een te gekke introductie te bezorgen? Schrijf je dan snel in! De inschrijflijsten voor de doegroepouders hangen bij de Oostzaal op het prikbord. Let er op dat je INF, BIT of TEL moet studeren om doegroepouder te kunnen worden voor onze faculteit. De inschrijving sluit op dinsdag 25 april a.s. Kijk voor meer info op onze website: http://www.cs.utwente.nl/~iki.

Mededeling van het stembureau INF

De kandidaatstellingsperiode voor de verkiezing van de faculteitsraad Informatica loopt tot 25 april. De zittingstermijn voor het personeel is twee jaar; voor de studenten één jaar. Personeelsleden en studenten die een kandidaatstelling in overweging willen nemen wordt verzocht contact op te nemen met het stembureau: Rolf Engmann (tel. 3691, [email protected]), Hans Scholten (tel. 3733), Ben Swennenhuis (tel. 3702), Vincent Smedinga (tel 5051, [email protected]).

Tentamens Onderzoeksmethodologie (185260)

Voor BIT D1-studenten. In week 20 op maandag 15 mei a.s. 's middags van 13.30-17.00 uur vindt het tentamen plaats voor bovenstaand vak. De herkansing is in week 27 op dinsdag 4 juli 's ochtends van 9.00-12.30 uur.

Studentassistent gezocht (2000/2001)

Voor het studiejaar 2000/2001 zijn er vacatures voor de functie van 'zaalassistent practicumvoorzieningen'. Indien de hieronder beschreven functie je aanspreekt, kan je je aanmelden bij: Arthur Platteeuw, INF-2011. Deze aanmelding dient in de vorm van een sollicitatiebrief (e-mail) te geschieden. Deze brief dient te bestaan uit een ter zake doende C.V. en een motivatie. In de motivatie dient duidelijk tot uiting komen waarom je denkt voor deze functie geschikt te zijn, wat je van deze functie verwacht en wat je ons denkt te kunnen bieden. De eerste selectie geschiedt aan de hand van deze brieven. De sollicitatieperiode loopt tot 12 mei 2000. Nadere informatie: bij één van de zaalassistenten of bij Arthur Platteeuw, tel. 053-4893738, [email protected] De functie heeft betrekking op het invullen van ± 1 tot 2 dagdelen/week gedurende de college- en tentamenweken van ieder trimester. Dit komt overeen met 16 SAE. Een continuering in het studiejaar 2001/2002 behoort tot de mogelijkheid. De aanstelling geschiedt onder de voorwaarde dat men met de andere zaalassistenten in onderling overleg tot een verdeling van de dagdelen kan komen.

BIT-er gezocht voor stage in India

Cognizant Technology Solutions is een IT-bedrijf in Chennai en is op zoek naar een student met kennis van de IT-sector en ervaring in Marketing. Het bedrijf wil in de BENELUX haar business activiteiten verder uitbreiden. Opdracht voor de student is het onderzoeken van de mogelijkheden op IT-gebied en het identificeren van kansen in de verschillende geografische gebieden. Duur: 12 tot 78 weken. Kom langs bij het AIESEC- kantoor in BB voor meer informatie en een uitgebreide opdrachtomschrijving of stuur een mailtje naar [email protected]

TBK/CTM

Rooster Project D1 (221133)

Voor CT&M D1. Voor dit vak zullen er op de volgende dagen (verplichte) colleges plaatsvinden: -maandag 22 mei (week 21), maandag 29 mei (week 22) en maandag 5 juni (week 23): 5e t/m 8e uur in BB-4; -vrijdag 2 juni (week 22): 1e t/m 4e uur in BB-4; -dinsdag 6 juni (week 23): 5e t/m 8e uur in CC-4. Op dinsdag 23 mei (week 21) is er de gehele dag een (verplichte) excursie. De bij het vak behorende presentaties zullen plaatsvinden op de volgende tijden: -werkcollegegroep 1 en 2 op donderdagmiddag 29 juni, het 5e t/m 8e uur in WB HV-112; -werkcollegegroep 3 en 4 op donderdagochtend 29 juni, het 1e t/m 4e uur in WB HV-112. Let op: intekenen voor het vak kan tot 14 april a.s.!

TBK student gezocht

Heb je ervaring met SPSS en heb je op korte termijn ongeveer 40 uur beschikbaar? Het betreft hier een project waarbij je gegevens moet verwerken en een rapportage hierover moet schrijven. De financiële vergoeding hiervoor bedraagt f700. Interesse? Neem dan contact op met TSM Business School, Dhr. P.E. ter Horst, tel. 053-4898009.

Colloquium

Enis Odaci over 'Openbaar Vervoer Prestatie (OVP) - model.' Een instrument ter berekening van kosten en opbrengsten van vervoerdiensten op lijnniveau, 19 april 2000, 11.00 uur, BB-4.

Wiskunde III voor TBK (152073)

In verband met de verminderde belangstelling voor de werkcolleges komt de groep 3b m.i.v. vrijdag 7 april te vervallen.

Business Game ORSIAM (186060)

Voor TBK D2. In week 28, van 10 t/m 13 juli a.s. wordt de business Game ORSIAM weer gespeeld. Deelname aan ORSIAM is alleen mogelijk voor TBK-studenten. Aangezien ORSIAM de afsluiting is van het verplichte deel van de TBK-opleiding wordt enige voorkennis verplicht gesteld. Deelname is mogelijk voor studenten die aan het einde van het 2e trimester van D2 minimaal 42 SP aan D-vakken hebben gehaald en zich voor ORSIAM hebben ingeschreven. Dit laatste kan via www.utwente.nl/tast vanaf 17 april a.s. De inschrijving sluit op donderdag 4 mei 2000. Ter informatie wordt vanaf maandag 15 mei a.s. een voorlopige lijst met deelnemers opgehangen in de hal van vloer 3. Studenten die niet aan de voorkennis voldoen worden niet op deze lijst opgenomen. Iedereen dient zelf te controleren of men op deze lijst voorkomt. Omtrent de definitieve indeling en het programma worden aan het einde van het 3e trimester mededelingen gedaan. Let erop dat je gedurende de week 28, inclusief de avonden, beschikbaar bent voor een hectische, maar boeiende en leerzame ervaring. Het business game duurt van maandag 9.00 tot donderdag 17.00 uur. Coördinator ORSIAM: E.J. Sempel, BB401, tel.4383, [email protected]

WIJZIGING: Strategisch Management (186456)

Voor TBK D2k. In verband met ziekte van één van de docenten komen de verplichte werkcolleges voor het vak strategisch management te vervallen. In week 15, 17, 19 en 23 zal in plaats van de werkcolleges die op het 1e en 2e, 3e en 4e, en 7e en 8e uur waren gepland een responsiecollege worden gegeven. Deze responsiecolleges zullen op het 3e en 4e uur plaatsvinden in CC-3 en zijn niet verplicht. De opdrachten en inleverdata (11 en 25 april, 9 en 31 mei, 23 juni), zoals die in het laatste deel van het dictaat zijn opgenomen, blijven verder ongewijzigd. Tijdens de reponsiecolleges zullen de opdrachten en hun relatie met de biercase en het tentamen nader worden besproken en zal feedback op de eerder ingeleverde uitwerkingen worden gegeven.

TBKI-er of BIT-er gezocht voor stage in Costa Rica

Het bedrijf Aldeas SOS Kinderdorf International, een non profit organisatie voor verlaten kinderen, zoekt een stagair die hun informatie systemen kunnen versterken en databases te ontwikkelen ter bevordering van de besluitvorming. De stagair moet de information flow op lokaal, nationaal en regionaal analyseren om databases te kunnen ontwikkelen voor finance, human resources, administartie en fundraising. Je komt te werken in een regionaal kantoor, maar zal voor het werk ook landen in de regio moeten bezoeken. De student moet kennis hebben van IT, finance en human resource. De stage duurt 25-52 weken en kan beginnen per direct! Kijk op ons stagebord voor het AIESEC-kantoor in BB of kom langs voor meer informatie en een uitgebreide opdrachtomschrijving of mail [email protected]

TCW

International Management

Voor D2/3 studenten. Wij zoeken Nederlandse studenten die dit vak met Amerikaanse studenten willen volgen! International Management is een keuzevak voor TCW-studenten en is opgezet als een inleiding op de 'internationale setting' van het bedrijfsleven. Met name wordt ingegaan op mondiale industriÙle ontwikkeling en verschillen tussen de nationale en internationale bedrijfsomgeving. Het vak wordt aangeboden in zelfstudievorm en kan afgerond worden door het maken van drie opdrachten met als informatiebronnen een boek (International Business) en het Internet. Tussentijds wordt door de docent feedback gegeven op je uitwerkingen. Op dit moment wordt het vak doorlopen door drie Amerikaanse studenten van de University of Washington. De docent zoekt nog enkele Nederlandse studenten die met hen het vak in het derde trimester willen doorlopen.De opdrachten dienen in het Engels te worden uitgewerkt. Informatie: Mark Wullink, [email protected], tel. 4893534, kamer CT-1805 (BB-zijde van het CT-gebouw).

Inleiding Methoden en Technieken (243200)

Voor P-studenten TCW. De herkansing van de SPSS-toets van dit vak is op vrijdag 12 mei 2000, 3e en 4e uur in de zalen TO-L102 en TO-L209. De intekenlijst voor deze toets ligt bij BOZ-TCW van maandag 10 april t/m donderdag 27 april 2000.

Meten in het Onderzoek (243204)

Voor D1-studenten TCW. De herkansing van de SPSS-toets van dit vak is op woensdag 17 mei 2000, 3e en 4e uur in de zalen TO-L102 en TO-L109. De intekenlijst voor deze toets ligt bij BOZ-TCW van maandag 10 april t/m donderdag 27 april 2000.

D-voordrachten

Pascale Emons over 'AIDS preventie in Thailand'. Doel van het onderzoek, uitgevoerd in Thailand, was om te kijken of angstaanjagende AIDS voorlichting effect heeft op 1.Protectie, motivatie. 2.Emotionele reacties t.o.v. aidspatiënten en aids-risicogroepen. 3.Stigmatisering van deze groepen, 14 april 2000, 13.00 uur, TW C238.

Mabel Nummerdor over 'Relationship marketing online'. Een onderzoek naar de mogelijkheden van Internet als instrument voor relationship marketing. In opdracht van Heineken Nederland, 14 april 2000, 15.30 uur, WB hal 5-112.

Loes Claassen over 'Program Management: Image, Support and positioning'. Een onderzoek naar het imago en de positionering van Programma Management en het Program Support Office binnen de KLM, 14 april 2000, 16.30 uur, TW B209.

R.M. Oosterveld over 'Employee Benefits via internet; In een 'Greenfield Operation' naar modellering van electronische communicatie'. Financiële instellingen worden geconfronteerd met een markt die vraagt om maatwerk en pakketproducten. Employee Benefits (werknemers-voordelen) is een productconcept dat hierop inspringt. Een communicatiemodel is ontworpen en getoetst voor een aanbieder van Employee Benefits via het internet, 17 april 2000, 11.00 uur, BB5.

Edgar Vader over 'De Implementatie van Research-online bij KPN Research'. Per 1 januari is KPN Research begonnen met het aanbieden van een academy ter ondersteuning van de nieuwe medewerkers. T.b.v. deze academy is een online expertise omgeving ontworpen: Research-online, 26 april 2000, 15.00 uur, TO L216.

H. Stoorvogel over 'Succesfactoren in management communicatie van de non-profit organisatie Athletes in Action (AIA)'. AIA is een non-profit organisatie gebaseerd op een Christelijk wereldbeeld. AIA is een human service organisatie met kenmerken van een virtuele organisatie. Een relatief kleine staf leidt een groot aantal vrijwilligers, die zelf ook weer projecten leiden en diensten verlenen. De commitment in de organisatie is hoog, de competence is redelijk ontwikkeld. De individuele leider vormt het hart van de groei van de organisatie. Wat zijn de succesfactoren in de communicatie van de leiding in AIA?, 26 april 2000, 15.30 uur, BB5.

TO

Toets- en itemanalyse (196041)

Voor TO-D3. De verroostering voor het vak Toets- en itemanalyse komt te vervallen.

Curriculumtheorie 2 (195006)

Voor TO-D3. Met ingang van het studiejaar 2000-2001 is dit vak niet langer een verplicht vak voor studenten die afstuderen bij de afdeling CRC.

TW

Computational Methods in Finance (151040)

In het eerste trimester van 2000/2001 wordt dit vak (3 SP) voor het eerst gegeven. Wil je dit vak volgen, is het noodzakelijk om je op te geven en wel voor 1 mei 2000. Een e-mailtje naar de docent ([email protected]) met je eigen e-mail adres en de opmerking dat je het vak waarschijnlijk gaat volgen is voldoende.

D-voordracht

Marco van der Park over 'Recursive fixed-lag smoothing solutions for systems with Markovian switching coefficients', donderdag 13 april, 11.00 uur, TW-A112.

Kansrekening (153003)

Op vrijdag 28 april a.s. geeft de docent een vragenuurtje plus toelichting op het tentamen van 24 maart jl. Tijd: 9.00-10.30 uur. Plaats: TW-A 101.

Stochastische Filter- en Besturingstheorie (157016)

I.v.m. voorlichting wordt het HC op vrijdag 14 april het 1e+2e uur niet gegeven in TW-B103, maar in TW-A114.

Toepassingen van Discrete Wiskunde (152059)

I.v.m. voorlichting wordt het HC op vrijdag 14 april het 3e+4e uur niet gegeven in TW-B103, maar in TW-D103a.

Tensoranalyse (152030)

I.v.m. voorlichting wordt het HC op vrijdag 14 april het 5e+6e uur niet gegeven in TW-B103, maar in TW-D105b.

WB

Rectificatie HC Meet- en regeltechniek, deel 2 (124176)

Voor WB D3-studenten. Bovengenoemd hoorcollege is in de weken 21 t/m 25 alsvolgt verroosterd: Maandag het 3/4e uur in zaal EF T4; Woensdag het 3/4e uur in zaal EF T4. De eerdere onderwijsmedeling betreffende dit vak komt hierbij te vervallen. NB: Er heeft dit jaar een naamsverandering plaatsgevonden, bovengenoemde naam is vervangen door: 'Digitale regeltechniek'.

Practicum Feature gebaseerd ontwerpen en produceren (112433)

Voor WB D3-studenten. Een inleidend college m.b.t. het praktikum vindt plaats op donderdag 27 april gedurende het 1/2e uur in zaal WB Hal V.108. Onderwerp: Omgaan met CommercePack. Spreker: dhr. W. Smeerdijk (InfoCommerce). Om aan het eerste praktikumonderdeel deel te kunnen nemen, is het essentieel om hierbij aanwezig te zijn. Het eerste blokpraktikum (applicatiebouw met CommercePack/SolidWorks) zal plaatsvinden op donderdag 11 mei in WB Hal III.204. Hiervoor is in principe de gehele ochtend gereserveerd met eventuele uitloop naar de middag. De overige data voor de praktika zullen tijdens het college in overleg worden bepaald.

Lineaire Algebra (151007)

I.v.m. de voorlichting wordt het WC van groep A (Al-Dhahir) van vrijdag 14 april a.s. verplaatst van het 5e+6e uur naar het 1e+2e uur op die vrijdag. De zaal wordt TW-A116.

Lerarenopleiding

Module voordrachtsvaardigheden

Het oriëntatieprogramma van de Lerarenopleiding is speciaal bedoeld om studenten, die misschien belangstelling hebben voor de lerarenopleiding, de mogelijkheid te geven zich te oriënteren op het beroep van leraar schei-, natuur- of wiskunde. Een deel van dit oriënterende deel bestaat uit de module Voordrachtsvaardigheden. Dit trimester wordt de cursus gegeven door E. Welling. De totale module bestaat uit 7 bijeenkomsten van elk circa 2 uur plus een oriÙnterende bijeenkomst. Deze oriënterende bijeenkomst zal zijn in de week van 08 mei. Opgave hiervoor bij [email protected]

Studieverenigingen

Inter-Actief

Lekker relaxed weekje gehad? Honger? # Tijd voor een paaslunch, op dinsdag 18 april! Koop snel een kaartje bij Inter-Actief, want de inschrijving is beperkt # Je toekomstige werkomgeving verkennen? Donderdag 20 april. WerkVeldDag. Discussier met je toekomstige werkgevers over wat jou aanspreekt # Onderwijsdebat! Woensdag 26 april kun jij je mening laten horen over het onderwijs binnen de faculteit. De aanwezigheid van diverse medewerkers, commissies en de opleidingsdirecteur verzekert dat er naar je geluisterd wordt. Tevens is er een gratis lunch en een borrel # Interesse in een commissie of bestuursfunctie? Kom eens langs bij Inter-Actief # Meer info en inschrijven? Inter-Actief: bovenin hal-B, tel. 3756, e-mail: [email protected]

Arago

Overmorgen vertrekt de Sandokan naar Maleisië en Singapore! Alle achterblijvers kunnen de gelukkige deelnemers op zaterdag 15 april om 07.30u uitzwaaien op het station! # Morgen is er weer een vrimibo; deze keer getapt door Scintilla # Volgende week donderdag is er de laatste themaborrel voor de meivakantie: de Paasborrel! # Al in training voor de Batavierenrace? Hij nadert nu het zo snel als het Aragoteam naar de finish gaat lopen!

Isaac Newton

Volgend verenigingsjaar worden er natuurlijk weer tal van activiteiten georganiseerd door bijna net zoveel commissies. Natuurlijk zijn er ook weer mensen nodig om deze commissies te vormen dus ben jij geïnteresseerd, kom dan eens langs op de Newtonkamer! # Maandag 17 april is er het 'Isaac Newton Zaalvoetbal Toernooi'. Vind jij het leuk om met een team van ± vijf man andere teams de baas te zijn in het zaalvoetbalspel? Schrijf je dan in op het Newtonbord # Deze zelfde maandag is er een excursie naar bihca (aandrijfsystemen), we vertrekken 12.00u bij het Werktuigbouwkundegebouw. Heb jij zin om mee te gaan, schrijf je dan in op het Newtonbord # Onze kamer (WB Z-103) is open van 10.00 tot 16.00u, tel. 2531; [email protected]; www.isaacnewton.utwente.nl.

ConcepT

Donderdag is de 'Nog ongeveer 50 dagen tot de lustrumweek'-borrel waar je meer informatie krijgt over het lustrumweek-programma en over de inschrijving van het zeilweekend # Woensdag 19 april organiseert ConcreeT een lezing (19.30-22.00u) door 4 oud-CT&M-ers over hun werkervaring. Hierna is er een borrel (inschrijving op ConcepT-kamer) # Donderdag 20 april om 20.00 uur is de brainstormavond over ConcepT. We horen graag als je stellingen of goede ideeën hebt # Woensdag 26 april is er een excursie met Ballast Nedam met een bezoek aan de Botlek- en de Callandtunnel (inschrijven op onze kamer) # Wij zoeken enthousiaste mensen die een almanak en ConcepTueel willen maken, lezingen of gezellige activiteiten willen organiseren # Voor vragen/info: tel. 3884, [email protected] of http://www.ConcepT.utwente.nl.

Abacus

Op 13 april organiseert Abacus samen met de faculteit nog drie voorlichtingslezingen. Vanuit iedere vakgroep komt een oud-student iets over zijn/haar huidige baan vertellen # Woensdag 19 april is het jaarlijkse symposium van Abacus. Deze keer met het thema "Planning en Communicatie". Je kunt je inschrijven via de homepage van Abacus (www.math.utwente.nl/~abacus) of in de Abacuskamer # Donderdag 20 april organiseren we weer om 16.30 u een toffe borrel in Kleintje VB # Op dinsdagavond 25 april heb je de kans met Abacus mee te squashen! # Heb je zelf een ontzettend toffe intro gehad en wil je dit een ander ook bezorgen, schrijf je dan nu in als doegroepouder (bij de Abacuskamer) # We zoeken ook nog mensen voor de organisatie van het weekend naar de Ardennen en nog iemand voor de tentamenbundel-commissie. Voor info: tel. 053-4893435 of mail [email protected]

Ideefiks

Op 25 april vindt de thema-avond 'Verantwoordelijkheid' plaats. Pieters en Van Delft zullen ons introduceren in hun wereld van verantwoordelijkheid # Kees Kuyvenhoven interviewt binnenkort Hans Achterhuis in de pauze. Onze leden krijgen nog nader bericht # Kom een keer langs, we zijn niet moeilijk te vinden: TW B104, tel. 053-4893284, meel: [email protected], internet: www.wmw.utwente.nl/ideefiks.

Communiqué

Op 19 april kunnen alle leden hun almanak op kunnen halen op de almanakborrel in café Riche # Nog steeds zoeken we twee jongens voor de Bata, wie helpt ons uit de brand? # 25 april gaan we naar de Tubantia, dus schrijf je snel in # De Communiqué kamer is van maandag t/m donderdag open van 10:30 tot 16:00 uur en op vrijdag tot 14:00 # Tel. 053-4894461 # internet: www.communique.utwente.nl.

Scintilla

De Casino avond afgelopen dinsdag was gaaf # Niet naar de ASML-lezing geweest? Richard Kemkers en Fred van Mierlo van Philips Medical houden i.s.m. SLC een lezing over de 3D-Rotational Angiography techniek. De lezing is 25 april om 16:00 uur in EL/tn T4. Kijk voor meer informatie op de homepage van Scintilla: www.scintilla.utwente.nl # Sinds kort houdt Scintilla ook een EL-agenda bij. Op deze agenda staan de aktiviteiten, die georganiseerd worden door de EL-leerstoelen.

Sirius

Op 3 april jl. is het bestuur van Sirius gewisseld. 3 Nieuwe mensen met frisse ideeen zullen samen met de resterende 4 veteranen trachten de vereniging naar nog hogere hoogten te tillen # 11 april jl. heeft de wisselborrel van Sirius plaatsgevonden. Wij willen alle aanwezigen bedanken voor hun komst. Voor eenieder die er niet was, dit is erg jammer # Sirius is nog op zoek naar creatieve mensen die invulling willen geven aan de almanakcommissie. Belangstellenden kunnen zich in kamer TW-B 108 melden # 27 april as. is er in onze kamer een ALV voor een statutenwijziging. Er zal vanaf 10:30 tot 16:30 de gelegenheid zijn om te stemmen voor de invoering van de jaarlijkse wissel. Er kan ter plekke advies worden ingewonnen, en in principe wordt er niet tegen gestemd # Uiteraard kunnen geïnteresseerden in een bestuursfunctie zich reeds melden voor een stageplaats. Wij bieden hiermee een gedegen inwerkperiode.

Internationaal

AIESEC

Wil jij het eerste trimester op buitenlandse stage?! Dan moet je nu langskomen op het AIESEC-kantoor. We hebben op het moment een mooie financiële stage in Filippijnen. Het bedrijf Next Century Partners Advisors Philippines, Inc. zoekt een student die zich bezig wil houden met het analyseren van een investment portfolio. De stage duurt 12-26 weken en kan beginnen per direct! Kijk op ons stagebord voor het AIESEC-kantoor in BB of kom langs voor meer informatie en een uitgebreide opdrachtomschrijving of stuur een mailtje naar [email protected]

Monsoon

In de lezingencyclus 'de dictatuur van het economische denken' verzorgt Monsoon i.s.m. het SPE en Sirius op 13 april de tweede lezing, dit maal met als spreker prof. dr. Mr. C.J. Jepma, hoogleraar Internationale Economische Betrekkingen te Groningen. Hij spreekt o.a. over de Noord-Zuid milieuproblematiek en het Kyoto-protocol. Plaats: Amphitheater in de Bastille (richting opgang vegetarische maaltijd). Tijd: 19.30 uur. In de pauze zal er gratis koffie en thee zijn # Actievelingen gezocht! Monsoon zoekt nog actieve mensen voor o.a. de Evenementen-cie en de Que Pasa-cie. Bel voor meer informatie naar tel. 3543 of kom in de middagpauze even langs in de Monsoon-kamer (CT-1796).

CSR

Hoewel het zoeken naar nieuwe mensen voor de drie partijen natuurlijk doorgaat, moet er ook gewerkt worden bij de CSR. Deze week bijvoorbeeld heeft de CSR in haar overlegvergadering met het CvB vergaderd over diverse onderwerpen. Ingestemd moest bijvoorbeeld worden met de collegegeldtarieven en de inschrijvingsregeling van komend jaar. Onderdeel van het laatste is bijvoorbeeld dat er strenger zal worden omgegaan met studenten die zich niet op tijd inschrijven voor de UT. Tevens werd er ingestemd met de continuering van de regeling garantiebeurs 1e jaars studenten. Verder zijn ter tafel gekomen een groot aantal financiële stukken, als ook stukken over de keuze van speerpunten en potentials. Als laatste is discussie gevoerd over de op de UT in te stellen bachelor/mastersstructuur. Heb je vragen over een van de onderwerpen of over de csr in het algemeen, kijk dan eens op http://www.utwente.nl/medezeggenschap, bel eens met de CSR op 4219 of kom eens langs in kamer 101 in CC (pedelkamer).

SPE

Voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten: Donderdag 13 april; Lezingencyclus, 2e lezing door prof. Jepma (RUG), "De Noord-Zuid milieuproblematiek en het Kyoto-protocol, 19.30 uur, Bastille Amphitheater. In samenwerking met Monsoon en Sirius. Dinsdag 18 april; Het meest gelezen boek, 19.30 uur, SPE-UT kamer 202. Dinsdag 18 april; film "Good will hunting", 19.30 uur, SPE-UT kamer 201. Iedere donderdag om 20.00 uur Zen-meditatie, plaats: SPE-HE.

Vieringen: 16 april Viering rond de Schrift; vg. Kees Kuyvenhoven, 10.30 uur SPE-UT - Vrijhof. 16 april Bondgenotenviering 20.00 uur Opstandingskerk, Zonstraat 9, Enschede. 20 april Witte Donderdag, vg. Arent Weevers, 19.00 uur SPE-UT - Vrijhof. 21 april Goede Vrijdag, vg. Hélène van den Bemt, 19.00 uur SPE-UT - Vrijhof. 22 april Oecumenische Vieringen Drienerlo, Avondwake, vg. Jan de Jongh, 22.00 uur SPE-UT - Vrijhof. 23 april SPE-Dageraadsviering vanaf 00.00 - 6.00 uur. Paasontbijt 7.00 uur, SPE-UT - Vrijhof.

Informatie. SPE-UT: Vrijhof 203 - 053 4892369. SPE-HE: Kortenaerstraat 59, 1hoog - 053 4871927 www.utwente.nl/spe. [email protected] Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

SRD

De SRD zoekt nieuwe bestuursleden! Zin in een wervelend en afwisselend jaar vol uitdagingen? Informeer eens bij de SRD # De kamerbank is nu on-line. Kijk voor aangeboden kamers op http://steunpunt.srd.utwente.nl # Bij de SRD kun je terecht voor meer informatie over IBG-regelingen, maar ook voor bijvoorbeeld klachten op onderwijsgebied of vragen over afstudeerregelingen # De SRD is geopend van 9 tot 5. Kom langs in de portacabin tegenover de Bastille, of bel 4895236. Onze web-page is ook weer up to date: www.srd.utwente.nl.

Cultuur

Kunstuitleen elke dinsdag open

De universitaire kunstuitleen is elke dinsdag open van 12.00 tot 13.30 uur. Medewerkers en studenten kunnen dan gratis kunstwerken uitzoeken voor hun werkplek op de Campus. Op dit moment zijn er ruim 150 werken, sommigen recent gerestaureerd, waaruit men kan kiezen. Tessa Lieffering is aanwezig voor advies en administratie. De kunstuitleenruimte is op de begane grond Vrijhof, aan de Westzijde. Vraag eventueel de receptie van de Vrijhof naar de route.

Belletrie Bibliotheek

Let op! Boekenverkoop: Je kan tot en met zondag 16 april voor f5 boeken kopen. Daarna kan je ze voor f2,50 komen halen. Maar de vraag is natuurlijk of de boeken die jij wilt er dan nog zijn! Tot ziens in de Bellettrie-ruimte!

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1.Speedy J-A Shocking Hobby [techno, 15-4 op Crosslinx] 2.Osdorp Posse-Kernramp [Nederhop] 3.Moloko-Things To Make & Do [funk,triphop] 4.No Doubt-Return Of Saturn [alternatieve pop] 5.Fishbone-Psychotic Friends Nuttworks [funk,ska,soul] 6.Chumbawamba-Wysiwyg [indiepop] 7.Orishas-A Lo Cubano [Cubaanse hiphop] 8.Home-XIV [kaleidoscopische alternatieve rock] 9.Chicane-Behind The Sun [ambient,trance] 10.Asphyx-On The Wings Of Inferno [deathmetal] Blues: Luther Allison-Live In Chicago Jazz: Woody Herman & Herd-Live At The Carnegy Hall 1946 [bigbandklassieker] Wereldmuziek: Diversen-The Folk Collection [Britse toppers] Op dvd: Pink Floyd-The Wall Meer info: 053-436 11 30 of come.to/cd-uitleen.

Diversen

Studium Generale

De cyclus 'Het misverstand communicatie' krijgt een afsluiting met de lezing van dr. B. de Vroom, van de sectie bestuurs- en organisatiesociologie van de Universiteit Twente. Zijn verhaal heeft de titel 'Misverstand en communicatie in het publieke domein' en daarin zal hij ingaan op communicatie of het ontbreken daarvan in de politiek. Dinsdag 18 april. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof/Amphitheater. De toegang is gratis.

KIvI

KIvI Afd. voor Maritieme Techniek en Afd. voor Offshore Techniek organiseren op donderdag 18 mei een bijeenkomst bij MARIN, Haagsteeg 2 in Wageningen 'Primeur: de offshore en seakeeping & manoeuvring bassins'. In het ultramoderne offshore laboratorium worden modelproeven uitgevoerd in wind, stroom en golven. Door middel van een verticaal verplaatsbare vloer kan de waterdiepte in het bassin tot max. 10,5 m. worden ingesteld. De stroom in het bassin wordt gegenereerd door pompen in externe circulatiekanalen, zodanig dat een verticaal stroomprofiel kan worden ingesteld. In het seakeeping & manoeuvring bassin is een meetwagen beschikbaar, waardoor de modellen tot op hoge snelheid kunnen worden beproefd. In combinatie met de zeer geavanceerde golfopwekkers is het nu mogelijk om met scheepsmodellen manoeuvres in willekeurige zeetoestanden uit te voeren. Bij beide bassins kunt u zien dat het met de geavanceerde golfopwekkers mogelijk is zowel lang- als kortkammige golven in alle richtingen tussen 0 en 180 graden door het bassin te sturen. Aanmelding/informatie: Elfride Dijkstra-ten Dam, e-mail: [email protected], tel. 4097, www.kivi.nl.

UniPartners - academisch adviesbureau

Wij hebben op dit moment plaats voor studenten die een serieuze bestuursfunctie willen vervullen. Heb je interesse in het managen van projecten en het runnen van de organisatie die erachter zit, kom dan eens langs. Als bestuurslid heb je een erg afwisselende functie en maak je veel contacten met bedrijven en andere studenten. Dus heb je nog tijd over naast je studie en wil je kennis en ervaring opdoen binnen een gezellige en dynamische organisatie, kom dan langs (WB hal V, kamer 127-c), mail [email protected] of bel 3811 of 053-4312975. Kijk op www.utwente.nl/UniPartners voor meer informatie.

G.A.T.

Vanavond in de Vivaan: Amnesty-avond. Onder begeleiding van iemand van de lokale Amnesty-groep gaan we om 21:00 brieven schrijven voor Amnesty. Daarna is er natuurlijk tijd voor gezelligheid. De barwinst van deze avond gaat ook naar Amnesty. Kom allemaal meehelpen! # Volgende week donderdag leven we met z'n allen in een gele duikboot, want dan organiseren we het Gele Duikboot Feest! Van 21:00 tot 4:00 kan je genieten van de speciale thema-inrichting, thema-drankjes en thema-hapjes. Natuurlijk is de dansvloer ook weer geopend. Donderdag 20 april, schrijf het in je agenda! # Mee naar Utrecht in het weekend van 19-20-21 mei? Meld je aan bij Martijn.

Sport

D.W.V. Klein Verzet

Ma. 18:00 toertraining; di. 18:00 wedstrijdtraining (helm verplicht); wo. 18:00 mountainbiketraining; do. 18:00 intermediate wegtraining; zo. 11.59 toertraining; Voor al deze trainingen voor het sportcentrum verzamelen. Nog geen lid? Kom dan gewoon eens vrijblijvend meefietsen. Noteer alvast in je agenda: 5 t/m 7 mei studententoertocht Maastricht; 24 mei 18:00 UT-Rabo kampioenschap wielrennen; 31 mei t/m 4 juni Sauerland; 14 juni 18:00 UT-Rabo kampioenschap mountainbike; 19 juli 18:00 UT-Rabo kampioenschap tijdrijden; 23 september NSK-wielrennen op de campus. Nog vragen bel dan mark (4895054) of mail naar [email protected] Kijk ook eens op: http://www.student.utwente.nl/~kverzet/ voor o.a. activiteiten, jaartrainingsrooster.

DSV Gascogne

Balazs Vajta zal van 17 april t/m 27 april meedoen aan het WK Schermen in Chicago. De vereniging wenst hem erg veel succes toe! # Op 18 april a.s. zal de traditionele clufoto weer gemaakt worden: wees erbij en zorg dat je pak stralend wit gewassen is! # Reparatie wapens voor het St Servaes-toernooi heeft plaats op dinsdag 18 april, voor training.

BSV de Stoottroepen

Ballenduwers gezocht! Voor maar 30 piek ben je al lid tot september 2000 en kun je de hele dag gratis snookeren en biljarten. Je krijgt bovendien (beginners-)training, toernooien en andere activiteiten er voor niks bij. Kom dus eens langs bij onze tafels. Op dinsdagavond kun je kennismaken met de snookeraars (in de Bastille, boven de Bellettrie). Op dinsdagavond kun je ook langskomen bij de biljarters # Voor de leden: Dinsdag 18 april begint het driebandentoernooi, schijf je nu in op de prikborden of via internet. Geen enkel niveau is vereist. De kosten bedragen uiteraard weer f0! # Kijk ook eens op onze homepage: www.snt.utwente.nl/~stoottroepen. # Meer informatie? Bel Rob (4364599) of Hugo (4895041).

S.V. Lichtgeraakt

Als één van de kleinere verenigingen op de campus bieden wij de mogelijkheid kennis te maken met de schietsport. In het CT-gebouw hebben wij twaalf 10-meter banen. Daarnaast is er een ruime bar en eigen biljart aanwezig. Het lidmaatschap is f50 per jaar, maar mensen die nu lid worden betalen minder dan de helft. Naast het luchtschieten zijn er ook verenigingsuitjes zoals kleiduiven schieten, laserquesten, videomarathons, paintball, barbecues, etc. # Lichtgeraakt verzorgt ook schietinstructies voor disputen, jaarclubs en andere gezelschappen # Onze homepage is verplaatst; voor meer informatie: http://www.student.utwente.nl/~lichtgeraakt of Sytse Ozinga 0575-513823 b.g.g. 06-16328981.

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (± 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveaus: van tweede divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Er kan zowel op beginners- als competitieniveau getraind worden. Elke donderdagavond is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2, waar ook niet-leden van harte welkom zijn om een keertje te komen kijken. Voor vragen kan je bellen met Alex (053-4304753) of Arno (053-4895092), of kijk op ons internetadres: www.diok.nl.

TC Ludica

Aankomende dinsdag 18 april de Aprés-Ski-reis-Borrel. De eerste foto's zijn al klaar. Aanvang 20.00 uur en van 20.00-21.30 uur piekbieranderhalfuur. Neem je foto's van de ski-reis mee! Uiteraard is het ook mogelijk om de laddercompetitie, batatraining & de interne competitie te doen, kortom alweer een drukke Ludica dinsdagavond. Voor meer info mail je naar [email protected] of surf je naar www.ludica.nl. Bellen kan ook, naar het tennispaviljoen 053-4892347.

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Kom eens trainen bij Aloha, de vereniging voor jou! Sporten voor iedereen en op zijn eigen niveau. Voor maar f25 ben je al lentelid! # Vraag familie en vrienden of ze vrijwilliger willen zijn bij de UTT! Opgave bij Rob Senden of George van de Donk # Kopij voor de Kokosnoot kun je voor 24 april nog mailen naar [email protected] # Er is een overeenkomst met Klein Verzet gesloten over het gebruik van het sleutelhok voor onderhoud van je fiets. Een sleutelpas moet je aanvragen bij Bert Wervers # Fietstraining naar Losser begint do. 6 april, 16:00 bij Casper # Trainingstijden: ma 16:30-18:00 krachttraining, krachthonk, sportcentrum; ma 20:00-21:30 Looptraining, sintelbaan; di 7:15-8:15 zwemmen, binnenbad, sportcentrum; di geen conditietraining meer; wo 20:30-21:45 zwemmen, binnenbad, sportcentrum; do stipt 16:00-18:30 fietsen, Casper; vr 21:00-22:00 zwemmen, binnenbad, sportcentrum # Informatie: Marco, 4618498 of Jetse 4337422.

Drienerlose Hockey Club

Binnenkort is het weer Pasen. Dit betekent dat het weer tijd is voor het gezellige internationale Boortoren-toernooi met zoals altijd op donderdagavond een groots feest. Ook komende zondag weer in het teken van hockey. Als je zelf niet hoeft te spelen, kom dan een van onze thuisspelende teams (Dames 1, Heren 1 en 4) aanmoedigen en meegenieten van een gezellige Torenzondag. Wil je dit vaker meemaken? Kom dan eens meetrainen of spelen met een van onze teams. Voor informatie over de club en de trainingstijden kun je bellen met Robert (4895167) of Bas (4358234) of mail naar [email protected] Bezoek ook eens onze homepage op http://snt.student.utwente.nl/~DHC.

v.v. Drienerlo

Bij ons kun je veldvoetballen en zaalvoetballen, zowel recreatief als prestatiegericht. Het eerste veldteam speelt derde klas K.N.V.B. en het eerste zaalteam speelt eerste klas K.N.V.B. Verder organiseren wij ook onze eigen interne (zaal) competitie. Je kunt je hiervoor bv. met een stel vrienden voor opgeven. Kom gerust een keer langs als je wilt meetrainen (gratis) # Nog te houden evenementen voor v.v. Drienerlo-leden: zo 30 april Bata444race, ergens in mei een Hollandse Filmavond, wo 10 mei de laatste klaverjasavond van dit seizoen. Voor informatie: zaalvoetbal: Stefen Foppes, tel. 4325101; veldvoetbal: Rolf Swiers, tel.4348714; evenementen: Erwin Westra, tel. 4338832.

Roeien doe je bij D.R.V. Euros!

De Lente Introductie is van start gegaan! Kom allemaal dobberen in de Lentezon. De weergoden zijn omgekocht, zodat de zon altijd schijnt boven het Twentekanaal. Hier kun je ook de ploegen zien trainen die de 117e Varsity gaan starten. Zeven ploegen vertegenwoordigen D.R.V. Euros op het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Houten. Het is voor eenieder mogelijk mee te gaan met de bus naar de Varsity en daarna naar de Kroegjool voor het luttele bedrag van f20 (incl. toegang Varsityterrein). Mocht je ondanks de Lentezon binnen willen blijven dan kun je op [email protected] en www.varsity.nl je verder verdiepen in de bezigheden waar de Drienerlose Roei-Vereniging zich de komende tijd mee zal verpozen.

Harambee

Harambee is de volleybalvereniging van de campus en speelt met 11 heren- en 6 damesteams van de 2de divisie tot aan de laagste regioklasse, en daarin is dames 2 kampioen geworden in de 2de klasse, gefeliciteerd dames! Aankomend weekend is het laatste thuisspeelweekend van dit seizoen, dus komt u allen. We zijn nog op zoek nog mensen, die deze zomer op het beachvolleybalveld op de campus, hun kunsten willen vertonen, onder begeleiding van een trainer of gewoon vrij willen spelen. Hiervoor kun je contact opnemen met Tjeerd Smit tel. 4306888 of mail [email protected] Ook kun je kijken op onze homepage: www.harambee.nl.

Pakkerij

Audentis

Aankomend weekend zal de varsity weer geroeid worden. In samenwerking met Euros kan dit studentenfestijn in Houten bezocht worden. Zondagmorgen zullen bussen heen rijden en na de kroegjool weer terug, tenzij Enschede de gelukkige winnaar is natuurlijk! Daarnaast zal dinsdag de senaatswissel plaats vinden. De nieuwe mannen en vrouwen staan al te trappelen dus een bezoekje dinsdag kan ik zeker aan bevelen. Voor meer informatie kun je natuurlijk altijd terecht op onze homepage, www.audentis.nl. Bellen of mailen kan ook naar 4328384 of [email protected]

AEGEE

Iedereen een beetje uitgerust van het bruisende Unionfeest vorige week woensdag en de gezellige viering van de dies en aansluitend het eerste 3 Uithoekenfeest op donderdag? Dan hebben we voor a.s. dinsdag 18 april een discussieavond over de Agora die begin mei in Utrecht zal worden gehouden. De avond begint om 21.30 uur in Asterion # Op 25 april is het tweede 3 Uithoekenfeest, en wel in Groningen! # Onze sociëteit Asterion is elke dinsdag- en donderdag open vanaf 21.30 uur. Het piekuur is van 21.30 tot 22.30 uur # AEGEE-Enschede is te bereiken via tel. 053-4321040 of mail [email protected] Bezoek onze website op http://aegee.student.utwente.nl.

Menu

Week 16Maandag 17 april

Champignonsoep

***PRIVATE phoenixPRIVATE phoenixPRIVATE phoenixPRIVATE phoenixPRIVATE phoenix

Stampot andijvie vegetarische braadworst

Botersaus

Dinsdag 18 april

Hollandse groentesoep

***

Griekse Mousaka

Roomsaus

PRIVATE phoenixWoensdag 19 april

Tomatencrèmesoep

***

Gevulde paprika met groente en roerei

Tuinbonen tomatensaus

Frites

PRIVATE phoenixDonderdag 20 april

Oosterse groentesoep

***

Omelet Foe Yong Hay

Gado gado

Zilvervliesrijst en seroendeng

PRIVATE phoenixHAP AAN DE TAP

PRIVATE phoenixMaandag 15 t/m donderdag 20 april

Thaise Paasschotel

Roerbakcurrygroente en

Gekruide reepjesvlees

Geserveerd met

Mihoen en gele rijst

PRIVATE phoenixBRASSERIEMENU

PRIVATE phoenixMaandag 17 en met donderdag 20 april

PRIVATE phoenixSTEAK WEEK

VARKENSSTEAK % RUNDERSTEAKS

ENTRECÔTE OF PRIME RIB

UIT DE REUZEKOEKENPAN

Daarbij maakt U zelf keuze van het buffet met o.a.:

Diverse warme sausen en kruidenboter

Verse groente % rauwkostsalade en stokbrood

Frites % gratin aardappelen % gebakken krielaardappelen

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.